Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

ΑμεΑ: Απόφαση για καταβολή τέλους στα αεροδρόμια ύψους 20 λεπτών του ευρώΤέλος παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) «σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ύψους είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 0,20)» επιβάλλεται στο εξής σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση του απερχόμενου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και του απερχόμενου υπουργού Υποδομών, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση: «Το Τέλος ΑμεΑ επιβάλλεται για τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης φορέων συνδρομής ΑμεΑ σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Από τα έσοδα του εισπραττόμενου τέλους ΑμεΑ εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό υπουργείου Υποδομών για τη χρηματοδότηση των αποζημιώσεων φορέων έναντι παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».

Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο ετών, τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, οι επιβάτες που προσγειώνονται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης και οι διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος.


Πηγή: Ηλεκτρονικό περιοδικό «Health daily»

Ακολουθεί η υπουργική απόφαση
Που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4313, που αναρτήσαμε στις 2.1.2015.
Βλέπε εκεί τη διάταξη του νόμου και την αιτιολογική έκθεση αυτού.
Επιβολή Τέλους παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) και
καθιέρωση διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησής του.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 117
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ11/Γ/1330/985
καθιέρωση διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησής του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261/
17−12−2014) «περί ρυθμίσεων θεμάτων Μεταφορών, Τηλε−
πικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,
β) του Ν.Δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών
και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ/Α/238/5−7.11.1970) όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 1340/83 «περί τροποποίησης διατάξεων του
Ν.Δ. 714/1970 περί ιδρύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ/Α/35/18−3−1983),
γ) του π.δ. 56/89 «περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ/Α/28/1−2−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα,
δ) του Ν. 3913/2011 «περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α 18/17−2−2011),
ε) του Ν. 4146/2013 «περί διαμόρφωσης φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/90/18−4−2013),
στ) του Ν. 1815/1988 «περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α 250/11−11−1988) και συγκεκριμένα
τις διατάξεις του άρθρου 189, όπως αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο πέμπτο του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α 202/
14−9−1995)»,
ζ) του άρθρου 42, παρ. 1 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α 75/
11−5−1994) «περί αντικειμενικού συστήματος φορολογίας
εισοδήματος και άλλων διατάξεων»,
η) του π.δ. 356/1974 (ΦΕΚ/Α/90/5−4−1974) «περί Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα»,
21 Ιανουαρίου 2015
θ) του άρθρου 3 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ/Α/179/11−9−1997)
«περί Διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στην φορολογική νομοθεσία και άλλων διατάξεων»,
ι) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/Α/247/27−11−1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και Δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις»,
ια) του π.δ. 118/2013 «περί Τροποποίησης του π.δ. 85/2012
(ΦΕΚ Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»,
ιβ) του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152/ 25−06−2013) «περί
Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιγ) του π.δ. 86/2012 «περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141/
21−6−2012),
ιδ) του π.δ. 90/2012 «περί Διορισμού Υπουργού και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 144/05−07−2012),
ιε) της υπ’ αριθμ. Y 48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»
(ΦΕΚ Β 2105/09−07−2012).
2.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
3.
Την υπ’ αριθμ. 1 Αερολιμενική Διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων ασφαλείας, λειτουργίας και όρων εκμετάλλευσης των Αερολιμένων της χώρας (ΦΕΚ Β 30/19−1−1996).

4.
Την με αριθμό ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30−5−1997 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «περί Καθορισμού Δικαιούχων
Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων»¬ (ΦΕΚ 48/Β/11−6−1997).
5.
Την με αριθμό ΥΠΑ/Δ11/Β/13473/6173/17−05−2013 (ΦΕΚ Β΄1328/30−05−2013) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί καθο−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ρισμού ποσών για αίτημα απαγόρευσης απογείωσης
αεροσκάφους από τους δικαιούχους».
6.
Την με αριθμό Δ3/Β/19988/3555/12−5−1999 (ΦΕΚ/891/Β/ 26−5−1999) απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «περί καθορισμού Διαδικασίας κράτησης αεροσκάφους λόγω οφειλών από
Τέλη Δικαιώματα και Επιβαρύνσεις».
7.
Την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης μέσω του ιστοτόπου της ΥΠΑ.
8.
Την από 13 Φεβρουαρίου 2013 διαβούλευση με Επιτροπές Χρηστών Αερολιμένων.
9.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί,
η οποία αντικρίζεται πλήρως από τα πραγμα− τοποιούμενα έσοδα, αποφασίζουμε:
1.
Επιβάλλουμε Τέλος παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ), καθιερώνουμε τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης,
ελέγχου και παρακολούθησής του ως εξής:
Άρθρο 1
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΕΛΟΣ ΑμεΑ)
1.
Επιβάλλεται Τέλος παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ), σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες
στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ύψους είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 0,20).
2.
Το Τέλος ΑμεΑ επιβάλλεται για τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης φορέων συνδρομής ΑμεΑ σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών.
Άρθρο 2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑμεΑ
1.
Ο υπολογισμός του Τέλους αυτού γίνεται σε ευρώ.
2.
Για τον υπολογισμό του τέλους αυτού σε ξένο νόμισμα, αναγνωρισμένου από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αυτού προς το ευρώ.
Άρθρο 3
ΧΡΕΩΣΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ
1.
Κάθε επιβάτης που βαρύνεται με το Τέλος ΑμεΑ, το καταβάλει στην αεροπορική εταιρεία (ή στον νόμιμο αντιπρόσωπό της) πριν την αναχώρησή του από ελληνικό
αερολιμένα, μέσω του εισιτηρίου του ή άλλου παραστατικού στην περίπτωση των ιδιωτικών αεροσκαφών.
2.
Το Τέλος εισπράττεται από τις Αεροπορικές Εταιρείες για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και αποδίδεται, κατά περίπτωση, σε μηνιαία βάση ή επιτοπίως,
πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους. Στην περίπτωση της απόδοσης του Τέλους σε μηνιαία βάση οι εταιρείες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Διεύθυνση
της ΥΠΑ (Δ11) εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από Τραπεζικό Ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.
Η ΥΠΑ χρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες με το ποσό του Τέλους ΑμεΑ που προεισπράχθηκε από τους επιβάτες και ελέγχει την απόδοσή του.
4.
Οι όροι σύμφωνα με τους οποίους οι εταιρείες καταβάλλουν, κατά περίπτωση το Τέλος, σε μηνιαία βάση ή επιτόπια, καθορίζονται με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ.
Άρθρο 4
ΔΗΛΩΣΕΙΣ − ΑΡΧΕΙΑ − ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
1.
Κάθε αεροπορική εταιρεία, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της υποβάλλουν Δηλώσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) στην ΥΠΑ (Λογιστικό Εφοδιαστικό Κέντρο − ΛΕΚ), ανά αερολιμένα,
το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μηνός από τον μήνα αναχώρησης της πτήσης, μαζί με τα αντίγραφα των αποδείξεων κατάθεσης του τέλους και αποδεικνύουν
την καταβολή του από τις αεροπορικές εταιρείες (ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό τους) σ’ αυτήν. Με τις εν λόγω Δηλώσεις δίδονται λεπτομέρειες για τους επιβάτες
και τις αναχωρήσεις αεροσκαφών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για το τέλος ΑμεΑ, ή την είσπραξη αυτού.
2.
Κάθε αεροπορική εταιρεία, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της τηρούν τα κατάλληλα αρχεία επιβατών, όπως ονομαστικές καταστάσεις, ηλεκτρονικά αρχεία, αποκόμματα εισιτηρίων όσων επιβιβάζονται σε αεροσκάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, καθώς και του ποσού των τελών που καταβάλλονται σ’ αυτήν. Η ΥΠΑ μπορεί
κατά πάντα χρόνο να επιθεωρεί με τα αρμόδια όργανα της και να λαμβάνει αντίγραφα αυτών των αρχείων.
Άρθρο 5
ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
1.
Κάθε αεροπορική εταιρεία, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της, στην οποία δίδεται έγκριση καταβολής του τέλους σε μηνιαία βάση από την ΥΠΑ, υποχρεούται να καταθέτει
το εισπραττόμενο τέλος εκάστου μηνός εντός των πρώτων 20 ημερών του επομένου μηνός από την αναχώρηση των επιβατών, σε Δ.Ο.Υ στον Κ.Α.Ε. 2535 «Κάθε είδους
έσοδα Υ.Π.Α.» του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2.
Ο εκάστοτε δημόσιος ειδικός υπόλογος του αερολιμένα καταθέτει τo Τέλος ΑμεΑ, τo οποίo εισέπραξε από τις αεροπορικές εταιρείες που υποχρεούνται σε επιτόπια
καταβολή, κατά τακτά χρονικά διαστήματα στον Κ.Α.Ε. 2535 «Κάθε είδους έσοδα Υ.Π.Α.» του Κρατικού Προϋπολογισμού, στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο αερολιμένας.

Άρθρο 6
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ
1.
Κάθε ανεπαρκής πληρωμή (μη απόδοση εισπραχθέντων τελών, ή μη χρέωση επιβάτη), που έγινε από την αεροπορική εταιρεία (ή το νόμιμο αντιπρόσωπό της), σε
σχέση με τον ημερολογιακό μήνα, πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην ΥΠΑ με συμπληρωματική Δήλωση και να καταβάλλεται το οφειλόμενο ποσό, χωρίς άλλη καθυστέρηση, μαζί με το προβλεπόμενο, από τη νομοθεσία, πρόσθετο τέλος.
2.
Η ΥΠΑ, σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία (ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος της) υποβάλλει Δήλωση εκπρόθεσμα, ανακριβή Δήλωση, ή δεν υποβάλλει Δήλωση, επιβάλλει
κατά τις κείμενες διατάξεις πρόσθετο τέλος.
Επίσης έχει την αρμοδιότητα, μετά από σχετική προειδοποίηση, να προβεί στην λήψη μέτρων, όπως:
Α. Αλλαγή τρόπου καταβολής του Τέλους από την
αεροπορική εταιρεία (ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό της)
από μηνιαία σε επιτόπια βάση. Στην περίπτωση αυτή
η είσπραξη του τέλους γίνεται από τους δημόσιους
ειδικούς υπολόγους, πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους.
Β. Κατάπτωση των κατατιθεμένων στην ΥΠΑ Εγγυητικών Επιστολών
Γ. Αποστολή, από την ΥΠΑ, χρηματικού καταλόγου
ληξιπρόθεσμων οφειλών της υπόχρεου εταιρείας στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση της συνολικά προσδιοριζόμενης οφειλής (κύρια οφειλή + πρόσθετο τέλος για κάθε
μήνα καθυστέρησης και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης
του τίτλου αυτού), χωριστά για κάθε αερολιμένα.
Σε περίπτωση, που εξοφλήθηκαν βεβαιωμένες οφειλές, ή διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται πλέον οφειλή, η
ΥΠΑ (ΛΕΚ) συντάσσει κατά τα προβλεπόμενα απόφαση
διαγραφής οφειλών, την οποία αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους.
Δ. Επιβολή προστίμου, λόγω παραβάσεως της υπ’
αριθμ. 1 Αερολιμενικής Διάταξης, εφ’ όσον η αεροπορική
εταιρεία, η οποία υποχρεούται σε επιτόπια καταβολή,
δεν εξοφλήσει την οφειλή της πριν την αναχώρηση του
αεροσκάφους.
Ε. Κράτηση του αεροσκάφους, βάσει του Ν. 1815/1988
περί «Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» και το άρθρο 189
αυτού, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του Ν. 2338/1995.
Άρθρο 7
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΩΝ TΕΛΟΥΣ ΑμεΑ
Εκ των εσόδων του εισπραττόμενου Τέλους ΑμεΑ
εγγράφονται εις ύψος πιστώσεις στον Π/Υ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη χρηματοδότηση των αποζημιώσεων φορέων έναντι παροχής
υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε όλους τους αερολιμένες, στους
οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1107/2006 και σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις.
Άρθρο 8
ΜΕΤΑΦΟΡΑ − ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
1.
Η εγγραφή εις ύψος των ανωτέρω εισπραττόμενων ποσών διενεργείται στον ΚΑΕ 0873, του Π/Υ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Φορέας 39/ ειδικός
φορέας 120, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΥΠΑ, συνοδευόμενο από παραστατικά που αποδεικνύουν το ύψος των εσόδων εκ των τελών ΑΜΕΑ.
2.
Οι αναλήψεις ποσών δεν δύναται να υπερβαίνουν το πιστωτικό υπόλοιπο αυτών.
3.
Η άντληση ποσών για τις περιπτώσεις που αφορούν αντιλογισμούς εγγραφών, λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, γίνεται με εντολή του Προϊσταμένου
της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μετά την εισήγηση της ΥΠΑ.
4.
Προκειμένου η ΥΠΑ να προβεί στη διερεύνηση υποβληθέντων αιτημάτων (εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από την ίδια) αεροπορικών εταιρειών (ή του
νόμιμου εκπροσώπου τους) σχετικά με επιστροφές
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κατά περίπτωση,
είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α) για τις περιπτώσεις διπλοπληρωμής, αναριθμητισμού,
αθροιστικού λάθους και λάθους εκ μεταφοράς ποσού:
α) Παραστατικό ΥΠΑ.
β) Δικαιολογητικό κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ.
γ) Δήλωση κατάθεσης.
Β) για τις περιπτώσεις διαφορών σε πτήσεις ως προς
τον αριθμό υπόχρεων:
α) παραστατικό ΥΠΑ.
β) Δικαιολογητικό κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ.
γ) Δήλωση κατάθεσης.
δ) Γενικό Δηλωτικό (General Declaration).
δ) Δηλωτικά φόρτωσης (Load sheet) ή/και Load
Departure Message.
ε) ονομαστικές καταστάσεις αναχωρούντων επιβατών.
Άρθρο 9
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο κατασταλτικός έλεγχος της χρέωσης και είσπραξης των εσόδων από Τέλη ΑμεΑ, του τρέχοντος ή του
προηγούμενου έτους, θα διενεργείται από την αρμόδια
Διεύθυνση της ΥΠΑ.
Άρθρο 10
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του
Τέλους ΑμεΑ αναφέρονται στο άρθρο 55 του υπό στοιχείου 1 α του ως άνω σκεπτικού.
Ειδικότερα, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του Τέλους ΑμεΑ οι αναχωρούντες επιβάτες
ηλικίας έως και δύο (2) ετών, τα μέλη του πληρώματος
των αεροσκαφών, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο
σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων, οι επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόμιο λόγω
έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών,
ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν
εξέλθουν τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο, ή αν συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή
άλλη μέρα και οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι
οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος
και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit).
Άρθρο 11
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ο συντονισμός των εμπλεκομένων Μονάδων της ΥΠΑ
ως προς την χρέωση, είσπραξη, έλεγχο, καθώς και επιβολή κυρώσεων σχετικά με το Τέλος ΑμεΑ καθορίζεται
με απόφαση Διοικητού ΥΠΑ, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Δ11, της ΥΠΑ.
2.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελληνικό, 19 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Καθορισμός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Απόφαση Γιακουμάτου.Καθορισμός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Υπαίθριο εμπόριο για τους τυφλούς
Την επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας των τυφλών με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου προβλέπει σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης.
Μπορούν να πωλούν τα εξής:

α) Εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας, υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης.

β) Είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά, καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη, πήλινες-πλαστικές γλάστρες,

γ) Χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο,

δ) Είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα,

ε) Βιβλία και είδη γραφικής ύλης.

στ) Κουλούρια, κάστανα και καλαμπόκια ψημένα.

Η απόφαση έχει ως εξής:

F
Αριθμ. 633 (2)
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παραγρ. 7 του άρθρου 26 του Ν. 4264/2014
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
2. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως
ισχύει (Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).
4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄ 141).
5. Το Π.Δ. 158/2014 περί διορισμού Υπουργών (Α΄ 240).
6. Την αριθμ. 54169/31.10.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι?
κότητας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 2944).
7. Την από 01?09?2014 επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών ? Αναπήρων Μικροπωλητών και ατόμων
με ειδικές ανάγκες η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, η οποία έλαβε αριθμ.
1075/03?09?2014 και η από 17?09?2014 όμοια του ιδίου Πανελληνίου Συλλόγου, η οποία έλαβε αριθμ. 1177/18.9.2014,
με τις οποίες προτείνουν είδη για πώληση.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με
άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής:
α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες?
πλαστικές σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων,
κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης,
β) είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη,
ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες?πλαστικές γλάστρες,
γ) χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο,
δ) είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα,
ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης,
στ) κουλούρια, κάστανα και καλαμπόκια ψημένα.
Η παρούσα υπουργική απόφαση τίθεται σε ισχύ από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
Πηγή: Εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική»Η παράγραφος 7 του άρθρου 26 του νόμου 4264, που επικαλείται η απόφαση του Υπουργού έχει ως εξής:
7. Μετά από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται με απόφασή του τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Επέκταση της δυνατότητας απόκτησης Δελτίου Στάθμευσης για ΑμεΑ Επέκταση της δυνατότητας απόκτησης Δελτίου Στάθμευσης για ΑμεΑ,
απόφαση του υφυπουργού Μιχαήλ Παπαδόπουλου.

Μπορούν να λάβουν δελτίο στάθμευσης πολίτες, οι οποίοι κατέστησαν ΑμεΑ μετά την απόκτηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και επομένως αυτό δεν έχει την ένδειξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ» εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της περιφέρειας έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας από τη γραμματεία των ΚΕΠΑ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η πάθησή τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις (κινητικές αναπηρίες), καθώς και γονείς ανηλίκων τέκνων ΑμεΑ και δικαστικούς συμπαραστάτες ανηλίκων- ενηλίκων ΑμεΑ, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από τη Γραμματεία των ΚΕΠΑ από την οποία προκύπτει ότι η πάθηση των ανηλίκων- ενηλίκων ΑμεΑ ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις.
Επέκταση της δυνατότητας απόκτησης δελτίου στάθμευσης για ΑμεΑ δίνει απόφαση του υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλη Παπαδόπουλου, με την οποία αντιμετωπίζονται προβλήματα που είχαν προκύψει από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως δικαιούχοι δελτίου στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες ορίζονταν μόνο τα ΑμεΑ που ήταν ιδιοκτήτες οχημάτων και οι άδειες κυκλοφορίας τους είχαν την ένδειξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ».

Συγκεκριμένα, με την απόφαση του κ. Παπαδόπουλου, εφεξής, μπορούν να λάβουν δελτίο στάθμευσης:

- Πολίτες, οι οποίοι κατέστησαν ΑμεΑ μετά την απόκτηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και επομένως αυτό δεν έχει την ένδειξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ» εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της περιφέρειας έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας από τη γραμματεία των ΚΕΠΑ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η πάθησή τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις (κινητικές αναπηρίες).

- Γονείς ανηλίκων τέκνων ΑμεΑ και δικαστικούς συμπαραστάτες ανηλίκων- ενηλίκων ΑμεΑ, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από τη Γραμματεία των ΚΕΠΑ από την οποία προκύπτει ότι η πάθηση των ανηλίκων- ενηλίκων ΑμεΑ ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Δελτίο Στάθμευσης εκδίδεται στο όνομα του ΑμεΑ με ορισμό ως οδηγών του ΙΧ αυτοκινήτου (αναπηρικού ή μη) των γονέων ή του δικαστικού συμπαραστάτη.


Πηγή: http://www.sofokleousin.gr/Η απόφαση του Υφυπουργού Μιχαήλ Παπαδόπουλου ακολυθεί.

ΘΕΜΑ: Διάθεση Δελτίων Στάθμευσης Αμεα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 07-01-2015. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 515 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας
ΚΟΙΝ :1 Γραφείο Υφυπουργού
2.
Γεν. ΓραμματέαΥΜΕΔΙ
3.
Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης


Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π. 241/2005 (ΦΕΚ Α 290), ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες ορίζονται οι κάτοχοι οχημάτων, τα οποία έχουν ταξινομηθεί επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43). Στο πλαίσιο αξιολόγησης της διαδικασίας χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης, όπως αυτή
προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.241/05 (ΦΕΚ Α290),υπεβλήθησαν σχετικά αιτήματα τόσο από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες όσο και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες Αμεα.

Κατόπιν σχετικής επεξεργασίας των επί μακρό χρονικό διάστημα συγκεντρωθέντων αιτημάτων, λόγω του ευαίσθητου του θέματος και λαμβανομένου υπόψη ότι η διαδικασία τροποποίησης του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι χρονοβόρα, επανερχόμαστε και συμπληρώνουμε την διευκρινιστική εγκύκλιο με αρ. πρωτ.844/12-07-07(φωτοαντίγραφο της οποίας σας αποστέλλεται) αναφερόμενοι σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις και τον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης τους, ώστε να εκλείψουν κάποια προβλήματα που έχουν κατά καιρούς προκύψει, αναφορικά με την χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης.
Συγκεκριμένα μπορούν να παραλάβουν Δελτίο Στάθμευσης:
1. Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν Αμεα μετά την απόκτηση του Ι.Χ αυτοκινήτου εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των ΚΕΠΑ, με τα οποίες να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του ν.1882/90 και έχουν στην πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (το οποίο όμως δεν είναι αναπηρικό)

2
α) Στην περίπτωση που το Αμεα έχει άδεια ικανότητας οδήγησης σε ισχύ, τότε θα λαμβάνεται ως λήξη ισχύος του δελτίου στάθμευσης η ημερομηνία λήξης της άδειας αυτής.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία το Αμεα στερείται αδείας ικανότητας οδήγησης και εξυπηρετείται από άλλο άτομο τότε θα συνυποβάλλεται, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι « η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αμεα και όταν το Αμεα επιβαίνει του οχήματος».

2.
Γονείς ανηλίκων τέκνων Αμεα και δικαστικοί συμπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων Αμεα, εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των ΚΕΠΑ, με τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση των ανήλικωνενηλίκων Αμεα ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του ν.1882/90, τότε το Δελτίο Στάθμευσης εκδίδεται στο
όνομα του Αμεα με ορισμό ως οδηγών του Ι.Χ. αυτοκινήτου (αναπηρικού ή μη) των γονέων και στην περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης τον ορισμό του δικαστικού συμπαραστάτη ως οδηγού.
Επιπλέον, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με περιεχόμενο το κείμενο που αναφέρεται στην παράγραφο 1β, καθώς και η απόφαση δικαστικής συμπαράστασης όπου αυτή απαιτείται..
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που ανέκυψαν κατά την διαδικασία χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης απαιτεί την τροποποίηση του Π.∆ 241/05, σημειώνεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να παραμείνουν αποκλειστικά και μόνο στην αντιμετώπιση των αναφερομένων παραπάνω περιπτώσεων και επίσης ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχουν την ισχύ των όποιων πιστοποιητικών υποβάλλονται, αλλά και των Δελτίων Στάθμευσης που χορηγούν προς αποφυγή καταστρατήγησης του συγκεκριμένου ευεργετήματος.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης.
Πρ/νος Διοικητικής Υποστήριξης
Πέτρος Δίπλαρος


Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4313
Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α 261/17.12.2014)
Άρθρο 55
Επιβολή τέλους συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ)

   1. Επιβάλλεται Τέλος παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από την υποχρέωση καταβολής του Τέλους ΑμεΑ εξαιρούνται οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο (2) ετών, τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων, οι επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο ή αν συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα και οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit).

   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος και οι δικαιούχοι του τέλους, η διαδικασία είσπραξης και διαχείρισης αυτού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Αιτιολογική έκθεση του νόμου
Άρθρο 55
Επιβολή τέλους συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
(Τέλος ΑμεΑ)
Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η διασφάλιση της χρηματοδότησης των αποζημιώσεων των παρόχων υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στους ελληνικούς κρατικούς και δημοτικούς αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1107/2006 της 5ης Ιουλίου 2006

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1107/2006 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις.
Από την εφαρμογή των διατάξεων του προωθούμενου άρθρου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Κανονισμού, καθιερώθηκε η υποχρέωση παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ). Οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων μπορούν να παρέχουν οι ίδιοι την συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ή εναλλακτικώς και διατηρώντας πάντα την ευθύνη τους, μπορούν να αναθέτουν με σύμβαση σε τρίτους την παροχή αυτής της συνδρομής η οποία παρέχεται στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ) χωρίς την σε βάρος τους πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση. Σε εφαρμογή του Κανονισμού, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ως φορέας διαχείρισης των αερολιμένων, προκήρυξε τη διενέργεια ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας με αντικείμενο την επιλογή φορέων με σκοπό την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ)τστους Κρατικούς και Δημοτικούς Αερολιμένες.      '•'
Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8, οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων δύνανται για τη χρηματοδότηση της προαναφερόμενης συνδρομής και χωρίς να εισάγουν διακρίσεις, να εισπράττουν ειδική χρηματική επιβάρυνση από τους χρήστες των αερολιμένων, δηλαδή τους διακινούμενους επιβάτες. Εφαρμόζοντας την ως άνω ευχέρεια του Κανονισμού και βάσει της ανταποδοτικότητας των χρηματικών επιβαρύνσεων, εισηγούμαστε την διά νόμου καθιέρωση Τέλους παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Το Τέλος ΑμεΑ θα βαρύνει όλους τους αναχωρούντες επιβάτες μέσω των εισιτηρίων και θα εισπράττεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και θα αποδίδεται σε αυτό από τους αερομεταφορείς.
Τα ποσά από το εισπραττόμενο Τέλος ΑμεΑ θα διατίθενται αποκλειστικά, κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), για τη χρηματοδότηση των αποζημιώσεωνΕΣΑμεΑ: Το «τέλος ΑμεΑ» από τις εταιρείες και όχι από τους επιβάτες
Για το «τέλος ΑμεΑ» και άλλα θέματα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών απέστειλε προτάσεις η ΕΣΑμεΑ, στον αρμόδιο υπουργό Μ. Χρυσοχοΐδη και στην αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής.

Ειδικά για το «τέλος ΑμεΑ», που οι συντάκτες του νομοσχεδίου αναφέρουν ότι «επιβάλλεται σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από ελληνικό αερολιμένα», ως «τέλος συνδρομής σε ΑμεΑ και άτομα με μειωμένη κινητικότητα», η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει τα εξής:
Το τέλος αυτό έρχεται μέσα από τον Κανονισμό 1107/2006 της ΕΕ, όπου αναφέρεται: «Για να έχουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες αεροπορικής μετακίνησης συγκρίσιμες με τις δυνατότητες των άλλων πολιτών, θα πρέπει να τους παρέχεται η αναγκαία συνδρομή τόσο στους αερολιμένες όσο και μέσα στο αεροσκάφος, με τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση
Η συνδρομή θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά τρόπο ώστε το βάρος να κατανέμεται δίκαια σε όλους τους επιβάτες που χρησιμοποιούν έναν αερολιμένα και να μην αποθαρρύνεται η μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος χρηματοδότησης φαίνεται να είναι η είσπραξη χρηματικής επιβάρυνσης από κάθε αεροπορική εταιρεία, ανάλογης προς τον αριθμό επιβατών που η εταιρεία μεταφέρει από και προς τον αερολιμένα.
Για να διασφαλισθεί, ειδικότερα, ότι οι χρηματικές επιβαρύνσεις που εισπράττονται από μια αεροπορική εταιρεία είναι σύμμετρες με τη συνδρομή που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, και ότι δεν χρησιμεύουν για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του φορέα διαχείρισης, άλλων από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παροχή της εν λόγω συνδρομής, οι επιβαρύνσεις θα πρέπει να εγκρίνονται και να εφαρμόζονται με πλήρη διαφάνεια. Η οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, για την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας (1), και ιδίως οι διατάξεις για το διαχωρισμό των λογαριασμών, θα πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στον παρόντα κανονισμό».
Η ΕΣΑμεΑ θεωρεί ότι είναι απόλυτα αναγκαία η συμπλήρωση του άρθρου 55, κατά τρόπο ώστε :
Α) να είναι απολύτως σαφής ο σκοπός επιβολής του τέλους, ο οποίος δεν μπορεί παρά να είναι αποκλειστικά η χρηματοδότηση της συνδρομής των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στους ελληνικούς αερολιμένες.
Β) να καθορίζεται το ύψος του τέλους, ο τρόπος/διαδικασία και ο αρμόδιος φορέας είσπραξης
Γ) να προβλέπεται Επιτροπή Διαχείρισης των σχετικών εισπράξεων στην οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να συμμετέχει εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία για τη διασφάλιση ότι οι εισπράξεις «δεν χρησιμεύουν για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του φορέα διαχείρισης, άλλων από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παροχή της εν λόγω συνδρομής», όπως προβλέπεται και από το σχετικό Κανονισμό.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4316 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξειςΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4316 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις
·        
Αρθρο 48. Ειδικό νοσήλιο - τροφείο για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες
Το ειδικό νοσήλιο -τροφείο για τα Ατομα με Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες, που θεσπίστηκε με το άρθρο 46 του ν. 3918/2011 (Α' 31), καταβάλλεται: α) από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους ασφαλισμένους Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν ενταχθεί σε αυτόν, β) από τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αν αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) από την Πρόνοια όταν πρόκειται για ανασφάλιστους και απόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014 (β' 172) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Ορισμός ειδικού νοσηλίου - τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες».
Αιτιολογική έκθεση του άρθρου

ΑΡΘΡΟ
48
Με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 όπως τροποποιήθηκε, οι κλάδοι υγείας των περισσότερων από τους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, NAT, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, Ε.Τ.Α.Α. κλπ) εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ο οποίος αποτέλεσε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 3984/2011) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας.
Σύμφωνα δε και με τις διατάξεις του άρθρου 8 Κεφ. Β' του πρόσφατου νόμου 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» στο σκοπό του ΕΟΠΥΥ και συμπεριλαμβάνονται:
1. Η αγορά υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, καθώς και για τα προστατευμένα μέλη των οικογενειών
τους, των μεταφερθέντων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού (ΦΕΚ 2456/Β72011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και 2. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για αγορά υπηρεσιών υγείας με φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο υπόχρεος καταβολής του ειδικού νοσηλίου- τροφείου, για Άτομα με Αναπηρίες που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στο προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ρητά ότι αυτό καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Οργανισμός του ασφαλισμένου είναι ενταγμένος στον ΕΟΠΥΥ, ενώ στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Οργανισμός δεν έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ το ειδικό νοσήλιο- τροφείο το καταβάλλει ο ίδιος ο Ασφαλιστικός Οργανισμός. Επιπλέον στην περίπτωση ανασφάλιστων - απόρων το ειδικό νοσήλιο καταβάλλεται από την Πρόνοια.

Από την ιστοσελίδα της εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών.


ΑΡΘΡΟ 48
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΙΟ- ΤΡΟΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 όπως τροποποιήθηκε, οι κλάδοι υγείας των περισσότερων από τους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, NAT, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, Ε.Τ.Α.Α. κλπ) εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ο οποίος αποτέλεσε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 3984/2011) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας.
Σύμφωνα δε και με τις διατάξεις του άρθρου 8 Κεφ. Β' του πρόσφατου νόμου 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» στο σκοπό του ΕΟΠΥΥ και συμπεριλαμβάνονται:
1. Η αγορά υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, καθώς και για τα προστατευμένα μέλη των οικογενειών
τους, των μεταφερθέντων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού (ΦΕΚ 2456/Β72011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και 2. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για αγορά υπηρεσιών υγείας με φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο υπόχρεος καταβολής του ειδικού νοσηλίου- τροφείου, για Άτομα με Αναπηρίες που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στο προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ρητά ότι αυτό καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Οργανισμός του ασφαλισμένου είναι ενταγμένος στον ΕΟΠΥΥ, ενώ στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Οργανισμός δεν έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ το ειδικό νοσήλιο- τροφείο το καταβάλλει ο ίδιος ο Ασφαλιστικός Οργανισμός. Επιπλέον στην περίπτωση ανασφάλιστων - απόρων το ειδικό νοσήλιο καταβάλλεται από την Πρόνοια.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας» ψηφίστηκε διάταξη για το ειδικό νοσήλιο των ΣΥΔ
Από την ανακοίνωση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ: Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες ενέργειες ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΕΣΑμεΑ, του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Κεγκέρογλου και της τ. Γ.Γ. Πρόνοιας, κας Μπέκου, πετύχαμε χθες, 22/12/2014, την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της πολυπόθητης διάταξης για την εφαρμογή του ειδικού νοσηλίου και συγκεκριμένα την ψήφιση ΣΝ με τίτλο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», στο άρθρο 50 του οποίου έχει ενσωματωθεί διάταξη σχετικά με το ειδικό νοσήλιο-τροφείο των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ.
Ανακοίνωση 24.12.2014

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας» ψηφίστηκε διάταξη για το ειδικό νοσήλιο των ΣΥΔ

Από την ανακοίνωση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ: Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες ενέργειες ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΕΣΑμεΑ, του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Κεγκέρογλου και της τ. Γ.Γ. Πρόνοιας, κας Μπέκου, πετύχαμε χθες, 22/12/2014, την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της πολυπόθητης διάταξης για την εφαρμογή του ειδικού νοσηλίου και συγκεκριμένα την ψήφιση ΣΝ με τίτλο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», στο άρθρο 50 του οποίου έχει ενσωματωθεί διάταξη σχετικά με το ειδικό νοσήλιο-τροφείο των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ, ως εξής:

«Το ειδικό νοσήλιο -τροφείο για τα Άτομα με Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες που θεσπίστηκε με το άρθρο 46 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), καταβάλλεται: α) από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους ασφαλισμένους Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν ενταχθεί σ΄ αυτόν, β) από τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αν αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ και γ) από την Πρόνοια όταν πρόκειται για ανασφάλιστους - απόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014 (Β΄ 172) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες».


Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται έμπρακτα η αποτελεσματικότητα όταν δρούμε συντονισμένα και με αλληλεγγύη, πετυχαίνουμε τους στόχους μας.


Πηγή: http://www.esamea.gr/                       
Συντάξεις αναπηρίας: Ποιοι τις δικαιούνται, τι ποσό λαμβάνουν


Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της αναπηρίας διαφοροποιείται, σύμφωνα με τον Ν. 1902/90, και βασίζεται κυρίως στο βαθμό της διαπιστούμενης ανατομοφυσιολογικής βλάβης, με πρόσθετα κριτήρια μόνο τη μόρφωση, την επαγγελματική απασχόληση και τον τόπο απασχόλησης του κρινόμενου. Με βάση τα ανωτέρω, διαμορφώνονται τρεις συνταξιοδοτικές βαθμίδες αναπηρίας: α) Η βαριά αναπηρία β) η συνήθης αναπηρία και γ) η μερική αναπηρία.
Τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης αναπηρίας παρουσιάζει στο ενημερωτικό σημείωμα αυτής της Κυριακής το Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων των ΙΝΕ - ΓΣΕΕ.

Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της αναπηρίας διαφοροποιείται, σύμφωνα με τον Ν. 1902/90, και βασίζεται κυρίως στο βαθμό της διαπιστούμενης ανατομοφυσιολογικής βλάβης, με πρόσθετα κριτήρια μόνο τη μόρφωση, την επαγγελματική απασχόληση και τον τόπο απασχόλησης του κρινόμενου.

Με βάση τα ανωτέρω, διαμορφώνονται τρεις συνταξιοδοτικές βαθμίδες αναπηρίας: α) Η βαριά αναπηρία β) η συνήθης αναπηρία και γ) η μερική αναπηρία.

01. Βαριά αναπηρία

Ο ασφαλισμένος θεωρείται βαριά ανάπηρος αν λόγω πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής, μεταγενέστερης της υπαγωγής του στην ασφάλιση, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας κατά ιατρική πρόβλεψη, δεν μπορεί να κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, τις δεξιότητες και τη μόρφωσή του περισσότερο από το ένα πέμπτο (1/5) του ποσού που συνήθως κερδίζει σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. Δηλαδή, όταν παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Για τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής αναπηρίας της κατηγορίας αυτής, το μορφωτικό επίπεδο είναι το μόνο συγκρίσιμο κριτήριο.

02. Συνήθης αναπηρία

Ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος αν λόγω πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής, μεταγενέστερης της υπαγωγής του στην ασφάλιση, διάρκειας ενός έτους το λιγότερο κατά ιατρική πρόβλεψη, δεν μπορεί να κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, στις δεξιότητες, στη μόρφωση και στη συνηθισμένη επαγγελματική του απασχόληση περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) του ποσού που συνήθως κερδίζει στην ίδια επαγγελματική κατηγορία σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. Δηλαδή, όταν παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (νοείται βέβαια μέχρι 79,9%). Για τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής αναπηρίας της κατηγορίας αυτής, εκτός από το μορφωτικό επίπεδο λαμβάνεται υπόψη και η επαγγελματική απασχόληση του δικαιούχου.

03. Μερική αναπηρία

Ο ασφαλισμένος θεωρείται μερικά ανάπηρος αν λόγω πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής, μεταγενέστερης της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εξάμηνης το λιγότερο κατά ιατρική πρόβλεψη διάρκειας, δεν μπορεί να κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, στις δεξιότητες, στη μόρφωση και στη συνηθισμένη επαγγελματική του απασχόληση περισσότερο από το μισό (1/2) του ποσού που συνήθως κερδίζει στην ίδια περιφέρεια και επαγγελματική κατηγορία σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. Δηλαδή, όταν παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (νοείται βέβαια μέχρι 67%). Για τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής αναπηρίας της κατηγορίας αυτής λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία της αγοράς εργασίας, δηλαδή μόρφωση, επαγγελματική απασχόληση και τόπος εργασίας.

04. Προϋπάρχουσα αναπηρία

Ο ασφαλισμένος δικαιούται συντάξεως αναπηρίας έστω και αν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωματική ή πνευματική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση εφόσον καθίσταται ανίκανος για την εργασία του λόγω ουσιώδους επιδείνωσης και πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις που αφορούν τον φορέα στον οποίο ασφαλίζεται. Εξυπακούεται ότι για τη χορήγηση της σύνταξης θα πρέπει να πληρούνται και οι χρονικές προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία του ΙΚΑ (βλέπε παρακάτω).

Δεν απαιτείται επιδείνωση ή νέα πάθηση ως προϋπόθεση για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας, προκειμένου για ασφαλισμένο ο οποίος κατέστη ανάπηρος κατά τη διάρκεια της ασφάλισής του και με την πάθηση αυτή συνέχισε να εργάζεται κανονικά.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Για σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο απαιτούνται: α) 4.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας ή β) 1.500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες τουλάχιστον 600 μέσα στα τελευταία 5 έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία ή γ) 300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας και να μην έχει συμπληρωθεί το 21ο έτος της ηλικίας του ενδιαφερομένου. Οι εν λόγω ημέρες εργασίας (300) αυξάνονται ανά 120 κατά μέσο όρο για κάθε έτος ηλικίας μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 4.200 ημερών εργασίας.

2. Για σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα απαιτούνται: α) Έστω και μία ημέρα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) Το ατύχημα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί εργατικό.

3. Για σύνταξη αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας απαιτούνται: α) το ήμισυ των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης από κοινή νόσο, β) Το ατύχημα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ότι συνέβη εκτός εργασίας.

4. Για σύνταξη αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια απαιτούνται: α) Ο ελάχιστος χρόνος ο οποίος, ανάλογα με την επαγγελματική ασθένεια, ορίζεται στον κανονισμό ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 40). β) Η προσβολή του ασφαλισμένου από την επαγγελματική νόσο θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί ιατρικώς κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.


ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Για τους ασφαλισμένους πριν από την 1/1/1993

α) Όταν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του ή η γυναίκα το 50ό και συνταξιοδοτείται συνεχώς επί 7 έτη και κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του έχει εξεταστεί από Υγειονομική Επιτροπή τουλάχιστον τρεις φορές.

β) Όταν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του ή η γυναίκα το 55ο και συνταξιοδοτείται συνεχώς επί 5 έτη και κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του έχει εξεταστεί από Υγειονομική Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές.

γ) Όταν ο ενδιαφερόμενος έχει συνταξιοδοτηθεί συνεχώς επί 12ετία, ανεξαρτήτως φύλου και ορίου ηλικίας.

δ) Όταν ο ενδιαφερόμενος συνταξιοδοτείται συνεχώς ή με διακοπές επί 20ετία και οπωσδήποτε συνεχώς κατά την τελευταία 3ετία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993

α) Όταν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και συνταξιοδοτείται συνεχώς επί 7 έτη και κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του έχει εξεταστεί από Υγειονομική Επιτροπή τουλάχιστον τρεις φορές.

β) Όταν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και συνταξιοδοτείται συνεχώς επί 5 έτη και κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του έχει εξεταστεί από Υγειονομική Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές.


ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης. Ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος (με ποσοστό αναπηρίας 67% - 79,9%) δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού της σύνταξης, εκτός εάν έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες ασφάλισης ή εάν η αναπηρία οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό. Ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (με ποσοστό αναπηρίας 50% - 66,9%) δικαιούται το 50% της πλήρους σύνταξης, εκτός εάν η αναπηρία του οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.


Πηγή: Εφημερίδα «Μακεδονία»
Δικαιοπρακτική ικανότητα ατόμων με αναπηρία Στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΗ σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΔΑΑ) εισάγει μια τομή στον τρόπο αντίληψης της αναπηρίας. Προσεγγίζει τα άτομα με αναπηρία ως κατόχους δικαιωμάτων σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα και τα τοποθετεί στο επίκεντρο όλων των αποφάσεων που τα αφορούν. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης της αναπηρίας με βάση τα δικαιώματα έχει σημαντικές προεκτάσεις για τη νομοθεσία σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα και για την εφαρμογή της.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ζουν περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία. Πολλά από αυτά έχουν περιορισμένη ή καθόλου δικαιοπρακτική ικανότητα, κάτι που τα εμποδίζει να ζουν ανεξάρτητα και να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους.

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΔΑΑ) εισάγει μια τομή στον τρόπο αντίληψης της αναπηρίας.

Προσεγγίζει τα άτομα με αναπηρία ως κατόχους δικαιωμάτων σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα και τα τοποθετεί στο επίκεντρο όλων των αποφάσεων που τα αφορούν.

Αυτός ο τρόπος προσέγγισης της αναπηρίας με βάση τα δικαιώματα έχει σημαντικές προεκτάσεις για τη νομοθεσία σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα και για την εφαρμογή της.


Τί είναι όμως η δικαιοπρακτική ικανότητα;

Δικαιοπρακτική ικανότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει νομικά έγκυρες αποφάσεις και να συνάπτει δεσμευτικές συμβατικές σχέσεις. Καθιστά το άτομο υποκείμενο δικαίου και κάτοχο νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η δικαιοπρακτική ικανότητα έχει μεγάλη σημασία, διότι επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής, από την υπογραφή συμβάσεων εργασίας έως το δικαίωμα ψήφου. Η ΣΔΑΑ κάνει αναφορά στη δικαιοπρακτική ικανότητα στο άρθρο 12 για την «Ισότιμη αναγνώριση ενώπιον του νόμου».

Τα βασικά κείμενα των ενωσιακών πολιτικών αναγνωρίζουν συντονιστικό ρόλο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στον τομέα της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010–2020 επισημαίνεται ότι: «Η δράση της ΕΕ θα στηρίξει και θα συμπληρώσει τις εθνικές πολιτικές και προγράμματα για την προαγωγή της ισότητας, για παράδειγμα μέσω της προώθησης της συμμόρφωσης της νομοθεσίας των κρατών μελών για τη νομική ικανότητα με τη [ΣΔΑΑ].» Το 2008, η ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την αναπηρία χαρακτήρισε την εφαρμογή του άρθρου 12 «κοινή πρόκληση» που πρέπει να αντιμετωπιστεί, τονίζοντας επίσης τη σημασία της ανταλλαγής εμπειριών για την καλύτερη εφαρμογή της ΣΔΑΑ.

Στο πλαίσιο στήριξης της εφαρμογής της ΣΔΑΑ, ο FRA (European Union Agency for Fundamental rights) ανέλυσε διεθνή και εθνικά πρότυπα για τη δικαιοπρακτική ικανότητα ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και ατόμων με νοητική αναπηρία, ανάλυση την οποία συμπλήρωσε και με τα ευρήματα έρευνας η οποία βασίστηκε σε συνεντεύξεις με άτομα με αναπηρία.

Με την επικύρωσή της από την ΕΕ, η ΣΔΑΑ ενσωματώθηκε στην έννομη τάξη της Ένωσης, δημιουργώντας έννομες υποχρεώσεις στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Οι περιορισμοί στη δικαιοπρακτική ικανότητα θίγουν θέματα διακρίσεων και ισότητας, αρχές που προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το άρθρο 12 της ΣΔΑΑ αναγνωρίζει ότι τα άτομα με αναπηρία «απολαμβάνουν ικανότητα προς δικαιοπραξία σε ίση βάση με τους άλλους, σε όλες τις πτυχές της ζωής» και ότι η αναπηρία καθαυτή δεν δικαιολογεί στέρηση της δικαιοπρακτικής
ικανότητας.

Είναι σημαντικό ότι το άρθρο αποτελεί κρίσιμο σημείο όσον αφορά στον τρόπο προσέγγισης της δικαιοπρακτικής ικανότητας, αναγνωρίζοντας στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους.

Η προδιαγραφή του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία υιοθετήθηκε πριν από την ΣΔΑΑ, επιτρέπει τον περιορισμό της δικαιοπρακτικής ικανότητας εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και κατοχυρώνονται κάποιες εγγυήσεις.

Ωστόσο, η ύπαρξη αναπηρίας δεν δικαιολογεί καθαυτή στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιοσδήποτε περιορισμός πρέπει να είναι αναλογικός προς τις ανάγκες του.

Η έναρξη ισχύος της ΣΔΑΑ άνοιξε τον διάλογο για τα ισχύοντα νομικά πλαίσια που διέπουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη που έχουν επικυρώσει τη ΣΔΑΑ είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις με την εκπόνηση εθνικής νομοθεσίας που θα επιτρέπει μέτρα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων, δηλαδή μέτρα που σέβονται την αυτονομία, τη βούληση και τις προτιμήσεις του ατόμου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του FRA, οι ισχύουσες νομοθεσίες για τη δικαιοπρακτική ικανότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ μοιράζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη, για τον περιορισμό της δικαιοπρακτικής ικανότητας ενός ατόμου, η νοητική αναπηρία ή το πρόβλημα ψυχικής υγείας πρέπει να συνδυάζεται με ένα δεύτερο κριτήριο σχετιζόμενο με την «ανικανότητα» του ατόμου να χειρίζεται τις υποθέσεις του. Κατά κανόνα, κατόπιν της απόφασης περί της δικαιοπρακτικής ανικανότητας διορίζεται συμπαραστάτης.

Σε όλα τα κράτη μέλη, η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την προσβολή της απόφασης στέρησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας και διορισμού συμπαραστάτη.

Ο περιορισμός της Δικαιοπρακτικής ικανότητας θα πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας και δεν θα πρέπει να γίνει ανεξέλεγκτα και αυθαίρετα διότι σε διαφορετική περίπτωση τα άτομα νοιώθουν ανήμπορα, ότι γίνονται πράγματα εις βάρος τους και ερήμην τους ενώ ο αποκλεισμός τους οδηγεί ενίοτε σε καταστάσεις εκμετάλλευσης τους από συγγενείς που δήθεν ενδιαφέρονται για «το καλό τους».


Πηγή: http://www.news.gr/