Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016,

Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της
εισφοράς  του  άρθρου  102  του  ν.  4387/2016, 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 4421/30.12.2016
(3)
Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της
εισφοράς  του  άρθρου  102  του  ν.  4387/2016, 
έτους 2016.
  Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού
- συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 85/Α ́),
β) του αρ. 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστι-
κής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυ-
βερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 29/Α ́),
γ) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/2001),
δ) του π.δ. 63/22.4.2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α ́),
ε)  του  άρθρου  21  του  π.δ.  113/2014  «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (ΦΕΚ 180/Α ́),
στ) το π.δ. 125/5-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α ́).
2.   Την   αριθμ.   Φ80000/οικ.26392/1075/21-7-2016  
εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
και Ασθένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (ΑΔΑ: Ω9ΚΑ-
465Θ1Ω-ΦΟΘ).
3.  Την  από  18-10-2016  επιστολή  της  Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων.
4. Το αριθμ. 497/12-10-2016 έγγραφο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του ΟΑΕΔ ύψους 1.786.438 € περίπου, η οποία θα κα-
λυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3395 «Απόδοση των
εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (Ορ-
γανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.»
έτους  2016,  του  Λογαριασμού  Κοινωνικής  Πολιτικής 
του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνι-
κών  Πολιτικών  (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)  και  έχει  αναληφθεί  με  την 
αριθμ. 525/28-12-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(ΑΔΑ:79ΩΒ4691Ω2-Ε6Η).
6. Την αρίθμ. 46955/1654/28-11-2016 εισήγηση της
προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:
Η προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016
(ΦΕΚ 85/Α ́) μηνιαία εισφορά 0,20 €, η οποία παρακρα-
τείται υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων από τις
καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, πλην των συντάξεων
των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, έτους 2016, αποδίδεται
κατά ποσοστό 64% υπέρ της Ομοσπονδίας Συνταξιού-
χων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά ποσοστό 32% υπέρ της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων και
κατά ποσοστό 4% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, ποσοστό ανάλογο
με τον αριθμό των συνταξιούχων τους.
Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην απόδοση του ποσού που έχει
κατατεθεί στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του
άρθρου 34 του ν. 4144/2013, σύμφωνα με τις παραπάνω
αναλογίες, εντός του πρώτου μήνα του 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Τελειώνω με το άρθρο του νόμου για καλύτερη κατανόηση
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 4387
Έτος: 2016
ΦΕΚ: Α 85 20160512
Τέθηκε σε ισχύ: 12.05.2016
Τίτλος
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
Αρθρο: 102
Τίτλος Αρθρου
Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων
Κείμενο Αρθρου
1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.
2. Όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου.
4. Η παρακράτηση αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.