Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24001  2013
ΦΕΚ: Β 1449 2013 06 14
Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.2013
Τίτλος
Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

Αρθρο: 1
Τίτλος Αρθρου
Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς
Κείμενο Αρθρου
1. Οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:
Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης β. 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων γ. 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης β. 3000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων γ. 5000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 104/1979, όπως ισχύει. Μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο δε δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς.
2. Οι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι μεταφοράς μαθητές, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, μεταφέρονται με δημόσια ή δημοτική αστική και υπεραστική συγκοινωνία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον η συνολική απόσταση η οποία περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών έως τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παρ.1.Α του παρόντος άρθρου.
3. Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω μαθητές μεταφέρονται με τα ίδια μέσα των Δήμων και των Περιφερειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β του άρθρου 2 ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, σύμφωνα με το κεφ. Γ του ιδίου άρθρου.
Αρθρο: 3
Τίτλος Αρθρου
Επιδότηση μαθητών
Κείμενο Αρθρου
1. Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και οι μαθητές:
α. έχουν εγκατασταθεί σ' άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου τους, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη φοίτησή τους στην εν λόγω σχολική μονάδα, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 85 ΕΥΡΩ.
β. μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, ή των νομίμων επιτρόπων τους, χορηγείται επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής (μονής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις ημέρες παρουσίας του μαθητή στο σχολείο. Το εν λόγω επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1500 € ανά μαθητή ανά σχολικό έτος, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ.
«γ. μεταφέρονται με ιδιώτες μεταφορείς, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές. Η Περιφέρεια μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της παρούσας.»
Νέο εδάφιο δ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 27577
(1) Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1449Β΄/14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημό- σιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:
Ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών
Άρθρο μόνο
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της κοινής υπουρ- γικής απόφασης 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013), όπως ισχύει «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής:
«δ. ΑΜΕΑ καθήμενα σε αμαξίδια, των οποίων η με- ταφορά απαιτεί ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, μεταφέ- ρονται από ιδιοκτήτες ή μισθωτές ιδιωτικής χρήσης οχη- μάτων τα οποία πληρούν της κατάλληλες προδιαγραφές (ειδικά διαμορφωμένα, ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.) με κόστος που μπορεί να προσαυξάνεται έως και 25% της μέγιστης αποζημίωσης. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας είναι η απουσία ειδικών διαμορφωμένων οχημάτων δημοσίας χρήσης στην Περιφερειακή Ενότη- τα που πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση της οικείας Δνσης Μεταφορών». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Παιδείας, Έρευνας Ανασυγκρότησης και Θρησκευμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υποδομών, Μεταφορών Υπουργός Οικονομικών και Δικτύων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΤτΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ