Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Η κοροϊδία των ΚΕΠΑ

Ενώ τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ), που συστήθηκαν το 2010 με το νόμο Λοβέρδου 3863 είναι εντελώς διαλυμένα και δεν λειτουργούν καθόλου ή υπολειτουργούν, ο τελευταίος φορολογικός νόμος 4110 εξαρτά την φορολογική απαλλαγή των βαριά αναπήρων από την απόφαση των ΚΕΠΑ. Θέτω το ερώτημα στον υπουργό κύριο Στουρνάρα, που εισηγήθηκε το νόμο αυτό, αλλά και σε όλους τους συμπλέοντες με την πολιτική του, πώς θα προσκομίσουν οι ανάπηροι την απόφαση των ΚΕΠΑ το Μαϊο ή τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, όταν αυτά δεν λειτουργούν και όταν την απόφαση τους θα την έχουμε μετά από ένα χρόνο;
Μήπως με τον τρόπο αυτό θέλουν έμμεσα να καταργήσουν την φορολογική απαλλαγή των αναπήρων;
Σεβαστείτε, κύριοι, τους αναπήρους, δεν μπορείτε να παίζετε παιχνίδια εις βάρος τους. Περάστε αμέσως διάταξη που η φορολογική μας απαλλαγή να εξαρτάται από τις βεβαιώσεις της πρόνοιας, όπως γινόταν μέχρι σήμερα και για πολλές δεκαετίες με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Κάνουμε έκκληση προς τον Πρωθυπουργό της χώρας να παρέμβει και να δώσει τέρμα στην κοροϊδία σε βάρος των αναπήρων που λαμβάνει χώρα αυτόν τον καιρό από τον υπουργό οικονομικών και τους συνεργάτες του.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

«Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με .Α.), στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες ».


ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μενάνδρου 41 - 43 10437 ΑΘΗΝΑ : Μ. Ελευθεριάδου : 210-52.39.972 210-52.22.994 dieforga(5)ika.gr
«Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με .Α.), στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες ».

Σχετική: Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ6361/6-3-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Η κοινοποιούμενη εγκύκλιος αναφέρεται στην υποχρέωση των υπαλλήλων να διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία στις δύο κατωτέρω περιπτώσεις:
Α)Στη συμπλήρωση των αιτήσεων ή υπευθύνων δηλώσεων καθ' υπαγόρευση των πολιτών, που δηλώνουν ότι λόγω φυσικής ή γραμματικής αδυναμίας δεν μπορούν να γράψουν και
Β)Στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πολιτών, που δηλώνουν αναλφάβητοι ή που λόγω φυσικής ή σωματικής αδυναμίας, δεν μπορούν να υπογράψουν.
Συνημμένα, αποστέλλουμε την ανωτέρω εγκύκλιο και είμαστε στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Ο νέος εργατικός νόμος 4144

Του Μανώλη Μπασιά.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος υπ’ αριθμόν 4144
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Δημοσιεύω τις διατάξεις εκείνες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους αναπήρους.
Το άρθρο 66 αναφέρεται στην παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης μέχρι 31.10.2013, που ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
Δεν αναφέρεται όμως και στην παράταση των αναπηρικών επιδομάτων.
Ελπίζω να γίνουν και άλλες βελτιώσεις των ρυθμίσεων αυτών προς ανακούφιση των αναπήρων, που έχουν υποστεί αφάνταστες ταλαιπωρίεςκαι στερήσεις  των δικαιωμάτων τους από τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρ

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του ν. 3996/2011
«Α. Συμφιλιωτική διαδικασία
4
Κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας μπορεί να παρίσταται διερμηνέας νοημα− τικής γλώσσας της Ομοσπονδίας
Κωφών Ελλάδος για την υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόμου, καθώς και μεταφραστής για την υποστήριξη αλλοδαπού.
5.
Κατά τη διάρκεια της εργατικής διαφοράς μπορεί να παρίσταται διερμηνέας νοηματικής γλώσσας της Ομο− σπονδίας Κωφών
Ελλάδος για την υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόμου, καθώς και μεταφραστής για την υποστήριξη αλλοδαπού.
6.
Κατά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς τα μέρη υποχρεούνται να παρασταθούν αυτοπροσώπως είτε με νόμιμο εκπρόσωπο είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Μετά το πέρας της συζήτησης συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα παριστάμενα μέρη και τον Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, ο οποίος υποχρεούται στη διατύπωση άποψης επί της διαφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί το πρακτικό χορηγείται και σε γραφή Braille ή άλλες προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία μορφές.
Στην περίπτωση
ζητημάτων που αφορούν σε εργαζομένους με αναπηρία,
oι Επιθεωρητές Εργασίας μπορούν κατά περίπτωση να
συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από
τη συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)
Άρθρο 61
Στελέχωση και αποζημίωση μελών
Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
ανά εξεταζόμενο περιστατικό
Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αντικαθί−
στανται ως εξής:
«5α. Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2556/1997,
όπως ισχύει, καθορίζεται ως εξής: α) Για τους ιατρούς
των υγειονομικών επιτροπών, για κάθε κρινόμενο πε−
ριστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, σε
δέκα (10) ευρώ για τον Πρόεδρο και επτά (7) ευρώ
για κάθε μέλος. Για την κατ’ οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε
ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Τα
ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τρία (3) ευρώ
ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του εξετάζοντος ιατρού. β) Για τους εισηγητές ιατρούς των
κατ’ οίκον περιστατικών, καθώς και για τους ιατρούς
των Μονάδων Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που συμμετέχουν στις
υγειονομικές επιτροπές, σε αντικατάσταση των ιατρών του Ειδικού Σώματος, καταβάλλεται η προβλεπόμενη από την ως άνω διάταξη (παράγραφος α΄)
αμοιβή για τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών. Η
ως άνω ειδική αποζημίωση των περιπτώσεων α΄ και
β΄ καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και μέχρι του
ποσού των χιλίων τετρακοσίων (1.400) ευρώ μηνιαίως
για τον Πρόεδρο και χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ
μηνιαίως για κάθε μέλος. γ) Για τους γραμματείς των
υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση
δύο (2) ευρώ για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το
οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226) και η οποία δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
21 του ίδιου νόμου. Η ως άνω αποζημίωση και με τους
αυτούς περιορισμούς καταβάλλεται και στους γραμματείς των κατ’ οίκον περιστατικών, ανά συνταχθείσα
Εισηγητική Έκθεση.
5β. Για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.,
αποδίδεται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από τους παραπέμποντες
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., ή το
Δημόσιο, το ποσό των 46,14 ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στη με αρ. Φ40021/26407/2051/2006 (Β΄1829) υπουργική απόφαση. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από τους
υπόχρεους, για το σύνολο των ανά μήνα εξεταζόμενων
περιστατικών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, σε
ειδικό λογαριασμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ βάσει συγκεντρωτικών
καταστάσεων που αποστέλλονται από τις κατά τόπους
Γραμματείες ΚΕ.Π.Α.. Το ως άνω ποσό αποδίδεται στο
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και όταν οι ΦΚΑ, το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.
αιτούνται τον επανέλεγχο της υγειονομικής κρίσης για
περιστατικά που είχαν εξεταστεί πριν από τη λειτουργία
των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., αναζητείται δε
αναδρομικά και στις περιπτώσεις που ήδη έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός επανέλεγχος. Στις περιπτώσεις
αιτημάτων πολιτών για χρήση των υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α.
χωρίς παραπεμπτικό, το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται
από τους ίδιους κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης
ή προσφυγής (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή), με εξαίρεση τους κατόχους βιβλιαρίου
υγείας απόρου σε ισχύ.
5γ. Το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, για τις ανάγκες του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, μπορεί να συμβάλλεται με ιδιώτες
ιατρούς, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και βάσει κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται με απόφαση
του Δ.Σ. του Ιδρύματος, για τη συμμετοχή τους ως μέλη
στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας. Η αμοιβή των
συμβαλλόμενων ιδιωτών ιατρών καθορίζεται, για κάθε
κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, σε επτά (7) ευρώ. Για την κατ’ οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται
σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Οι
ως άνω αμοιβές καταβάλλονται μέχρι του ποσού των
χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως.
5δ. Οι αποζημιώσεις και οι αμοιβές των παραγράφων
5β και 5γ αντίστοιχα του άρθρου αυτού καταβάλλονται
από το αποδιδόμενο στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ποσό της παραγράφου 5β του παρόντος και σε περίπτωση που αυτό δεν
επαρκεί από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.»
Άρθρο 62
Οφειλόμενη αποζημίωση σε ιατρούς και γραμματείς
1.
Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονομικών επι− τροπών στους οποίους δεν έχει καταβληθεί, από 1.9.2011 και μετά, η ανά περίπτωση αμοιβή που προβλεπόταν
από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ΙΙ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τα οφειλόμενα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά
και ανεξάρτητα από την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης.
2.
Για τους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών στους οποίους δεν έχει καταβληθεί, από 1.9.2011 και μετά, η ανά κρινόμενο περιστατικό αποζημίωση που προβλεπόταν
από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τα οφειλό− μενα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά και ανεξάρτητα από
την έκδοση οριστικής ή μη γνωμάτευσης.
Άρθρο 63
Ένταξη ιατρών στο Ειδικό Σώμα Ιατρών
Υγειονομικών Επιτροπών
Οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6
του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίστανται ως εξής:
«Στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών
εντάσσονται και ιατροί που υπηρετούν με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στον ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ.»
Άρθρο 64
Συμμετοχή ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Υγειονομικές
Επιτροπές Αναπηρίας
Στις υποχρεώσεις των ιατρών που υπηρετούν στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και
όσων συμβάλλονται με αυτόν, περιλαμβάνεται και η συμμετοχή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
ΚΕ.Π.Α., αφού προηγηθεί η προβλεπόμενη εκπαίδευση
και ένταξή τους στο Ειδικό Σώμα Ιατρών του άρθρου 6
του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).
Άρθρο 65
Απόσπαση για γραμματειακή υποστήριξη
1.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, αποσπώνται υπάλληλοι των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για χρονικό διάστημα έως δύο ετών για τη γραμματειακή υποστήριξη των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται
για δύο έτη, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού κλιμακίου
της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.
2.
Για τη γραμματειακή υποστήριξη των Κέντρων Πι− στοποίησης Αναπηρίας και ύστερα από δημόσια πρό− σκληση ενδιαφέροντος, αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, υπάλληλοι από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για χρονικό διάστημα έως δύο ετών. Οι αποσπάσεις αυτές μπορούν να παρατείνονται για δύο έτη ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου.
Οι εν λόγω υπάλληλοι εξα− κολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού κλιμακίου της οργανικής τους θέσης από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.

Άρθρο 66
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα
των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους
λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο
ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη
του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα
αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή
αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών
ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν
συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο
ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες
παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες
συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που
δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Η ισχύς της διάταξης αυτής
λήγει την 31.10.2013.
Άρθρο 67
Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 6 του ν. 3863/
2010 ως εξής:
«9.
Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των λοι− πών Ν.Π.Δ.Δ. και του Δημοσίου η άσκηση προσφυγής ενώπιον
των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., δύναται να ασκείται και από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασί− ας του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης των γνωματεύσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας.»
Άρθρο 74
Τα άρθρα 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8
του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίστανται
ως εξής:
«Άρθρο 20
Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών
περιστασιακά απασχολουμένων
1.
Στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου αυτού υπάγονται υποχρεωτικά:
Α. Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προ−
σωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες,
φροντίδας αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε
τακτά ή μη χρονικά διαστήματα είτε προς έναν είτε
προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια
μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες
ή υπηρεσίες:
δ. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας
και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με
ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε
πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές
δραστηριότητες,
ε. oι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα απο−
κατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική
στέρηση (ΣΥΔ),
στ. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή
κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία,
συνοδεία εκτός οικίας),
Άρθρο 76
3.
α. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) καταργούνται.
β. Με την αίτηση για πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας συνυποβάλλεται υποχρεωτικά ενιαίο έντυπο Ιατρικής Έκθεσης /Βεβαίωσης, με την ονομασία «Εισηγητικός
Φάκελος Παροχών Αναπηρίας», το οποίο επέχει θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και συμπληρώνεται από θεράποντα ιατρό, δημόσιου ή ιδιωτικού Υγειονομικού Σχηματισμού ή Φορέα Παροχών Υπηρεσιών
Υγείας, της αυτής ειδικότητας με την κύρια πάθηση
του αιτούντα, θεωρημένο νομίμως για το γνήσιο της
υπογραφής του.
5.
α. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3144/2003 αντικα− θίσταται ως εξής:
«1.
Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Απασχόλη− ση. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δη− μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απο− τελείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Υφυπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι− κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εργασί− ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανά− πτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Τουρισμού, τους Γενικούς Γραμματείς Ισότητας,
Νέας Γενιάς και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρι− κής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), από τρεις
(3)
εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), από έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέ− σμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπο− ρίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επι− χειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) και από έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και τον Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).
Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με διετή θητεία.»

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Πιστοποίηση Αναπηρίας


Δημοσιεύουμε την εγκύκλιο που αναφέρεται στην πιστοποίηση της αναπηρίας.


1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ &
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000
e-mail: diefpar@ika.gr
Αθήνα, 03/04/2013
Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Υ70/7 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ
Όλα τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο
των υπηρεσιών Συντάξεων
ΘΕΜΑ: «Α. Ισχύς των γνωματεύσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές
Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας καθώς και των
Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι τις 31/08/2011.
Β. Αξιολόγηση των γνωματεύσεων που εκδίδονται από το ΚΕ.Π.Α.
στις περιπτώσεις ασφαλιστικής μονιμοποίησης της συνταξιοδότησης
λόγω αναπηρίας.»
Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.
1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3863/10 «Νέο
Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»
(ΦΕΚ Α΄115), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν.3996/11
(ΦΕΚ Α΄170), από 01/01/2011 συστάθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο απευθείας στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της
Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το ΚΕ.Π.Α. δημιουργήθηκε για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής
κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων
των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των
ανασφάλιστων.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι πλέον οι υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. είναι
αρμόδιες για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται από
τους αιτούντες πολίτες είτε για χορήγηση σύνταξης είτε για χορήγηση επιδόματος
παρα-τετραπληγίας ή επιδόματος απόλυτης αναπηρίας είτε για το χαρακτηρισμό τους
ως ΑμεΑ καθώς και για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις,
για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας και τις οποίες
δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία.
Ως ημερομηνία κατάργησης όλων των άλλων επιτροπών αναπηρίας που
λειτουργούν σήμερα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στις Νομαρχίες και το
Δημόσιο, με εξαίρεση τις υγειονομικές επιτροπές που αναφέρονται στην παρ. 7 του
άρθρου 6 του Ν.3863/2010, ορίσθηκε η 01/09/2011.
2. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το αρ. Φ80000/οίκ.410/18/07-01-2013
έγγραφό της σχετικά με την ισχύ των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών
του ΚΕ.Π.Α. επισημαίνει ότι δεν θα παραπέμπονται εκ νέου στις υγειονομικές
επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προσέρχονται σε
οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ζητώντας είτε
σύνταξη (κύρια ή επικουρική) είτε επίδομα παρα-τετραπληγίας ή επίδομα
απόλυτης αναπηρίας είτε κάποια άλλη κοινωνική ή οικονομική παροχή ή
διευκόλυνση και προσκομίζουν γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. των οποίων η ισχύς
δεν έχει λήξει ή είναι επ’ αόριστον. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραπέμπονται στις
ανωτέρω υγειονομικές επιτροπές μόνο μετά τη λήξη της ισχύος της
γνωμάτευσης που τους αφορά.
Επομένως, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν γνωματεύσεις των
υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. που έχουν εκδοθεί με αφορμή οποιοδήποτε αίτημα
και καλύπτουν χρονικό διάστημα ιατρικής κρίσης που ξεκινά πριν από τη λήξη του
δικαιώματος χορήγησης παροχής που βασίστηκε σε προηγούμενη γνωμάτευση
ισχύουν τα εξής:
α) σε περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας της γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. είναι
δυσμενέστερο για τον ασφαλισμένο (μικρότερο) η μεταγενέστερη γνωμάτευση
θα λαμβάνεται υπόψη από την επομένη της λήξης της υγειονομικής κρίσης
που αναφέρεται στην προηγούμενη γνωμάτευση.
Για παράδειγμα αν υπάρχει γνωμάτευση με ποσοστό αναπηρίας 80% και ισχύ
έως 31/01/2012 και μεταγενέστερη γνωμάτευση με ισχύ από 01/11/2011 έως
31/10/2013 και ποσοστό αναπηρίας 50%, η μεταγενέστερη γνωμάτευση θα
λαμβάνεται υπόψη από 01/02/2012 μέχρι 31/10/2013.
β) σε περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας της γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. είναι
ευνοϊκότερο για τον ασφαλισμένο (μεγαλύτερο) η μεταγενέστερη γνωμάτευση
θα λαμβάνεται υπόψη από την ημερομηνία έναρξης της ιατρικής κρίσης που
αναφέρεται στη γνωμάτευση αυτή.
Για παράδειγμα αν υπάρχει γνωμάτευση με ποσοστό αναπηρίας 67% και ισχύ
έως 31/01/2012 και μεταγενέστερη γνωμάτευση με ισχύ από 01/11/2011 έως
31/10/2013 και ποσοστό αναπηρίας 80%, η μεταγενέστερη γνωμάτευση θα
λαμβάνεται υπόψη από 01/11/2011 μέχρι 31/10/2013.
γ) Σε περίπτωση που προγενέστερη γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών
ΚΕ.Π.Α. έχει κρίνει ότι η αναπηρία διαρκεί εφ’ όρου ζωής δεν θα λαμβάνεται
υπόψη μεταγενέστερη γνωμάτευση που τυχόν διαφοροποιεί την κρίση αυτή είτε
ως προς τη διάρκεια είτε ως προς το ποσοστό αναπηρίας.
Όλες οι περιπτώσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα κριθούν σύμφωνα με
τα ανωτέρω, ενώ οι περιπτώσεις που έχουν κριθεί διαφορετικά θα πρέπει να
αναθεωρηθούν είτε οίκοθεν, όπου είναι εφικτό, είτε ύστερα από αίτηση – όχληση των
ενδιαφερόμενων.
Β. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών που
λειτουργούσαν μέχρι 31/08/2011
Με την ευκαιρία αυτή και σε ότι αφορά τις αποφάσεις χορήγησης ποσοστών
αναπηρίας οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Α/βάθμιες
Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, η Γ.Γ.Κ.Α. έχει διευκρινίσει με έγγραφά της τα εξής:
α) στην περίπτωση που κρίνεται αίτημα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας
πρέπει να γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις όλων των αρμόδιων, ανάλογα με τον
ασφαλιστικό φορέα, Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την
01/09/2011, με αφορμή αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον ασφαλιστικό τους
φορέα για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς τους
β) οι γνωματεύσεις των τέως Νομαρχιακών ή άλλων Επιτροπών, οι οποίες
εκδόθηκαν για χορήγηση επιδομάτων στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής
ενίσχυσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή για άλλες κοινωνικές
παροχές και διευκολύνσεις δεν ισχύουν για τη χορήγηση σύνταξης λόγω
αναπηρίας.
Γ. Ασφαλιστική μονιμοποίηση και αξιολόγηση γνωματεύσεων του
ΚΕ.Π.Α.
Στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις Διευθυντή με τις οποίες
μονιμοποιείται ασφαλιστικά η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή συντρέχουν οι
προϋποθέσεις για την ασφαλιστική μονιμοποίηση και οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν
γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. με την οποία διαφοροποιείται η
βαθμίδα αναπηρίας στην οποία επρόκειτο να γίνει η ασφαλιστική μονιμοποίηση,
επισημαίνουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφαλιστικής
Αρμοδιότητας, το αρμόδιο όργανο της ασφάλισης παρακολουθεί αυτεπάγγελτα την
κατάσταση των συνταξιούχων και εξετάζει κάθε μεταβολή που μπορεί να επιφέρει
τροποποίηση του δικαιώματος. Γι’ αυτό, όταν προϋπόθεση του δικαιώματος είναι η
ύπαρξη ορισμένης κατάστασης υγείας, έχει το δικαίωμα να παραπέμψει το
συνταξιούχο σε νέα υγειονομική εξέταση οποτεδήποτε, ακόμη και πριν από τη λήξη
του χρόνου που κατά προγενέστερη εξέταση είχε προβλεφθεί ότι θα διαρκέσει η
αναπηρία (Σ.τ.Ε.3467/74).
Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό έχει θεσπιστεί μόνο για τους
συνταξιούχους οι οποίοι ή έχουν τις προϋποθέσεις για τη μονιμοποίηση της
συνταξιοδότησής τους ή αυτή έχει ήδη μονιμοποιηθεί. Και τούτο γιατί στις
περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι υπάρχει το τεκμήριο της οριστικής
αναπηρίας.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.261/1968, οι ατομικές διοικητικές πράξεις
που εκδόθηκαν κατά παράβαση νόμου ανακαλούνται ελεύθερα από τη διοίκηση,
ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι από αυτές τυχόν απέρρευσαν δικαιώματα των
διοικουμένων, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάκληση αυτή χωρεί εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος (πενταετίας).
Σύμφωνα με τη νομολογία, στις πράξεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που
εκδόθηκαν λόγω πλάνης περί τα πράγματα, δηλαδή με βάση εμφανώς πεπλανημένη
αντίληψη του αρμόδιου οργάνου περί συνδρομής των πραγματικών δεδομένων, τα
οποία αποτέλεσαν προϋπόθεση για την έκδοσή της.
3. Στην προκειμένη περίπτωση τυχόν τροποποίηση του δικαιώματος
συνταξιοδότησης μετά την υγειονομική επανεξέταση δεν μπορεί να έχει αναδρομική
ισχύ, επειδή αυτό θα είχε συνέπεια την ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων
ασφαλιστικού οργάνου, που δεν είναι επιτρεπτή και μάλιστα μετά την πάροδο ικανού
χρονικού διαστήματος, όπως και η επανεκτίμηση των ίδιων πραγματικών
περιστατικών.
Αντίθετα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση Γ2 του παρόντος, εξαίρεση
από τον κανόνα αναγνωρίζεται στην περίπτωση που το ασφαλιστικό όργανο
πλανήθηκε και αναγνώρισε ανύπαρκτο δικαίωμα, σ’ αυτή δε την πλάνη οδηγήθηκε
επειδή ο ασφαλισμένος απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία, που αν τα γνώριζε το ασφαλιστικό
όργανο κατά την αρχική του εκτίμηση θα έκρινε διαφορετικά (π.χ., ψευδής δήλωση
του ανάπηρου συνταξιούχου για διακοπή της εργασίας του ή απόκρυψη ανάληψης
νέας εργασίας). Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η αναδρομική τροποποίηση του
δικαιώματος, ακόμα και διακοπή της συνταξιοδότησης.
Επίσης, επιτρέπεται και στην περίπτωση που προγενέστερες πράξεις του
ασφαλιστικού οργάνου διαπιστώνεται ότι είναι παράνομες επειδή στηρίχθηκαν σε
εσφαλμένες γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών, που εκδόθηκαν με βάση
ψευδή ιατρικά στοιχεία (ιατρικές γνωματεύσεις, παραποιημένες ιατρικές εξετάσεις
κ.λ.π.) και στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η νέα παραπομπή του συνταξιούχου
στις Υγειονομικές Επιτροπές, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων για
μονιμοποίηση της συνταξιοδότησης ή και τη μονιμοποίησή της. Και αυτό γιατί η
μονιμοποίηση της συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι οι αποφάσεις με τις οποίες ο
ασφαλισμένος κρίθηκε ανάπηρος και του χορηγήθηκαν συνταξιοδοτικές παροχές ήταν
νόμιμες, δηλαδή ότι ο ασφαλισμένος είχε τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθ.
28 παρ. 2 του Α.Ν. 1846/51 για τη συνταξιοδότησή του (ιατρική και ασφαλιστική
αναπηρία). Διαφορετικά, δεν μπορεί να στηριχθεί σ’ αυτές τις αποφάσεις τεκμήριο για
μονιμοποίηση της σύνταξης.
Αν από τη νέα εξέταση του συνταξιούχου προκύψει ότι οι παθήσεις για τις
οποίες συνταξιοδοτήθηκε δεν υπήρχαν, λόγω του ότι στηρίχθηκαν σε πλαστά
στοιχεία, το ασφαλιστικό όργανο, στηριζόμενο στα πορίσματα της νέας εξέτασης,
μπορεί να ανακαλέσει τις προγενέστερες παράνομες αποφάσεις του και να διακόψει
αναδρομικά τη χορήγηση των συνταξιοδοτικών παροχών, με ταυτόχρονη εφαρμογή
των διατάξεων του άρθ. 40 του Α.Ν.1846/51 περί αναζήτησης των αχρεωστήτως
καταβληθεισών συντάξεων.
Προφανώς αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις διαφορετικής εκτίμησης των
Υγειονομικών Επιτροπών σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ασφαλισμένων.
4. Επομένως, στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις ασφαλιστικής
μονιμοποίησης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για
τη μονιμοποίηση και εφόσον δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που
προαναφέρθηκαν για επανεξέταση της κατάστασης υγείας των συνταξιούχων στην
παράγραφο Γ(3) του παρόντος, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν γνωμάτευση
των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. που επηρεάζει τη βαθμίδα αναπηρίας με την
οποία έχει μονιμοποιηθεί ασφαλιστικά η συνταξιοδότησή τους: α) για τις μεν
περιπτώσεις που το ποσοστό αναπηρίας της νέας γνωμάτευσης είναι μικρότερο
εκείνου με το οποίο έχει μονιμοποιηθεί, η γνωμάτευση δεν θα λαμβάνεται υπόψη και
δεν θα επέρχεται καμία μεταβολή στη σύνταξη λόγω αναπηρίας, β) για τις δε
περιπτώσεις που το ποσοστό αναπηρίας της νέας γνωμάτευσης είναι μεγαλύτερο
εκείνου με το οποίο έχει μονιμοποιηθεί, η νέα γνωμάτευση θα λαμβάνεται υπόψη, από
την ημερομηνία κατάθεσής της με αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στις υπηρεσίες
συντάξεων, εν είδει αίτησης επιδείνωσης. Στις περιπτώσεις αυτές θα εκδίδεται
απόφαση Διευθυντή με την οποία θα τροποποιείται το ποσοστό αναπηρίας του
ασφαλισμένου από την ανωτέρω ημερομηνία και επ’ αόριστον.
Όλες οι περιπτώσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα κριθούν σύμφωνα με
τα ανωτέρω ενώ για τις περιπτώσεις που έχουν κριθεί διαφορετικά θα πρέπει να
αναθεωρηθούν είτε οίκοθεν, όπου είναι εφικτό, είτε ύστερα από αίτηση – όχληση των
ενδιαφερομένων.
Εσωτερική διανομή: Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
1. Γραμματεία Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Γραμματεία Υποδ/τή κ. Δ. Πατσούρη
3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών Χ ΑΡ ΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
4. Γρ. Δ/ντριας Παροχών
5. Δ/νση Παροχών
Τμήμα Κύριας Σύνταξης (7 αντίτυπα)
6. Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας

Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενισχυσης ΑΜΕΑ

 
1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Τηλ.: 210 5231193
Fax : 210 5235982
Πληροφορίες: Β. Παπασάββα
Ημ/νία : 26/3/2013
Αρ.Πρωτ.: οικ. 521
Προς:
όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ
ενίσχυσης ΑμεΑ
Σχετ
.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της
Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.
Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου και ύστερα από τη θεσμοθέτηση της
προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) σε αντικατάσταση άλλων τύπων γνωματεύσεων (άρθρο 46, Ν. 4025/2011),
ως προϋπόθεση ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, έχει
επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας
Δήμων της χώρας να παρερμηνεύουν ή να παρακωλύουν τη διαδικασία ένταξης των
δικαιούχων ή και να αρνούνται την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών.
Ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης του νέου κανονιστικού πλαισίου,
η οποία
έχει ήδη δρομολογηθεί, και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ
της ημερομηνίας αίτησης του ενδιαφερόμενου στα ΚΕ.Π.Α. και της ημερομηνίας
έκδοσης της απόφασης, σας διευκρινίζουμε
τα ακόλουθα, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών:
1. Η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες
αναστέλλεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της
γνωμάτευσης αναπηρίας ή της απόφασης ένταξης στα προγράμματα οικονομικής
ενίσχυσης και επαναχορηγείται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει στην αρμόδια
υπηρεσία γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., με την οποία πιστοποιείται η πάθηση ή η
αναπηρία για την οποία αιτείται την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα
υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η συνέχιση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων γίνεται αναδρομικά από
την ημερομηνία διακοπής του επιδόματος και εφόσον έχει καταθέσει αίτηση στα
ΚΕ.Π.Α. μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της
προηγούμενης γνωμάτευσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επίδομα διακόπτεται.
Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού
επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στα ΚΕ.Π.Α.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος προσκομίζει γνωμάτευση του
ΚΕ.Π.Α. βάσει της οποίας εντάσσεται σε διαφορετική κατηγορία προγράμματος
οικονομικής ενίσχυσης από αυτή που λάμβανε κατά τη λήξη της προηγούμενης
γνωμάτευσης, η καταβολή πραγματοποιείται αναδρομικά από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης στο ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με την νέα κατηγορία
προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης στην οποία εντάχθηκε ο δικαιούχος.
2.
Μέχρι την έκδοση των νέων κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπου θα
καθορίζονται οι νέοι όροι και τα κριτήρια αναπηρίας για την ένταξη στα
προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, είναι αυτονόητο ότι ισχύει το
υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κατά περίπτωση κάθε πάθηση ή
αναπηρία για την οποία χορηγείται επίδομα. Συνεπώς, σε προγράμματα
οικονομικής ενίσχυσης (όπως π.χ. Συγγενούς Αιμολυτικής Αναιμίας - Συγγενούς
Αιμορραγικής Διάθεσης - AIDS, ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη, Χανσενικών,
Κωφαλαλίας),
αρκεί η πιστοποίηση της πάθησης ή της αναπηρίας από τα
ΚΕ.Π.Α. και δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας
για την
χορήγηση επιδόματος. Στους δικαιούχους που ανεστάλη η χορήγηση του
επιδόματος με αυτήν την αιτιολογία, το επίδομα καταβάλλεται
αναδρομικά από την ημέρα που ανεστάλη.
3.
Στην περίπτωση που τυχόν, μετά την έκδοση του νέου κανονιστικού πλαισίου, η
κατατεθειμένη από τον δικαιούχο γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. δεν πληροί τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η καταβολή του
επιδόματος διακόπτεται αυτοδίκαια από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου
κανονιστικού πλαισίου, με σχετική έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.
4.
Κάθε προηγούμενη σχετική εγκύκλιος παύει να ισχύει με τη λήψη του παρόντος.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθεί η
ταλαιπωρία και κάθε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αναπήρων πολιτών.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΦΗ ΜΠΕΚΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Δήμος Παλλήνης
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
ΤΚ 15 351
2. Δήμος Αγ. Παρασκευής
Μεσογείων 448 Α
ΤΚ 15 342
3. Δήμος Αιγάλεω
Μαρμαρά 26
ΤΚ 12242

Διευκρινίσεις για μειωμένο Ωράριο αναπήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση           :    Βασ. Σοφίας 15
106 74-Αθήνα Πληροφορίες      :    Κωνοταντίνα Καζάκου
Ελένη Κοντομηνά Τηλέφωνο                213 1313154, -3126, -3164
Fax                           210 3389139
e-mail                  :    k.kazakou@ydmed.gov.gr
e.kontomina@ydmed.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου»
Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/5469/11.2.2013 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας που αφορά στη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, σύμφωνα με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν και απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών εργασίας τους, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Το δικαίωμα χρήσης του μειωμένου κατά μία (1) ώρα την ημέρα ωραρίου εργασίας που απορρέει από την προαναφερθείσα Γνωμοδότηση, δύναται να ασκείται από υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρ.16 του ν.2527/1997, όπως ισχύει, με την προϋπόθεση πρωτίστως ότι διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, στις οποίες υπηρετούν οι δικαιούχοι.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα,   5 Απριλίου 2013 Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763
ΠΡΟΣ:
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς, η μείωση του ωραρίου εργασίας δεν αφορά, σε καμία περίπτωση, στις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα που απορρέει από την ως άνω Γνωμοδότηση, δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες, πέραν των διδακτικών, που υποχρεούνται να παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών και των φορέων του δημόσιου τομέα, παρακαλούνται οι υπηρεσίες, στο δυναμικό των οποίων, εντάσσεται προσωπικό που απολαμβάνει ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου και ταυτόχρονα πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας, να φροντίσουν ώστε το εν λόγω δικαίωμα να ασκείται, με γνώμονα πάντα την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
Παρακαλούνται να μεριμνήσουν:
α) οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων για την ενημέρωση
όλων των Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ που εποπτεύουν
β) οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ενημέρωση
των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.qov.gr στη διαδρομή: Διοικητική Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Νέος Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Του Μανώλη Μπασιά

Αυτές τις ημέρες δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 832 β ο νέος κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας) και δημόσια διαβούλευση.
Στον Κώδικα αυτό περιλαμβάνεται το άρθρο 35, που αναφέρεται στην εξυπηρέτηση των αναπήρων πελατών από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, και το οποίο παραθέτουμε κατωτέρω:

Άρθρο 35
Εξυπηρέτηση Ευάλωτων Πελατών
1. Η εξυπηρέτηση των Ευάλωτων Πελατών πραγματοποιείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των Πελατών αυτών. Ειδικά στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία, ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει για την εξυπηρέτησή τους προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και να τηρεί στην ιστοσελίδα του τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ιστοτόπων. Τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών του Προμηθευτή πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο Προμηθευτής λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή για την εξυπηρέτηση Ευάλωτων Πελατών. Οι κλήσεις που προέρχονται από τους Πελάτες αυτούς χρεώνονται πάντα ως αστικές κλήσεις, και όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες καταγράφονται, μετά από προηγούμενη ενημέρωση των Πελατών.
3. Ο Προμηθευτής εξασφαλίζει στους Πελάτες με τύφλωση ή με σοβαρά προβλήματα όρασης τη δυνατότητα α) να επιλέγουν ανάμεσα σε: λογαριασμούς με μεγάλα γράμματα, φωνητικούς λογαριασμούς, τηλεφωνική επικοινωνία αντί για έγγραφη ενημέρωση για θέματα που τους αφορούν ή αποστολή ενημερωτικών εγγράφων σε γραφή Braille, CDs, β) να παρέχεται σε αυτούς ειδική βοήθεια στην ανάγνωση / εξακρίβωση της ένδειξης του μετρητή κατανάλωσης, γ) τηλεφωνική ειδοποίηση για προγραμματισμένες διακοπές παροχής, και δ) πρόβλεψη ειδικών διακριτικών αναγνώρισης των υπαλλήλων ή εκπροσώπων της εταιρείας ηλεκτρισμού, κατά την επίσκεψή τους στην κατοικία τους.
4. Ο Προμηθευτής εξασφαλίζει στους Πελάτες με σοβαρά προβλήματα ακοής: α) τη δυνατότητα επίσκεψης κατ’ οίκον σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης (βλάβες, διακοπές, κλπ), β) τη δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από άτομο που γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα, γ) την εξυπηρέτησή τους μέσω ειδικών συσκευών που επιτρέπουν την επικοινωνία με κωφάλαλους πελάτες, και δ) την αποστολή χρήσιμων πληροφοριών μέσω SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5. Ειδικά για τους Πελάτες με κινητικά προβλήματα, οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής, οι οποίοι δεν προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία του Πελάτη.

Δημοσιεύουμε την εγκύκλιο για τη χορήγηση φαρμάκων από κρατικά νοσοκομεία για θεραπεία σοβαρών παθήσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 10-4-13 Αριθ. Πρωτ: οικ. 33199

 
npoc: όπως Πίνακας Αποδεκτών
Fax
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17, Ταχ. Κωδ. : 10187 Τηλέφωνο : 210-5201520
: 210-5202075

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: « Χορήγηση φαρμάκων από τα κρατικά νοσοκομεία για θεραπεία σοβαρών παθήσεων »
Σχετικά:
1.         Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3816/10 (ΦΕΚ 6/Α/26-1-2010) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4052/12 (ΦΕΚ 41/Α/1- 3-12)
2.         Την υπ. αριθμ. 7/οικ.1088 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ1290/Β/23-6-99) απόφαση «Χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων σε θετικούς HIV ασθενείς από τα φαρμακεία των νοσοκομείων».
3.         Την υπ. αριθμ. Υ4α/οικ. 142867/27-12-11 Υπουργική απόφαση «Τρόπος έγκρισης και χορήγησης της αυξητικής ορμόνης στα παιδιά».
4.         Το υπ αριθμ Γ24/28/14-2-13 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
5.         Το υπ αριθμ 28953/9-4-2013 έγγραφο του Εθνικού οργανισμού φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 13833 (ΦΕΚ 235/Β/7-2-13) απόφαση, αναθεωρήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι κατάλογοι φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών από τα Δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών (Παράρτημα 1) και από τα Νοσοκομεία, φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικά φαρμακεία (Παράρτημα 2).

Στους εν λόγω καταλόγους, δεν έχουν συμπεριληφθεί φαρμακευτικά προϊόντα, που η χορήγησή τους γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Ειδικότερα, τα φαρμακευτικά αυτά ιδιοσκευάσματα ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες:
1.         Αντιρετροϊκά:
2.         Αντιαιιιορροφιλικοί Παράνοντες
3.         Αντανωνιστές αυξητικής opuovnc
4.         Αυξητική οριαόνη
5.         Παρεντερικά διαλύιιατα Γλυκόζης 50%
Επισημαίνεται ότι, τα αναφερόμενα φαρμακευτικά προϊόντα, που προορίζονται μόνο για νοσοκομειακή χρήση, η χορήγησή τους θα εξακολουθήσει να γίνεται κανονικά όπως μέχρι σήμερα, από τα φαρμακεία των νοσοκομείων όλης της χώρας.
Οι διοικήσεις των νοσοκομείων, στο πλαίσιο των πραγματικών τους αναγκών και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, θα προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες, για την προμήθεια των ανωτέρω φαρμάκων, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα κρίσιμα αποθέματα και την αναγκαία επάρκεια, με σκοπό να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση το ενδεχόμενο έλλειψης αυτών ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη και άμεση χορήγηση στους προσερχόμενους πολίτες, από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
Τέλος, τονίζεται ότι τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο θα τηρηθούν απαρέγκλιτα, για την αποφυγή στο εξής, περαιτέρω προβλημάτων στην ομαλή διάθεση των σκευασμάτων αυτών και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διοικητές όλων των ΔΥΠΕ με την υποχρέωση να
κοινοποιήσουν τη παρούσα εγκύκλιο στους
διοικητές των Νοσοκομείων αρμοδιότητάςτους
Α) 1Η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, Ζαχάρωφ
3, ΤΚ 115 21, Αθήνα
Β) 2Η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46-48, ΤΚ 185 43, Πειραιάς Γ) 3Η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54 623, Θεσσαλονίκη Δ) 4Η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54 623, Θεσσαλονίκη
Ε) 5Η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Νικηταρά 18, ΤΚ 41 221, Λάρισα
ΣΤ) 6Η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών & Υπάτης 1, ΤΚ 26 441, Πάτρα
Ζ) 7Η Υγειονομικής Περιφέρεια Κρήτης, Σμύρνης 26, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.         Γραφείο Υπουργού
2.         Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3.         Γραφείο Υφυπουργού Υγείας
4.         Γραφείο Γενικού Γραμματέα
5.         Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας
6.         Δ/νση φαρμάκων και φαρμακείων
7.         Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
8.         Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Λεωφόρος Κηφισίας 39, ΤΚ 15123, Μαρούσι
Συνημμένα:
Το υπ αριθμ. 28953/9-4-2013 έγγραφο του Ε.Ο.Φ.