Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμη¬σης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες



Χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμη­σης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστο­ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.



Ο Υφυπουργός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α΄), όπως ισχύει.
2)  Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει.
3) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.697/35/1990 (ΦΕΚ 190/ Β΄) Α.Υ.Ο. όπως κυρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1884/90 (ΦΕΚ 190/Β΄) και ισχύει.
4) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄), όπως ισχύουν.
5) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688/4-5-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενιαίος Πίνακας Προσδιο­ρισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/Β΄).
12) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί­ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Απόφαση έχει εφαρμογή για την ιατρική εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες, για τα οποία έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Πιστοποίησης Ανα­πηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να πιστοποιηθεί η υπαγωγή τους στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύει, για τη χορήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο­μικών απαλλαγής:
α) από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων και
β) από τα τέλη κυκλοφορίας.


Άρθρο 2
Διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση των απαλλαγών.
1. Η ιατρική εξέταση των ενδιαφερομένων ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να αιτηθούν κατά περίπτωση την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη κυκλοφορίας γίνεται από τα ΚΕ.Π.Α.
2.  Η παραπομπή των ενδιαφερομένων στα ΚΕ.Π.Α. γίνεται είτε από ιδιώτη/ες ιατρό/ούς είτε από ιατρό/ ούς του ΕΟΠΠΥ, με βάση τα έντυπα παραπομπής των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα της παρούσας.
3. Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. με βάση το υποβληθέν σε αυτή έντυπο παραπομπής του Παραρτήματος Ι προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου, λαμβάνοντας υπόψη της όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
ν. 1798/88 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπη­ρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).
4. Η ανωτέρω αρμόδια επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. αποφαίνε­ται για την υπαγωγή του ενδιαφερομένου σε μια από τις κατηγορίες παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.


Άρθρο 3
Έλεγχος των αποφάσεων του ΚΕΠΑ από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 1 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ελέγ­χουν τις γνωματεύσεις των ΚΕ.Π.Α., μέσω ανάκτησης αυτών απευθείας από το μηχανογραφικό σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την οριστικοποίησή τους.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1.  Η υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ.15/1078/20-6-1990 κοινή απόφα­ση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ιατρική εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες για ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτο­κινήτου» (ΦΕΚ 381/Β΄), καταργείται.
2.  Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑ ΚΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/88 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ


Παρακαλώ να κριθώ εάν εντάσσομαι σε μία εκ των κατωτέρω κατηγοριών παθήσεων καθώς και εάν η αναπηρία αυτή είναι ή όχι δια βίου για τη χορήγηση απαλλαγής κατά περίπτωση από το τέλος ταξινόμησης και/ή τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου:
1.        Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών.
2.        Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
3.        Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
4.        Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
5.        Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
6.        Αυτισμός, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση
ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχω καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είμαι ανίκανος για εργασία και έχω ανάγκη βοήθειας
7.        Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία].
8.        Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
9.        Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Λ) ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Ε.Π.Π.Π.Λ.)

α/α
Παθήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988
Παθήσεις Ε.Π.Π.Π.Α.
Παρατηρήσεις/ Εξετάσεις διαπίστευσης
1
Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών.
Κάθε νευρολογικό νόσημα. ή
ορθοπεδική πάθηση που
μπορεί να επιφέρει πλήρη
παράλυση των άνω ή κάτω
άκρων ή αμφοτερόπλευρο
ακρωτηριασμό αυτών.
Εξετάσεις (CT -MRI) που
αντικειμενοποιούν την
ασθένεια
ΗΜΓ Φωτογραφία
2
Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
Κάθε νευρολογικό νόσημα, ή
ορθοπεδική πάθηση που
μπορεί να επιφέρει Σοβαρή
Κινητική αναπηρία του ενός
ή και των δύο κάτω άκρων
με ποσοστό αναπηρίας
συνολικά 67%.
Ακτινογραφία, CT, Μ RI, ΙΙΜΓ που να το αποδεικνύουν.
3
Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
Κάθε νευρολογικό νόσημα, ή
ορθοπεδική πάθηση που
μπορεί να επιφέρει σοβαρή
κινητική αναπηρία του ενός
ή και των δύο κάτω άκρων
με συμμετοχή του ενός ή και
των δύο άνω άκρων, με
ποσοστό αναπηρίας
συνολικά όχι μικρότερο του
67% από το οποίο το 40%
τουλάχιστον από το ένα
κάτω άκρο.
Ακτινογραφία, CT, MRI, ΗΜΓ που να το αποδεικνύουν.
4
Ολική   και  από  τους  δύο  οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
Σελ. 23478-9
Οπτική οξύτητα μικρότερη
του 1/20 και στους δύο
οφθαλμούς
Αναγράφεται : Η νόσος δεν
επιδέχεται θεραπευτική
αντιμετώπιση - Mil ΙΛΤΗ
5
Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
Σελ. 23416 §8.3 και 8.4
Μέτρια έως βαρεία νοητική υστέρηση
Παραπομπή στα ΚΕΠΛ από
δύο ψυχιάτρους ή
παιδοψυχίατρους, ο
ενήλικας θα πρέπει να
βρίσκεται υπό κηδεμονία
6
Αυτισμός,
εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από
επιληπτικές κρίσεις
ή πνευματική καθυστέρηση
Σελ. 23416,7 §9 Σελ. 23423 §4.6
Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
Παραπέμπεται στα ΚΕΠΛ


ή οργανικό ψυχοσύνδρομο
οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών
έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό
ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν
ανάγκη βοήθειας
Σελ. 23413 §1
από δύο παίδοψυχίατρους
7
Μεσογειακή αναιμία
ή συγγενής αιμορραγική διάθεση
(αιμορροφιλία]
Σελ. 23318 §1.1 Σελ. 23321 §3.1
Μεταγγίσεις αίματος Γονιδιακός έλεγχος
8
Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
Σελ. 23319
Ομόζυγος
δρεπανοκυτταρική
ΑιμοσφαίρινοπάΟεία S +
Μεσογειακή αναιμία
Γονιδιακός έλεγχος
Περισσότερες των δύο
εισαγωγών σε νοσοκομείο,
λόγω κρίσεων κατ έτος
9
Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή Μεταμόσχευση νεφρού
Σελ. 23486
Δύο ή περισσότερες
συνεδρίες αιμοκάθαρσης
εβδομαδιαίως ή ΣΦΠΚ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/88


ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

Στον/ην ανωτέρω αναφερόμενο/η  μετά από αξιολόγηση από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α..........................διαπιστώθηκε/αν  η/οι παρακάτω πάθηση/εις κατά
βαθμό και βαρύτητα:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Από    τα    ανωτέρω    προκύπτει    ότι    το    συνολικό    ποσοστό    αναπηρίας    ανέρχεται    .......%
.....................................................................................................(ολογράφως)
II πάθηση συμπίπτει με την αναφερόμενη με αύξοντα αριθμό...........του πίνακα του Παραρτήματος 11 της αριθμ.........................................ΚΥΑ.
1.Κατά ιατρική πρόβλεψη η πάθηση είναι δια  βίου.*  
2. Κατά ιατρική πρόβλεψη η πάθηση δεν είναι δια βίου*

Σημείωση:
*Επιλέγεται με -/αναλόγως η περίπτωση 1 ή 2.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.




Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης


Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2708
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12081
Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
, αποφασίζουμε:
Τη θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημόσιων
και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(I.E.K):
Άρθρο 18 −
Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων
ε) Καταρτιζόμενος, που απουσιάζει από τελική εξέταση
μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα,
υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα
σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση
των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η διοίκηση του ΙΕΚ
αποφασίζει το χρόνο και τον τόπο για την εξέταση του
καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική
περίοδο χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης του
μαθήματος ή των μαθημάτων, από την τελική εξέταση
των οποίων απουσίασε και χωρίς δικαίωμα εγγραφής
και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο.
15.
Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υπο− στούν γραπτή εξέταση επειδή:
α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄)
όπως ισχύει ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή
τους τουλάχιστον 80%.
β) Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη
ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
δ) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη
των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους
για γραφή.
ε) Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν
να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής
διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).
16.
Για τις περιπτώσεις α έως δ, απαιτείται γνωμά− τευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, ενώ
για την περίπτωση ε, απαιτείται προ− σκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμέ− νου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού ή Κ.Δ.Α.Υ., με
την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνα− τος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3)
χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει αδυναμία της
γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.
17.
Οι καταρτιζόμενοι της ανωτέρω παραγράφου 16 εξετάζονται στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση
διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Υποδιευθυντή. Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εκπαιδευτής αναγράφει το βαθμό
του εξετασθέντος επί του φύλλου των απα− ντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει επίσης στο φύλλο των απαντήσεων ως “παρών” και ο Υποδιευθυντής.
Άρθρο 24 −
Οργανωτική δομή − Αρμοδιότητες
4.
Ο διευθυντής των ΙΕΚ ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
ε) ευθύνεται για την εφαρμογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σπουδαστές με
αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Το άρθρο 35 του νόμου 3794 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις μετά την τροποποίηση του

Το άρθρο 35 του νόμου 3794 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν  από σοβαρές παθήσεις ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον νόμο 4186 του 2013.

Του Μανώλη Μπασια.
Ανεβάζω σήμερα το άρθρο 35 του νόμου 3794 που αναφέρεται

στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που

πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως διαμορφώθηκε, μετά την

πρόσφατη τροποποίησή του από το νέο νόμο 4186 του 2013.


ΝΟΜΟΣ 3794 2009
ΦΕΚ: Α 156 20090904
Τέθηκε σε ισχύ: 04.09.2009
Τίτλος
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Αρθρο: 35
Ημ/νία: 17.09.2013

Τίτλος Αρθρου
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν

από σοβαρές παθήσεις
Σχόλια
- H παράγραφος 7 του παρόντος τίθεται όπως ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με

την παράγραφο 23 του άρθρου 39 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α'

193/17.9.2013).
-Η παράγραφος 1 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με

την παράγραφο 24 του άρθρου 39 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α'

193/17.9.2013) Α' 193/17.9.2013).

Κείμενο Αρθρου
«1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών

εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής

Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της

Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και

Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και

Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και

Δυτικής Μακεδονίας καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε

ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από

Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής:

τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας

τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από

μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική

αναιμία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη

τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt),

συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής

κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή

δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του

εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες

(λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο

του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά

ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση

κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς

αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση,

πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση -

αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες

πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή

μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος,

πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες

από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες

από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από

μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε

αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία,

από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία

αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία

δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη

νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς

καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση

άνω των 50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό

κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που

προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς

(κλάσμα εξώθησης < 35%), τεκμηριωμένο από εξειδικευμένες

νοσοκομειακές μονάδες ηχωκαρδιολογίας και επιβεβαιωμένο σε

μαγνητική τομογραφία καρδιάς, από υπερτροφικού τύπου

μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση, από

σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το

σύνδρομο Brugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με

τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από

κίρρωση ήπατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας

πυλαίας φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες

από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή

ή έχουν λάβει ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και

συνεχίζουν με διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, πάσχοντες

από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής

νευρινωμάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν μυέλωμα,

από σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία

λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και ΚΝΣ, από συστηματική

σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, από

συστηματικό ερυθηματώδη λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική

θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων

υμένων ή/και αίματος, από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από νεανική

ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία

των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, υποβληθέντες σε

λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου,

από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό

αντιρετροϊκή θεραπεία, από νυκτερινή παροξυσμική

αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια

βάση, από ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα υπό μείζονα

ανοσοκατασταλτική θεραπεία, από αυτοάνοση αιμολυτική

αναιμία υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, καθώς και

οι πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή

επίκτητα σύνδρομα - νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές

κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον

80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.

2. Οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν

εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της

επιστήμης είναι δυσχερής γι' αυτούς η παρακολούθηση

σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που

εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την

έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η

επιλογή. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 οι

σχετικές αποφάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30

Σεπτεμβρίου 2009.

3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάθε Τμήμα

είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που

αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή γίνεται με

κριτήριο το μέσο γενικό βαθμό απόλυσης από το Λύκειο κατά

φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας

προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν προγενέστερη σειρά

προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας προτίμησης για το

συγκεκριμένο τμήμα προηγούνται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με

βάση το έτος γέννησής τους. Αν ταυτίζεται και το έτος

γέννησης εισάγονται ως υπεράριθμοι.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο

χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα αναγκαία συλλογικά

όργανα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση

των αποτελεσμάτων εισαγωγής και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της

διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των εισαγομένων στα

Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η

οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου

Υγείας (ΚΕΣΥ), καθορίζονται ειδικότερα τα όργανα, ο τρόπος

και η διαδικασία διαπίστωσης της πάθησης που δικαιολογεί,

κατά περίπτωση, την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών

Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων ορίζεται η αποζημίωση των μελών των αναγκαίων

συλλογικών οργάνων.

5. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι

διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ' της

παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VII του άρθρου 46 του ν.

1946/1991 και του άρθρου 12 του ν. 2640/1998 και της

παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α').

6. Όπου στο ν. 3282/2004 γίνεται αναφορά στο άρθρο 12 του

ν. 2640/1998, νοείται εφεξής το παρόν άρθρο.

«7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος

Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος

Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών

Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου

Δυτικής Μακεδονίας που επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του

οικείου Ιδρύματος, είναι δυνατή η εισαγωγή μετά από

ειδικές εξετάσεις των υποψηφίων της παραγράφου 1 καθ'

υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Με την ίδια

απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος

και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και ο τρόπος και η

διαδικασία διαπίστωσης των σχετικών καλλιτεχνικών

δεξιοτήτων για την εισαγωγή των υποψηφίων και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»
________________________________________

Γράφω από την εισηγητική έκθεση του νόμου 4186 σχετικά με

το άρθρο αυτό.

 Με τις διατάξεις του άρ. 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α')

καθορίζονται οι σοβαρές παθήσεις, οι πάσχοντες των οποίων

μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση με βάση το βαθμό του απολυτηρίου. Από το 2009

μέχρι σήμερα καθίσταται αναγκαία η επικαιροποίηση των

σχετικών παθήσεων. Στο πόρισμα ομάδας εργασίας που

συστάθηκε με Υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αντικείμενο την

επικαιροποίηση των διατάξεων περί εισαγωγής στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που υπάγονται στην

κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις», οι

παθήσεις ομαδοποιούνται σε γενικότερες κατηγορίες ανάλογα

με τη φύση τους (Α. Καρδιολογικά νοσήματα, Β. Φλεγμονώδη -

αυτοάνοσα νοσήματα, Γ. Νευρολογικές παθήσεις, Δ.

Νεφρολογικές Παθήσεις, Ε. Λοιμώδη νοσήματα, Ζ.

Αιματολογικές παθήσεις - Κακοήθη νοσήματα, Η. Διάφορα).

Η ομάδα εργασίας λαμβάνοντας υπόψη μέσα από την ιατρική

οπτική τις ιδιαιτερότητες των παθήσεων τόσο όσο αφορά τις

σωματικές, κυρίως επιπτώσεις όσο και τις συνθήκες

αντιμετώπισης των παθήσεων υιοθέτησε μια πιο αυστηρή αλλά

και πιο αντικειμενική προσέγγιση σε σχέση με αυτή που

απορρέει από τη λίστα των παθήσεων του άρ. 35 του Ν.

3794/2009. Συγκεκριμένα, στο υποβληθέν με το από 2.4.2013

πρακτικό - πόρισμα της άνω Ομάδας Εργασίας δεν αναφέρονται

πλέον κάποιες ασθένειες ή για άλλες τίθενται επιπλέον

προϋποθέσεις. Επίσης περιλαμβάνονται νέες ασθένειες που

δεν υπήρχαν προηγουμένως όπως και μια γενική κατηγορία για

τις σπάνιες παθήσεις, ώστε να μην αδικούνται πάσχοντες για

τους οποίους ακριβώς λόγω της σπανιότητας της πάθησής τους

δεν αναφέρεται ρητώς στις σχετικές διατάξεις. Πρόκειται,

λοιπόν, για μια ολοκληρωμένη πρόταση της ομάδας εργασίας,

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2013 ΙΚΑ/ΕΤΑΜ



 «Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2013» ΣΧΕΤ: το με αριθ. πρωτ.ΟΙΚ30883/26-9-2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. ΖΑΧΟΥ
Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 272-4
FAX : 210 52 28 747
E – mail : diefpar@ika.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αθήνα, 7 / 10 / 2013
Αριθ. Πρωτ.
Π14 / 7
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ. 57
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκ/τα και τα Παρ/τα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Τμήματα Παροχών και Πληρωμών Συντάξεων



Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή, το με αρ.πρωτ.30883/26-9-2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στη χορήγηση του Επιδόματος Αεροθεραπείας, ποσού 200€, για το έτος 2013.
Το επίδομα θα χορηγηθεί στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, οι οποίοι έχουν αναγγελθεί μέχρι και τον 10/2013 στη μηχανογράφηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στις 30/10/2013 μαζί με τη σύνταξη του Νοεμβρίου και θα πιστωθεί στη σύνταξή τους.
Η καταβολή του επιδόματος για τους συνταξιούχους που δεν έχουν αναγγελθεί στη μηχανογράφηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα γίνει μέσω των Υποκαταστημάτων.
Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας για τους εν ενεργεία δικαιούχους ασφαλισμένους, θα γίνει μέσω πίστωσης στον τραπεζικό τους λογαριασμό από το Τμήμα Παροχών Ασθενείας των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Για τους έμμεσα ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του Γεν. Εγγράφου Γ99/157/19-3-2013.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
---------------


Προς: τις Υπηρεσίες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ. :
1. Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΚΤΑλΊ)
2. Υποκαταστήματα & Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (γιο τις υπηρεσίες υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια)
3. Περιφερειακές Δ/νσεις Ε.Ο.Π.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ)

ΘΕΜΑ: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 16 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/18-11-2012) ορίζεται ότι το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.
Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει: α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου και β) γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού, στρατιωτικού, νοσηλευτικού ιδρύματος Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συμβεβλημένων κλινικών ) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.
Υπενθυμίζεται ότι για τους ασφαλισμένους που πάσχουν από πνευμονοπάθεια ,απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.
Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των 200 €.

Περαιτέρω στο άρθρο 23 του ανωτέρω Κανονισμού αναφέρεται ότι κάθε δικαίωμα για τη λήψη παροχών του παρόντος ΕΚΠΥ παραγράφεται μετά ένα έτος από τη γέννηση του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜ.ΚΟΝΤΟΣ

Δημόσιας χρήσης αναπηρικά αυτοκίνητα

Διευκρινίσεις επί θεμάτων λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- Ειδικής Μίσθωσης ΑμΕΑ αυτοκινήτων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: οικ Α 45465/4123

Θέμα: Διευκρινίσεις επί θεμάτων λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- Ειδικής Μίσθωσης ΑμΕΑ αυτοκινήτων.



Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας αναφορικά με θέματα λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Ειδικής Μίσθωσης αυτοκινήτων ειδικά διασκευασμένων ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ), όπως εισάγονται και θεσπίζονται με τις διατάξεις του ν.4070/2012 (Α' 82), διευκρινίζουμε ότι τα εν λόγω αυτοκίνητα φέρουν τα χαρακτηριστικά της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.4070/2012 και των υπ' αριθμ. Α 28480/2481/7-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΥ1- ΩΣΑ), 11320/794/18-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ51-7ΗΡ) και οικ Α 25305/2515 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚ1- 3Υ8) Εγκυκλίων του Υπουργείου και προορίζονται για τη μεταφορά μόνο ΑμΕΑ καθώς και όσων τα συνοδεύουν.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα Σαρρή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α /2009), για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.
Σχετ.: Η με αριθ. Φ.151/150110/Β6/15-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΞ9-08Ω) Υπουργική Απόφαση περί κύρωσης πινάκων εισαγομένων στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 16-10-2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/151404/Β6
ΠΡΟΣ :
Τις Γραμματείες Τμημάτων και Σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών


Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 με την κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, εγγράφονται στη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους από 17 Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2013.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α'), και με τη με αριθ. Φ.253/143554/Β6/2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β'/2010) Υπουργική Απόφαση "Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων" όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ.Φ.151/105965/Β6/2011(Φ.Ε.Κ.2044/τ.Β'/2011) και Φ.151/89657/Β6/2012 (Φ.Ε.Κ.2326/τ.Β'/2012 και Φ.Ε.Κ. 2448/τ.Β'/2012) και Φ.151/123835/Β6/2013 (ΦΕΚ 2222-τ.Β') όμοιες αποφάσεις, οι επιτυχόντες της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής κατά τις ημερομηνίες εγγραφής και καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η Γραμματεία της σχολής επιτυχίας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο αυτών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των εισαχθέντων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α'/2009) και να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την εγγραφή τους στη Σχολή ή Τμήμα εισαγωγής τους, όπως οι ίδιοι με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 έχουν δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης ή επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο TEE Β' κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής1 Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν' αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
i)    Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.
ii)    Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον:
iii)    Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λ.π.) πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
γ) Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ151/122732/Β6 (Φ.Ε.Κ. 1612/τ.Β'/4-10-2010) Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. μετά από ένσταση.
δ) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Κατά την προσέλευση τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στην καθορισμένη προθεσμία αυτών με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ή Σχολής Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με την ανωτέρω διαδικασία χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.
Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με άλλη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και εισάγεται με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε άλλη Σχολή ή Τμήμα, δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από την Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο ΥΠΑΙΘ.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, τότε δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.
Οι Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων για κάθε ειδική περίπτωση μπορούν να αναζητήσουν και αυτεπάγγελτα οποιοδήποτε δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση της εγγραφής επιτυχόντα-εισαγομένου.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τις Σχολές ή Τμήματα να ασκήσει και το ίδιο έλεγχο επί των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί από τους υποψηφίους και έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 της με αριθ. Φ.253/143554/Β6/2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β'/2010) Υπουργικής Απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με τη με αριθ. Φ.151/105965/Β6/2011 (Φ.Ε.Κ. 2044/τ.Β'/2011) όμοια απόφαση,
«Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εγγραφής λόγω αποκλειόμενης πάθησης ο υποψήφιος εισάγεται σε επόμενη σχολή προτίμησης του μηχανογραφικού δελτίου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την προϋπόθεση ότι έχει βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου κατά περίπτωση ίσο ή μεγαλύτερο με αυτό του τελευταίου εισαχθέντα στο συγκεκριμένο τμήμα και ότι η πάθησή του του επιτρέπει την εισαγωγή του σ' αυτό.»
Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης οι Γραμματείες θα πρέπει να παραλαμβάνουν όλες τις αιτήσεις των εγγεγραμμένων στους πίνακες επιτυχόντων χωρίς εξαίρεση, προκειμένου να εξετασθούν σχετικά.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας στείλετε, το ταχύτερο δυνατόν, τις αποφάσεις εγγραφής των εισαχθέντων στα Τμήματα, προκειμένου να προβούμε στην έγκαιρη έκδοση των συμπληρωματικών αποτελεσμάτων για όσους επιτυχόντες διεγράφησαν από τις αρχικές τους επιτυχίες, λόγω αποκλειόμενης πάθησης.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ. 55174
για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
6.
Το άρθρο 4, παρ. 2 και το άρθρο 21 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α), «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», ως έχει αντι− κατασταθεί και ισχύει.
8.
Τις διατάξεις του ν. 4178/13 (ΦΕΚ 174 Α), «Αντιμετώπι− ση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
Αποφασίζουμε:

Άρθρο 2
Ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία
1.
Για καθεμία από τις εργασίες Μικρής Κλίμακας όπως ορίζονται με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α) ως ισχύει, καθορίζονται τα εξής κατά περίπτωση
επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά:
ζ. Για την κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79
Α΄) που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με
αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν
ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα από τις
ισχύουσες τότε διατάξεις, ή κατά τον χρόνο ανέγερσής
τους ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα και η
σχετική αλλαγή κατά την κατασκευή έχει υπαχθεί στις
διατάξεις περί τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων
ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές
διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ
81−70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των
στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα κατατίθενται τα εξής:
1) δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης καθώς
και της επίβλεψης εγκατάστασης των ικριωμάτων και
του έργου μέχρι την αποπεράτωσή του από αρμόδιο
μηχανικό,
2) υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι οι μελέτες προσθήκης ανελκυστήρα και του
χώρου πρόσβασης σ’ αυτόν, συντάχθηκαν σύμφωνα με
τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία και οι διαστάσεις τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους
κανονισμούς που ισχύουν. Δηλώνεται επίσης ότι στο
υφιστάμενο κτίριο, κατά τον χρόνο ανέγερσής του δεν
ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα από τις
ισχύουσες τότε διατάξεις, ή ότι ήταν υποχρεωτική αλλά
η σχετική αλλαγή κατά την κατασκευή έχει υπαχθεί στις
διατάξεις περί τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων ή
ότι, ή ότι το κτίριο διαθέτει ανελκυστήρα με εσωτερικές
διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ
81−70, ή ότι στο κτίριο πρέπει να γίνει επέκταση των
στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να είναι δυνατή
η πρόσβαση,
3) σχέδιο και φάκελος ασφαλείας και υγείας του
έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή κατά τα
οριζόμενα στο ΠΔ 305/1996 (Α΄212),
4) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται
ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία ή συντασσόμενο
κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, με την υπό κλίμακα,
σκαριφηματική αποτύπωση του ανελκυστήρα και του
απαιτούμενου χώρου πρόσβασης σε αυτόν,
5) σχηματική κάτοψη και τομή σε κλίμακα 1:100. Όταν
τοποθετείται εκτός του περιγράμματος του υφιστάμενου κτιρίου κατατίθεται και όψη στην ίδια κλίμακα,
6) στατική μελέτη από αρμόδιο μηχανικό όταν πρόκειται για προσθήκη νέας κατασκευής / εγκατάστασης
ανελκυστήρα σε υφιστάμενο κτίριο, ή πιστοποιητικό
στατικής επάρκειας στην περίπτωση επέμβασης σε
υπάρχον κέλυφος σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές
(Ελοτ 81−70) ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές,
7) ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ή τεχνική έκθεση αρμοδίου Μηχανικού για την ασφάλεια της εγκατάστασης στην περίπτωση επέμβασης σε υπάρχον κέλυφος
σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές (ΕΛΟΤ 81−70) ή
ευρωπαϊκές προδιαγραφές,
8) δήλωση αρμόδιου μηχανικού με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,
9) πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας με πλειοψηφία του 51% του συνόλου των ψήφων,
κατά το άρθρο 11 του Ν. 3209/2003 για την κατά παρέκκλιση του ΝΟΚ κατασκευή ανελκυστήρα στις περιπτώσεις που η οικοδομή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.
3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους».

Τελειώνοντας παραθέτω τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4067.
Νέος οικοδομικός κανονισμός.

Αρθρο: 4
Τίτλος Αρθρου
Άδειες Δόμησης


Σχόλια
 Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 48 του υπ' αριθμ. 4178/2013 νόμου (ΦΕΚ Α' 174/8.8.2013).

2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα:
ζ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ - ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
3. Δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις ακόλουθες εργασίες:

α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.
Αρθρο: 27
Τίτλος Αρθρου
Ειδικές διατάξεις
2. Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σε αυτά με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου. Για διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Αντίστοιχα σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια κατοικίας που δεν διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης, κανονισμού (συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού πολυκατοικίας) κ.λπ. η τοποθέτηση διάταξης (ράμπας ή αναβατορίου) που θα διασφαλίζει την πρόσβαση στα άτομα αυτά, από το πεζοδρόμιο στους εσωτερικούς / εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, εφόσον διαμένουν ως ιδιοκτήτες ή ένοικοι στα παραπάνω κτίρια, με απαραίτητη προϋπόθεση την εξασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών, τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και την κάλυψη των εξόδων κατασκευής από τα ενδιαφερόμενα άτομα.