Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Τράπεζα Πειραιώς: Νέες διαδικασίες εξυπηρέτησης για πελάτες με προβλήματα όρασης και ακοής


 Τράπεζα Πειραιώς: Νέες διαδικασίες εξυπηρέτησης για πελάτες με προβλήματα όρασης και ακοής
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής νέων υπηρεσιών που καλύπτουν πληθυσμιακές ομάδες με εξειδικευμένες ανάγκες τραπεζικής εξυπηρέτησης υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή σειρά νέων υπηρεσιών για πελάτες με προβλήματα όρασης, ενώ άμεσα θα ενσωματωθούν και αντίστοιχες υπηρεσίες για πελάτες με προβλήματα ακοής.
Όπως επισημαίνει η Ευτυχία Κασελάκη, ανώτερη γενική διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής, Δικτύων και Καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, η Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει Εσωτερικό και επενδύει σε καινοτόμες, ποιοτικές υπηρεσίες και εργαλεία εξυπηρέτησης, καθώς και σε νέες διαδικασίες σύμφωνες με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα, που συμπληρώνουν το ήδη ευρύ πλαίσιο πολυκαναλικής πελατοκεντρικής εξυπηρέτησης που παρέχει.
Συγκεκριμένα, μέσα από τα καταστήματα σύγχρονης τραπεζικής εμπειρίας e-branch, παρέχεται διενέργεια συναλλαγών ταμείου, για πρώτη φορά, χωρίς την ανάγκη παράστασης και υπογραφής μαρτύρων, με χρήση της υπηρεσίας «Ταμίας από Απόσταση», όπου ο πελάτης επικοινωνεί μέσω video κλήσης με έμπειρο ταμία της τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται πλήρης καθοδήγηση από τον ταμία με τη χρήση της ειδικής σήμανσης, η οποία υποστηρίζει αρίθμηση σε γραφή Braille, καθοδήγηση του πελάτη από τον υπάλληλο εξυπηρέτησης του καταστήματος, καθ’ όλη την παραμονή του στο κατάστημα, καθώς και παροχή βοήθειας για χρήση των υπηρεσιών και μηχανημάτων ATM, easypay kiosk, κατάθεση κερμάτων και έκδοση Prepaid gift card, δυνατότητα πλοήγησης και εκπαίδευσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (winbank) της Τρά- πεζας Πειραιώς στον υπολογιστή του καταστήματος, με τη χρήση φωνητικής υποστήριξης και δυνατότητα άμεσης έκδοσης κωδικών winbank για υφιστάμενους πελάτες της τράπεζας, μέσω της τηλεφωνικής υπηρεσίας «winbank remote registration» και χωρίς να είναι απαραίτητη η υπογραφή συμβάσεων.
Τα καταστήματα e-branch βρίσκονται στις περιοχές Αμπελοκήπων, Χαλανδρίου και στο εκπτωτικό χωριό McArthurGlen, ενώ λειτουργούν τις καθημερινές μέχρι τις 21:00, καθώς και το Σάββατο.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική»
 

ΚΥΑ: Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017


 ΚΥΑ: Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017
Κοινή Υπουργική Απόφαση, αριθμ. Δ24β/Φ.11/ΓΠοικ.38784/921 (ΦΕΚ Β’ 2964/29-8-2017) των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών για την χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017.
Αριθμ. Δ24β/Φ.11/ΓΠοικ.38784/921
Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017.
Αριθμ. Δ24β/Φ.11/ΓΠοικ.38784/921 (ΦΕΚ Β΄ 2964/29-8-2017)
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δημοσιονομικών στόχων και διαβρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L315 της 3.12.2007).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 180).
9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής, συγκοινωνίας» (Β΄ 410).
10. Την αριθμ. Α-59909/4404/18-1-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής» (Β΄ 126/2016).
11. Την αριθμ. 45788/3552/5.8.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Β΄ 2283).
12. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση της υποβολής του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αντικατάσταση τους από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει» (Β΄ 1781).
13. Την αριθμ. Β οικ.69088/4971/15 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β΄ 2498/2015).
14. Την αριθμ. Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.36017/780/9-8-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2016» (Β΄ 2621).
15. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄).
16. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/9-10-2015/τ.Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.
17. Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/9-10-2015/τ.Β΄) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ70/ 11-112015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2441/τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ43/3-5-2017 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1510/τ.Β΄).
18. Την απόφαση του ΣτΕ 445/98 περί αναστολής ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης Γ4γ/Φ.11/οικ. 1579/98 για τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.
19. Την αριθμ. οικ.27219/4809/14-6-2017 απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ:68Χ8465Θ1Ω-Ζ2Ψ).
20. Το Α.Π.οικ. 31185/27/4-7-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
21. Την αριθμ. πρωτ. 29090/1097 εισηγητική έκθεση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
22. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού δαπάνη, ύψους δεκαεννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ (19.191.121€) για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2733),
αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1.
Στα Άτομα με Αναπηρίες:
• Ελληνικής υπηκοότητας,
• υπηκόους των Κρατών Μελών της Ε. Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
• υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α΄ 246),
• υπηκόους κρατών εκτός Ε. Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
• αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Α.Ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
• Ελληνικής υπηκοότητας,
• υπηκόους των Κρατών Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
• υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/1959 (Α΄ 246),
• υπηκόους κρατών εκτός Ε. Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
• αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Α.Ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125) εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000).ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:
α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥΑ.Ε],
β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,
γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού.
Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016. Οι ολικά τυφλοί (ν. 958/1979, Α΄ 191) εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται ως άνω, σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματος τους.
Η χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες προσδιορίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της μετακίνησης και κατ΄ επέκταση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.
ΑΡΘΡΟ 2.
Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.
Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοση του, δηλ. για το έτος 2017 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2018) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγησή του.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ [(του π.δ. 611/77 (Α΄ 198)], του άρθρου 166 του ν. 2683/1999 (Α΄ 19), των άρθρων 165 και 167 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115 ) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς και της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 1 του ν. 4331/2015) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.
3. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ΄ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
4. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερειών δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.
5. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
ΑΡΘΡΟ 3
Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δωρεάν μετακίνηση των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες.
Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται στο πλαίσιο των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό:
α) Οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που πρέπει να εκπληρώνουν οι συγκοινωνιακοί φορείς, οι υποχρεώσεις του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων αρμόδιων φορέων.
β) Η διάρκεια ισχύος των δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ.
γ) Ο μηχανισμός υπολογισμού της αποζημίωσης, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος παροχής της δημόσιας υπηρεσίας, οι παράμετροι για τον υπολογισμό της και αφού έχουν γίνει όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
δ) Η πρόβλεψη αναθεώρησης της αποζημίωσης προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερβάλλοντος ποσού.
ε) Η υποχρέωση τήρησης χωριστού λογαριασμού εσόδων και εξόδων για τις δραστηριότητες τους που συνδέονται με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
στ) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης στους συγκοινωνιακούς φορείς.
ζ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διάθεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/
Οι διατάξεις για τους ΑμεΑ που προβλέπονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας


 Οι διατάξεις για τους ΑμεΑ που προβλέπονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας
Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
α. Δίνονται οι σχετικοί ορισμοί («Άτομα με Αναπηρίες», «Σύμβαση» κ.λπ.) και οι κατευθυντήριες διατάξεις για την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις δημόσιες πολιτικές.
β. Ορίζεται ο, αρμόδιος για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, Υπουργός Επικράτειας ως ο Συντονιστικός Μηχανισμός για την παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν στα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν πρότασης του ανωτέρω Υπουργού είναι δυνατή η σύσταση στο γραφείο του μέχρι δύο (2) θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων ή ειδικών συνεργατών εξειδικευμένων σε θέματα αναπηρίας,
γ. Ορίζονται:
- Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για θέματα που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης.
- Ο Γενικός ή Διοικητικός Γραμματέας σε κάθε Υπουργείο ως Σημείο Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης ανά τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας.
- Ο Συνήγορος του Πολίτη ως η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης (Πλαίσιο Προαγωγής).
Αιτιολογική έκθεση άρθρων 60 - 76
Άρθρο 60
Περιεχόμενο προστασίας
Με την προτεινόμενη διάταξη επανέρχεται σε ισχύ η καταργηθείσα πρόβλεψη του άρθρου 2 του ν.δ. 162/1973, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καταρτίζει και να εφαρμόζει προγράμματα ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας και κλειστής περίθαλψης για την προστασία των υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων. Στην παράγραφο 2 του άρθρου αναφέρονται οι φορείς υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, ενώ στην παράγραφο 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ρυθμίσει τα ειδικότερα θέματα για την υλοποίηση της διάταξης.
ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 61
Σκοπός
Με το παρόν Άρθρο οριοθετούνται το αντικείμενο του Δ΄ μέρους και ο σκοπός που αυτό υπηρετεί. Οι διατάξεις που απαρτίζουν το Δ΄ μέρος θεσπίζονται προς το σκοπό της εξειδίκευσης και υποστήριξης της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου που τη συνοδεύει, τα οποία εντάχθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη το έτος 2012 διά της κύρωσής τους με το ν. 4074/2012 (Α΄88). Περαιτέρω το πλέγμα ρυθμίσεων που διαρθρώνεται με το παρόν μέρος στοχεύει στην ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων από όλους, άτομα με αναπηρία ή χωρίς, καθώς και στην υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής της παραγράφου 6 του άρθρου 21, που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι τα Άτομα με Αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Άρθρο 62
Ορισμοί
Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αναπτύσσεται ο ορισμός του φαινομένου της αναπηρίας, σε αρμονία με το προοίμιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και με το   Άρθρο 1 αυτής. Ο δυναμικός χαρακτήρας που αποδίδεται στην αναπηρία υπό το πρίσμα του ορισμού αυτού αντανακλά τη θεωρία του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας. Η αναπηρία δεν ορίζεται αποκλειστικά από την ύπαρξη κάποιας σωματικής, πνευματικής, ψυχικής ή αισθητηριακής διαταραχής, αλλά σχετίζεται και με τα εξωγενή εμπόδια και τους περιορισμούς που περιβάλλουν τα άτομα αυτά στερώντας τους τη δυνατότητα πλήρους και αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων τους. Σημειώνεται, ότι στα βασικά εννοιολογικά στοιχεία της αναπηρίας περιλαμβάνονται και οι μακροχρόνιες νόσοι, καθώς και ότι η παράθεση των περιβαλλοντικών, των θεσμικών εμποδίων και των εμποδίων συμπεριφοράς, ως παράγοντες αλληλεπίδρασης, είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική. Τα εμπόδια έχουν ποικίλη φύση, καθώς δύνανται να είναι κοινωνικοοικονομικά, αρχιτεκτονικά, επικοινωνιακά κ.α. Συνεπώς κάθε πρόσωπο που βρίσκεται σε μια ευαίσθητη κατάσταση δικαιούται ειδικής προστασίας που προέρχεται από το κράτος ως έκφανση της γενικότερης του υποχρέωσης να σέβεται και να εγγυάταιτα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σημειώνεται ότι βασικές έννοιες και ορισμοί που παρατίθενται στη Διεθνή Σύμβαση, όπως «επικοινωνία», «γλώσσα», «διακρίσεις βάσει αναπηρίας», «εύλογη προσαρμογή» και «καθολικός σχεδιασμός» καθώς και γενικές αρχές που διέπουν τη Σύμβαση, όπως ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας και της ατομικής αυτονομίας, η αρχή της μη διάκρισης, η ισότητα ευκαιριών, η ισότητα των φύλων, η προσβασιμότητα και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών, καταλαμβάνουν και τις διατάξεις του παρόντος μέρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Άρθρο 63
Γενικές υποχρεώσεις
Στο  Άρθρο 63 καθιερώνονται γενικές υποχρεώσεις, στις οποίες εμπίπτει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα κατά τις δραστηριότητες ή συναλλαγές του με Άτομα με Αναπηρίες και επεξηγούνται οι επιμέρους όψεις των υποχρεώσεων αυτών. Η γενική υποχρέωση διευκόλυνσης της ισότιμης άσκησης των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες αναλύεται με διττό όψη: ως θετικό περιεχόμενο αφορά σε υποχρέωση λήψης κάθε πρόσφορου μέτρου, ήτοι μέτρων ικανών και κατάλληλων να οδηγήσουν στην πραγματοποίηση ή σε κάθε περίπτωση στην προώθηση του προβλεπόμενου από τις παρούσες διατάξεις σκοπού (τη διευκόλυνση ισότιμης άσκησης δικαιωμάτων). Ως αποθετικό περιεχόμενο, αναλύεται σε υποχρέωση αποχής από ενέργειες ή πρακτικές, οι οποίες θίγουν την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων τους από τα άτομα αυτά. Υπό το πλαίσιο αυτό απαριθμούνται ενδεικτικές περιπτώσεις υλοποίησης της υποχρέωσης αυτής, όπως η αφαίρεση παντός είδους υφιστάμενων εμποδίων, η τήρηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού, η παροχή εύλογων προσαρμογών, η αποχή από πρακτικές, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις καθώς και η προαγωγή θετικών μέτρων. Περαιτέρω το Άρθρο εισάγει την υποχρέωση να διασφαλίζεται βασική πληροφόρηση μέσω μορφών και μέσων επικοινωνίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 21 της Σύμβασης, το πλήθος και το είδος των οποίων, καθώς και οι υπόχρεοι φορείς, ορίζονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών για το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται κατόπιν συνεργασίας με τον Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 76 και μετά από ευρεία διαβούλευση.

Άρθρο 64
Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές
Στο παρόν Άρθρο ορίζεται η υποχρέωση οριζόντιας ένταξης της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές καθώς και οι παρεπόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν για τα διοικητικά όργανα και αρχές. Με τα θεσπιζόμενα μέτρα επιχειρείται η άρση σε θεσμικό επίπεδο των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρίες και συνακόλουθα η απομάκρυνση εμποδίων για την πλήρη συμμετοχή τους
στην κοινωνία, ενώ αντιμετωπίζεται και το κρίσιμο ζήτημα του θεσμικού ρατσισμού.

Άρθρο 65
Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές
Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θεσπίζεται η υποχρέωση εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για την τήρηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού, που στοχεύουν στην a priori διασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους. Πράγματι, παρότι ο καθολικός σχεδιασμός φαίνεται κατ΄ αρχήν να διευκολύνει κυρίως τα άτομα με Αναπηρίες, καθώς λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, τελικώς αποβαίνει προς όφελος όλων (πληθυσμός τρίτης ηλικίας, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μη φυσικοί ομιλητές της γλώσσας κ.α.). Η εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού ελαχιστοποιεί τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών (παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται μετά τον εντοπισμό προβλημάτων) και καταλήγει στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ευρύτερο δυνατό αριθμό χρηστών, εξαλείφοντας την  ανάγκη για πραγματοποίηση σε δεύτερο χρόνο, όταν προκόψει κάποια ανάγκη, κοστοβόρων τροποποιήσεων ή εξειδικευμένου - εξατομικευμένου σχεδιασμού.
Ο καθολικός σχεδιασμός δεν πρέπει να νοείται ως λογική προώθησης μιας εκ των προτέρων ενιαίας λύση για όλους ("one size fits all") αλλά ως μια ανθρωποκεντρική σχεδιαστική προσέγγιση για την παροχή προϊόντων που μπορούν να αντιμετωπίσουν το φάσμα των ανθρώπινων αναγκών και ικανοτήτων.
Ως εκ τούτου ευνοεί την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα και έχει ως στόχο να επιτρέψει την ισότιμη πρόσβαση και την ενεργό συμμετοχή δυνητικά σε όλους τους πολίτες, καθώς καλείται να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των χρηστών σε διάφορα πλαίσια της χρήσης. Η εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού διέπεται από αρχές όπως: α) Δίκαιη χρήση: ο σχεδιασμός είναι χρήσιμος και προωθήσιμος σε άτομα με ποικίλες ικανότητες, β) Ευελιξία στη χρήση: ο σχεδιασμός εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα ατομικών προτιμήσεων και ικανοτήτων γ) Σαφής και εύληπτη χρήση: η χρήση του σχεδιασμού είναι εύκολο να κατανοηθεί ανεξάρτητα από την εμπειρία, τις γνώσεις, τις γλωσσικές ικανότητες ή το επίπεδο συγκέντρωσης του χρήστη, δ) αποτελεσματική μεταφορά των πληροφοριών: ο σχεδιασμός επικοινωνεί επαρκώς τις απαραίτητες πληροφορίες στο χρήστη ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες ή τις αισθητηριακές ικανότητες του χρήστη ε) Ανοχή στα λάθη: ο σχεδιασμός ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και τις δυσμενείς συνέπειες ενεργειών που γίνονται κατά λάθος στ) Ελαχιστοποίηση της σωματικής προσπάθειας: ο σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και ξεκούραστα με ελάχιστο κόπο ζ) Μεγέθη και χώροι που διευκολύνουν: παρέχονται το κατάλληλο μέγεθος και ο χώρος για την προσέγγιση, το χειρισμό και τη χρήση, ανεξάρτητα από τις σωματικές διαστάσεις, τη στάση του σώματος ή την κινητικότητα του χρήστη.
Δέον να σημειωθεί όχι η εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού δεν εξαλείφει την ανάγκη για διευκολύνσεις (εύλογες προσαρμογές), αλλά την ελαχιστοποιεί.
Η έννοια της εύλογης προσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αναπτύχθηκε λόγω των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στο δομημένο περιβάλλον και αποτελεί συνέπεια της αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόφη της τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και όχι των λειτουργικών περιορισμών που αυτή θέτει (π.χ. η παρεμπόδιση ατόμου από το να προσέλθει στην εργασία του, θεμελιώνεται στο ότι ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος και όχι λόγω της αναπηρίας του καθ΄ εαυτήν). Γιαυτό και τα μέτρα εύλογων προσαρμογών που σκοπό έχουν την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία αποτελούν συνέπεια και όχι συστατικό στοιχείο της έννοιας της αναπηρίας. Τα μέτρα εύλογων προσαρμογών που λαμβάνονται στο πλαίσιο πολιτικής υπέρ των ατόμων με Αναπηρίες παρουσιάζουν ανοικτό - μη αποκλειστικό χαρακτήρα, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης, τηρουμένων των λοιπών όρων, ήτοι να μη συνεπάγονται δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο κόστος

Άρθρο 66
Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον
Η Σύμβαση ήδη από το προοίμιό της αναγνωρίζει τη σημασία της προσβασιμότητας στο περιβάλλον, ως υψίστης σημασία παράγοντα για την πλήρη απόλαυση εκ μέρους των Ατόμων με Αναπηρίες όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.
Η προσβασιμότητα είναι το χαρακτηριστικό του φυσικού, δομημένου, διοικητικού και ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που επιτρέπει τη χρήση των διατιθέμενων υποδομών, υπηρεσιών, αγαθών και πληροφοριών με συνακόλουθη την αυτόνομη διακίνηση και ενεργό συμμετοχή από όλους.
H προσβασιμότητα αποτελεί αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση για την ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους τομείς της ζωής τους και συνιστά το κλειδί για την απόλαυση του συνόλου των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η έλλειψη πρόσβασης αποκλείει τα άτομα με αναπηρίες από την απόλαυση μιας ομάδας δικαιωμάτων, περιορίζοντας τους μόνο στα βασικά και αυτονόητα δικαιώματα της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής χωρίς να τους δίνεται τελικά το ερέθισμα να αναπτυχθούν ολόπλευρα ως μέλη του κοινωνικού συνόλου. Με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον στο παρόν Άρθρο προβλέπεται η υποχρέωση των αρχών και των διοικητικών οργάνων στη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Ορίζεται συγκεκριμένα ότι υποχρεούνται, να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πληροφορίες και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 67
Επικοινωνία ΑμεΑ με διοικητικές αρχές, γλώσσες και μορφές επικοινωνίας
Το παρόν Άρθρο προβλέπει την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν στην επικοινωνία με τις διοικητικές αρχές και ρυθμίζει τη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας με τα προβλεπόμενα στο  Άρθρο 21 της Σύμβασης για την πρόσβαση στην πληροφόρηση.
Με το παρόν Άρθρο κατοχυρώνεται ρητά η γενική υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να επικοινωνεί με τρόπους προσβάσιμους στα άτομα με αναπηρία. Ενδεικτικά θεσπίζεται η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και η κοινοποίηση διοικητικών πράξεων στα Ατομα με Αναπηρίες σε προσβάσιμες μορφές καθώς και η διασφάλιση της ακρόασης αυτών με πρόσφορους τρόπους.
Περαιτέρω αναγνωρίζεται η ελληνική νοηματική ως γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων πολιτών, ενώ η ελληνική γραφή Braille αναγνωρίζεται ως μορφή  πικοινωνίας των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Και για τις δύο ως άνω περιπτώσεις η ελληνική πολιτεία υποχρεούται να λάβει μέτρα προώθησης καθώς και να μεριμνήσει για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των κατηγοριών ατόμων που οι διατάξεις αυτές αφορούν.

Άρθρο 68
Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα δικαιωμάτων ΑμεΑ
Στο πλαίσιο των διατάξεων της Σύμβασης για την προώθηση άμεσων, αποτελεσματικών και κατάλληλων μέτρων ενημέρωσης, προωθείται γενική υποχρέωση των διοικητικών οργάνων και αρχών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αρχές και τις εφαρμογές του καθολικού σχεδιασμού και εν γένει για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Το πεδίο ρύθμισης των αποδεκτών περιλαμβάνει το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης, τους συναλλασσομένους με το προσωπικό αυτό, αλλά και ευρύτερα τους αποδέκτες των διοικητικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ρύθμιση αναμένεται να συντελέσει στην εμπέδωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, στην αναγνώριση των ικανοτήτων των Ατόμων με Αναπηρίες και στην αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία που ρυθμίζει δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
Στο ίδιο πλαίσιο εισάγεται ρύθμιση για συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και στα εκπαιδευτικά προγράμμματα των παραγωγικών σχολών του δημοσίου (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν το περιεχόμενο της Διεθνούς Σύμβασης και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες.

Άρθρο 69
Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες
Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 της Σύμβασης το οποίο αναφέρεται στην ενθάρρυνση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των παροχών πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, να καταστήσουν τις υπηρεσίες τους προσιτές στα άτομα με αναπηρίες, το παρόν Άρθρο εισάγει την προώθηση της εμπέδωσης και του σεβασμού της αρχής της μη διάκρισης μέσω της μέριμνας για την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας των Ατόμων με Αναπηρίες. Περαιτέρω εισάγει αρμοδιότητα του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου να προωθεί εν γένειτην αρχή της μη διάκρισης μέσα από την κατάρτιση Κωδίκων Δεοντολογίας για ειδησεογραφικές εκπομπές, διαφημίσεις και ψυχαγωγικά προγράμματα καθώς και υποχρέωση των παροχών υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτά.

Άρθρο 70
Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ
Με το παρόν Άρθρο εισάγονται μεταρρυθμίσεις που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην συνολική μεταβολή και αναβάθμιση της αντιμετώπισης των Ατόμων με Αναπηρίες στη χώρα μας, καθώς καθιερώνουν κρίσιμα εργαλεία για την παραγωγή πολιτικών που αφορούν τα άτομα αυτά. Στις δύο πρώτες παραγράφους θεσπίζεται οριζόντια υποχρέωση των οργάνων που μετέχουν στην νομοπαραγωγική διαδικασία να συνεκτιμούν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες κατά το στάδιο κατάστρωσης των νομοθετικών διατάξεων και να τελούν σε διαδικασία διαβούλευσης με τα άτομα αυτά, με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους και με άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Επίσης καθιερώνεται υποχρέωση συνεργασίας των μετεχόντων στο σχεδίασμά νομοθετικών διατάξεων με τα όργανα που συγκροτούν το μηχανισμό ελέγχου εφαρμογής της Σύμβασης, δηλαδή με το Συντονιστικό Μηχανισμό (Υπουργός Επικράτειας αρμόδιος για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου) του άρθρου 71 και το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς (Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) του άρθρου 72. Με εξίσου σημαντικό περιεχόμενο η δεύτερη παράγραφος προβλέπει τροποποίηση της νομοθεσίας περί καλής νομοθέτησης και προσθήκη στην έκθεση συνεπειών ρύθμισης ειδικής ενότητας που αφορά την τεκμηρίωση της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβασης καθώς και των ειδικών συνεπειών για τα Άτομα με Αναπηρίες που συνεπάγονται οι εκάστοτε προτεινόμενες ρυθμίσεις.
Με την τρίτη παράγραφο θεραπεύεται η έλλειψη παραγωγής στατιστικών στοιχείων - βασικού εργαλείου χάραξης και διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών - μέσω της υποχρέωσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καθώς και των υπηρεσιών και φορέων που υπάγονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα, να αναπτύσσουν, να παράγουν και να διαδίδουν επίσημες στατιστικές για τα Άτομα με Αναπηρίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71
Αρμοδιότητα για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ - Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση
Προς το σκοπό της υλοποίησης των προβλέψεων της Σύμβασης για τον καθορισμό ενός συντονιστικού μηχανισμού μέσα στην Κυβέρνηση αλλά και σε εφαρμογή της απόφασης να αναληφθεί δράση στο υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο, οι διατάξεις του άρθρου 76 ορίζουν τον Υπουργό Επικράτειας με αρμοδιότητα τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, ως αρμόδιο για την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
Ο Υπουργός Επικράτειας επιφορτίζεται με την κεντρική ευθύνη συντονισμού όλων των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να διευκολύνονται οι σχετικές δράσεις σε διαφορετικούς τομείς και διαφορετικά επίπεδα κατά την χάραξη KOL την παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες. Η θέση της κεντρικής συντονιστικής αρμοδιότητας υπό τη σκέπη του Υπουργού Επικράτειας εγγυάται την ανάδειξη της ατζέντας του αναπηρικού κινήματος διά της προώθησης νομοθετικών και κανονιστικών λύσεων στα κεντρικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με Αναπηρίες, την άμεση ανταπόκριση των εκάστοτε εμπλεκόμενων φορέων αλλά και την εν ευθέτω χρόνω επεξεργασία και νομοθέτηση διατάξεων για τη συμμόρφωση και του ιδιωτικού τομέα στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που θέτει η Σύμβαση επίεπιμέρους ζητημάτων.

Άρθρο 72
Ορισμός Κεντρικού Σημείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης που προβλέπει κατά περιεχόμενο την εθνική εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης, ορίζεται ως Κεντρικό Σημείο Αναφοράς στην κυβέρνηση η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπογραμμίζεται, ότι με τον απευθείας εκ του νόμου ορισμό του νέου Κεντρικού Σημείου Αναφοράς, η ιδιότητα που είχε αποδοθεί επί τη βάσει Πρωθυπουργικής Απόφασης του έτους 2014 στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταφέρεται σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο και ως εκ τούτου αναβαθμίζεται οργανωτικά αλλά και ενδύεται συγκεκριμένες αρμοδιότητες, άρα αποκτά σαφέστερο περιεχόμενο. Το νέο Κεντρικό Σημείο Αναφοράς είναι αρμόδιο για το χειρισμό ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή της Σύμβασης, την ισότιμη μεταχείριση των Ατόμων με Αναπηρίες και την προαγωγή των δικαιωμάτων τους. Ως οργανωτική δομή που ασχολείται με την τήρηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αρμοδιότητα τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό - τοπικό επίπεδο για την υποδοχή ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης και για το λόγο αυτό τελεί σε συνεργασία με το Πλαίσιο Προαγωγής του άρθρου 74, το οποίο φέρει την αρμοδιότητα διερεύνησης αναφορών και έχει διαμεσολαβητικό ρόλο για την επίλυση προβλημάτων. Επίσης συγκεντρώνει προτάσεις από τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 73 σχετικές με τη χάραξη και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών σε θέματα δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αλλά και από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης, ενώ δύναται να παρέχει και κατευθύνσεις και ενημέρωση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τέλος καθίσταται σαφές ότι η επιλογή της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το ρόλο του Κεντρικού Σημείου Αναφοράς στην Κυβέρνηση φέρει την υψηλή συμβολική αξία της εμπέδωσης των Αναπηριών, ως έκφανση της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και άρα ως πεδίο ισότιμης μεταχείρισης, αξιοπρεπούς αντιμετώπισης και σεβασμού.

Άρθρο 73
Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης ανά τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας
Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στον τομέα της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες , το παρόν Άρθρο προβλέπει τον καθορισμό σε όλους τους τομείς καθ΄ ύλην κυβερνητικής αρμοδιότητας, όπως αυτοί αποτυπώνονται στην κατανομή των Υπουργείων, ενός προσώπου σε υψηλό πολιτικό - διοικητικό επίπεδο επιφορτισμένου με την ως άνω αποστολή.
Ως εκ τούτου κατόπιν Υπουργικής Απόφασης ο Γενικός ή ο Διοικητικός Γραμματέας κάθε Υπουργείου ορίζεται ως Επιμέρους Σημείο Αναφοράς και αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη της απρόσκοπτης, συνεκτικής και συστηματικής εφαρμογής των δεδηλωμένων σκοπών της Σύμβασης στον οικείο τομέα ευθύνης του. Η επιλογή αυτή αντανακλά την ουσιαστική πολιτική αποφασιστικότητα για την ενσωμάτωση της διάστασης της Αναπηρίας σε όλες τις δημόσιες πολιτικές, για τη διάχυση της ενημέρωσης αλλά και την αύξηση ευαισθητοποίησης του κόσμου της Δημόσιας Διοίκησης για τα προβλήματα, την ανισότητα και τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Αναπηρίες, μέσω της διοικητικής ενασχόλησης με τα ζητήματα αυτά.
Περαιτέρω μέσω της αποκρυστάλλωσης της αρμοδιότητας και της ανάθεσής της κατά τρόπο ενιαίο σε όλα τα Υπουργεία και σε πρόσωπα ομότιμα, διασφαλίζονται προϋποθέσεις παραγωγικής συνεργασίας τόσο οριζόντια, μεταξύ συναρμοδίων Γραμματέων κατά την ανάληψη κοινών δράσεων, όσο και κάθετα, τόσο με την πολιτική ηγεσία όσο και με το διοικητικό προσωπικό. Τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς αναλαμβάνουν την παρακολούθηση υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών στα οικεία Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς, τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για τα θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής της επιμέρους νομοθεσίας και την προώθηση στο Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 77 προτάσεων προς το σκοπό προώθησης του περιεχομένου της Σύμβασης.

Άρθρο 74
Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της Σύμβασης
Κατ΄ εφαρμογή του περιεχομένου της παραγράφου 2 του άρθρου 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο προβλέπει τη θέσπιση εθνικού πλαισίου για την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως ο ανεξάρτητος φορέας που διαθέτει τα εχέγγυα για την ανάθεση της αποστολής αυτής. Θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση της παραβίασης δικαιωμάτων και στην εφαρμογή της διαδικασίας διαμεσολάβησης για την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως (μεταξύ άλλων) αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4443/2016, ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί τη συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή, που αναλαμβάνει την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της Σύμβασης.
Ως επιμέρους εκφάνσεις της αποστολής αυτής προβλέπονται ενδεικτικά διαδικασίες έκφρασης γνώμης ως προς τη συμβατότητα της νομοθεσίας, και των προωθούμενων πολιτικών με το περιεχόμενο της Σύμβασης, εκπόνησης μελετών και ερευνών σχετικά με το βαθμό εφαρμογής του περιεχομένου της Σύμβασης, σύνταξη εκθέσεως σχετικά με τη συντελούμενη πρόοδο και και πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης για την αύξηση της ενημέρωσης σε όλη την κοινωνία σχετικά με τα δικαιώματα και τις ικανότητες των Ατόμων με Αναπηρίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 75
Προβλέπεται μεταβατικό χρονικό διάστημα διάρκειας τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, όπως αυτή ορίζεται στο ακροτελεύτιο άρθρο, για τη σύνταξη και έκδοση υπουργικών ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες έχουν προβλεφθεί επίτη βάσει εξουσιοδότησης των διατάξεων του παρόντος μέρους.

Άρθρο 76
Στην πρώτη παράγραφο τονίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο που να περιορίζει την υφιστάμενη προστασία που παρέχεται στα Άτομα με Αναπηρίες και συνακόλουθα ότι δε θίγονται - και άρα εξακολουθούν να ισχύουν - τυχόν υπάρχουσες ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικές με τα θέματα που ρυθμίζει ο παρών νόμος.
Η διάταξη τίθεται κατ΄ ακολουθία αντίστοιχης πρόβλεψης που καταλαμβάνει τα άρθρα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και θεσπίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 αυτής: «Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν θίγει οποιεσδήποτε διατάξεις είναι πιο πρόσφορες για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες και οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στο δίκαιο ενός Κράτους - Συμβαλλόμενου Μέρους ή στο διεθνές δίκαιο που ισχύει για το Κράτος αυτό.»
Με τις διατάξεις της δεύτερης παραγράφου αντικαθίσταται το  Άρθρο δεύτερο του ν. 4074/2012 προκειμένου να προσαρμοστεί και κατά περιεχόμενο με το επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί. Συγκεκριμένα, η εξαίρεση από το προστατευτικό περιεχόμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών που αφορά την εργασία και την απασχόληση, περιορίζεται μόνο στις ένοπλες δυνάμεις, θεμελιώνεται μεταξύ άλλων στη βάση αναπηρίας αλλά και χρόνιας πάθησης σχετικής με την Υπηρεσία και καταλαμβάνεται πλέον από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.4443/2016, ο οποίος έχει τεθεί στη θέση του εν συνόλω καταργηθέντος ν.3304/2005.
Με την τρίτη παράγραφο καταργείται το  Άρθρο τρίτο του ν.4074/2012. Τα θέματα που επιχειρούσε να ρυθμίσει το  Άρθρο αυτό, ρυθμίζονται εκ νέου με τρόπο ορθό και άμεσο, (χωρίς καταφυγή σε εξουσιοδότηση) από τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του παρόντος νόμου, που ορίζουν απευθείας σημεία αναφοράς (κεντρικό στην κυβέρνηση και επιμέρους ανά τομέα αρμοδιότητας) καθώς και συντονιστικό μηχανισμό. Στην επιλογή αυτή συνέτεινε η από 9-10-2014 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) «Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες: Προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή της» στην οποία εμφατικά σημειώνεται η ελλιπής συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η Σύμβαση και απευθύνονται συστάσεις προς την Πολιτεία για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων.
Συγκεκριμένα στα σημεία 3. 4. 5. και 6. της εν λόγω απόφασης αναφέρονται τα ακόλουθα: «Το Άρθρο Τρίτο του κυρωτικού Νόμου προβλέπει τα εξής: «με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίζεται στην κυβέρνηση, σύμφωνα με το   Άρθρο 33 παρ. 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρίες, σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και συντονιστικός μηχανισμός για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων».
Η διάταξη αυτή αποτελεί ελλιπή συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που ανέλαβε το ελληνικό κράτος με την επικύρωση της Σύμβασης, αφού παρέχει εξουσιοδότηση για την εφαρμογή της παραγράφου 1 μόνο του άρθρου 33 της Σύμβασης και όχι των λοιπών παραγράφων του άρθρου αυτού. Βάσει της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης, εκδόθηκε η υπ΄ αρ. Υ 426/20.02.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ορισμός σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν.4074/2012, Α΄88) και συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων» (Β΄523/28/02/2014).
Με το Άρθρο Μόνο της απόφασης αυτής ορίζεται ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και ως συντονιστικός μηχανισμός για τη διευκόλυνση στων σχετικών με αυτή δράσεων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης αυτού του Υπουργείου. Επίσης η απόφαση αντιγράφει κατά λέξη την παράγραφο 3 του άρθρου 33 της Σύμβασης.
Έτσι, λόγω της ελλιπούς νομοθετικής εξουσιοδότησης, δεν έχουν συσταθεί ανεξάρτητοι μηχανισμοί που θα προάγουν, θα προστατεύουν και θα παρακολουθούν την εφαρμογή της Σύμβασης, όπως απαιτεί η παράγραφος 2 του άρθρου 33 της Σύμβασης.
Μπορεί να συσταθεί και ένας μόνο τέτοιος μηχανισμός ή να ανατεθεί αυτό το έργο σε υφιστάμενο ανεξάρτητο φορέα, αρκεί να είναι ανεξάρτητος και να έχει τα αναγκαία μέσα (επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση) για την εκτέλεση του έργου αυτού. Η παράλειψη αυτή αποτελεί σοβαρή παράβαση της Σύμβασης, καθώς περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητά της.
Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται ειδική, συμπληρωματική νομοθετική εξουσιοδότηση. Εξάλλου, η κατά λέξη αντιγραφή της παραγράφου 3 του άρθρου 33 της Σύμβασης στην προαναφερόμενη απόφαση του Πρωθυπουργού δεν έχει κανένα νόημα. Χρειάζεται ειδική συμπληρωματική νομοθετική εξουσιοδότηση για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που να παρέχουν στην κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρίες και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, τη δυνατότητα να εμπλέκονται και να μετέχουν πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης.»
Με την τέταρτη παράγραφο τίθεται χρονικό πλαίσιο για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στο  Άρθρο 24 του ν.4443/2016 με σκοπό την επέκταση σε νέους τομείς (πέραν αυτών της εργασίας και απασχόλησης) της παρεχόμενης προστασίας απέναντι σε πλήθος διακρίσεων μεταξύ των οποίων και οι αναπηρίες - χρόνιες παθήσεις. Καθώς για την έκδοση του εν λόγω διατάγματος απαιτείται η σύμπραξη υπηρεσιών που ανήκουν σε διαφορετικά Υπουργεία, ο συντονισμός ανατίθεται στον Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 71 προκείμένου η όλη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης, να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα μηνών που έχει τεθεί ως απώτατο όριο.
Με την πέμπτη παράγραφο ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία γενικές ή ειδικές διατάξεις είναι αντίθετες ή ρυθμίζουν διαφορετικά - επί τα χείρω - σε σχέση με το περιεχόμενο των θεμάτων που ρυθμίζουν οι διατάξεις του παρόντος μέρους.

Σχέδιο νόμου
Άρθρο 60
Περιεχόμενο προστασίας
Στο ν.δ. 162/1973 (Α΄ 227) προστίθεται Άρθρο 2 ως εξής:
«Άρθρο 2
Περιεχόμενο προστασίας
1. Η προστασία των υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων εξασφαλίζεται με την ανάπτυξη προγραμμάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας καθώς και κλειστής περίθαλψης που καταρτίζει και εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την εξασφάλισης αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και περίθαλψης αυτών.
2. Τα ανωτέρω προγράμματα δύνανται να υλοποιούνται είτε από τους φορείς του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄236) είτε από τις επιχειρήσεις των OTA Α΄ βαθμού είτε από ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα που, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη και πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο των καταρτιζόμενων προγραμμάτων, οι φορείς υλοποίησης αυτών, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια, η διαδικασία υπαγωγής των ωφελούμενων στα προβλεπόμενα προγράμματα της προηγούμενης παραγράφου καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 61
Σκοπός
Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η θέσπιση ενός γενικού πλαισίου ρυθμίσεων κατ΄ εφαρμογή διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88). Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Άρθρο 62
Ορισμοί
1. Ως «Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:
α) ως «Σύμβαση» ορίζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ που υπογράφθηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007 και κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88),
β) ως «Πρωτόκολλο» ορίζεται to Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ που υπογράφθηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 και κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012,
γ) ως «Επιτροπή» ορίζεται η Επιτροπή για τα δικαιώματα των ΑμεΑ που συστάθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 34 της Σύμβασης.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της Σύμβασης διέπουν και το παρόν μέρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Άρθρο 63
Γενικές υποχρεώσεις
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διευκολύνει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται:
α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους,
β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει,
γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους,
δ) να απέχει από πρακτικές, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ,
ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του.
2. Οι κατά την παράγραφο 1 υπόχρεοι οφείλουν κατά τις συναλλαγές τους με ΑμεΑ να διασφαλίζουν βασική πληροφόρηση μέσω τρόπων, μορφών και μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζονται στη Σύμβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έπειτα από συνεργασία με τον Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 71 και κατόπιν διαβούλευσης με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ εξειδικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι τρόποι, οι μορφές και τα μέσα προσβάσιμης επικοινωνίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 64
Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές ενσωματώνουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες. Για το σκοπό αυτό:
α) Υποβάλλουν εκθέσεις στα οικεία Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 73 σχετικά με τις δράσεις, τα μέτρα και τα προγράμματα που υιοθετούν για την επίτευξη της ισότητας των ΑμεΑ,
β) υιοθετούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα αναπηρίας, όπως αυτοί καθορίζονται από αρμόδια διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να καθίσταται δυνατή η μέτρηση και η αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης της αναπηρίας,
γ) συλλέγουν και τηρούν επιμέρους στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία ως προς τους τομείς ευθύνης τους.
2. Με κοινή απόφαση των καθ΄ ύλην αρμόδιων Υπουργών κατόπιν συνεργασίας με τον Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 71 και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης εξειδικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι διαδικασίες υλοποίησης καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 65
Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές, σε συνεργασία με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 73, υποχρεούνται να τηρούν την αρχή του καθολικού σχεδιασμού του άρθρου 2 της Σύμβασης, όπως εξειδικεύεται και επικαιροποιείται κάθε φορά, κατά το σχεδίασμά δημοσίων πολιτικών, διοικητικών υπηρεσιών και προϊόντων, διαδικασιών, περιβαλλόντων και οργανωτικών δομών, που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτούνται ειδικές προσαρμογές ή εξειδικευμένος σχεδιασμός. Για την επικαιροποίηση προδιαγραφών και οδηγιών εφαρμογής του καθολικού σχεδιασμού οι υπόχρεοι τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Στις ως άνω εύλογες προσαρμογές, οι οποίες παρέχονται υπό την προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, περιλαμβάνονται ενδεικτικά, μέτρα παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής βοήθειας και ενδιαμέσων, εξατομικευμένη προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών, εξειδικευμένες υπηρεσίες και βοηθητικές υπηρεσίες για την επικοινωνία.

Άρθρο 66
Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους μεριμνούν για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πληροφορίες και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 67
Επικοινωνία ΑμεΑ με διοικητικές αρχές, γλώσσες και μορφές επικοινωνίας
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές όταν συναλλάσσονται με ΑμεΑ υποχρεούνται να παρέχουν πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση. Στην ως άνω υποχρέωση περιλαμβάνονται ενδεικτικά, η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και η κοινοποίηση διοικητικών πράξεων σε ΑμεΑ σε προσβάσιμες μορφές, καθώς και η διασφάλιση της προηγούμενης ακρόασης με πρόσφορους τρόπους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 71 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 72 και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενο μέρη, προσδιορίζονται τα είδη των πρόσφορων μέσων, των προσβάσιμων μορφών και των τρόπων επικοινωνίας που υιοθετούνται από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
2. Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών.
3. Η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται ως μορφή επικοινωνίας των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Το κράτος υποχρεούται να λάβει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των ως άνω πολιτών.

Άρθρο 68
Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα δικαιωμάτων ΑμεΑ
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν το προσωπικό, τους συναλλασσόμενους και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ και τον καθολικό σχεδίασμά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από δημόσια διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, εξειδικεύονται οι τρόποι ενημέρωσης, τα εργαλεία και τα μέσα ευαισθητοποίησης, καθώς και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων για την υλοποίηση του περιεχομένου της παρούσας παραγράφου.
2. Προς το σκοπό της εκπαίδευσης φοιτητών, σπουδαστών αλλά και της κατάρτισης δικαστικών λειτουργών και στελεχών του δημόσιου τομέα σε θέματα δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης των ΑμεΑ, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας μεριμνούν για τη συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών και στα επιμορφωτικά τους σεμινάρια εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 71 και το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 72, ρυθμίζονται οι επιμέρους θεματικές ενότητες, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

Άρθρο 69
Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες
1. Τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, προωθούν την εμπέδωση και τον σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης. Για τον σκοπό αυτό, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στους Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων που καταρτίζει οφείλει  να συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην πραγμάτωση της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας, στην ανάπτυξη ενός πλουραλιστικού διαλόγου για τα προβλήματα των ΑμεΑ και την προαγωγή της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρία.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, υποχρεούνται να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, όπως ομιλούσες ιστοσελίδες, υποτιτλισμό, ακουστική περιγραφή, διερμηνεία νοηματικής, προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτά. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται τα μέσα, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 70
Νομοπαραγωνική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεA
1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 71 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 72 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
2. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση, καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα ΑμεΑ.
3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές σχετικά με τα ΑμεΑ καθώς και με τα εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71
Αρμοδιότητα για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ - Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση
1. Ο Υπουργός Επικράτειας, αρμόδιος για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, ορίζεται ως Συντονιστικός Μηχανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης. Στην αρμοδιότητά του ανήκουν ειδικότερα:
α) Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ,
β) ο συντονισμός των αρμόδιων Υπουργείων για τη χάραξη και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προάγουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
γ) η συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 72,
δ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή της Σύμβασης στον ιδιωτικό τομέα,
ε) οι αρμοδιότητες που καθορίζονται από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο σε σχέση με την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης.
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και εφόσον δεν υπάρχει Υπουργός Επικράτειας με αρμοδιότητα τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, μπορεί η αρμοδιότητα του παρόντος άρθρου να ανατίθεται σε άλλον Υπουργό.
3. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Επικράτειας της παραγράφου 1, μπορεί να συνιστώνται στο γραφείο του ως άνω Υπουργού μέχρι δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων ή ειδικών συνεργατών εξειδικευμένων σε θέματα αναπηρίας.

Άρθρο 72
Ορισμός Κεντρικού Σημείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης
1. Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται ως Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης.
2. Στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Σημείου Αναφοράς ανήκει:
α) Η υποδοχή και ο χειρισμός ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
β) η συνεργασία με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 73,
γ) η διασύνδεση με το Πλαίσιο Προαγωγής της Σύμβασης του άρθρου 74,
δ) η διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων, οργανωμένες ή μη που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
ε) η παροχή ενημέρωσης και κατευθύνσεων για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
στ) η εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΑμεΑ, καθώς και η σύνταξη και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εκθέσεων του άρθρου 35 της Σύμβασης.

Άρθρα 73
Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης ανά τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας

1. Με απόφαση των οικείων Υπουργών ορίζεται σε κάθε Υπουργείο ο Γενικός ή Διοικητικός Γραμματέας ως Σημείο Αναφοράς για την παρακολούθηση υλοποίησης των υιοθετούμενων κατ΄ εφαρμογή της Σύμβασης δημόσιων πολιτικών στα οικεία Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, την προώθηση στο Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 72 προτάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων βέλτιστης εφαρμογής της Σύμβασης, τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων προόδου και την προώθηση δημόσιας διαβούλευσης για τα ως άνω θέματα.
2. Με απόφαση του Γενικού ή Διοικητικού Γραμματέα οι αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς μπορεί να μεταβιβασθούν σε οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.

Άρθρο 74
Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της Σύμβασης
1. Για την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 αυτής, ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το Πλαίσιο για την
Προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης (εφεξής Πλαίσιο Προαγωγής).
2. Αποστολή του Πλαισίου Προαγωγής είναι η παρακολούθηση, προαγωγή και προστασία της εφαρμογής της Σύμβασης και των δημόσιων πολιτικών για την προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Το Πλαίσιο Προαγωγής μεταξύ άλλων:
α) Εκφράζει γνώμη για τη συμβατότητα των δημοσίων πολιτικών που προωθούνται σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και για τη συμβατότητα της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας με το κανονιστικό περιεχόμενο της Σύμβασης,
β) χειρίζεται και διερευνά αναφορές που υποβάλλονται ενώπιον του σε σχέση με την παραβίαση δικαιωμάτων των ΑμεΑ,
γ) αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση,
δ) εκπονεί μελέτες και έρευνες σχετικά με την υλοποίηση άρθρων της Σύμβασης σε επιμέρους τομείς,
ε) υποβάλλει ετήσια έκθεση με την αξιολόνηση των δημόσιων πολιτικών, της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης ελλείψεων και αναγκών που διαπιστώθηκαν, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων ή τροποποιήσεων, στ) λαμβάνει κάθε άλλο πρόσφορο για την εξυπηρέτηση της αποστολής του μέτρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 75
Όπου προβλέπεται κατ΄ εξουσιοδότηση του παρόντος μέρους η έκδοση κανονιστικών ή κοινών κανονιστικών πράξεων, αυτή λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση αυτού σε ισχύ.
Άρθρο 76
1. Οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου σχετικές με την υλοποίηση δικαιωμάτων των ΑμεΑ και δεν αποτελούν λόγο περιορισμού του υφιστάμενου επιπέδου παρεχόμενης προστασίας.
2. Το Άρθρο δεύτερο του ν. 4074/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ δεν εφαρμόζονται ως προς την εργασία και την απασχόληση στις ένοπλες δυνάμεις καθόσον αφορά σε διαφορετική μεταχείριση λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης σχετικής με την Υπηρεσία, όπως προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 4443/2016 (Α΄232)».
3. Το Άρθρο τρίτο του ν. 4074/2012 καταργείται.
4. Η έκδοση του προβλεπόμενου στο Άρθρο 24 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232) Προεδρικού Διατάγματος για την επέκταση της προστασίας που παρέχεται για διακρίσεις μεταξύ άλλων λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και φορολογικών διευκολύνσεων, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται συναλλακτικά στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης, λαμβάνει
χώρα σε συνεργασία με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 71 και ύστερα από διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων, οργανωμένες ή μη που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα προβλεπόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Απόφαση Προέδρου της ΑΑΔΕ «Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»

«Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 2758/08.08.2017
(3)
Τροποποίηση  της  ΠΟΛ  1212/2015  απόφασης 
ΓΓΔΕ.
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του ν. 4223/
2013  (ΦΕΚ  287  Α ́),  περί  Ενιαίου  Φόρου  Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 7 και της παραγράφου 5 του
άρθρου 3.
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ́) και ειδι-
κότερα των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63.
3. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ́).
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ́),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
6. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016)
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β ́ 478
και  558)  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β ́ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
8. Τις ΠΟΛ 1212/2015 και 1081/2016 (Β’ 2120 και 2163
αντίστοιχα) αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη διαδικασία
χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πλη-
ρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της ενότητας Α
του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1212/2015 (ΦΕΚ 120 Β ́) απόφα-
σης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  η απόφαση ΠΟΛ.1122/2017 σύμφωνα με την οποία
τροποποιείται η απόφαση ΠΟΛ.1212/24.9.2015, σχετικά με την πιστοποίηση
της αναπηρίας για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, όπως ορίζει το σχετικό
άρθρο 7 του νόμου 4223/2013.
Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει:
"Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της ενότητας Α του άρθρου 2 της
ΠΟΛ.1212/24.9.2015 (ΦΕΚ 120 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την
πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»"
Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
ΠΟΛ.1041/4.4.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ
926 Β').
Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013
ορίζεται ότι με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση
εκατό τοις εκατό (100%) επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο φορολογούμενο, την ή το
σύζυγό ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του που
έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, εφόσον
πληρούνται σωρευτικά και οι λοιπές προϋποθέσεις. Με την τροποποιηθείσα
ως άνω απόφαση ΠΟΛ.1212/24.9.2015 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και
αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω
απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πιστοποίηση της
αναπηρίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην φορολογία εισοδήματος του
οικείου φορολογικού έτους, ήτοι μεταξύ άλλων και αυτά που ορίζει η
ΠΟΛ.1034/2017 της ΑΑΔΕ.
" Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, συντάξεων
και της πάγιας αντιμισθίας, που χορηγούνται σε πρόσωπα που
παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%),
οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, με σκοπό την
εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του
βαθμού αναπηρίας, όλων των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους
οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας
μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών
Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της
Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά την 01.09.2011.
Περαιτέρω, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011
(ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές
επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση,
μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής
απαλλαγής επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση, ή αλλιώς
μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί
σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο
έκδοσής τους.
Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα
πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της
αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ, σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο
ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει κάποιες από τις
προηγούμενες γνωματεύσεις μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό
φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον
ογδόντα τοις εκατό (80%), να προσκομίσει βεβαίωση του συνταξιοδοτικού
φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από
την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια
υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και το χρονικό διάστημα που
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Όταν η σύνταξη αναπηρίας
καθίσταται αυτοδίκαια οριστική (παρατείνεται για χρόνο αόριστο), για
τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν απαιτείται εκ νέου ιατρική
εξέταση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των ασφαλισμένων μέχρι
31.12.1992 και εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου. Ο
ασφαλισμένος θεωρείται εφ'όρου ζωής δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας, με
ποσοστό αναπηρίας αυτό που έχει προσδιοριστεί κατά την τελευταία σε
ισχύ υγειονομική κρίση, ανεξάρτητα από τη διάρκεια αυτής, ορισμένου ή
αόριστου χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται η σχετική
γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας που τελούσε σε ισχύ
κατά τη μονιμοποίηση της σύνταξής του, είτε αυτό αφορά σε γνωμάτευση
προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικής Επιτροπής, είτε γνωμάτευση Υγειονομικής
Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. από 1/9/2011 και εξής (Γ23/312-30.12.2016 έγγραφο
του Ι.Κ.Α.).
Τονίζεται ότι εφόσον έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.,
Α.Σ.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος,
Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε. ή της Νομαρχίας, τότε λαμβάνονται υπόψη οι
γνωματεύσεις αυτές και όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των
συνταξιοδοτικών φορέων.
Εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις
αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων και η μία εξ αυτών ή και οι
δύο έχουν εκδοθεί μέσα στο φορολογικό έτος 2016, πιστοποιώντας
διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με
το ευνοϊκότερο ποσοστό αναπηρίας. Στο επόμενο φορολογικό έτος θα
λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.
Περαιτέρω, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και λαμβάνοντας υπόψη
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, από
01.09.2011, καταργήθηκαν όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που
λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νομαρχίες και το
Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού
(Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη
Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη
Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες εξακολουθούν
να ασκούν τα καθήκοντά τους, διευκρινίζεται ότι για την πιστοποίηση
της αναπηρίας του φορολογουμένου γίνονται δεκτές, πλην των
γνωματεύσεων της Α.Σ.Υ.Ε και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις
τέσσερις τελευταίες προαναφερθείσες υγειονομικές επιτροπές (Α.Ν.Υ.Ε,
Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε της Ελληνικής Αστυνομίας, Α.Υ.Ε του Πυροσβεστικού
Σώματος).
Επιπλέον, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011
(ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές
επιτροπές των νομαρχιών μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση
της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ'
αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να
γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το
ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό
διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ, σε
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το
οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, θύματα πολέμου,
καθώς και για ανάπηρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου
πολέμου, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες από πολεμική αιτία
και τα θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της
σύνταξής τους, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της σύνταξής
τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή
4. Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε
λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής
υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους."
Το ΦΕΚ σε μορφή pdf: http://www.aftodioikisi.gr/mediafiles/2017/08/ΦΕΚ-ΑΝΑ.pdf.

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Τριπλασιασμός των τυφλών έως το 2050 |

kathimerini.gr
Τριπλασιασμός των τυφλών έως το 2050 | Επιστήμη
2 λεπτά

Οι τυφλοί σήμερα στη Γη εκτιμώνται σε 36 εκατομμύρια (από 30,6 εκατ. το 1990) και εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε σχεδόν 115 εκατομμύρια έως το 2050.
Αντίστοιχα, οι άνθρωποι με μέτρια έως σοβαρή απώλεια όρασης αναμένεται να φθάσουν τα 588 εκατομμύρια έως τα μέσα του αιώνα μας, από 217 εκατομμύρια σήμερα.
Οι σχετικές εκτιμήσεις περιλαμβάνονται σε σχετική διεθνή μελέτη, με επικεφαλής τον καθηγητή Ρούπερτ Μπερν του βρετανικού Πανεπιστημίου 'Ανγκλια Ράσκιν, η οποία δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό "Lancet Global Health".
Ο μεγαλύτερος απόλυτος αριθμός τυφλών ζουν στη νότια και στην ανατολική Ασία (11,7 και 6,2 εκατ. αντίστοιχα), ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αναλογία τυφλών υπάρχει στην ανατολική και δυτική υποσαχάρια Αφρική, καθώς και στη νότια Ασία (πάνω από 4% του πληθυσμού έναντι το πολύ 0,5% στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ).
Παρόλο που η συχνότητα των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση εμφανίζει μείωση τα τελευταία χρόνια, ο απόλυτος αριθμός τους αυξάνεται, καθώς συνεχώς μεγεθύνεται και γερνάει ο παγκόσμιος πληθυσμός.
Η μελέτη ανέλυσε στοιχεία από 188 χώρες για την περίοδο 1990-2015 και έκανε προβλέψεις για την περίοδο 2020-2050. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι σχεδόν 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι άνω των 35 ετών πάσχουν από πρεσβυωπία και, από αυτούς, τα 667 εκατομμύρια είναι άνω των 50 ετών.
Το ποσοστό των τυφλών στον παγκόσμιο πληθυσμό εκτιμάται ότι μειώθηκε από 0,75% το 1990 σε 0,48% το 2015, ενώ το ποσοστό των ατόμων με μέτρια έως σοβαρή απώλεια όρασης υποχώρησε από 3,83% σε 2,90%. Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, στα βελτιωμένα προγράμματα δημόσιας υγείας και στην καλύτερη πρόσβαση των ασθενών σε οφθαλμολογικές υπηρεσίες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Απόφαση Υπουργού παιδείας με ΘΕΜΑ: «Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2017»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
-----

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 01-08-2017
Αρ. Πρωτ.: Φ.151/130786/Α5


Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα :  http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Νικητοπούλου, Μ. Ζαμπέλη
Τηλέφωνο : 2103442688, 210-3442690
FAX  : 2103442098

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
2. Διευθυντές Διευθύνσεων Δ.Ε.
3. Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
ED

ΘΕΜΑ: «Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2017»

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4-9-2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013), την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α’), καθώς και με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15-2-2017).
Οι υποψήφιοι εισάγονται :
α) Στις Σχολές και τα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, ΑΕΑ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’).
β) Στις Σχολές και τα Τμήματα/ Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ.
γ) Στις Σχολές και τα Τμήματα/ Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’) ή ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.
Για την εισαγωγή των ανωτέρω υποψηφίων το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ενεργοποιήθηκαν οι Επταμελείς Επιτροπές δεκατεσσάρων (14) συγκεκριμένων Δημοσίων Νοσοκομείων, οι οποίες εξέδωσαν πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης, σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση , στα οποία αναγράφεται η πάθηση με τον αντίστοιχο κωδικό της. Μετά την ψήφιση και δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’) τροποποιήθηκε η ανωτέρω ΚΥΑ με την αριθ.Φ.151/35408/Α5 (ΦΕΚ 683/τ.Β’/2017) όμοια, με την οποία ενεργοποιήθηκαν συμπληρωματικά οι Επταμελείς Επιτροπές τριών (3) συγκεκριμένων Δημοσίων Νοσοκομείων οι οποίες εξέδωσαν πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης για συγκεκριμένες παθήσεις που προστέθηκαν στη σχετική νομοθεσία.
Σε ισχύ είναι και τα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης που έχουν εκδοθεί από Επταμελείς Επιτροπές των εν λόγω Νοσοκομείων και κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016
σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: Φ.151/176821/Α5/21-10-2016 (ΑΔΑ: ΨΓΒΩ4653ΠΣ-4Θ3) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποκτήσει έναν από τους ανωτέρω τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, από Παρασκευή 25 Αυγούστου μέχρι και Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017.
Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής (4 Σεπτεμβρίου) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού θα είναι προσβάσιμη κατά την ανωτέρω προθεσμία όλο το 24ωρο μέσω συνδέσμου που θα υπάρχει στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.goν.gr) και οι υποψήφιοι μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο να τη χρησιμοποιήσουν για να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους. Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται:
 ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και
 την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.
Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου Μηχανογραφικού του Δελτίου και της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και 05 Σεπτεμβρίου) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:
 ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
i) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λ.π.) πρέπει να είναι:
- επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και
- μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
 ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (που έχει εκδοθεί, μετά από εξέταση ένστασης του υποψηφίου, από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται κάθε χρόνο κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥ).
 ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER ) προς το:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0088,
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα
με την ένδειξη:
Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2017

και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 05 Σεπτεμβρίου 2017 .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση με το ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και τα αποτελέσματα εισαγωγής, μόλις ανακοινωθούν, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.goν.gr).
2. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι καταθέτουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η οποία και θα προβεί στον τελικό έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές.
3. Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου δεν απαιτείται η απόκτηση κωδικού του υποψηφίου από Λύκειο.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Λυκείων, τις ημέρες λειτουργίας των Λυκείων να παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης Η /Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους υποψηφίους της ανωτέρω κατηγορίας, αν αυτό τους ζητηθεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εσωτερική διανομή
1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3) Γενική Δ/νση Στρ/κού Σχ/σμού, Πρ/σμού & Ηλ/κής Διακ/σης
4) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων-Τμήμα Α΄
6) ΓΕΠΟ