Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Επιστροφή ή μη οφειλή τελών κυκλοφορίας έτους 2014 σε άτομα με αναπηρία
Θετικά απάντησε το υπουργείο Οικονομικών στο αίτημα της ΕΣΑμεΑ για την επιστροφή ή μη οφειλή τελών κυκλοφορίας έτους 2014, σε άτομα που δικαιούνται της απαλλαγής τους λόγω αναπηρίας, για το έτος αυτό, βάσει των διατάξεων του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85).

Η ΕΣΑμεΑ είχε ζητήσει την επιστροφή τη στιγμή που οι δικαιούχοι της απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας υποχρεώθηκαν να τα καταβάλλουν στις κατά τόπους εφορίες για δύο λόγους:

• Ο πρώτος λόγος ήταν η καθυστέρηση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα αντιστοιχίζονταν οι αναπηρίες του ν. 1798/88 με τις αναπηρίες όπως αυτές αναγράφονται στο νέο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (ΦΕΚ1506/ΤΒ΄/2012).

• Ο δεύτερος λόγος ήταν η μεγάλη χρονική καθυστέρηση έκδοσης γνωματεύσεων σχετικών με τα αναπηρικά αυτοκίνητα από τα ΚΕΠΑ, λόγω και της πολύμηνης απεργίας των ιατρών.

Ακολουθεί  η απάντηση του υπουργείου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Αθήνα, 20 Μαΐου 2014
Αριθ. Πρωτ: Δ.ΤΕΦ Β’ 1079164 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ- ΕΣΑΜΕΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 16341

ΚΟΙΝ.
1. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές)
2. Όλες τις Δ.Ο.Υ.

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή ή μη οφειλή τελών κυκλοφορίας έτους 2014, σε άτομα που δικαιούνται της απαλλαγής τους λόγω αναπηρίας, για το έτος αυτό, βάσει των διατάξεων του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) ».

Σχετ. Η από 15-4-2014 αίτησή σας

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας ότι, βάσει των διατάξεων της υποπαρ. Δ2, του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (85 Α77-4-2014), εξαιρετικά για το έτος 2014 απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας, οι έχοντες κάποια μορφή αναπηρίας που έχουν αιτηθεί την έκδοση από τα ΚΕΠΑ ιατρικής βεβαίωσης, κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. Δ18 Α 5038263 ΕΞ 2013/24-10-2013 Κ.Υ Α., το έτος 2013 ή από την Α.Σ.Υ.Ε. το 2014, εφόσον οι εν λόγω βεβαιώσεις είναι θετικές και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία περί απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ στην περίπτωση που οι εν λόγω αιτούντες δεν δικαιούνται τη σχετική απαλλαγή τα τέλη κυκλοφορίας (του έτους 2014) καταβάλλονται από αυτούς χωρίς την επιβολή προστίμων ή προσαυξήσεων.

Κατ΄ εφαρμογή των προαναφερομένων νομοθετικών διατάξεων, εφόσον οι εν λόγω δικαιούχοι τύχουν της σχετικής απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2014, με την έκδοση της σχετικής απόφασης του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., αυτονόητο είναι ότι τυχόν καταβληθέντα από αυτούς τέλη κυκλοφορίας, για το έτος αυτό, τυγχάνουν επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, ενώ σε περίπτωση μη καταβολής τους, δεν οφείλονται.

Κατά ρητή διατύπωση επίσης των προαναφερομένων νομοθετικών διατάξεων σε περίπτωση που οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν δικαιούνται της σχετικής απαλλαγής κατά τα ανωτέρω, τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014 οφείλονται χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα, σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν ήδη καταβληθεί εμπροθέσμως (έως 3- 1-2013,καταληκτική ημερομηνία καταβολής των τελών κυκλοφορίας έτους 2014 βάσει της ΠΟΑ 1289/31-12-2013).

Τέλος επισημαίνεται ότι, οι χορηγούμενες από τα ΚΕΠΑ ή την ΑΣΥΕ ιατρικές βεβαιώσεις, πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 30 ημερών από την έκδοσή τους και το αργότερο μέχρι 31.10.2014. Διευκρινίζεται ότι, για όσες ιατρικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, πρέπει να προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ισχύος του νόμου.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΑΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γρ. Υπουργού (σχετ. 0003303/16-4-2014)
- Γρ. Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων (0003367/15-4-2014)
- Γρ. Αναπλ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης
- Δ/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών


Πηγή: http://www.esamea.gr/
 

Ποιοι δεν θα πληρώσουν την εισφορά αλληλεγγύηςΌσοι είναι  μακροχρόνια άνεργοι, οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και όσοι έλαβαν αποζημιώσεις απόλυσης και εφάπαξ, δεν θα πληρώσουν την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, όπως αναφέρει η διευκρινιστική εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Για να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος 2014, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, είναι, όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι εξής:

* Να λαμβάνει κατά την 31/01/2014 επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, το Γ.Ε.Ν.Ε. ή το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων των παραπάνω οργανισμών για τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζει βεβαίωση από τον εκάστοτε Οργανισμό.

* Να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν έχει κατά το φορολογικό έτος 2014 πραγματικά εισοδήματα που προέρχονται από Α΄, Γ, Δ΄, Ε΄ και Ζ΄ πηγή (από ακίνητα, κινητές αξίες, εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις, ελευθέριο επάγγελμα) και επιπλέον μέχρι την ημερομηνία της αίτησης ούτε από ΣΤ΄ πηγή (μισθωτές υπηρεσίες). Το γεγονός αυτό θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2014 (που θα υποβληθεί κατά το 2015).

Επιπλέον, εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς, οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν βαριά κινητική αναπηρία 80%.

Ακόμη, τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας και των ασφαλιστικών οργανισμών δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπάγονται σε εισφορά αλληλεγγύης.

Ωστόσο, σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά αρχεία της ΓΓΠΣ δεν είναι ορθώς ενημερωμένα, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσέλθουν στην αρμόδια ΔΟΥ μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος και να υποβάλλουν αίτηση για διαγραφή του ποσού.


Πηγή: http://www.lifo.gr/


Ακολούθως παραθέτω ολόκληρη την εγκύκλιο


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375317-8
ΦΑΞ: 210 3375001
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014
ΠΡΟΣ: Π.Δ.
ΠΟΛ. 1166
C:\Users\user\Desktop\untitled.bmp
514px-Coat_of_arms_of_Greece_svg
αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014.
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, δίδονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με την
επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος 2014:
1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης,
της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, σε όλες τις κατηγορίες των ανέργων
και για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης, ζητήθηκαν και χορηγήθηκαν στην Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ηλεκτρονικά αρχεία των μακροχρόνια ανέργων που
είναι εγγεγραμμένοι κατά την 31η Ιανουαρίου 2014 στους καταλόγους των Ταμείων
Ανεργίας, καθώς και όσων λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατά την ίδια ημερομηνία.
Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, όσοι είναι εγγεγραμμένοι για
τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, δηλαδή για το παρόν οικονομικό έτος
πριν και κατά την 31/01/2013.
Στις περιπτώσεις που τα παραπάνω ηλεκτρονικά αρχεία δεν είναι ορθώς
ενημερωμένα, οι φορολογούμενοι δύνανται να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά
τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος και να υποβάλλουν αίτηση για διαγραφή του
ποσού, όπως ορίζει η ΑΥΟ – ΠΟΛ. 1167/2011.
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος 2014, οι προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, είναι οι εξής :
α) Να λαμβάνει κατά την 31/01/2014 επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, το Γ.Ε.Ν.Ε.
ή το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων των
παραπάνω οργανισμών για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, ούτως
ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζει
βεβαίωση από τον εκάστοτε Οργανισμό.
Text Box comment
ΑΔΑ: ΒΔΠ0Η-8ΥΡ
β) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν έχει κατά το φορολογικό έτος 2014 πραγματικά
εισοδήματα που προέρχονται από Α΄, Γ, Δ΄, Ε΄ και Ζ΄ πηγή (από ακίνητα, κινητές
αξίες, εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις, ελευθέριο επάγγελμα) και επιπλέον μέχρι
την ημερομηνία της αίτησης ούτε από ΣΤ΄ πηγή (μισθωτές υπηρεσίες). Το γεγονός
αυτό θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους
2014 (που θα υποβληθεί κατά το 2015).
Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος, για τις ανάγκες
εφαρμογής αυτής της εξαίρεσης, δεν περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που
προσδιορίζονται με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
2. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου
29 του ν. 3986/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παραγρ 5β του άρθρου 38
του ν. 4024/11, εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς, για όλα τους τα
εισοδήματα, οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό
(80%) και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν βαριά κινητική αναπηρία 80% ακριβώς.
Σημειώνεται ότι, τα άτομα με κινητική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαιρούνται μόνο
από την εισφορά και όχι από την επιβολή του φόρου εισοδήματος. Το γεγονός αυτό
πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 19
του πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 913-914.
3. Τονίζεται ότι, τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2238/94 (η
αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης), όπως επίσης και οι αμοιβές
υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου
περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε, δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του
Πίνακα 6 της δήλωσης, προκειμένου κατά την εκκαθάριση να μην υπολογιστεί εισφορά
για αυτά.
Τέλος, τα ποσά της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν.
2238/94 (τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας & των ασφαλιστικών οργανισμών)
δηλώνονται στους κωδικούς 781-782 του πιο πάνω πίνακα και καθόσον δεν
αποτελούν εισόδημα επίσης δεν υπάγονται σε εισφορά αλληλεγγύης.
Text Box comment
ΑΔΑ: ΒΔΠ0Η-8ΥΡ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΑΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες οι Δ.Ο.Υ.
2. Ελεγκτικά Κέντρα
3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
4. Δ/νση Ηλεκτρονικά Συναλλασσόμενων (e- υπηρεσίες)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες πινάκων Α΄,Β΄, Η΄, Κ΄
ΙΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
list of 12 items
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ. Υφυπουργού
3. Γρ. κ. Γ.Γραμματέα
4. Γρ. κας Γεν. Δ/ντριας Φορολογικής Διοίκησης
5. Γρ. κ.κ. Γ.Δ/ντών
6. Όλες τις Φορολογικές Δ/νσεις, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία
7. Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας
8. Δ/νση Φορολ. Εισοδήματος (Δ12) – Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄
9. Γραφείο κ. Δ/ντη Δ12
10. Γραφείο κας Δ/ντριας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
11. Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών
12. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων
list end
Open parent document

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Προσωρινή ανικανότητα για εκπλήρωση των καθηκόντων του ενόρκου στα ποινικά δικαστήρια
Προσωρινή ανικανότητα για εκπλήρωση των καθηκόντων του ενόρκου στα ποινικά δικαστήρια

 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αρθρο: 382
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή ανικανότητα

Κείμενο Αρθρου

Δεν είναι προσωρινά ικανοί να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του ενόρκου:
1) εκείνοι που παραπέμφθηκαν για οποιοδήποτε έγκλημα από δόλο για το οποίο ο νόμος προβλέπει
ποινή φυλάκισης τουλάχιστο τριών μηνών,
2) εκείνοι που βρίσκονται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη,
3) εκείνοι που πτώχευσαν ωσότου αποκατασταθούν,
4) οι ασθενείς διανοητικά,
5) οι τυφλοί και οι κωφάλαλοι.

--------------------------------------------------------------------------------

Νέες διατάξεις για αναπήρους του ποινικού κώδικα και της ποινικής δικονομίας με το νόμο 4267 του 2014 Κατάδικοι ή υπόδικοι που έχουν αναπηρία 80% θα εντάσσονται στο μέτρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης (βραχιολάκι)Νέες διατάξεις για αναπήρους του ποινικού κώδικα και της ποινικής δικονομίας με το νόμο 4267 του 2014 Κατάδικοι ή υπόδικοι που έχουν αναπηρία 80% θα εντάσσονται στο μέτρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης (βραχιολάκι)
Παράλληλα με άλλη τροπολογία, προτείνεται και η μη επιβολή προσωρινής κράτησης σε κατηγορούμενους που πάσχουν από νοσήματα των οποίων το ποσοστό αναπηρίας είναι 80%.


Του Μανώλη Μπασιά
Δημοσιεύω σήμερα τις νέες διατάξεις του ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ξεκινώντας από κείμενο εφημερίδας για την καλλίτερη κατανόησή τους.
Κλείνω το παρόν κείμενό μου με τις παλαιότερες διατάξεις που έχουν σχέση με την υπό όρο απόλυση και την επιμέτρηση της ποινής.
Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται ως «προδήλως ανθρωπιστικού χαρακτήρα» και αφορά όσους κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για οποιαδήποτε κακουργηματική πράξη πλην της εσχάτης προδοσίας και του άρθρου 187Α που αφορά την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Παράλληλα με άλλη τροπολογία, προτείνεται και η μη επιβολή προσωρινής κράτησης σε κατηγορούμενους που πάσχουν από νοσήματα των οποίων το ποσοστό αναπηρίας είναι 80%.
Η τροπολογία υπογράφεται από την Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, η οποία είναι η Εισηγητής του νομοσχεδίου, τον Δημήτρη Κυριαζίδη και τον Μιχάλη Ταμήλο.

Δημοσιεύουμε τα σχετικά άρθρα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4267
Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 19
11.
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 110Β του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με εξαίρεση τις πράξεις των άρθρων 134 και 187Α, η
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή
σε καταδίκους των πράξεων του εδαφίου αυτού, αν πάσχουν από νοσήματα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα
τοις εκατό (80%) και άνω. Η διακρίβωση της αναπηρίας
γίνεται, μετά από αίτηση του καταδίκου, από το αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών, το οποίο διατάσσει
ειδική πραγματογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα.»
12.
Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με εξαίρεση τις πράξεις των άρθρων 134 και 187 Α, η
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή
σε υποδίκους των πράξεων του εδαφίου αυτού, αν πάσχουν από νοσήματα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα
τοις εκατό (80%) και άνω. Η διακρίβωση της αναπηρίας
γίνεται, μετά από αίτηση του υποδίκου, από το αρμόδιο
δικαστικό όργανο, το οποίο διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα.»

Αρθρο: 110Α
Ημ/νία: 18.12.2008

«1. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106, εφόσον ο κατάδικος νοσεί από σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας, από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλεται σε τακτική αιμοκάθαρση, από ανθεκτική φυματίωση ή είναι τετραπληγικός, καθώς και από κίρρωση του ήπατος με αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή από γεροντική άνοια έχοντας υπερβεί το ογδοηκοστό έτος της ηλικίας ή από κακοήθη νεοπλάσματα τελικού σταδίου.»
2. Η διακρίβωση της προϋποθέσεως της παραγράφου 1 γίνεται μετά από αίτηση του καταδίκου από το αρμόδιο συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη και η διαδικασία της καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Η απόλυση υπό όρο κατά την παρ. 1 σημειώνεται στο Ποινικό Μητρώο του καταδίκου και χορηγείται μόνο μία φορά.


Αρθρο: 105
Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν

- Η παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). - Η εντός "" φράση της παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74/20.3.2013).
«7. Κάθε ημέρα παραμονής σε σωφρονιστικό κατάστημα κρατουμένων που πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή μυελού ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται τακτική αιμοκάθαρση και από φυματίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και: α) για κάθε πάθηση που το διαπιστωμένο από υγειονομική επιτροπή «ποσοστό αναπηρίας είναι 67% και άνω», β) για τις κρατούμενες μητέρες για όσο διάστημα έχουν μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους. Για τον ευεργετικό υπολογισμό αποφασίζει ο κατά το Σωφρονιστικό Κώδικα αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, μετά από αίτηση του κρατουμένου και πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων. Η παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 2776/1999, ως ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως για τα πειθαρχικά παραπτώματα των πιο πάνω κρατουμένων».

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΕΙΣΑΓΓεΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. 500 / Γνωμ. 3

Προς
Το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού
Σε σχέση με τα αναφερόμενα στο υπ' αριθμ. 973/3-2-2011 έγγραφο σας και ενόψει του άρθρου 24 ν. 1756/88, η γνώμη μας είναι η εξής:
κατά το άρθρο 105§7 Π.Κ. - όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 4§2 ν. 3904/2010, ΦΕΚ 218σ/23-12-2010 «Κάθε ημέρα παραμονής σε σωφρονιστικό κατάστημα κρατουμένων που πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις μεταμόσχευσης καρδιάς ή ήπατος, νεφρού ή μυελού ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλασία ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται τακτική αιμοκάθαρση και από φυματίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και α) για κάθε πάθηση που το διαπιστωμένο από υγειονομική επιτροπή ποσοστό αναπηρίας είναι 80% και άνω, β) για τις κρατούμενες μητέρες, για όσο διάστημα έχουν μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους ...».
Κατά την εισηγητική έκθεση του άνω νόμου «Ε) Ευεργετικός υπολογισμός της ποινής.
Με το ισχύον καθεστώς προβλέπεται ο ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής λόγω εργασίας (άρθρο 46 του Σωφρονιστικού Κώδικα, ν. 2776/1999). Με το σχέδιο νόμου προτείνεται ο ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής και για ορισμένες κατηγορίες βαρέως πασχόντων κρατουμένων, καθώς και νια τις μητέρες που κρατούνται μαζί με τα ανήλικα (μέχρι 3 ετών) παιδιά τους. Το προνόμιο αυτό οφείλει η πολιτεία να το παράσχει στις άνω κατηγορίες κρατούμενων, οι οποίοι αδυνατούν να εργασθούν στο κατάστημα κράτησης και να επιτύχουν έτσι την ταχύτερη απόλυσή τους».
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι στις άνω κατηγορίες κρατουμένων επεκτείνεται μόνο το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού της ποινής και δη, διότι ως εκ της φύσεως των παθήσεών τους δεν μπορούν να εργαστούν (συνεπώς δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να δεχθούν την ευεργεσία αυτού του μέτρου). Πρόκειται δηλαδή για επέκταση του ευεργετικού υπολογισμού των ημερών εργασίας και μόνο.
Επομένως, δεν θίγονται οι λοιπές προϋποθέσεις της σήμερα §6 του άρθρου 105 Π Κ. Η σήμερα §7 του άρθρου 105 Π Κ δέον να θεωρηθεί ως συνέχεια του πρώτου εδαφίου της §6 του άρθρου.
Άλλωστε, εκ του πράγματος προκύπτει το άνω συμπέρασμα, αφού επί πρόσκαιρου καθείρξεως (5 ετών και άνω - άρθρο 52§3 ΠΚ) πάντοτε θα εκτίεται στις φυλακές το ήμισυ αυτής (σύμφωνα με τον νέο υπολογισμό της παρ. 7 του άρθρου 105 ΠΚ) και συνεπώς θα καλύπτεται το 1/3 αυτής, το οποίο απαιτεί η παρ. 6 του άρθρου 105 ΠΚ.
Ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου@@@
Παρέμβαση του ΣτΠ για τους κρατουμένους του Κορυδαλλού με αναπηρία
Με παρέμβασή του ο Συνήγορος του Πολίτη ζητεί να υπάρξει μέριμνα και κατάλληλη μεταχείριση στους κρατουμένους με αναπηρία στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού. Παρόλα αυτά η ανεξάρτητη αρχή διαπίστωσε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε παράλειψη από τις υπηρεσίες και η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι για τους κρατουμένους με αναπηρία δεν προβλέπεται ρητά υποχρέωση ειδικής μεταχείρισης και χωριστής κράτησης, όπως συμβαίνει με γυναίκες, ανηλίκους και υπόδικους.

Επιπλέον, δεν λαμβάνεται εξειδικευμένη κρατική μέριμνα για την υποστήριξή τους στην ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών διαβίωσής τους, εφόσον παρουσιάζουν αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης. Η κάλυψη των αναγκών τους εντός των καταστημάτων κράτησης παρέχεται μέσω της τακτικής παρακολούθησής τους στο ιατρείο του καταστήματος και το νοσοκομείο κρατουμένων και της εθελοντικής παροχής βοήθειας από συγκρατούμενούς τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι από τη σκοπιά, πρώτον, της συνταγματικής υποχρέωσης για ειδικά μέτρα προστασίας της αναπηρίας και, δεύτερον, των διεθνών και ευρωπαϊκών κανόνων που επιτάσσουν συνθήκες κράτησης συμβατές με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, επιβάλλεται, εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων, η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και περίθαλψης.

Με πόρισμά της, η ανεξάρτητη αρχή προτείνει προς τον ειδικό γραμματέα Σωφρονιστικής Πολιτικής, τη δημιουργία ειδικής δομής, στο πλαίσιο των σωφρονιστικών καταστημάτων, με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των κρατουμένων με σοβαρά προβλήματα αναπηρίας και, παράλληλα, ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η παροχή δυνατότητας υπ΄ όρους απόλυσης για όλες τις περιπτώσεις κρατουμένων με υψηλό ποσοστό αναπηρίας, μετά από ειδική πραγματογνωμοσύνη.

Τέλος, η αρχή προτείνει να διερευνηθεί και η δυνατότητα της κατ΄ οίκον έκτισης ποινής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δικλείδες ασφαλείας.

Επιμέλεια: Μυρτώ Τσάβαλου


Πηγή: http://www.tvkosmos.gr/

Εισοδηματικά κριτήρια για την νοσοκομειακή περίθαλψη των άνεργων και ανασφάλιστων
Δελτίο Τύπου τής Πανελλήνιας Κίνησης για την Μεσογειακή Αναιμία τής 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια για την νοσοκομειακή περίθαλψη των άνεργων και ανασφάλιστων.
Πανελλήνια Κίνηση για την Μεσογειακή Αναιμία

Δελτίο Τύπου 17 Ιουνίου 2014

Εισοδηματικά κριτήρια για την νοσοκομειακή περίθαλψη των άνεργων και ανασφάλιστων

Επειδή πολλά γράφτηκαν και περισσότερα ακούστηκαν από τις τηλεοράσεις για το θέμα της νοσοκομειακής κάλυψης των άνεργων και ανασφάλιστων, πρέπει να διαβάσουμε με προσοχή τι αναφέρεται στην υπουργική απόφαση του (πρώην) υπουργού Υγείας. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μεγάλο, αλλά αξίζει να διαβαστεί γιατί παρουσιάζει τις λεπτομέρειες της απόφασης για την νοσοκομειακή περίθαλψη των άνεργων και ανασφάλιστων πολιτών, Που ουσιαστικά καθιερώνει εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρία, υπολογίζει στο εισόδημα τους και το αφορολόγητο προνοιακό επίδομα!!!

Η απόφαση του 2014 σε συνάφεια με την απόφαση του 2006

Η απόφαση του 2014 αναφέρει σαφέστατα ότι συμπληρώνει την απόφαση του 2006 (υπ΄αριθ. 139491/2006) στην οποία αναφέρονται οι δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ας τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά.

Η απόφαση του 2014

Στην παράγραφο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης του 2014, αναφέρεται η διεύρυνση των κατηγοριών δικαιούχων δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης, εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας, ως εξής:

3. Την ανάγκη διεύρυνσης των κατηγοριών δικαιούχων δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών, ως ακολούθως:

Στο τέλος του Κεφαλαίου Α της απόφασης προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

8. Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) καθίστανται οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

α. Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και

β. Ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της

Οι δικαιούχοι

Όπως διαβάσαμε παραπάνω, η απόφαση του 2014 παραπέμπει στην κοινή υπουργική απόφαση του 2006 (ΦΕΚ 1747/Β/2006) και αναφέρει ότι, δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης είναι εκείνοι: “...οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφάλιστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα”.

Αν ξαναγυρίσουμε στην απόφαση του 2006 θα διαπιστώσουμε ποιοι είναι εκείνοι που δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δωρεάν δικαιούχοι νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον δεν δικαιούνται τοιαύτη άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα:

1 Α. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανασφάλιστοι και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.

Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Δηλαδή, εισοδηματικά κριτήρια

Με άλλα λόγια τίθενται εισοδηματικά κριτήρια για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης, ως εξής:

Δεν πρέπει να ξεπερνάει το εισόδημα του τα 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για την σύζυγο και κάθε ανήλικο παιδί. Δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια είναι:

Για τον άγαμο: 6.000 ευρώ
Για τον έγγαμο χωρίς παιδιά: 7.200 ευρώ
Για τον έγγαμο με ένα παιδί: 8.400 ευρώ

Προσέξτε τώρα τι γράφει παρακάτω η ΚΥΑ του 2006.
“Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο”.

Με άλλα λόγια αν κάποιος είναι άνεργος χωρίς πραγματικό εισόδημα, αλλά με τεκμαρτό εισόδημα που ξεπερνάει τα παραπάνω κριτήρια δεν έχει δικαίωμα σε δωρεάν νοσοκομειακή  περίθαλψη.

Για τα άτομα με αναπηρία 67%

Στην ΚΥΑ του 2006, για τα άτομα με αναπηρία 67% προβλέπεται αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 50%. Δηλαδή, το κριτήριο γίνεται 9.000 ευρώ.

Προσέξτε, όμως, ότι  προβλέπεται ως εισόδημα: “...και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο”.

Δηλαδή ως εισόδημα συνυπολογίζεται και το προνοιακό επίδομα που πιθανότατα παίρνει κάποιος ανάπηρος, το οποίο απαλλάσσεται από την φορολογία!!!

Συμπέρασμα: Τα 6.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό κριτήριο

Η απόφαση του 2014, που συμπληρώνει την απόφαση του 2006, καθορίζει ότι δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης είναι οι ανασφάλιστοι που έχουν εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, κάτω από 6.000 ευρώ ή και λίγο περισσότερο, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Με βάση, όμως, αυτά τα δεδομένα, ο αριθμός των άνεργων και ανασφάλιστων πολιτών μειώνεται σε μεγάλο ποσοστό και οι πραγματικοί δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης είναι εκείνοι που έχουν εισόδημα κάτω και από το όριο της φτώχειας, που και αυτό δεν είναι καθορισμένο.

Το μυστήριο της απόφασης του 2014

Όπως διαβάσατε στην παράγραφο 3 της απόφασης του 2014, υπάρχει και η περίπτωση β. που αναφέρει ότι δικαιούχοι είναι και οι:

β. Ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Αυτός είναι ένας γρίφος και δεν υπάρχει κάποια...λύση του στη συνέχεια της απόφασης. Οι πολίτες αυτής της κατηγορίας δεν είναι άνεργοι αλλά μόνο ανασφάλιστοι λόγω οφειλών ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τι προβλέπεται γι΄αυτή την κατηγορία, σε σύγκριση με όσα αναφέρουμε παραπάνω περί εισοδηματικών κριτηρίων;

Η απάντηση είναι: τίποτα. Πιθανότατα να χρειάζεται νέα υπουργική απόφαση που να διευκρινίζει τις διαδικασίες αναγνώρισης εκείνων που έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Αυτεπάγγελτη εξακρίβωση ασφαλιστικής ικανότητας

Στην παράγραφο 3 της απόφασης του 2014, στην περίπτωση 12. αναφέρεται ότι:

12. Για τις ως άνω περιπτώσεις η ασφαλιστική ικανότητα βεβαιώνεται από το οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο ή οποιονδήποτε φορέα που νομιμοποιείται για τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας. Οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας διενεργούνται αυτεπάγγελτα από τα Νοσοκομεία.

Έστω ότι ο οποιοσδήποτε φορέας βεβαιώνει την ασφαλιστική ικανότητα ή όχι του δικαιούχου. Συμπεραίνουμε, όμως, ότι τα νοσοκομεία έχουν το δικαίωμα, με βάση όσα καταγράφονται στην απόφαση, να απαιτήσουν την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας από τους δικαιούχους και αν διαπιστώσουν ότι ξεπερνάει τα εισοδηματικά κριτήρια, να μην επιτρέψουν την δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη.


Η κάλυψη της δαπάνης

Επίσης, στην απόφαση του 2014, υπάρχει η εξής παράγραφος:

- Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εν λόγω απόφαση θα βαρύνει τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων.


Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων βρίσκονται στο “κόκκινο”

Με ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών παρατηρεί, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Έχει άραγε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κοστολογήσει το ύψος της δαπάνης που θα απαιτηθεί για  τη νοσηλεία  των  ανασφάλιστων,  εξασφαλίζοντας  και  το  ανάλογο  κονδύλιο  στον  προϋπολογισμό  του υπουργείου Υγείας; Φαίνεται πως όχι. Και τούτο επειδή σκέφτονται να μετακυλήσουν το κόστος νοσηλείας των ανασφάλιστων στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων, οι οποίοι ως γνωστόν βρίσκονται στο κόκκινο  και  σύντομα  θα  καταρρεύσουν. 

- Δεν  εξασφαλίζει  το  υπουργείο  Υγείας  ότι  οι  ανασφάλιστοι  θα  έχουν  τα  φάρμακα  και  την  απαραίτητη  μετεγχειρητική νοσηλεία  όταν λάβουν εξιτήριο από το νοσοκομείο, με κίνδυνο ορισμένοι να επιστρέφουν πίσω σε χειρότερη κατάσταση από εκείνη που προκάλεσε την εισαγωγή τους.

Και καταλήγει: “φοβούμαστε πως η απόπειρα της κυβέρνησης να δείξει  «ανθρώπινο πρόσωπο»  σ΄ ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που η ίδια γέννησε και γιγάντωσε, θα οδηγήσει μια ώρα νωρίτερα τα Νοσοκομεία σε κατάρρευση, αφήνοντας απροστάτευτη ολόκληρη την κοινωνία".

Έτσι, για να βάζουμε τα πράγμα στη θέση τους και να διαβάζουμε και όλες τις παραγράφους της απόφασης και όψι μόνο τους τίτλους.
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Νόμος 2527 του 1997 Άρθρο 16 Διευκολύνσεις υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων Μείωση ωραρίου αναπήρων κλπ
Νόμος 2527 του 1997
Άρθρο 16 Διευκολύνσεις υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων Μείωση ωραρίου αναπήρων κλπ

ΝΟΜΟΣ 2527 1997
ΦΕΚ: Α 206 19971008
Τέθηκε σε ισχύ: 08.10.1997

Τίτλος
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν 2190/1994 και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο: 16
Ημ/νία: 23.12.2008

Τίτλος Αρθρου
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2880/2001 (Α' 9/30.1.2001), η διάταξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. ==================================== - Οι παρ. 4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 8 του άρθρο 30 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263/23.12.2008).

Κείμενο Αρθρου
1. Στις υπαλλήλους, με οποιαδήποτε σχέση, του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια ενός (1) μηνός με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετούμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Δικαιούνται επίσης και τα λοιπά πλεονεκτήματα των φυσικών μητέρων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, εκτός των αδειών κυήσεως και λοχείας.
 «4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς - τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα.»
________________________________________

Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών − Κατάταξη και Κατανομή Νεφρικών Μοσχευμάτων στους υποψήφιους λήπτες
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1451
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ4α/31519

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄/2011), όπως ισχύει.
2.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως ισχύει.
3.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουρ− γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (ΦΕΚ 3/Α΄/2001).
4.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 93/2002 «Προσόντα και καθή− κοντα Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων» (ΦΕΚ 79/Α΄/2002).
5.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/2005).
6.
Την υπ’ αριθμ. Υ4α/36538/2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και δι− αδικασία
χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών» (ΦΕΚ 1262/Β΄/2012).
7.
Το υπ’ αριθμ. ΕΟΜ/οικ.2021/20.5.2013 έγγραφο του ΕΟΜ, με συνημμένο το Απόσπασμα Πρακτικού της από 24.4.2013 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του Οργανισμού.
8.
Το υπ’ αριθμ. ΑΥ6α/Δ.Υ./30.01.2014 έγγραφο του ΚΕ.ΣΥ., με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 31 απόφαση της 241ης /10.7.2013 Ολομέλειάς του.
9.
Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10.
Την ανάγκη εφαρμογής νέου ενιαίου συστήματος εγγραφής ασθενών υποψηφίων προς μεταμόσχευση νε− φρού καθώς και τη διάθεση των νεφρικών μοσχευμάτων με μοριοποιημένο,
διαφανές σύστημα βαθμολόγησης, προσαρμοσμένο στα νέα ιατρικά, νομικά και πραγματικά δεδομένα, αποφασίζουμε:
5 Ιουνίου 2014
Α. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΟΥ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ
1.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
1.1.
Το Εθνικό Μητρώο είναι ένα και η εγγραφή σε αυτό και μόνον σε αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μεταμοσχευθεί ο ασθενής. Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
(ΕΟΜ) τηρεί το Εθνικό Μητρώο, που εγγράφεται κάθε υποψήφιος λήπτης κατόπιν αιτήσεώς του στον ΕΟΜ μέσω των Μονάδων Μεταμόσχευσης, οι οποίες αποστέλλουν
την αίτηση αφού πρώτα πιστοποι− ηθεί αυτός ότι είναι κατάλληλος για μεταμόσχευση, συ− νοδευόμενη από τα στοιχεία του προμεταμοσχευτικού ελέγχου και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Η πιστοποίηση γίνεται από Μονάδα Μετα− μόσχευσης της επιλογής
του και από τον θεράποντα ιατρό του, βάσει κριτηρίων συναγόμενων από την ια− τρική επιστήμη και δεοντολογία. Ο προμεταμοσχευ− τικός έλεγχος αποστέλλεται
στον ΕΟΜ και τηρείται στο ειδικό αρχείο του. Περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται για να γίνεται η κατωτέρω κατανομή των νεφρικών μοσχευμάτων,
ως, ενδεικτικά, ειδική αιτιολόγηση ελλείψεως προσπελασιμότητας για τυχόν επείγουσα περίπτωση, ομάδα αίματος, εξετάσεις εργαστηρίου ιστοσυμβατότητας κ.λπ.
όπως αυτά ανα− φέρονται στο έντυπο που προσαρτάται ως Παράρτημα II στην παρούσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος λήπτης είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να είναι
ασφαλισμένος και να έχει ενεργό άδεια παραμονής στη χώρα τη στιγμή που θα εγγραφεί, οποτεδήποτε κληθεί προς μεταμό− σχευση και κατά τους τακτικούς επανέλεγχους.
Επίσης οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση από τον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα μεταμοσχεύσεων ή υπουργείο Υγείας της χώρας του ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε
λίστα αναμονής για νεφρικό μόσχευμα στη χώρα του.
1.2.
Οι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο υποψήφιοι λήπτες καλούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμο− σχεύσεων μέσω των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) τουλάχιστον
μία φορά κατ’ έτος, να προσκομίσουν βε− βαίωση από τον θεράποντα ιατρό τους σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους ως προς την καταλλη− λότητά τους για
μεταμόσχευση. Αν εγείρεται ζήτημα ακαταλληλότητας για μεταμόσχευση, είτε κατά τον ετήσιο έλεγχο, είτε κατά τη διαδικασία επιλογής για με− ταμόσχευση όταν
υπάρχει δότης, ο Εθνικός Οργανισμός
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Μεταμοσχεύσεων μέσω της οικείας Μονάδας Μεταμό−
σχευσης καλεί τον υποψήφιο λήπτη για επαναξιολόγη−
ση. Η απόφαση της ως άνω Μονάδας Μεταμόσχευσης,
που πραγματοποιεί την αξιολόγηση περί ακαταλληλό−
τητας του υποψήφιου λήπτη είναι ειδικά αιτιολογημένη
και κοινοποιείται τόσο στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμο−
σχεύσεων όσο και στον υποψήφιο λήπτη. Με βάση την
απόφαση αυτή ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
προβαίνει σε διαγραφή του ασθενούς από το Εθνικό
Μητρώο, σε περίπτωση οριστικής ακαταλληλότητας.
1.3.
Κάθε φορά που υποψήφιος λήπτης παρακάμπτε− ται ως «ακατάλληλος» κατά τη διαδικασία επιλογής, η Μ.Μ.Ν. οφείλει να αιτιολογήσει εγγράφως και ειδικώς στον
ΕΟΜ το λόγο παράκαμψής του. Σε περίπτωση που δύο φορές ο ίδιος ασθενής σε επιλογή του για υποψή− φιος λήπτης νεφρικού μοσχεύματος κριθεί ακατάλληλος από
τη Μονάδα Μεταμόσχευσης, αυτή υποχρεούται να αιτιολογήσει στον ΕΟΜ εγγράφως και ειδικώς το λόγο που πρέπει να παραμείνει ο ασθενής εγγεγραμμένος, άλλως
διαγράφεται υποχρεωτικά από το Εθνικό Μη− τρώο και του κοινοποιείται η απόφαση.
1.4.
Σε περίπτωση που υπάρχουν τρεις επανειλημ− μένες αρνήσεις του ιδίου ασθενούς να προσέλθει για έλεγχο, δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης (crossmatch) ή μεταμόσχευση
κατόπιν ανάδειξής του ως υποψηφί− ου λήπτη νεφρικού μοσχεύματος κατά την επιλογή και ύστερα από πρόσκληση της Μονάδας Μεταμόσχευσης, η οποία υποχρεούται
να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον ΕΟΜ, ο ασθενής διαγράφεται υποχρεωτικά από το Εθνικό Μητρώο και του κοινοποιείται η απόφαση. Σε περίπτωση αποχώρησης
του κληθέντος υποψηφίου λήπτη μετά την προσέλευσή του στη MMN ή κατόπιν αρνητικής ιστικής διασταύρωσης (crossmatch), αυτός υποχρεούται να υπογράψει σχετική
υπεύθυνη δήλωση για την οικιοθελή αποχώρησή του η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον ΕΟΜ από τη MMN.
1.5.
Υποψήφιος λήπτης που δεν εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο, επειδή δεν κρίθηκε κατάλληλος για μεταμό− σχευση ή που διαγράφεται από αυτό, επειδή βεβαιώθηκε ανακύπτουσα
ακαταλληλότητα, μπορεί να προσφύγει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος τον παραπέμπει σε άλλη Μονάδα Μεταμόσχευσης, προκει− μένου αυτή να αποφανθεί
τελικά σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό του.
1.6.
Αν εκλείψει η αιτία που προκάλεσε την ακαταλ− ληλότητα προς μεταμόσχευση, επιτρέπεται η επανα− ξιολόγηση του ασθενούς και η επανεγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο,
με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος. Δύναται η Μονάδα Μεταμόσχευσης να χαρακτηρίσει εγγράφως και αιτιολογημένα υποψήφιο λήπτη ως προσωρινώς
ακατάλληλο. Αυτός δεν διαγρά− φεται από το Μητρώο αλλά έως την έγγραφη άρση της προσωρινής ακαταλληλότητας από τη Μονάδα Μετα− μόσχευσης ο αυτός ο υποψήφιος
λήπτης δεν συμπερι− λαμβάνεται στη διαδικασία επιλογής.
1.7.
Ασθενής που αιτείται και λαμβάνει από τον ΕΟΜ βεβαίωση μετάβασης στο εξωτερικό για μεταμόσχευση και εγγράφεται για το σκοπό αυτό στο μητρώο υπο− ψηφίων
ληπτών της χώρας μετάβασης υποχρεούται να δηλώσει την εγγραφή αυτή αμελλητί στον ΕΟΜ ώστε να διαγραφεί από το Εθνικό Μητρώο. Εάν εντός διμήνου από τη λήψη
της βεβαίωσης μετάβασης δεν το πράξει
τότε ο ασθενής αυτός διαγράφεται άνευ άλλου τινός
από το Εθνικό Μητρώο. Τα ως άνω υποχρεωτικά ανα−
γράφονται στο έντυπο για την αίτηση μετάβαση που
χορηγεί ο ΕΟΜ στους ασθενείς προς συμπλήρωση. Σε
περίπτωση που η μετάβαση δε λάβει χώρα ή ο ασθενής
διαγραφεί από το αλλοδαπό μητρώο, ο ασθενής δύναται
να επανεγγραφεί με τη διαδικασία του 1.1. του παρόντος.
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ.
1.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η κατανομή των μοσχευμάτων στους υποψήφιους λή−
πτες του Εθνικού Μητρώου πραγματοποιείται με τρόπο
που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ίση μεταχείρι−
ση των υποψήφιων ληπτών. Η κατάταξη των υποψηφίων
στο Εθνικό Μητρώο γίνεται με μοριοποιημένο σύστημα
βαθμολόγησης, βάσει ιατρικών δεδομένων και με βάση
τα ακόλουθα κριτήρια.
2.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Κριτήρια για την κατάταξη στο Εθνικό Μητρώο απο−
τελούν, κυρίως, το είδος του οργάνου που πρόκειται
να μεταμοσχευθεί, το στάδιο της νόσου από την οποία
πάσχει ο υποψήφιος λήπτης, η ομάδα αίματος δότη και
λήπτη, η ιστοσυμβατότητα, ο χαρακτήρας του επεί−
γοντος της επέμβασης, η ηλικία, το σωματικό βάρος,
το ιατρικό ιστορικό τα οποία ορίζονται ειδικώτερα ως
ακολούθως και μοριοποιούνται:
2.1.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ − ΕΙΔΙ− ΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
2.1.1.
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
2.1.1.1.
Μόνον εφόσον διαπιστωθεί απόλυτη αδυναμία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με οποιαδή− ποτε και όχι μόνον μία από τις γνωστές μεθόδους, με ειδικά
αιτιολογημένη βεβαίωση του θεράποντος ιατρού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) και του υπεύθυ− νου νεφρολόγου και του υπεύθυνου χειρουργού της Μονάδας
Μεταμόσχευσης, και κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως (όχι εκ των υστέρων εγκρίσεως) του Δι− οικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μετα− μοσχεύσεων,
ο ασθενής εγγράφεται στα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ περιστατικά του Εθνικού Μητρώου. Καμία άλλη συνθήκη δεν τοποθετεί τον υποψήφιο ασθενή στα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ. Η απόφαση μαζί
με τις βεβαιώσεις κοινοποιούνται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο σε όλες τις MMN.
2.1.1.2.
Επιλογή Επειγόντων: Οι ασθενείς που θα εγ− γραφούν στα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ παίρνουν το πρώτο διαθέσιμο μόσχευμα από δότη με μόνες και αποκλειστικές προϋ− ποθέσεις:
α. τη συμβατή ομάδα αίματος κατά τα γενικά ιατρικά κριτήρια και όχι αναγκαστικά την απολύτως ταυ− τόσημη και β. αρνητική δοκιμασία ιστικής διασταύρω− σης
(cross match). Σε περίπτωση αρνητικού cross match περισσοτέρων υποψηφίων ληπτών επειγόντων από τα διαθέσιμα μοσχεύματα, η κατάταξη γίνεται με βάση την
ημερομηνία ένταξής τους στα επείγοντα (προηγείται ο παλαιότερος.) Εάν ο ασθενής αρνηθεί το κατά τα άνω προσφερόμενο μόσχευμα η Μονάδα Μεταμοσχεύσεως οφείλει
να αποστείλει σχετικό έγγραφο στον ΕΟΜ και ο ασθενής μεταφέρεται στο γενικό μητρώο.
2.1.1.3.
Σε περίπτωση που οι ασθενείς των ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ δεν μεταμοσχεύθηκαν μέσα στο επόμενο έτος από την εγγραφή τους επανεξετάζεται με την ίδια διαδικασία του 2.1.1.
του παρόντος το επείγον της περιπτώσεώς τους. Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν οι νέες ειδικά
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αιτιολογημένες βεβαιώσεις του άρθρου 2.1.1. του παρό−
ντος, μετά την παρέλευση του έτους οι ασθενείς αυτοί
διαγράφονται από τα επείγοντα του Εθνικού Μητρώου
και μεταφέρονται στο γενικό μητρώο.
2.1.2.
ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
2.1.2.1.
Υπερευαισθητοποιημένοι ασθενείς θεωρούνται οι ασθενείς που έχουν αναπτύξει αντισώματα έναντι των ΗLΑ αντιγόνων (κυτταροτοξικά αντισώματα, κ.α.), που είναι
αποτέλεσμα, ενδεικτικά, κυήσεων, μεταγγίσεων αίματος ή προηγούμενης αποτυχημένης μεταμόσχευ− σης κ.α.
2.1.2.2.
Οι ασθενείς χαρακτηρίζονται υπερευαισθητο− ποιημένοι με ειδικά αιτιολογημένη βεβαίωση του Διευ− θυντή του Εργαστηρίου Ιστοσυμβατότητας με το οποίο συνεργάζεται
η Μονάδα Μεταμόσχευσης με βάση ια− τρικά κριτήρια και τις ιατρικές μετρήσεις, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III του παρόντος.
2.1.2.3.
Ο εργαστηριακός έλεγχος και οι σχετικές ως άνω βεβαιώσεις πρέπει να γίνονται το αργότερο ανά τρίμηνο με ευθύνη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του ασθενούς
και να αποστέλλονται αμελλητί στον ΕΟΜ. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί η βεβαίωση εντός εξαμήνου, ο ασθενής μεταφέρεται αυτόματα στο γενικό μητρώο ασθενών
προς μεταμόσχευση.
2.1.2.4.
Επιλογή υπερευαισθητοποιημένων: Οι υπερευ− αισθητοποιημένοι ασθενείς κατατάσσονται μετά τους ασθενείς των επειγόντων και πριν αυτών της παιδικής και εφηβικής
ηλικίας έως 18 ετών και η κατάταξή τους γίνεται με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό 2.2.1.,
2.2.3
και 2.2.2 κριτήρια αντιστοίχως, ήτοι, της ομάδας αίματος, του χρόνου αναμονής και της κατ’ ελάχιστον ιστοσυμβατότητας με το δότη, ήτοι αρκούν δύο κοινά
αντιγόνα, ένα εκ των οποίων DR.
2.1.3.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
2.1.3.1.
Τα παιδιά και οι έφηβοι έως 18 ετών προηγού− νται κατά την επιλογή μετά τους ασθενείς των επει− γόντων και των υπερευαισθητοποιημένων ασθενών και πριν τους
μετά από ζώσα δωρεά του άρθρου 8 του Ν. 3984/11 (Α΄ 150) μονόνεφρους υποψήφιους λήπτες του
2.1.4.
και τους λοιπούς ασθενείς του γενικού μητρώου.
2.1.3.2.
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό 2.2.1., 2.2.2 και 2.2.3 κριτήρια αντιστοί− χως, ήτοι, της ομάδας αίματος, του χρόνου αναμονής
του και της κατ’ ελάχιστον ιστοσυμβατότητας με το δότη.
2.1.3.3.
Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους μεταφέ− ρονται αυτόματα στο γενικό μητρώο ασθενών προς μεταμόσχευση.
2.1.4.
ΔΩΡΗΤΕΣ ΝΕΦΡΟΥ ΜΟΝΟΝΕΦΡΟΙ
2.1.4.1.
Μονόνεφροι ασθενείς που υπέπεσαν σε νεφρική ανεπάρκεια έπειτα από προσφορά μοσχεύματος για ζώσα δωρεά του άρθρου 8 του Ν. 3984/11 (Α΄ 150), προ− ηγούνται
κατά την επιλογή κατά σειρά μετά τους ασθε− νείς των επειγόντων, των υπερευαισθητοποιημένων ασθενών, τους ασθενείς παιδικής και εφηβικής ηλικίας αλλά πριν
τους λοιπούς ασθενείς του γενικού μητρώου.
2.1.4.2.
Η κατάταξή τους γίνεται με αποκλειστικές προ− ϋποθέσεις α. τη συμβατή ομάδα αίματος κατά τα γενικά ιατρικά κριτήρια και όχι αναγκαστικά την απολύτως ταυτόσημη
και β. αρνητική δοκιμασία ιστικής διασταύ− ρωσης (cross match).
2.2.
ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥ− ΣΗ−ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
2.2.1.
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
2.2.1.1.
Ομάδα 0 σε ομάδα 0: Νεφροί από δότες με ομάδα αίματος 0 μεταμοσχεύονται σε λήπτες με ομάδα αίματος 0 (Ταυτόσημη). Εάν υπάρχει υποψήφιος λήπτης άλλης συμβατής
ομάδας αίματος με πλήρη ιστοσυμβατότητα HLA αντιγόνων (6 αντιγόνα ταυτόσημα), τότε κατατάσ− σεται αυτόματα στη λίστα της 0 ομάδας με βάση τα μόρια που
συγκεντρώνει. Αν για την Ομάδα 0 δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος λήπτης, ελέγχονται λήπτες των λοιπών συμβατών ομάδων με βάση τα μόριά τους.
2.2.1.2.
Ομάδα Α σε Ομάδα Α: Νεφροί από δότες με ομάδα αίματος Α μεταμοσχεύονται σε λήπτες με ομάδα αίματος Α (Ταυτόσημη). Εάν υπάρχει υποψήφιος λήπτης άλλης συμβατής
ομάδας αίματος με πλήρη ιστοσυμβατό− τητα HLA αντιγόνων (6 αντιγόνα ταυτόσημα), τότε κατα− τάσσεται αυτόματα στη λίστα της Α ομάδας με βάση τα μόρια που
συγκεντρώνει. Αν για την Ομάδα Α δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος λήπτης, ελέγχονται λήπτες των λοιπόν συμβατών ομάδων με βάση τα μόριά τους.
2.2.1.3.
Ομάδα Β σε ομάδα Β: Νεφροί από δότες με ομάδα αίματος Β μεταμοσχεύονται σε λήπτες με ομάδα αίματος Β (Ταυτόσημη). Εάν υπάρχει υποψήφιος λήπτης άλλης συμβατής
ομάδας αίματος με πλήρη ιστοσυμβα− τότητα HLA αντιγόνων (6 αντιγόνα ταυτόσημα), τότε κατατάσσεται αυτόματα στη λίστα της Β ομάδας με βάση τα μόρια που
συγκεντρώνει. Αν για την Ομάδα Β δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος λήπτης, ελέγ− χονται λήπτες των λοιπόν συμβατών ομάδων με βάση τα μόριά τους.
2.2.1.4.
Ομάδα AB σε ομάδα AB. Νεφροί από δότες με ομάδα αίματος AB μεταμοσχεύονται σε λήπτες με ομάδα αίματος AB (Ταυτόσημη).
2.2.2.
ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (Παράρτημα II)
2.2.2.1.
Εάν υπάρχει πλήρης ιστοσυμβατότητα (6 κοινά HLA αντιγόνα), ο υποψήφιος λήπτης βαθμολογείται με 400 μόρια, για 5 με 333,33 μόρια, για 4 με 266,67 μόρια,
για 3 με 200,00 μόρια, για 2 με 133,33 μόρια, για 1 με 66,67 μόρια και με 0 για 0.
2.2.3.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
2.2.3.1.
Για κάθε έτος αναμονής που συμπληρώνεται από την ένταξη στο Εθνικό Μητρώο λαμβάνονται 33,3 μόρια, χωρίς χρονικό περιορισμό. Ο υπολογισμός γίνεται με την
υποδιαίρεση του 33,3 / 365 ημέρες ώστε τα μόρια να αλλάζουν ανά 24ωρο.
2.2.3.2.
Ως χρόνος ένταξης στο Εθνικό Μητρώο θεω− ρείται ο χρόνος έναρξης κάθε τύπου κάθαρσης η οποία βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στην
οποία αιμοκαθαίρεται κατά την αίτηση για εγγραφή στο μητρώο και τη σύνταξη του προμεταμο− σχευτικού ελέγχου κατά τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α της παρούσης
για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο δικαιολογητικά σε συνδυασμό και με τη βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα.
2.2.3.3.
Επί επανεγγραφής ασθενούς στο Εθνικό Μη− τρώο υποψηφίων ληπτών, έπειτα από απόρριψη μοσχεύ− ματος από μεταμόσχευση από αποβιώσαντα δότη, τότε ο ασθενής
διατηρεί τα μόρια που είχε πριν τη μεταμό− σχευση, εφόσον επανήλθε σε σε κάθε τύπου κάθαρση σε λιγότερο από δύο (2) έτη από τη μεταμόσχευση. Εάν ο ασθενής
που επανεγγράφεται στο μητρώο διατήρησε
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
το ως άνω μόσχευμα για 2−5 έτη, λαμβάνει το 1/2 των
μορίων που είχε πριν τη μεταμόσχευση. Εάν διατήρησε
λειτουργούν μόσχευμα για πάνω από 5 έτη, τα μόρια
από προηγούμενη αιμοκάθαρση δεν προσμετρώνται. Επί
εγγραφής ή επανεγγραφής υποψηφίου, εάν το απορ−
ριφθέν μόσχευμα προερχόταν από ζώντα δότη με με−
ταμόσχευση που πραγματοποιήθηκε κατά το άρθρο 8
του 3984/11 (Α΄ 150), τότε διατηρεί όλα τα μόρια από το
χρόνο αιμοκάθαρσης προ της ζώσας μεταμόσχευσης,
ανεξάρτητα από το χρόνο λειτουργίας του μοσχεύμα−
τος. Η ως άνω μοριοποίηση έχει αναδρομική ισχύ για
όλους τους εγγεγραμμένους τους μητρώου.
2.2.4.
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
2.2.4.1.
Όταν με βάση τα ανωτέρω μόρια καταταγούν οι πιθανοί λήπτες, τότε η επιλογή μεταξύ αυτών γίνεται με βάση την ηλιακή συσχέτιση, ως ακολούθως: Εάν ο δότης
είναι άνω των 66 ετών, τότε θα προτιμηθεί υποψήφιος λήπτης άνω των 60, αν υπάρχει, και αν ο δότης είναι από 0 έως 66 ετών τότε θα προτιμηθεί υποψήφιος
λήπτης λήπτης κάτω των 60 ετών, αν υπάρχει. Υποψήφιοι άνω των 60 ετών λαμβάνουν μόσχευμα μόνο από δότες άνω των 66 ετών. Υποψήφιοι κάτω των 60 ετών λαμβάνουν
μόσχευμα από δότες 0−65 ετών.
2.2.4.2.
Τα μοσχεύματα από δότες μικρής ηλικίας και συνεπακόλουθα μικρού σωματικού βάρους μπορούν να λειτουργήσουν σε λήπτες χαμηλού σωματικού οπότε στην περίπτωση
αυτή θα προτιμηθεί υποψήφιος λή− πτης χαμηλού σωματικού βάρους, κατόπιν έγγραφης αιτιολογημένης βεβαίωσης της MMN, με βάση πάντοτε τη σειρά μοριοποίησης.

3.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟ− ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΤΗ
Στην περίπτωση που ο δότης είναι θετικός (αντιγόνο)
για ιό ηπατίτιδας Β ή και C ή άλλο μεταδιδόμενο νό−
σημα που όμως δεν αποτελεί κώλυμα (ή απαγορευτική
ένδειξη) για μεταμόσχευση, αυτό μπορεί να δοθεί σε
υποψήφιο λήπτη ο οποίος είναι μολυσμένος από τον
ίδιο ιό ή εμβολιασμένος ενάντια στον ίδιο ιό. Η κατα−
νομή γίνεται εντός της ομάδας των υποψηφίων ληπτών
που έχουν επιλεγεί με βάση τα ως άνω κριτήρια και
που πάσχουν ή φέρουν ιό του ίδιου νοσήματος, ή είναι
εμβολιασμένοι αν υπάρχουν.
4.
ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ− ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
4.1.1.
Γεωγραφική διαίρεση της χώρας και διάθεση οποιουδήποτε είδους μοσχεύματος με κριτήριο τη γεω− γραφική εγγύτητα στον Οργανισμό Αφαίρεσης απαγο− ρεύεται.
Όλα τα μοσχεύματα, ασχέτως της ομάδας του Οργανισμού Αφαίρεσης ή της Μονάδας Μεταμόσχευσης που τα λαμβάνει προσφέρονται στο Εθνικό Μητρώο και κατανέμονται
με τα ανωτέρω κριτήρια. Η διαφοροποίηση δεξιού και αριστερού νεφρού δεν αποτελεί κριτήριο κα− τανομής. Η κατανομή και των δύο νεφρών γίνεται από τον ΕΟΜ
με βάση τη γεωγραφική και χρονική εγγύτητα (λ.χ. μέσο μεταφοράς, αεροπλάνο ή όχι, διαθέσιμες πτήσεις κ.λπ.) στη MMN του υποψηφίου λήπτη, προκειμένου να
μειωθεί ο αποδεκτός χρόνος ψυχρής ισχαιμίας, κατά τα γενικά ιατρικά κριτήρια. Σε περίπτωση αλλαγής κατάτα− ξης υποψηφίου λήπτη λόγω άρνησης, ακαταλληλότητας
ή θετικού crossmatch η κατανομή γίνεται ανάμεσα στους ήδη επιλεγέντες με κριτήριο τον αποδεκτό χρόνο ψυχρής ισχαιμίας και αιτιολογείται ειδικώς η επιλογή
αυτή στην έκθεση συντονισμού του περιστατικού.
4.1.2.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας των μορίων των υποψήφιων ληπτών το αποφασιστικό κριτήριο είναι η κλινική τους εξέταση, που πιστοποιείται από ιατρική ομάδα, σε
συνδυασμό με τη γεωγραφική εγγύτητα στη Μονάδα Μεταμόσχευσης στις περιπτώσεις που, λόγω της φύσης του μοσχεύματος, τυχόν καθυστέρηση θέ− τει τη μεταμόσχευση
σε κίνδυνο. Σε περίπτωση που οι κλινικές εξετάσεις και των δυο ιατρικών ομάδων ή η κατά τα ανωτέρω εγγύτητα σε σχέση με τον αποδεκτό χρόνο ψυχρής ισχαιμίας
δεν μπορούν να παράσχουν διαφοροποίηση, τότε προηγείται αυτός που δεν έχει μεταμοσχευθεί ποτέ, ή, αν και αυτό το κριτήριο δε διαφοροποιεί, αυτός που έχει
μείνει στην κάθαρση περισσότερο χρονικό διάστημα, έστω και μιας ημέρας.
-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο
και για τη βεβαίωση ειδικών περιπτώσεών του
Α. ΕΓΓΡΑΦΗ:
1.
Αίτηση με πλήρη στοιχεία. Αν πρόκειται για ανήλικο ασθενή αιτήσεις και των δύο γονέων του, ακόμη και αν η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον ένα ή στο νόμιμο
επί− τροπο αν οι γονείς του δεν υπάρχουν ή έχουν εκπέσει της γονικής μέριμνας κ.ο.κ κατά περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ και
σχετική δικαστική απόφαση.
2.
Ακριβές φωταντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Αν πρόκειται για ανήλικο και των δύο γονέων του και δικό του αν είναι πάνω των 12 ετών.
Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστα− σης (τελευταίου εξαμήνου) για τους κάτω των 12 ετών, οι οποίοι δεν έχουν εφοδιαστεί με δελτίο ταυτότητας.
Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φω− τογραφία του ανήλικου και πραγματοποιείται βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή (δη−
μοτική, αστυνομική, Κ.Ε.Π.).
3.
Ή ακριβές αντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα της.
4.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ιδιωτικού ή δημοσί− ου για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρ− μακευτικής περίθαλψης μεταμόσχευσης ή επικυρωμένο αντίγραφο
βιβλιαρίου υγείας.
5.
Ακριβές αντίγραφο εν ισχύ άδειας παραμονής (η οποία θα ανανεώνεται ώστε να από τη στιγμή που θα εγγραφεί, οποτεδήποτε κληθεί προς μεταμόσχευση και κατά
τους τακτικούς επανέλεγχους να είναι σε ισχύ. (Αλλοδαπός).
6.
Βεβαίωση από τον αντίστοιχο του ΕΟΜ αρμόδιο φορέα μεταμοσχεύσεων ή από το υπουργείο Υγείας της χώρας προέλευσής του ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε λίστα
αναμονής για νεφρικό μόσχευμα στη χώρα του. (Αλλοδαπός).
7.
Βεβαίωση από τον υπεύθυνο ιατρό της Μονάδας Τε− χνητού Νεφρού για την ημερομηνία έναρξης της κάθαρ− σης σε συνδυασμό με Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα
που να προκύπτει από πότε καλύπτει τα έξοδα κάθαρσης. Σε περίπτωσης που καλύπτονται ιδιωτικά, παραστατικά που να αποδεικνύουν την καταβολή αμοι− βής για
παροχή υπηρεσιών κάθαρσης.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8.
Βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό της ΜΤΝ και της MMN σχετικά με την κατάσταση της υγείας του υποψηφίου λήπτη ως και με την καταλληλότητά του για μεταμόσχευση.
Η βεβαίωση αυτή ανανεώνεται ετησίως (από την ημερομηνία της αρχικής εγγραφής και όχι ημερολογιακώς).
9.
Πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα έντυπα και τα στοιχεία του προμεταμοσχευτικού ελέγ− χου του Παραρτήματος II της παρούσης.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Β.1. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
1.
Βεβαίωση ειδικά αιτιολογημένη του υπεύθυνου νε− φρολόγου και του υπεύθυνου χειρουργού της Μονάδας Μεταμόσχευσης ότι υπάρχει απόλυτη αδυναμία υποκα− τάστασης
της νεφρικής λειτουργίας με οποιαδήποτε και όχι μόνον μία από τις γνωστές μεθόδους.
2.
Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) ότι υπάρχει απόλυτη αδυναμία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με οποια− δήποτε και
όχι μόνον μία από τις γνωστές μεθόδους.
3.
Απόφαση του Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για την εγγραφή. Σημείωση: οι ως άνω βεβαιώσεις ανανεώνονται ετησίως.

Β.2. ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΟΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
1.
Βεβαίωση ειδικά αιτιολογημένη σε σχέση με τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III του Διευθυντή του Ερ− γαστηρίου Ιστοσυμβατότητας με το οποίο συνεργάζεται η Μονάδα
Μεταμόσχευσης του ασθενούς.
2.
Οι αναφερόμενες στην παρούσα και στο Παράρτημα III ειδικές εξετάσεις που πιστοποιούν ότι ο ασθενείς είναι υπερευαισθητοποιημένος ανανεώνονται το αρ− γότερο
ανά εξάμηνο.
3805
3807
3809
3811
3813
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
20025
3824
3826
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
20027
3837
3839
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
20029
3850
3852
3854
3856
3858
3860
3862
3864
3866
3868
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
20039
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ιστοσυμβατότητα και υπερευσθητοποιημένοι ασθενείς
Α. Όροι ιστοσυμβατότητας
HLA: Λευκοκυτταρικά αντιγόνα/αλλήλια του ανθρώ−
που (Human leukocyte antigens−HLA). Διακρίνονται σε
τάξης I (HLA−A,B,C ) και τάξης II (HLA−DR, DQ και DP)
αντιγόνα/ αλλήλια.
HLA τυποποίηση: Ταυτοποίηση των τάξης Ι ή/ και τά−
ξης II HLA αντιγόνων/αλληλίων ενός ατόμου
Avτι−HLA αντισώματα: Αντισώματα που αναγνωρίζουν
HLA τάξης Ι και τάξης II αντιγόνα/αλλήλια
%PRA (Panel Reactive Antibodies): Η παράμετρος
%PRA αντιπροσωπεύει το ποσοστό των πιθανών δο−
τών (τυχαίο δείγμα πληθυσμού) των οποίων τα κύτταρα
αντιδρούν θετικά με τον ορό του ασθενούς.
Virtual %PRA: Παράμετρος που υπολογίζεται με βάση
την ειδικότητα των αντι−HLA αντισωμάτων και τη συ−
χνότητα των αντίστοιχων HLA αντιγόνων /αλληλίων
στον πληθυσμό.
Μη αποδεκτά ασύμβατα HLA αντιγόνα: HLA αντιγόνα
έναντι των οποίων ο ασθενής έχει αναπτύξει αντισώματα.
Τα αντισώματα αυτά ανιχνεύονται σε πρόσφατο και /ή
προηγούμενους (ιστορικούς) ορούς του υποψήφιου λήπτη.
Δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης (crossmatch): Η δο−
κιμασία crossmatch ανιχνεύει στον ορό του υποψήφιου
λήπτη αντι−HLA αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν
HLA αντιγόνα /αλλήλια του υποψήφιου δότη.
Virtual crossmatch: Παράμετρος που υπολογίζει −
προβλέπει το αποτέλεσμα του crossmatch με βάσει
τα ασύμβατα HLA αντιγόνα /αλλήλια του δότη και την
ειδικότητα των αντι−HLA αντισωμάτων που ανιχνεύονται
στον υποψήφιο λήπτη.
Ετερόλογο crossmatch: Δοκιμασία ιστικής διασταύ−
ρωσης μεταξύ κυττάρων του υποψήφιου δότη και ορού
του υποψήφιου λήπτη.
Αυτόλογο crossmatch: Δοκιμασία ιστικής διασταύρω−
σης μεταξύ κυττάρων και ορού του υποψήφιου λήπτη.
DTT: Dithyoerythritol.Ουσία που χρησιμοποιείται στο
crossmatch για να διαχωρίσει IgM από IgG αντι−HLA
αντισώματα στον υποψήφιο λήπτη.
1.
Έλεγχος ιστοσυμβατότητας
1.1
Γενικά
Τα στοιχεία ιστοσυμβατότητας και τα ανοσολογι−
κά δεδομένα όλων των υποψηφίων ληπτών και δοτών
τηρούνται στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων
(ΕΟΜ). Τα Εργαστήρια Ιστοσυμβατότητας (ΕΙ) που συ−
νεργάζονται με τον ΕΟΜ και χορηγούν στοιχεία ιστο−
συμβατότητας, είναι υποχρεωμένα να έχουν εν ισχύ
διαπίστευση από αναγνωρισμένο, επίσημο, σχετικό
με το αντικείμενο των Εργαστηρίων Ιστοσυμβατότη−
τας φορέα διαπίστευσης. Σχετικοί φορείς διαπίστευ−
σης είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανοσογενετικής
− European Federation for Immunogenetícs (EFI) και η
Αμερικανική Εταιρεία Ιστοσυμβατότητας και Ανοσο−
γενετικής − American Society for Histocompatibility and
Immunogenetícs (ASHI). Τα Εργαστήρια Ιστοσυμβατό−
τητας υποχρεούνται να εκδίδουν και να αποστέλλουν
αμελλητί στον ΕΟΜ τις βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγρα−
φα και στοιχεία αρμοδιότητάς τους που απαιτούνται
κατά την παρούσα απόφαση και τα παραρτήματά της
ώστε ο ασθενής να εγγράφεται ή να διαγράφεται από
το Εθνικό Μητρώο και τις ειδικές κατηγορίες του.
1.1.1.
Εγγραφή των υποψήφιων για μεταμόσχευση νε− φρού ασθενών στην Εθνική Λίστα
Για την εισαγωγή του ασθενούς στο Εθνικό Μητρώο
κατά τις διατάξεις της παρούσας και των Παραρτη−
μάτων Ι και II αυτής ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος
γίνεται στο ΕΙ που συνεργάζεται με τη Μονάδα Μετα−
μοσχεύσεων Νεφρού (MMN), στην οποία έχει δηλώσει
ο ασθενής ότι επιθυμεί να μεταμοσχευθεί.
1.1.2
Τυποποίηση για HLA τάξης I (A, B, C) και HLA τάξης II (DR, DQ) αντιγόνα/αλλήλια
Κάθε πιθανός λήπτης πρέπει να τυποποιείται για HLA
αντιγόνα/αλλήλια σε δύο διαφορετικά δείγματα αίμα−
τος. Ο ασθενής πρέπει να τυποποιείται για HLA−A, B,
C, DR και DQ αντιγόνα /αλλήλια. Στα αρχεία του ΕΟΜ
τα αντιγόνα καταχωρούνται σε επίπεδο split (σχιστού).
Για την επιλογή χρησιμοποιούνται τα έξι HLA−Α, Β και
DR αντιγόνα/αλλήλια.
Εάν ο φαινότυπος του ασθενούς έχει λιγότερα από έξι
HLA−Α, Β και DR αντιγόνα/αλλήλια πρέπει να ακολου−
θήσει τυποποίηση της οικογένειας ή και η κατάλληλη
DNA τυποποίηση για τον καθορισμό ομοζυγωτίας ή τον
καθορισμό 2ου αντιγόνου / αλληλίου.
Κάθε δότης νεφρού πρέπει αντίστοιχα να τυποποιεί−
ται για HLA−A, B, C, DR και DQ αντιγόνα/αλλήλια.
1.1.3
Έλεγχος για αντί− HLA αντισώματα
Οι οροί των υποψηφίων ληπτών πρέπει να ελέγχονται
για HLA ειδικά αντισώματα σε τακτά χρονικά διαστή−
ματα. Η αιμοληψία για έλεγχο αντι−HLA αντισωμάτων
πρέπει να γίνεται κάθε τρίμηνο με εξαίρεση τις περι−
πτώσεις που ο έλεγχος έχει καθορισθεί διαφορετικά.
Επιπλέον έλεγχος για αντι−HLA αντισώματα πρέπει να
γίνεται 3 έως 4 εβδομάδες μετά από κάθε γεγονός
πιθανής ευαισθητοποίησης όπως μετάγγιση, κύηση,
αφαίρεση προηγούμενου μοσχεύματος, εμβολιασμό,
τραύμα ή λοίμωξη.
Το ΕΙ πρέπει να ενημερώνεται για την λίστα αναμονής
της MMN με την οποία συνεργάζεται και να ελέγχει
θέματα σχετικά με την ιστοσυμβατότητα των εγγεγραμ−
μένων υποψήφιων ληπτών. Κάθε πληροφορία πρέπει
να καταγράφεται στο φάκελο του ασθενούς και να
ανακοινώνεται αμελλητί στον ΕΟΜ.
Το ΕΙ πρέπει να χρησιμοποιεί τουλάχιστον δυο μεθό−
δους καθορισμού anti HLA I και II αντισωμάτων με σκοπό:
(α) Την ανίχνευση χαμηλού τίτλου αντι−HLA αντισω−
μάτων
(β) Τον καθορισμό αντισωμάτων με IgG και IgM ισότυ−
πο για την καλύτερη ερμηνεία του crossmatch.
(γ) Τον καθορισμό «αυτοαντισωμάτων» τα οποία μπο−
ρεί να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικό crossmatch. Το ΕΙ
οφείλει να ενημερώνει τον ΕΟΜ εάν ο ασθενής έχει
αυτοαντισώματα.
Στις μεθόδους ελέγχου ευαισθητοποίησης πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται η εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα
κυτταροτοξική μέθοδος ενισχυμένη με αντι−ανθρώπινη
κ−σφαιρίνη (CDC−AHG) και μία μεθοδολογία στερεάς
φάσης όπως ανοσοενζυμική μέθοδος (elisa) ή μεθοδο−
λογία μέτρησης τύπου κυτταρομετρίας ροής (Luminex).
Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ο έλεγχος των αντι−
σωμάτων θα πρέπει να γίνεται με κυτταροτοξική δο−
κιμασία.
Το ΕΙ πρέπει να ανακοινώνει στον ΕΟΜ μετά από κάθε
έλεγχο αντισωμάτων το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα.
Επί θετικού αποτελέσματος, ανακοινώνεται η ειδικότητα
20040
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
του ή και των αντισωμάτων και η τιμή του δείκτη %
PRA. Για τον καθορισμό της τιμής %PRA, τα ΕΙ χρησι−
μοποιούν μεθοδολογία στερεάς φάσης ή το πρόγραμμα
της Eurotransplant γιά Virtual %PRAs.
1.1.4.
Ασύμβατα μη αποδεκτά HLA αντιγόνα
Μη αποδεκτά ασύμβατα αντιγόνα είναι τα HLA −A,
−B, −C, −DR and −DQ αντιγόνα του μοσχεύματος − δότη
έναντι των οποίων ο ασθενής έχει αναπτύξει αντισώμα−
τα. Τα αντισώματα αυτά ανιχνεύονται σε πρόσφατους
και /ή ιστορικούς ορούς. Στον κατάλογο των μη απο−
δεκτών αντιγόνων συμπεριλαμβάνονται και οι επανα−
λαμβανόμενες ασυμβατότητες δηλαδή ασύμβατα ως
προς τον λήπτη αντιγόνα/αλλήλια που εκφράζονταν
σε προηγούμενο απορριφθέν μόσχευμα, ακόμη και αν
δεν έχουν ανιχνευθεί αντισώματα έναντι αυτών, στον
ασθενή. Αυτά τα αντιγόνα/αλλήλια αναφέρονται με την
ένδειξη «επαναλαμβανόμενη ασυμβατότητα». Κάθε ΕΙ
είναι υπεύθυνο για τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί
για τον καθορισμό των μη αποδεκτών ασύμβατων HLA
αντιγόνων /αλληλίων. Δεν προσφέρεται μόσχευμα σε
περίπτωση που ο δότης εκφράζει μη αποδεκτά αντι−
γόνα/αλλήλια.
1.1.5
Δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης −crossmatch
Η δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης (crossmatch) χρη−
σιμοποιεί ορό του υποψήφιου λήπτη και λεμφοκύτταρα
του πιθανού δότη και αποτελεί αναπόσπαστη διαδι−
κασία για την απόφαση προκειμένου να προχωρήσει
η μεταμόσχευση. Για τη μεταμόσχευση νεφρού και τη
συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού/παγκρέτος πρέπει
να γίνεται crossmatch πριν τη μεταμόσχευση χρησιμο−
ποιώντας πρόσφατο ορό εκτός εάν έχει αποφασισθεί
διαφορετικά. Εάν υπάρχει ειδικός λόγος στη δοκιμασία
του crossmatch πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ιστορικός
ορός.
Οι μεθοδολογίες του τελικού crossmatch θα πρέπει
να είναι το ίδιο ευαίσθητες με τις τεχνικές ελέγχου
των αντισωμάτων.
Το ΕΙ πρέπει να χρησιμοποιεί για το crossmatch κυττα−
ροτοξική μέθοδο (CDC) με και χωρίς DTT. Το ΕΙ μπορεί
να χρησιμοποιεί επιπλέον του CDC και τεχνικές στε−
ρεάς φάσης (κυτταρομετρία ροής, eliza, Luminex) για
την δοκιμασία του crossmatch, εφόσον μεθοδολογίες
αντίστοιχης ευαισθησίας χρησιμοποιούνται για την ανί−
χνευση αντι−HLA αντισωμάτων. Σε περιπτώσεις που το
Εργαστήριο κρίνει, και σε συνεννόηση με τη Μονάδα Με−
ταμοσχεύσεων του ασθενούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
virtual crossmatch για την εκτίμηση του ανοσολογικού
κινδύνου, πριν τη μεταμόσχευση.
Το ΕΙ που ελέγχει τον λήπτη είναι υπεύθυνο για την
ερμηνεία κάθε θετικού crossmatch. Εάν το αποτέλεσμα
του crossmatch δεν μπορεί να ερμηνευθεί με την ειδι−
κότητα των προϋπαρχόντων αντι−HLA αντισωμάτων,
το Εργαστήριο θα πρέπει να καθορίσει τη φύση των
μη−HLA αντισωμάτων και να λάβει μέτρα για την απο−
φυγή κάθε ψευδώς θετικού για αντι−HLA αντισώματα
crossmatch στο μέλλον.
Η ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα εξής:
Επανάληψη του crossmatch
Επανάληψη του ελέγχου για την ειδικότητα των αντι− σωμάτων στο δείγμα του ορού με το θετικό crossmatch
Αυτόλογο crossmatch
Προσρόφηση του ορού του λήπτη με αυτόλογα κύτ− ταρα πριν την επανάληψη του crossmatch.
Εάν ένας υποψήφιος λήπτης έχει περισσότερες
από δύο θετικές δοκιμασίες ιστικής διασταύρωσης
(crossmatches) που δεν μπορούν να ερμηνευθούν με
βάση την ιστική συμβατότητα δότη−λήπτη και την ειδι−
κότητα των αντισωμάτων που ανιχνεύονται στο λήπτη,
τότε το δείγμα του ορού θα πρέπει να αποστέλλεται
και σε ένα δεύτερο ΕΙ για έλεγχο της ειδικότητας των
αντι−HLA αντισωμάτων.
1.1.6.
Υπερευαισθητοποιμένοι (ΥΕ) υποψήφιοι λήπτες Οι ΥΕ ασθενείς του άρθρου 2.1.2. της παρούσας απο− φάσεως αποτελούν χωριστή λίστα στον ΕΟΜ και έχουν προτεραιότητα
κατά τη επιλογή ως ορίζεται στο 2.1.2.4. αυτής. Για την εγγραφή των ασθενών στο μητρώο των Υ/Ε πρέπει οροί από δύο τουλάχιστον διαφορετικές μετρήσεις να
δείχνουν τιμή PRAs >70% και αυτό να βεβαιώνεται με ειδικά αιτιολογημένη του Διευθυντή του οικείου ΕΙ κατά τα αναφερόμενα στο 2.1.2.2. της απο− φάσεως.
Για τον καθορισμό της τιμής %PRAs μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεθοδολογίες σταθεράς φάσης. Τα αντισώματα πρέπει να είναι άλλο−αντισώματα με ειδικότητα σε
HLA αντιγόνα/αλλήλια. Κάθε αυτο−δρα− στικότητα πρέπει να αποκλείεται από την τιμή %PRAs. Ασθενείς που χαρακτηρίζονται ως ΥΕ παραμένουν στη λίστα έως ότου
μεταμοσχευθούν. Η επιλογή του κατάλ− ληλου δότη για τους ΥΕ ασθενείς γίνεται λαμβάνοντας υπ όψιν την παρούσα και ιστορική ευαισθητοποίηση
σε HLA−−A, −B, −C (τάξης Ι) και HLA−DR, −DQ (τάξης II)
αντιγόνα/αλλήλια.
1.1.6.
α Επιλογή ΥΕ ασθενούς για crossmatch με συ− γκεκριμένο δότη
Τα HLA−A, −B, −C, −DR και −DQ αντιγόνα/αλλήλια του
δότη αποστέλλονται στον ΕΟΜ. Η πρώτη επιλογή των
ΥΕ ασθενών που θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε
crossmatch με συγκεκριμένο δότη, γίνεται από τον ΕΟΜ
με τα εξής κριτήρια:
Συμβατή ομάδα αίματος (ABO)
Συμβατότητα σε ένα τουλάχιστον HLA αντιγόνο/αλ−
λήλιο εκ των οποίων ένα HLA−DR.
Ο τελευταίος έλεγχος αντισωμάτων να έχει γίνει
εντός του τελευταίου τριμήνου.
Τα Εργαστήρια Ιστοσυμβατότητας ενημερώνονται από
τον ΕΟΜ για τους ΥΕ ασθενείς της λίστας τους που
πρέπει να εκτιμηθούν για την πιθανότητα να προχω−
ρήσουν σε τελικό crossmatch. Για κάθε ΥΕ υποψήφιο
λήπτη νεφρικού μοσχεύματος υπάρχει, στο Εργαστήριο
Ιστοσυμβατότητας που παρακολουθείται, λίστα με τα
μη αποδεκτά HLA αντιγόνα.
Η επιλογή του ασθενούς που θα προχωρήσει σε
crossmatch, γίνεται με κριτήριο την απουσία στο δότη
ασύμβατων − μη αποδεκτών HLA αντιγόνων.
Για όσους ΥΕ ασθενείς δεν επιλεγούν να προχωρή−
σουν σε crossmatch αποστέλλεται η σχετική λίστα στον
ΕΟΜ συνοδευόμενη με διευκρίνηση της αιτίας αποκλει−
σμού τους. Σε όσους επιλέγονται να προχωρήσουν, δι−
ενεργείται ετερόλογο και αυτόλογο CDC−AHG και Τ/Β
flow− crossmatch. Η μεταμόσχευση θα προχωρήσει όταν
το ετερόλογο CDC−AHG και το Τ/Β flow− crossmatch, εί−
ναι αρνητικό. Για τα Εργαστήρια που δεν χρησιμοποιούν
Τ/Β flow− crossmatch, η μεταμόσχευση προχωρεί όταν
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
το ετερόλογο CDC−AHG crossmatch είναι αρνητικό και
ο υποψήφιος λήπτης δεν έχει, με μεθοδολογία στερεάς
φάσης, προσχηματισμένα αντι− ΗLA αντισώματα έναντι
HLA αντιγόνων/αλληλίων του δότη.
Η έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται δέκα (10)
ημέρες μετά τη δημοσίευση της στο ΦΕΚ, καθώς είναι
αναγκαίο το χρονικό διάστημα αυτό για τη μετάπτωση
των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος στο
αναβαθμισμένο σύστημα, ώστε να λειτουργήσει σύμ−
φωνα με την παρούσα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
20042
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ