Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 24 ΘΕΜΑ: « Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού ».


ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 24 ΘΕΜΑ: « Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή  
συνταξιούχου του Οργανισμού ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε.         Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες:  Ε. ΦΑΓΚΡΑ
Τηλέφ:    210- 5274375 
fax:    210-5220504 
Αθήνα, 26/09/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 11/1345223
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ́
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 24
ΘΕΜΑ: «
Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή  
συνταξιούχου του Οργανισμού ».
ΣΧΕΤ: Το άρθρο 12 και το άρθρο 16 του Ν.4387/2016
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 85/12-05-2016 (τ.Α ́) δημοσιεύτηκε ο Ν.4387/2016 « Ενιαίο
Σύστημα   Κοινωνικής   Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση   ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού   συστήματος-
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις » και με το άρθρο 12 ρυθμίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι συνταξιοδότησης των επιζώντων συζύγων και των τέκνων θανόντων ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται για περιπτώσεις που
ο θάνατος έχει επέλθει από 13/05/2016 και εφεξής:
Α) Τα δικαιοδόχα μέλη.
Β) Τα ποσοστά κατανομής της σύνταξης μεταξύ των μελών.
Γ) Οι όροι συνταξιοδότησής τους.
Συγκεκριμένα:
Α. ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΑ ΜΕΛΗ
α. Ο επιζών σύζυγος: 
για μια τουλάχιστον τριετία, από την πρώτη του επομένου του θανάτου
του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, μήνα.
β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα
εξομοιώνονται με αυτά,
με την προϋπόθεση ότι:
1) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι   του   24ου   έτους,   εφόσον   φοιτούν   σε   ανώτερες   ή   ανώτατες   αναγνωρισμένες   σχολές   του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ ή σε Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
2) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας. 
  γ
.  Ο/Η διαζευγμένος σύζυγος:
  για   την   συνταξιοδότηση   του   οποίου   θα   επανέλθουμε   με
αναλυτικές οδηγίες.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4387/16 με 
τους έγγαμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι   στο   σύμφωνο   συμβίωσης   του   Ν.   4356/2015, 
ως   προς   κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος   νόμου   ή   της   εν   γένει   κοινωνικοασφαλιστικής   και   προνοιακής   νομοθεσίας.
 Β. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 12, ορίζεται ότι το ποσό σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων
υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται ως εξής:
α) Για τον επιζώντα σύζυγο 50% της σύνταξης
 ,για την  τριετία από την πρώτη του επομένου
του θανάτου μήνα. Για την συνέχιση ή μη της συνταξιοδότησης του επιζώντος συζύγου μετά την
πάροδο της τριετίας θα επανέλθουμε με νεότερες οδηγίες.
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος, ο οποίος
είχε συνάψει γάμο μετά την απονομή της σύνταξης, το προαναφερόμενο ποσοστό του 50% που δικαιούται ο επιζών σύζυγος ενδέχεται να περιορίζεται περαιτέρω και επίσης θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας.
β) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο
γονείς το παραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται, εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται.
Το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος . Σε περίπτωση που το   άθροισμα   των   ποσοστών   των   δικαιούχων   υπερβαίνει   το   ποσό   της σύνταξης   του   θανόντος περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέκνων.
Γ.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, για περιπτώσεις που ο θάνατος ασφαλισμένου ή
συνταξιούχου επέρχεται
 μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία (13.05.2016) και εφεξής,
ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου επήλθε πριν την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:
α)
  Ο   θάνατος   οφείλεται   σε   ατύχημα   που   προήλθε   πρόδηλα   και   αναμφισβήτητα εξαιτίας   της υπηρεσίας ή ανθρωποκτονία.
2
β)
  Κατά   τη   διάρκεια   του   γάμου   γεννήθηκε   ή   με   το   γάμο   νομιμοποιήθηκε,   αναγνωρίστηκε   ή υιοθετήθηκε τέκνο,
γ)
Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και
γεννήθηκε ζων τέκνο
δ) 
Συντρέχει   η   περίπτωση   ανασυστάσεως   προϋπάρξαντος   γάμου,   αρκεί   οι   τελεσθέντες   γάμοι, δηλαδή ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον πέντε έτη (5) χρόνια συνολικά, και ο εξ ανασυστάσεως να διήρκησε τουλάχιστον έξι (6) μήνες.
Κατόπιν των προαναφερθέντων, συμπερασματικά ισχύουν τα ακόλουθα:
 ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 12/05/2016
Περιπτώσεις   απονομής   σύνταξης  λόγω  θανάτου: 
Θα   πρέπει   να   διεκπεραιώνονται   με   την
έκδοση   οριστικών   συνταξιοδοτικών   αποφάσεων,   σύμφωνα   με   τα   αναφερόμενα   στο
ΔΙΠΣΥΝ/Φ17/2/760552/26.05.2016   έγγραφό   μας   και   στην   περίπτωση   που   δεν   είναι   δυνατή   η έκδοση οριστικών αποφάσεων, θα εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται με την έκδοση προσωρινών αποφάσεων Ν.3996/2011.
Περιπτώσεις   μεταβίβασης   σύνταξης   λόγω   θανάτου: 
Εξακολουθούν   να   διεκπεραιώνονται,
δεδομένου ότι   δεν επέρχεται καμία διαφοροποίηση και ισχύουν οι προγενέστερες εγκύκλιες του Οργανισμού.
ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 13/05/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
Περιπτώσεις   απονομής   σύνταξης  λόγω  θανάτου: 
Θα   πρέπει   να   διεκπεραιώνονται   με   την
έκδοση   προσωρινών   συνταξιοδοτικών   αποφάσεων   του   άρθρου   29   του   Ν.4387/2016   για   τον χειρισμό των οποίων δόθηκαν οδηγίες με την εγκύκλιο 20/04.08.2016.
Περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου: Θα πρέπει να διεκπεραιώνονται σύμφωνα
με   τα   αναφερόμενα   στην   παρούσα   (δικαιοδόχα   μέλη,   ποσοστά,   γενικοί   όροι),   όσα   αιτήματα
μεταβίβασης σύνταξης  με ημερομηνία θανάτου από 13.05.2016 και έπειτα.
Τέλος,   σε   συνέχεια   της   εγκυκλίου   18/02.08.2016   με   την   οποία   δόθηκαν   οδηγίες   για   την
υπαγωγή ή μη των συνταξιοδοτικών αιτημάτων -ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους- στο
τρόπο υπολογισμού του Ν. 4387/16, σας ενημερώσαμε ότι σε περιπτώσεις που ο θάνατος 
έχει επέλθει έως 12.05.2016  και εφόσον  το  σχετικό  συνταξιοδοτικό  αίτημα  υποβληθεί
  εντός  της προβλεπόμενης   ανά   φορέα   ασφάλισης   προθεσμία   (1   έτος),
κρίνεται   βάσει   του   προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.
Αντίθετα,   σε   περίπτωση   που   το   συνταξιοδοτικό   αίτημα   υποβληθεί 
μετά την   πάροδο   της προβλεπόμενης   προθεσμίας   (πέραν   του   έτους)   και   η   έναρξη   συνταξιοδότησης   είναι   από
01/06/2016 και μετά,
ο μεν υπολογισμός της σύνταξης εμπίπτει στο νέο νομοθετικό πλαίσιο,
3
πλην όμως τα δικαιοδόχα μέλη, η κατανομή των ποσοστών και οι λοιποί όροι συνταξιοδότησης θα
ακολουθούν το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία θανάτου.
Για παράδειγμα :
Θάνατος ασφαλισμένου 20/02/15 και αίτηση για απονομή σύνταξης 20/9/2016. Επειδή το αίτημα
υποβλήθηκε   μετά   την   πάροδο   της   προβλεπόμενης   προθεσμίας   του   ενός   (1)   έτους,   η   έναρξη
συνταξιοδότησης θα είναι από 01/10/2015, δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 και ως εκ τούτου ο υπολογισμός της δικαιούμενης σύνταξης, η κατανομή των ποσοστών στα δικαιοδόχα μέλη καθώς και οι γενικοί όροι συνταξιοδότησης θα γίνουν με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Θάνατος ασφαλισμένου 12/05/16 και αίτηση για απονομή σύνταξης 12/5/2017. Δεδομένου ότι το
αίτημα  υποβλήθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός (1) έτους, παρότι η έναρξη
συνταξιοδότησης θα είναι από 01/06/2016, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, ο
υπολογισμός της δικαιούμενης σύνταξης, η κατανομή των ποσοστών στα δικαιοδόχα μέλη καθώς
και οι γενικοί όροι συνταξιοδότησης θα γίνουν με το προϊσχύον καθεστώς.
Θάνατος ασφαλισμένου 12/05/16 και αίτηση για απονομή σύνταξης 13/6/2017. Επειδή το αίτημα
υποβλήθηκε μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός (1) έτους και η έναρξη
συνταξιοδότησης θα είναι από 01/07/2016, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, ο
υπολογισμός   της   δικαιούμενης   σύνταξης   θα   γίνει   με   το   νέο   νομοθετικό   πλαίσιο,   πλην   όμως   η
κατανομή των ποσοστών στα δικαιοδόχα μέλη καθώς και οι γενικοί όροι συνταξιοδότησης θα γίνουν με το προϊσχύον καθεστώς.
Θάνατος   ασφαλισμένου   13/05/16   και   μετά,   οποτεδήποτε   και   αν   υποβληθεί   το   συνταξιοδοτικό
αίτημα ο υπολογισμός της σύνταξης, η κατανομή των ποσοστών στα δικαιοδόχα μέλη καθώς και οι
γενικοί όροι συνταξιοδότησης θα γίνουν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                      Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
      Π. ΚΑΡΥΔΑΣ
 

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα ΚΕΠΑ


 Τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα ΚΕΠΑ
Από τη Διεύθυνση Αναπηρίας του ΙΚΑ ανακοινώθηκαν 2 τηλεφωνικές γραμμές για θέματα ΚΕΠΑ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ IAΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κων/νου 8
Τ.Κ.: 10241 ΑΘΗΝΑ
e-mail: diefanap@ika.gr
Αθήνα 20/9/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ. Π51/ 14
ΘΕΜΑ: «Εξυπηρέτηση πολιτών για θέματα ΚΕΠΑ»
Η Διεύθυνση αναπηρίας και Ι.Ε. στο πλαίσιο της προσπάθειας εξυπηρέτησης του πολίτη , ενισχύοντας την δράση αυτή ενημερώνει ότι λειτουργούν επί καθημερινής βάσης δύο τηλεφωνικές γραμμές , όπου μέσω αυτών ενημερωμένοι υπάλληλοι της Δ/νσης παρέχουν πληροφορίες στον πολίτη για θέματα ΚΕΠΑ.
Οι γραμμές επικοινωνίας είναι οι:
210 5215386
210 5215385 από 8.30π.μ.-10.30π.μ. και 13.30μ.μ.-15.30μ.μ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμ.Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Κοινοποίηση:
1.- Δ/ση Δ/νση Εκπαίδευσης προκειμένου να δρομολογήσει διαδικασία ανάρτησης του παρόντος εγγράφου στο intranet και internet.
2.- Γενική Δ/νση Πληροφορικής, Πατησίων 12 Αθήνα
Εσωτερική διανομή:
• Γραμματεία Διοικητή
• Γραμματεία Υποδιοικητών
• Γραφείο Γενικών Δ/ντών

Πηγή: http://www.esamea.gr/
@@@
 

Εγκύκλιος Ικα με ΘΕΜΑ Αναπροσαρμογή συντάξεων ΕΤΕΑ σύμφωνα με τον Ν. 4387/16Εγκύκλιος Ικα με ΘΕΜΑ Αναπροσαρμογή συντάξεων ΕΤΕΑ σύμφωνα με τον Ν. 4387/16

Αθήνα 27 / 9 / 2016
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟ1/652/ 130
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) ΠΡΟΣ:
1. Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
FAX: 2105228747 2. Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών ΟΠΣ
e-mail : diefpar@ika.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο
Των Υπηρεσιών Συντάξεων.
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)
Πατησίων 12 ΑΘΗΝΑ 10677
3. ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγρού
11745 ΑΘΗΝΑ
4. ΕΤΕΑ – Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Φιλελλήνων 15 10557 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ Αναπροσαρμογή συντάξεων ΕΤΕΑ σύμφωνα με τον Ν. 4387/16
ΣΧΕΤ : To 139307/ 15-9-2016 έγγραφο ETEA
Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται πληροφορίες για την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων του ΕΤΕΑ , σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4387/16 και την ΥΑ 25909/470/2016 (ΦΕΚ 1605 Β). Οι συνταξιούχοι θα ενημερωθούν αναλυτικά για την εν λόγω αναπροσαρμογή , με τα ενημερωτικά σημειώματα ΝΟΕΜΒρΙΟΥ 2016.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις να απευθύνεστε στο ΕΤΕΑ

Συν: To 139307//15-9-2016 έγγραφο ETEA


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Εγκύκλιος Υφυπουργού Πετρόπουλου με θέμα Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85)


Εγκύκλιος Υφυπουργού Πετρόπουλου με θέμα Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-9-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.40108/1544
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29 αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10 Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν.Αλληλεγγυης
Πληρ.: Φ. ΓΚΙΚΑ
Τηλ. : 213 15 16 791
ΚΟΙΝ.: Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε.
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 101 & ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40
Τ.Κ. 117 45 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85)

Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται το θέμα του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών των φορέων κύριας ασφάλισης που από 1-1-2017 εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 51 του εν λόγω νόμου.
Συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) ορίστηκε ότι ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ. Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.
Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΚΑ
4.Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Κ.Α.
5. Γραφείο κας. Γεν. Δ/ντριας Οικ. Υπ.
6. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
7. ΙΡΙΔΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016

  « ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

Μαρούσι 19/9/2016

Αρ. Πρωτ.:οικ.35813
Γενική Δ/νση:ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/νση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα:ΕΚΠΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πληροφορίες: ΓΚΙΓΚΙΛΟΥ ΑΛ.
Τηλ.: 210 8110863 Fax: 2108110748
Ταχ. Δ/νση: ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12 ΤΚ 151 23
E-mail: d8.t1@eopyy.gov.gr

Προς:1) ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
2) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ


ΘΕΜΑ : « ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016»
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, (ΦΕΚ 3054/18-11-2012 ) το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.
Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου και
β) Γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα, ως ορίζεται ανωτέρω.
Υπενθυμίζεται ότι για τους ασφ/νους που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ ,από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.
Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) €.
Η χρονική περίοδος για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται από 1/9/2016 έως και 30/6/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ.ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Εγκύκλιος: Εισφορά ΕΟΠΥΥ από τις συντάξεις, απαλλαγή από την παρακράτηση εισφοράς όσων έχασαν άνω των 30 ευρώ μηνιαίως της παροχής ΕΚΑΣ


 Εγκύκλιος: Εισφορά ΕΟΠΥΥ από τις συντάξεις, απαλλαγή από την παρακράτηση εισφοράς όσων έχασαν άνω των 30 ευρώ μηνιαίως της παροχής ΕΚΑΣ
Διευκρινίζεται ότι επί των προνοιακών επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων του άρθρου 91, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων της παρ.1, του άρθρου 10, του ν. 4387/2016 (αφορά τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης), δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
Ανακοίνωση 19.09.2016
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από 1η Ιουλίου του 2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
Διευκρινίζεται ότι επί των προνοιακών επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων του άρθρου 91, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων της παρ.1, του άρθρου 10, του ν. 4387/2016 (αφορά τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης), δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
Ομοίως, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθενείας.
Επίσης, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι, από 1η Αυγούστου του 2016 έως 31 Δεκεμβρίου του 2016, απαλλάσσονται από την παρακράτηση εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη όλοι όσοι έχασαν άνω των 30 ευρώ, μηνιαίως, της παροχής ΕΚΑΣ.
Η εγκύκλιος
*******
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Αριθ. Τηλ. : 210 52 15 261
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
102 41 ΑΘΗΝΑ
FAX : 210 52 23 228
E-mail : asfika@ika.gr
Αθήνα 16/9/2016
Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/9
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 31
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Από ένα αντίγραφο σε κάθε υπάλληλο των αρμοδίων τμημάτων)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ:
Α. ΕΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.
Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2012 ΜΕΧΡΙ 30/6/2016.
Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ στον τέως Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (τ. Ο.Π.Α.Δ.).
ΣΧΕΤ.:
Εγκύκλιες: 149/63, 149/65, 128/76, 34/84, 53/84, 176/84, 116/88, 12/02, 23/08, 77/12, 45/13, 35/15
Γενικά Έγγραφα: ΤΟΟ/ΦΓ/493/19-11-09, Α30/472/20/29-7-14, Α30/472/1/3-1-13, Α30/472/26/6-8-15

Α. ΕΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 44, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», και 31, του ν.4411/2016 (Φ.Ε.Κ.142/τ.Α΄/3-8-2016) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:
Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 44, του ν.4387/2016 καθορίζεται με ενιαίο τρόπο ο υπολογισμός των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
αντικαθιστώντας τις διατάξεις της παρ. 31, του άρθρου 1, του ν.4334/2015 (Α΄80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2, του ν.4336/2015 (Α΄94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30.
Συγκεκριμένα:
1. Από 1/7/2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38, του ν.3863/2010 (Α΄115) και των παραγράφων 11 και 12, του άρθρου 44, του ν.3986/2011 (Α΄152).
Επιπλέον, από 1/7/2016, καταργούνται οι διατάξεις οι οποίες -υπό προϋποθέσεις- παρείχαν στους ασφαλισμένους δικαίωμα επιλογής Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε είδος υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας (από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ή οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης) και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Στην περίπτωση δε που συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη (κύρια και τυχόν επικουρική - οδηγίες για την παρακράτηση εισφορών ασθένειας από τις επικουρικές συντάξεις τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα δοθούν, αφού προηγηθεί ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.) και αποδοχές από μισθωτή εργασία, καταβάλλεται το προβλεπόμενο, ως ανωτέρω, ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνει, καθώς και το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.
Ως καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης επί του οποίου υπολογίζεται η κράτηση κλάδου ασθενείας θεωρείται:
α) Για τις καταβαλλόμενες κατά την 12/5/2016 συντάξεις, καθώς και για όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου) επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ή εξωϊδρυματικού επιδόματος, μετά την αφαίρεση όλων των κρατήσεων και πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).
β) Για τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού του ν.4387/2016 (δηλαδή θα αποτελούνται από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων των άρθρων 30 και 94, του ν.4387/2016 και προσωπική διαφορά) συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας εξωϊδρυματικού επιδόματος, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών. Από το συνολικό αυτό ακαθάριστο ποσό αφαιρούνται τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38, του ν.3863/2010, όπως ισχύει και του άρθρου 44, παρ.11 και 12, του ν.3986/2011, όπως ισχύει, και πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).
3. Διευκρινίζεται ότι επί των Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων του άρθρου 91, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων της παρ.1, του άρθρου 10, του ν.4387/2016 (αφορά τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης) δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης. Ομοίως, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθένειας, σύμφωνα με την παρ.7, του άρθρου 92.
4. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος ή θανάτου (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) καθώς και σε απασχολούμενους συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε φορείς εκτός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους οικείους Κανονισμούς των Ταμείων Υγείας που διατήρησαν αυτοτέλεια.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, η παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας συνταξιούχων σε εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών μεταβολών θα διενεργείται με ενέργειες αρμοδιότητας της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής –Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών Συντάξεων– αρχής γενομένης της συντάξεως του μηνός Οκτωβρίου 2016, το ποσό δε της εισφοράς που προκύπτει, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις από 1/7/2016 θα παρακρατηθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση να παρακρατείται μαζί με την σύνταξη του μήνα Νοεμβρίου 2016.
Επιπλέον, ως γνωστόν τα ανωτέρω ποσά παρακρατούνται με την υποχρέωση χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Β. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α, της παρ.2, του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν.4411/2016, από 1/8/2016 έως 31/12/2016, απαλλάσσονται από την παρακράτηση εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη όλοι όσοι απώλεσαν άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως της παροχής Ε.Κ.Α.Σ..
Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων με ενέργειες της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής – Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών Συντάξεων – άρχεται από την καταβολή της συντάξεως του μηνός Οκτωβρίου 2016, το ποσό δε της εισφοράς που προκύπτει, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις από 1/8/2016 θα αποδοθεί στους δικαιούχους μαζί με την σύνταξη του μήνα Νοεμβρίου 2016, με χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2012 ΜΕΧΡΙ 30/6/2016.
Διαχείριση εκκρεμών αιτημάτων επιλογής φορέα ασφάλισης για τον κλάδο ασθένειας σε είδος, ενεργά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που παράλληλα ασφαλίζονταν ή συνταξιοδοτούνταν από άλλο ασφαλιστικό φορέα για χρονική περίοδο από 1/1/2012 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέχρι 30/6/2016 (ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του ν.4387/2016).
ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ:
Β.1.1. Οι διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 14, του ν.δ. 4277/62, ως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1, του άρθρου 17, του ν. 1469/84 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.1759/88, όριζαν ότι ουδείς δύναται να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους του ενός Οργανισμούς Ασφάλισης Ασθένειας.
Ως Οργανισμοί Ασφάλισης Ασθένειας νοούνταν το Δημόσιο, οι Δήμοι και Κοινότητες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με την προϋπόθεση της χορήγησης ίσων τουλάχιστον με το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. - σε έκταση και ύψος - παροχών ασθένειας και μητρότητας.
Δικαίωμα επιλογής του Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας είχαν μόνο οι ασφαλισμένοι από δικό τους δικαίωμα (άμεσοι ασφαλισμένοι) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) που συγχρόνως υπάγονταν σε δύο (2) ή περισσότερα Ταμεία ή Κλάδους Ασθένειας.
Η επιλογή του φορέα απαιτούσε αίτημα του δικαιούχου, ήταν δυνατόν να μεταβληθεί, μόνο μετά από τη συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον ετών από την προηγούμενη επιλογή (σχετ. Εγκύκλιος 116/88).
Β.1.2. Οι διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 17, του ν.1469/84, όριζαν ότι οι οποιασδήποτε κατηγορίας συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και των άλλων Ειδικών Ταμείων, οι οποίοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τον κλάδο παροχών ασθένειας και μητρότητας σε είδος, είτε βάσει σχέσης εξαρτημένης εργασίας, είτε με άλλη ιδιότητα, πλην του συνταξιούχου και κατέβαλαν την προβλεπόμενη για τον κλάδο αυτό εισφορά, εξαιρούνταν από την εισφορά τους στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. με την ιδιότητα του συνταξιούχου.
Επιπλέον, σε περίπτωση συρροής περισσότερων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλα ειδικά ταμεία, η παραπάνω εισφορά οριζόταν ότι καταβάλλεται μόνο για την μεγαλύτερη σύνταξη (σχετ. Εγκύκλιος 176/84).
Β.1.3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.375/76, όριζαν ότι οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι εξ ιδίας υπηρεσίας πολιτικοί και στρατιωτικοί συνταξιούχοι, οι οποίοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, είχαν δικαίωμα επιλογής πλήρης ασφάλισης για τις ως άνω παροχές, είτε σε βάρος του Δημοσίου, είτε του άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, υποκείμενοι στις οικείες κρατήσεις.
Η επιλογή του φορέα της ανωτέρω ασφάλισης απαιτούσε σχετικό αίτημα του δικαιούχου, δύνατο δε να μεταβληθεί αλλά πάντοτε μετά πάροδο τουλάχιστον διετίας (σχετ. Εγκύκλιος 128/76).

Β.2. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΓΕΝΙΚΑ
Είναι γνωστό ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 17, του ν.3918/11 (Φ.Ε.Κ. 31/τ.Α΄/2-3-2011) συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρχικά μεταφέρθηκαν, ως προς τις παροχές σε είδος, οι υπηρεσίες και αρμοδιότητες των αντίστοιχων Κλάδων Υγείας των παρακάτω Ασφαλιστικών Οργανισμών:
• Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,
• Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
• Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
• Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)
Εν συνεχεία, με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4075/12 (Φ.Ε.Κ.89/τ.Α΄/11-4-12) εντάχθηκαν οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος των παρακάτω Ασφαλιστικών Οργανισμών:
• Από 1/4/12 Οίκος Ναύτου
• Από 1/5/12 Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
• Από 1/5/12 Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η.
• Από 1/6/12 Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν.3918/11, σκοπός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στους εν ενεργεία ασφαλισμένους, συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, των μεταφερόμενων σε αυτόν φορέων.
Επιπλέον, πόροι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζεται ότι συνιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου - εργοδότη και η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων.
Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 19, του ν.3918/11 οι ασφαλιστικές εισφορές, που προβλέπονται για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας, εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών.
Οι προαναφερόμενοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Ασθένειας διατηρούν την αρμοδιότητα χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους τους.
Επιπλέον, με την υπ. αριθμ. 454/3-7-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (Συνεδρίαση 121/3-7-2013) με θέμα «Επιστροφή στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιπλέον ποσών από κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης» και τα με αριθμ. πρωτ. Φ40021/13763/1592/13-9-2012 και Φ40035/12437/515/17-6-2013 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Διεύθυνσης Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας – Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
«Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί είναι αρμόδιοι για την υπαγωγή στην ασφάλιση, την έκδοση βιβλιαρίων υγείας / ασθενείας τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, την ασφάλιση προστατευόμενων μελών την έκδοση Ε.Κ.Α.. Η λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν επηρεάζει την κατάσταση των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών και δεν θίγονται οι διατάξεις περί επιλογής φορέα, σε περίπτωση υποχρεωτικής διπλής ασφάλισης (παλαιών ή νέων) συνταξιούχων ή εν ενεργεία ασφαλισμένων (διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.1759/88 και παρ. 3, του άρθρου 17, του Ν.1469/84). Άλλωστε, και για την περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης νέου ασφαλισμένου (1/1/1993 και εφεξής) που έχει επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.2084/1992 (Α΄165) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την ασφάλισή του σε περισσότερους από ένα κλάδο σύνταξης, και οι κλάδοι υγείας έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν.4075/2012 (Α΄89) εισφορά ασθένειας καταβάλλουν στον ένα φορέα, που επέλεξαν με δήλωσή τους, και την οποία εισφορά ο φορέας αυτός αποδίδει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι ασφαλιστικοί φορείς, ως μόνοι και αποκλειστικά αρμόδιοι, πρέπει να επιστρέψουν τις εισφορές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι στο βαθμό που έχουν καταβληθεί (παρακρατηθεί) αχρεώστητα σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. Εισφορές που έχουν αποδοθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμψηφίζονται κάθε μήνα με την απόδοση από τον φορέα των σχετικών εισφορών με αιτιολογία και κατάσταση για το ποσό του συμψηφισμού».

Β.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1/1/2012 έως 30/6/2016.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι και μετά την λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δηλαδή από 1/1/2012 και μέχρι την ισχύ των κοινοποιούμενων διατάξεων, δηλαδή μέχρι τις 30/6/2016, ίσχυαν οι διατάξεις των άρθρων 30 (παρ. 2) του ν.1759/88, 17(παρ. 3) του ν.1469/84 και 1 του ν.375/76.
Οι παρακάτω περιγραφόμενες διαδικασίες εξαίρεσης και επιστροφής εισφορών κλάδου ασθενείας σε είδος, στο βαθμό που αφορούν εκκρεμή αιτήματα ασφαλισμένων για χρονική περίοδο μέχρι 30/6/2016, δεν έχει επηρεασθεί από το γεγονός ότι από 1/1/2012, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί τον πάροχο υπηρεσιών υγείας, στον οποίο αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου ασθενείας, παρά μόνο, στο βαθμό που πρέπει να γίνονται κάθε φορά οι αντίστοιχες χρεώσεις του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Συγκεκριμένα, οι εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών του προαναφερθέντος κλάδου περιόδου από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2016, πρέπει να κοινοποιούνται στην Οικονομική Υπηρεσία Υποκαταστήματος με ρητή διατύπωση για ενέργειες σε σχέση με την χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Έχουμε δε τις εξής δύο κατηγορίες ασφαλισμένων ή συνταξιούχων των οποίων εκκρεμούν αιτήματα επιλογής – εξαίρεσης κλάδου ασθένειας σε είδος στις αρμόδιες υπηρεσίες Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Β.3.1. ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (παρ. 2, του άρθρου 30, του ν.1759/88 και άρθρο 1, του ν.375/76)
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις περιπτώσεις ασφαλισμένων ή συνταξιούχων οι οποίοι με τις προϊσχύουσες διατάξεις είχαν δικαίωμα να επιλέξουν. Τα εν λόγω πρόσωπα έπρεπε να έφεραν παράλληλα (2) δύο ιδιότητες ως ακολούθως:
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 1. Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου)
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Συνταξιούχος άλλου Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας σε είδος (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Τ.Σ.Α.Υ.) Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύνταξης
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 2. Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου)
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Ενεργά Ασφαλισμένος σε άλλο Οργανισμό Ασφάλισης Ασθένειας σε είδος (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) (λόγω ιδιότητος ή λόγω απασχόλησης)
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύνταξης
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 3. Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Συνταξιούχος του Δημοσίου εξ ιδίας υπηρεσίας ή Ενεργά Ασφαλισμένος στο Δημόσιο
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύνταξης
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 4. Ενεργά Ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. λόγω παροχής εργασίας
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Συνταξιούχος άλλου Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας σε είδος
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Εσόδων Υποκ/τος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου απασχόλησης
Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να απευθύνονται με αίτησή τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ασθένειας από τον οποίο επιθυμούσαν να εξαιρεθούν.
Η απόφαση εξαίρεσης που εκδιδόταν ίσχυε από την ημερομηνία αιτήσεως και στο μέλλον, συγκεκριμένα για όσο χρονικό διάστημα ο άλλος φορέας βεβαίωνε ότι ο αιτών υπάγεται στην ασφαλιστική του κάλυψη. Όμως, οι αποφάσεις που θα εκδοθούν μετά την ισχύ του ν.4387/2016 δεν μπορούν να αναφέρονται σε διάστημα μετά την 30/6/2016.
Η εκδοθείσα κατά τα προαναφερθέντα απόφαση εξαίρεσης κοινοποιείται στον άλλον εμπλεκόμενο ασφαλιστικό φορέα.
Η επιλογή του ασφαλισμένου μπορούσε να μεταβληθεί, αλλά πάντοτε ύστερα από τη συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον ετών από την προηγούμενη επιλογή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- Αίτηση ενδιαφερόμενου
- Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος περί επιλογής του να εξαιρεθεί από την ασφάλιση κλάδου ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
- Βεβαίωση του άλλου Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας σε είδος, σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης του αιτούντος σ΄ αυτόν και την χρονική περίοδο ασφαλιστικής του κάλυψης.
Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις:
Είναι σαφές ότι από 1/1/2012 στην περίπτωση παράλληλα ασφαλισμένου στον Ο.Γ.Α. και στον Ο.Α.Ε.Ε. με την ιδιότητα του συνταξιούχου (όπου ως συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. είχε ασθένεια στον Ο.Γ.Α. ενώ ως συνταξιούχος του Ο.Α.Ε.Ε. είχε ασθένεια στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) δεν έχουμε αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης εξαίρεσης. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι είχαν δικαίωμα επιλογής, με την διαφορά ότι μετά την λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απευθύνονται στον φορέα από τον οποίο επιθυμούν να εξαιρεθούν, οπότε, από 1/1/2012 αρμόδιος φορέας δεν είναι το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Συνεπώς τα Τμήματα Μητρώου πλέον δεν εκδίδουν αποφάσεις εξαίρεσης.
Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (γήρατος ή χηρείας) και παράλληλα Συνταξιούχος Ειδικών Ταμείων (πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α., νυν Ο.Α.Ε.Ε.) ο οποίος με την ιδιότητα του συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονταν στην ασφάλιση κλάδου ασθένειας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., εξαιρούνταν (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1469/84) υποχρεωτικά από την κράτηση κλάδου ασθένειας επί της μικρότερης σύνταξης, με αίτημα που υπέβαλλε στο Κέντρο Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξης, συνοδευόμενο από Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε. περί ασφαλιστικής κάλυψης του αιτούντος για τον ίδιο κλάδο ασθένειας, λόγω της ιδιότητας του συνταξιούχου του φορέα, με αναφορά στο χρονικό διάστημα της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχεται από τον άλλο φορέα (Σχετ. Εγκύκλιος 176/84). Οι εν λόγω συνταξιούχοι, από 1/1/2012 έως 30/6/2016, είχαν δικαίωμα επιλογής.
Συνεπώς εάν με το εκκρεμή αίτημα του συνταξιούχου έχει επιλεγεί το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ως ο φορέας από τον οποίο επιθυμεί να εξαιρεθεί ο ασφαλισμένος, τότε εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., άλλως, εάν έχει επιλεγεί ο Ο.Α.Ε.Ε. ως ο φορέας εξαίρεσης, το σχετικό αίτημα έπρεπε να είχε υποβληθεί στον Ο.Α.Ε.Ε., οπότε αντίστοιχη ως ανωτέρω, βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης χορηγείται για περίοδο μέχρι 30/6/2016 από τα Τμήματα Μητρώου Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
Από την λήψη της παρούσας ανακαλούνται οι δοθείσες με το υπ. αρ. πρωτ.Α30/472/1/3-1-13 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων, οδηγίες.
Στις περιπτώσεις αιτημάτων που έχουν ήδη διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τα προϊσχύοντα, οι εκδοθείσες αποφάσεις δεν ανακαλούνται. Τα προς επιστροφή ποσά θα επιστρέφονται στους δικαιούχους ασφαλισμένους / συνταξιούχους με πίστωση του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως προαναφέρθηκε.

Β.3.2. ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (παρ. 3, του άρθρου 17, του ν.1469/84)
Τα πρόσωπα τα οποία έφεραν παράλληλα τις παρακάτω δύο (2) ιδιότητες δεν είχαν δικαίωμα επιλογής.
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 1 Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου)
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Ενεργά Ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. λόγω παροχής εργασίας
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Σύνταξης
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 2 Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. από ίδιο δικαίωμα
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. λόγω θανάτου
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Σύνταξης

Β.3.2./Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου) & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας)
Με τις προϊσχύουσες διατάξεις, το ανωτέρω πρόσωπο μπορούσε να αιτηθεί – αρχές έκαστου έτους, όταν έχει ολοκληρωθεί η ασφαλιστική του τακτοποίηση για ολόκληρο τον προηγούμενο χρόνο, - εξαίρεσης υποχρεωτικά της παρακράτησης ποσοστού κλάδου ασθένειας από την καταβαλλόμενη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξη.
Το ανωτέρω αίτημα υποβάλλετο στο αρμόδιο για την πληρωμή της σύνταξής του Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
Η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώνει για ποιους συγκεκριμένους μήνες μέσα στο έτος υπήρξε απασχόληση και ασφάλιση ασθένειας σε είδος και εκδίδει απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής της κράτησης ασθένειας επί της χορηγούμενης σύνταξης για τους αντίστοιχους μήνες, επιστρέφοντας ταυτόχρονα στον ενδιαφερόμενο το σύνολο των εισφορών των συγκεκριμένων αυτών μηνών κατά τους οποίους παράλληλα απασχολήθηκε και ασφαλίστηκε.

Β.3.2./Β. ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Η εξαίρεση από την καταβολή εισφορών ασθένειας σε είδος υποχρεωτικά διενεργείτο επί της μικρότερης σύνταξης, γινόταν δε αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες απονομής της δεύτερης χορηγούμενης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξης, χωρίς σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων.
Σημειώνουμε ότι με την απόφαση απονομής της δεύτερης σύνταξης γινόταν οπωσδήποτε εξαίρεση καταβολής εισφορών ασθένειας για τη μικρότερη σύνταξη, όχι μόνον όταν μικρότερη ήταν η απονεμόμενη νέα (δεύτερη) σύνταξη, αλλά και όταν αποδεδειγμένα μικρότερη ήταν η καταβαλλόμενη παλαιά.
Τέλος - προς αποφυγή λαθών - επαναλαμβάνουμε ότι τα προαναφερόμενα περί επιλογής φορέα ασφάλισης ασθένειας (σε είδος) και επιστροφής εισφορών του αντίστοιχου κλάδου, αφορούν εκκρεμεί αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες μας και σε κάθε περίπτωση φέρουν περίοδο αναφοράς μέχρι την ισχύ των κοινοποιούμενων διατάξεων, δηλαδή μέχρι τις 30/6/2016.

Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ στον τ. Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (τ. Ο.Π.Α.Δ.).
Με το υπ. αρ. πρωτ.Α30/472/20/29-7-2014 Γενικό Έγγραφο αναλάβαμε κεντρικά - μέσω διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων - την διευθέτηση του θέματος της παρακράτησης εισφοράς ασθενείας συνταξιούχων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., πριν την 1/1/2014 - πρώην υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με υπαγωγή για υγειονομική περίθαλψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω τ. Ο.Π.Α.Δ..
Τα προαναφερθέντα αρχεία απεστάλθηκαν από τον τ. Ο.Π.Α.Δ. στην Διεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων της Διοίκησης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και στην συνέχεια η Διεύθυνση Πληροφορικής Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ενήργησε αρμοδίως, ώστε η κράτηση κλάδου ασθενείας για την εν λόγω κατηγορία να διενεργείται με παρακράτηση από την σύνταξή τους για τις έκτοτε χορηγούμενες συντάξεις, με ταυτόχρονη παρακράτηση (σε ισόποσες δόσεις) και των ποσών που προέκυπταν ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις, με προφανή την υποχρέωση χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Από την ημερομηνία λήψης του παρόντος, παύει να ισχύει η κεντρική διαχείριση.
Συνεπώς, συνταξιούχοι Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., πριν την 1/1/2014, οι οποίοι, δεν είχαν προσέλθει στην κεντρική Υπηρεσία του τ. Ο.Π.Α.Δ., ώστε να τακτοποιηθούν με την προαναφερθείσα διαδικασία θα προσέρχονται στα Τμήματα Απονομών Συντάξεων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με βεβαίωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του τ. Ο.Π.Α.Δ. σχετικά την χρονική περίοδο οφειλής ή βεβαίωση μη οφειλής.
Για τον νομό Αττικής οι σχετικές βεβαιώσεις εκδίδονται από την Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. Ηπείρου 38, για δε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες από τα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας.
Στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τμημάτων Απονομών Συντάξεων, αφού υπολογίσουν το ποσό οφειλής (εάν υπάρχει περίοδος οφειλής σύμφωνα με την βεβαίωση του τ. Ο.Π.Α.Δ.) αναγγέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πληροφορικής Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.:
α) την «Κράτηση ασθενείας υπέρ τ. Ο.Π.Α.Δ.» με τον Κωδικό: 13,
β) το ποσό οφειλής ως «Χρέη από αναδρομική κράτηση ασθένειας υπέρ τ. Ο.Π.Α.Δ.» με τον Κωδικό : 32,
Τέλος, κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του με αριθμ. πρωτ.Α30/472/20/29-07-2014 Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Συν/να: 6 φύλλα
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Γρ. Διοικητή
2. Γρ. κ.κ. Υποδιοικητών
3. Γρ. κ.κ. Γενικών Διευθυντών
4. Γρ. κ.κ. Συντονιστών
5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, α) Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών, β) Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας, Τμήματα Α΄ & Β΄, Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα
7. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης, Παπαδιαμαντοπούλου 87, 115 27 Αθήνα
8. Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενταύθα
9. Επιχειρησιακή Ομάδα Υποέργου Παροχών Συντάξεων Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
10. Επιτροπή Διαχείρισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
11. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
12. Επιχειρησιακή Ομάδα Μητρώου Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
13. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
14. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών Υπηρεσιών Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
15. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
16. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., α) Γρ. Προέδρου, β) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Δ/νση Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι (Με την παράκληση η παρούσα να κοινοποιηθεί στις Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
17. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα
18. Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)
19. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) Α 6, 106 71 Α
20. Τ.Σ.Α.Υ. Παρ 2, 105 61 Αθήνα
21. ΤΥΠΕΤ Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Αθήνα
22. Οίκος Ναύτου
23. ΤαμείοΑσφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
24. Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η.
25. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)
26. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
*******
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύνταξης καταβάλλεται ανά μήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.
Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Άρθρο 42
Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών
1. α. Για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998 (Α΄ 205) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο εξής παράβολο, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α., από τις συνεργαζόμενες με τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με καταβολή του οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.
β. Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά μήνα στον Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από την διάθεση του παραβόλου.
γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση στον εργοδότη, η οποία χρησιμοποιείται για την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, μέχρι του ορίου που θα οριστεί με την απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2.
2. α. Ο τύπος του παραβόλου, τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόμενου, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του, της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Ε.Φ.Κ.Α. και του ΟΓΑ.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προσμέτρηση των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των αγροτών, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 43
Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, το Ε.Τ.Α.Α. και τον ΟΓΑ, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, καταβάλλονται εντός των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών και, σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι 31.12.2016 για κάθε φορέα διαδικασία.
2. Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και των προσώπων του άρθρου 40 καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εναρμόνιση με την καταβολή των φόρων. Εάν δεν εξοφληθούν εμπροθέσμως οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται καθυστερούμενες και βαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 44
Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων
Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), και των παραγράφων 11 και 12 που Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.
β) Από 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Σε περίπτωση συρροής περισσότερων, της μίας επικουρικής, συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Άρθρο 45
Κοινό μητρώο εισφορών και φόρου εισοδήματος
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται κοινό μητρώο των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος στο οποίο ενσωματώνονται και εναρμονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής, δήλωσης, πληρωμής και βεβαίωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών.
2. Με την ίδια απόφαση, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός του 2016, καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του κοινού μητρώου, ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας, οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, τομέων και κλάδων οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1.
3. Από 1.7.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού και όλων των απασχολουμένων στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής ή μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, δηλώνονται και καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, η δομή και το περιεχόμενο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, ο υπεύθυνος φορέας λήψης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, τομέων και κλάδων, οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3.

Άρθρο 46
Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να θεσπίζεται αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες. Η προσδιοριζόμενη κατά το σύστημα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά μαχητό τεκμήριο. Επιπλέον, καθορίζεται το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων, η διαδικασία είσπραξης των επιπλέον των δηλωθέντων ποσών εισφορών και κάθε αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος ειδικότερο ζήτημα.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω ελάχιστο τεκμαρτό ποσό είναι μεγαλύτερο από τα δηλωθέντα από τον εργοδότη ημερομίσθια ο εργοδότης δύναται να αμφισβητήσει τον υπολογισμό υποβάλλοντας εντός διμήνου από την υποβολή της Α.Π.Δ. του αντίστοιχου διαστήματος τους ισχυρισμούς του και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο. Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί ο υπολογισμός ή δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του εργοδότη το επιπλέον δηλωθέν ποσό συμψηφίζεται με οφειλόμενες εισφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι αυτοί απασχολήθηκαν στις εργασίες του συγκεκριμένου εργοδότη κατά την ίδια περίοδο. Αν ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενους μερικής απασχόλησης το επιπλέον ποσό δύναται επιπλέον να συμψηφισθεί με το απαιτούμενο για τους ίδιους εργαζόμενους ποσό εισφορών για πλήρη απασχόληση.
3. Η καταβολή των ελάχιστων εισφορών βάσει του αντικειμενικού συστήματος της παρούσας παραγράφου δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από την καταβολή επιπλέον εισφορών και των σχετικών προσαυξήσεων και ποινών αν διαπιστωθεί απασχόληση επιπλέον από την προβλεπόμενη για την συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.
4. Το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού ρυθμίζεται με βάση πρόσφορα κριτήρια υπολογισμού της ελάχιστης εργατικής απασχόλησης όπως είναι ιδίως το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος της εγκατάστασης, το ωράριο λειτουργίας, η τυχόν εποχιακή φύση της λειτουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών, οι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες, η γεωγραφική θέση της επιχείρησης, η τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή μέλη της οικογένειάς του ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης.
*******
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Αυγούστου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 142
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4411
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 23 Νοεμβρίου 2001 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής αναφορικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 28 Ιανουαρίου 2003, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
i) το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
ii) ο αριθμός των ανήλικων τέκνων,
iii) η οικογενειακή κατάσταση,
iv) το οικογενειακό εισόδημα,
v) η τυχόν ύπαρξη άλλων ανέργων στην ίδια οικογένεια, νί) η ηλικιακή ομάδα,
viii) Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του Ο.Α.Ε.Δ.,
viii) δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,
ε) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων, υποβολής ενστάσεων, εξέτασης αυτών από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και κατάρτισης του τελικού πίνακα κατάταξης ανέργων,
στ) η υποχρεωτική πρόσληψη των υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουμένων, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης,
ζ) κάθε άλλος αναγκαίος όρος ή προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος,
η) εφόσον το πρόγραμμα περιλαμβάνει και σκέλος μη συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ, τότε καθορίζεται το μέρος του προγράμματος και το χρονικό διάστημα που: i) συγχρηματοδοτείται από τους πόρους του ΕΣΠΑ και ii) αυτό που χρηματοδοτείται από ετέρους πόρους, που προβλέπονται στα στοιχεία 1.1. και 1.2.».
2. Στο τέλος του στοιχείου 5.1. της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παραγράφου Ι.Δ. του άρθρου πρώτου, του N. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, αντικαθίσταται η φράση «Η βραδινή εργασία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (Hot spots)». με τη φράση «Επιτρέπεται η βραδινή απασχόληση μόνο των ωφελουμένων που στελεχώνουν εγκαταστάσεις προσφύγων και μεταναστών του στοιχείου 1.1».
3. Στο στοιχείο 5.2. της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παραγράφου Ι.Δ. του άρθρου πρώτου, του N. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, αντικαθίσταται η λέξη «Εργασίας» με τη λέξη «Χαρακτήρα».
4. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής υποπερίπτωσης «ii». του στοιχείου 5.3. της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παραγράφου Ι.Δ. του άρθρου πρώτου, του N. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, η φράση «σημείο 8» αντικαθίσταται με τη φράση «στοιχείο 1.4»..
5. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής υποπερίπτωσης «iii». του στοιχείου 5.3. της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παρ. Ι.Δ. του άρθρου πρώτου, του N. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει, η φράση «σημείο 8» αντικαθίσταται με τη φράση «στοιχείο 1.4»..
6. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής υποπερίπτωσης «vi». του στοιχείου 5.3. της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παρ. Ι.Δ. του άρθρου πρώτου, του N. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, αντικαθίσταται η λέξη «Εργασίας» με τη λέξη «Χαρακτήρα».

Άρθρο εικοστό όγδοο
1. Στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συνιστώνται τριακόσιες εξήντα (360) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού. Ο αριθμός των θέσεων αυτών, κατά κλάδο και ειδικότητα, κατανέμεται σε τριακόσιες πέντε (305) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού και Οικονομικού, και σε πενήντα πέντε (55) θέσεις κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
2. Στην προκήρυξη για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων καθορίζονται τα απαιτούμενα γι’ αυτές προσόντα, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο εικοστό ένατο
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, επιτρέπεται για το διάστημα μέχρι τέλη Οκτωβρίου 2016, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, αξιοπιστίας και διασφάλισης του απορρήτου, η σύμβαση αυτή μπορεί να ανατεθεί μόνο σε ορισμένο οικονομικό φορέα.

Άρθρο τριακοστό
Στην παρ. 9 του άρθρου 38 του N. 4387/2016 (Α΄ 85), η φράση «Από την 1.8.2016» αντικαθίσταται με τη φράση «Από την 15.9.2016».

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ
1. Σε όσους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του N. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, εφαρμόζονται τα εξής αντισταθμιστικά μέτρα, μέχρι την τελική κατάργησή του:
α. Απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.
β. Σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό.
γ. Στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε.
2. Για το έτος 2016 θεσπίζονται τα εξής συμπληρωματικά μέτρα:
α. Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως.
β. Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή ποσού από εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας.
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αρχίζουν να ισχύουν την 1η Αυγούστου 2016. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου που κυρώνονται στο Μέρος Πρώτο από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 36 παρ. 4 και 11 παρ. 2 αυτών αντίστοιχα.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Επικρατείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: http://www.esamea.gr/
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Εγκύκλιος 31 του ικα ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.


Εγκύκλιος 31 του ικα ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Αριθ. Τηλ. : 210 52 15 261
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
102 41 ΑΘΗΝΑ
FAX : 210 52 23 228
E-mail : asfika@ika.gr
Αθήνα 16/9/2016

Αριθμ. Πρωτ.
Α30/472/9

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
(Από ένα αντίγραφο σε κάθε υπάλληλο
των αρμοδίων τμημάτων)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ:

Α.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.

Β.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2012 ΜΕΧΡΙ 30/6/2016.

Γ.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ στον τέως
Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (τ. Ο.Π.Α.Δ.).
ΣΧΕΤ.:

Εγκύκλιοι:149/63, 149/65, 128/76, 34/84, 53/84, 176/84, 116/88, 12/02, 23/08, 77/12, 45/13,
35/15
Γενικά Έγγραφα: ΤΟΟ/ΦΓ/493/19-11-09, Α30/472/20/29-7-14, Α30/472/1/3-1-13, Α30/472/26/6-8-
15

Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 44, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/12-5-2016)
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού
συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,
και 31, του ν.4411/2016 (Φ.Ε.Κ.142/τ.Α΄/3-8- 2016) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την
εφαρμογή τους:

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 44, του ν.4387/2016 καθορίζεται με ενιαίο τρόπο ο
υπολογισμός των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για
παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αντικαθιστώντας τις διατάξεις της παρ.
31, του άρθρου 1, του ν.4334/2015 (Α΄80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2,
υποπαράγραφος Ε2, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2, του ν.4336/2015 (Α΄94) αναριθμήθηκε σε
παρ. 30.
Συγκεκριμένα:
1. Από 1/7/2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε
είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται
σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού
αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38,
του ν.3863/2010 (Α΄115) και των παραγράφων 11 και 12, του άρθρου 44, του ν.3986/2011
(Α΄152).


Επιπλέον, από 1/7/2016, καταργούνται οι διατάξεις οι οποίες - υπό προϋποθέσεις - παρείχαν
στους ασφαλισμένους δικαίωμα επιλογής Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο
ίδιο πρόσωπο, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε
είδος υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας (από το
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ή οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης) και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που
αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Στην περίπτωση δε που συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη (κύρια και τυχόν επικουρική - οδηγίες
για την παρακράτηση εισφορών ασθένειας από τις επικουρικές συντάξεις τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα
δοθούν, αφού προηγηθεί ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.) και αποδοχές από
μισθωτή εργασία, καταβάλλεται το προβλεπόμενο, ως ανωτέρω, ποσοστό εισφοράς υπέρ
υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνει, καθώς και το προβλεπόμενο ποσοστό
εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου
εισοδήματός τους.

Ως καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης επί του οποίου υπολογίζεται η κράτηση κλάδου
ασθενείας θεωρείται:

α) Για τις καταβαλλόμενες κατά την 12/5/2016 συντάξεις, καθώς και για όσες εφαρμόζονται ως
προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, ως
καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το ακαθάριστο ποσό
σύνταξης μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου) επιδόματος απόλυτης
αναπηρίας ή εξωϊδρυματικού επιδόματος, μετά την αφαίρεση όλων των κρατήσεων και πριν τον
υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

β) Για τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού του ν.4387/2016
(δηλαδή θα αποτελούνται από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης,
συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων των άρθρων 30 και 94, του ν.4387/2016 και προσωπική
διαφορά) συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας εξωϊδρυματικού επιδόματος,
ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το συνολικό ποσό
που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών. Από το συνολικό αυτό ακαθάριστο ποσό
αφαιρούνται τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38, του ν.3863/2010,
όπως ισχύει και του άρθρου 44, παρ.11 και 12, του ν.3986/2011, όπως ισχύει, και πριν τον
υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

3. Διευκρινίζεται ότι επί των Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και
υπερηλίκων του άρθρου 91, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων της παρ.1, του άρθρου 10, του
ν.4387/2016 (αφορά τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της
σύνταξης) δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης. Ομοίως, το Επίδομα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ
του κλάδου ασθένειας, σύμφωνα με την παρ.7, του άρθρου 92.


4. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος ή θανάτου
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) καθώς και σε απασχολούμενους συνταξιούχους, οι οποίοι
υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε φορείς εκτός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τους
οποίους εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους οικείους Κανονισμούς των Ταμείων
Υγείας που διατήρησαν αυτοτέλεια.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, η παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας συνταξιούχων σε εφαρμογή
των ανωτέρω νομοθετικών μεταβολών θα διενεργείται με ενέργειες αρμοδιότητας της αρμόδιας
Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής – Τμήμα Παραγωγής και
Διακίνησης Αναφορών Συντάξεων – αρχής γενομένης της συντάξεως του μηνός Οκτωβρίου 2016, το
ποσό δε της εισφοράς που προκύπτει, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις από
1/7/2016 θα παρακρατηθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση να
παρακρατείται μαζί με την σύνταξη του μήνα Νοεμβρίου 2016.

Επιπλέον, ως γνωστόν τα ανωτέρω ποσά παρακρατούνται με την υποχρέωση χρέωσης του
αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Β. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α, της παρ.2, του άρθρου τριακοστού πρώτου του
ν.4411/2016, από 1/8/2016 έως 31/12/2016, απαλλάσσονται από την παρακράτηση εισφοράς για
υγειονομική περίθαλψη όλοι όσοι απώλεσαν άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως της παροχής
Ε.Κ.Α.Σ..

Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων με ενέργειες της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της
Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής – Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών Συντάξεων –
άρχεται από την καταβολή της συντάξεως του μηνός Οκτωβρίου 2016, το ποσό δε της εισφοράς
που προκύπτει, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις από 1/8/2016 θα αποδοθεί
στους δικαιούχους μαζί με την σύνταξη του μήνα Νοεμβρίου 2016, με χρέωση του αλληλόχρεου
λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 12 Μαΐου
2016 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού
− συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ− μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί− ων
και άλλες διατάξεις.
Νόμος 4411
Άρθρο τριακοστό πρώτο Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ 1. Σε όσους, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 92 του N. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει, στερούνται την παρο- χή ΕΚΑΣ, εφαρμόζονται
τα εξής αντισταθμιστικά μέτρα, μέχρι την τελική κατάργησή του: α. Απαλλάσσονται πλήρως από
τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. β. Σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους
δύο συζύγους, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οι- κονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το
μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό. γ.
Στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται έκτακτη
μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε. 2. Για το έτος 2016
θεσπίζονται τα εξής συμπληρω- ματικά μέτρα: α. Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς
υγειονομι- κής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως.
β. Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή ποσού από εκατόν
δε- καπέντε (115) ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της
απώλειας. 3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αρχίζουν να ισχύ- ουν την 1η Αυγούστου 2016. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω- νικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.
 

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Το άρθρο 282 του κώδικα ποινικής δικονομίας για την προσωρινή κράτηση μετά το νόμο 4411

Το άρθρο 282 του κώδικα ποινικής δικονομίας για την προσωρινή κράτηση μετά το νόμο 4411
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αρθρο: 282
Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι
Σχόλια
Τα εντός «» τρίτο εδάφιο της περίπτ.β΄της παρ.3 και έκτο εδάφιο της παρ.4 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν, με τις παρ.1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου εικοστού πέμπτου του ν.4411/2016 (ΦΕΚ Α΄142/3.8.2016).
Κείμενο Αρθρου
1. Οσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των αναφερόμενων στο άρθρο 296 σκοπών.
2. Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή, η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό, η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα «και ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση»***. «Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να διατάσσονται ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' έως ια' του άρθρου 122 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών είναια δυμνατή η αντικατάστασή τους με το μέτρο της περίπτωσης ιβ' της παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα.»
«3. α) Κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α, επιβάλλεται μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι άλλοι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 296, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα, έχει γνωστή διαμονή στη χώρα και:
αα) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και από την συνδρομή ενός εκ των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του, ή ββ) κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη του για ομοειδή αξιόποινη πράξη, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.
β) Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκλημα τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό, μπορεί να διαταχθεί ο κατ' οίκον περιορισμός του με ηλεκτρονική επιτήρηση και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του κατηγορουμένου, κρίνεται αιτιολογημένα, ότι το μέτρο αυτό παρέχει βάσιμα την προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν θα διαπράξει άλλα εγκλήματα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε υπόδικους για τα κακουργήματα των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/2013, των άρθρων 134, 187, 187Α, 336, 338, 339 παράγραφος 1, περιπτώσεις α' και β', 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παράγραφος 4, 351Α παράγραφος 1, περιπτώσεις α' και β' και 3, 380 παράγραφοι 1 εδάφιο δεύτερο και 2 και 299 παράγραφος 1.
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή σε υποδίκους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όταν πρόκειται για τις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα, ή εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, στις υπόλοιπες ως άνω περιπτώσεις κακουργημάτων».
γ) Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση του κατηγορουμένου και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση α' και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο διάρκειας του περιοριστικού όρου είναι έξι μήνες.
δ) Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να προηγηθεί σχετικό αίτημα του κατηγορουμένου. Μόνο το γεγονός της μη υποβολής τέτοιου αιτήματος από τον τελευταίο δεν τον καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων εγκλημάτων και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή της προσωρινής κράτησης.
ε) Εάν ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, είναι δυνατή η αντικατάστασή τους με προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 298. Σε περίπτωση όμως τέλεσης από τον κατηγορούμενο του εγκλήματος του άρθρου 173Α, ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση αντικαθίσταται με προσωρινή κράτηση.
στ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορείται, όταν τελείται από ενήλικο, απειλείται στο νόμο με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Στην περίπτωση αυτή ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και μπορεί να παρατείνεται μόνο για τρεις μήνες από το δικαστήριο, στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 291. Το αίτημα για κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται σωρευτικά από τον ανήλικο κατηγορούμενο και από εκείνον που έχει την επιμέλειά του. Εάν ο ανήλικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή τελέσει το έγκλημα του άρθρου 173Α, είναι δυνατή η αντικατάστασή του με προσωρινή κράτηση.»
«3Α. Κατ' οίκον περιορισμός, όπως αυτός ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 283Α, μπορεί να επιβληθεί όταν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος στην πράξη του αυτή ωθήθηκε από αίτια που συνδέονται με την ιδιότητα του ως οικείου ή συμβίου άλλου συγκατηγορουμένου και τις αντιλήψεις του για τις ηθικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.»
«4. Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί:
α) για κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, όταν το μέτρο αυτό δεν επαρκεί ή δεν μπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής διαμονής του κατηγορουμένου στη χώρα ή λόγω μη υποβολής από τον τελευταίο σχετικού αιτήματος να υποβληθεί σε αυτό και
β) για περιοριστικούς όρους - εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι τα υπό στοιχεία α' και β' μέτρα δεν επαρκούν - εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, μόνον αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και από τη συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. «Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκλημα τελέστηκε κατ' εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, κρίνεται αιτιολογημένα, ότι αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.» Μόνο η κατά το νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αιτιολογημένα κρίνεται ότι δεν επαρκούν οι περιοριστικοί όροι, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του κατηγορουμένου, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης είναι διάρκειας έως έξι μηνών.»
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου για την προσωρινή κράτηση δεν εφαρμόζονται για κατηγορούμενους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όταν πρόκειται για τις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα, ή εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις». Το ίδιο ισχύει και για τους υπόδικους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή τους σε κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης. Η διακρίβωση της αναπηρίας γίνεται, μετά από αίτηση του υποδίκου, από το αρμόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο εφόσον δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός των άλλων περιοριστικών όρων, μπορεί να επιβληθεί στον κατηγορούμενο και ο κατ' οίκον περιορισμός, καθώς και νοσηλεία σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 557 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατόπιν αιτήσεώς του.»
"5"("4). Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο για κακούργημα ή πλημμέλημα, εάν παραβιασθούν από αυτόν, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 298".
«6. Η παράγραφος 4 εφαρμόζεται και για ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας, εφόσον η πράξη του, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργημα απειλούμενο με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή συνιστά μία από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον τελέστηκαν σε βάρος προσώπου νεότερου από δεκαπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση αυτή η προσωρινή κράτηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η παραβίαση των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο δεν επιτρέπεται να οδηγήσει από μόνη της σε προσωρινή κράτηση. Το ένταλμα προσωρινής κράτησης πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.»
 

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24001  2013
ΦΕΚ: Β 1449 2013 06 14
Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.2013
Τίτλος
Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

Αρθρο: 1
Τίτλος Αρθρου
Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς
Κείμενο Αρθρου
1. Οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:
Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης β. 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων γ. 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης β. 3000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων γ. 5000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 104/1979, όπως ισχύει. Μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο δε δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς.
2. Οι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι μεταφοράς μαθητές, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, μεταφέρονται με δημόσια ή δημοτική αστική και υπεραστική συγκοινωνία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον η συνολική απόσταση η οποία περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών έως τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παρ.1.Α του παρόντος άρθρου.
3. Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω μαθητές μεταφέρονται με τα ίδια μέσα των Δήμων και των Περιφερειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β του άρθρου 2 ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, σύμφωνα με το κεφ. Γ του ιδίου άρθρου.
Αρθρο: 3
Τίτλος Αρθρου
Επιδότηση μαθητών
Κείμενο Αρθρου
1. Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και οι μαθητές:
α. έχουν εγκατασταθεί σ' άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου τους, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη φοίτησή τους στην εν λόγω σχολική μονάδα, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 85 ΕΥΡΩ.
β. μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, ή των νομίμων επιτρόπων τους, χορηγείται επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής (μονής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις ημέρες παρουσίας του μαθητή στο σχολείο. Το εν λόγω επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1500 € ανά μαθητή ανά σχολικό έτος, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ.
«γ. μεταφέρονται με ιδιώτες μεταφορείς, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές. Η Περιφέρεια μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της παρούσας.»
Νέο εδάφιο δ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 27577
(1) Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1449Β΄/14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημό- σιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:
Ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών
Άρθρο μόνο
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της κοινής υπουρ- γικής απόφασης 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013), όπως ισχύει «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής:
«δ. ΑΜΕΑ καθήμενα σε αμαξίδια, των οποίων η με- ταφορά απαιτεί ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, μεταφέ- ρονται από ιδιοκτήτες ή μισθωτές ιδιωτικής χρήσης οχη- μάτων τα οποία πληρούν της κατάλληλες προδιαγραφές (ειδικά διαμορφωμένα, ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.) με κόστος που μπορεί να προσαυξάνεται έως και 25% της μέγιστης αποζημίωσης. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας είναι η απουσία ειδικών διαμορφωμένων οχημάτων δημοσίας χρήσης στην Περιφερειακή Ενότη- τα που πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση της οικείας Δνσης Μεταφορών». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Παιδείας, Έρευνας Ανασυγκρότησης και Θρησκευμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υποδομών, Μεταφορών Υπουργός Οικονομικών και Δικτύων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΤτΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

 

Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης του ΕΚΑΣς Υπουργική απόφαση


Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης Ε.Κ.Α.Σ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Σεπτεμβρίου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2909
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.40124/8516
Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης Ε.Κ.Α.Σ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν.
4411/2016 (Α, 142) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3.
Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 (Α, 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
4.
Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.δ/τος 24/2015 (Α,20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α, 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
5.
Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 (Α, 116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6.
Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09-10-2015 (Β, 2169) Υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».
7.
Την με αρ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
8.
Τις διατάξεις της αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β’ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
9.
Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ως ακολούθως:
Επιπλέον δαπάνη 32,19 εκ. ευρώ για το 2016, η οποία θα καλυφθεί ως εξής: δαπάνη ύψους 5,9 εκ. από τον ΚΑΕ 2352 του ειδικού φορέα 33_210, δαπάνη ύψους 0,93 εκ από τον ΚΑΕ 2355, δαπάνη ύψους 0,2 εκ από τον ΚΑΕ 2356 και δαπάνη ύψους 25,11 εκ. από τον ΚΑΕ 2759 του ειδικού φορέα 33_220 και δαπάνη ύψους 5.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 0874 ΕΦ 33-220 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εν λόγω επί πλέον δαπάνη θα καλυφθεί με αύξηση των πιστώσεων του Υπουργείου από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού.
Δαπάνη ύψους 17 εκ. για το έτος 2017 και κάθε επόμενο έτος έως και το έτος 2019. Η υπόψη δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 2369 του ειδικού φορέα 33_210 με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 2737 του ειδικού φορέα 33_210, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
10.
Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρ. 4 της παρούσας επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
11.
Την με αρ. πρωτ. 39412/301/2-9-2016 Εισήγηση του άρ. 24 του Ν. 4270/2014 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Αντισταθμιστικά μέτρα σε συνταξιούχους που στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ
Από την 1η Αυγούστου 2016 και μέχρι και την 31-12-2019 σε συνταξιούχους που στερούνται την παροχή του ΕΚΑΣ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν. 4387/ 2016 όπως ισχύει, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να αντισταθμιστεί η σχετική απώλεια:
1.
Σε περιπτώσεις συζύγων - συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε έτος για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ.
Ως ατομικό εισόδημα θεωρείται: το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
2.
Στις περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερήθηκαν πλήρως και οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016,όπως ισχύει, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε.
3.
Από 1-8-2016 έως 31-12-2016, σε όλους όσοι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, απώλεσαν παροχή ΕΚΑΣ ποσού από εκατόν δεκαπέντε
(115)
ευρώ και άνω μηνιαίως, χορηγείται μηνιαία προπληρωμένη κάρτα ισόποση με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας.
Άρθρο 2 Φορείς καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του άρθρου 31, παρ. 1. περιπτώσεις β και γ του Ν. 4411/2016 (Α’ 142) και παραγράφου 2 περίπτωση β, καταβάλλεται από τους παρακάτω φορείς:
1.
Για τους δικαιούχους του άρθρου 31, παράγραφος 1, περιπτώσεις β και γ, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου που καταβάλλουν την κύρια σύνταξή τους.
2.
Για τους δικαιούχους του άρθρου 31, παράγραφος 2, περίπτωση β, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.
3.
Στην περίπτωση συζύγων συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ, αρμόδιος φορέας για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι εκείνος που κατά βάλλει τη μικρότερη κύρια σύνταξη.
4.
Οι φορείς που καταβάλλουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 1, περιπτώσεις β και γ και παράγραφο 2, περίπτωση β, επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Άρθρο 3 Διαδικασία καταβολής της έκτακτης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης
Στους δικαιούχους των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, η διαδικασία καταβολής της έκτακτης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης, υλοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:
1.
Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου που κατέβαλαν την παροχή ΕΚΑΣ, εντοπίζουν και κατατάσσουν τους δικαιούχους που στερήθηκαν οριστικά την παροχή ΕΚΑΣ και παράγουν σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.
2.
Στην περίπτωση συζύγων συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή ΕΚΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στον φορέα που κατέβαλε τη μικρότερη κύρια σύνταξη τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ιδίως εκκαθαριστικό σημείωμα του αντίστοιχου φορολογικού έτους, βεβαίωση του άλλου φορέα ότι ο άλλος σύζυγος απώλεσε οριστικά το ΕΚΑΣ και δεν εκκρεμεί έλεγχος για την επαναχορήγησή του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής της οικογενειακής τους κατάστασης.
3.
Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς, γίνεται για τους μεν δικαιούχους του Δημοσίου με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο όργανο για τους δε δικαιούχους των ασφαλιστικών οργανισμών με εντολή του αρμόδιου οργάνου.
4.
Η ανωτέρω ειδική εντολή του Υπουργείου Οικονομικών με συνημμένη αναλυτική κατάσταση που περιλαμβάνει τα ποσά ανά δικαιούχο που πρέπει να μεταφερθούν στις Τράπεζες ή τα αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα και το σύνολο αυτών, ολογράφως ή αριθμητικώς αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
5.
Η ειδική εντολή των οργανισμών ασφάλισης εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
6.
Ταυτόχρονα με την έκδοση της ειδικής εν τολής ο αρμόδιος φορέας αποστέλλει σ την πληρώτρια Τράπεζα ή το πισ τωτικό ίδρυμα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Σε περίπτωση λαν θασμένων λογαριασμών τα ποσά μεταφέρονται σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς.
7.
Σε περίπτωση λάθους, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και το Δημόσιο διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς δικαιούχων.
Άρθρο 4 Διαδικασία χορήγησης της μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας
1.
Η έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, χορηγείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.
2.
Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων έγκρισης και διακοπής καταβολής του αντισταθμιστικού μέτρου της προπληρωμένης κάρτας.
3.
Η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:
α. Συντονισμό της δράσης.
β. Έκδοση κάθε μήνα πράξης έγκρισης σκοπιμότητας για την καταβολή των πιστώσεων για την προπληρωμένη κάρτα βάσει του τελικού πίνακα δικαιούχων που συντάσσει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
γ. Διαβίβαση της ανωτέρω πράξης έγκρισης στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του ως άνω Υπουργείου έως την όγδοη (8η) ημέρα κάθε μήνα προκειμένου να προβεί στις ενέργειες καταβολής της παροχής.
δ. Έκδοση πράξεων αναστολής ή διακοπής της παροχής.
ε. Έκδοση εγκυκλίων για κάθε σχετικό θέμα με την υλοποίηση του μέτρου.
4.
Η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:
α. Παραλαβή από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ του τελικού, εγκεκριμένου από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, πίνακα δικαιούχων.
β. Παραλαβή από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της σχετικής πράξης έγκρισης της παροχής.
γ. Έκδοση και αποστολή της πράξης έγκρισης πίστωσης στη Δ24 Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία εκδίδει ειδική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών». Η ειδική εντολή της παρούσας παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
δ. Διασφάλιση επάρκειας των πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών και εγγραφή αυτών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ειδικό Φορέα Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας 33-220, ΚΑΕ 2759), σε συνεργασία με τη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ε. Εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί Γραφείου Συμψηφισμών του ΓΛΚ.
5.
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) έχει τη ευθύνη για τα ακόλουθα:
α. Δημιουργία βάσης δεδομένων των δικαιούχων του αντισταθμιστικού μέτρου σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 31, παράγραφος 2, περίπτωση β του Ν. 4411/2016 (Α’ 142).
β. Ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου.
γ. Κατάρτιση μηνιαίως έως την έκτη (6η) κάθε μήνα του πίνακα των δικαιούχων για τη χορήγηση της μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας και προώθηση προς
έγκριση του σχετικού πίνακα σ τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντί ληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ. Προώθηση, μετά την εγκριτική πράξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, του τελικού πίνακα των δικαιούχων προς το σύστημα «ΔΙΑΣ» για την καταβολή των πιστώσεων στα εμπλεκόμενα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προβούν στην έκδοση και φόρτιση των σχετικών καρτών.
ε. Προώθηση του τελικού εγκεκριμένου πίνακα δικαιούχων στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες καταβολής της παροχής.
6.
Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στη δράση και ορίζονται αυτά όπου τηρούσαν λογαριασμό για την καταβολή του ΕΚΑΣ οι δικαιούχοι του αντισταθμιστικού μέτρου του άρθρου 31, της παρ. 2, περίπτωση β του Ν. 4411/2016 (Α’ 142):
α. Παραλαμβάνουν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ τους τελικούς πίνακες δικαιούχων προπληρωμένης κάρτας.
β. Εκτυπώνουν τις κάρτες στο όνομα του δικαιούχου ή των συνδικαιούχων του λογαριασμού όπου καταβαλλόταν το ΕΚΑΣ και εκδίδουν τους αριθμούς προσωπικής ταυτοποίησης (PIN).
γ. Φροντίζουν για την έγκαιρη παράδοση των καρτών και των αριθμών προσωπικής ταυτοποίησης (PIN) με τρόπο που κάθε πιστωτικό ίδρυμα επιλέγει στους δικαιούχους και τους ενημερώνουν για τη χρήση της κάρτας.
δ. Μεριμνούν για την εν γένει διαχείριση των προπληρωμένων καρτών κατά το διάστημα εφαρμογής της ρύθμισης.
ε. Φροντίζουν για την έγκαιρη πίστωση των αναλογούντων ανά δικαιούχο ποσών στις αντίστοιχες κάρτες σε μηνιαία βάση.
στ. Παρέχουν στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ περιοδικά αναλυτικά ηλεκτρονικά αρχεία των συναλλαγών.
Άρθρο 5 Χρόνος και τρόπος καταβολής των αντισταθμιστικών μέτρων
1.
Η έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, χορηγείται μηνιαίως από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου την ίδια ημέρα με την καταβολή της κύριας σύνταξης.
2.
Η προπληρωμένη κάρτα πιστώνεται μηνιαίως εντός των πρώτων είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα. Η προπληρωμένη κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο ή τους συνδικαιούχους του λογαριασμού καταβολής του ΕΚΑΣ χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη κάρτα. Τα έξοδα της ΔΙΑΣ ΑΕ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 6 Διακοπή καταβολής των αντισταθμιστικών μέτρων
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου διακόπτεται η χορήγηση του οικείου αντισταθμιστικού μέτρου.
Άρθρο 7 Αχρεωστήτως καταβληθέντα
Τα τυχόν αχρεωσ τήτως καταβληθέν τα ποσά καταλογίζον ται σε βάρος όσων έλαβαν την παροχή χωρίς να τη δικαιούν ται και εισπράττονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών και τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Τελειώνω το κείμενο με το άρθρο 31 του νόμου 4411 κατ' επιταγήν του οποίου εκδόθηκε η πιο πάνω απόφαση.
Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ
ΝΟΜΟΣ 4411/ΦΕΚ Α 142/3.8.2016
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ
   1. Σε όσους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 92 του N. 4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, εφαρμόζονται τα εξής αντισταθμιστικά μέτρα, μέχρι την τελική κατάργησή του:
   α. Απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.
   β. Σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό.
   γ. Στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε.
   2. Για το έτος 2016 θεσπίζονται τα εξής συμπληρωματικά μέτρα:
   α. Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως.
   β. Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή ποσού από εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας.
   3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αρχίζουν να ισχύουν την 1η Αυγούστου 2016. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.