Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούργια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασης τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων.Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα  καινούργια  και  μεταχειρισμένα  που  παραλαμβάνονται  από  δικαιούχα  απαλλαγής  από  το τέλος  ταξινόμησης  πρόσωπα  κατόπιν  μεταβίβασης τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2016
ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου
4295
(3)
Διαδικασία  καταβολής  Φ.Π.Α.  για  αυτοκίνητα 
οχήματα καινούργια και μεταχειρισμένα που πα-
ραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το
τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβα-
σης τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων.
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 11, 18, 19, 35, 25, 38
του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.»,
όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων του Μέρους τέταρτου του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 128, 130
και 133.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 490/1976 (ΦΕΚ
331/Α), 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α), 36 του ν. 1563/
1985 (ΦΕΚ 151/Α), 1 παράγραφος 2 του ν. 3454/2006
(ΦΕΚ 75/Α) και 3 της υπ’ αριθμ. Δ.245/11/1-3-1988 Α.Υ.Ο.
(ΦΕΚ 195/Β), όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του
άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α), και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώ-
δικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ.   63/2005   «Κωδικοποίηση   της   νομοθεσίας   για  
την  Κυβέρνηση  και  τα  Κυβερνητικά  Όργανα  (ΦΕΚ 
98/Α/22.04.2005).
5.    Τα    προεδρικά    διατάγματα    185/2009    (ΦΕΚ   
213/Α/7.10.2009)   «Περί   ανασύστασης   του   Υπουρ-
γείου  Οικονομικών»  και  189/2009  «Καθορισμός  και 
ανακατανομή  αρμοδιοτήτων  των  Υπουργείων»  (ΦΕΚ 
221/Α/5.11.2009).
6. Το προεδρικό διάταγμα 111/2014 (178/Α) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομικών».
7.  Την  υπ’  αριθμ.  Δ6  Α  1058824  ΕΞ2014/8.04.2014 
(ΦΕΚ 865/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός
της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων ορ-
γανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία
ορισμένων από αυτές».
8. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 (ΦΕΚ
130/Β), κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
9.  Την  πράξη  Υπουργικού  Συμβουλίου  αρ.  1  της 
20.01.2016 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016) «Επιλογή και δι-
ορισμός  Γενικού  Γραμματέα  της  Γενικής  Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
10. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για την κα-
ταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α. αυτοκινήτων οχημά-
των που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικής
απόκτησης από εταιρίες εμπορίας αυτοκινήτων και στη
συνέχεια μεταβιβάζονται σε δικαιούχα απαλλαγής από
το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
τον καθορισμό διαδικασίας για τη φορολογική μετα-
χείριση από πλευράς Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις απόκτησης
αυτοκινήτων από άλλο κ-μ της Ε.Ε., τα οποία μεταβιβάζο-
νται από την εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων σε δικαιούχα
απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης πρόσωπα.
Άρθρο 1
Καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα
που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από
το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα, τα οποία έχουν αποτε-
λέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης από εται-
ρία εμπορίας αυτοκινήτων εγκατεστημένη στη χώρα
μας, παραλαμβάνονται με την τήρηση της ακόλουθης
διαδικασίας:
Κατά τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων
128 και 130 του ν. 2960/2001 χρόνο, υποβάλλεται στην
αρμόδια τελωνειακή αρχή την ίδια χρονική στιγμή:
1. Δήλωση Ε.Φ.Κ. από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινή-
των που πραγματοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση,
για την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος
υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας που διαμορ-
φώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του
ν. 2859/2000, με βάση το φορολογικό στοιχείο που αφο-
ρά την ενδοκοινοτική απόκτηση. Στην περίπτωση αυτή
δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης και δεν εκδίδεται Πι-
στοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.
2. Δήλωση Ε.Φ.Κ. από το δικαιούχο απαλλαγής από το
τέλος ταξινόμησης πρόσωπο για τη χορήγηση της κατά
περίπτωση προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατά-
ξεις απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται
Φ.Π.Α. προς καταβολή στην τελωνειακή αρχή. Με τη Δή-
λωση Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις
ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από
το τέλος ταξινόμησης δικαιολογητικά. Επιπλέον, προσκο-
μίζεται και το φορολογικό στοιχείο το οποίο εκδόθηκε
από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων προς το δικαι-
ούχο απαλλαγής πρόσωπο και αφορά την παράδοση του
αυτοκινήτου στο εσωτερικό της χώρας και στο οποίο
περιλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή
εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.
3. Η Δήλωση Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται από την εταιρεία
εμπορίας αυτοκινήτων παραμένει σε εκκρεμότητα, μέχρι
την έκδοση Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων επ'
ονόματι του δικαιούχου απαλλαγής από το τέλος ταξι-
νόμησης προσώπου.
4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και κατά την έξοδο
των αυτοκινήτων οχημάτων από φορολογική αποθή-
κη κοινοτικών οχημάτων, για παράδοση σε δικαιούχα
απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης πρόσωπα και ο Φ.Π.Α.
καταβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή με βάση
τη φορολογητέα αξία, όπως διαμορφώνεται από τις δι-
ατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2859/2000.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Φε-
βρουαρίου 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ