Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Εγκύκλιος Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Μη παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις αναπήρων.

δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία
που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 80% και ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που αυτοί φέρουν,
καθόσον τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ.ε΄ παρ.2 άρθρου 14 του ίδιου νόμου. 

Παραθέτουμε τα σχετικά τμήματα της εγκυκλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Πληροφορίες : Δ.Παπαγιάννης – Θ. Σαφαρής
Τηλέφωνο : 210 3375315-7
FAX
: 210 3375001  
ΠΟΛ.: 1072
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του
ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
1. Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60
του ν.4172/2013, οι υπόχρεοι της παρ.1 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου που είτε
διενεργούν μηνιαίες πληρωμές σε εργαζομένους ή υπαλλήλους τους, είτε
καταβάλλουν συντάξεις, προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου με βάση την
ακόλουθη κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου:
...

4. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 59 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση. Συνεπώς, δεν
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι μισθοί, συντάξεις και η
πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 80% και ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που αυτοί φέρουν,
καθόσον τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ.ε΄ παρ.2 άρθρου 14 του ίδιου νόμου. 
Περαιτέρω, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου τα ποσά που σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 14 εξαιρούνται από τον υπολογισμό του
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4320 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσηςΝΟΜΟΣ 4320/ΦΕΚ Α 29/19.3.2015 
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Άρθρο 1

Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος   

1. Σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία
τους έως 300kwh μηνιαίως. Σε περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.1.2015 η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία
επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται.   

2. Η χρηματική αξία των παροχών της προηγούμενης παραγράφου δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού
ή προνοιακού χαρακτήρα που χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.   

3. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας συμφωνούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 1. 

Άρθρο 2

Επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης   

1. Χορηγείται επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο
ακίνητο στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.   

2. Η παροχή αυτή αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα χορηγείται
απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου.   

Η παροχή χορηγείται για το έτος 2015 και δύναται να ανανεωθεί για το έτος 2016, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις.   

3. Το παρεχόμενο επίδομα ενοικίου δεν υπερβαίνει μηνιαίως τα εβδομήντα (70) ευρώ ανά άτομο και τα διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια.   


4. Για τη χορήγηση του επιδόματος του παρόντος άρθρου απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του μισθωτηρίου συμβολαίου,
καθώς και η φορολογική ενημερότητα των εκμισθωτών.   

5. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη
προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό
της επιδότησης μπορεί να συμψηφίζεται με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Άρθρο 3

Επιδότηση σίτισης   

1. Χορηγείται για το έτος 2015 επιδότηση σίτισης σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.   

2. Για τη χορήγηση της επιδότησης σίτισης, λαμβάνεται υπ' όψιν το σύνολο των εισοδημάτων των δικαιούχων, από κάθε πηγή. Στο εισόδημα δεν προσμετρώνται έσοδα
όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τα επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το Κράτος.   

3. Η επιδότηση σίτισης παρέχεται με κουπόνια ή άλλον ηλεκτρονικό τρόπο για την προμήθεια ειδών σίτισης. 

Άρθρο 4   

Οι παροχές των άρθρων 1 έως 3 χορηγούνται σε συνέργεια με άλλες παρόμοιες που εντάσσονται σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. 

Άρθρο 5

Εξουσιοδοτικές διατάξεις   

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και
οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, οι συμπράξεις με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4. 

Απόφαση του Ν. 4320. Όλα τα κριτήρια για το δωρεάν ρεύμα και την επιδότηση ενοικίου και σίτισης

Η ΚΥΑ του ν. 4320/15 με τα κριτήρια για το δωρεάν ρεύμα και την επιδότηση ενοικίου και σίτισης

Ανακοίνωση τής Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τής 15ης Απριλίου 2015: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία εξειδικεύονται οι παροχές και οι όροι χορήγησης, καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, τα αρμόδια όργανα, Υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την υλοποίηση των τριών άρθρων του Νόμου 4320/15 , δηλαδή: τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παροχών και δωρεάν παροχή ποσότητας ρεύματος, 300 kwh ανά μήνα, το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σίτισης: «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).

Ανακοίνωση 15.04.2015

Η ΚΥΑ του ν. 4320/15 με τα κριτήρια για το δωρεάν ρεύμα και την επιδότηση ενοικίου και σίτισης

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία εξειδικεύονται οι παροχές και οι όροι χορήγησης, καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, τα αρμόδια όργανα, Υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την υλοποίηση των τριών άρθρων του Νόμου 4320/15 , δηλαδή: τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παροχών και δωρεάν παροχή ποσότητας ρεύματος, 300 kwh ανά μήνα, το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σίτισης: «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 577

9 Απριλίου 2015
6867

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΟΙΚ. 494

Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ 31/Α΄).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ 95/2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο.» (ΦΕΚ 299/Β΄).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ 57/2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα ? Νάντια Βαλαβάνη» (ΦΕΚ 256/Β΄).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ 56/2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (ΦΕΚ 253/Β΄).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2012/21/ΕΕ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (L7/11.01.2012 Eπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 200.282.124 ευρώ, το οποίο επιμερίζεται σε δαπάνη ύψους 187.093.000,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος και 16.200.000,00.€ για το 2016 (Ε.Φ. 33?220 ΚΑΕ 2759), για την κάλυψη της οποίας απαιτείται ισόποση αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Φ. 33?220 των ετών 2015,2016.

11. Την υπ’ αριθμ. 8476/454/03.03.2015 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, οι υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων του Ν. 4320/2015 που αφορά στην παροχή αγαθών σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 1?3 του Νόμου:

Άρθρο 1: Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Άρθρο 2: Επίδομα ενοικίου
Άρθρο 3: Επιδότηση σίτισης.


Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

1. Ως «άτομα» νοούνται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.

2. Ως «οικογένεια» νοείται η ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
? είναι ανήλικα ή
? είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
? είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
? τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
? αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.


Άρθρο 3
Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Εισοδηματικά κριτήρια

1. Το εισόδημα δικαιούχου των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του νόμου 4320/2015 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 2.400 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 3.600 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 € ετησίως. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Αναλυτικά τα όρια εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Οικογενειακή κατάσταση: Μεμονωμένο άτομο
Ετήσιο Εισόδημα: 2.400 €

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος.
Ετήσιο Εισόδημα: 3.600 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη.
Ετήσιο Εισόδημα: 4.200 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη.
Ετήσιο Εισόδημα: 4.800 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη.
Ετήσιο Εισόδημα: 5.400 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη.
Ετήσιο Εισόδημα: 6.000 €.

2. Ως πραγματικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που προκύπτει αφού αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας στη διάρκεια του έτους 2013 όλοι οι φόροι, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου και εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παρ. 3 παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

3. Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

4. Έτος αναφοράς εισοδημάτων: Η εισοδηματική κατάσταση των δικαιούχων βάσει της οποίας δύνανται να επιλεγούν και υπολογίζεται το ύψος των παροχών γίνεται με έτος αναφοράς το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).

Β. Περιουσιακά κριτήρια

5. Τα περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή ατόμων ή οικογενειών στους δικαιούχους των παροχών των άρθρων 2 έως 3 του Νόμου 4320/2015, καθορίζονται ως εξής:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν ωφελούνται των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου 4320/2015 άτομα και οικογένειες που έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

δ. Δεν ωφελούνται της παροχής του άρθρου 2 του Νόμου (επίδομα ενοικίου) δικαιούχοι που διαθέτουν ατομικά ή ως μέλος αιτούσας οικογένειας ιδιόκτητη κατοικία στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο Νομός εντός του οποίου ο δικαιούχος διαμένει μονίμως.

6. Εξαιρέσεις:

α. Σε περιπτώσεις φιλοξενίας, το φιλοξενούμενο φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση δεν ωφελείται από την παροχή του άρθρου 1 του Νόμου, αλλά μόνον από την παροχή των άρθρων 2 (επίδομα ενοικίου) και 3 (επιδότηση σίτισης), εφόσον υποβάλει αίτηση και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

β. Άτομα που φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν ωφελούνται των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου

γ. Άτομα ή οικογένειες που είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» δεν ωφελούνται των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου.

δ. Άτομα ή οικογένειες που ωφελούνται από προγράμματα επιδότησης ενοικίου (π.χ. Φοιτητές που εισπράττουν επίδομα φοιτητικής στέγης του KAE 2754 του Υπ. Παιδείας, ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι που λαμβάνουν το Βοήθημα στέγασης του Υπουργείου Εσωτερικών) δεν ωφελούνται της παροχής του άρθρου 2 του Νόμου.

στ. Άτομα ή οικογένειες που μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν ωφελούνται της παροχής του άρθρου 2 του Νόμου.

ζ. Δικαιούχοι των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου οι οποίοι, αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) δεν ωφελούνται των αντίστοιχων παροχών, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις.


Άρθρο 4
Εξειδίκευση παροχών και όρων χορήγησης.

1. Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ρεύματος.

α. Στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, παρέχεται δωρεάν αξία ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί σε ποσότητα κατανάλωσης, αναλογικά, μέχρι 1200 kWh ανά τετράμηνο (300 kwh μηνιαίως), για τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που θα εκδοθούν για κάθε δικαιούχο από την ένταξή του στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Νόμου και μέχρι 31.12.2015. Η αξία ηλεκτρικού ρεύματος, περιλαμβάνει τις χρεώσεις προμήθειας, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5‰, συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ, και πιστώνεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό που θα εκδοθεί κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο.

β. Δικαιούχοι που δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και επιθυμούν να ενταχθούν στις παροχές του άρθρου 1 του Νόμου για επανασύνδεση ατελώς και δωρεάν παροχή ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ5?ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ. Δικαιούχοι με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα που δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών στην υπόψη κατηγορία, εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στις παροχές του άρθρου 1 του Νόμου για επανασύνδεση ατελώς και δωρεάν παροχή ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως αίτηση ένταξης στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμ. Δ5?ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ 1521/Β΄) απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α΄). Η διαδικασία ένταξης είναι ανάλογη με αυτή του Κ.Ο.Τ. και καθορίζεται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση. Η ένταξη ή η υποβολή αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, κατά τα ανωτέρω, δεν κωλύει τη χορήγηση σε δικαιούχα, κατά την έννοια της παρούσας, άτομα ή οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη, της παροχής του άρθρου 1 του Νόμου 4320/2015.

δ. Στους δικαιούχους που η τετραμηνιαία κατανάλωσή τους είναι έως 1.200 kWh (ημέρας και νύχτας), πιστώνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό τους η συνολική αξία ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Για τους δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, στην περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει το όριο των 1.200 kWh (ημέρας και νύχτας) και είναι εντός των ορίων τετραμηναίας κατανάλωσης που ορίζεται για την εκάστοτε κατηγορία Κ.Ο.Τ., τότε στον εκκαθαριστικό λογαριασμό πιστώνεται η αξία ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε ποσότητα τετραμηνιαίας κατανάλωσης 1200 kWh, όπως αυτή υπολογίστηκε στον υπόψη εκκαθαριστικό λογαριασμό της κατηγορίας του εκάστοτε δικαιούχου. Εφόσον η τετραμηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τα όρια της εκάστοτε κατηγορίας Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, με συνέπεια την απένταξη από το τιμολόγιο Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο, τότε για το σύνολο της κατανάλωσης εφαρμόζεται το αντίστοιχο τιμολόγιο οικιακής χρήσης. Ειδικότερα για τους δικαιούχους της περίπτωση γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει το όριο των 1200 Kwh (ημέρας και νύχτας), τότε στον εκκαθαριστικό λογαριασμό πιστώνεται η αξία ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε κατανάλωση 1200Kwh, όπως αυτή υπολογίστηκε στον υπόψη εκκαθαριστικό λογαριασμό.

ε. Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους προμηθευτές τους μέχρι 31.01.2015, επανασυνδέονται άμεσα, αφού πιστοποιηθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια των άρθρων 2 και 3. Ο εκάστοτε Προμηθευτής ενημερώνεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και εκδίδεται από τον ίδιο εντολή επανασύνδεσης προς το Διαχειριστή Δικτύου η οποία υλοποιείται ατελώς. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών αυτών ρυθμίζονται κατά το προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Νόμου 4320/2015.

στ. Σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομα του δικαιούχου ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

ζ. Η Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και πληρούν τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια που ορίζονται από την παρούσα, χαρακτηρίζεται ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος που εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες οι οποίες αφορούν στην κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων.

η. Τα ποσά που πιστώνονται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που θα εκδοθούν μέχρι 31.12.2015 καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

2. Επίδομα ενοικίου

α. Η παροχή του άρθρου 2 του Νόμου 4320/2015 στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού. Το επίδομα χορηγείται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου.

β. Το ποσό του επιδόματος ενοικίου διαμορφώνεται ως εξής: 70 ευρώ για μεμονωμένο άτομο μηνιαίως, προσαυξανόμενο κατά 30 € για κάθε επιπλέον ενήλικο ή ανήλικο άτομο της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 220 €/μηνιαίως. Αναλυτικά, το ύψος της παροχής διαβαθμίζεται ως εξής:

Οικογενειακή κατάσταση: Μεμονωμένο άτομο.
Παροχή: 70 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος.
Παροχή: 100 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη.
Παροχή: 130 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη.
Παροχή: 160 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη.
Παροχή: 190 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη και άνω.
Παροχή: 220 €.

γ. Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του Νόμου δήλωση και αποδοχή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

δ. Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως, αρχής γενομένης από την ημερομηνία σύναψης ή ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει ή να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έγκρισης ένταξης του δικαιούχου στη ρύθμιση του άρθρου 2 του Νόμου 4320/2015 και για διάστημα 9 συνολικά μηνών.

ε. Τυχόν καταγγελία της μίσθωσης θα πρέπει να γνωστοποιείται νομίμως στα ΚΕΠ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

3. Επιδότηση σίτισης

Η παροχή του άρθρου 3 του Νόμου 4320/2015 στους δικαιούχους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης χορηγείται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας συμβατής με τερματικά αποδοχής καρτών (POS) καταστημάτων εμπορίας τροφίμων για την προμήθεια ειδών σίτισης. Η κάρτα θα πιστώνεται με το ποσό της προβλεπόμενης κατωτέρω μηνιαίας επιδότησης, από την 1.4.2015 και μέχρι 31.12.2015. Το ύψος της παροχής θα είναι 70 € μηνιαίως για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 30 € για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, ως εξής:

Οικογενειακή κατάσταση: Μεμονωμένο άτομο.
Παροχή: 70 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος.
Παροχή: 100 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη.
Παροχή: 130 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη.
Παροχή: 160 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη.
Παροχή: 190 €.

Οικογενειακή κατάσταση: Οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη και άνω.
Παροχή: 220 €.

4. Προτεραιότητα στη χορήγηση των παροχών θα δίδεται κατά σειρά σε άτομα με εξαρτώμενα τέκνα, πολυμελείς οικογένειες, οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά και μηδενικό εισόδημα, οικογένειες με μακροχρόνια ανέργους ή ανέργους γονείς.

Η κατάταξη των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης των ανωτέρω χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με τα εισοδηματικά κριτήρια και την εργασιακή κατάσταση του αιτούντος, όπως στον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια προτεραιοποίησης αιτούντος: Γονέας άγαμος, διαζευγμένος ή σε χηρεία.
Μόρια μονογονεϊκής οικογένειας: 3.

Κριτήρια προτεραιοποίησης αιτούντος: 3 εξαρτώμενα παιδιά και πάνω.
Μόρια εξαρτώμενων τέκνων: 3.

Κριτήρια προτεραιοποίησης αιτούντος: 2 εξαρτώμενα παιδιά.
Μόρια εξαρτώμενων τέκνων: 2.

Κριτήρια προτεραιοποίησης αιτούντος: 1 εξαρτώμενο παιδί.
Μόρια εξαρτώμενων τέκνων: 1.

Κριτήρια προτεραιοποίησης αιτούντος: Εισόδημα από 0 έως 1/3 του εισοδηματικού ορίου της κατηγορίας.
Μόρια εισοδήματος: 2.

Κριτήρια προτεραιοποίησης αιτούντος: Εισόδημα από 1/3?2/3 του εισοδηματικού ορίου της κατηγορίας.
Μόρια εισοδήματος: 1.

Κριτήρια προτεραιοποίησης αιτούντος: Μεμονωμένο άτομο ή γονέας (μόνον ένας ανά οικογένεια) μακροχρόνια άνεργος.
Μόρια εργασιακής κατάστασης: 2.

Κριτήρια προτεραιοποίησης αιτούντος: Μεμονωμένο άτομο άνεργος ή γονέας (μόνον ένας ανά οικογένεια) άνεργος.
Μόρια εργασιακής κατάστασης: 1.

Τα μόρια, σε κάθε περίπτωση όπου συντρέχουν περισσότερα του ενός χαρακτηριστικά, αθροίζονται.

Από τη διαδικασία μοριοδότησης προκύπτει πίνακας κατάταξης των δικαιούχων που λαμβάνουν τις παροχές που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση κατά σειρά προτεραιότητας και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού.


Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), και επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. Η αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την επιμέλεια της οποίας θα έχει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε κάθε ΚΕΠ ορίζονται πιστοποιημένοι χειριστές ηλεκτρονικών αιτήσεων αρμόδιοι για την υποβοήθηση δικαιούχων που επιθυμούν να τύχουν συνδρομής στη συμπλήρωση της αίτησής τους.

Για την ενημέρωση των υπαλλήλων του ΚΕΠ σχετικά με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015 και της παρούσας απόφασης, καθώς και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, τις διαδικασίες αίτησης και χορήγησης των παροχών και τις διαδικασίες επανεξέτασης απορριφθέντων θα εκδοθεί σχετικός οδηγός από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

2. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα συμπληρώνονται από τον δικαιούχο:

α. Υποχρεωτικά όλα τα πεδία που αφορούν εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ του δικαιούχου, ιδιότητα ανέργου ή μακροχρόνια ανέργου εφόσον υπάρχει, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ του/της συζύγου και ιδιότητα ανέργου ή μακροχρόνια ανέργου εφόσον υπάρχει, ο αρ. δημοτολογίου του δικαιούχου και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τα εξαρτώμενα ανήλικα μέλη ή ενήλικα μέλη που σπουδάζουν σε σχολεία, σχολές μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, εξαρτώμενα ενήλικα μέλη που έχουν αναπηρία 67% και άνω, εξαρτώμενα ενήλικα μέλη που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των ανήλικων ή ενήλικων εξαρτώμενων τέκνων, καθώς και των λοιπών εξαρτώμενων μελών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της παρούσας.

β. Υποχρεωτικά το ΚΕΠ που ο αιτών επιλέγει για την ενημέρωσή του, την υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, την παραλαβή καρτών σίτισης και γενικά για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που δεν μπορούν να γίνουν με ηλεκτρονικά και μόνον μέσα.

γ. Υποχρεωτικά η διεύθυνση επικοινωνίας (εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική και σε κάθε περίπτωση αλληλογραφίας) του αιτούντος ή αντικλήτου προσώπου ή φορέα που δέχεται να λαμβάνει ενημέρωση και σημαντικά έγγραφα για λογαριασμό του αιτούντος.

δ. Ο αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό).

ε. Σε περίπτωση μεταβολής οποιοδήποτε στοιχείου που δηλώνεται στην αίτηση, αυτή μπορεί να μεταβληθεί με ευθύνη και ενέργεια του δικαιούχου, οπωσδήποτε όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που ορίζεται από την παρούσα.

στ. Δήλωση ότι ο αιτών δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις ή τα κωλύματα που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.

ζ. Δήλωση ότι ο αιτών συναινεί σε αντικειμενικές διαδικασίες εκτίμησης της ατομικής και οικογενειακής του οικονομικής κατάστασης.

η. Δήλωση ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι απολύτως ακριβή και ότι γνωρίζει πως η δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ότι η δήλωση ελλιπών ή ψευδών στοιχείων επιφέρει αποκλεισμό από τις παροχές της παρούσας απόφασης.

θ. Επιλογή για την παροχή ή τις παροχές από τις οποίες επιθυμεί να ωφεληθεί (δωρεάν ρεύμα, επίδομα ενοικίου, επιδότηση σίτισης)

ι. Οι αιτούντες δωρεάν επανασύνδεσης και παροχής ρεύματος, εφόσον δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο Κ.Ο.Τ. ή το Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων, ανάλογα, θα πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης, να εισέλθουν σε ειδική σύνδεση (Link) που θα παραπέμπει στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και να υποβάλουν συγχρόνως αίτηση για ένταξή τους στο Κ.Ο.Τ. ή στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών για τους δικαιούχους με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

ια. Κάθε ηλεκτρονική αίτηση θα φέρει έναν μοναδικό αριθμό ο οποίος θα την χαρακτηρίζει από τη στιγμή της υποβολής μέχρι την οριστική απόφαση επ’ αυτής.

3. Τα στοιχεία των αιτούντων υπαγωγής στο Κ.Ο.Τ. ή στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών για τους δικαιούχους με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω (παρ. 1β, άρθρο 4 της παρούσας) υπουργική απόφαση. Εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι ο αιτούμενος ένταξης στο Κ.Ο.Τ. ή στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών δεν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής του τότε ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης με αυτομαποιημένο μήνυμα από την εφαρμογή υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Κ.Ο.Τ. ή στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τηρεί ανάλογο Μητρώο των πελατών που εντάχθηκαν, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου.

4. α. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μετά την ηλεκτρονική αίτηση του δυνητικού δικαιούχου και κατόπιν διασταύρωσης των περιλαμβανόμενων στην αίτηση στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και άλλα αρχεία που έχει στη διάθεσή της, επεξεργάζεται τα στοιχεία του περιεχομένου των υποβληθεισών αιτήσεων, και εκδίδει πίνακες δικαιούχων άμεσης χορήγησης της παροχής, δικαιούχων που λόγω προτεραιοποίησης δεν θα λάβουν άμεσα την παροχή και απορριφθέντων.

β. Οι πίνακες κατάταξης των δικαιούχων ανά κατηγορία παροχής υποβάλλονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προς έγκριση στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ. Ο αιτών θα μπορεί να εισέρχεται στην ηλεκτρονική του αίτηση ιδιωτικά ή μέσω του ΚΕΠ που έχει δηλώσει στην αίτησή του και να ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

δ. Ο αιτών ενημερώνεται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησή του, με γνωστοποίηση της αιτίας απόρριψης, μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική του αίτηση και θα αποστέλλονται συγχρόνως στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Αιτούντες χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ που είχαν δηλώσει στην αίτησή τους και να εκτυπώνουν το αυτοματοποιημένο, εγκριτικό ή απορριπτικό, μήνυμα που θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο απορριφθείς μπορεί να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

ε. Οι εγκριτικές αποφάσεις που αφορούν την παροχή δωρεάν ρεύματος θα διαβιβάζονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προκειμένου να ενημερώνεται το αρχείο της για τους δικαιούμενους δωρεάν αξία ρεύματος και να ενημερώνει τους προμηθευτές.

στ. Οι αιτούντες επιδόματος ενοικίου, εφόσον έχουν λάβει έγκριση, και αφού υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης ή ανανέωση υφιστάμενης με τον εκμισθωτή τους, θα εισέρχονται εκ νέου στην ηλεκτρονική τους αίτηση και θα συμπληρώνουν τον ΑΦΜ του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) της κατοικίας τους. Στη συνέχεια θα ανοίγει μια νέα σελίδα όπου ο εκμισθωτής θα εισέρχεται με τους κωδικούς του συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και να συμπληρώσει τον ΑΦΜ του μισθωτή του, τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου και το ΙΒΑΝ λογαριασμού του όπου επιθυμεί να καταβληθεί το επίδομα. Η αίτηση αυτή του εκμισθωτή επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ότι αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων του για τη διαπίστωση της φορολογικής του ενημερότητας.

5. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 20/4/2015 έως 20/5/2015.

6. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3329/2005 ή τον Ν. 3852/2010 με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τους Προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, τον φορέα έκδοσης των ηλεκτρονικών καρτών σίτισης ή όποιον άλλο φορέα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να υλοποιηθούν απρόσκοπτα τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.


Άρθρο 6
Αρμόδια Όργανα, Υπηρεσίες και Φορείς

1. Αρμόδια Όργανα, Υπηρεσίες και Φορείς για την υλοποίηση της διαδικασίας είναι: το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., οι Προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα ΚΕΠ των Δήμων και ο φορέας έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης.

2. Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για:

α. Το συντονισμό όλων των σταδίων του προγράμματος και την παροχή κατευθύνσεων στους συναρμόδιους φορείς.

β. Την επεξεργασία των προβλεπόμενων στην παρούσα αναγκαίων προγραμματικών συμβάσεων και την υποβολή τους προς υπογραφή από τον αρμόδιο Υπουργό.

γ. Την ανάπτυξη της στρατηγικής δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού.

3. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται Επιτροπή Κρίσης των αιτήσεων επανεξέτασης απορριφθέντων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και παραδίδει το αποτέλεσμα της κρίσης της στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας για την έκδοση των σχετικών πράξεων

4. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας είναι αρμόδια, μετά τη διαβίβαση από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. του τελικού πίνακα δικαιούχων, για την έκδοση πράξεων έγκρισης των παροχών. Επιπλέον, είναι αρμόδια για την έκδοση πράξεων τελικής έγκρισης ή απόρριψης αιτημάτων επανεξέτασης και πράξεων αναστολής ή διακοπής των παροχών.

5. Η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για:

α. Την παραλαβή του τελικού, εγκριθέντος από τη Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, πίνακα δικαιούχων.

β. Την αποστολή του τελικού πίνακα δικαιούχων ανά παροχή, στην 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο ? Συγκέντρωση Εισπράξεων ? Πληρωμών»

γ. Την εγγραφή των απαραίτητων δαπανών για την κάλυψη των τριών παροχών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ειδικό φορέα Γ. Γραμματεία Πρόνοιας 33 220 και ΚΑΕ 2759 «Λοιπές Εισοδηματικές Ενισχύσεις»). Για την καταβολή των παροχών των τριών άρθρων του Ν. 4320/2015, η ειδική εντολή πληρωμής της παραπάνω περίπτωσης (β) της παρούσας παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

δ. Τον έλεγχο και διακρίβωση των στοιχείων κατανάλωσης και χρέωσης που αναφέρονται στους πίνακες τιμολογίων του δικαιούμενων δωρεάν παροχής ρεύματος οι οποίοι διαβιβάζονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, προς έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής.

ε. Την εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί γραφείου συμψηφισμών του Γ.Λ.Κ.

στ. Την Υποβολή έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης 2012/21/ΕΕ (L7/11.01.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία για την παροχή του μέτρου του άρθρου 1 του Νόμου.

6. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών και την ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων από τους δικαιούχους στοιχείων, με τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργεί ο Οικονομικών.

7. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:

α. Διαμόρφωση και λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων

β. Υποδοχή των αιτήσεων ? δηλώσεων για λογαριασμό του Υπουργεί ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ. Ανάπτυξη και διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος.

δ. Ανάπτυξη και τήρηση Ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου ωφελουμένων και αιτούντων.

ε. Πιστοποίηση των χρηστώ ν του πληροφοριακού συστήματος

στ. Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΚΕΠ, φορέα έκδοσης καρτών σίτισης κ.ά) για διευκρινίσεις, συντονισμό των διαδικασιών και ανταλλαγή δεδομένων

ζ. Δημιουργία βάσης δεδομένων των δικαιούχων του προγράμματος σύμφωνα με τα κριτή ρια επιλεξιμότητας και προτεραιοποίησης.

η. Ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και άλλων φορέων

θ. Προώθηση των Πινάκων Δικαιούχων και των Συμπληρωματικών Πινάκων Δικαιούχων ανά κατηγορία παροχής προς την Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.

ι. Προώθηση, σε μηνιαία βάση από την έναρξη υλοποίησης, όλων των απαραίτητων στοιχείων προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης για τη σύνταξη των μηνιαίων αναφορών.

ια. Προώθηση των πινάκων των δικαιούχων προς τον φορέα εκτύπωσης και διαχείρισης των καρτών σίτισης

ιβ. Προώθηση των τελικών Πινάκων Δικαιούχων, μετά και την εγκριτική Πράξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στις ενέργειες καταβολής των παροχών των ρυθμίσεων των τριών άρθρων του Νόμου.

8. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι αρμόδια για:

α. Την παροχή πληροφόρησης στους πολίτες που απευθύνονται σε αυτά σχετικά με τις ρυθμίσεις του Νόμου, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

β. Τη στήριξη των πολιτών που στερούνται πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

γ. Την παραλαβή αιτημάτων επανεξέτασης απορριφθεισών αιτήσεων, τη συγκέντρωση τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας και την αποστολή τους στην Επιτροπή Κρίσης των αιτημάτων επανεξέτασης.

δ. Την παραλαβή και διάθεση, στους πολίτες που έχουν επιλεγεί ως δικαιούμενοι της παροχής του άρθρου 3 του Ν. 4320/2015, των ηλεκτρονικών καρτών σίτισης

ε. Την υποδοχή παραπόνων από τους πολίτες, τα οποία διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

9. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδια για:

α. Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΜΗΣ? ΚΕΠ το οποίο υποστηρίζει τα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

β. Τη συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε προκειμένου εκείνη να προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματά του και να υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά του ώστε να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ?ΚΕΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ?ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.

Οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά της ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την ΔΗΔ ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα ΕΡΜΗΣ?ΚΕΠ»

10. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι αρμόδια για:

α. Τη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να υλοποιηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και διασταυρώσεις για την ένταξη των αιτούντων στο Κ.Ο.Τ. ή το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω (παρ. 1β και 1γ, άρθρο 4 της παρούσας) υπουργική απόφαση.

β. Την ενημέρωση του αιτούντος ένταξης στα ειδικά τιμολόγια εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής, για τους λόγους απόρριψης, κατά τον τρόπο που έχει επιλεγεί γι αυτό και εφαρμόζεται σε όλους τους αιτούντες ένταξης στο Κ.Ο.Τ..

γ. Την τήρηση Μητρώου των πελατών που είναι ενταγμένοι στο Κ.Ο.Τ. και συγχρόνως έχουν λάβει έγκριση για παροχή δωρεάν αξίας ρεύματος, προκειμένου να υπάρχει, εκτός της ενημέρωσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, και δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου.

δ. Την ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για κάθε μεταβολή των στοιχείων των εγκριθέντων για την παροχή δωρεάν αξίας ρεύματος (π.χ. υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης, απένταξη από το Κ.Ο.Τ.)

ε. Την ενημέρωση του εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη των δικαιούχων στο Κ.Ο.Τ. ή το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών και στις παροχές της παρούσας.

στ. Την υλοποίηση της εντολής επανασύνδεσης που εκδίδεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τους δικαιούχους των μέτρων της παραγράφου 1.στ. του άρθρου 4 της παρούσας.

11. Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ρεύματος είναι υπεύθυνοι για:

α. Την έκδοση εντολής επανασύνδεσης των δικαιούχων προς τον διαχειριστή Δικτύου η οποία υλοποιείται ατελώς.

β. Την έκδοση των εκκαθαριστικών λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των σχετικών καταμετρήσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όπου θα εμφανίζονται και όλες οι χρεώσεις, τέλη και φόροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της παρούσας.

Για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το σύνολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας που δρουν στην Ελληνική επικράτεια θα ακολουθηθούν οι διατάξεις της απόφασης 2012/21/ΕΕ (L7/11.01.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και συγκεκριμένα των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 8.

12. Ο φορέας έκδοσης και διαχείρισης των καρτών σίτισης:

α. Παραλαμβάνει από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τους τελικούς πίνακες δικαιούχων επιδότησης σίτισης.

β. Εκτυπώνει τις ηλεκτρονικές κάρτες σίτισης, εισάγει σε αυτές τα στοιχεία του εγκριθέντος δικαιούχου και εκδίδει τους αριθμούς προσωπικής ταυτοποίησης (ΡΙΝ).

γ. Μεριμνά για την παραμετροποίηση των τερματικών μηχανημάτων (ΡΟS) που είναι εγκατεστημένα στις επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων, προκειμένου να δέχονται τις κάρτες σίτισης, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση των εν λόγω επιχειρήσεων για τη λειτουργία των καρτών.

δ. Αποστέλλει τις ηλεκτρονικές κάρτες σίτισης των δικαιούχων στα ΚΕΠ που οι ίδιοι είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

ε. Αποστέλλει ταχυδρομικά τους προσωπικούς αριθμούς ταυτοποίησης (ΡΙΝ) στους κατόχους των καρτών στη διεύθυνση αλληλογραφίας που οι ίδιοι είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

στ. Μεριμνά για την εν γένει διαχείριση των καρτών σίτισης (απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση κ.λπ.) καθ’ όλο το διάστημα εφαρμογής της ρύθμισης.

ζ. Φροντίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την έγκαιρη πίστωση των αναλογούντων ανά δικαιούχο ποσών στις αντίστοιχες κάρτες σίτισης, σε μηνιαία βάση.

η. Παρέχει στις Υπηρεσίες του Υπουργείου και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. περιοδικά αναλυτικά ηλεκτρονικά αρχεία των συναλλαγών.


Άρθρο 7
Διαδικασία Επανεξέτασης

1. Κατά της πράξης απόρριψης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, μετά την ενημέρωση των αιτούντων ότι απορρίφθηκαν. Το αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί μόνον επί του συγκεκριμένου λόγου απόρριψης ο οποίος αναφέρεται ρητά στο μήνυμα ενημέρωσης του δικαιούχου. Η υποβολή γίνεται γραπτώς στα ΚΕΠ και ο αιτών δύναται να προσκομίσει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την πραγματική του κατάσταση. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα αιτήματα επανεξέτασης στην Επιτροπή Κρίσης του άρθρου 6 παρ. 3 της παρούσας που θα συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με υπουργική απόφαση.

2. Το αίτημα επανεξέτασης δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημόσιας ενημέρωσης περί έκδοσης των αποτελεσμάτων και αποστολής τους με το ηλεκτρονικό μήνυμα του άρθρου 5 παρ. 3γ της παρούσας.

3. Αίτημα επανεξέτασης δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος ενημερώνεται ότι λόγω εφαρμογής κριτηρίων προτεραιότητας του άρθρου 4 παρ. 4 της παρούσας δεν λαμβάνει, προς το παρόν, την αιτούμενη παροχή.

4. Σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. εκδίδει συμπληρωματικό Πίνακα Δικαιούχων, τον οποίο διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης.

5. Η έγκριση απόδοσης της παροχής στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος επανεξέτασης θεωρείται ότι έχει δοθεί την ημερομηνία που είχε εκδοθεί η αρχική απόρριψη.


Άρθρο 8
Δήλωση μεταβολών

1. Ο ωφελούμενος δικαιούχος οφείλει να δηλώσει άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή , επαγγελματική και οικονομική του κατάσταση που μεταβάλλει τους όρους και τις προϋποθέσεις λήψεις των παροχών της παρούσας (πχ: θάνατος, καταγγελία μίσθωσης, μετοίκηση, μεταβολή οικονομικής κατάστασης).

2. Η δήλωση θα υποβάλλεται στο ΚΕΠ που ο δικαιούχος είχε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής του ως σημείο διεκπεραίωσης διαδικασιών που δεν μπορούν να γίνουν με ηλεκτρονικά και μόνον μέσα.


Άρθρο 9
Αναστολή καταβολής των παροχών

1. Εφόσον ο δικαιούχος απομακρυνθεί από τη χώρα για χρονικό διάστημα πλέον του διμήνου αναστέλλεται η καταβολή των παροχών, των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου 4320/2015, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου της αποχώρησής του μήνα.

2. Εφόσον η απουσία του δικαιούχου ή εξαρτώμενου τέκνου οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού η καταβολή των παροχών δεν αναστέλλεται.

3. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης εκδίδει σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις την απόφαση αναστολής κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες,


Άρθρο 10
Διακοπή καταβολής – Αχρεωστήτως καταβληθέντα

1. Η καταβολή των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Ν. 4320/2015 διακόπτεται:

α. Από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου.

β. Από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνον που ο δικαιούχος εγκαταστάθηκε μόνιμα στο εξωτερικό.

γ. Εάν περιέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες έγγραφα στοιχεία από τα οποί α προκύπτει ό τι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, αυτά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, η οποία τα εξετάζει και, εφόσον διαπιστώσει ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει πράξη διακοπής ή πράξη συνέχισης της καταβολής, εισηγούμενη στην περίπτωση διακοπής στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

δ. Όταν κατά την διαδικασία ελέγχου ηλεκτρονικού ή δειγματοληπτικού , διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος παύει να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης.

2. Αχρεωστήτως καταβληθέντα, επιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων:

α. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεί α στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως

β. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά μετά από σχετική ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτό ν οργά νου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.


Άρθρο 11
Αφορολόγητο – Ακατάσχετο

1. Η χρηματική αξία που αντιστοιχεί στην δωρεάν παροχή αξίας ρεύματος της παραγράφου 1 άρθρο 4 της παρούσας απόφασης δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής, κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, που χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

2. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου της παραγράφου 2 άρθρο 4 της παρούσας απόφασης εί ναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη του εκμισθωτή προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν συνυπολογίζεται στο εισόδημα με βάση το οποίο διαμορφώνεται το εισοδηματικό κριτήριο για την καταβολή, σε αυτόν, του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδότησης δύναται να συμψηφίζεται με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές του εκμισθωτή προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατόπιν σχετικού αιτήματός του.

3. Το ποσό της επιδότησης σίτισης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη του δικαιούχου προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή, σε αυτόν, του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.


Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΛΓΑ ? ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ


Πηγή: http://www.esamea.gr/
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1111 1972 Περί Φιλανθρωπικών Σωματείων.Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.1972

Περί Φιλανθρωπικών Σωματείων.
Θέματα
Φιλανθρωπικά Σωματεία, Έννοια, διακρίσεις, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Έλεγχος, Εποπτεία, Ειδικώς ανεγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία, Διαδικασία "ειδικής αναγνωρίσεως", οικονομική ενίσχυση, απαλλαγές, Παραίτηση, περιορισμοί, άρση ειδικής αναγνωρίσεως

Αρθρο: 1
Τίτλος Αρθρου
Έννοια
Κείμενο Αρθρου
1. Φιλανθρωπικά Σωματεία είναι τα έχοντα σκοπόν την παροχήν υλικής και ηθικής προστασίας ή αρωγής, εις άτομα ή ομάδας ατόμων ευρισκόμενα μονίμως ή προσκαίρως εις κατάστασιν αποδεδειγμένης ανάγκης.
2. Το καταστατικόν του Φιλανθρωπικού Σωματείου δεν δύναται να προβλέπη και έτερον σκοπόν διάφορον του της προηγουμένης παραγράφου, εκτός εάν ούτος συνδέεται αμέσως προς τας γενικωτέρας επιδιώξεις του Σωματείου.

Αρθρο: 2

Τίτλος Αρθρου
Διάκρισις Φιλανθρωπικών Σωματείων
Κείμενο Αρθρου
1. Τα Φιλανθρωπικά Σωματεία διακρίνονται εις ειδικώς ανεγνωρισμένα και μη ειδικώς ανεγνωρισμένα.
2. Επί των ειδικώς ανεγνωρισμένων Σωματείων εφαρμόζονται, πλην των γενικών διατάξεων του παρόντος και αι τοιαύται των αρθρ. 18 έως και 27 του παρόντος.

Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
Παροχή προστασίας
Κείμενο Αρθρου
Τα Φιλανθρωπικά Σωματεία εις ουδεμίαν περίπτωσιν δύναται να παρέχουν την κατά την παρ. 1 του αρθρ. 1 αρωγήν, ή προστασίαν επί αντιπαροχή ή καταβολή τροφείων, νοσηλείων ή οιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος εκ μέρους των βοηθουμένων ή τρίτων.

Αρθρο: 4

Τίτλος Αρθρου
Άρσις αμφισβητήσεως
Κείμενο Αρθρου
Επί αμφισβητήσεως του χαρακτήρος του Σωματείου ως Φιλανθρωπικού αποφαίνεται το μονομελές Πρωτοδικείον τη αιτήσει της διοικήσεως αυτού ή της εποπτευούσης αρχής ή παντός έχοντος έννομον συμφέρον κατά την διαδικασίαν των διατάξεων περί εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικος Πολ. Δικονομίας.

Αρθρο: 5

Τίτλος Αρθρου
Προστατευόμενα πρόσωπα
Κείμενο Αρθρου
1. Δια του καταστατικού καθορίζονται αι κατηγορίαι των προσώπων εις α παρέχεται η κατά το αρθρ. 1 του παρόντος προστασία ή αρωγή, ως και ο τρόπος παροχής ταύτης.
2. Της τοιαύτης προστασίας ή αρωγής δεν δύνανται καθ' οιονδήποτε τρόπον να τύχουν τα μέλη του Σωματείου.

Αρθρο: 6
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις συστάσεως ιδρύματος
Κείμενο Αρθρου
1. Φιλανθρωπικά Σωματεία σκοπούντα την παροχήν ωργανωμένης περιθάλψεως, υποχρεούνται όπως, εντός εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, προβούν εις διάθεσιν περιουσίας και σύστασιν ιδρύματος κατά τας διατάξεις των αρθρ. 108-121 του Αστικού Κώδικος.
2. Εφ' εξής συνιστώμενα Φιλανθρωπικά Σωματεία, σκοπούντα κατά το καταστατικόν των την παροχήν ωργανωμένης περιθάλψεως, δεν δύνανται να επιδιώκουν τον σκοπόν τούτον, εκτός εάν προβούν εις διάθεσιν περιουσίας και σύστασιν ιδρύματος κατά τας υπό της προηγουμένης παραγράφου διατάξεις.
3. Το υπό των διατάξεων των αρθρ. 108-121 του Αστικού Κώδικος προβλεπόμενον Β.Δ./μα εκδίδεται τη προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεσιν της προηγουμένης διαπιστώσεως, ότι οι διατιθέμενοι πόροι επαρκούν προς εκπλήρωσιν του σκοπού του Ιδρύματος.

Αρθρο: 7

Τίτλος Αρθρου
Εποπτεύσουσα Αρχή
Κείμενο Αρθρου
1. Ανωτέρα εποπτική αρχή επί των Φιλανθρωπικών Σωματείων είναι ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να παρέχη γενικάς κατευθυντηρίους οδηγίας περί προσαρμογής της δράσεως των Φιλανθρωπικών Σωματείων προς το ευρύτερον κρατικόν πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και συντονισμού της λειτουργίας αυτών επί σκοπώ αποφυγής ενισχύσεως των αυτών προσώπων υπό πολλαπλών φορέων δια την αυτήν αιτίαν.
2. Η κατά το αρθρ. 26 του Ν.Δ. 795/71 εποπτεία επί των Φιλανθρωπικών Σωματείων, ασκείται δια των οικείων Νομαρχιών, υπό δε του Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού εάν η λειτουργία του Σωματείου εκτείνεται εις πλείονας του ενός νομού ή καθ' άπασαν την Επικράτειαν.

Αρθρο: 8

Τίτλος Αρθρου
Οικονομικός έλεγχος
Κείμενο Αρθρου
Ο οικονομικός έλεγχος των Φιλανθρωπικών Σωματείων ασκείται κατά τα εν αρθρ. 17 του Ν.Δ. 795/71 οριζόμενα ως και υπό των Υπηρεσιών
Επιθεωρήσεως Κοινωνικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διοικήσεων ή Νομαρχιών κατ' εφαρμογήν των διεπουσών τας Υπηρεσίας ταύτας, διατάξεων.

Αρθρο: 9

Τίτλος Αρθρου
Είσπραξις εσόδων - Κτηματολόγιον
Κείμενο Αρθρου
1. Η είπραξις παντός εσόδου υπό του Φιλανθρωπικού Σωματείου ενεργείται βάσει διπλοτύπου εισπράξεως εκ των προτέρων θεωρουμένου παρά της Υπηρεσίας Κοινωνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχίας.
2. Η ακίνητος περιουσία του Φιλανθρωπικού Σωματείου παρακολουθείται, δια του βιβλίου κτηματολογίου, όπερ είναι εκ των προτέρων θεωρημένον παρά της οικείας Νομαρχίας.

Αρθρο: 10
Τίτλος Αρθρου
Προϋπολογισμός - Ισολογισμός
Κείμενο Αρθρου
1. Ο προϋπολογισμός του Φιλανθρωπικού Σωματείου υποβάλλεται εις διπλούν άμα τη εγκρίσει του υπό του αρμοδίου οργάνου του Σωματείου εις τον Υφυπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν, προκειμένου περί Φιλανθρωπικών Σωματείων ων η λειτουργία εκτείνεται εις πλείονας του ενός νομού, άλλως εις τον Νομάρχην της έδρας του Σωματείου.
2. Ο ισολογισμός του Φιλανθρωπικού Σωματείου του οποίου το ύψος του ενεργητικού και παθητικού υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου δραχμών δημοσιεύεται υποχρεωτικώς δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Το ως άνω ποσόν δύναται ν' αναπροσαρμόζηται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αρθρο: 11
Τίτλος Αρθρου
Μείωσις Μελών
Κείμενο Αρθρου
Η κατά το αρθρ. 104 του Αστικού Κώδικος μείωσις του αριθμού των μελών Φιλανθρωπικού Σωματείου δεν συνεπάγεται την διάλυσιν αυτού, εφ' όσον το μονομελές Πρωτοδικείον, αιτήσει της εποπτευούσης αρχής, διορίση προσωρινή διοίκησιν και εκ μη μελών αυτού και εφ' όσον κατά την διάρκειαν της θητείας της οριζομένης δια της δικαστικής αποφάσεως ήθελε συμπληρωθή ο κατά νόμον απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών.

Αρθρο: 12
Τίτλος Αρθρου
Μεταβολή του σκοπού
Κείμενο Αρθρου
Μεταβολή του σκοπού του Φιλανθρωπικού Σωματείου εις έτερον τοιούτον, μη προβλεπόμενον υπό του αρθρ. 1 του παρόντος, αποτελεί λόγον διαλύσεως αυτού, ήτις χωρεί υποχρεωτικώς, μη εχούσης εν προκειμένω εφαρμογής της διατάξεως του αρθρ. 100 του Α.Κ.

Αρθρο: 13

Τίτλος Αρθρου
Εκκαθάρισις
Κείμενο Αρθρου
Οι εκκαθαρισταί των διαλυομένων Φιλανθρωπικών Σωματείων ορίζονται υπό του Δικαστηρίου.

Αρθρο: 14
Τίτλος Αρθρου
Κυβερνητικός Επίτροπος
Κείμενο Αρθρου
Εις τα ειδικώς ανεγνωρισμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία, ως και εις τα μη ειδικώς ανεγνωρισμένα τοιαύτα, τα οποία επιχορηγούνται υπό του Κράτους ή έχουν κοινωνικούς πόρους, δύναται να διορίζηται παρά του οικείου Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού προκειμένου περί Φιλανθρωπικών Σωματείων ων η λειτουργία εκτείνεται εις πλείονας του ενός νομού, άλλως υπό του Νομάρχου της έδρας του Σωματείου, Κυβερνητικός Επίτροπος, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κεκτημένος βαθμόν τουλάχιστον 6ον. Ούτος παρίσταται εις τας συνεδριάσεις της διοικήσεως αυτού και παρακολουθεί την νομιμότητα των λαμβανομένων αποφάσεων. Εν περιπτώσει διατυπώσεως υπό του Κυβερνητικού Επιτρόπου αντιθέτου γνώμης ως προς την νομιμότητα της λαμβανομένης αποφάσεως εκ μέρους της διοικήσεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου, την διαφωνίαν επιλύει η οικεία εποπτεύουσα αρχή εντός 15 ημερών από της υποβολής αυτή της σχετικής πράξεως, άλλως η απόφασις εκτελείται υπ' ευθύνη της διοικήσεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου.

Αρθρο: 15

Τίτλος Αρθρου
Τύχη περιουσίας
Κείμενο Αρθρου
Η περιουσία του διαλυθέντος Φιλανθρωπικού Σωματείου περιέρχεται εις έτερον φιλανθρωπικόν Σωματείον ή Ίδρυμα Κοινωνικής Προνοίας, οριζόμενον υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αιτήσει της εποπτευούσης αρχής κατά την διαδικασίαν της εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικος Πολ. Δικονομίας.
~ Για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του παρόντος βλ. ΑΠ Ολ 41/2005~

Αρθρο: 16
Τίτλος Αρθρου
Αποζημίωσις μελών Διοικήσεως
Κείμενο Αρθρου
1. Μέλη Διοικήσεως Φιλανθρωπικών Σωματείων δεν δικαιούνται καθ' οιονδήποτε τρόπον αποζημιώσεως ουδέ δύναται να προβλεφθή εν τω καταστατικώ, συμφώνως τη παρ. 2 του αρθρ. 15 του Ν.Δ. 795/71, αποζημίωσις δι' ημερμηνίας ή δι' άλλην αιτίαν.
2. Απαγορεύεται η μίσθωσις ακινήτου ανήκοντος εις το Σωματείον υπό των μελών της Διοικήσεως αυτού ή συγγενών αυτών, κατ' ευθείαν μεν γραμμήν απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού.
3. Απαγορεύεται ωσαύτως η μίσθωσις ακινήτου ανήκοντος εις το Σωματείον υπό προσωπικών εταιρειών των οποίων τα μέλη είναι συγγενείς των μελών της Δ/σεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου κατ' ευθείαν μεν γραμμήν απεριορίστως εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού.
4. Η υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος απαγόρευσις ισχύει και δια τας Ανωνύμους Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων είναι συγγενείς των μελών της Διοικήσεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου κατ' ευθείαν μεν γραμμήν απεριορίστως εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού.
5. Τυχόν υφιστάμεναι, κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος, μισθώσεις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περί ων αι προηγούμεναι παράγραφοι του παρόντος άρθρου, θεωρούνται λελυμέναι μετά εν έτος από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.
________________________________________

Αρθρο: 17
Τίτλος Αρθρου
Μέλη Διοικήσεως Φιλανθρωπικών Σωματείων
Κείμενο Αρθρου
1. Δεν δύνανται να είναι μέλη της Διοικήσεως Φιλανθρωπικών Σωματείων α) αλλοδαποί, β) καταδικασθέντες αμετακλήτως εις οιανδήποτε ποινήν επί κακουργήματι, ή επί τινι των πλημμελημάτων της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, απιστίας, λαθρεμπορίας, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφημήσεως, κιβδηλίας, παραχαράξεως, παραβάσεως των διατάξεων περί ναρκωτικών, παραβάσεως των διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ως και παντός αδικήματος εξ ιδιοτελείας πηγάζοντος, ή επί εγκλήματι κατά των ηθών, ή έχουν αποστερηθή, λόγω καταδίκης επί οιαδήποτε αξιοποίνω πράξει, των πολιτικών των δικαιωμάτων και εφ' όσον διαρκεί η αποστέρησις αύτη.
2. Πας υποψήφιος δι' ανάδειξιν αυτού εις την Διοίκησιν Φιλανθρωπικού τινος Σωματείου υποχρεούται όπως προ της αναδείξεώς του υποβάλη εις το Σωματείον τούτο την κατά το Ν.Δ. 105/69 προβλεπομένην δήλωσιν, περί του ότι εν τω προσώπω του ουδέν συντρέχει εκ των, υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναφερομένων κωλυμάτων.
3. Ο Υφυπουργός Περιφερειακός Διοικητής εν συνδρομή αποχρώντος λόγου δύναται να ζητή και λαμβάνη αντίγραφον του Ποινικού Μητρώου προσώπου ή προσώπων μετεχόντων εις την διοίκησιν Φιλανθρωπικού Σωματείου.
4. Μέλη Διοικήσεως Φιλανθρωπικού Σωματείου δεν δύνανται να είναι μέλη Διοικήσεως ετέρου Φιλανθρωπικού Σωματείου επιδιώκοντος τους αυτούς σκοπούς.

Αρθρο: 18
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία ειδικής αναγνωρίσεως
Κείμενο Αρθρου
1. Φιλανθρωπικόν Σωματείον ίνα τύχη ειδικής αναγνωρίσεως δέον να υποβάλη εις την οικείαν Νομαρχίαν αίτησιν συνοδευομένην υπό αντιγράφου
α) της δικαστικής αποφάσεως περί εγκρίσεως του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, β) του εν ισχύϊ καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, γ) πρακτικού της Συνελεύσεως των μελών περί υποβολής της αιτήσεως, δ) πίνακος περιέχοντος το ονοματεπώνυμον και το επάγγελμα των αποτελούντων την διοίκησιν και των μελών του Σωματείου μετά των διευθύνσεων αυτών, ε) λεπτομερού εκθέσεως περί της εν γένει δράσεως του Σωματείου και της οικονομικής αυτού καταστάσεως.
2. Ο Νομάρχης υποβάλλει, εντός μηνός από της λήψεώς των, πάντα τα κατά την προηγουμένην παράγραφον στοιχεία εις τον οικείον Υφυπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν, εκφέρων την γνώμην αυτού, επί της σκοπιμότητος της κατά το παρόν Ν.Δ/μα ειδικής αναγνωρίσεως του Σωματείου ως Φιλανθρωπικού.
3. Ο Νομάρχης και ο Υφυπουργός Περιφερειακός Διοικητής δύνανται να αξιώσουν την προσαγωγήν και άλλων στοιχείων, άτινα κατά την κρίσιν αυτών είναι απαραίτητα, ίνα μορφώσουν γνώμην περί της ανάγκης της ειδικής αναγνωρίσεως του Σωματείου.
4. Η ειδική αναγνώρισις ως Φιλανθρωπικού του Σωματείου ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού,
δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Αύτη δύναται να γίνη υπό όρους, ρητώς μνημονευομένους εν τη περί αναγνωρίσεως εκδιδομένη αποφάσει.
5. Αντίγραφον της περί ειδικής αναγνωρίσεως Φιλανθρωπικού Σωματείου αποφάσεως αποστέλλεται εντός μηνός από της εκδόσεως ταύτης, μερίμνη του Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού εις την Γραμματείαν του Πρωτοδικείου και τίθεται εντός 10 ημερών εις τον οικείον φάκελλον.
6. Υπό τον τίτλον του κατά τα ανωτέρω ως Φιλανθρωπικού αναγνωρισθέντος Σωματείου αναγράφεται υποχρεωτικώς η φράσις "Ειδικώς ανεγνωρισμένον ως Φιλανθρωπικόν".

Αρθρο: 19

Τίτλος Αρθρου
Οικονομική ενίσχυσις
Σχόλια
Η παρ. 1 καταργήθηκε από 20.10.1998 με την παρ. 1γ άρθρου 34 Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α' 236).
Κείμενο Αρθρου
1. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
2. Αι κατά τον Νομ. 5101/31 άδειαι διενεργείας εράνων και φιλανθρωπικών αγορών προς εκπλήρωσιν φιλανθρωπικού σκοπού δύνανται να παρασχεθούν μόνον εις ανεγνωρισμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία.

Αρθρο: 20

Τίτλος Αρθρου
Έγκρισις Προϋπολογισμού
Κείμενο Αρθρου
1. Οι προϋπολογισμοί των ειδικώς ανεγνωρισμένων Φιλανθρωπικών Σωματείων υποβάλλονται προς έγκρισιν εις τον Υφυπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν προκειμένου περί Φιλανθρωπικών Σωματείων ων η λειτουργία εκτείνεται εις πλείονας του ενός νομού, άλλως εις τον Νομάρχην της έδρας του Σωματείου, ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους.
2. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον αρμόδιοι, δύνανται να μεταρρυθμίζουν δι' ητιολογημένης αποφάσεως των τον υποβληθέντα προϋπολογισμόν εντός μηνός από της υποβολής του.
3. Παρελθούσης απράκτου της ως άνω τασσομένης προθεσμίας, ο
προϋπολογισμός εκτελείται ως υπεβλήθη.

Αρθρο: 21
Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβασις ακινήτων και εκτέλεσις έργων
Σχόλια
Η εντός "" φράση του εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 3065/2002 ΦΕΚ Α 251/18.10.2002. Με την ΠΥΣ 56 της 16/27 Μαΐου 1972 (ΦΕΚ Α' 78) ορίσθηκε σε 500.000 δραχ. το ποσό πέρα του οποίου απαιτείται η παραπάνω έγκριση.
Κείμενο Αρθρου
1. Δια πάσαν παρ' ειδικώς ανεγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου εκτέλεσιν έργων, αγοράν ή πώλησιν ακινήτου, εκχώρησιν ή εκποίησιν, περιουσιακών στοιχείων, απαιτείται έγκρισις του Υφυπουργού
Περιφερειακού Διοικητού προκειμένου περί Φιλανθρωπικών Σωματείων ων η λειτουργία εκτείνεται εις πλείονας του ενός Νομού, άλλως του Νομάρχου της έδρας του Σωματείου. Το ποσόν δια το οποίον απαιτείται η κατά τ' ανωτέρω έγκρισις ορίζεται εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών , Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Υγείας και Πρόνοιας", δημοσιευομένης δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Η εκποίησις ακινήτων ανηκόντων κατά κυριότητα εις Φιλανθρωπικά Σωματεία ειδικώς ανεγνωρισμένα ενεργείται πάντοτε μετά δημόσιον διαγωνισμόν, επί ποινή ακυρότητος.
3. Τα πρακτικά του ως άνω διαγωνισμού υπόκεινται από απόψεως του νομοτύπου της διεξαγωγής και του συμφόρου της επιτευχθείσης τιμής, εις την έγκρισιν της εποπτευούσης αρχής, υποχρεουμένης να εκδώση την απόφασίν της εντός μηνός από της υποβολής των. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας ταύτης ο διαγωνισμός θεωρείται εγκριθείς.

Αρθρο: 22

Τίτλος Αρθρου
Ενημέρωσις εποπτευούσης αρχής
Κείμενο Αρθρου
Τα ειδικώς ανεγνωρισμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν, δια της οικείας Νομαρχίας εις τον Υπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν μέχρι τέλους Απριλίου εκάστου έτους, πλην των εν αρθρ. 28 του Ν.Δ. 795/1971 στοιχείων, έκθεσιν περί των πεπραγμένων του παρελθόντος ημερολογιακού έτους και περί της διαχειρίσεως των τυχόν ληφθεισών επιχορηγήσεων και δωρεών του Δημοσίου ή νομικού προσώπου εκ των εν αρθρ. 19 οριζομένων.

Αρθρο: 23

Τίτλος Αρθρου
Παραίτησις από της ειδικής αναγνωρίσεως
Κείμενο Αρθρου
1. Δια την παραίτησιν από της ειδικής αναγνωρίσεως υποβάλλεται υπό της διοικήσεως του Σωματείου αίτησις εις τον Υφυπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν δια της οικείας Νομαρχίας μετ' αντιγράφου της αποφάσεως της Συνελεύσεως των μελών περί της παραιτήσεως.
2. Η αποδοχή της παραιτήσεως ενεργείται δι' αποφάσεως του Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
3. Η δήλωσις παραιτήσεως και η περί αποδοχής ταύτης απόφασις κατατίθενται μερίμνη της διοικήσεως του Σωματείου εις την Γραμματείαν του Πρωτοδικείου ίνα τεθή εις τον οικείον φάκελλον.
4. Ο Υφυπουργός Περιφερειακός Διοικητής δύναται δι' ητιολογημένης αποφάσεώς του, εκδιδομένης εντός τριμήνου από της υποβολής της αιτήσεως παραιτήσεως να αναβάλη την αποδοχήν ταύτης επί χρονικόν διάστημα μέχρις εξ μηνών.

Αρθρο: 24
Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί μετά την παραίτησιν
Κείμενο Αρθρου
1. Αι διατάξεις των αρθρ. 20 έως 22 του παρόντος εξακολουθούν να διέπουν Φιλανθρωπικόν Σωματείον ειδικώς αναγνωρισθέν και μετά την αποδοχήν της παραιτήσεως από της ως άνω αναγνωρίσεως, επί χρονικόν διάστημα μέχρι δέκα ετών, εφ' όσον εις το Σωματείον τούτο έχουν παρασχεθή υπό του Δημοσίου ή υπό οιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου απολαύοντος ειδικών προνομίων εκ μέρους του Κράτους, επιχορηγήσεις, ή εισφοραί ή εφ' όσον τούτο έτυχε δανείων εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων υπό την ανωτέρω ιδιότητα αυτού ως ειδικώς ανεγνωρισμένου ή έτυχεν αδείας εράνου ή φιλανθρωπικής αγοράς.
2. Δια την κατά την προηγουμένην παράγραφον παράτασιν της ισχύος των διατάξεων των αρθρ. 20 έως 22, απαιτείται ητιολογημένη απόφασις του Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού εκδιδομένη εντός τριμήνου από της υποβολής της αιτήσεως παραιτήσεως.

Αρθρο: 25

Τίτλος Αρθρου
Άρσις ειδικής αναγνωρίσεως
Κείμενο Αρθρου
1. Η ειδική αναγνώρισις Φιλανθρωπικού Σωματείου αίρεται δι'
ητιολογημένης αποφάσεως του Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως α) εάν εξέλιπον οι όροι και προϋποθέσεις υφ' ους εγένετο η αναγνώρισις, και β) εάν η δράσις ή η λειτουργία του Σωματείου είναι αντίθετος προς τον Νόμον.
2. Αι διατάξεις των αρθρ. 23 παρ. 4 και 24 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και επί άρσεως της ειδικής αναγνωρίσεως.
________________________________________

Αρθρο: 26
Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις χρησιμοποιήσεως τίτλων
Κείμενο Αρθρου
Απαγορεύεται εις Φιλανθρωπικά Σωματεία μη τυχόντα ειδικής
αναγνωρίσεως η χρησιμοποίησις οιουδήποτε τίτλου ή χαρακτηρισμού, εξ ου δύναται να προκύψη σύγχυσις ως προς την ιδιότητά των ταύτην.

Αρθρο: 27

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί μετά την άρσιν της αναγνωρίσεως
Κείμενο Αρθρου
Αι διατάξεις των αρθρ. 19 και 26 του παρόντος εφαρμόζονται και μετά την αποδοχήν της παραιτήσεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου από της ειδικής αναγνωρίσεως ή μετά την άρσιν ταύτης και εις ην έτι περίπτωσιν παραταθή κατά τα αρθρ. 24 και 25 του παρόντος η ισχύς των αρθρ. 20 έως 25 του παρόντος.
________________________________________

Αρθρο: 28
Ημ/νία: 11.02.1972
Ημ/νία Ισχύος: 11.02.1972
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Αναμόρφωσις Καταστατικού
Κείμενο Αρθρου
1. Τα Φιλανθρωπικά Σωματεία οφείλουν εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος να προβούν εις αναπροσαρμογήν των καταστατικών των, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος.
2. Φιλανθρωπικά Σωματεία μη συμμορφούμενα προς την ανωτέρω διάταξιν και ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης των μελών των Διοικήσεων αυτών κατά το αρθρ. 36 του Ν.Δ. 795/71 διαλύονται δια δικαστικής αποφάσεως από της επομένης της εκπνοής της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου.
3. Παρ' εκάστω Πρωτοδικείω τηρείται ειδικόν μητρώον Φιλανθρωπικών Σωματείων εις ο καταχωρούνται και τα κατά την δημοσίευσιν του παρόντος λειτουργούντα Φιλανθρωπικά Σωματεία.
4. Ωσαυτώς, μητρώον Φιλανθρωπικών Σωματείων τηρείται παρ' εκάστη Νομαρχία και Περιφερειακή Διοικήσει, ως και παρά τω Υπουργείω Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Αρθρο: 29

Τίτλος Αρθρου
Απογραφή
Κείμενο Αρθρου
1. Τα κατά την δημοσίευσιν του παρόντος λειτουργούντα Φιλανθρωπικά Σωματεία ως και πάσης μορφής Ιδρύματα και Οργανισμοί Κοινωνικής Προστασίας υποχρεούνται όπως εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος υποβάλουν εις την οικείαν Νομαρχίαν εις τριπλούν απογραφικόν δελτίον εμφαίνον τα στοιχεία της νομίμου συστάσεώς των και της εν γένει οικονομικής και περιουσιακής των καταστάσεως.
2. Μέλη των Διοικήσεων των εν τη προηγουμένη παραγράφω Σωματείων, Ιδυμάτων και Οργανισμών μη υποβαλόντα το, κατά την διάταξιν της προηγουμένης παραγράφου, απογραφικόν δελτίον τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του αρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικος.

Αρθρο: 30

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγαί
Κείμενο Αρθρου
Αι υπό του αρθρ. 6 του Νομ. 3686/57 "περί ατελούς εισαγωγής ειδών γενικής καταναλώσεως κλπ.", προβλεπόμεναι απαλλαγαί δεν παρέχονται εις Φιλανθρωπικά Σωματεία μη ειδικώς ανεγνωρισμένα κατά τας διατάξεις του παρόντος.

Αρθρο: 31

Κείμενο Αρθρου
Καταργούνται από της δημοσιεύσεως του παρόντος αι διατάξεις του Α.Ν.
2189/40 "περί των Σωματείων των ειδικώς ανεγνωρισμένων ως Φιλανθρωπικών υπό του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως", ως και πάσα ετέρα διάταξις αντικειμένη τω παρόντι.

Αρθρο: 32

Κείμενο Αρθρου
Πάντα τα λοιπά θέματα τα μη ειδικώς ρυθμιζόμενα υπό των διατάξεων του παρόντος, ρυθμίζονται υπό των διατάξεων του Ν.Δ. 795/71 "περί Σωματείων και Ενώσεων".

Αρθρο: 33

Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
________________________________________

Όλη η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλήνιες 2015


Για τους εξεταζόμενους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά, από τις οικείες επιτροπές θα σταλούν αντίστοιχα αυτοκόλλητα αριθμητήρια από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Βαθμολογικά Κέντρα και στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα προκειμένου να επικολληθούν στα αντίστοιχα γραπτά από την Επιτροπή Εξέτασης. Στα αυτοκόλλητα αυτά οι τρεις πρώτοι αριθμοί θα αντιστοιχούν στον κωδικό αριθμό της Επιτροπής Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανεξάρτητα αν αυτή λειτουργεί σε Βαθμολογικό Κέντρο ή σε ειδικό εξεταστικό κέντρο και όχι στον κωδικό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί ειδικά για τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια.
Την εγκύκλιο για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2015 εξέδωσε πριν από λίγη ώρα το υπουργείο Παιδείας όπου καθορίζει όλη την διαδικασία που θα τηρηθεί για την διεξαγωγή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι ημερομηνία έναρξης των Πανελληνίων έχει ήδη καθοριστεί και είναι η 18η Μαΐου.

Ακολουθεί όλη η εγκύκλιος για τις Πανελλήνιες 2015:

Οι απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων ημερήσιων και εσπερινών διενεργούνται σε μαθήματα που εξετάζονται γραπτά είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε σε πανελλήνιο επίπεδο. Τα μαθήματα αυτά μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του απολυτηρίου.

Αντίθετα οι απολυτήριες εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) γίνονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο.

Σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) ή σχετικά με τη λήψη ενδοσχολικού απολυτηρίου ΓΕΛ, η αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία ανήκει στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας.

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄).

Στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που διενεργούνται σε πανελλήνιο επίπεδο μπορούν να λαμβάνουν μέρος εκτός των μαθητών ΓΕΛ και των κατόχων απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από προηγούμενο έτος, οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄).

Θεωρούμε χρήσιμο για τα ΓΕΛ να διευκρινίσουμε τους όρους «τελειόφοιτος» και «απόφοιτος» για την καλύτερη εφαρμογή της παρούσας και κάθε άλλης εγκυκλίου. Ο όρος «τελειόφοιτος» συμπίπτει με τον όρο «μαθητής τελευταίας τάξης» και με αυτόν νοούνται τόσο οι μαθητές της τελευταίας τάξης όσο και εκείνοι που φοίτησαν στην τάξη αυτή προηγούμενο έτος και δεν έχουν λάβει απολυτήριο, ανεξάρτητα αν φοίτησαν πάλι στην τελευταία τάξη ή απλά μετέχουν στις τελικές εξετάσεις. Με τον όρο «απόφοιτος» νοείται ο εξεταζόμενος που έχει αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε προηγούμενο έτος από αυτό στο οποίο συμμετέχει στις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι με τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου και βεβαίωσης πρόσβασης. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του ίδιου έτους, η συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις θεωρείται άκυρη και δεν τους χορηγείται βεβαίωση πρόσβασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 - Α΄) τα μαθήματα της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο και σε κοινά θέματα ορίζονται σε έξι (6). Τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.63442/Γ2/27-6-05 (ΦΕΚ 921 -Β΄) Υπουργικής Απόφασης είναι κατεύθυνσης και γενικής παιδείας, καθώς και το μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Οι μαθητές και οι απόφοιτοι ΓΕΛ εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο στα τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης και σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας, από τα οποία το ένα (1) είναι υποχρεωτικά η «Νεοελληνική Γλώσσα» και το άλλο είναι αυτό που επιλέγουν από τα μαθήματα: Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΓΕΛ δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, το οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια να είναι υποχρεωτικά το μάθημα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

Αντίστοιχα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑΣ Β΄) εξετάζονται πανελλήνια σε έξι (6) μαθήματα ως ακολούθως:

- Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά ΙΙ (Μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης) και Φυσική ΙΙ (Φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης), τα οποία είναι μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους υποψηφίους.

- ένα μάθημα που επιλέγουν από τα: Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία Ι (Βιολογία γενικής παιδείας), Βιολογία ΙΙ (Βιολογία θετικής κατεύθυνσης) και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Σε περίπτωση που προτίθενται να επιλέξουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο τότε υποχρεούνται να επιλέξουν και να εξεταστούν σε δύο μαθήματα από τα παραπάνω και συγκεκριμένα στα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

- δυο μαθήματα ειδικότητας (τα οποία εξετάζονται πανελλήνια σε κοινά θέματα με τους υποψηφίους της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ των ΕΠΑΛ).

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν επιστημονικό πεδίο, αν δεν έχουν εξετασθεί σε πανελλήνιο επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391Β΄/30-3-2006) και στη Φ.253/27456/Β6(ΦΕΚ 493 Β΄ /18-3-09) Υπουργική Απόφαση.

Θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι αν προτίθενται να επιλέξουν το 5ο Επιστημονικό πεδίο, το μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο εξετάζονται υποχρεωτικά σε πανελλήνιο επίπεδο είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο και στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας».

Όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ που θα συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση - Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις (σχετικά η με αριθ. Φ.251/12121/Α5/23-1-2015/ΑΔΑ:ΨΨΛΧ9-03Ο εγκύκλιος) και αναλυτικότερα:

α) Οι υποψήφιοι ΓΕΛ το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και την κατεύθυνσή τους

β) Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ το μάθημα επιλογής Γενικής Παιδείας ή/και το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και την ειδικότητά τους.

Οι παραπάνω Αιτήσεις - Δηλώσεις των υποψηφίων είναι σημαντικές και δεσμευτικές, αφού το μάθημα γενικής παιδείας, όπως και παραπάνω αναφέραμε, επηρεάζει την επιλογή επιστημονικών πεδίων, το δε μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» είναι το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας του 5ου επιστημονικού πεδίου.

Επισημαίνεται ότι αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας, επιλογής ή ειδικότητας (προκειμένου για υποψηφίους ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β΄) που επέλεξε να εξετασθεί σε πανελλήνιο επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

Διευκρινίζεται επίσης ότι εφόσον ο εξεταζόμενος έχει δηλώσει ότι στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» θα εξεταστεί σε πανελλήνιο επίπεδο, ο βαθμός του προσμετράται για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα των επιστημονικών πεδίων που θα επιλέξει. Αντίθετα, δεν λαμβάνεται υπόψη αν δεν δήλωσε εξέταση σε πανελλήνιο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει σχολές του πέμπτου (5ου) επιστημονικού πεδίου. Σε περίπτωση που, αν και δήλωσε, δεν προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» τότε βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Η σωστή οργάνωση, η διεξαγωγή και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών είναι ευθύνη όλων μας. Στα πλαίσια αυτά σας παρακαλούμε να προβείτε στις αναγκαίες και επείγουσες ενέργειές σας για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση των εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.


Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι εξετάσεις διενεργούνται:

Α) για τα Γενικά Λύκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α΄), του Π.Δ 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α΄), του Π.Δ 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α΄), του Π.Δ. 21/2011 (ΦΕΚ 72 Α΄), του ΠΔ 41/2011 (ΦΕΚ 107 Α΄), του ΠΔ 48/2012 (ΦΕΚ 97 Α΄) και της Φ.253/155439/Β6 (ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης.

Β) για τα ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄ ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3748/09(ΦΕΚ 29Α΄) και τις αριθ. Φ253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493Β΄) και Φ253/13844/Β6/2009(ΦΕΚ 265Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις.

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

1. Οι πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ θα διεξαχθούν σε εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) ανά Δ/νση Δ.Ε., τα οποία θα οριστούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 60/2006, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.21/2011.

Εξεταστικά Κέντρα θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση: α) Για τις εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων: συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα στα οποία στεγάζονται ημερήσια Γενικά Λύκεια δημόσια, ιδιωτικά, εκκλησιαστικά και διαπολιτισμικά που έχουν μαθητές στη Γ΄ τάξη και ημερήσιες Λυκειακές Τάξεις που έχουν μαθητές στην τελευταία τάξη.

β) Για τις πανελλήνιες εξετάσεις των υποψηφίων ημερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) τα ημερήσια ΓΕΛ που θα οριστούν με την ανωτέρω απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης (η οποία κοινοποιείται στο Διευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως Ε.Κ. και στο Διευθυντή του ΕΠΑΛ), για τα μαθήματα που θα εξεταστούν σε κοινά θέματα με τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Κατά τον ορισμό αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλοι οι υποψήφιοι ΟΜΑΔΑΣ Β΄ του ίδιου ΕΠΑΛ πρέπει να εξετάζονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ μπορεί να εξετάζονται οι υποψήφιοι ΟΜΑΔΑΣ Β΄ περισσοτέρων του ενός ΕΠΑΛ. Σε κάθε περίπτωση ο Διευθυντής κάθε ΕΠΑΛ ενημερώνει με ονομαστική κατάσταση τον Διευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως Ε.Κ. για τους υποψηφίους της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ που εξετάζονται πανελλήνια καθώς και για τα εξεταζόμενα μαθήματα. (Τα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σε άλλα εξεταστικά κέντρα κοινά με τους υποψηφίους της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ των ΕΠΑΛ).

2. Δεν θα χρησιμοποιηθούν ως εξεταστικά κέντρα:

α) Τα Γενικά Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. β) Τα μειονοτικά σχολεία.

Στα σχολεία αυτά δεν θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα, αφού οι μαθητές τους θα εξετασθούν στο σχολείο στο οποίο φοιτούν για όλα τα μαθήματα σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων. Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν καταθέσει Αίτηση - Δήλωση προκειμένου να εξεταστούν σε πανελλήνιο επίπεδο στα αντίστοιχα μαθήματα, θα εξεταστούν από τις επιτροπές εξέτασης του Κεφαλαίου Ζ΄, αν πρόκειται για εξεταζόμενους προφορικά ή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχουν καταθέσει την Αίτηση - Δήλωση, αν εξετάζονται γραπτά.

3. Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται σε Ε.Κ. ημερήσιων ΓΕΛ σε κοινή ώρα εξέτασης αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Κατά τον ορισμό των Ε.Κ. πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψήφιοι του ίδιου εσπερινού ΓΕΛ πρέπει να εξετάζονται στο ίδιο Ε.Κ. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο Ε.Κ. μπορεί να εξετάζονται υποψήφιοι από περισσότερα του ενός εσπερινού ΓΕΛ.

4. Για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς λόγους είναι χρήσιμο όπως οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους Διευθυντές Δ.Ε., διερευνήσουν τη δυνατότητα σύμπτυξης των εξεταστικών κέντρων (Ε.Κ.), όπου αυτό είναι εφικτό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν προβλήματα στους υποψήφιους και να διαταραχθεί η εξεταστική διαδικασία. Όπου τυχόν συμπτυχθούν Ε.Κ., ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων σε κάθε κέντρο θα πρέπει να παραμείνει διαχειρίσιμος και περιορισμένος για πρακτικούς και παιδαγωγικούς λόγους.
Εφόσον ο αριθμός των μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά είναι σχετικά μικρός, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης, συνεκτιμώντας τις συγκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες καθώς και όσα είχαν ληφθεί υπόψη το προηγούμενο έτος για το ίδιο θέμα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, μπορεί με ευθύνη του να ορίζει το πλησιέστερο Γενικό Λύκειο ως εξεταστικό κέντρο για τους μαθητές των Λυκείων ή των Λυκειακών αυτών τάξεων. Η επιλογή αυτή ενδείκνυται κυρίως για να διαφυλαχθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το αδιάβλητο των εξετάσεων.

5. Οι αποφάσεις ορισμού των εξεταστικών κέντρων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1, θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 60/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και θα κοινοποιηθούν άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν τις 8 Απριλίου στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α΄ (αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1 μαζί με τις αποφάσεις) προκειμένου τα σχολεία των οποίων οι μαθητές θα εξεταστούν σε άλλο Λύκειο να εξαιρεθούν από την κατάσταση των Εξεταστικών Κέντρων που θα παραλαμβάνουν θέματα. Στην απόφαση ορισμού των Ε.Κ. θα αναφέρονται τα οριζόμενα Ε.Κ. και τα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι των οποίων θα εξεταστούν στα οριζόμενα Ε.Κ. Τονίζεται ότι για τους μαθητές που θα εξεταστούν, σύμφωνα με τα παραπάνω σε άλλο Λύκειο εφαρμόζονται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και της με αριθμ. 2/355272/0022/2007 Κοινής Υπουργικής απόφασης «περί κάλυψης δαπανών μετακίνησης» (ΦΕΚ 1163 Β΄/11-7-2007).

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων συγκροτούνται με την αντίστοιχη για καθένα απ΄ αυτά διαδικασία, τα εξής περιφερειακά όργανα εξετάσεων:

1. Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων.

Χρέη περιφερειακού επόπτη εξετάσεων ασκεί ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Ο περιφερειακός επόπτης εξετάσεων έχει την γενική εποπτεία των εξετάσεων σε επίπεδο περιφέρειας. Στα πλαίσια αυτών των αρμοδιοτήτων ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ορίζει τα Ε.Κ. (βλ. ΚΕΦ Β΄), συγκροτεί με απόφασή του, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Επιτροπές Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ). Για τις Διευθύνσεις Δ.Ε που υπάγονται στην αρμοδιότητά του αποφασίζει, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δ.Ε, για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών μεταξύ όμορων Διευθύνσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθμολογητές ή ως μέλη της επιτροπής εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συντονίζει τις ΕΕΔΔΕ κατά τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα στα βαθμολογικά κέντρα και τη διακίνηση των βαθμών και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων από τα βαθμολογικά κέντρα προς τις ΕΕΔΔΕ. Ο Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων συνεπικουρείται από τον οικείο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και σε περίπτωση κωλύματος από το νόμιμο αναπληρωτή του, καθώς και από έναν Διοικητικό Υπάλληλο ή καθηγητή Δ.Ε. της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης.

2. Επιτροπή Εξετάσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ).

Η ΕΕΔΔΕ συγκροτείται σε κάθε Δ/νση Δ.Ε., με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και έχει αρμοδιότητα για όλα τα Γενικά Λύκεια, ημερήσια και εσπερινά, που υπάγονται στην οικεία Δ/νση Δ.Ε. και αποτελείται από :

i) Το Διευθυντή Δ.Ε. της οικείας Δ/νσης Δ.Ε ως πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του ή καθηγητή με βαθμό τουλάχιστον Δ΄.

ii) Δυο Σχολικούς Συμβούλους ή καθηγητές Δ.Ε με βαθμό τουλάχιστον Δ΄.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται:

• ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε ως γραμματέας.
• ένας βοηθός γραμματέας
• ένας χειριστής του συστήματος λήψης των θεμάτων
• ένας σύνδεσμος, κατά προτίμηση εκπαιδευτικός, της ΕΕΔΔΕ με το οικείο Βαθμολογικό κέντρο (ή το χώρο συγκέντρωσης των γραπτών δοκιμίων όπως αυτός ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης) για τη διακίνηση των γραπτών και
• ένας οδηγός για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμολογιών. Αν τα εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ αρμοδιότητας της ΕΕΔΔΕ είναι περισσότερα από επτά (7) και μέχρι δέκα τέσσερα (14) μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας. Αν είναι περισσότερα από δέκα τέσσερα (14) και μέχρι είκοσι ένα (21), τρίτος βοηθός γραμματέας κ.ο.κ

Ο σύνδεσμος της ΕΕΔΔΕ με το Β.Κ και ο οδηγός μπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε ημέρα εξετάσεων.

Ειδικά στην Αττική και Θεσσαλονίκη συγκροτούνται τόσες ΕΕΔΔΕ όσες είναι και οι αντίστοιχες Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης, δηλαδή μία ΕΕΔΔΕ σε κάθε Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης.

Επειδή οι ΕΕΔΔΕ κατά τις ημέρες των εξετάσεων, εκτός των άλλων, θα είναι ο μοναδικός κρίκος επικοινωνίας της Κεντρικής Επιτροπής και των Λυκειακών Επιτροπών, για την έγκαιρη αποκατάσταση αυτής της επικοινωνίας και προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί ο μηχανισμός με δοκιμαστικές εκπομπές, θα πρέπει μέχρι 8 Απριλίου 201 5, ο κάθε Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μετά από συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης:

α) Να συγκροτήσει τις ΕΕΔΔΕ ευθύνης του και να ορίσει σε καθεμιά τους βοηθούς γραμματείς που θα έχουν επαφή με τα λύκεια της κάθε Δ/νσης.

β) Να γνωστοποιήσει στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α΄ (αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01 ode2@minedu.gov.gr συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2 και όχι τις αποφάσεις) τα στοιχεία του προέδρου και του γραμματέα της κάθε ΕΕΔΔΕ, ο οποίος θα είναι και ο σύνδεσμος της κάθε ΕΕΔΔΕ με το Κέντρο Εκπομπής του Υπουργείου Παιδείας και τα τηλέφωνα με τα οποία θα γίνεται η επικοινωνία.

Οδηγίες σχετικά με τον χρόνο και τα τηλέφωνα που θα επικοινωνούν οι Γραμματείς των ΕΕΔΔΕ με το Κέντρο Εκπομπής θα σας γνωστοποιηθούν περί τα τέλη Απριλίου μαζί με το πρόγραμμα των δοκιμαστικών εκπομπών, οι οποίες προγραμματίζεται να αρχίσουν περί τα τέλη Απριλίου.

Επισημαίνεται ότι, επειδή μπορεί να αποστέλλονται θέματα των πανελληνίων εξετάσεων και στις ΕΕΔΔΕ, καλό είναι οι τελευταίες με ευθύνη του Προέδρου να συνεδριάζουν σε ελεγχόμενο χώρο κατά τη διάρκεια μετάδοσης των θεμάτων και μέχρι την ώρα δυνατής αποχώρησης των υποψηφίων.

3. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων.

Στα Γενικά Λύκεια, Δημόσια ή Ιδιωτικά που θα ορισθούν ως Ε.Κ. ορίζεται η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων από τον Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε., στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα του Λυκείου. Με την ίδια Απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής. Η επιτροπή αυτή για τα Δημόσια Λύκεια αποτελείται από:

α) Το Διευθυντή του οικείου Λυκείου και σε περίπτωση κωλύματος από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ και σε περίπτωση κωλύματος από καθηγητή άλλου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ ως πρόεδρο.

β) Δύο (2) καθηγητές Δ.Ε. κατά προτίμηση από άλλο Λύκειο. Με την ίδια απόφαση ο οικείος Δ/ντής Εκπαίδευσης ορίζει :

- Το Γραμματέα (διοικητικό υπάλληλο ή εκπαιδευτικό Δ.Ε.).
- Έναν βοηθό γραμματέα (Διοικητικό Υπάλληλο ή εκπαιδευτικό Δ.Ε. ). Αν οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι των εξήντα (60) και μέχρι εκατόν τριάντα (130) μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέα, αν είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα (130) και μέχρι εκατόν ογδόντα (180) και τρίτος βοηθός γραμματέα, ενώ αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα (180) μπορεί να ορίζεται και τέταρτος βοηθός γραμματέα.
- Δυο χειριστές του συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης VBI.
- Έναν καθηγητή Δ.Ε σύνδεσμο με την ΕΕΔΔΕ (που μπορεί να είναι και ο βοηθός γραμματέα) για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμών προς και από την ΕΕΔΔΕ.
- Μέχρι τρία άτομα βοηθητικό προσωπικό.

Συνιστάται όπου αυτό είναι εφικτό να αποφεύγεται ορισμός εκπαιδευτικού του ίδιου Λυκείου στις θέσεις του Γραμματέα και του Βοηθού Γραμματέα. Ως χειριστές του VBI προτείνεται να προτιμώνται καθηγητές πληροφορικής.

Στα ιδιωτικά λύκεια η τριμελής Λυκειακή επιτροπή αποτελείται από δυο καθηγητές δημόσιων Γενικών Λυκείων και ένα καθηγητή του αντίστοιχου ιδιωτικού Γενικού Λυκείου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους δυο καθηγητές των δημόσιων Γενικών Λυκείων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα ό,τι και στις Λυκειακές Επιτροπές των δημοσίων Γενικών Λυκείων.

Κατά τη συγκρότηση των Λυκειακών Επιτροπών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανάγκες για τη στελέχωση των Βαθμολογικών Κέντρων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία του οικείου Διευθυντή Δ.Ε. και των Προέδρων των Βαθμολογικών Κέντρων, ώστε σε κάθε περίπτωση να μην παρακωλύεται από τις όποιες επιλογές η ενδεδειγμένη συγκρότηση και λειτουργία των Βαθμολογικών Κέντρων. Τονίζεται τέλος ότι οι καθηγητές που θα οριστούν ως μέλη των Λυκειακών Επιτροπών ή ως επιτηρητές δεν απαλλάσσονται από τη βαθμολόγηση, εφόσον οριστούν για το σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου μετά το τέλος των εργασιών της Λυκειακής Επιτροπής. Αντίθετα τα τρία μέλη των Λ.Ε.Ε. δεν μπορούν να συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε:

- οι Λυκειακές Επιτροπές να συγκροτηθούν περί τα τέλη Απριλίου σε συνάρτηση με την ανάγκη στελέχωσης των Βαθμολογικών Κέντρων.

- οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Δ.Ε να ενημερώσουν τους προέδρους και τα μέλη των Λυκειακών επιτροπών για τις ισχύουσες διατάξεις ως προς τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η τυχόν απόφαση της λυκειακής επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος ΠΔ 60/2006 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ΠΔ 12/2009. Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσει η λυκειακή επιτροπή, η οποία και βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

- να ενημερωθούν επίσης αυτοί που θα οριστούν χειριστές του VBI, ότι πρέπει υποχρεωτικά να είναι στη θέση τους και να έχουν ανοικτό το σύστημα για την πραγματοποίηση των δοκιμαστικών εκπομπών τις ημέρες και ώρες που θα γνωστοποιηθούν με σχετικό σήμα που θα σας σταλεί. Η έναρξή τους προγραμματίζεται για τα τέλη Απριλίου 2015.

- να τονιστεί ιδιαίτερα στους χειριστές του VBI όλων των επιτροπών και στους γραμματείς - συνδέσμους των ΕΕΔΔΕ με το Κέντρο Εκπομπής, η σημασία που έχουν στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων τόσο οι δοκιμαστικές εκπομπές όσο και η ταχύτατη επικοινωνία του Κέντρου Εκπομπής του Υπουργείου Παιδείας και κατά συνέπεια και της Κεντρικής Επιτροπής με τα Εξεταστικά Κέντρα που πραγματοποιείται μέσω των συνδέσμων και να τους ζητηθεί η επίδειξη αυξημένης ευθύνης στην εκπλήρωση του έργου τους.


Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

1. Για κάθε Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση του οικείου Δ/ντή Διεύθυνσης οι αναγκαίοι επιτηρητές για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

2. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 60/06, επιτηρητές ορίζονται καθηγητές Δ.Ε. (Γυμνασίου ή Λυκείου) δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης με τις εξής προϋποθέσεις :

α) Οι καθηγητές Λυκείων δεν μπορούν να ορίζονται ως επιτηρητές σε ΓΕΛ όπου εξετάζονται μαθητές τους. β) Στα ιδιωτικά Λύκεια ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεωτικά καθηγητές μόνο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Κατά τον ορισμό των επιτηρητών λαμβάνεται μέριμνα ώστε σε κάθε αίθουσα εξετάσεων να υπάρχουν δύο επιτηρητές και ανά πέντε αίθουσες να ορίζεται και ένας αναπληρωματικός.

3. Οι καθηγητές των Γυμνασίων που θα ορισθούν ως επιτηρητές δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους στο Γυμνάσιο.

4. Με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής οι επιτηρητές κατανέμονται στις αίθουσες εξετάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ημέρα εξέτασης να είναι σε διαφορετική αίθουσα.

5. Η απόφαση ορισμού των επιτηρητών εκδίδεται πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων.

6. Σημειώνεται ότι η Λυκειακή Επιτροπή παραδίδει κάθε ημέρα το φάκελο της εξέτασης στους επιτηρητές οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τη Λυκειακή Επιτροπή για όποιο πρόβλημα τυχόν προκύψει.

7. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζόμενους εκτός των οδηγιών, διευκρινίσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δια των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες διανέμουν ή ανακοινώνουν στους εξεταζόμενους, χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις.

8. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο και οφείλουν να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μη δημιουργεί πρόβλημα στους εξεταζόμενους αλλά και να ελέγχουν κατά τον αυστηρότερο τρόπο την πιθανότητα αντιγραφής ή συνεργασίας. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των επιτηρητών ώστε κατά την είσοδο των εξεταζομένων να τους ενημερώνουν ότι δεν πρέπει να παίρνουν μαζί τους σημειώσεις ή κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται και τα οποία πρέπει να παραμένουν εκτός αίθουσας και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτές. Μετά την παραλαβή και του τελευταίου γραπτού παραδίδουν αμέσως τα γραπτά στη Λυκειακή Επιτροπή, προκειμένου αυτή να τα προωθήσει στο Βαθμολογικό Κέντρο.

9. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός/αναπληρωματικός επιτηρητής, ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόμενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνοδός να είναι καθηγητής του ίδιου Λυκείου που μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη Λυκειακή Επιτροπή.

10. Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας υποψήφιος ΓΕΛ αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του, η Λυκειακή Επιτροπή αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο ενημερώνοντας για την απουσία του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις στο μάθημα που διέκοψε την εξέτασή του, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία (περιγράφεται στο άρθρο 25 του ΠΔ 60/2006, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 41/2011). Σε διαφορετική περίπτωση το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθμολόγηση με σχετικό πρακτικό της Λυκειακής Επιτροπής. Αν βέβαια ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά.

11. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους επιτηρητές για την επίδειξη αισθήματος ευθύνης πέραν του συνηθισμένου λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου της διεξαγωγής των εξετάσεων.


Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ

Πριν την έναρξη των εξετάσεων αποστέλλονται στην κάθε ΕΕΔΔΕ για κάθε Λύκειο αρμοδιότητάς της αυτοκόλλητα αριθμητήρια, τα οποία επικολλούνται στα γραπτά των μαθητών κάθε λυκείου σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Η ΕΕΔΔΕ παραδίδει δύο μέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων τα οικεία αριθμητήρια στον Πρόεδρο της κάθε Λυκειακής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις που σε κάποιο ημερήσιο Γενικό Λύκειο εξετάζονται και υποψήφιοι άλλων ημερήσιων ΓΕΛ ή/και εσπερινών ΓΕΛ καθώς και υποψήφιοι ημερήσιων ή/και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), η ΕΕΔΔΕ παραδίδει τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια αυτών των ημερήσιων ή/και εσπερινών ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής του ημερήσιου ΓΕΛ, στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι αυτοί, οι οποίοι τοποθετούνται στις αίθουσες κατά Λύκειο προέλευσης και αλφαβητικά.

Διευκρινίζεται ότι τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια που αποστέλλει η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνουν την ένδειξη της τάξης (Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕΛ) και δεκατέσσερα (14) ψηφία, από τα οποία τα τρία πρώτα αντιστοιχούν στον κωδικό της οικείας Διεύθυνσης, τα επόμενα επτά (7) αντιστοιχούν στον κωδικό λυκείου και τα τέσσερα τελευταία αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό των γραπτών. Επί πλέον αναφέρεται και το λεκτικό του ΓΕΛ προκειμένου να είναι εύκολη η επικόλληση των αυτοκόλλητων αριθμητηρίων ανάλογα με το ΓΕΛ προέλευσης κάθε υποψηφίου. Σημειώνεται ότι ο αύξων αριθμός των γραπτών είναι ενιαίος και συνεχόμενος για όλα τα μαθήματα π.χ. αν στην Γ΄ τάξη ενός Λυκείου φοιτούν 30 μαθητές τα αριθμητήρια που θα παραλάβει το σχολείο αυτό για τους μαθητές της Γ΄ τάξης θα αρχίζουν από το 0001 και θα λήγουν στο 0180 (30 μαθητές Χ 6 μαθήματα). Για πρακτικούς λόγους τα αριθμητήρια που εκτυπώνονται και αποστέλλονται είναι περισσότερα από 6 ανά υποψήφιο.

Το κάθε αυτοκόλλητο αριθμητήριο είναι τυπωμένο σε τρία αντίγραφα από τα οποία τα δύο επικολλούνται από τους επιτηρητές στον ειδικό χώρο του τετραδίου από την εξωτερική πλευρά και το τρίτο μένει στο στέλεχος του αριθμητηρίου. Τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια πρέπει να επικολλώνται στο τετράδιο μετά την είσοδο των εξεταζομένων και πριν την έναρξη της εξέτασης και όχι κατά την παράδοση του γραπτού στο τέλος της εξέτασης. Ο χώρος που έχει επικολληθεί το αυτοκόλλητο αριθμητήριο επικαλύπτεται αμέσως μετά την επικόλληση με μαύρο αυτοκόλλητο με ευθύνη των επιτηρητών κάθε τάξης κατά τρόπο που να μην είναι αναγνωρίσιμο το Λύκειο προέλευσής του.

Η Λυκειακή Επιτροπή με βάση την κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες κατανέμει κάθε ημέρα πριν την έναρξη των εξετάσεων αριθμό αριθμητηρίων στους οικείους επιτηρητές αντίστοιχο με τον αριθμό των εξεταζομένων.

Η αρχή γίνεται την πρώτη ημέρα στην πρώτη αίθουσα από το αριθμητήριο 0001 και καταλήγει στην τελευταία αίθουσα στο μάθημα με το οποίο λήγουν οι εξετάσεις στο μεγαλύτερο αριθμό αριθμητηρίου.

Για παράδειγμα, αν οι μαθητές είναι μοιρασμένοι ισόποσα σε δυο αίθουσες το πρωί της πρώτης ημέρας στους επιτηρητές της πρώτης αίθουσας θα δοθούν τα αριθμητήρια από το 0001 μέχρι το 0015 και στους επιτηρητές της δεύτερης από το 0016 μέχρι το 0030. Τη δεύτερη ημέρα από το 0031 μέχρι το 0045 και από το 0046 μέχρι το 0060 στους επιτηρητές των δύο αιθουσών αντίστοιχα κλπ ενώ την τελευταία ημέρα θα μοιραστούν τα αυτοκόλλητα με αριθμό 0151 μέχρι 0165 και 0166 μέχρι 0180 αντίστοιχα στις δυο αίθουσες.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) τοποθετούνται σε ξεχωριστή αίθουσα αλφαβητικά. Αν στο συγκεκριμένο ΓΕΛ εξετάζονται υποψήφιοι από διαφορετικά ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) οι υποψήφιοι τοποθετούνται κατά ΕΠΑΛ και αλφαβητικά. Με τον ίδιο τρόπο τοποθετούνται και υποψήφιοι από διαφορετικά ΓΕΛ (ημερήσια ή εσπερινά).Δηλαδή οι υποψήφιοι κάθονται στις αίθουσες πρώτα κατά Λύκειο, μετά κατά μάθημα και τέλος αλφαβητικά.

Τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) περιλαμβάνουν δεκατέσσερα (14) ψηφία, από τα οποία τα τρία πρώτα αντιστοιχούν στον κωδικό της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. , τα επόμενα επτά (7) αντιστοιχούν στον κωδικό ΕΠΑΛ (ημερήσιο ή εσπερινό) και τα τέσσερα τελευταία αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό των γραπτών του συγκεκριμένου ΕΠΑΛ. Σημειώνεται ότι ο αύξων αριθμός των γραπτών είναι ενιαίος και συνεχόμενος για όλα τα μαθήματα του ΕΠΑΛ που εξετάζονται πανελλήνια σε κοινά θέματα με τους υποψηφίους ΓΕΛ. Επί πλέον αναφέρεται και το λεκτικό του ΕΠΑΛ προκειμένου να είναι εύκολη η επικόλληση των αυτοκόλλητων αριθμητηρίων ανάλογα με το ΕΠΑΛ προέλευσης κάθε υποψηφίου.

Στην περίπτωση απουσίας εξεταζόμενου εκτός από τη σχετική σημείωση στην κατάσταση απουσιών δημιουργείται από τους επιτηρητές απουσιολόγιο ως ακολούθως: Σε απόκομμα τετραδίου αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του απόντος στο εξεταζόμενο μάθημα και επικολλάται το τρίτο αυτοκόλλητο, το οποίο θα έμενε στο στέλεχος, αν ήταν παρών ο εξεταζόμενος, ενώ τα άλλα δύο παραμένουν στο στέλεχος. Το απουσιολόγιο αυτό παραδίδεται μαζί με την κατάσταση παρόντων και τα γραπτά στη Λυκειακή Επιτροπή με το τέλος της εξέτασης.

Για τους εξεταζόμενους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά, από τις οικείες επιτροπές θα σταλούν αντίστοιχα αυτοκόλλητα αριθμητήρια από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Βαθμολογικά Κέντρα και στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα προκειμένου να επικολληθούν στα αντίστοιχα γραπτά από την Επιτροπή Εξέτασης. Στα αυτοκόλλητα αυτά οι τρεις πρώτοι αριθμοί θα αντιστοιχούν στον κωδικό αριθμό της Επιτροπής Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανεξάρτητα αν αυτή λειτουργεί σε Βαθμολογικό Κέντρο ή σε ειδικό εξεταστικό κέντρο και όχι στον κωδικό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί ειδικά για τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια.

Επειδή η σωστή τήρηση και τοποθέτηση των αυτοκόλλητων αριθμητηρίων είναι βασικότατος παράγοντας της ορθής καταχώρισης της βαθμολογίας, παρακαλούμε να δοθούν σαφείς οδηγίες στους προέδρους των Λυκειακών επιτροπών ώστε να κάνουν σχετική ενημέρωση στους επιτηρητές και να τους επιστήσουν ιδιαίτερα την προσοχή για την πιστή και απόλυτη εφαρμογή όλων των σχετικών οδηγιών.


ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τα Βαθμολογικά Κέντρα, στα οποία θα βαθμολογηθούν τα γραπτά δοκίμια των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο στην τελευταία τάξη, ορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ 60/2006 όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος κάθε Βαθμολογικού Κέντρου.

Η κατανομή των γραπτών που θα βαθμολογηθούν στο κάθε Βαθμολογικό κέντρο θα γίνει με νεότερη Υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τις παραμονές έναρξης των εξετάσεων.

Με απόφαση του προέδρου κάθε Βαθμολογικού Κέντρου ορίζονται μέχρι δεκαοκτώ (18) μέλη της οικείας Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου και ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων για κάθε μάθημα που βαθμολογείται στο Β.Κ., από τα οποία το ένα μέλος ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Ως μέλη μπορούν να ορίζονται σχολικοί σύμβουλοι Δ/θμιας Εκπ/σης ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί δημόσιων Λυκείων με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ κλάδων ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ12, ΠΕ19, ΠΕ20. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν διδάξει κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Με την ίδια απόφαση ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου ορίζει το Γραμματέα της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου και μέχρι τρεις (3) βοηθούς γραμματείς, καθώς και τους απαραίτητους υπαλλήλους από το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό για βοήθεια του έργου της επιτροπής Βαθμολογικού Κέντρου. Ο αριθμός του προσωπικού αυτού θα είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων, τα γραπτά των οποίων θα βαθμολογηθούν στο οικείο βαθμολογικό κέντρο και συγκεκριμένα για γραπτά μέχρι : 2.500 υποψηφίων θα ορισθούν από 25 μέχρι 30 άτομα.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται και μέχρι τρία άτομα από το βοηθητικό προσωπικό (κλητήρες, καθαρίστριες) για την φύλαξη και καθαριότητα των Βαθμολογικών Κέντρων.

Διευκρινίζεται ότι τα γραπτά υποψηφίων εσπερινών ΓΕΛ, οι οποίοι εξετάζονται σε Ε.Κ. ημερησίων ΓΕΛ, θα βαθμολογηθούν στο Β.Κ., στο οποίο βαθμολογούνται τα γραπτά αυτού του ημερήσιου Ε.Κ. Επίσης στα οικεία Β.Κ. των ημερήσιων ΓΕΛ θα βαθμολογηθούν τα γραπτά δοκίμια των μαθημάτων των υποψηφίων ημερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) που εξετάζονται σε θέματα κοινά με τους υποψηφίους ΓΕΛ, ενώ τα γραπτά δοκίμια των μαθημάτων ειδικότητας των ίδιων υποψηφίων θα βαθμολογηθούν στα αντίστοιχα Β.Κ. των ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α΄.

Οι βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται από τον Πρόεδρο του Β.Κ. από εκπ/κούς που υπηρετούν σε σχολεία της οικείας ή όμορης Δ/νσης Δ.Ε και κατά προτίμηση από αυτούς που έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος την τελευταία τριετία. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε.της Δ/νσης, στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι κατά το ίδιο σχολικό έτος δίδαξαν το οικείο μάθημα, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50), εφόσον ορισθούν ως βαθμολογητές από τον πρόεδρο του οικείου Β.Κ.

Τα μέλη της Επιτροπής του Βαθμολογικού κέντρου, μπορούν εκτός του ωραρίου απασχόλησής τους στην επιτροπή του Βαθμολογικού κέντρου, να χρησιμοποιούνται και ως τρίτοι βαθμολογητές. Επίσης τα μέλη της Επιτροπής κάθε Β.Κ. είναι και συντονιστές των βαθμολογητών για τα αντίστοιχα με την ειδικότητά τους εξεταζόμενα μαθήματα, μεταφέρουν στους βαθμολογητές οδηγίες της Κ.Ε.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, παρακολουθούν τη διαδικασία βαθμολόγησης και παρεμβαίνουν, όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών σε κάθε Β.Κ.

Σε κάθε βαθμολογητή που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Β.Κ. αντιστοιχεί ένας κωδικός αριθμός που υπάρχει στο κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι βαθμολογητές έχουν ήδη πάρει κωδικό με αυτόν τον τρόπο, ισχύει ο ίδιος και φέτος (θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Όπου υπάρχει ανάγκη μπορεί ο Πρόεδρος του Β.Κ να ζητά από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης αριθμό βαθμολογητών από όμορη Δ.Ε που έχουν διδάξει το οικείο μάθημα.

Η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται το πρωί ή το απόγευμα της επόμενης ημέρας από αυτήν που εξετάσθηκε το μάθημα. Εφόσον από την πειραματική βαθμολόγηση προκύπτουν ανάγκες διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή οι σχετικές ερωτήσεις θα διατυπώνονται γραπτά και θα αποστέλλονται με FAX (ή με e-mail σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που θα σταλούν για το σκοπό αυτό). Η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά την 12.00 μεσημβρινή της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή που πραγματοποιήθηκε η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος, ώστε να δίνεται ο αναγκαίος χρόνος για την παραλαβή από όλα τα Β.Κ. των διευκρινίσεων που ενδεχομένως θα παρασχεθούν από την Κ.Ε.Ε. Αν κάποιο μάθημα εξετάζεται Παρασκευή πρωί, η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται την επόμενη ημέρα λειτουργίας του Β.Κ. (δηλαδή το Σάββατο) και η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά τις 12:00 της μεθεπόμενης ημέρας (δηλαδή τη Δευτέρα).

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης νωρίτερα.


Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου είναι οι:

i) μαθητές και απόφοιτοι των ΓΕΛ

ii) μαθητές και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ (ομάδας Β) για τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής, που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου α΄ και της περίπτωσης ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου MONO της αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης. Οι ως άνω αναφερόμενοι εξετάζονται προφορικά, εφόσον μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2015 υπέβαλαν στο οικείο Λύκειο σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προφορικά εξεταζόμενοι προσέρχονται για εξέταση:

α) στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο που λειτουργεί στη Διεύθυνση Δ.Ε. (ή στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο που μπορεί να λειτουργεί ως παράρτημα του Βαθμολογικού Κέντρου και ο χώρος λειτουργίας του ορίζεται με απόφαση του οικείου Δ/ντή Δ.Ε.) που ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής τους ενώπιον της επιτροπής εξέτασης που συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου, σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου MONO της ως άνω Υ. Α.

β) Στις Διευθύνσεις Δ.Ε., στις οποίες θα λειτουργήσει Βαθμολογικό Κέντρο αλλά οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από ογδόντα (80) συγκροτείται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για τους υπεράριθμους υποψηφίους (άνω των 8θ). Οι πρώτοι 80 υποψήφιοι εξετάζονται στο Β.Κ., ενώ οι υπεράριθμοι (άνω των 80) θα εξεταστούν στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Στις Δ/νσεις Δ.Ε. όπου λειτουργούν δύο (2) Βαθμολογικά Κέντρα, εφόσον οι εξεταζόμενοι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά Διεύθυνση Δ.Ε. είναι περισσότεροι από 160, τότε οι πρώτοι 80 εξετάζονται στο πρώτο Β.Κ. της Δ/νσης, οι επόμενοι 80 εξετάζονται στο δεύτερο Β.Κ. της Δ/νσης και για τους υπεράριθμους ορίζεται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Για το συγκεκριμένο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. ο χώρος λειτουργίας του και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης, από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, το γραμματέα και το βοηθό γραμματέα όπου απαιτείται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου ΜΟΝΟ της ως άνω Υ. Α.

Σε περίπτωση που το πλήθος των υπεράριθμων (άνω των 80) είναι σχετικά μικρό, για λόγους καλύτερης στελέχωσης και εύρυθμης λειτουργίας των Κέντρων, μπορεί να μην δημιουργηθεί επιπλέον Ε.Ε.Κ..

Οι Διευθυντές των Δ/νσεων Δ.Ε., στις οποίες θα λειτουργήσει Βαθμολογικό Κέντρο (για τις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β΄) θα πρέπει μέχρι 8 Απριλίου 2015 να αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3 (πλαίσιο I) στο τμήμα Α΄ της Δ/νσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01 ode2@minedu.gov.gr ανά Βαθμολογικό Κέντρο ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο ως παράρτημα του Βαθμολογικού Κέντρου ή επιπλέον Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Επισημαίνεται ότι αντίστοιχα και τα Ε.Ε.Κ. που θα λειτουργήσουν ως παραρτήματα Β.Κ. θα πρέπει να εδρεύουν σε ΓΕΛ που δεν θα έχουν οριστεί ως Ε.Κ. Αν η έδρα του Ε.Ε.Κ. δεν είναι ΓΕΛ, αλλά Γυμνάσιο, πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής και έγκαιρη λήψη των θεμάτων, τυχόν διευκρινίσεων και των ενδεικτικών απαντήσεων από την ΚΕΕ.

γ) Στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες δε θα λειτουργήσει Βαθμολογικό Κέντρο ορίζεται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο με απόφαση του οικείου Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης, από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, το γραμματέα και το βοηθό γραμματέα όπου απαιτείται εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου ΜΟΝΟ της ως άνω Υ.Α.

Εφόσον ο αριθμός των προφορικά εξεταζόμενων υποψηφίων είναι σχετικά μικρός, συνεκτιμώντας τις συγκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες καθώς και όσα είχαν ληφθεί υπόψη το προηγούμενο έτος για το ίδιο θέμα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, μπορεί οι υποψήφιοι να εξετάζονται σε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο άλλης Διεύθυνσης Δ.Ε., εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η επιλογή αυτή ενδείκνυται κυρίως για να διαφυλαχθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Οι Διευθυντές των Δ/νσεων Δ.Ε. στις οποίες δε θα λειτουργήσει Βαθμολογικό Κέντρο, θα πρέπει μέχρι 8 Απριλίου 201 5 συμπληρώνοντας το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3 (πλαίσιο II) να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο τμήμα Α΄ της Δ/νσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr το Ε.Ε.Κ. που θα λειτουργήσει στη Διεύθυνσή τους, το οποίο πρέπει να εδρεύει σε ΓΕΛ που δεν θα έχει οριστεί ως Ε.Κ. Αν η έδρα του Ε.Ε.Κ. δεν είναι ΓΕΛ, αλλά Γυμνάσιο, πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής και έγκαιρη λήψη των θεμάτων, τυχόν διευκρινίσεων και των ενδεικτικών απαντήσεων από την ΚΕΕ.

Στις Δ/νσεις, στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα κέντρα Εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του οικείου Δ/ντή Δ.Ε. κατά Λύκειο προέλευσης. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ως τις 8 Απριλίου 2015 στο ΦΑΞ 210- 34 42 098 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01 ode2@minedu.gov.gr.

Για την αποφυγή σχετικών ερωτημάτων διευκρινίζεται ότι τόσο τα Βαθμολογικά Κέντρα όσο και τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα όταν εξετάζονται οι μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ορίζονται οι αναγκαίοι επιτηρητές με βάση όσα προβλέπονται στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας.

2. Η επιτροπή εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου αποτελείται από:

i) Τον πρόεδρο ή ένα μέλος της επιτροπής του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου ως Πρόεδρο.

ii) Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. για κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία ως εξεταστές-βαθμολογητές, κατά προτίμηση από τους έχοντες ειδική εκπαίδευση ή εμπειρία εξέτασης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

iii) Έναν σχολικό σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή-τρίτο βαθμολογητή.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος. Στην περίπτωση που οι εξεταζόμενοι μαθητές ή απόφοιτοι είναι περισσότεροι από είκοσι (20) ορίζεται και ένας βοηθός γραμματέας. Για κάθε είκοσι (20) επιπλέον εξεταζόμενους ορίζεται ένας ακόμη βοηθός γραμματέας.

Στην επιτροπή εξέτασης μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Προέδρους των Βαθμολογικών και των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) να μεριμνήσουν για τη στελέχωση των παραπάνω Κέντρων με έναν σύμβουλο ΕΑΕ ή Προϊστάμενο του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικό Δ.Ε που υπηρετεί σε αυτό. Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στις Επιτροπές του συγκεκριμένου Βαθμολογικού και του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου όποιος έχει σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται στο κέντρο αυτό.

Στο χώρο λειτουργίας της επιτροπής εξέτασης παρευρίσκεται ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Δ/ντή Δ/νσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων και να παραμένει σ΄ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Επειδή οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται σε κοινή ώρα εξέτασης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε τουλάχιστον μία ομάδα εξεταστών - βαθμολογητών να εξετάσει τους υποψηφίους των εσπερινών (εφόσον υπάρχουν), στην οποία συμμετέχουν καθηγητές αντίστοιχης ειδικότητας από εσπερινό ή ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄).

Σε περίπτωση που οι μαθητές και οι απόφοιτοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, μπορεί με απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής να αυξάνει τον αριθμό των μελών - εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.

Τέλος με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. μετά από αίτημα του προέδρου της επιτροπής εξέτασης ορίζεται ο απαραίτητος αριθμός επιτηρητών.

3. Κάθε επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση για κάθε μάθημα των μαθητών, που ανήκουν στην κατηγορία των προφορικά εξεταζομένων σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις .

Για την διαδικασία της προφορικής εξέτασης των μαθητών και αποφοίτων θα αποσταλεί εγκύκλιος, την οποία πρέπει να λάβουν υπόψη οι πρόεδροι των επιτροπών εξέτασης των Βαθμολογικών και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων κατά την εξέτασή τους.

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασής του και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δήλωσε ότι επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα ώστε αυτά να αξιολογηθούν κατά τη βαθμολόγηση, αυτό σημειώνεται στο γραπτό δοκίμιο του υποψηφίου. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται απαραιτήτως και ο τρίτος βαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον μαθητή σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση απουσίας εξεταζομένου δημιουργείται απουσιολόγιο κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο Ε της παρούσας. Μετά το πέρας των εξετάσεων αντίγραφα των απουσιολογίων αποστέλλονται στο οικείο Λύκειο.

4. Για την έγκαιρη προετοιμασία και τον προγραμματισμό της εξέτασης των μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

i) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιούν στους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ (για τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής της ομάδας Β) της περιοχής ευθύνης τους τον χώρο λειτουργίας του Βαθμολογικού κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου κατά περίπτωση, στον οποίο θα εξετασθούν οι προφορικά εξεταζόμενοι μαθητές και απόφοιτοι του σχολείου τους.

ii) Οι Διευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) οφείλουν να ενημερώσουν προσωπικά κάθε προφορικά εξεταζόμενο του Λυκείου τους για τον χώρο εξέτασής του και να αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του Λυκείου.

iii) Διευκρινίζεται ότι στα Βαθμολογικά Κέντρα των ΓΕΛ ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των ΓΕΛ κατά περίπτωση θα εξετασθούν προφορικά και οι μαθητές και οι απόφοιτοι ημερήσιων κι εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής (σε κοινά θέματα με τους μαθητές των ΓΕΛ) και όχι στα μαθήματα ειδικότητας.

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι αυτοί των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β) τα μαθήματα ειδικότητας θα τα εξετασθούν στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα που θα ορισθούν για την ομάδα Α των ΕΠΑΛ.

Επίσης για την σωστή ενημέρωση των μαθητών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) που θα εξετασθούν προφορικά στα Βαθμολογικά ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα πρέπει στο δελτίο εξεταζομένου να αναγράφεται το Βαθμολογικό ή το Ειδικό εξεταστικό Κέντρο εξέτασής τους. Τα Δελτία Εξεταζομένου θα χορηγούνται στους υποψηφίους περί τις αρχές Μαΐου.

Ειδικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β) που εξετάζονται προφορικά, επειδή το Βαθμολογικό ή το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο εξέτασής τους θα είναι διαφορετικό για τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής και διαφορετικό για τα μαθήματα ειδικότητας στο δελτίο εξεταζομένου θα αναγράφεται το Βαθμολογικό ή τo Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο μαθημάτων γενικής παιδείας και επιλογής και το Βαθμολογικό ή ™ Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο των μαθημάτων ειδικότητας.

5. Για την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών οι Διευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) θα πρέπει άμεσα, αφού έχουν ήδη ελέγξει τις σχετικές γνωματεύσεις για τη νομιμότητα βάσει των ισχυουσών διατάξεων, να αποστείλουν κατάσταση στην οικεία ΕΕΔΔΕ με τους εξεταζομένους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για προφορική εξέταση.

Στην κατάσταση αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία εξεταζόμενου, ο κωδικός αριθμός του, τα εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής (για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β), η κατεύθυνση και τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής (για τους υποψηφίους των ΓΕΛ) καθώς και τα τυχόν ειδικά μαθήματα στα οποία έχει δηλώσει να εξεταστεί. Επίσης στην κατάσταση θα αναγράφεται το Λύκειο προέλευσης του εξεταζόμενου, δηλαδή το Γενικό Λύκειο ή το ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β).

6. Μαζί με την κατάσταση ( Λυκείου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β), στην οποία θα αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, αποστέλλεται στην ΕΕΔΔΕ και αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης κατά περίπτωση. Η ΕΕΔΔΕ ελέγχει τις γνωματεύσεις για τη νομιμότητά τους βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης της ΕΕΔΔΕ σχετικά με τη νομιμότητα των γνωματεύσεων, η ΕΕΔΔΕ έρχεται σε συνεννόηση με το οικείο Λύκειο σχετικά με την ισχύ της γνωμάτευσης. Αφού συγκεντρωθούν από την ΕΕΔΔΕ τα στοιχεία από όλα τα Λύκεια, καταχωρούνται όλοι οι εξεταζόμενοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β) σε καταστάσεις ανά Βαθμολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Στις καταστάσεις αυτές θα αναγράφονται όλα τα αναφερόμενα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι καταστάσεις των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β).

7. Αντίγραφο της παραπάνω κατάστασης αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, ο οποίος συγκροτεί τις οικείες επιτροπές από καθηγητές - βαθμολογητές από αυτούς που δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία, κατά προτίμηση από αυτούς που έχουν ανάλογη εμπειρία στην εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προέρχονται από σχολεία του ίδιου ή όμορου νομού. Συνιστάται, όταν είναι εφικτό, για την αντικειμενική εξέταση των υποψηφίων, ο ορισμός του εξεταστή - βαθμολογητή και του τρίτου βαθμολογητή να γίνεται από εκπαιδευτικούς όμορων νομών ή όμορης Δ/νσης Δ.Ε.. Οι εξεταστές ορίζονται λίγο πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και δεν ανακοινώνονται σε κανένα τρίτο για οποιονδήποτε λόγο.

8. Οι εξεταζόμενοι, στα μαθήματα της τελευταίας τάξης μαθητές και απόφοιτοι των ΓΕΛ καθώς και οι μαθητές και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ ομάδας Β (για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλήνια σε κοινά θέματα με τους μαθητές των ΓΕΛ) με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), δυσαρθρίας, τραυλισμού, επιληψίας και φάσμα αυτισμού και εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης i του εδαφίου β και του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου ΜΟΝΟ της αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης, εξετάζονται γραπτά βάσει των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου ΜΟΝΟ της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. Οι εξεταζόμενοι προσέρχονται για εξέταση στο Λύκειο στο οποίο φοιτούν ή που έχει οριστεί ως εξεταστικό τους κέντρο. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες της αριθμ. Φ.251/21839/Α5/9-2-2015 εγκυκλίου μας.

Η. ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Στην επιτροπή εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν μπορεί να συμμετέχει σύζυγος εξεταζομένου ή όποιος έχει σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται σ΄ αυτήν ή καθηγητής λυκείου στο οποίο φοιτούσε ο εξεταζόμενος ως φυσικώς αδύνατος μαθητής.

2. Σε λυκειακή επιτροπή ή στην επιτροπή βαθμολογικού κέντρου με οποιαδήποτε ιδιότητα είτε επιτηρητή είτε βαθμολογητή - αναβαθμολογητή δεν μπορεί να συμμετέχει σύζυγος εξεταζόμενου ή όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται στο οικείο λύκειο ή βαθμολογούνται τα γραπτά του στο ίδιο βαθμολογικό κέντρο κατά περίπτωση.

3. Στην ΕΕΔΔΕ δεν μπορεί να μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο που εξετάζεται σε εξεταστικό κέντρο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.

4. Δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Β.Κ. όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στις πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β΄.


Θ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ

Για τη διακίνηση των γραπτών θα ακολουθήσει άλλη εγκύκλιος, όπου θα περιγράφεται επακριβώς η διαδικασία και ο τρόπος διακίνησης των γραπτών.


Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.

1. Η Επιτροπή κάθε Βαθμολογικού Κέντρου μετά την παραλαβή των γραπτών κάθε μαθήματος από τις οικείες ΕΕΔΔΕ, αφού καταγράψει σε σχετική κατάσταση τον αριθμό των γραπτών που παρέλαβε από κάθε Λύκειο -Εξεταστικό Κέντρο, αναμειγνύει τα γραπτά των Λυκείων, τα ταξινομεί κατά 25 σε φακέλους στην πλάτη των οποίων αναγράφεται ο τίτλος του μαθήματος και τα τοποθετεί στον ειδικό χώρο που έχει προετοιμάσει για πρώτη βαθμολόγηση. Εφιστάται η προσοχή στα μέλη της Επιτροπής του Β.Κ., ώστε σε κάθε περίπτωση κάθε 25άδα γραπτών να περιλαμβάνει γραπτά διαφορετικών σχολείων προέλευσης. Με ευθύνη των ίδιων των προέδρων των Β.Κ. πρέπει να εξασφαλίζεται το πλήρες ανακάτεμα των τετραδίων, ώστε να μην ταυτοποιείται σε καμία περίπτωση η προέλευση των γραπτών.

2. Εν συνεχεία ένα ή δύο δέματα των 25 γραπτών, κατά την κρίση και με ευθύνη του μέλους που είναι συντονιστής των βαθμολογητών για το μάθημα την επόμενη ημέρα από αυτή που εξετάστηκε, βαθμολογούνται πειραματικά για το συντονισμό και τη σύγκλιση της κρίσης των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών. Οι διαπιστώσεις από την πειραματική αυτή βαθμολόγηση γνωστοποιούνται και στους βαθμολογητές που ήταν δικαιολογημένα απόντες, από την πειραματική βαθμολόγηση και θα βαθμολογήσουν αυτό το μάθημα ως πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση στο συγκεκριμένο Β.Κ.

3. Αν προκύπτουν ζητήματα που χρήζουν διευκρίνισης από την Κ.Ε.Ε., τα σχετικά ερωτήματα διατυπώνονται την ίδια ημέρα (που γίνεται η πειραματική βαθμολόγηση) και διαβιβάζονται μέσω των FAX (ή των e¬mail που θα δοθούν στους Προέδρους των Β.Κ.) στην Κ.Ε.Ε., προκειμένου αν κριθεί αναγκαίο να απαντηθούν από αυτήν την επομένη το πρωί. Τα ερωτήματα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο του Βαθμολογικού Κέντρου και το μάθημα που αφορούν και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Β.Κ. Ερωτήματα Β.Κ. χωρίς την υπογραφή προέδρου ή αντιπροέδρου δεν θα εξετάζονται από την ΚΕΕ.

4. Επισημαίνεται ιδιαίτερα στο σημείο αυτό ότι είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του. Γι΄ αυτό η κρίση του πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια και να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση που είναι ο θεμελιώδης στόχος. Η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποτίμηση της απάντησης. Είναι επιβεβλημένο όλοι οι βαθμολογητές να μετέχουν στην πειραματική βαθμολόγηση γραπτών, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα βαθμολόγησης ή η ανάγκη διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή για την όσο το δυνατόν αντικειμενικοποίηση της κρίσης από όλους. Είναι σαφές και τονίζεται ιδιαίτερα ότι η πειραματική βαθμολόγηση δεν έχει ως στόχο την επίλυση ή ανάδειξη επιστημονικών διαφωνιών αλλά την ομογενοποίηση της κρίσης μετά από την ανταλλαγή προβληματισμών και σύνθεση των απόψεων στα πλαίσια της φρασεολογίας του οικείου διδακτικού βιβλίου και των επιστημονικών απόψεων που διατυπώνονται σ΄ αυτό. Τονίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο οι βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεμάτων, τι ζητείται και πως αξιολογείται το κάθε θέμα ή η ερώτηση.

Σε όλους τους βαθμολογητές θα διανέμεται το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάθημα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε μέρα εξέτασης και στο οποίο θα φαίνεται η αναλυτική δομή -αρίθμηση - βαθμολόγηση κάθε (υπο)ερωτήματος.

5. Με βάση την ανωτέρω διαδικασία είναι αυτονόητο ότι η βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος θα αρχίζει μετά την 12:00 μεσημβρινή της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή που εξετάστηκε όπως διευκρινίστηκε στο ΚΕΦ ΣΤ. Με την έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης η Επιτροπή παραδίδει στον κάθε βαθμολογητή από ένα φάκελο, αφού τον χρεώσει πρώτα στο οικείο βιβλίο χρέωσης. Ο πρώτος βαθμολογητής, αποσυρόμενος στους ειδικούς χώρους του βαθμολογικού κέντρου, αξιολογεί ένα - ένα τα γραπτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ 60/2006 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 12/2009, αναγράφει με κόκκινο στυλό το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού. Ο βαθμός είναι στην κλίμακα 0 - 100. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των βαθμολογητών στην αναγραφή της αναλυτικής βαθμολογίας στην ορθή άθροιση των επί μέρους βαθμών που αναλογούν στην κάθε ερώτηση και στη σωστή αναγραφή του τελικού βαθμού που δίδουν στις οικείες θέσεις αριθμητικώς και ολογράφως και στο στέλεχος και στο απόκομμα.

6. Ο πρώτος βαθμολογητής, αφού ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και των 25 τετραδίων του φακέλου, επιστρέφει το φάκελο στη γραμματεία του Β.Κ. και ξεχρεώνεται από το βιβλίο χρέωσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε φάκελο, μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος. Στα γραπτά κάθε φακέλου που παραδίδεται διορθωμένος από τον α΄ βαθμολογητή, επικαλύπτεται ο συγκεκριμένος χώρος από τη γραμματεία του Β.Κ. με αδιαφανές αυτοκόλλητο, και ο φάκελος τοποθετείται στον ειδικό χώρο για να δοθεί για δεύτερη βαθμολόγηση. Μετά τα παραπάνω και για όσα γραπτά κάθε μαθήματος έχει ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση αρχίζει η δεύτερη βαθμολόγηση. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.

7. Κατά την κατανομή των φακέλων στους δεύτερους βαθμολογητές πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μη δοθεί ο ίδιος φάκελος στον καθηγητή που τον χρεώθηκε σε πρώτη βαθμολόγηση. Για το λόγο αυτό στην πλάτη κάθε φακέλου αναγράφεται ο κωδικός κάθε βαθμολογητή πρώτου ή δεύτερου κατά περίπτωση κατά το χρόνο που του παραδίδεται για βαθμολόγηση.

Η δεύτερη βαθμολόγηση είναι χρήσιμο να γίνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που γίνεται η πρώτη βαθμολόγηση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.60/2006, κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Βαθμολογικού κέντρου μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσοτέρων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθμολόγησης, αποσφραγίζεται από τη γραμματεία ο βαθμός του α΄ βαθμολογητή και

α) εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μικρότερη ή ίση των 12 μονάδων παραδίδει τα γραπτά στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο των βαθμολογιών του α΄ και του β΄ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι δύο βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ των βαθμολογιών στελέχους και αποκόμματος, καλείται αναλόγως ο α΄ ή β΄ βαθμ/τής για να την αποκαταστήσει.

Μετά τον ανωτέρω οπτικό έλεγχο αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται η αναλυτική βαθμολογία των δύο βαθμολογητών στον Η/Υ με τη βοήθεια της σχετικής εφαρμογής. Κατά την καταχώριση πληκτρολογείται η αναλυτική κατανομή της βαθμολογίας και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέμα. Τον τελικό συνολικό βαθμό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίζει και το πρόγραμμα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθμοί των δύο βαθμολογητών. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ του βαθμού που υπολογίζεται από το πρόγραμμα και του βαθμού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο α΄ ή β΄ βαθμολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της κατωτέρω παραγράφου 9.

β) εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων, τότε καλύπτονται με μαύρα αυτοκόλλητα οι βαθμοί του α΄ και β΄ βαθμ/τή και το γραπτό παραδίδεται στον γ΄ βαθμ/τή. Αφού ο γ΄ βαθμ/τής βαθμολογήσει με μαύρο στυλό και με την ίδια διαδικασία του β΄ βαθμ/τή, η γραμματεία αποσφραγίζει τους βαθμούς του α΄ και β΄ βαθμολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας του α΄, β΄ και γ΄ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι τρεις βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ στελέχους και αποκόμματος, καλείται ο α΄, β΄ή γ΄ βαθμ/τής για να την αποκαταστήσει.

Μετά τον οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας και των τριών βαθμολογητών, αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται στον Η/Υ η αναλυτική βαθμολογία και των τριών βαθμολογητών με τη βοήθεια της σχετικής εφαρμογής. Κατά την καταχώριση, πληκτρολογείται η αναλυτική κατανομή της βαθμολογίας και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέμα. Τον τελικό συνολικό βαθμό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίζει και το πρόγραμμα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθμοί των τριών βαθμολογητών. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ του βαθμού που υπολογίζεται από το πρόγραμμα και του βαθμού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο αντίστοιχος βαθμολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου.

Όσον αφορά στη διαδικασία αποκατάστασης τυχόν λάθους που διαπιστώνεται κατά τον οπτικό έλεγχο ή την καταχώριση της βαθμολογίας, σας γνωστοποιούμε ότι η διόρθωση θα γίνεται μόνο με σφραγίδα και υπογραφή του προέδρου ή του αντιπροέδρου παρουσία του αντίστοιχου βαθμολογητή ή του υπεύθυνου καταχώρισης και με σαφέστατη αναφορά στο συγκεκριμένο ερώτημα ή θέμα, του οποίου ο βαθμός αποκαταστάθηκε στο ορθό. Λόγω έλλειψης χώρου, η σφραγίδα και η υπογραφή θα τεθούν στο πάνω μέρος της εξωτερικής όψης του εξωφύλλου του τετραδίου και στο στέλεχος και στο απόκομμα και όχι στην εσωτερική όψη του εξωφύλλου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ, για τη διαδικασία βαθμολόγησης-καταχώρισης της βαθμολογίας πρέπει να προσεχθούν τα εξής:

α) στα τετράδια θα καταχωρίζεται εκτός από το συνολικό βαθμό και η αναλυτική βαθμολογία, όπως αυτή εμφαίνεται στα θέματα και στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάθημα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε μέρα.

β) ειδικό συνεργείο θα ελέγχει οπτικά την αντιστοιχία της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα μετά τη βαθμολόγηση από τον α΄ και β΄ βαθμ/τή. Για τα γραπτά που χρειάστηκαν αναβαθμολόγηση, ο οπτικός έλεγχος και των τριών βαθμολογιών θα γίνει μόνο μετά τη βαθμολόγηση του γ΄ βαθμ/τή και πάντως πριν την καταχώριση στην εφαρμογή.

γ) οι βαθμολογητές για τα κουτάκια που αντιστοιχούν σε (υπο)ερώτημα θα συμπληρώνουν οπωσδήποτε βαθμό [έστω και μηδέν (0)] και στο στέλεχος και στο απόκομμα σύμφωνα με το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ενώ τα κουτάκια που δεν αντιστοιχούν σε (υπο)ερώτημα θα διαγράφονται με οριζόντια γραμμή ή θα μένουν κενά.

9. Τα αποκόμματα των τετραδίων στα οποία η διαφορά των βαθμών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση των 12 μονάδων, καθώς και αυτά που αναβαθμολογήθηκαν, παραδίδονται στη Γραμματεία, η οποία αφού αποκαλύψει τον αύξοντα αριθμό των τετραδίων χωρίζει τα αποκόμματα με βάση τον κωδικό λυκείου και τα τοποθετεί στους οικείους φακέλους κατά λύκειο.

10. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της βαθμολογίας του κάθε μαθήματος και την αναγωγή της στην εικοσάβαθμη κλίμακα, τοποθετούνται από τη Γραμματεία στον ειδικό φάκελο για κάθε Λύκειο προέλευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) δύο αντίγραφα της ειδικής κατάστασης βαθμολογίας του κάθε μαθήματος μαζί με τα αντίστοιχα αποκόμματα των τετραδίων του μαθήματος.

11. Για τη διακίνηση της βαθμολογίας και των αποκομμάτων θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

1. Οι κ.κ. Περιφερειάρχες αυτοδιοίκησης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την παροχή κάθε τεχνικής και διοικητικής στήριξης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και στις ΕΕΔΔΕ για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

2. Οι κ.κ. Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για το συντονισμό της οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων ΚΑΙ :

- Μέχρι 8 Απριλίου να ορίσουν τα Ε.Κ. αρμοδιότητάς τους, κεφ. Β σελ 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1

- Επίσης, μέχρι 8 Απριλίου να συγκροτήσουν τις ΕΕΔΔΕ αρμοδιότητάς τους, κεφ. Γ σελ 4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

3. Οι κ.κ. Διευθυντές Δ.Ε. παρακαλούνται για την επίδοση της παρούσας στους προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων της περιοχής ευθύνης τους, στους προέδρους των ειδικών εξεταστικών κέντρων και στους προέδρους των Λυκειακών επιτροπών ΚΑΙ :

- Μέχρι 8 Απριλίου να ορίσουν τα Ειδικά Ε.Κ. αρμοδιότητάς τους, αφού θα έχουν συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων από τα Λύκεια ευθύνης τους κεφ. Ζ σελ.8 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

- Εγκαίρως (περί τα τέλη Απριλίου) να συγκροτήσουν τις Λ.Ε.Ε. ευθύνης τους κεφ. Γ σελ. 4

- Πέντε (5) μέρες πριν τις εξετάσεις να ορίσουν τους επιτηρητές κεφ. Δ σελ.5.

- Περί τα τέλη Απριλίου να είναι έτοιμοι για την έναρξη των δοκιμαστικών εκπομπών VBI.

4. Οι κκ. Διευθυντές Γενικών Λυκείων παρακαλούνται για τη συνεργασία τους με τους προέδρους των ΕΕΔΔΕ και των Βαθμολογικών Κέντρων ΚΑΙ :

- Να αποστείλουν άμεσα στις ΕΕΔΔΕ καταστάσεις και γνωματεύσεις των υποψηφίων για προφορική εξέταση.

- Περί τα τέλη Απριλίου να είναι έτοιμοι για την έναρξη των δοκιμαστικών εκπομπών VBI.


Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/