Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Παράταση θητείας ιατρών υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ.

ΝΟΜΟΣ 4302/ΦΕΚ Α 225/08.10.2014
Με την κατωτέρω παράγραφο του νέου νόμου παρατείνεται η θητεία των ιατρών των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ κατά τα οριζόμενα στο νόμο. Βλέπε την συνημμένη εγκύκλιο του ΙΚΑ.
Βλέπε επίσης προγενέστερη ανάρτησή μας και εγκυκλίους με τον αριθμό του νόμου 4239 με αναζήτηση στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ελπίζω κατόπιν τούτου να αποσυμφορηθούν έτι περαιτέρω οι επιτροπές ΚΕΠΑ και οι αναμένοντες να τελειώσουν το ταχύτερο δυνατό.
Μανώλης Μπασιάς.


Νόμου 4302 Άρθρο 18
7. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της διάταξης του άρθρου 11 του ν. 4239/2014 (Α' 43) με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν, μέχρι την οριστική συγκρότηση του νέου Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α..

Προς διευκόλυνση σας παραθέτω εκ νέου το άρθρο του νόμου 4239.

Νόμου 4239 Άρθρο 11

   1.Α) Οι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/ 2010 (Α' 115), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν. 4144/2013 (Α' 88), εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό και να παρέχουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 7.2.2014 έως 30.9.2014, ανεξάρτητα αν κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα συνεχίσουν να υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε άλλο δημόσιο Υγειονομικό Σχηματισμό (Ε.Σ.Υ.) ή επιλέξουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

   Β) Ο περιορισμός του άρθρου 61 του ν. 4144/2013 (Α' 88) στις αποδοχές που δύναται να καταβάλλει μηνιαίως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος, ως αποζημίωση για τις παρασχεθείσες κατά περίπτωση υπηρεσίες του, δεν ισχύει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

   Γ) Τα έξοδα μετακίνησης των ιατρών του Ειδικού Σώματος που θα μετακινούνται εκτός έδρας κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους ως Πρόεδροι ή μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., θα καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α' 35).Εγκύκλιος ΙΚΑ 62 του 2014
ΘΕΜΑ: « α] Κοινοποίηση διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 18 του ν.4302/2014 κλπ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αθήνα
26/11/2014  
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ
Αρ.πρωτ.
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ  
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Π51/37
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.62  
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
Ταχ.Δ/νση
: Αγ.Κων/νου 8
Προς:   
(102 41) Αθήνα
Όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ  
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Γραφεία Διευθυντών  
Αρ.τηλεφ.
: 210.5215361   
Αρ.fax
: 210.5229066
Κοινοποίηση:  
e-mail
: diefanap@ika.gr
Να δοθεί αντίγραφο με υπογραφή:   
α) σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος   
β) σε κάθε υπάλληλο Γραμματείας ΚΕΠΑ   
γ) σε κάθε γραμματέα Υ.Ε.-ΚΕΠΑ
table end

(ΦΕΚ 225΄/8-10-2014)– β]Διευκρινίσεις για το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης
των ιατρών του Ειδικού Σώματος που εξακολουθούν, κατόπιν επιλογής τους, να
συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.»
Σχετ.: Η με αρ.19/2014 Εγκύκλιος

α] Με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν.4239/2014 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/20-2-2014), σύμφωνα με τις οποίες οι
ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είχαν ενταχθεί στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Αναπηρίας κατά τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, όπως ισχύουν, συνέχισαν να υπάγονται σε αυτό
και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υγειονομικών
Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 7/2/2014 έως 30/9/2014 και να τους καταβάλλεται ανά
εξεταζόμενο περιστατικό η προβλεπόμενη αποζημίωση από τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν.3863/2010, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 61 του
ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄), χωρίς ωστόσο να ισχύει για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο
προβλεπόμενος από αυτές περιορισμός στο συνολικά καταβαλλόμενο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ποσό των μηνιαίων αποδοχών τους, για δε τις δαπάνες μετακίνησής τους παρέμειναν σε
ισχύ οι σχετικές διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄).
Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.7 του
άρθρου 18 του ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225/τ.Α΄/8-10-2014), με τις οποίες
παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος της διάταξης του άρθρου 11 του ν.4239/2014, με
τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν, μέχρι την οριστική
συγκρότηση του νέου Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.


β] Όπως γνωρίζετε, η άρση του περιορισμού στις συνολικά καταβαλλόμενες ανά μήνα
αποδοχές των ιατρών του Ειδικού Σώματος, θεσμοθετήθηκε προκειμένου να υπάρξει η
δυνατότητα συμμετοχής τους σε περισσότερες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. με σκοπό
την εξομάλυνση εντός ευλόγου χρόνου της έκρυθμης κατάστασης που είχε δημιουργηθεί
στη διάρκεια της πολύμηνης απεργίας των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Επίσης είναι γνωστό ότι, μετά την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του
ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-2-2014) «περί τροποποίησης σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», με τις
οποίες καταγγέλθηκαν όλες οι συμβάσεις των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι ιατροί κλήθηκαν
υπό καθεστώς διαθεσιμότητας να επιλέξουν είτε την επαναπρόσληψή τους με πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας [Π.Ε.Δ.Υ.], είτε να
καταστούν ιδιώτες προκειμένου να διατηρήσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία, κρίθηκε σκόπιμο
από την υπηρεσία μας να δηλώσουν όλα τα μέλη του Ειδικού Σώματος Ιατρών
Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, που προέρχονταν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εάν
επιθυμούσαν ή όχι να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις
Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α..
Έτσι, από 7/2/2014 και για χρονικό διάστημα ολίγων μηνών, οι ιατροί του Ειδικού
Σώματος που απάντησαν καταφατικά στην ανωτέρω αίτηση-δήλωση, συμμετείχαν σε
αυξημένο κατά τα ανωτέρω αριθμό Υγειονομικών Επιτροπών.
Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό, ότι η άρση του περιορισμού στις
καταβαλλόμενες συνολικά από το ίδρυμα αποδοχές των ιατρών, όπως αυτός
προσδιορίζεται με τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 21 του
ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/2011), δεν παύει να υπόκειται υποχρεωτικά στις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 104 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες οι
κάθε είδους πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων δεν
μπορεί να είναι ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους
θέσης.
Επομένως στις περιπτώσεις των ιατρών του Ειδικού Σώματος, που είτε
επέλεξαν να υπηρετήσουν με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
στο Π.Ε.Δ.Υ., είτε παρέμειναν σε έμμισθη σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από
προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων, διατηρώντας τα ιδιωτικά ιατρεία
τους, είτε τελούν από 7/2/2014 και μετά σε έμμισθη σχέση με οποιαδήποτε άλλη
υπηρεσία του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το ύψος των
πρόσθετων αμοιβών, που τους καταβάλλει το Ίδρυμα ως αποζημίωση για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. δεν μπορεί να
υπερβαίνει το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, ή των εν γένει
αμοιβών που λαμβάνουν από έμμισθη σχέση τους με το Δημόσιο.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί εφεξής η πλήρης
ισοκατανομή των συμμετοχών των ιατρών του Ειδικού Σώματος στις Υγειονομικές
Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., δοθέντος ότι πλέον δεν συντρέχει λόγος συγκρότησης μηνιαίως
μεγάλου αριθμού αυτών, καθώς η υφιστάμενη κατά το α΄εξάμηνο του τρέχοντος έτους
κατάσταση έχει πλήρως εξομαλυνθεί, θα πρέπει κάθε ιατρός του Ειδικού Σώματος
που τελεί σε έμμισθη σχέση με το Δημόσιο, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω,
να συμπληρώνει στο τέλος κάθε μήνα «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» με το σύνολο των
ακαθάριστων αποδοχών (τακτικών, πρόσθετων, έκτακτων κ.λπ.) που του
καταβλήθηκαν το μήνα αυτό από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου [σχετικό
το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα] και να την αποστέλλει στην υπηρεσία μας, μέσω
2
fax (αρ. 210-5229066 ή 210-5215347) εντός του πρώτου ημερολογιακού
δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί.
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης ή παράλειψης υποβολής της ανωτέρω
Υπεύθυνης Δήλωσης κατά τα ανωτέρω, δεν θα είναι δυνατή η εκ μέρους του Ιδρύματος
πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ιατρού.
Όσον αφορά, τέλος, στην ισοκατανομή των συμμετοχών των ιατρών του Ειδικού
Σώματος στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., ευνόητο είναι ότι αυτή διασφαλίζεται κατά
κύριο λόγο από την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε αυτές, κάθε φορά που το απαιτούν οι
ανάγκες της υπηρεσίας, έχοντας πλήρη συναίσθηση του υψηλού καθήκοντος που επέλεξαν
να επιτελούν. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φορά ότι οι αιτήσεις
εξαίρεσής τους από ήδη προγραμματισμένες Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει να υποβάλλονται με
φειδώ και μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ  

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305 Μείωση ωραρίου υπέρ αναπήρων και απαλλαγή αυτών από τέλος επιτηδεύματος
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Μείωση ωραρίου υπέρ αναπήρων και απαλλαγή αυτών από τέλος επιτηδεύματος

ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
Επί του άρθρου 27: Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕ Α.
Στο πλαίσιο της προστασίας και υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικά υπαλλήλων και των οικείων τους, προτείνεται η αντικατάσταση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 16 του νόμου 2527/1997, όπως ισχύει. Με την προτεινόμενη τροποποίηση επεκτείνεται το δικαίωμα μειωμένου ωραρίου χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών και στους υπαλλήλους των οποίων οι σύζυγοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, αντί του προβλεπομένου ποσοστού 100% αναπηρίας όπως προβλέπεται με την ισχύουσα διάταξη. Επίσης το εν λόγω δικαίωμα επεκτείνεται και στους υπαλλήλους γονείς παιδιών έως 15 ετών τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, καθώς τα εν λόγω εξαρτώμενα άτομα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας σε καθημερινή βάση (ιδίως μέτρηση σακχάρου, χορήγηση ινσουλίνης και ειδική διατροφή).

Η νέα διάταξη έχει ως εξής:
Άρθρο 27
Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕΑ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του
ν. 2527/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική,
ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω
ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη
διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό
αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80%
και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη
περικοπή των αποδοχών τους.»Η διάταξη ως είχε προ των τροποποιήσεων του νόμου 4305


Νόμος 2527 του 1997 Άρθρο 16 Διευκολύνσεις υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων Μείωση ωραρίου αναπήρων κλπ


Νόμος 2527 του 1997
Άρθρο 16 Διευκολύνσεις υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων Μείωση ωραρίου αναπήρων κλπ

ΝΟΜΟΣ 2527 1997
ΦΕΚ: Α 206 19971008
Τέθηκε σε ισχύ: 08.10.1997

Τίτλος
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν 2190/1994 και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο: 16
Ημ/νία: 23.12.2008

Τίτλος Αρθρου
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2880/2001 (Α' 9/30.1.2001), η διάταξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. ==================================== - Οι παρ. 4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 8 του άρθρο 30 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263/23.12.2008).

Κείμενο Αρθρου
1. Στις υπαλλήλους, με οποιαδήποτε σχέση, του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια ενός (1) μηνός με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετούμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Δικαιούνται επίσης και τα λοιπά πλεονεκτήματα των φυσικών μητέρων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, εκτός των αδειών κυήσεως και λοχείας.
 «4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς - τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα.»
________________________________________
Νόμου 4305 2014 Άρθρο 48
Φορολογικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Οικονομικών
1.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα
πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή
ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση
ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).»

Κρίνουμε θετική τη διάταξη αυτή, που ελαφρύνει τους βαριά αναπήρους ελεύθερους επαγγελματίες και εξισώνει αυτούς με την προστασία των μισθωτών, συνταξιούχων και λοιπών εισοδηματιών βαριά αναπήρων, που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
όπως οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και λοιποί εισοδηματίες βαριά ανάπηροι απαλλάσσονται διαρκώς από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986, όπως αυτό ισχύει, έτσι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες  με τη νέα αυτή διάταξη απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος από το έτος 2013 και εφεξής.

Σχετική, αλλά μόνο για το έτος 2013, ήταν και η διάταξη του άρθρου 10 του νόμου 4211 την οποία παραθέτουμε.

Νόμος 4211 άρθρο 10. Εξαίρεση βαριά αναπήρων από επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για το έτος 2013


ΝΟΜΟΣ 4211 ΦΕΚ Α 256/28.11.2013
Άρθρο δέκατο
Τροποποιήσεις των νόμων 3986/2011 και 2238/1994

   2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του v. 3986/2011 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

   «Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%).»
Κατάφωρη αδικία με τις απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑΕγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ανάβει «φωτιά» σε χιλιάδες νοικοκυριά που δικαιούνταν ελαφρύνσεις. Τη νύφη πληρώνουν οι άνεργοι, οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι.
Των Μάριου Χριστοδούλου – Κώστα Τσάβαλου.

Σκληρή αντιμετώπιση επιφύλαξε το υπουργείο Οικονομικών στους ιδιοκτήτες ακινήτων, που μέχρι τώρα πίστευαν ότι δικαιούνταν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Χθεσινή εγκύκλιος της γενικής γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνης Σαββαΐδου έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα των ελαφρύνσεων του νόμου, βάζοντας «φωτιά» σε χιλιάδες νοικοκυριά αλλά και σε άνεργους, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ανάπηρους που είχαν υπολογίσει σε μικρότερο «χαράτσι».

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι χάνουν οριστικά το δικαίωμα να απαλλαγούν φέτος από το 50% ή το 100% του ΕΝΦΙΑ μετά την ερμηνευτική εγκύκλιο της κ. Σαββαΐδου.

Όπως διευκρινίζεται σ’ αυτήν, στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο θα υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου. Όπως, για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), διάφορα κοινωνικά επιδόματα που δεν φορολογούνται και δεν υπόκεινται καν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως είναι τα επιδόματα ανεργίας, στήριξης τέκνων, τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%!


Υπέρβαση των χαμηλών ορίων.

Όλα αυτά τα ποσά θα προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα των φορολογουμένων, με συνέπεια να υπερβούν τα σχετικά χαμηλά όρια ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος που έχουν οριστεί για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Τούτο θα έχει αποτέλεσμα να κληθούν να πληρώσουν ολόκληρο το ποσό του ΕΝΦΙΑ, το οποίο με βάση την πραγματική οικονομική τους κατάσταση θα έπρεπε να ήταν μειωμένο τουλάχιστον στο μισό. Η νέα κατάφωρη αδικία με τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ υποστηρίζει τον στόχο για εισπράξεις 2,65 δισ. ευρώ που προβλέπει για φέτος το Μνημόνιο.

Σύμφωνα με τον νόμο, στις περιπτώσεις διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του ΕΝΦΙΑ θα χορηγείται έκπτωση 50% επί του συνολικού φόρου. Για τη χορήγηση της έκπτωσης θα πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα οι εξής προϋποθέσεις:

* Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

* Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατέχουν ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ. Συνεπώς, αν μια οικογένεια άνεργων γονέων με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ κατέχει ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. και ένα σπίτι στο χωριό 75 τ.μ. δεν θα δικαιούται έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ και θα καλείται να τον πληρώσει ολόκληρο.

* Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένεια να μην υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τις 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τις 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.


Προϋποθέσεις για ειδικές ομάδες.


Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω θα χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

* Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ.


Πηγή: «Η εφημερίδα των συντακτών»Ακολουθεί η εγκύκλιος με πρώτο το άρθρο 2 παράγραφος 6 που αναφέρεται στους αναπήρους.

Ζητούμε και εμείς να εξαιρεθούν εντελώς οι βαριά ανάπηροι από τον ΕΝΦΙΑ του οποίου οι πληρωμή δημιουργεί μέγιστη κοινωνική αδικία και να εφαρμοσθούν  όσα λέγονται στα μέσα ενημέρωσης και ο ελληνικός λαός θεωρεί ότι συμβαίνει δηλαδή η απροϋπόθετη εξαίρεση όλων των βαριά αναπήρων.
Φθάνει και περισσεύει η βαριά αναπηρία τους και δεν χρειάζονται άλλες προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους.Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα
για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών. ..................................
Άρθρο 2
6.
Το ποσοστό της αναπηρίας, λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 30ή Νοεμ− βρίου 2014
ή από άλλα αρχεία, που είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει η πληροφορία στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών,
για τη χορήγηση έκπτωσης απαιτείται βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας. Επίσης
δεκτές γίνονται αποφάσεις πι− στοποίησης αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών ή των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επι− τροπή, την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή, την
Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή ή την Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον
πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την
ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και εφόσον ισχύουν
κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Ακολούθως παραθέτουμε ολόκληρη την απόφαση


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
κατοικιών και επαγγελματι− κών στεγών. ........................................................................................ Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων
επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσι− κά πρόσωπα, έτους 2014. ........................................................
1 2
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1232 (1)
Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά
πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 3.
2.
Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδι− κότερα των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63.
3.
Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
4.
Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά− φου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων.
5.
Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών.
6.
Την ΠΟΛ 1209/2014 (ΦΕΚ 2505 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014».
7.
Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα− λείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1.
Η χορήγηση μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε φυσικά πρό− σωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά
από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.Η−
ΛΕ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών, σε δύο εκκαθαρίσεις,
τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο του έτους 2014.
Στην περίπτωση στην οποία, κατά την εκκαθάριση του
Δεκεμβρίου 2014, διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος δεν
δικαιούται τη χορηγηθείσα μείωση, λόγω της υποβολής
ή της εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων στο χρονικό
διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη μέχρι τη νέα
εκκαθάριση, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις, αυτή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση της
Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο
παράρτημα υπόδειγμα, και εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται
σε ισόποσες δόσεις μέχρι και την 27/2/2015.
2.
Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2013, λαμ− βάνονται από τα αρχεία του ΔΕΔΔΗΕ ανά περιφέρεια. Οι
αριθμοί των παροχών του αρχείου του ΔΕΔΔΗΕ διασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίοι αναγράφονται στις εμπρόθεσμες δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων (έντυπα Ε9) έτους 2014 και στις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων (έντυπα Ε2) οικονομικού έτους 2014.
3.
Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων οικονομικού
έτους 2014, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τη δεύτερη εκκαθάρι− ση σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας, από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν το
εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα.
4.
Ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2014.
5.
Για την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση μεί− ωσης, δεν απαιτείται να προηγηθεί η προσκόμιση δικαιο− λογητικών και ο έλεγχος αυτών από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από το ύψος της μείωσης, δεδομένου ότι η εκ− καθάριση χορηγείται εκ του νόμου κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ..
6.
Για την πράξη προσδιορισμού του φόρου, που εκδί− δεται μετά τη χορήγηση της μείωσης, καθώς και για τη διαχείριση ποσών ΕΝ.Φ.Ι.Α. που μειώθηκαν, εφαρμόζεται
ανάλογα η ΠΟΛ 1209/2014 (ΦΕΚ 2505 Β΄).
7.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο κεντρικών εκκα− θαρίσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί δήλωση − πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
3.
Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων
4.
Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά− 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματοποι− φου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄),
είται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών, με
αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης,
σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 1.
2.
Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η έκπτωση χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 2.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης
1.
Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζε− ται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιο− ρισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων
3 έως και 10 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
2.
Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων
τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολο− γητέου
εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
3.
Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονο− μικού
έτους 2014, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την δεύτερη εκκαθάριση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.
4.
Ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2014.
5.
Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και
47) αποπερατωμένων και ημιτελών καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου,
λαμβά− νεται από τις εμπρόθεσμες δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 του φορολογουμένου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού
συνιδιοκτη− σίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
Το ποσοστό της αναπηρίας, λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 30ή Νοεμ− βρίου 2014
ή από άλλα αρχεία, που είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει η πληροφορία στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών,
για τη χορήγηση έκπτωσης απαιτείται βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας. Επίσης
δεκτές γίνονται αποφάσεις πι− στοποίησης αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών ή των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επι− τροπή, την Ανώτατη Ναυτική
Υγειονομική Επιτροπή, την
Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή ή την Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον
πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την
ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και εφόσον ισχύουν
κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης των μειώσεων κεντρικά
1.
Η έκπτωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, χορηγείται στο συνολικό ποσό κύριου και συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
2.
Η χορήγηση της μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. πραγματο− ποιείται κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. σε δύο εκκαθαρίσεις, τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο του έτους 2014.
Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο αυτών εκκαθαρίσεων, κάθε εκκαθάριση, που θα πραγ− ματοποιείται λόγω υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής
δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεν θα μεταβάλλει το ποσοστό της ήδη χορηγηθείσας έκπτωσης ούτε θα χορηγεί ποσοστό έκπτωσης σε περίπτωση που δεν είχε χορηγηθεί με την
πρώτη εκκαθάριση μηνός Οκτωβρίου 2014.
3.
Δεν προσκομίζονται παραστατικά για το ποσοστό της χορηγηθείσας μείωσης ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή έχει χο− ρηγηθεί κεντρικά από τη ΔΗΛΕΔ.
4.
Για την πράξη προσδιορισμού του φόρου, που εκδί− δεται μετά τη χορήγηση της μείωσης, καθώς και για τη διαχείριση ποσών ΕΝ.Φ.Ι.Α. που μειώθηκαν, εφαρμόζεται
ανάλογα η ΠΟΛ 1209/2014 (ΦΕΚ 2505 Β΄).
5.
Στην περίπτωση στην οποία, κατά την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου 2014, διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος δεν δικαιούται τη χορηγηθείσα μείωση, λόγω της υποβολής ή της εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη μέχρι τη νέα εκκαθάριση, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται
οι προϋποθέσεις, αυτή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 3, και εκδίδεται νέα
πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ο οποίος κατα− βάλλεται σε ισόποσες δόσεις μέχρι και την 27/2/2015.
Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης των μειώσεων
από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
1.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο κεντρικών εκκαθα− ρίσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί δή− λωση − πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους
2014 χωρίς να χορηγηθεί μείωση ΕΝΦΙΑ, ενώ ο φορολο− γούμενος τη δικαιούται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, ο δικαιούχος
υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., που έχει εκδώσει τη δήλωση − πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, αίτηση μείωσης του φόρου,
σύμφω− να με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 4, προ− σκομίζοντας, όπου απαιτείται, τα οικεία δικαιολογητικά.
2.
Ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μετά την παραλα− βή της αίτησης, ελέγχει τα δικαιολογητικά, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και
την εκκαθάριση αυτής, ως προς το συνολικό φορο− λογητέο οικογενειακό εισόδημα, τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 του ιδίου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, ως προς το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τους και το ύψος της ακίνητης περιουσίας, κατά περίπτωση, και στη συνέχεια αποφαίνεται για την
αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.
3.
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, η έκπτωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, χορηγείται στο συνολικό ποσό κύριου και συμπληρωματικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α.
4.
Στην περίπτωση κατά την οποία, ως προς τον ΕΝΦΙΑ, οι σύζυγοι ή/και τα εξαρτώμενα τέκνα ανήκουν σε διαφορετική Δ.Ο.Υ., η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο
προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 του συζύγου. Ο προϊστάμενος υποδοχής της αίτησης, εφόσον αποδεχθεί τις αιτιάσεις
του φορολογουμένου, αποστέλλει την απόφασή του, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 5, στον αρμόδιο προϊστάμενο της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων
τέκνων, ο οποίος, αφού αποδεχθεί και αυτός τις αιτιάσεις του φορολογουμένου, συνυπογράφει και επιστρέφει την απόφαση. Η χορήγηση της μείωσης για κάθε δικαιούχο
αυτής πραγματοποιείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
Άρθρο 5
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται, ως παραρτήματα, πέντε (5) υποδείγματα αποφάσεων και αιτήσεων,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Οδεύσεις τυφλώνΎστερα από ερώτημα ποιες διατάξεις ρυθμίζουν τις οδεύσεις τυφλών και την προσβασιμότητα των αναπήρων, ανεβάζω σήμερα τις σχετικές διατάξεις των νόμων και της υπουργικής απόφασης.
Μανώλης Μπασιάς


ΝΟΜΟΣ 4067 2012
ΦΕΚ: Α 79 20120409
Τέθηκε σε ισχύ: 09.04.2012

Τίτλος
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.
Αρθρο: 26
Τίτλος Αρθρου
Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων
Σχόλια
Ο παρών νόμος ψηφίστηκε στις 3.4.2012 και σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 48 αυτού η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τρεις μήνες από τη ψήφισή του δηλαδή από 3.7.2012.
Κείμενο Αρθρου
1. Στους χώρους όλων των νέων κτιρίων εκτός των κτιρίων με χρήση κατοικίας, για τα οποία η άδεια δόμησης εκδίδεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιρίων σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Στα κτίρια αυτά επιβάλλεται επίσης η πρόβλεψη προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων χώρων υγιεινής σε ποσοστό 5% των συνολικών χώρων υγιεινής για χρήση κοινού ή σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ένας ανά συγκρότημα χώρων υγιεινής, ο οποίος μπορεί να έχει μικτή χρήση (ανδρών/γυναικών). Οι παραπάνω προσβάσιμοι χώροι υγιεινής θα συνυπολογίζονται στον αριθμό χώρων υγιεινής που επιβάλλεται ανά χρήση από άλλες διατάξεις. Εφόσον τα παραπάνω κτίρια διαθέτουν χώρους στάθμευσης τότε ποσοστό 5% αυτών ή τουλάχιστον ένας θα διαμορφώνεται κατάλληλα για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων. Ειδικά για τα κτίρια με χρήση κατοικίας επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας, καθώς επίσης και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
2. Η δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς προσπέλασης όλων των κτιρίων από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών εξασφαλίζεται με προσβάσιμες οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις που αρχίζουν από τη στάθμη του πεζοδρομίου και φτάνουν μέχρι την πόρτα του ανελκυστήρα και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων αυτών και αποτελούνται από στοιχεία κατάλληλων προδιαγραφών, όπως ράμπες, αναβατόρια, ανελκυστήρες, με την πρόβλεψη προστατευμένων προσβάσιμων χώρων αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών σε κάθε όροφο σε αναλογία ένας χώρος με μία θέση αμαξιδίου, όταν ο πληθυσμός του ορόφου είναι μικρότερος από 200 άτομα, ή 1 χώρος με δύο θέσεις αμαξιδίου όταν ο πληθυσμός του ορόφου είναι μεγαλύτερος από 200 άτομα.
3. Οι κοινής χρήσης υπαίθριοι χώροι των οικοπέδων, στα οποία κατασκευάζονται τα κτίρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, επιβάλλεται να διαμορφώνονται κατάλληλα, εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους ώστε να χρησιμοποιούνται και από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
4. Στα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Οι διαμορφώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, άλλως τα κτίρια θα θεωρούνται αυθαίρετα. Ειδικά για την περίπτωση των υφιστάμενων κτιρίων που μνημονεύονται στην παρούσα παράγραφο επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η πρόβλεψη ανελκυστήρα με τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου που προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 81-70 «Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρμογές για ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 70: Προσιτότητα σε ανελκυστήρες ατόμων περιλαμβανομένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες» για ένα χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου και ενός τουλάχιστον προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα χώρου υγιεινής με κοινή χρήση ανδρών/γυναικών. Υφιστάμενα κτίρια με χρήσεις εμπορίου και γραφείων, εκτός των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, καθώς επίσης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ. μπορούν να εξαιρεθούν μόνο από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό, εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στην προσαρμογή των παραπάνω κτιρίων μπορούν να ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
5. Από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εξαιρούνται τα κτίρια που έχουν μοναδική πρόσβαση σε δρόμο με βαθμίδες ή βρίσκονται σε οικόπεδα στα οποία η ελάχιστη διαφορά στάθμης του φυσικού εδάφους στην οικοδομική γραμμή από την επιφάνεια του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερη από 2,50 μ.. Επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση διαμόρφωσης πρόσβασης στους πάνω από το ισόγειο ορόφους ή τους εσωτερικούς εξώστες ή αναβαθμούς τα κτίρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον: α) το εμβαδόν των εσωτερικών εξωστών ή αναβαθμών αποτελεί ποσοστό μέχρι 50% του εμβαδού της κυρίως αίθουσας και όχι περισσότερο των 100 τ.μ. και η χρήση του είναι ίδια με αυτή της κυρίως αίθουσας ή οι εσωτερικοί εξώστες ή αναβαθμοί έχουν βοηθητική χρήση, β) το συνολικό μικτό εμβαδόν των πάνω από το ισόγειο ορόφων είναι μικρότερο των 200 τ.μ. και γ) το μικτό εμβαδόν κάθε ορόφου είναι μικρότερο των 70 τ.μ.. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν, αν η χρήση του κτιρίου είναι η μοναδική στον οικισμό και ταυτόχρονα στους πάνω από το ισόγειο ορόφους υπάρχουν χρήσεις για εξυπηρέτηση κοινού διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στον ισόγειο όροφο.
6. Κατά τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (όπως ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/ πεζοδρόμων/ πεζοδρομίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου/ άλσεων, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.) εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων με οδεύσεις πεζών/ οδεύσεις τυφλών/ κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) χωρίς αναβαθμούς με κλίση μέχρι 5% / προσβάσιμα μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, κατάλληλη τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, όπως στεγάστρων, καθιστικών, στύλων φωτισμού, κάδων απορριμμάτων, σήμανσης κ.λπ., καθώς και να διαμορφώνεται ποσοστό 5% των χώρων στάθμευσης ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις Οδηγίες, πρότυπα και κανονισμούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1. Σε πεζοδρόμια και σε πεζοδρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του μη βασικού δικτύου πεζοδρόμων, εφόσον η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρως προσβάσιμων χώρων κίνησης για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, εξασφαλίζεται πάντοτε η προσβασιμότητα για τις λοιπές κατηγορίες χρηστών.
7. Στην περίπτωση ανάγκης γνωμοδότησης επί ειδικών θεμάτων προσβασιμότητας που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, τα αρμόδια γνωμοδοτικά / ελεγκτικά όργανα, όπως ΥΔΟΜ, Ελεγκτές Δόμησης, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μπορούν να προσφύγουν στην «Επιτροπή Προσβασιμότητας», που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και εδρεύει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Επιτροπή αυτή θα μπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται οι φορείς που θα εκπροσωπούνται σε αυτήν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), οι ιδιότητες των μελών, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
8. Οι ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, αφορούν στη σύνταξη, παρουσίαση της μελέτης προσβασιμότητας, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 4030/2011 (Α' 249) άρθρο 3 παρ. 2β και άρθρο 9 παρ. 6 και στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατ' εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου. Ομοίως κατ' εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου πραγματοποιείται ο έλεγχος των έργων και εργασιών δόμησης που ορίζεται στο άρθρο 4 της υ.α. οικ. 9875/2012 (Β'469).
________________________________________

@@@

ΝΟΜΟΣ 2831
Έτος: 2000
ΦΕΚ: Α 140 20000613
Τέθηκε σε ισχύ: 13.06.2000

Τίτλος
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις

Θέματα
Τροποποίηση διατάξεων Ν. 1577/1985, Πολεοδομικές διατάξεις

 Αρθρο: 28

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Κείμενο Αρθρου

1. Στους χώρους των νέων κτιρίων για τα οποία η οικοδομική άδεια εκδίδεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους αυτών στους οποίους στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων και εμπορίου, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων των κτιρίων αυτών. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται και στα κτίρια με χρήση κατοικίας στα οποία είναι υποχρεωτικός ο ανελκυστήρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

2. Η δυνατότητα προσπέλασης των κτιρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εξασφαλίζεται με οδεύσεις που αρχίζουν από τη στάθμη του πεζοδρομίου και φτάνουν μέχρι την πόρτα του ανελκυστήρα και αποτελούνται: α) από διαδρόμους που εχουν ελάχιστο πλάτος 1,30 μ. και δάπεδα ομαλά, χωρίς αναβαθμούς, με κλήση μέχρι 5% και β) από ανελκυστήρες με ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις πλάτους 1,10 μ. και μήκους 1,40 μ. και ελεύθερο άνοιγμα πόρτας, στη μικρότερη από τις παραπάνω διαστάσεις 0,85 μ.. Η απόσταση μεταξύ της πόρτας του ανελκυστήρα και του απέναντι τοίχου ή σκάλας ή άλλου εμποδίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,50 μ.. Στους ανελκυστήρες αυτούς επιβάλλεται η τοποθέτηση οπτικοακουστικών και απτικών μέσων για την εξυπηρέτηση των τυφλών ή κωφών ατόμων, με εξαίρεση τους ανελκυστήρες που εξυπηρετούν χώρους κατοικίας.

3. Οι κοινής χρήσης υπαίθριοι χώροι των οικοπέδων, στα οποία κατασκευάζονται τα κτίρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1; επιβάλλεται να διαμορφώνονται κατάλληλα, εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, με διαδρόμους με ομαλό δάπεδο, κατασκευασμένο από συμπαγές μη ολισθηρό υλικό, χωρίς αναβαθμούς, πλάτους τουλάχιστον 1.30 μ. και κλίσης μέχρι και 5% ώστε να χρησιμοποιούνται και από άτομα με ειδικές ανάγκες.

4. Στα κτίρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών ποσοστό 5% των χώρων υγιεινής για χρήση κοινού ή σε κάθε περίπτωση ο ένας ανά όροφο από αυτούς πρέπει να είναι
προσπελάσιμοι και εξοπλισμένοι κατάλληλα για χρήση από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο.

5. Στα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ευρύτερου δημόσιου τομέα, oργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, κοινωφελείς οργανισμοί, τράπεζες και ανταλλακτήρια τραπεζών, επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι διαμορφώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή γίνονται σύμφωνα με σχετικές προδιαγραφές που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, εγκρίνονται οι διαμορφώσεις για κάθε κτίριο, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για το κτίριο φορέα, εισήγηση της περιφερειακής υπηρεσίας και γνωμοδότηση του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π.

6. Από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εξαιρούνται τα κτίρια που έχουν μοναδική πρόσβαση σε δρόμο με βαθμίδες η βρίσκονται σε οικόπεδα στα οποία η ελάχιστη διαφορά στάθμης του φυσικού εδάφους στην οικοδομική γραμμή από την επιφάνεια του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερη από 2,50 μ. Επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση διαμόρφωσης πρόσβασης στους πάνω από το ισόγειο ορόφους ή τους εσωτερικούς εξώστες ή αναβαθμούς τα κτίρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον: α) το εμβαδόν των εσωτερικών εξωστών η αναβαθμών αποτελεί ποσοστό μέχρι 50% του εμβαδού της κυρίως αίθουσας και όχι περισσότερο των 100,0 τ.μ. και η χρήση του είναι ίδια με αυτή της κυρίως αίθουσας η οι εσωτερικοί εξώστες ή αναβαθμοί έχουν βοηθητική χρήση.

β) το συνολικό μικτό εμβαδόν των πάνω από το ισόγειο ορόφων είναι μικρότερο των 200,0 τ.μ. και

γ) το μικτό εμβαδόν κάθε ορόφου είναι μικρότερο των 70,0 τ.μ.. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις και γ της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν, αν η χρήση του κτιρίου είναι η μοναδική στον οικισμό και ταυτόχρονα στους πάνω από το ισόγειο ορόφους υπάρχουν χρήσεις για εξυπηρέτηση κοινού διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στον ισόγειο όροφο.

7. Στα κτίρια στα οποία δεν εχουν υποχρεωτική εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής η ειδικής διάταξης, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην ασφάλεια του κοινού, η εγκατάσταση ή κατασκευή στοιχείων για τη διευκόλυνση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους αυτών ατόμων με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και ύστερα από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. Η δαπάνη για την εγκατάσταση ή κατασκευή των παραπάνω στοιχείων βαρύνει τον η τους συνιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

8. Κατά τη διαμόρφωση η ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών, των πεζοδρομίων, των πεζοδρομίων, εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες με οδεύσεις πεζών, οδεύσεις τυφλών, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) χωρίς αναβαθμούς με κλίση μέχρι 5%, κατάλληλη τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, όπως στεγάστρων, καθιστικών στύλων φωτισμού, κάδων απορριμμάτων και να διαμορφώνεται ποσοστό 5% των χώρων στάθμευσης ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων συνιστάται "Επιτροπή προσβασιμότητας", που θα εδρεύει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και εισηγείται στον Υπουργό για θέματα που εχουν σχέση με την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι φορείς, που θα
εκπροσωπούνται σε αυτήν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) οι ιδιότητες των μελών, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

----------------------------------------------------------
@@@

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: 52907
Έτος: 2009
ΦΕΚ: Β 2621 20091231
Τέθηκε σε ισχύ: 31.12.2009
Ημ.Υπογραφής: 28.12.2009

Τίτλος
Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.


Προοίμιο
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000 «Τρoπoπoίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες διατάξεις» (Α' 140).
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Αποφ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3046/304/89 ΦΕΚ 59 Δ).
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 39/2001 (28 Α') «Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ».
5.- Την υπ' αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β' 2234).
6.- To γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνονται οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται για τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινοχρήστων χώρων των οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών για να εξυπηρετήσουν και άτομα με αναπηρία, όπως στα ακόλουθα άρθρα:


 Αρθρο: 1

Τίτλος Αρθρου
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός των πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως πλατείες, άλση, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, εν γένει στάσεις και αποβάθρες μέσων μαζικής μεταφοράς διαμορφώνονται ή ανακατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης και ατόμων με αναπηρία. Η πλήρης προσβασιμότητα εξασφαλίζεται με τη δημιουργία επιπέδων κίνησης οριζοντίων ή χαμηλής κλίσης και επαρκούς πλάτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. Σε πεζοδρόμια και σε πεζοδρόμους του μη βασικού δικτύου πεζοδρόμων, εφόσον η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρως προσβάσιμων χώρων κίνησης για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα για τις λοιπές κατηγορίες χρηστών. Επιτρέπεται να κατασκευάζονται, σε συνδυασμό πάντοτε με κλίμακες, κοινόχρηστοι ανελκυστήρες και αναβατόρια ή άλλου τύπου μηχανισμοί, με ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις πλάτους 1,10μ. και μήκους 1,40μ. και ελεύθερο άνοιγμα εισόδου στη μικρότερη διάσταση 0,85μ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατασκευή μιας μεμονωμένης βαθμίδας σε οποιοδήποτε σημείο των κοινοχρήστων χώρων. Σε όλες τις κλίμακες που κατασκευάζονται σε υπαίθριους χώρους επιβάλλεται η τοποθέτηση συνεχών πλαϊνών χειρολισθήρων και στις δύο πλευρές αυτών, σε δύο ύψη (0,70μ. και 0,90μ.) μετρούμενα από το πάτημα των βαθμίδων κατακόρυφα από την ακμή της βαθμίδας. Σε περιπτώσεις κλιμάκων πλάτους άνω των 3,60μ. εκτός από τους πλαϊνούς χειρολισθήρες τοποθετούνται και ενδιάμεσοι διπλοί χειρολισθήρες.

 Αρθρο: 2

Τίτλος Αρθρου
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ -ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ

Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.) Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ' ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της.

 Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

Για την ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης επιβάλλεται η κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών που αποβλέπει στην καθοδήγησή τους σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Ο οδηγός όδευσης τυφλών κατασκευάζεται με πλάτος 0,30μ έως 0,60μ εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και στις ειδικές θέσεις που αναφέρονται κατωτέρω, συνίσταται δε από λωρίδες επίστρωσης, διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο της ζώνης.
Για την κατασκευή του οδηγού όδευσης τυφλών χρησιμοποιούνται τετράγωνες πλάκες αντιολισθηρές, πλευράς 0,30μ. ή 0,40μ. όπως παρακάτω, και σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την απόφαση αυτή:
α) Ριγέ με πλατιές και αραιές ρίγες, τύπου Α: "ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ" - (όπως φαίνεται στα σχέδια 1 και 2 τα οποία συνοδεύουν την παρούσα), οι οποίες τοποθετούνται με τις ρίγες παράλληλα με τον άξονα της κίνησης για να κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην πορεία τους. Οι πλάκες αυτές τοποθετούνται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, εφόσον αυτή έχει πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο του 1,50μ. Επιστρώνονται ευθύγραμμα και σε απόσταση 0,50 μ. κατ' ελάχιστον από τη ρυμοτομική γραμμή ή προεξοχή κτηρίου σε ύψος μικρότερο των 2,20μ. Η ίδια απόσταση κρατείται και από οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο ή εξοπλισμό του χώρου.
β) Φολιδωτές με έντονες φολίδες τοποθετημένες σε τετράγωνο κάναβο με διάταξη διαγώνια προς την κίνηση των πεζών, χρώματος κίτρινο και πλάτους πάντα 0,30μ., τύπου Β: "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" (όπως φαίνεται στα σχέδια 3 και 4 τα οποία συνοδεύουν την παρούσα), οι οποίες τοποθετούνται για να προειδοποιήσουν τα άτομα με προβλήματα στην όραση για ενδεχόμενο κίνδυνο. Αυτές οι πλάκες τοποθετούνται υποχρεωτικά:

- στην αρχή και στο τέλος κεκλιμένων επιπέδων (ρα-μπών) και κλιμάκων, καθ' όλο το πλάτος αυτών και σε απόσταση 0,30μ. από τη συμβολή της ράμπας με τα οριζόντια επίπεδα ή την ακμή της πρώτης και τελευταίας βαθμίδας. Ειδικά στις ράμπες των πεζοδρομίων, τοποθετούνται μόνο στην απόληξη των ραμπών στην πλευρά προς το οδόστρωμα σε επαφή με το υποβαθμισμένο κράσπεδο, καθ' όλο το πλάτος των αντίστοιχων διαβάσεων. Το ίδιο εφαρμόζεται και στις διαχωριστικές νησίδες κυκλοφορίας.
- καθ' όλο το πλάτος του ανοίγματος θυρών ανελκυστήρων, σε όλες τις στάθμες, σε απόσταση τουλάχιστον 0,30μ. από το άνοιγμα της θύρας - κατά μήκος όλων των αποβάθρων σταθμών λεωφορείων, τρένων, μετρό, τραμ και προβλητών λιμένων και παραλιακών εν γένει διαμορφώσεων, σε απόσταση 0,50μ. από την ακμή των αποβάθρων.
γ) Φολιδωτές με πυκνότερες και λιγότερο έντονες φολίδες τοποθετημένες σε τετράγωνο κάναβο με διάταξη παράλληλα προς την κίνηση, τύπου Γ: "ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ" (όπως φαίνονται στα σχέδια 5 και 6 τα οποία συνοδεύουν την παρούσα) οι οποίες τοποθετούνται στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης των πλακών τύπου Α.
δ) Ριγέ με στενές και πυκνές ρίγες τύπου Δ: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ» (όπως φαίνονται στα σχέδια 7 και 8 τα οποία συνοδεύουν την παρούσα), οι οποίες τοποθετούνται για να οδηγήσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης σε σημεία εξυπηρετήσεων (στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, τηλεφωνικοί θάλαμοι, ειδικές απτικές σημάνσεις για άτομα με προβλήματα όρασης κ.λπ.) ή και σε εισόδους παρακειμένων υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όπου υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών από πλάκες τύπου Α-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, μία τέτοια πλάκα Τύπου Δ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, τοποθετείται δίπλα από αυτόν, με τις ρίγες πάντα κάθετα στην πλάκα όδευσης, προς την πλευρά της εξυπηρέτησης. Όπου δεν υπάρχει οδηγός κατεύθυνσης τέτοιες πλάκες Τύπου Δ - εξυπηρέτηση, τοποθετούνται με τις ρίγες πάντα κάθετα στην κίνηση σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και μέχρι την είσοδο της υπηρεσίας ή το σημείο εξυπηρέτησης. Με πλάκες τύπου Δ, με τις ρίγες κάθετα στον άξονα της κίνησης, επιστρώνονται και τα κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες, σκάφες) όπου αυτά κατασκευάζονται, όπως σε διαβάσεις, νησίδες.
Γενικά για τον οδηγό τυφλών ισχύουν τα παρακάτω:

- Οι πλάκες μπορούν να κατασκευαστούν από διάφορα υλικά, ανάλογα με την πραγματοποιούμενη διαμόρφωση, είναι όμως υποχρεωτική η διαστασιολόγησή τους και το ανάγλυφο της τελικής επιφάνειάς τους σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, καθώς και η χρήση του κίτρινου χρώματος για τις πλάκες κινδύνου.
- Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η διέλευση του οδηγού όδευσης τυφλών από φρεάτια Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, μετά από έγκριση του Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, το μεταλλικό κάλυμμα του φρεατίου επιστρώνεται με τις ειδικές πλάκες του οδηγού όδευσης τυφλών, διαφορετικά ο οδηγός διακόπτεται και συνεχίζεται μετά από το φρεάτιο. Σε περιπτώσεις χώρων όπου η επίστρωση αποτελείται από «πατημένο» χώμα ή άλλα παρόμοια υλικά καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε η καθοδήγηση των ατόμων με προβλήματα όρασης να διασφαλίζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο όπως χρήση εντοπίσιμων στοιχείων κατά μήκος της διαδρομής, ηχητικοί σηματοδότες.

 Αρθρο: 4

Τίτλος Αρθρου
ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ


Κατά τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων οι υψομετρικές διαφορές καλύπτονται με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κίνησης πεζών, τα οποία είναι συνεχή, χωρίς αναβαθμό στην απόληξη, με κλίση μέχρι 5% και πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. Ειδικότερα στα σημεία που επιβάλλεται σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος, κατασκευάζονται εγκαρσίως του πεζοδρομίου κεκλιμένα επίπεδα με πλάτος τουλάχιστον 1,50μ ή ίσο με το πλάτος της διάβασης πεζών. Σε περίπτωση πεζοδρομίων μικρού πλάτους κατασκευάζονται κεκλιμένα επίπεδα παράλληλα προς τον άξονα της κίνησης, καταλαμβάνουν όλο το πλάτος των πεζοδρομίων και καταλήγουν σε υποβιβασμό της γωνίας στη διασταύρωση των δύο οδών. Όπου τεχνικά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κλίση της ράμπας πεζοδρομίου μέχρι 5% ή ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου, επιτρέπεται μέγιστη κλίση της ράμπας μέχρι 8%. Στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος δεν πρέπει να δημιουργείται έστω και ελάχιστη υψομετρική διαφορά. Στις περιπτώσεις διαβάσεων οι ράμπες των πεζοδρομίων κατασκευάζονται πάντα η μία απέναντι στην άλλη. Νησίδες με πλάτος μικρότερο των 3,00μ. στα σημεία των διαβάσεων διακόπτονται για πλάτος ίσο με το πλάτος των διαβάσεων και οπωσδήποτε όχι μικρότερο των 2,50 μ. ώστε η διάβαση από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο να γίνεται ισόπεδα. Η αρχή και το τέλος της νησίδας σε όλο το πλάτος της διάβασης χαρακτηρίζονται με τις πλάκες, τύπου Β: "ΚΙΝΔΥΝΟΣ".

 Αρθρο: 5

Τίτλος Αρθρου
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ


Οι επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων διασφαλίζουν επιφάνειες ισόπεδες, συνεχείς, σταθερές, αντιολισθηρές, και έχουν επιμελές αρμολόγημα. Γενικά απαγορεύεται να έχουν ανάγλυφες εσοχές και εξοχές που επιβαρύνουν τη βάδιση και την κύλιση του αναπηρικού αμαξιδίου. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εσχαρών εντός του οδηγού όδευσης τυφλών, ενώ όπου χρησιμοποιούνται εσχάρες (εκτός οδηγού όδευσης τυφλών) είναι ισόπεδες με το παρακείμενο δάπεδο και οι ράβδοι τους πρέπει να δημιουργούν πυκνό πλέγμα με κενά μικρότερα του ενός εκατοστού (0,01μ.). Λάκκοι φύτευσης δέντρων καλύπτονται υποχρεωτικά ισόπεδα με σχάρα, τα στοιχεία της οποίας δημιουργούν πυκνό πλέγμα με κενά μικρότερα του 0,01μ. Εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών είναι δυνατό αντί της κάλυψής τους να οριοθετούνται με περίζωμα ύψους τουλάχιστον δέκα εκατοστών (0,10)μ.

 Αρθρο: 6

Τίτλος Αρθρου
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός των κοινοχρήστων χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων, περίπτερα, πινακίδες πληροφόρησης, επίστυλα φωτιστικά, τηλέφωνα, στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, προστατευτικά εμπόδια, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και κατασκευάζονται πάντα με στρογγυλεμένες ακμές. Ομοίως και η φύτευση δέντρων πραγματοποιείται πάντα εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Προεξέχοντα στοιχεία όπου επιτρέπεται βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας η ύπαρξή τους σε ύψος μικρότερο των 2,20 μ. όπως ανηρτημένοι τηλεφωνικοί θάλαμοι, γραμματοκιβώτια, πάντοτε προβάλλονται και σημειώνονται επί του δαπέδου με υπερύψωση αυτού κατά 0,10μ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενες κλίμακες υπογείων οριοθετούνται στα πλαϊνά τους όρια με κιγκλίδωμα με στρογγυλεμένες ακμές. Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μέγιστο μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης.

 Αρθρο: 7

Τίτλος Αρθρου
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Στους κοινόχρηστους χώρους στους οποίους προβλέπεται η κατασκευή χώρων στάθμευσης κοινής χρήσης προβλέπονται ειδικές θέσεις για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία, σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων, με ελάχιστο αριθμό τη μία θέση. Το ελάχιστο πλάτος των ειδικών αυτών θέσεων καθορίζεται σε 3,50μ. Από τις ειδικές αυτές θέσεις μία (1) τουλάχιστον ικανοποιεί απαιτήσεις στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων τύπου VAN ή πρόσβασης σε όχημα από το πίσω μέρος με ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις 4,50μΧ6,60μ. Στο τμήμα που προβλέπονται οι ειδικές θέσεις οχημάτων ατόμων με αναπηρία προβλέπεται η κατάλληλη σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο με κεκλιμένο επίπεδο. Οι ειδικές θέσεις στάθμευσης σημαίνονται επί εδάφους και επί στύλου με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης.

 Αρθρο: 8

Τίτλος Αρθρου
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.- Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης όλοι οι φορείς (Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας κ.λπ.) που παρεμβαίνουν με προγράμματα στους κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών οφείλουν να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες από την παρούσα προδιαγραφές και να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εγκαταστάσεών τους κατά την εκτέλεση έργων ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων.

2.- Η με αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 18 Β' 15-1-2002) καταργείται.

 Αρθρο: 9

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με συνοδεύοντα οκτώ (8) σχέδια.


--------------------------------------------------------------------------------