Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Διευκρινίσεις για την φορολόγηση επιδομάτων πρόνοιας και αναπηρίαςτου Υπουργού Τρ. Αλεξιάδη


 Διευκρινίσεις για την φορολόγηση επιδομάτων πρόνοιας και αναπηρίας
Διευκρινίσεις σχετικά με την φορολόγηση επιδομάτων πρόνοιας και αναπηρίας, δίνει με έγγραφη απάντησή του στην Βουλή ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κος Τρ. Αλεξιάδης, μετά από ερώτηση βουλευτών.
Συγκεκριμένα η έγγραφη απάντηση αναφέρει τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, ο οποίος ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2014 και μετά, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες εμπίπτει στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο.
Με την ΠΟΛ.1094/17.4.2015 εγκύκλιο διαταγή διευκρινίστηκε ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, άπορους, κλπ) από το Δημόσιο ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 και επομένως δε φορολογούνται.
Τονίζεται ότι η εν λόγω διευκρίνιση αφορά σε ποσά που καταβάλλονται έκτακτα στα άτομα αυτά και δεν αποτελούν εισόδημα.
Άλλωστε, συνιστά πάγια θέση της διοίκησης ότι ένα ποσό χαρακτηρίζεται ως εισόδημα όταν υπάρχει περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης, καθώς και τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής.
Σημειωτέον, με την παρ.25 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου επισημάνθηκε ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου, ήτοι και του αριθ. Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013/23.7.2013 εγγράφου.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.4024/2011, ορίζεται ότι απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όλα τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, συμπεριλαμβανομένων, κατ’ επέκταση, και των επιδομάτων πρόνοιας και αναπηρίας που λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος δίνουν την έννοια του εισοδήματος αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή των σχετικών φορολογικών διατάξεων. Επομένως, το θέμα ποια εισοδήματα θα ληφθούν υπόψη για την χορήγηση οποιοσδήποτε άλλης φοροελάφρυνσης ή του εκάστοτε επιδόματος ή παροχής ανήκει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας ή του φορέα που τα χορηγεί.

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/

Έλεγχοι ΙΚΑ σε συνταξιούχους με αναπηρία που εργάζονται


 Έλεγχοι ΙΚΑ σε συνταξιούχους με αναπηρία που εργάζονται
Κατάλογος συνταξιούχων έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ, προκειμένου τα αρμόδια κατά περίπτωση υποκαταστήματα να προχωρήσουν στους απαιτούμενους ελέγχους και να διαπιστωθεί η τήρηση της νομοθεσίας που αφορά τους εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.
Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων που ξεκινά το Ίδρυμα, με στόχο την αύξηση των εσόδων από όλες τις πιθανές πηγές, οι υπηρεσίες του Ταμείου καλούνται αρχικά να διαπιστώσουν τη διατήρηση της ασφαλιστικής αναπηρίας των υπό έλεγχο συνταξιούχων, η οποία είχε καθοριστεί με την απόφαση συνταξιοδότησης ή τη (μερική ή ολική) ανάκτηση της ικανότητάς τους προς απόκτηση εισοδήματος από εργασία. Παράλληλα, καλούνται να ερευνήσουν και την τήρηση της νόμιμης υποχρέωσης των εν λόγω συνταξιούχων να δηλώνουν στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων αυτή την απασχόλησή τους. Εγκύκλιος του Ιδρύματος καλεί τα υποκαταστήματα να ελέγξουν την τήρηση της νομοθεσίας για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που εργάζονταν πριν από τις 13 Μαΐου, όταν και τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος ασφαλιστικός νόμος.
Ειδικότερα για μισθωτούς συνταξιούχους ορίζεται πως μετά την παρέλευση έξι συνεχών μηνών από την έναρξη της εργασίας, το ασφαλιστικό όργανο θα πρέπει να συγκρίνει για κάθε μήνα τον καθαρό μηνιαίο μισθό της εργασίας του συνταξιούχου με τον καθαρό μηνιαίο μισθό που θα λάμβανε σύμφωνα με τις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της τελευταίας ειδικότητάς του πριν από την επέλευση της αναπηρίας. Ο καθαρός μισθός που καταβάλλεται στον συνταξιούχο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το όριο που καθορίζεται από τη βαθμίδα αναπηρίας του.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο ίδιος έλεγχος γίνεται από τον έβδομο μήνα μετά την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας, με βάση τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις ή από τα εκκαθαριστικά σημειώματα της ΔΟΥ.
Λαμβάνονται υπόψη τα μηνιαία καθαρά κέρδη από την εμπορική επιχείρηση ή το μηνιαίο καθαρό εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών κρατήσεων. Αυτά συγκρίνονται με τον καθαρό μηνιαίο μισθό που θα λάμβαναν σύμφωνα με τις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της τελευταίας ειδικότητάς τους.
Διαβάστε την εγκύκλιο:
*******
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Τ.Κ. 10241 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : diefpar@ika.gr
Αθήνα, 22 .7. 2016
Αριθ. Πρωτ. Σ32 /15
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚO ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα Γραφείο Διευθυντή
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Διοίκηση Έργων Εκσυγχρονισμού Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών, Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
2. Σε όλους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών απονομών και πληρωμών συντάξεων
ΘΕΜΑ: «Κρίση περί ασφαλιστικής αναπηρίας στη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έλεγχος ασφαλιστικής αναπηρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99, όπως ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 για συνταξιούχους που έχει διαπιστωθεί ότι εργάστηκαν ή συνέχισαν εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016.»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με αφορμή τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπηρεσίες της Διοίκησης σχετικά με την εργασία συνταξιούχων λόγω αναπηρίας και προκειμένου να διαπιστωθεί από τα αρμόδια υποκαταστήματα η διατήρηση του δικαιώματός αυτών των συνταξιούχων να λαμβάνουν συνολικά ή μέρος της σύνταξης που τους χορηγήθηκε, παραθέτουμε προς διευκόλυνση του έργου σας τις ακόλουθες πληροφορίες, σε μια συνοπτική παρουσίαση της ερμηνευτικής κωδικοποίησης της σχετικής νομοθεσίας, της ασφαλιστικής πρακτικής και της σχετικής νομολογίας.
Καταρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 57440/1938, όπως αυτή ισχύει, περί «Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.» (Β΄ 33), «Η υπηρεσία του Ιδρύματος παρακολουθεί αυτεπαγγέλτως την κατάστασιν των συνταξιούχων, αναφέρουσα αμελλητί εις το αρμόδιον όργανον πάσαν μεταβολήν δυναμένην να επιφέρει τροποποίησιν ή άρσιν του δικαιώματος εις σύνταξιν». Μία από αυτές τις μεταβολές είναι η απασχόληση των συνταξιούχων.
Επομένως, ο έλεγχος για τη διατήρηση της ασφαλιστικής αναπηρίας γίνεται όχι μόνο στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου αλλά και στους συνταξιούχους των οποίων η συνταξιοδότηση διαρκεί για αόριστο χρόνο, είτε βάσει υγειονομικής κρίσης είτε βάσει του άρθρου 18 του Κ.Α.Α.

Α. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του ΑΝ 1846/51, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 1902/90, ανάπηρος θεωρείται ο ασφαλισμένος ο οποίος από πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωματική ή πνευματική, εξάμηνης –το λιγότερο- διάρκειας, δεν μπορεί να κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, τις δεξιότητες, τη μόρφωση και τη συνηθισμένη επαγγελματική του δραστηριότητα και απασχόληση περισσότερο από ένα ορισμένο ποσοστό του εισοδήματος που συνήθως κερδίζει στην ίδια περιοχή και επαγγελματική κατηγορία σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. Ως εκ τούτου, η ικανοποίηση της αξίωσης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας, εκτός από τη συμπλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων ασφάλισης κατά περίπτωση, προϋποθέτει:
i. πάθηση, βλάβη ή εξασθένηση, σωματική ή πνευματική (μη οφειλόμενη σε σκόπιμη ενέργεια του ίδιου του ασφαλισμένου προκειμένου να καταστεί ανάπηρος),
ii. τουλάχιστον εξάμηνη διάρκεια της πάθησης ή της βλάβης ή της εξασθένησης, κατά ιατρική πρόβλεψη,
iii. μείωση της βιοποριστικής ικανότητας του ασφαλισμένου (της ικανότητάς του προς απόκτηση εισοδήματος από εργασία) σε ορισμένο βαθμό, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του (ασφαλιστική αναπηρία).
Συνεπώς, για την αναγνώριση του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, δεν αρκεί η αιτιολογημένη διαπίστωση από τα υγειονομικά όργανα της ιατρικής αναπηρίας, αλλά πρέπει να συνυπάρχει και η πραγματική αδυναμία του ασφαλισμένου να συνεχίσει την εργασία του, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του, δηλαδή η ασφαλιστική αναπηρία.

Β. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ)
1. Αρμόδια όργανα
Για το ζήτημα της αρμοδιότητας, σας παραπέμπουμε στις οδηγίες του Γενικού Εγγράφου με αρ. πρωτ. Σ32/23/11.12.2014.
2. Στάθμιση της ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων για την αναγνώριση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας
α) Όπως προαναφέρθηκε, ο τρίτος παράγων που στοιχειοθετεί την έννοια της αναπηρίας, κατά τις ως άνω διατάξεις, είναι η πραγματική αδυναμία του ασφαλισμένου να συνεχίσει την εργασία του, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του, δηλαδή η ασφαλιστική αναπηρία. Η προϋπόθεση αυτή δεν υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος, παρά τη δεδομένη κατάσταση της υγείας του, συνεχίζει την εργασία του και από αυτή κερδίζει όσα περίπου υγιής εργαζόμενος της ίδιας με αυτόν επαγγελματικής κατηγορίας. Γι’ αυτό, η συνέχιση της (εξαρτημένης) εργασίας από τον ανάπηρο ασφαλισμένο που έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης τού στερεί το δικαίωμα αυτό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, κατά την ημερομηνία που ζητεί σύνταξη λόγω αναπηρίας ο ασφαλισμένος, πρέπει να έχει επαληθευτεί ο κίνδυνος της ασφαλιστικής αναπηρίας του σε ορισμένη βαθμίδα (βαριά, συνήθη, μερική), προκειμένου να δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας στη βαθμίδα αυτή. Επομένως, εάν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά το χρόνο κατάθεσης της σχετικής αίτησης, το ασφαλιστικό όργανο που κρίνει την αίτηση αυτή απορρίπτει τη χορήγηση της παροχής μέχρι τη διακοπή της εργασίας. Οι ισχυρισμοί του ασφαλισμένου ότι αναγκάζεται να συνεχίσει την εργασία του για οικονομικούς λόγους ή ότι κατορθώνει να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις της εργασίας με υπερένταση των προσπαθειών του και με ανοχή του εργοδότη του ή ότι τοποθετήθηκε στη θέση εργασίας δυνάμει ειδικών προστατευτικών διατάξεων δεν αξιολογούνται ως βάσιμοι στην περίπτωση αυτή, διότι η συνταξιοδοτική προστασία λόγω αναπηρίας βρίσκει αιτιολογικό έρεισμα στην πραγματική αδυναμία συνέχισης της εργασίας που παρέχει τα αναγκαία μέσα προς βιοπορισμό του ασφαλισμένου και όχι στις συνθήκες και τους όρους με τους οποίους παρέχεται η εργασία.
β) Όπως έχει γίνει δεκτό με το με αρ. πρωτ. 66504/Φ52/16.4.1976 Γενικό Έγγραφο, ως αφετηρία για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε σύνταξη λόγω αναπηρίας λαμβάνεται ο χρόνος της εμφάνισης της ασφαλιστικής αναπηρίας, ο οποίος συνήθως συμπίπτει με το χρόνο κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή, καθώς η επίκληση της αναπηρίας ως αιτία συνταξιοδότησης εναπόκειται στη βούληση του ασφαλισμένου. Η ερμηνεία αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των ασφαλισμένων οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να συμπληρώσουν μέχρι την εκδήλωση της ιατρικής αναπηρίας τους τις απαιτούμενες από το νόμο ελάχιστες ημέρες ασφάλισης κατά περίπτωση προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και τις συμπληρώνουν μεταγενέστερα, με υπερένταση των δυνάμεών τους. Η θέση αυτή είναι επίσης σύμφωνη τόσο με την ασφαλιστική πρακτική όσο και με τη νομολογία, αφού τα ασφαλιστικά όργανα έχουν τη δυνατότητα να μεταθέσουν το χρόνο εμφάνισης της ασφαλιστικής αναπηρίας στο χρόνο διακοπής της εργασίας, δεδομένου ότι -παρά την ιατρική αναπηρία- η υπό ορισμένες προϋποθέσεις παροχή εργασίας αίρει την ασφαλιστική αναπηρία. Η προχρονολόγηση της αναπηρίας με σκοπό τον έλεγχο των ασφαλιστικών προϋποθέσεων σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης για συνταξιοδότηση απαιτεί τη διατήρηση της ασφαλιστικής αναπηρίας μεταξύ της εμφάνισης της πάθησης και της αίτησης.
Ωστόσο, ο ασφαλισμένος μπορεί και μετά την εκδήλωση της αναπηρίας του να συνεχίσει ή να επαναλάβει με υπερένταση των δυνάμεών του την εργασία του για να συμπληρώσει τις νόμιμες γενικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις προκειμένου να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για την αιτία αυτή και να το ασκήσει. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της παροχής –εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις- επειδή η παροχή εργασίας υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις αποσκοπούσε στη συνταξιοδότηση. Δεδομένου όμως ότι για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ο χρόνος επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου δεν είναι ο χρόνος εμφάνισης της πάθησης ή βλάβης αλλά ο χρόνος διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας με σκοπό τη συνταξιοδότηση, εάν μεταξύ της εμφάνισης της πάθησης (στις περιπτώσεις προχρονολόγησής της) και της αίτησης συνταξιοδότησης υπάρχει σταθερή εργασία πέραν των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα πρέπει να ελέγχεται η ασφαλιστική αναπηρία.
Για παράδειγμα, η ασφαλιστική αναπηρία ως αιτία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου που δικαιολογεί τη χορήγηση σύνταξης θα πρέπει να ελεγχθεί και στην περίπτωση ασφαλισμένου που κατά το χρόνο εμφάνισης της πάθησης σε συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας είχε συμπληρώσει τόσο τις 1500 ημέρες ασφάλισης όσο και τις 600 ημέρες και μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του για συνταξιοδότηση εργάστηκε σταθερά -και όχι περιστασιακά- χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο ούτε για τη θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης ούτε για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας, προκειμένου να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
3. Οι επιπτώσεις της επαγγελματικής δραστηριότητας των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας στο συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα
Σύμφωνα με τη νομολογία που εφαρμόζεται στην ασφαλιστική πρακτική η παροχή εργασίας θεωρείται ότι αποκτά μόνιμο χαρακτήρα μετά την πάροδο τουλάχιστον έξι μηνών από ενάρξεώς της. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση της διατήρησης της ασφαλιστικής αναπηρίας γίνεται μετά τη συμπλήρωση αυτού του διαστήματος και όχι στις περιπτώσεις συμπτωματικής και πρόσκαιρης απασχόλησης, ακόμα και αν οι απολαβές του συνταξιούχου υπερβαίνουν τα όρια που ισχύουν ανάλογα με τη βαθμίδα αναπηρίας του.
Τα ουσιώδη στοιχεία που επηρεάζουν το ζήτημα της συνέχισης χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας, είτε εξ ολοκλήρου, στη βαθμίδα που αναγνωρίστηκε με την απόφαση διευθυντή, είτε σε χαμηλότερη βαθμίδα, είναι η διάρκεια της απασχόλησης και το ύψος των απολαβών από την εργασία. Στην περίπτωση, λοιπόν, που ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας εργαστεί μετά τη συνταξιοδότησή του κατά τρόπο μόνιμο και σταθερό (περισσότερο από ένα συνεχές εξάμηνο) με απολαβές που ξεπερνούν τα καθορισμένα από τα οριζόμενα στα εδάφια α΄, β΄και γ΄ του άρθρου 27 του N. 1902/90 όρια (ανάλογα με τη βαθμίδα αναπηρίας του), το ασφαλιστικό όργανο μπορεί να περιορίσει την ασφαλιστική αναπηρία του (να τον κατατάξει σε χαμηλότερη βαθμίδα) ή και να την άρει (με συνέπεια τη διακοπή της συνταξιοδότησης). Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου αποδοχών σύμφωνα με τη βαθμίδα αναπηρίας στην οποία ανήκει ο συνταξιούχος αλλά όχι και στην επόμενη (χαμηλότερη) βαθμίδα αναπηρίας, χορηγείται σύνταξη που αντιστοιχεί στο ποσό αυτής της χαμηλότερης βαθμίδας. Εάν όμως διαπιστωθεί ότι συνταξιούχος με μερική αναπηρία κερδίζει περισσότερο και από το μισό των αποδοχών υγιούς εργαζόμενου της ίδιας επαγγελματικής κατηγορίας στην οποία ανήκε ο συνταξιούχος πριν από την επέλευση της αναπηρίας, θεωρείται ότι έχει ανακτήσει πλήρως τη βιοποριστική του ικανότητα, οπότε θα πρέπει να αρθεί η ασφαλιστική αναπηρία του, με συνέπεια τη διακοπή της συνταξιοδότησής του.
Ο έλεγχος της διατήρησης της ασφαλιστικής αναπηρίας του εργαζόμενου συνταξιούχου είναι ανεξάρτητος από τη φύση της εργασίας και την ταυτότητα του εργοδότη (ίδια ή διαφορετική εργασία στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη πριν και μετά τη συνταξιοδότηση) καθώς και από το γεγονός ότι μπορεί ο συνταξιούχος να έχει στραφεί από την εξαρτημένη εργασία στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, ακόμα και στην περίπτωση που ο συνταξιούχος δεν απασχολείται προσωπικά στην επιχείρηση που διατηρεί.
Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το έγγραφο Φ.80000/20949/1655/3.11.2008 διευκρινίζει ότι το περιεχόμενο και η ουσία των καταστατικών διατάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι ταυτόσημο με τις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για συνταξιούχους που ασφαλίζονται ως μισθωτοί ή ως αυτοαπασχολούμενοι, δεδομένου ότι ο σκοπός χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι ακριβώς η εξασφάλιση εισοδήματος στον ασφαλισμένο, ως αντιστάθμισμα της αδυναμίας του να εργαστεί ή, σε περίπτωση που εργάζεται, της απώλειας που υφίσταται το εισόδημά του λόγω της αναπηρίας του σε σχέση με όσα θα κέρδιζε αν δεν ήταν ανάπηρος.
Μετά την άρση της ασφαλιστικής αναπηρίας και τη διακοπή της συνταξιοδότησης, απαιτείται η κατάθεση νέας αίτησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας, η οποία εξετάζεται προκειμένου να αναγνωριστεί ένα νέο δικαίωμα, εφόσον εκτιμηθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές ότι το ποσοστό αναπηρίας του ασφαλισμένου είναι συντάξιμο. Στην περίπτωση αυτή, η έναρξη συνταξιοδότησης ανάγεται στην ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης του ασφαλισμένου.
4. Ειδικές περιπτώσεις
α) Με το Γενικό Έγγραφό μας Σ32/3/26.1.1995 έγινε δεκτό ότι η συμμετοχή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ειδικά ιδρύματα με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση δεν μπορεί να θεωρηθεί άσκηση επαγγέλματος ή ανάληψη εργασίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 1902/90.
β) Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Β.Δ. 7/1965, που ρυθμίζει τα θέματα συνταξιοδότησης του προσωπικού των αεροπορικών επιχειρήσεων που έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993, ορίζεται ότι για να τύχει πλήρους σύνταξης λόγω αναπηρίας το ιπτάμενο προσωπικό των εν λόγω επιχειρήσεων θα πρέπει να κριθεί οριστικά ανίκανο προς άσκηση της επαγγελματικής του ειδικότητας, λόγω πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής. Περί της ανικανότητας του ιπτάμενου προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών προς εργασία αποφαίνεται αποκλειστικά και κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πολεμικής Αεροπορίας, οι γνωματεύσεις της οποίας είναι δεσμευτικές για τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Επομένως, ειδικά για το ιπτάμενο προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών, που έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας με βάση την προαναφερθείσα διάταξη λόγω ανικανότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και όχι με τους όρους των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 1902/90, η ανάληψη εργασίας στην ίδια επιχείρηση σε άλλο κλάδο εργασίας και με άλλη ειδικότητα ή σε άλλη επιχείρηση (αεροπορική ή μη) δεν επιδρά στο συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα.
Για το ιπτάμενο προσωπικό των αεροπορικών επιχειρήσεων που έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά από την 1.1.1993 και μετά, ισχύουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 2084/1992, οι οποίες παραπέμπουν στο άρθρο 27 του Ν. 1902/1990, ενώ για τη διαπίστωση της αναπηρίας τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 2084/1992, αποφαίνονται πλέον οι υγειονομικές επιτροπές των φορέων (νυν ΚΕΠΑ), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ.80000/27466/1753/23.1.2008 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας. Επομένως, το ιπτάμενο προσωπικό των αεροπορικών επιχειρήσεων που ασφαλίστηκε για πρώτη φορά από 1.1.1993 και συνταξιοδοτείται λόγω αναπηρίας σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, εάν απασχοληθεί σε οποιαδήποτε μισθωτή ή ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα ελέγχεται για τη διατήρηση της ασφαλιστικής αναπηρίας σύμφωνα με το γενικό κανόνα.
γ) Για το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο οποίο χορηγείται σύνταξη λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3801/2009, δηλαδή θεωρείται ότι βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, χωρίς αποδοχές από την υπηρεσία, εφόσον η νόσος είναι ιάσιμη κατά την εκτίμηση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Για την αντιμετώπιση αυτής της περίπτωσης, όπως και για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας των μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν ως ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό φορέα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας παραπέμπουμε στις οδηγίες της εγκυκλίου 10/2014.
δ) Με την εγκύκλιο 113/2007 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, με τις οποίες προβλέπεται η σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), οι οποίοι αποτελούν μονάδες ψυχικής υγείας, εποπτευόμενες από το αρμόδιο Υπουργείο, που αποβλέπουν στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των μελών τους - μεταξύ των οποίων είναι και φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ανάγκη αποκατάστασης λόγω ψυχικής διαταραχής- και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να παρέχουν εργασία στους εν λόγω φορείς και να αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητα και το χρόνο εργασίας τους, ενώ στην περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή άλλη παροχή δεν την χάνουν με την ιδιότητά τους ως μελών των ΚΟΙ.Σ. Π.Ε. (παρ. 5, περ. α΄).
6. Διαπίστωση της διατήρησης/μεταβολής/άρσης της ασφαλιστικής αναπηρίας από τα ασφαλιστικά όργανα
Μετά την παρέλευση της διαρκούς εξάμηνης απασχόλησης του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας, τα μεγέθη που πρέπει να προσδιοριστούν και να συγκριθούν είναι τα καθαρά έσοδα της νέας (μετά τη συνταξιοδότηση) επαγγελματικής δραστηριότητας του συνταξιούχου με τα έσοδα που θα μπορούσε να κερδίζει από την απασχόληση στην ειδικότητα/επαγγελματική κατηγορία στην οποία δραστηριοποιείτο πριν από την εμφάνιση της αναπηρίας που του έδωσε το δικαίωμα να λαμβάνει σύνταξη από αυτή την αιτία. Ως αποδοχές που θα λάμβανε ο συνταξιούχος από την άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσε πριν από την εμφάνιση της αναπηρίας που του έδωσε δικαίωμα συνταξιοδότησης θεωρούνται οι αποδοχές που προβλέπονται από τις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών του οικείου κλάδου, όπως έχουν διαμορφωθεί στον κρίσιμο χρόνο όπου εξετάζεται η διατήρηση της ασφαλιστικής αναπηρίας από το ασφαλιστικό όργανο (π.χ. με τριετίες, οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα εορτών κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά μπορούν να γνωστοποιηθούν από τις Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.
Στην πράξη εμφανίζονται δύο περιπτώσεις εργαζόμενων συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: εκείνοι που απασχολούνται σε μισθωτή εργασία και εκείνοι που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
α) Μισθωτοί συνταξιούχοι
Για την κρίση της ασφαλιστικής αναπηρίας των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας που εργάζονται σε μισθωτή εργασία, μετά την παρέλευση έξι συνεχών μηνών από την έναρξη της εργασίας, το ασφαλιστικό όργανο θα πρέπει να συγκρίνει για κάθε μήνα τον καθαρό μηνιαίο μισθό της εργασίας του συνταξιούχου με τον καθαρό μηνιαίο μισθό που θα λάμβανε στον κρίσιμο χρόνο όπου εξετάζεται η διατήρηση της ασφαλιστικής αναπηρίας σύμφωνα με τις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της τελευταίας (ή συνήθους) ειδικότητάς του πριν την επέλευση της αναπηρίας που του έδωσε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Ο καθαρός μισθός που καταβάλλεται στο συνταξιούχο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το όριο που καθορίζεται από τη βαθμίδα αναπηρίας του.
Παράδειγμα: Συνταξιούχος βαριάς αναπηρίας (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%) πριν από τη συνταξιοδότησή του ήταν μισθωτός, καθηγητής ξένων γλωσσών και μετά τη συνταξιοδότηση υπάλληλος γραφείου. Ύστερα από έξι συνεχείς μήνες εργασίας, ο καθαρός μισθός του ως υπαλλήλου γραφείου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1/5 των καθαρών αποδοχών ενός (υγιούς) μισθωτού καθηγητή ξένων γλωσσών, όπως ο μισθός αυτός θα είχε διαμορφωθεί τον κρίσιμο χρόνο που ελέγχεται, δηλαδή από τον έβδομο μήνα εργασίας και μετά. Εάν υπάρχει υπέρβαση του 1/5 αλλά όχι και του ορίου της επόμενης βαθμίδας αναπηρίας, θα του χορηγηθεί από το χρονικό αυτό σημείο και μετά η σύνταξη της επόμενης βαθμίδας, δηλαδή συνήθους αναπηρίας, ενώ εάν διαπιστωθεί υπέρβαση του ορίου και της τελευταίας βαθμίδας (1/2), θεωρείται ότι ο συνταξιούχος έχει ανακτήσει την ικανότητά του να εργάζεται συστηματικά όπως και ένας υγιής μισθωτός. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί η έκδοση απόφασης με την οποία αίρεται η ασφαλιστική αναπηρία του και διακόπτεται η συνταξιοδότησή του, ενώ σε κάθε περίπτωση αναζητούνται και τα ποσά συντάξεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.
Διευκρινίζεται ότι η υπέρβαση του ορίου αποδοχών σε ένα μήνα αρκεί για την αλλαγή βαθμίδας αναπηρίας ή την άρση της, ενώ μείωση των αποδοχών σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο δεν επηρεάζει την κρίση της ασφαλιστικής αναπηρίας.
β) Αυτοτελώς απασχολούμενοι συνταξιούχοι
Ο έλεγχος της ασφαλιστικής αναπηρίας των αυτοτελώς απασχολουμένων γίνεται από τον έβδομο μήνα που διανύθηκε από την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας, με βάση τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις ή από τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. Για την κρίση σχετικά με τη διατήρηση της ασφαλιστικής αναπηρίας τους, λαμβάνονται υπ’ όψη τα μηνιαία καθαρά κέρδη από την ατομική εμπορική επιχείρηση ή το μηνιαίο καθαρό εισόδημα από ατομικό ελεύθερο επάγγελμα (τα ετήσια καθαρά έσοδα διαιρούνται διά 12), αφαιρουμένων των ασφαλιστικών κρατήσεων (αν υπάρχουν), για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους απασχολούμενους σε εξαρτημένη εργασία.
Αυτά τα καθαρά μηνιαία κέρδη συγκρίνονται με τον καθαρό μηνιαίο μισθό που θα λάμβαναν στον κρίσιμο χρόνο όπου εξετάζεται η διατήρηση της ασφαλιστικής αναπηρίας σύμφωνα με τις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της τελευταίας (ή συνήθους) ειδικότητάς τους πριν την επέλευση της αναπηρίας που τους έδωσε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Τα μηνιαία καθαρά κέρδη της επαγγελματικής δραστηριότητας του συνταξιούχων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το όριο που καθορίζεται από τη βαθμίδα αναπηρίας τους, κατά τα ανωτέρω.
Στην περίπτωση που πριν από τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ο ασφαλισμένος δεν ελάμβανε μισθό αλλά αμειβόταν με ημερομίσθιο (π.χ., εάν ήταν οικοδόμος), συγκρίνεται το γινόμενο του ημερομισθίου κάθε κρίσιμης χρονικής περιόδου που καταβάλλεται σε ασφαλισμένο με βάση την ειδικότητά του (π.χ. οικοδόμο) επί το μέσο όρο των ημερών εργασίας του κατά το αντίστοιχο σε διάρκεια χρονικό διάστημα απασχόλησης πριν από τη συνταξιοδότηση (συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης διά του αριθμού των ετών απασχόλησης και το πηλίκο διαιρείται διά 12) με τα καθαρά έσοδα της επαγγελματικής δραστηριότητας από τον έβδομο μήνα και μετά.
Παράδειγμα: Οικοδόμος, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε λόγω μερικής αναπηρίας (π.α. 50%) δραστηριοποιήθηκε μετά τη συνταξιοδότησή του σε ατομική επιχείρηση. Αφού παρέλθουν οι πρώτοι έξι μήνες δραστηριότητας, ελέγχεται η διατήρηση της ασφαλιστικής αναπηρίας του. Η άρση της ασφαλιστικής του αναπηρίας είναι επιτρεπτή από τον πρώτο μήνα που τα καθαρά έσοδά του ως επαγγελματία, αφαιρουμένων και των ασφαλιστικών κρατήσεων (αν υπάρχουν) υπερβαίνουν και το ½ του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο του ημερομισθίου του οικοδόμου όπως ισχύει την κρίσιμη χρονική περίοδο επί το μέσο όρο των ημερών εργασίας του κατά μήνα κατά το αντίστοιχο σε διάρκεια χρονικό διάστημα απασχόλησης πριν από τη συνταξιοδότηση. Τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας δεν συνυπολογίζονται, επειδή η επαγγελματική δραστηριότητα αφορά αυτοτελή απασχόληση και όχι εξαρτημένη εργασία.

Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
i. Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας καθώς και του άρθρου 18 του ΚΑΑ, θα πρέπει να ελέγχεται η διατήρηση του δικαιώματος των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας να λαμβάνουν συνολικά ή κατά ένα μέρος τη σύνταξη που τους χορηγήθηκε για ορισμένο χρόνο ή εφ’ όρου ζωής.
Για το λόγο αυτό, κατά το παρελθόν, είχε υιοθετηθεί η πρακτική πριν από κάθε παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας οι συνταξιούχοι να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση περί ανάληψης ή μη επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή ή ελεύθερη εργασία.
Η διαδικασία αυτή αντικαταστάθηκε με την υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει ο υποψήφιος συνταξιούχος στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι θα ενημερώσει γι’ αυτό την υπηρεσία, υποχρέωση η οποία πρακτικά υπενθυμίζεται στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
Παρ’ όλα αυτά, η συνέπεια των συνταξιούχων στη δήλωση αυτή δεν είναι δεδομένη, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται η δυνατότητα στην υπηρεσία να ξεκινήσει εγκαίρως τον έλεγχο διατήρησης της ασφαλιστικής αναπηρίας τους και να καλείται εκ των υστέρων -σε ορισμένες δε περιπτώσεις συστηματικής παρασιώπησης, έπειτα από σειρά ετών- να προβεί σε άρση της ασφαλιστικής αναπηρίας συνταξιούχων που ανέκτησαν την ικανότητά τους προς συστηματική εργασία, σε διακοπή της συνταξιοδότησής τους, σε καταλογισμό των ποσών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως και στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
ii. Επομένως, κατά τη διαδικασία παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, θα πρέπει πλέον να ζητείται υποχρεωτικά από τους συνταξιούχους να καταθέτουν: α) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί εργασίας τους, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους ή υπογραφή ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας και έγγραφη επιβεβαίωση του τελευταίου περί αυτού στο σώμα της Υ.Δ., και β) τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου που αφορούν τη χρήση των ετών κατά τα οποία έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας. Εξυπακούεται ότι παράλληλα η υπηρεσία συντάξεων θα πρέπει να επαληθεύσει τα στοιχεία αυτά, δηλαδή να ελέγξει την ασφαλιστική κατάσταση του συνταξιούχου από το ρόλο «Αναζήτηση Ασφαλιστικής Ιστορίας ΟΠΣ» και να τεθεί στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ενυπόγραφη σημείωση του υπαλλήλου που διενήργησε τον έλεγχο ότι «διενεργήθηκε έλεγχος της ασφαλιστικής ιστορίας του συνταξιούχου και έλεγχος περί εισοδήματός του από ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν προέκυψε ασφάλιση για μισθωτή εργασία ή εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα». Τα στοιχεία αυτά θα τίθενται υπόψη του Διευθυντή κατά το στάδιο άσκησης του δικαιώματός του περί προσφυγής ή μη στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, λόγω και της συναρμοδιότητάς του να αποφανθεί και για την ασφαλιστική αναπηρία του συνταξιούχου κατά τα στάδια της παράτασης της συνταξιοδότησής του (βλ. Γενικό Έγγραφο με αρ. πρωτ. Σ32/23/11.12.2014).
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο συνταξιούχος εργάστηκε ή συνεχίζει να εργάζεται, θα ακολουθούν οι προαναφερθείσες ενέργειες, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας κατά περίπτωση (άρθρο 16 του Ν. 3863/2010, άρθρο 20 του Ν. 4387/2016, άρθρο 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98, όπως ισχύουν).
iii. Στο intranet έχει αναρτηθεί κατάλογος συνταξιούχων ανά υποκατάστημα, για τους οποίους θα πρέπει να διαπιστωθεί η τήρηση της νομοθεσίας που αφορά τους εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες. Δηλαδή, θα πρέπει να διαπιστωθεί, αφενός, η διατήρηση της ασφαλιστικής αναπηρίας τους στη βαθμίδα που είχε καθοριστεί με την απόφαση συνταξιοδότησης ή η (μερική ή ολική) ανάκτηση της ικανότητάς τους προς απόκτηση εισοδήματος από εργασία και, αφετέρου, η τήρηση της νόμιμης υποχρέωσής τους να δηλώσουν στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων αυτή την απασχόλησή τους.
Παράλληλα, η Διοίκηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, τόσο μέσω της διασταύρωσης αρχείων όσο και με εξατομικευμένους ελέγχους.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες του παρόντος αφορούν όσους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας καταλαμβάνονταν και εξακολουθούν να καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί απασχόλησης συνταξιούχων που προϋπήρχε του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016, οδηγίες για την εφαρμογή του οποίου θα δοθούν μεταγενέστερα με εγκύκλιο, μετά την ενημέρωσή μας από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι Διευθυντές θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών συντάξεων, με υπογραφή.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών
3. Γραφείο Διευθυντή Παροχών
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Εφημερίδα «Η Καθημερινή»

 

Διδακτικά βιβλία αμβλυώπων μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17


 Διδακτικά βιβλία αμβλυώπων μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη εγκρίθηκε η εκτύπωση και η διανομή από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.) βιβλίων, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των αμβλυώπων μαθητών και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα για το σχολικό έτος 2016-2017.
28-07-16
Διδακτικά βιβλία αμβλυώπων μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη εγκρίθηκε η εκτύπωση και η διανομή από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.) βιβλίων, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των αμβλυώπων μαθητών και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα για το σχολικό έτος 2016-2017.
Ο αριθμός των αντιτύπων θα καθορισθεί από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.), (μετά την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.).Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησεκυμάτων καλεί το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.), να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.
Η απόφαση:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ.pdf

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/
 

Δωρεάν φάρμακα από Δευτέρα μόνο με το ΑΜΚΑ


 Δωρεάν φάρμακα από Δευτέρα μόνο με το ΑΜΚΑ
Η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου απέστειλε εγκύκλιο στους δήμους για τη διαδικασία χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων και των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 € για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για τον/τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο).
Την ερχόμενη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016 ξεκινάει η διαδικασία χορήγησης στους δικαιούχους δωρεάν φαρμάκων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε στους Δήμους όλης της χώρας η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου, γνωστοποιείται η διαδικασία.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ΑΜΚΑ ενώ ο έλεγχος για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, θα γίνονται από 1η Αυγούστου στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ https:/ /www.idika.gov.gr/anasfalistoi/
Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή:
Α. Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 2.400 ευρώ για μεμονωμένο άτομο και των 3.600 ευρώ για το ζευγάρι ή για το μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), προσαυξανόμενο κατά 600 ευρώ για κάθε περαιτέρω εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο) της οικογένειας.
Β. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων και των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για τον/ την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο).
Επίσης, άτομα που στις 4/4/2016 είχαν βιβλιάριο ανασφάλιστου σε ισχύ (περιλαμβάνονται όσοι είχαν καταθέσει αίτηση για έκδοση ή θεώρηση μέχρι 4/4) εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο).
Και για τις δυο περιπτώσεις ισχύουν ταυτόχρονα και περιουσιακά κριτήρια: η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 150.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος. Επιπρόσθετα το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αντίστοιχου ορίου εισοδήματος.
Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης το τελευταίο έτος δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Δωρεάν φάρμακα δικαιούνται χωρίς εισοδηματικά - περιουσιακά κριτήρια οι ανάπηροι με ποσοστό 67% και άνω, άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές δομές, φυλακισμένοι κ.ά.
Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίων θα εξετάζονται για την δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη. Η νοσηλεία είναι δωρεάν από την ημερομηνία δημοσίευσης το νόμου 4368, δηλαδή από 21/2/2016. Δεν εκδίδονται πλέον βιβλιάρια ή πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας.
Ενδεικτικά παραδείγματα:
α. Οικογένεια, όλα ή ορισμένα από τα μέλη της οποίας κατείχαν βιβλιάριο ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και ένα από αυτά είναι ταυτόχρονα άτομο με αναπηρία 67% και άνω. Στην περίπτωση του ατόμου με αναπηρία 67% και άνω που ήταν ταυτόχρονα κάτοχος βιβλιαρίου δεν πραγματοποιείται έλεγχος εισοδήματος, αφού εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη διάταξη. Πραγματοποιείται έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος για την εξέταση της αίτησης των υπόλοιπων μελών. Σε περίπτωση υπέρβασης εισοδήματος, θετική απόφαση εκδίδεται μόνο για το άτομο με αναπηρία 67% και άνω.
Οικογένεια, τα μέλη της οποίας δεν ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων, πλην ενός τέκνου που είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω και ενός τέκνου με αναπηρία κάτω από 67%. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών (πατέρας ή μητέρα) αιτείται μόνο για τα τέκνα. Πραγματοποιείται έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος για την εξέταση της αίτησης του ατόμου με αναπηρία κάτω από 67% και σε περίπτωση υπέρβασης, θετική απόφαση εκδίδεται μόνο για το άτομο με αναπηρία 67% και άνω.
Άτομο που ανήκει στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων της Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β΄), αλλά διαθέτει γνωμάτευση ΚΕΠΑ, δεν χρειάζεται να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση, αλλά για διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας προτιμάται η γνωμάτευση ΚΕΠΑ και κρίνεται αναλόγως του ποσοστού του (άνω ή κάτω από 67).

Πηγή: Εφημερίδα «Έθνος»

Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.ΧΑ), εκτός νοσοκομείων και κλινικών.


         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ.  Γ3β/ΓΠ/οικ.57299
Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.ΧΑ),
εκτός νοσοκομείων και κλινικών.
   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
    Έχοντας  υπόψη:
1.   Τις   διατάξεις   της   παρ.   2   του   άρθρου   5   του  
Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/τ.Α ́),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 90 του
Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ. Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ. Α') «Διαρ-
θρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 29.
3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋ-
ποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξο-
πλισμού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων
και Κλινικών». (ΦΕΚ 194/07-09-2000 τ. Α').
4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 « Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/23-09-2015 τ. Α').
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις». (ΦΕΚ 29, τ. Α').
6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 106/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173, τ. Α'), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4238/2014 «Πρω-
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκο-
πού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38, τ. Α'), όπως
ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98, τ. Α'), όπως ισχύει.
9. Την αριθ. Υ3β/Γ.Π.οικ. 37564/19-3-2007(ΦΕΚ 423 τ. Β')
κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων που αφο-
ρούν τη σύναψη συμβάσεων των Μονάδων Χρόνιας Αιμο-
κάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα-
μεία και την κοστολόγηση της αιμοκάθαρσης», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ./151179/4-11-2008
(ΦΕΚ 2353 τ. Β ́) και Υ3β/Γ.Π./οικ. 35106/28-3-2011 (ΦΕΚ 647
τ. Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις.
10.  Την  αριθμ.  ΕΜΠ.5/2012  (ΦΕΚ  3054  τ.  Β')  κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ903
80/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β ́/3-11-2011) κοινής
υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών
Υπηρεσιών  Υγείας  (Ε.Κ.Π.Υ.)  του  Εθνικού  οργανισμού 
Παροχών  Υπηρεσιών  Υγείας  (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»  όπως  αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ90380/5383/738/2012
(ΦΕΚ 1233/Β ́/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και
ισχύει».
11. Την αριθμ. 120/Συν.210/19-02-2015 απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
12.  Το  αριθμ.  οικ.  2792/19-07-2016  έγγραφο  του 
Υπουργού Υγείας.
13. Την ανάγκη έγκρισης σχεδίου σύμβασης μεταξύ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
(Μ.Χ.Α) για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφα-
λισμένους του.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση του ακόλουθου σχεδίου σύμβασης μεταξύ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
(Μ.Χ.Α.) εκτός νοσοκομείων και κλινικών:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡ-
ΣΗΣ (Μ.Χ.Α.).

Στο Μαρούσι σήμερα την ......................
οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επω-
νυμία  Εθνικός  οργανισμός  Παροχής  Υπηρεσιών  Υγείας 
«Ε.Ο.Π.Υ.Υ» που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Κηφισίας 39
με Α.Φ.Μ. 997478553 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) και εκπροσωπεί-
ται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ,......................, νόμιμα
εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την
υπ' αριθμ. ...................... απόφαση του Δ.Σ. του ......................
II. Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία
...................... και το διακριτικό τίτλο ...................... που εδρεύ-
ει  στο  Νομό  ......................  με  Α.Φ.Μ.  ......................  (Δ.Ο.Υ. 
......................) και της οποίας η σύσταση δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ ...................... και διοικείται νόμιμα, και η οποία
κατέχει την με αριθ. πρωτ. ...................... βεβαίωση λειτουρ-
γίας και την με αριθμ. πρωτ. ...................... βεβαίωση καλής
λειτουργίας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/
νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περι-
φέρειας, και εκπροσωπείται νομίμως από τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο, ...................... κάτοικο ...................... με Α.Φ.Μ.
...................... (Δ.Ο.Υ.......................), με Α.Δ.Τ. ...................... κα-
λούμενη εφεξής «Μ.Χ.Α.».
Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. ...................... υπουργικής
απόφασης,
1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως ασφαλιστικός οργανισμός, καλύπτει
τους δικαιούχους του, σύμφωνα με την εν γένει ισχύου-
σα νομοθεσία και τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού
Παροχών Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Η λειτουργία της Μ.Χ.Α. διέπεται από τις διατάξεις
του Π.Δ. 225/2000, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης αποτελεί:
α)  να  μην  έχει  καταγγελθεί  η  σύμβαση  της  Μ.Χ.Α. 
από φορέα κοινωνικής ασφάλισης του οποίου ο κλά-
δος υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ, για αντισυμβατική
συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται
από έγγραφα στοιχεία του οικείου ασφαλιστικού ορ-
γανισμού,
β) οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι ασκούντες διοίκηση, οι
επιστημονικά υπεύθυνοι και ο επιστημονικός διευθυντής
της, να μην έχουν αμετάκλητες καταδικαστικές αποφά-
σεις σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 153 του Ν.4281/2014,
να μην τους έχει επιβλ
ηθεί οποιαδήποτε ποινή για οικο-
νομικά εγκλήματα, και να μην τους έχει επιβληθεί ποινή
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τους ενταχθέντες σε αυτόν φορείς
κοινωνικής ασφάλισης,
γ) η εξόφληση τυχόν προστίμων τα οποία έχουν εν-
δεχομένως και για οποιονδήποτε λόγο επιβληθεί στην
Κλινική από τον ΕΟΠΥΥ ή από τους ενταχθέντες σε αυτόν
φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Μ.Χ.Α. αποδέχεται να παρέχει υπηρεσίες υγείας,
που αφορούν στην αιμοκάθαρση με όλα τα αναγκαία
κατά περίπτωση υλικά, με την προσήκουσα επιμέλεια και
τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας,
στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σύμφωνα με τον
Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, καθώς και τις σχετι-
κές εγκυκλίους - οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, όπως εκάστοτε
αυτά ισχύουν.
2. Οι υπηρεσίες υγείας (συνεδρίες αιμοκάθαρσης) προς
τους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχονται αποκλειστικά
στις εγκαταστάσεις της Μ.Χ.Α. που βρίσκεται στην οδό
......................, αριθμό ......................, Πόλη-Νομός ......................,
Τ.Κ. ...................... Η Μ.Χ.Α. οφείλει να γνωστοποιήσει αμέ-
σως κι εγγράφως στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οποιαδήποτε μεταβολή
στην δ/νση των εγκαταστάσεων στις οποίες παρέχονται
οι υπηρεσίες της σύμβασης.
3. Το βιβλιάριο ασθενείας είναι έγγραφο αυστηρά προ-
σωπικό και η χρησιμοποίηση του για λογαριασμό τρίτων
προσώπων απαγορεύεται.
4. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι βασική
προϋπόθεση της καλής εκτέ
λεσης της σύμβασης είναι
η διασφάλιση ότι η Μ.Χ.Α. παρέχει στους δικαιούχους
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες οι οποίες αφενός πληρούν τα
κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας και αφετέρου τους
κανόνες  ποιότητας  που  ορίζονται  με  αποφάσεις  του 
Δ.Σ.  του  οργανισμού.  Ρητά  συμφωνείται  ότι  η  Μ.Χ.Α. 
αποδέχεται τους κανόνες ποιότητας τους οποίους θέτει
ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιηθούν
μονομερώς σύμφωνα με την πολιτική του, και δέχεται να
συμμορφώνεται προς αυτούς σε κάθε μεταβολή τους.
Η Μ.Χ.Α. εφόσον διαθέτει πιστοπ
οιητικά ποιότητας για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες από διαπιστευμένο φορέα,
υποχρεούται να τα καταθέσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
5. Η με οποιονδήποτε τρόπο διαπίστωση της μη συμ-
μόρφωσης στους ανωτέρω γενικούς όρους, αποτελεί
ουσιώδη λόγο άμεσης και αζήμιας για τον ΕΟΠΥΥ κα-
ταγγελίας της σύμβασης και αναζήτησης τυχόν αστικών
και ποινικών ευθυνών.
6. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος κινηθεί νομικά
εναντίον του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για προσβολή έννομων αγαθών
του από μέρους της Μ.Χ.Α., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διατηρεί το δι-
καίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά της Μ.Χ.Α.. Μαζί με
τις όποιες αξιώσεις του ασφαλισμένου, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επι-
φυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
1. Η Μ.Χ.Α. υποχρεούται κατά την υπογραφή της πα-
ρούσας σύμβασης να υποβάλλει δια του νομίμου εκ-
προσώπου της στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/86 στην οποία δηλώνει τον επιστημονικό υπεύ-
θυνο νεφρολόγο της Μ.Χ.Α. και τους λοιπούς ιατρούς νε-
φρολόγους ή μη, που απασχολούνται στη συγκεκριμένη
Μ.Χ.Α., τον ακριβή αριθμό και το είδος των μηχανημάτων
αιμοκάθαρσης που διαθέτει καθώς και τις συγκεκριμένες
θεραπείες που πραγματοποιεί. Σε περίπτωση μεταβολής
των ανωτέρω στοιχείων, η Μ.Χ.Α. υποχρεούται εντός 5
ημερών να προβεί σε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση
(συμπληρωματική  δήλωση)  στη  Δ/νση  Συμβάσεων  - 
Τμήμα Συμβάσεων Π.Φ.Υ., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Η Μ.Χ.Α. υποχρεούται να γνωστοποιεί την οποια-
δήποτε μεταβολή (βλάβη, αντικατάσταση) στις θέσεις -
μηχανήματα αιμοκάθαρσης και παραλλαγών της, που
αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της
Μ.Χ.Α.  και  στην  παρούσα  σύμβαση.  Στην  περίπτωση 
μεταβολής των θέσεων αιμοκάθαρσης, η Μ.Χ.Α. υπο-
χρεούται εντός 5 ημερών να προβεί σε σχετική έγγραφη
γνωστοποίηση (συμπληρωματική δήλωση) στη Δ/νση
Συμβάσεων - Τμήμα Συμβάσεων Π.Φ.Υ., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
καθώς επίσης και να καταθέσει την ανανέωση, της βε-
βαίωσης λειτουργίας της.
3. Η Μ.Χ.Α. υποχρεούται να προμηθεύεται τα φίλτρα
και  τις  βελόνες  αιμοκάθαρσης  από  προμηθευτές  εγ-
γεγραμμένους στο μητρώο του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. καθώς και
στο μητρώο του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου,  τα  δε  προϊόντα  τους  πρέπει  να  είναι 
υποχρεωτικά εγγεγραμμένα στο εγκεκριμένο μητρώο
του  Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.  Τα  προϊόντα  διατίθενται  με  τιμές  του 
Παρατηρητηρίου Τιμών κατά την ημερομηνία έκδοσης
της δαπάνης.
4. Τα λοιπά ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιμο-
ποιούνται για την διενέργεια της αιμοκάθαρσης πρέπει
επίσης  να  είναι  υποχρεωτικά  εγγεγραμμένα  στο  μη-
τρώο του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ., οι δε προμηθευτές στο μητρώο
του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. και στο οικείο Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. Τόσο οι προμηθευτές, όσο και τα προϊόντα
που χρησιμοποιεί η Μ.Χ.Α. φέρουν υποχρεωτικά πιστο-
ποίηση από διαπιστευμένο φορέα.
5. Η Μ.Χ.Α. πριν την παροχή υπηρεσίας υγείας υπο-
χρεούται να ελέγξει την ασφαλιστική ικανότητα και την
ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ασφάλισης. Σε περίπτω-
ση κατά την οποία η Μ.Χ.Α. παράσχει υπηρεσίες σε μη
έχοντα την ασφαλιστική ικανότητα, οι υπηρεσίες αυτές
δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΎ.
Η ένταξη των νεφροπαθών δικαιούχων του ΕΟΠΥΎ σε
πρόγραμμα τακτικής αιμοκάθαρσης σε Μ.Χ.Α. γίνεται με
την έκδοση ιατρική γνωμάτευσης, κατά το υπόδειγμα
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. Η ιατρική γνωμάτευση εκδίδεται
από πιστοποιημένους στην Η.ΔΙ.Κ.Α. νεφρολόγους κρα-
τικών νοσοκομείων ή επιστημονικών υπευθύνων ΜΤΝ
και ΜΧΑ ή ιδιώτες νεφρολόγους.
6. Η Μ.Χ.Α. δια της υπογραφής και επαγγελματικής
σφραγίδας του επιστημονικού υπευθύνου, ειδικού νε-
φρολόγου της Μ.Χ.Α. αλλά και με τη σφραγίδα της ίδιας
της Μ.Χ.Α., υποχρεούται στα παρακάτω:
6.1  Να  βεβαιώνει  μέσω  συγκεντρωτικής  μηνιαίας 
κατάστασης, κατά το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
2, τον αριθμό και το είδος των συνεδριών, τα χρησιμο-
ποιούμενα υλικά (φίλτρα και βελόνες) ανά δικαιούχο,
θέτοντας την ημερομηνία πραγματοποίησης τους, που
προκύπτει από τον ατομικό φάκελο του δικαιούχου και
από το πρόγραμμα των ραντεβού της Μονάδας.
6.2 Να βεβαιώνει, σε περίπτωση ανάγκης πραγματο-
ποίησης έκτακτων συνεδριών αιμοκάθαρσης (πέραν του
αριθμού της αρχικής γνωμάτευσης ), κατά το υπόδειγμα
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4, αναλυτικά τους ιατρικούς λό-
γους που επέβαλαν τη διενέργεια τους. Ο ασφαλισμένος
νεφροπαθής δηλώνει υπεύθυνα ότι έλαβε υπηρεσίες
υγείας για αιμοκάθαρση (τακτικές και έκτακτες) από τη
Μ.Χ.Α..
Το αποδεκτό ποσοστό των μηνιαίων έκτακτων αιμο-
καθάρσεων μιας Μ.Χ.Α. είναι το ένα τοις εκατό (1%) του
συνόλου  των  συνεδριών  αιμοκάθαρσης  στη  μονάδα 
νεφρού το μήνα. Υπέρβαση του ανωτέρω μηνιαίου πο-
σοστού έκτακτων αιμοκαθάρσεων δεν αποζημιώνεται
από τον ΕΟΠΥΥ.
Οι  παρακάτω  αιτίες  διενέργειας  έκτακτων  αιμοκα-
θάρσεων αποτελούν παράγοντες (μεμονωμένοι ή/και
συνδυαστικοί) που εντάσσονται στο αποδεκτό εύρος
του ποσοστού υπέρβασης ένα τοις εκατό (1%) εκτάκτων
αιμοκαθάρσεων επί του συνόλου των αιμοκαθάρσεων
μιας Μ.Χ.Α.:
• Υπερφόρτωση με υγρά
• Υπερβολική αύξηση σωματικού βάρους
• Συμπτωματική υπερκαλιαιμία
• Υποτασικό ή υπερτασικό επεισόδιο
• Προβλήματα αγγειακής προσπέλασης (θρόμβωση).
• Πήξη φίλτρου αιμοκάθαρσης
• Αποφυγή συνδρόμου διαταραχής της ωσμωτικής
ισορροπίας (DDS).
6.3 Σε περιπτώσεις όπου οι αιμοκαθαιρόμενοι δικαι-
ούχοι  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  επιθυμούν  να  φιλοξενηθούν  για 
σύντομο χρονικό διάστημα από άλλη μονάδα νεφρού,
θα  πρέπει  συνοδευτικά  να  έχουν  την  αρχική  ιατρική 
γνωμάτευση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1) του θεράποντος νε-
φρολόγου της μονάδας νεφρού (που έχουν ενταχθεί σε
μόνιμο τακτικό πρόγραμμα αιμοκάθαρσης), στην οποία
θα περιγράφονται οι συνθήκες αιμοκάθαρσης και τα ιδι-
αίτερα προβλήματα του ασθενούς.
6.4 Ο θεράπων νεφρολόγος της Μ.Χ.Α. δύναται στην
επανέκδοση  αιτιολογημένης  ιατρικής  γνωμάτευσης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1), εάν κρίνει ότι ο ασθενής πρέπει,
για λόγους που έχουν καταγραφεί στον ατομικό φάκελο
παρακολούθησης του, να αλλάξει εφεξής, το μηνιαίο
πρόγραμμα  του  με  περισσότερες  συνεδρίες  ή/και  με 
αλλαγή της μεθόδου αιμοκάθαρσης.
6.5 Επιπλέον, ο διοικητικός υπεύθυνος και ο επιστημο-
νικά υπεύθυνος της Μ.Χ.Α. υποχρεούνται να βεβαιώνουν
με την υπογραφή και τη σφραγίδα τους για την ακρίβεια
και τη γνησιότητα των στοιχείων των συγκεντρωτικών
μηνιαίων καταστάσεων χρέωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες
συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
φέρουν τη σφραγίδα της Μ.Χ.Α..
6.6  Η  μη  τήρηση  των  ανωτέρω  συνεπάγεται  την 
μη  απόδοση  της  αντίστοιχης  αποζημίωσης  από  τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
7.  Η  Μ.Χ.Α.  όταν  κληθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσί-
ες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υποχρεούται να παρέχει εγγράφως ή
προφορικώς οποιαδήποτε στ
οιχεία ή διευκρινίσεις, που
έχουν σχέση με τις υπηρεσίες τις οποίες παρείχε προς
τους δικαιούχους του οργανισμού. Η προθεσμία για την
παροχή των στοιχείων ή/και διευκρινήσεων ορίζεται σε
πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ειδοποί-
ησης της Μ.Χ.Α..
8.  Να  τηρεί  τους  κανόνες  υγιεινής  και  ασφάλειας 
όπως  προβλέπονται  από  τις  κείμενες  διατάξεις  για 
την αποφυγή διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώ-
ξεων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
Υ1.Γ.Π.114971/11-02-2014 του Υπουργείου Υγείας, και να
διατηρεί τον μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό
στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Η συντήρηση
των ιατρικών μηχανημάτων για τη διενέργεια αιμοκα-
θάρσεων, επιβάλλεται να γίνεται μόνο από καταλλήλως
πιστοποιημένα (ISO 13485) τεχνικά συνεργεία.
9. Να διαχειρίζεται τα ιατρικά απόβλητα, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ.
146163/2012 (ΦΕΚ Β' 1537/8-5-2012).
10. Να διατηρεί το προσωπικό της όσον αφορά στον
αριθμό και στη σύνθεσή του, κατάλληλα εκπαιδευμένο
και εξειδικευμένο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κεί-
μενης νομοθεσίας.
11. Η Μ.Χ.Α. οφείλει να τηρεί ειδικό μητρώο για τους
δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο οποίο θα καταχωρεί τα
ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο και αριθμό μη-
τρώου), τις πραγματοποιηθείσες συνεδρίες αιμοκάθαρ-
σης καθώς και την ημερομηνία εκτέλεσής τους. Το ως
άνω ειδικό μητρώο διατηρείται για 10 έτη και βρίσκε-
ται πάντοτε στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όποτε και αν ζητηθεί.
12. Η Μ.Χ.Α. υποχρεούται να τηρεί και ηλεκτρονικό αρ-
χείο των παρεχόμενων στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα κα-
θορίζονται από τον οργανισμό. Το ως άνω αρχείο διατη-
ρείται για 10 έτη και βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των
αρμόδιων Οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όποτε κι αν ζητηθεί.
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.  Η  Μ.Χ.Α.  προκειμένου  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες 
τεχνητού νεφρού για τις οποίες έχει άδεια, πρέπει να
φροντίζει ώστε η ιατρική πράξη της αιμοκάθαρσης να
διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμ-
βασης. Οι πληρωμές των λογαριασμών γίνονται σύμφω-
να με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να καταβάλλει στο δεύτερο
συμβαλλόμενο τη νόμιμη αμοιβή όπως καθορίζεται από
την Υ3β/Γ.Π./οικ. 37564/2007 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β' 423/2007) όπως ισχύει κάθε φορά. Στο νοσήλιο
της αιμοκάθαρσης (κλασσικής ή παραλλαγής), περιλαμ-
βάνονται όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις
που γίνονται για την παρακολούθηση της κατάστασης
του ασθενούς. Στην έννοια του νοσηλίου της αιμοκά-
θαρσης δεν περιλαμβάνονται τα εξαιρούμενα φάρμακα
όπως ορίζονται στον Ε.Κ.Π.Υ. καθώς και τα φίλτρα και οι
βελόνες.
3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει για παραλλαγές αιμοκά-
θαρσης σε δικαιούχους του έως το 40% του συνόλου
των μηνιαίων αιμοκαθάρσεων της μονάδας. Εξαιρούνται
οι αλλοδαποί ασθενείς που κάνουν χρήση της κάρτας
EHIC και αποζημιώνονται από τον ασφαλιστικό φορέα
της χώρας προελεύσεως.
4. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει αριθμό συνεδριών έκτα-
κτων αιμοκαθάρσεων που δεν υπερβαίνει το 1% του
συνόλου των μηνιαίων συνεδριών αιμοκαθάρσεων της
Μονάδας.
5 Όλες οι ιδιωτικές Μ.Χ.Α. που ιδρύονται και λειτουρ-
γούν βάσει των διατάξεων του Π.δ. 225/2000 (ΦΕΚ Α'
194/2000) υποχρεούνται να καταβάλουν στη Δ.Ο.Υ. της
έδρας τους, το 5% των νοσηλίων που εισπράττουν, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του αρ. 30 του Ν. 3846 (ΦΕΚ Α'
66/11-5-2010) και την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ.
Υ3Β/Γ.Π./οικ.35106 (ΦΕΚ Β' 647/19-4-2011).
6. Η Μ.Χ.Α. απαγορεύεται να απαιτεί από τον δικαιούχο
να αναλαμβάνει προσωπικά την πληρωμή δαπάνης των
νοσηλίων (συνεδριών αιμοκάθαρσης) ή διαφοράς μετα-
ξύ των νοσηλίων της αιμοκάθαρσης που καταβάλλονται
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εκείνων που μπορεί να χρεώνει η
Μ.Χ.Α. για τις υπηρεσίες της, βάσει δικού του τιμολογί-
ου, η δε τυχόν ανάληψη τέτοιας ευθύνης εκ μέρους του
δικαιούχου είναι παντελώς άκυρη και αποτελεί ουσιώδη
λόγο άμεσης και αζήμιας για τον ΕΟΠΥΎ καταγγελίας
της σύμβασης. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος κινηθεί
νομικά εναντίον του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξαιτίας ζημίας που υπέ-
στη καθ' οιονδήποτε τρόπο από πράξη ή παράλειψη της
Μ.Χ.Α. (υπαλλήλων, προοτηθέ
ντων ή με οποιονδήποτε
τρόπο συνεργαζόμενων με αυτήν), ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατη-
ρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά της Μ.Χ.Α.
για την ικανοποίηση των ως άνω αξιώσεων. Πέραν των
όποιων αξιώσεων του ασφαλισμένου, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιφυ-
λάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του.
7. Η Μ.Χ.Α. προκειμένου να αποζημιωθεί πρέπει να
εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία συμπε-
ριλαμβάνεται η αξία των αιμοκαθάρσεων - παραλλαγών.
8. Τα υλικά με τις ποσότη
τες που χρησιμοποιήθηκαν
ανά ασθενή βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο νεφρολόγο
της Μ.Χ.Α. για το είδος και την ποσότητα των φίλτρων
και βελονών που χρησιμοποιήθηκαν, κατά το πρότυπο
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.
9. Η Μ.Χ.Α. για την είσπραξη της αμοιβής της, πρέπει
να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών συνοδευόμενη από τα
προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση και τις σχετι-
κές εγκυκλίους δικαιολογητικά, εντός του πρώτου ει-
κοσαημέρου του επόμενου μήνα από την παροχή των
υπηρεσιών.
Η υποβολή των δαπανών γίνεται μέσω της ηλεκτρονι-
κής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ. Φόροι (πλην του Φ.Π.Α. που
βαρύνει τον ασφαλιστικό οργανισμό), τέλη και επιβα-
ρύνσεις που τυχόν προκύψουν κατά την εφαρμογή της
συμβάσεως βαρύνουν τη Μ.Χ.Α.
10. Σε περίπτωση που η Μ.Χ.Α. έχει δεχτεί για συνε-
δρία αιμοκάθαρσης δικαιούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έκτακτα
και χωρίς να είναι ενταγμένος στο τακτικό πρόγραμμα
αιμοκαθάρσεων της μονάδας, ο οποίος διακομίστηκε
από οποιαδήποτε ιδιωτική κλινική ή δημόσιο νοσοκο-
μείο όπου ήταν και παραμένει νοσηλευόμενος, η Μ.Χ.Α.
πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να αποζημιωθεί για τη συνεδρία από τον
πάροχο που διακόμισε τον ασθενή. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ δεν απο-
ζημιώνει για συνεδρίες αιμοκάθαρσης νοσηλευόμενων 
ασθενών του τη Μ.Χ.Α., αλλά τον πάροχο που παρέχει
τη νοσηλεία.
11. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γνωστοποιεί ότι από το οικονομικό έτος
2014 και εντεύθεν αποζημιώνει δαπάνες νοσηλίων στο
πλαίσιο  του  συστήματος  κλειστών  προϋπολογισμών 
σύμφωνα με τη διαδικασία προηγούμενης ενημέρωσης
της Μ.Χ.Α., την οποία η Μ.Χ.Α. αναγνωρίζει και αποδέ-
χεται.
Ε. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ορίζεται διετής, αρ-
χίζει σήμερα στις ....................../....................../...................... και
λήγει στις ....................../....................../......................
2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
2.1.  Όλοι  οι  όροι  της  παρούσης  συμφωνούνται  ως 
ουσιώδεις.
2.2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να καταγγείλει οποτεδή-
ποτε αζημίως την παρούσα, εφόσον διαπιστώσει παρά-
βαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης και εφόσον η
Μ.Χ.Α. είναι υπότροπος. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχε-
ται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία
της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τη Μ.Χ.Α.
2.3. Η Μ.Χ.Α. δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την
παρούσα σύμβαση συνολικά για αποδεδειγμένη παρά-
βαση των όρων αυτής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μετά από
υποβολή αιτιολογημένων εξηγήσεων για τους λόγους
καταγγελίας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ισχύς της καταγγελίας
επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημε-
ρομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας
από την Μ.Χ.Α. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2.4. Η παρούσα λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που
υποβληθεί αίτηση πτώχευσης ή το νομικό πρόσωπο της
Μ.Χ.Α. κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση σε πτώχευση ή
αυτό τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.
2.5. Αμφότερα τα μέλη μπορούν να καταγγείλουν την
παρούσα οποτεδήποτε, για σπουδαίο λόγο.
2.6. Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα σύμβαση
λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, η Μ.Χ.Α. υποχρε-
ούται να παρέχει υπηρεσίες αιμοκάθαρσης στους δικαι-
ούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που βρίσκονται ήδη σε πρόγραμμα
αιμοκάθαρσης, για χρονικό διάστημα έως 60 ημερών
προκειμένου οι δικαιούχοι να ενταχθούν σε αντίστοιχο
πρόγραμμα άλλης Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν.. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεού-
ται να καταβάλει τις αντίστοιχες δαπάνες, όπως καθορί-
ζονται στο άρθρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» της παρούσας,
για το παραπάνω χρονικό διάστημα.
2.7. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων
της  σύμβασης  από  τη  Μ.Χ.Α.,  η  οποία  έχει  πιστο-
ποιηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οργανισμός δύναται να επιβάλει επιπλέον
ποινική ρήτρα στη Μ.Χ.Α. για ποσό ίσο με το 15% των
οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις υπηρεσίες της
Μ.Χ.Α. που παρασχέθηκαν τον τελευταίο ημερολογια-
κό μήνα προ της ημερομηνίας έναρξης της διαπιστω-
θείσας παράβασης.
2.8. Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται ρητά ότι αυτή η
ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
δικαιούται να παρακρατεί το ποσόν της ποινικής ρήτρας
από το ποσό που οφείλει στη Μ.Χ.Α.
2.9. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυ-
χόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις και ο Ε.Κ.Π.Υ., για τις ίδιες παραβάσεις
(ποινικές, πειθαρχικές, αστικές), όπως περιγράφονται,
καθορίζονται και κατακυρώνονται μετά από τις προβλε-
πόμενες από το Νόμο σχετικές διαδικασίες.
2.10. Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχε-
τικής με την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα
Δικαστήρια Αθηνών.
3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
3.1. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας
σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη
συμφωνία.
3.2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει στο
τέλος  κάθε  συμβατικού  έτους  τη  Μ.Χ.Α.  για  επαναδι-
απραγμάτευση των προσφερόμενων τιμών, εν όλω ή
εν μέρει των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει μεταξύ
άλλων, και του αριθμού των συνεδριών αιμοκάθαρσης
που εκτέλεσε ο β' συμβαλλόμενος κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου έτους. Η Μ.Χ.Α. δεν έχει δικαίωμα να μην
αποδεχθεί την πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για επαναδια-
πραγμάτευση.
3.3. Ο ετήσιος προϋπολογισμός των Υπηρεσιών Μο-
νάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού
Νεφρού, δύναται να επαναπροσδιορίζεται με βάση τα
αποτελέσματα των κλινικών και οικονομικών ελέγχων,
τους οποίους διεξάγουν τα ορισμένα για το σκοπό αυτό
ελεγκτικά  όργανα,  όπως  αυτά  προσδιορίζονται  από 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η οποία διέπει τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή/και καθορίζονται με σχετική απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
4. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
4.1. Η παρούσα κατισχύει κάθε προηγούμενης συμ-
φωνίας  μεταξύ  των  συμβαλλόμενων,  προφορικής  ή 
γραπτής.
4.2. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα,
εφαρμόζεται η εν γένει ισχύουσα Νομοθεσία, οι διατά-
ξεις του Ε.Κ.Π.Υ., οι αποφάσεις του ΔΣ καθώς και σχετικές
εγκύκλιοι και οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για την κύρωση των
παραπάνω οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν την παρούσα
σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα με ημερομηνία
και τόπο τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας και
πήραν ένα όμοιο πρωτότυπο δεόντως υπογεγραμμένο
η Μ.Χ.Α. και δύο ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΓΙΑ ΤΗ Μ.Χ.Α.
    Ο  Πρόεδρος

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ 4407 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναπηρικές διατάξεις αυτού

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4407
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουλίου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 134
Άρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010
Η παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010 (Α/ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
Η παράγραφος αυτή είχε ως εξής:
2. Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία.
3. Η ανωτέρω παράγραφος 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Μεταθέσεων
του άρθρου 8 αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του ότι συντρέχουν προς τούτο
σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.
Η νέα παράγραφος 2 μετά το νέο νόμο 4407:
«2.
Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που
τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε
έχουν σύζυγο με αναπηρία είτε επιμελούνται τέκνο με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση τους
έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως
ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. Για την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις
εκατό (67%).»
Άρθρο 35 Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού
και Αεροπορίας
2.
Στο άρθρο 16 του N.δ. 398/1974 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9.
Αν το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας, η
οικεία Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, κατά
προτεραιότητα έναντι άλλων δικαιούχων που έχουν υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για
την καταβολή του σε αυτούς, στις εξής, κατά μεταξύ τους σειρά προβαδίσματος, περιπτώσεις:
α) αυτεπάγγελτη αποστρατεία του δικαιούχου λόγω θανάτου του,
β) αυτεπάγγελτη αποστρατεία του δικαιούχου λόγω σωματικής ανικανότητάς του, κατόπιν
απόφασης της οικείας κατά κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής,
γ) αναπηρία μέλους της οικογένειας του αποστρατευόμενου (σύζυγος –τέκνα) σε ποσοστό από
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που πιστοποιείται από την κατά περίπτωση αρμόδια
πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.»
Άρθρο 39 Διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς στα στρατιωτικά οικήματα
Οι διατάξεις του Ν. 4039/2012 (Α/15) για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς ισχύουν και για τα
στρατιωτικά οικήματα του N.δ. 2475/1953 (Α/ 191).
 

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Υπουργείο Οικονομικών: Διευκρινίσεις για τον ΕΝΦΙΑ


 Υπουργείο Οικονομικών: Διευκρινίσεις για τον ΕΝΦΙΑ
Οι απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ θα ισχύουν ακριβώς όπως και πέρυσι. Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή όσοι έχουν εισοδήματα από υψηλούς τόκους. Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το ύψος των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή άνεργοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80%,  ανεξάρτητα του ύψους των τόκων που έχουν.
Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στο συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ των πολιτών, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή δημοσιεύματα στα οποία γίνεται λόγος για βαρύ λογαριασμό του εν λόγω φόρου.
«Προς αποκατάσταση της αλήθειας», όπως λέει, διευκρινίζει:
Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στο συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ των πολιτών. Αυτό γίνεται επειδή παρατηρήθηκε σωρεία λαθών στις δηλώσεις των πολιτών οι οποίοι και καλούνται το επόμενο διάστημα να διορθώσουν τις δηλώσεις τους.
Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε πέντε δόσεις και όχι σε τέσσερις, με την πρώτη δόση στο τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, τα δημοσιεύματα που γράφουν για Αύγουστο δεν ισχύουν.
Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. «Όσα δημοσιεύματα μιλούν για αύξηση του συνολικού ποσού του ΕΝΦΙΑ, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχει, βέβαια, ανακατανομή των βαρών από τις μικρές στις μεγάλες περιουσίες», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.
Οι απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ θα ισχύουν ακριβώς όπως και πέρυσι. Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή όσοι έχουν εισοδήματα από υψηλούς τόκους.
Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το ύψος των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή άνεργοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80%,  ανεξάρτητα του ύψους των τόκων που έχουν.

Πηγή: http://www.businessnews.gr/
 Εδώ όμως πρέπει να προσθέσω ότι επειδή υπάρχουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ελάχιστοι ανάπηροι θα επωφεληθούν από την απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Εγκύκλιος ΟΓΑ Με θέμα ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Άρθρο 37 Ν.3996/2011)


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Άρθρο 37 Ν.3996/2011)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΛΑΔΟΣ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΚΛΑΔΟΣ Η΄ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ www.oga.gr
Αθήνα 8/7/2016 Προς: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6/2016
ΘΕΜΑ : 1. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015-
Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
2. Καταγραφή προϋποθέσεων χορήγησης της σύνταξης γονέων, συζύγων ή αδελφών ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 37, Ν.3996/2011).
1. Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 επέρχονται μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικότερα, από 1/1/2022 για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας (με 40 έτη ασφάλισης ) ή η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας (με 15 έτη ασφάλισης) . Από την ανωτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εξαιρούνται, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του ν.4336/2015, τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 18/8/2015, ημερομηνία ισχύος της διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4336/2015.
Ως θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θεωρούνται εκείνα που μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος για συνταξιοδότηση χρόνος ασφάλισης και το όριο ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε. Για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 18/8/2015, τα προβλεπόμενα βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος αυξάνονται σταδιακά έως την 31/12/2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Πίνακες 1 και 2 που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις του ΑΔΑ: ΩΨ9Α4691ΩΔ-ΨΑ8
6 ν.4336/2015, με καταληκτικό όριο ηλικίας το 62ο για τον Πίνακα 1 και το 67ο για τον Πίνακα 2. Η ανωτέρω σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας εξειδικεύθηκε περαιτέρω με την αριθ.Φ11321/οικ.47523/1570/23-10-2015 Υπουργική απόφασην (ΦΕΚ Β΄,2311,26/10/2015), με τα μεταβατικά όρια ηλικίας των Πινάκων να εκφράζονται σε έτη και μήνες προκειμένου να είναι ευχερέστερη η εφαρμογή της ρύθμισης από τους φορείς ασφάλισης.
Προκειμένου να καθοριστεί το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ελέγχεται το ημερολογιακό έτος που συμπληρώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου (δηλαδή το ηλικιακό όριο που αναφέρεται στη στήλη «Ηλικία» των δυο Πινάκων) και γίνεται η αντιστοίχηση στη στήλη «Ηλικία Συνταξιοδότησης» των Πινάκων αυτών.
Στις περιπτώσεις που βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου προβλέπεται συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας, η σταδιακή αύξηση σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 αρχίζει από 18/8/2015 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης , ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που το προβλεπόμενο από τους Πίνακες 1 και 2 μεταβατικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης συμπληρώνεται μετά την 1/1/2022, η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο αυτό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και ειδικότερα οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα , οι συνταξιοδοτούμενοι βάσει του ν.612/1977 ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτή, καθώς και οι μητέρες ή οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Όσον αφορά στον Ο.Γ.Α. οι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή στη συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας των γονέων, συζύγων ή αδελφών ατόμων με αναπηρία.
Ειδικότερα, για τους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. και των άλλων φορέων κύριας ασφάλισης που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν ως γονείς ή σύζυγοι ή αδέλφια αναπήρων ατόμων ( συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης, άρθρο 37 του Ν 3996/2011) θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 55ο έτος και οι ανωτέρω ασφαλισμένοι που υπάγονται στον Πίνακα 1 της Υπουργικής απόφασης ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του Πίνακα αυτού, με κριτήριο το έτος κατά το οποίο συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης δηλαδή τα 25 έτη ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης μέχρι 18/8/2015 και εφόσον διαπιστώνεται ότι υπήρχε η αναπηρία του προστατευόμενου μέλους της οικογένειας μέχρι την ημερομηνία αυτή εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ηλικίας δεδομένου ότι πρόκειται για θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τη ημερομηνία ισχύος του νόμου.
7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
1. Ασφαλισμένος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών με σύζυγο ανάπηρη σε ποσοστό 80% που μέχρι την 18/8/2015 έχει συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής ασφάλισης και η αναπηρία της συζύγου του πιστοποιείται ότι υπήρχε μέχρι την ημερομηνία αυτή, δικαιούται σύνταξη με τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας και εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.
2. Ασφαλισμένος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, γονέας ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%, συμπληρώνει τα 25 έτη ασφάλισης το έτος 2017 και συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 37 του Ν.3996/2011. Δικαιούται σύνταξη λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση των 57 ετών και 8 μηνών, που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 , στο νέο όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 55 ετών, για το έτος 2017.
Πίνακας 1: ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΣΥΖΥΓΩΝ-ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 18.8.2015. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 19/8/2015-31/12/2015 55 Ετών και 11 Μηνών 2016 56 Ετών και 9 Μηνών 2017 57 Ετών και 8 Μηνών 2018 58 Ετών και 6 Μηνών 2019 59 Ετών και 5 Μηνών 2020 60 Ετών και 3 Μηνών 2021 61 Ετών και 2 Μηνών Από 2022 και έπειτα 62 Ετών Στο παράρτημα παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις του Ν.4336/2015, η αριθ.Φ11321/οικ.47523/1570/23-10-2015 υπουργική απόφαση και παρακάτω ο Πίνακας 2 για την εξέλιξη των ορίων ηλικίας.
9 2. Καταγραφή προϋποθέσεων χορήγησης της σύνταξης γονέων, συζύγων ή αδελφών ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 37, Ν.3996/2011)
Με την ευκαιρία, επειδή βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα παλιότερα αιτήματα χορήγησης σύνταξης γήρατος χωρίς όριο ηλικίας γονέων, συζύγων ή αδελφών ατόμων με αναπηρία, καταγράφονται κατωτέρω οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής, όπως ίσχυσαν από θεσπίσεως της. Επίσης καταγράφονται οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με τις διατάξεις της παρ.4 άρθρου 5 του Ν.3232/2004 δόθηκε η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και σε συζύγους αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω εφόσον έχουν διανύσει δεκαετή έγγαμο βίο, με την συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.
Με τις διατάξεις των άρθρων 53 και 61 του Ν.3518/2006, για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1.1.2007 και εφεξής, το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας των τέκνων μειώθηκε σε 67%. Προκειμένου για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α. ορίστηκε, ως απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο τα 15 έτη ασφάλισης.
Αν δεν υπήρχε 15ετης ασφάλιση απαιτούνταν 25έτη ασφάλισης με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης σε ημεδαπό φορέα ή με συνυπολογισμό πραγματικού χρόνου ασφάλισης χώρας που εφαρμόζει του Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 1408/1971-574/1972 και 883/2004-987/2009 και χώρας με την οποία έχει υπογραφεί Διμερής Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας.
χρόνο σε χώρες μέλη της Ε.Ε. ή Διμερών.
Στην χορηγούμενη σύνταξη προβλέφθηκε και η χορήγηση της βασικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4169/1961 και του άρθρου 12 του Ν.2458/1997.
Με τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν.3655/2008 επεκτάθηκε το δικαίωμα συνταξιοδότησης και σε πατέρες ασφαλισμένων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης με ανάπηρο παιδί με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω.
Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3996/2011 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 όπως ίσχυε και για αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 5.8.2011 (ημερομηνία ισχύος του Ν.3996/2011) επεκτείνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης και σε αδελφούς ανάπηρων προσώπων.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη παροχή χορηγείται με ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις και αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα διευκόλυνσης στον γονέα, σύζυγο ή αδελφό αναπήρου ατόμου να περιποιηθεί και να συμπαρασταθεί στο ανάπηρο προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του, εγκαταλείποντας την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν λόγω παροχής είναι η ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσμού του αιτούντα με ασφαλιστικό φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται διαζευκτικά από τον ένα γονέα ή στην περίπτωση των αδελφών από ένα αδελφό/ή σε ένα φορέα Κύριας και σε ένα φορέα Επικουρικής ασφάλισης και δεν ισχύει για χορήγηση δεύτερης σύνταξης.
Οι προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, ορίζονται κατά τα αναφερόμενα παρακάτω:
2.1Γονείς Αναπήρων
α) Το παιδί πρέπει: • Να είναι άγαμο και ανάπηρο σε ποσοστό 67% και άνω. Σε περίπτωση που το ανάπηρο παιδί είχε τελέσει γάμο και διαζεύχθηκε, δεν τέλεσε άλλο γάμο, δεν έχει παιδιά και ο/η πρώην σύζυγος δεν έχουν λάβει σύνταξη ως σύζυγος ανάπηρου, θεωρείται άγαμο (προστατευόμενο μέλος) και μπορεί στην περίπτωση αυτή οι γονείς η τα αδέλφια να δικαιωθούν πρόωρη σύνταξη γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (Φ.10035/οικ.6337/186/273.2013 & Αριθ.390/2014 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.) •
Να μην εργάζεται. • Να μην νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
β) Ο γονέας, ασφαλισμένος του Ο.Γ.Α. θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης: • Εφόσον μέχρι 31.12.2012 έχει συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης ενώ από 1.1.2013 και εφεξής με 25 έτη ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός απαιτείται να είναι χρόνος πραγματικής ή /και προαιρετικής ασφάλισης. Επιτρέπεται η συμπλήρωση του χρόνου αυτού με: ? Το χρόνο στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3232/2004. Ο χρόνος αυτός της στρατιωτικής θητείας δεν θα συνυπολογίζεται για την θεμελίωση του δικαιώματος της βασικής σύνταξης (άρθρο 4 του Ν.4169/1961). ?
Το χρόνο διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης. ?
Τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε υπό την νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας κρατών μελών της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας ή χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας. Οι εξομοιούμενοι χρόνοι ασφάλισης σε χώρες μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας δεν συνυπολογίζονται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ακόμη και μετά την 1.5.2010 (Ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης Η6) μιας και για την παροχή αυτή ισχύουν ειδικοί εθνικοί όροι και απαιτείται ασφάλιση από πραγματική εργασία (έγγραφη οδηγία φ.60000/7267/608/2013). •
Να μην λαμβάνει ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο. Εξαιρούνται οι συντάξεις χηρείας σύμφωνα με την γνωμοδότηση 128/2014 του Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση λήψης σύνταξης ίδιας φύσης από κράτος μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας ή χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004 κατ’ αναλογία και στους συνταξιούχους Διμερών Συμβάσεων και να χορηγείται αναλογική παροχή.
γ) Ο έτερος γονέας πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης του γονέα που ασκεί το δικαίωμα : • Να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και το Δημόσιο, εκ των οποίων οι 600 ημέρες ή και τα 2 έτη να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 4 χρόνια. Για την συμπλήρωση του χρόνου αυτού συνυπολογίζονται και οι πραγματικοί χρόνοι ασφάλισης κρατών μελών της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας ή χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας. Οι εξομοιούμενοι χρόνοι ασφάλισης σε χώρες μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας δεν συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση των προαναφερόμενων χρονικών προϋποθέσεων σύμφωνα με τα όσα αναφέροντα στο σημείο β) ανωτέρω. •
Να εργάζεται. • Να μην λαμβάνει και να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα ή το δημόσιο.
Ο έτερος γονέας θεωρείται ότι έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα όταν έχει συμπληρώσει τόσο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης όσο και το απαιτούμενο όριο ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Στις περιπτώσεις που ο ασφαλιστικός φορέας του έτερου γονέα ή το Δημόσιο δεν χορηγεί βεβαίωση μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι με τους οποίους να ελέγχεται αν πληρείται η προϋπόθεση αυτή. Στις περιπτώσεις που είναι προφανές ή αυταπόδεικτο ότι ο έτερος γονέας δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επειδή για παράδειγμα έχει λίγα έτη ασφάλισης ή λόγω του νεαρού της ηλικίας του, ο ασφαλιστικός φορέας μπορεί να θεωρήσει ότι καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν απαιτείται κάποια βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του έτερου γονέα. Άλλως μπορεί να αναζητηθεί βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας του έτερου γονέα, βιβλιάριο ενσήμων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό του χρόνου ασφάλισης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ίδιου για το χρόνο ασφάλισης του, πραγματικό, πλασματικό ή από αυτασφάλιση, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλιστικός φορέας του γονέα που θα χορηγήσει τη σύνταξη είναι αρμόδιος να ελέγξει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. •
Να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ασφαλιστικό φορέα ή τους ασφαλιστικούς φορείς που είναι ασφαλισμένος ότι δεν έχει ασκήσει, ούτε προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 του Ν.3996/2011.
Σε περίπτωση λύσης του γάμου, εγκατάλειψης τέκνου ή απόκτησης τέκνου εκτός γάμου.
α) Εάν το ανάπηρο παιδί είναι ανήλικο, το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που έχει την επιμέλεια με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Λόγω της κατ’ εξαίρεση παραχώρησης δικαιώματος συνταξιοδότησης με εξαιρετικά ευνοϊκότερες προϋποθέσεις απ’ ότι στους λοιπούς ασφαλισμένους, η άσκηση της επιμέλειας κατόπιν συναινετικού διαζυγίου δεν αρκεί για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Αντιθέτως, απαιτείται η επιμέλεια του ανήλικου παιδιού να έχει δοθεί στο διαζευγμένο γονέα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα.
β) Εάν το ανάπηρο παιδί είναι ενήλικο, το δικαίωμα ασκείται: • Από το γονέα που είχε την επιμέλεια όσο το παιδί ήταν ανήλικο, εάν η λύση του γάμου επήλθε πριν την ενηλικίωση του, • Από έναν από τους δυο γονείς κατόπιν δικής τους συμφωνίας και εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα διάταξη, εάν η λύση του γάμου επήλθε μετά την ενηλικίωση του παιδιού, • Από το γονέα που έχει τεθεί δικαστικός συμπαραστατης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας του παιδιού. Στις ως άνω περιπτώσεις δεν εξετάζονται οι προϋποθέσεις που αφορούν στον έτερο γονέα. Όσον αφορά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όταν δεν υπάρχει απόφαση δικαστικής συμπαράστασης, αναζητείται υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα σχετικά με την μη αμφισβήτηση της γονικής μέριμνας. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση από το γονέα που ζητάει την παροχή (Φ.10042/8488/405/7.5.2014 & Φ.80000/12815/891/10.9.2012).
2.2Σύζυγοι Αναπήρων
Οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των συζύγων αναπήρων είναι οι εξής: •
Ο σύζυγος να είναι ανάπηρος με ποσοστό 80% και άνω, • Να υφίσταται έγγαμος βίος διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. • Ο σύζυγος αναπήρου ασφαλισμένος του Ο.Γ.Α. εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 2.1.β για το γονέα ανάπηρου τέκνου..
13 2.3 Αδελφοί / ες αναπήρων
Οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των αδελφών αναπήρων είναι οι εξής: •
Ο ανάπηρος αδελφός να έχει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.α. για το ανάπηρο τέκνο. • Ο αδελφός ανάπηρου ασφαλισμένου στον Ο.Γ.Α. να έχει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.β γονέα αναπήρου ασφαλισμένου. • Να έχει τεθεί δικαστικός συμπαραστάτης του ανάπηρου αδελφού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας αυτού για τουλάχιστον μια πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. • Ο/η με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αδελφός/η να συνοικεί αποδειγμένα με τον αιτούντα και να τον βαρύνει. Η συνοίκηση και η οικονομική επιβάρυνση αποδεικνύεται από τα έντυπα Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε ο αδελφός που βαρύνεται κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη που προηγούνται του χρόνου υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο παύσει η δικαστική συμπαράσταση ή διακοπεί η συνοίκηση, η σύνταξη θα διακοπεί από την ημερομηνία της παύσης ή της διακοπής αντίστοιχα και θα επαναχορηγηθεί σε περίπτωση που συντρέξουν εκ νέου όλες οι προϋποθέσεις της παρούσας διάταξης. • Οι γονείς των δύο αδελφών να μην βρίσκονται εν ζωή ή να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή και οι δύο γονείς να είναι άνω των 75 ετών (Έγγραφη οδηγία Φ.80000/12815/891/10.9.2012)
Σε περίπτωση που το ανάπηρο άτομο (παιδί, σύζυγος, αδελφός/ή) μετά τη συνταξιοδότηση του γονέα, συζύγου ή αδελφού εργαστεί ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος, τότε ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός πρέπει να δηλώσει την εργασία στο φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, ώστε η σύνταξη που λαμβάνει να ανασταλεί για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εργασία και να επαναχορηγηθεί μετά τη διακοπή της.
Επισημαίνεται ότι στους συνταξιοδοτούμενους από τον Ο.Γ.Α. γονείς, συζύγους, αδελφούς ατόμων χορηγείται και η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του Ν.4169/1961 συνταξιοδοτική παροχή μειωμένη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν.2458/1997.
Τέλος επισημαίνουμε ότι έχει υποβληθεί ερώτημα (έγγραφο μας αριθ.12030/18.3.2016) και εκκρεμεί η απάντηση του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων γήρατος χωρίς όριο ηλικίας, κατόπιν της αριθ.390/2014 γνωμοδότησης της ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., αν πρέπει να γίνεται τελικά επανέλεγχος μετά τη συνταξιοδότηση για να διαπιστωθεί αν εξακολουθούν να συντρέχουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

15 3. Συνυπολογισμός χρόνου συνταξιοδότησης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος – Διόρθωση της αριθ.6/30.9.2015 εγκυκλίου μας.
Στην εγκύκλιο μας αριθ.6/30.9.2015 σχετικά με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών στο 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης είχε αναφερθεί ότι μεταξύ των πλασματικών χρόνων που αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος περιλαμβάνεται και ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και μάλιστα χωρίς εξαγορά.
Πρόσφατα περιήλθε σε γνώση μας παλαιότερη έγγραφη οδηγία του Υπουργείου Εργασίας προς τους ασφαλιστικού φορείς ( Φ. 10041/4977/365/28.5.2012) η οποία εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την οποία ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μπορεί να συνυπολογιστεί μόνο για τη συμπλήρωση των κατ’ ελάχιστων απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που προβλέπεται από τη νομοθεσία, δηλαδή τα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης.
Αντίθετα δεν μπορεί να συνυπολογισθεί για τη συμπλήρωση γενικών χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται με ειδικές διατάξεις νόμων όπως είναι η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., ούτε για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται.
Το παραπάνω δεν ισχύει για περίοδο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από Χώρα – Μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ της Ελβετίας που βεβαιώνεται ως χρόνος ασφάλισης (πραγματικός ή εξομοιούμενος) και κατά αναλογική εφαρμογή χώρας με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει στο σημείο 5.1 της αριθ.6/30.9.2015 εγκυκλίου μας.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να γίνεται χειρισμός των σχετικών συνταξιοδοτικών υποθέσεων κατά τα οριζόμενα στην ως άνω οδηγία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». (ΦΕΚ 94 Α/14-08-2015) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Άρθρο 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1.α) Από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
β) Από 1.1.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές , ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφάλισης.
2.α) Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 ( Α΄115), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.
β) Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού νομοθεσία δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση, σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
3. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιβάλλεται, πέραν του συνολικού ήδη προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία ποσοστού μείωσης της σύνταξης, επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% και τούτο μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.
4. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
5. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ……………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3368109, -10, -12, -23, -24, -28
Αθήνα, 23/10/2015 Αριθ. Πρωτ.:Φ11321/οικ.47523/1570
ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
ΘΕΜΑ : «Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα με τους πίνακες της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98, Α΄). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Φ.Ε.Κ. 180, Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20, Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29, Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και άλλες διατάξεις». 5. Το π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116, Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Η αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/9.10.2015 (Φ.Ε.Κ. 2169, Β΄) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο». 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και διαμορφώνονται σε έτη και μήνες ως εξής :
... Βλέπε πίνακες:
Άρθρο 3
Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται: A. οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δηλαδή οι υπαγόμενοι στις ακόλουθες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: α. του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν 1846/51 , β. της παρ. 1 του αρ.20 του ν.997/79, της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 2084/92, γ. της παρ.2 του αρθ.13 του ν.2335/95, δ. το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/78, ε. του άρθρου 43 του ν. 1543/1985 στ. του άρθρου 36 του ν. 1694/1987, ζ. των παρ. 2ε και 2στ του άρθρου 46 του ν. 2084/92, η. των παρ. 1-3 του άρθρου 14Α και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του π.δ. 913/1978 (220, Α΄) θ. των παρ. 3 και 5 του άρθρου 24 του ν. 2084/92 καθώς και από τους υπαγόμενους στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2084/92 οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση Α2 της Υ.Α. Φ10221/οικ.26816/929/2-12- 2011 (Β΄2778) και το προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ
B. όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3075/2002, άρθρο 5 παρ. 1, 3 του ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ. 4 του ν. 3518/2006, άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 3996/2011),
Γ. οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων. Άρθρο 4 Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015, ήτοι μέχρι και 18.8.2015, στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας
της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΓΓΚΑ. 4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υπ/γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης , Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών 6. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 7. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ