Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Εφαρμογή κοινωνικού οικιακού τιμολογίου ρεύματος (ΦΕΚ Β' 2957/21-11-2013)


(ΦΕΚ Β' 2957/21-11-2013)

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β’1403 /06.09.2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύειΑριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 21235/20.11.2013
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β’1403 /06.09.2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει

Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 21235


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98/22.04.2005).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/ 16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄54/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005), π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.03.2006), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄ 19/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56/15.04.2010).

3. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2012)» και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄153/25.07.2013).

4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/οικ. 13829/15.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β’ 1785/24.07.2013).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 55, 56 και 140 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).

6. Την υπ’ αριθμ.
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», (ΦΕΚ Β΄1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ.
Δ5-ΗΛ/Β/ Φ.1.20/οικ. 878/17.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 (ΦΕΚΒ΄1403/06.09.2010) υπουργικής απόφασης», (ΦΕΚ Β’94/23.01.2013).

8. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 28005/24.10.2010 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166/22.09.2010)», (ΦΕΚ Β΄ 2015/27.12.2010).

9. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β΄/ Φ29/19046/24.09.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ένταξη του «Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» Κ.Ο.Τ. στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας», (ΦΕΚ Β΄1614/06.10.2010).

10. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β’/Φ.1/οικ.27547/02.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός παρόχων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)», (ΦΕΚ Β΄ 2783/02.12.2011).

11. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της υπουργικής απόφασης, λόγω της απαιτούμενης τροποποίησης των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου προϋποθέσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, πελατών ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως η περίπτωση δύο συζύγων μακροχρόνια ανέργων, πολύτεκνων που μεταβαίνουν στην κατηγορία των τρίτεκνων, ατόμων που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης.

12. Το υπ’ αριθμ. 10891/14.08.2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

13. Την υπ’ αριθμ. 6/2013 Γνώμη της ΡΑΕ, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. Ο−56137/03.10.2013 έγγραφο της Αρχής.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

«3. To K.O.T. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2 της παρούσας (1500 ή 1700 kWh), εφόσον:
α. η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.
β. η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.
γ. η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2. Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2.
Για τον υπολογισμό των ορίων κατανάλωσης κάθε κατηγορίας δικαιούχου δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυκτερινού τιμολογίου.
Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στο παραπάνω εδάφιο β, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., αλλά οι τιμές του ισχύοντος κάθε φορά οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή.»

Άρθρο 2

Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ.
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

«1. Η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12), δηλαδή για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό και για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο παρόν άρθρο. Ειδικά για τους δικαιούχους της περ. ε) η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως 31/12), ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Οι τιμές του Κ.Ο.Τ. που προβλέπονται για την περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται για τετραμηνιαία κατανάλωση έως 2000 kWh.
Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κατηγορία:
α) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500 kWh.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.
β) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 23.500 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.
Γονείς με περισσότερα από τρία προστατευόμενα τέκνα, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτους, εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους, στην κατηγορία αυτή, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, γίνεται αμέσως μετά την διακοπή χορήγησης τιμολογίου πολυτέκνου, εφόσον η αίτηση υποβληθεί δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ενηλικίωση του τέταρτου τέκνου. Ο Προμηθευτής ενημερώνει τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής για τη διακοπή παροχής τιμολογίου πολυτέκνων στον εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ενηλικίωση του τέταρτου τέκνου και τη διακοπή χορήγησης τιμολογίου πολυτέκνων.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700 kWh.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.
γ) Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άνεργοι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου του έτους ένταξης έτους για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στο παραπάνω φορολογούμενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, για τον υπολογισμό του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση αφορά και στους δύο ανέργους.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500 kWh.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.
δ) Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το όριο της Κατηγορίας Β, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700 kWh.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.
ε) Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άτομα, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 30.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
Στη περίπτωση αυτή, και για τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2000 kWh, εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.
2. Η παροχή του Κ.Ο.Τ. για τους ενταγμένους για ένα (1) έτος γίνεται εάν η τετραμηνιαία κατανάλωση, δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για τις κατηγορίες δικαιούχων α) έως και δ) στην παράγραφο 1. Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2. Εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο, για το τμήμα της υπερβάλλουσας τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με τα όρια της εκάστοτε κατηγορίας, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωσή του.
Ειδικά για τους δικαιούχους της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1, το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 2000 KWh ενώ για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 2001 kWh και άνω ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωσή του. Η υπέρβαση του ορίου των 2000kWh για τους ως άνω δικαιούχους της περίπτωσης ε) δεν επιφέρει την απένταξή τους από το Κ.Ο.Τ.»

Άρθρο 3

Τροποποιούμε την παρ. 7 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

«7. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του ή του/της συζύγου του. Σε περίπτωση που ο μετρητής δεν αντιστοιχεί στον δικαιούχο, πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης για την ένταξη του στο Κ.Ο.Τ., αυτός να προχωρήσει στις απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του ή του/της συζύγου του, στη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του. Ο Διαχειριστής του Δικτύου ή ο Διαχειριστής μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ελέγχει ότι κάθε δικαιούχος λαμβάνει το Κ.Ο.Τ. για μία μόνο παροχή.»

Άρθρο 3Α
Μεταβατικές διατάξεις


Οι αιτήσεις δικαιούχων που υποβλήθηκαν μετά την 01.02.2013 και δεν έγιναν δεκτές:

α) λόγω του ότι τα προστατευόμενα τέκνα ήταν βάσει της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης περισσότερα από τρία για την περίπτωση β) του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 (ΦΕΚ Β΄1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή λόγω του ότι το εισόδημά τους υπερέβαινε το ποσό των 23.500 ευρώ, στις περιπτώσεις β) και δ) του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον οι δικαιούχοι κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

β) λόγω του ότι ο έλεγχος ανεργίας και εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες περιορίστηκε στον έναν από τους δύο άνεργους συζύγους για την περίπτωση

γ) του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 (ΦΕΚ Β΄1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει επανεξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, κατά προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

http://www.taxheaven.gr

Νόμος 4210 του 2013 "Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις


Νόμος 4210 του 2013
"Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις
Του Μανώλη Μπασιά

Ανεβάζω σήμερα το νέο νόμο 4210 και συγκεκριμένα τις διατάξεις εκείνες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τους αναπήρους

Ξεκινώ με την αιτιολογική έκθεση του νόμου και συνεχίζω με τα ενδιαφέροντα άρθρα του.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του νόμου 4210 του 2013
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο "Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις"

Με το νομοσχέδιο εξορθολογίζονται οι αναρρωτικές και οι εκπαιδευτικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων. Οι άδειες εξετάσεων που χορηγούνται σε φοιτητές - δημοσίους υπαλλήλους μειώνονται από 20 μέρες σε 10 ανά εκπαιδευτικό έτος, ενώ για κάθε μέρα εξετάσεων χορηγείται πλέον μια ημέρα αντί 2 που ισχύει σήμερα. Τέλος, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2014 η αναστολή των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στις γονικές άδειες παρέχονται πρόσθετες διευκολύνσεις στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας 3 μηνών, με αποδοχές, για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, σε περίπτωση που η σύζυγος του δεν εργάζεται.

Επί των άρθρων 2 και 3 του σχεδίου νόμου:
Με τα άρθρα 2 και 3 εξορθολογίζεται το καθεστώς των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών. Μέχρι σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνταν συνολικά 10 ημέρες βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας το χρόνο εκ των οποίων οι 4 μέρες (2+2) χορηγούνταν με απλή υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. Από ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει διαπιστωθεί συστηματική εξάντληση της βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας και εξόφθαλμη κατάχρηση ειδικά όσον αφορά τις 4 μέρες που δεν προϋποθέτουν ιατρική γνωμάτευση. Με την προτεινόμενη ρύθμιση το σύνολο της βραχυχρόνιας αναρρωτικής μειώνεται στις 8 ημέρες. Μόνο 2 από αυτές (1+1) μπορεί να χορηγούνται χωρίς ιατρική γνωμάτευση και οι υπόλοιπες 6 με ιατρική βεβαίωση. Παράλληλα ενισχύεται ο κατ' οίκον έλεγχος των ασθενών υπαλλήλων που κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας, με επίσκεψη και εξέταση στο σπίτι του ασθενούς από ιατρό εργασίας τον οποίο υποχρεούται πλέον ρητά να αποστέλλει η υπηρεσία. Η μη διενέργεια κατ' οίκον ελέγχου από τη Διοίκηση συγκαταλέγεται πλέον ρητά στα πειθαρχικά παραπτώματα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
Επί του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 προτείνεται η παροχή επιπλέον ενίσχυσης στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, γονείς διδύμων ή πολυδύμων, ώστε αυτοί να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων (σε σχέση με τους λοιπούς γονείς) αναγκών για την ανατροφή των τέκνων τους.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2 δίνεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγος του δεν εργάζεται. Πρώτη φορά εισάγεται στη χώρα μας μια διάταξη τέτοιου περιεχομένου, η οποία εκτός από κοινοτική μας υποχρέωση (εναρμόνιση με Οδηγίες 2006/54 & 76/207 ΕΚ) αποτελεί και ένα μέσο αποκατάστασης του αισθήματος ισότητας και ισονομίας, καθώς πρόκειται για ένα αυτονόητο δικαίωμα του γονέα πατέρα.
Επί του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου:
Προκειμένου να διορισθεί ένας υπάλληλος πρέπει να έχει την υγεία που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα η υγεία
πιστοποιείται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Με την προτεινόμενη διάταξη η διαδικασία
αυτή, η οποία ήταν και εξαιρετικά χρονοβόρα, απλοποιείται, δεδομένου ότι πλέον θα πιστοποιείται
με τις γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η
γραφειοκρατία προς όφελος του πολίτη, εξοικονομείται χρόνος για τους δημοσίους υπαλλήλους και
μειώνεται σημαντικά ο φόρτος εργασίας των υγειονομικών επιτροπών, οι οποίες είναι ήδη ιδιαιτέρως επιβαρυμένες.
Επί του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου:
Σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα) της περίπτωσης Δ. της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 ο πολύτεκνος υπάλληλος δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτωμένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 12 δίνει τη δυνατότητα στους πολύτεκνους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να μετατάσσονται και αυτοί κατά προτεραιότητα, όπως και οι τρίτεκνοι υπάλληλοι.

Επί του άρθρου 22 του σχεδίου νόμου:
Σ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΣΤ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α72012), με τις οποίες αναστέλλονται έως την 31.12.2016 οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ Α'και Β'βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ., οι εν λόγω διορισμοί των προστατευομένων του ν.2643/98 για τις προκηρυχθείσες το έτος 2008 θέσεις, δεν υλοποιήθηκαν.
Η εν λόγω διάταξη, υπακούοντας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, επιτυγχάνει την αποκατάσταση όλων των επιτυχόντων του ν. 2643/98 οι οποίοι αναμένουν τρία και πλέον έτη την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψή τους και είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο που στόχο έχει την προστασία των εν λόγω προστατευομένων εντάσσοντας τους, μεταξύ άλλων, στο στελεχιακό δυναμικό του Δημόσιου Τομέα με βάση τα προσόντα που έχουν σήμερα.


Β. ΝΟΜΟΣ 4210 ΦΕΚ Α 254/21.11.2013 
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 2

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας 

   1. Το άρθρο 55 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/ 2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Αρθρο 55

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας 

   1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου
54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ' ανώτατο όριο. 

   2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ' έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες,
μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. 

   3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού. 

   4. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ' επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν
παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.» 

   2. Το άρθρο 62 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Αρθρο 62

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας 

   1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου
54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ' ανώτατο όριο. 

   2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ' έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες,
μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. 

   3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού. 

   4. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ' επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν
παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.» 

Άρθρο 3 

   1. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως ακολούθως: 

   «3. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ' έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση
που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστο ή κατόπιν
χειρουργικής επέμβασης.» 

   2. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

   «3. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ' έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση
που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν
χειρουργικής επέμβασης.» 

Άρθρο 4

Εκπαιδευτικές άδειες 

   Η παρ. 14 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

   «14. Δεν χορηγούνται άδειες και παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/ 2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή
του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2014. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής
εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.» 

Άρθρο 5

Αδειες εξετάσεων 

   1. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

   «2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο
που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί
να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.» 

   2. Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

   «2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο
που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί
να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.» 

Άρθρο 6

Γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα 

   1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) και στο τέλος της
παρ. 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

   «Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο
πέραν του ενός.» 

   2. Το εδάφιο γ' της παρ. 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), καθώς και το
εδάφιο γ' της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3584/ 2007 καταργούνται. 

Άρθρο 7

Απλοποίηση διαδικασίας διορισμού για την πιστοποίηση της υγείας των υπό πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων 

   1. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής: 

   «2. Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται
να καταληφθεί.» 

Η αντικατασταθείσα διάταξη του κώδικα είχε ως εξής:

2. Η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.

Άρθρο 22

Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του ν. 2643/1998 στους ΟΤΑ 

   1. Οι διορισμοί των επιτυχόντων προστατευομένων ατόμων του ν. 2643/1998 κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε θέσεις ΟΤΑ α' και β'
βαθμού, δύνανται να πραγματοποιηθούν σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες
των υπηρεσιών και τα προσόντα των διοριστέων, κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

   2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα της διαδικασίας. 

   3. Μετά την τρίτη περίοδο της υποπερίπτωσης εε' της περίπτωσης β' της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88) προστίθεται περίοδος ως εξής: 

   «-για την κάλυψη μερική ή ολική λειτουργικών και άλλων δαπανών σχετικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία». 

Από το νόμο 4144

Άρθρο 34

Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών   

1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συνιστάται κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής».   

6. Από τα έσοδα του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.:  

εε) Δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς, ιδίως:   

«-για την κάλυψη μερική ή ολική λειτουργικών και άλλων δαπανών σχετικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία». 

Οι ως άνω κοινωνικοί σκοποί εξειδικεύονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..   

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Δικαστική Συμπαράσταση (Περίληψη)Α) Η έννοια της δικαστικής συμπαράστασης

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση στην οποία τίθεται με δικαστική απόφαση ένα πρόσωπο λόγω πνευματικών, σωματικών ή χαρακτηρολογικών ανωμαλιών και κατά τη διάρκεια της οποίας το πρόσωπο αυτό είναι ανίκανο για ορισμένες ή όλες τις δικαιοπραξίες, είτε για να επιχειρήσει έγκυρα κάποιες από αυτές ή το σύνολό τους χρειάζεται τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη.

Β) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση;
Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος:
1. όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του,
2. όταν, λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγό του, τους κατιόντες του ή τους ανιόντες του. Ο ανήλικος, που βρίσκεται υπό Γονική μέριμνα ή επιτροπεία, μπορεί να υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, αν συντρέχουν οι όροι της, κατά το τελευταίο έτος της ανηλικότητας. Τα αποτελέσματα της υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση αρχίζουν, αφότου ο ανήλικος ενηλικιωθεί.

Γ) Ποιος κινεί τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης;
Η υποβολή στη δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του ίδιου του πάσχοντος ή του συζύγου του, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, ή των γονέων ή τέκνων του ή του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως. Την αίτηση μπορεί να υποβάλλει και ο επίτροπος του ανηλίκου. Όταν το πρόσωπο πάσχει αποκλειστικά από σωματική αναπηρία, το δικαστήριο αποφασίζει μόνο ύστερα από αίτηση του ίδιου.

Δ) Ποιος ορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης;
Το δικαστήριο διορίζει δικαστικό συμπαραστάτη το φυσικό πρόσωπο που έχει προτείνει αυτός τον οποίο αφορά το μέτρο, εφόσον ο τελευταίος έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και το προτεινόμενο πρόσωπο κρίνεται κατάλληλο και μπορεί κατά το νόμο να διορισθεί. Αν αυτός που χρειάζεται τη συμπαράσταση δεν προτείνει κανέναν ή αν εκείνος που προτάθηκε δεν κρίνεται κατάλληλος, το δικαστήριο επιλέγει ελεύθερα αυτόν που κρίνει περισσότερο κατάλληλο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού λάβει υπόψη του την τυχόν εκφρασμένη βούληση του συμπαραστατέου, να αποκλεισθεί συγκεκριμένο πρόσωπο, τους δεσμούς του με τους συγγενείς του ή άλλα πρόσωπα και ιδίως με τους γονείς του, τα τέκνα του και το σύζυγό του, καθώς και τον κίνδυνο από την τυχόν υφιστάμενη αντίθεση συμφερόντων ανάμεσα στον συμπαραστατέο και σ` αυτόν που πρόκειται να διορισθεί.

Ε) Ποιος δεν μπορεί να διοριστεί δικαστικός συμπαραστάτης;
Δεν διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης:
1.αυτός που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
2. ο ενήλικος για τον οποίο έχει διοριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης,
3. αυτός που συνδέεται με σχέση εξάρτησης ή με οποιονδήποτε άλλο στενό δεσμό με τη μονάδα ψυχικής υγείας στην οποία ο συμπαραστατέος έχει εισαχθεί για θεραπεία ή απλώς διαμένει.

Στ) Ποιο είναι το αρμόδιο Δικαστήριο για τη θέση του πάσχοντος σε δικαστική συμπαράσταση;
Αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου της συνήθους διαμονής του πάσχοντος, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ζ) Ποια διαδικασία ακολουθείται για να τεθεί κάποιος σε δικαστική συμπαράσταση;
Το δικαστήριο, προκειμένου να αποσείσει την υποβολή ενός προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση και το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη, καθώς και όταν πρόκειται να διορίσει προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη, συνεκτιμά την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας σχετικά με την αναγκαιότητα του μέτρου και την καταλληλότητα του προσώπου που πρόκειται να διοριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή του σωματείου ή του ιδρύματος, στα οποία πρόκειται να ανατεθεί η δικαστική συμπαράσταση. Το διατακτικό της απόφασης για την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση ή για το διορισμό προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Η) Είναι δυνατόν να διορισθεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης;
Το δικαστήριο μπορεί οποτεδήποτε, πριν ή και μετά την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή ενός προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, να διορίσει, με αίτηση ενός από τα πρόσωπα που δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση για δικαστική συμπαράσταση ή και αυτεπαγγέλτως προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη. Η εξουσία του περιλαμβάνει κάθε ασφαλιστικό μέτρο απαραίτητο για να αποφευχθεί σοβαρός κίνδυνος για το πρόσωπο ή την περιουσία του συμπαραστατέου. Για το διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης έως την τελεσιδικία της, ο διορισμός προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη είναι υποχρεωτικός. Η προσωρινή δικαστική συμπαράσταση λήγει με την τελεσιδικία της απόφασης της κυρίας δίκης. Το δικαστήριο μπορεί, ακόμη και αυτεπαγγέλτως να αίρει την προσωρινή δικαστική συμπαράσταση και οποτεδήποτε άλλοτε, αν ο συμπαραστατέος δεν έχει πλέον ανάγκη αυτού του μέτρου.

Θ) Ποια είναι τα αποτελέσματα της υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση;
Ανάλογα με την περίπτωση, το δικαστήριο που υποβάλλει ένα πρόσωπο σε δικαστική συμπαράσταση, είτε:
1. τον κηρύσσει ανίκανο για όλες ή για ορισμένες δικαιοπραξίες, γιατί κρίνει ότι αδυνατεί να ενεργεί γι` αυτές αυτοπροσώπως (στερητική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική) είτε
2. ορίζει ότι για την ισχύ όλων ή ορισμένων δικαιοπραξιών του απαιτείται η Συναίνεση του δικαστικού συμπαράσταση (επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική) είτε
3. αποφασίζει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων.
Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την αίτηση, οφείλει όμως να επιβάλλει στον συμπαραστατούμενο τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς που απαιτεί το συμφέρον του.

Ι) Πότε ξεκινούν τα αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης;
Τα αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης αρχίζουν αφότου δημοσιευθεί η σχετική απόφαση. Για την έναρξή όμως του λειτουργήματος του δικαστικού συμπαραστάτη απαιτείται τελεσιδικία της απόφασης που τον διορίζει.

Κ) Πότε αίρεται η δικαστική συμπαράσταση;
Αν έλειψαν οι λόγοι που την προκάλεσαν, η δικαστική συμπαράσταση αίρεται με απόφαση του δικαστηρίου ύστερα από αίτηση των προσώπων που μπορούν να τη ζητήσουν, του ίδιου του συμπραστατούμενου, όταν υπάρχει μόνο σωματική αναπηρία ή και αυτεπαγγέλτως

Αν αναζητάτε συμβουλή σε θέματα δικαστικής συμπαράστασης μπορείτε να απευθυνθείτε στο πανελλήνιο βήμα αναπήρων.

Δικαστική συμπαράστασηΔικαστική συμπαράσταση
Του Μανώλη Μπασιά

Γράφω σήμερα από το πανεπιστημιακό βιβλίο του Θανάση Παπαχρήστου για τη δικαστική συμπαράσταση, θεσμό που ενδιαφέρει πολλούς αναπήρους και μη.
Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα, μπορεί να απευθύνεται στο πανελλήνιο βήμα αναπήρων.

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

1. Έννοια
Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης αποβλέπει στην προστασία ενήλικων προσώπων. Η προστασία αυτή είναι αναγκαία, όταν ο ενήλικος είτε αδυνατεί να φροντίσει τις προσωπικές ή περιουσιακές του υποθέσεις για λόγους αναγόμενους στη σωματική, πνευματική ή διανοητική κατάστασή του, είτε θέτει σε κίνδυνο στέρησης τον εαυτό του ή στενά συγγενικά του πρόσωπα, εξαιτίας ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού.
Η δικαστική συμπαράσταση αντικαθιστά τους αναχρονιστικούς θεσμούς της δικαστικής απαγόρευσης και δικαστικής αντίληψης. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των νέων ρυθμίσεων είναι ο σεβασμός στην προσωπικότητα του ενήλικου προσώπου, που χρειάζεται προστασία. Η προστασία αυτή εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της οικογένειας και μόνο αν τούτο δεν καθίσταται δυνατό επιλέγεται η ιδρυματική προστασία. Σε κάθε, άλλωστε, περίπτωση, οι νέες ρυθμίσεις αναγνωρίζουν ενεργό ρόλο, κατά τη σχετική διαδικασία, στον ενήλικο που χρειάζεται προστασία, ενώ προνοούν για το σεβασμό της προσωπικότητάς του και την αποφυγή καταχρήσεων σε βάρος του.
Οι συνέπειες της δικαστικής συμπαράστασης

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Εγκύκλιος Υπουργείου σχετικά με την είσοδο των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες
Εγκύκλιος Υπουργείου σχετικά με την είσοδο των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τής 11ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την είσοδο των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74 – Αθήνα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Καζάκου, Ελένη Κοντομηνά, Κωνσταντίνα Μαραγκού
Τηλέφωνο: 213 1313154, -3126, -3164
Fax: 210 3389139
Email: e.kontomina@ydmed.gov.gr

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013
Αριθμ.πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Είσοδος των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ρύθμιση ορίζει διαφορετικό ωράριο εισόδου των δικηγόρων σε φορείς του δημοσίου παύει να ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση/Συνθήκες εργασίας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ


Έπεκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.  Έπεκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.
Αναρτούμε σήμερα τη σχετική απόφαση


Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 31102/1870/13 (ΦΕΚ 2906 Β/18-11-2013)
  Έπεκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 66).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, του π.δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του άρθρου 4, του π.δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143) «Τροποποίηση
του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141)».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6.  Την απόφαση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115), όπως ισχύει, η οποία λήφθηκε κατά την 5η Συνεδρίασή της, την 18.09.2013.
7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λόγω της πιστοποίησης της αναπηρίας των ασφαλισμένων επ΄αόριστον στις κατωτέρω παθήσεις, δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από τον αριθμό των ασφαλισμένων, στους οποίους θα πιστοποιηθούν οι συγκεκριμένες παθήσεις,
αποφασίζουμε:

Οι παθήσεις, για τις οποίες, η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 3846/2010, πέραν αυτών που ήδη προσδιορίζονται με τις διατάξεις αυτές, είναι αυτές που περιέχονται στον ακόλουθο Πίνακα:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ

Α/Α    ΠΑΘΗΣΕΙΣ    Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α    ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

    Αιματολογικές παθήσεις       
    Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω    σελ 23318 §1 σελ 23318 §1.1 σελ 23318 §1.2    >2 εισαγωγές σε νοσοκομείο/ έτος Νέκρωση κεφαλής μηριαίου

    Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος       
2    Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω    σελ 23345    3ο επίπεδο Ι ή II Ro Θώρακος Σπι-ρομέτρηση Αέρια Αίματος Γεν. Αίματος (Htc)

3.    Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω    σελ 23348   

4    Πνευμονική υπέρταση- πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου    σελ 23350   

5.    Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις    σελ 23356   

    Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος       
6    Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά ΝΥΗΑ με ΠΑ 80% και άνω    σελ 23377 §12    Το ποσοστό καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο
7.    Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/ πνευμόνων    σελ 23377 §13   
    Παθήσεις πεπτικού συστήματος       
8.    Μεταμόσχευση ήπατος    σελ. 23391   
    Μεταβολικές παθήσεις       
9.    Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67% και άνω        Τύπος III
    Δερματολογικά νοσήματα       
10.    Μελαγχρωματική ξηροδερμία    σελ 23406 §Q821   
11.    Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση    σελ 23406 §081   
    Ψυχικές διαταραχές       
12    Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κλπ.) με ΠΑ 67% και άνω    σελ 23413 §1   
13.    Νοητική υστέρηση    σελ 23416 §8   
14    Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος       
15.    Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)    σελ 23417   
    Νοσήματα του νευρικού συστήματος       
16.    Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson    σελ 23419 §21   
17.    v. Huntington με ΠΑ 67% και άνω    σελ 23419 §22   
18.    Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα    σελ 23420 §3.3   
19.    Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση    σελ 23420 §3.4   
20.    Εγκατεστημένη ημιπληγία- ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάσταση της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας    σελ 23421 §4.3   
21.    Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάσταση τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.    σελ.23422 §4.5    Παράλυση ή πάρεση όλων των άκρων -> χαλαρά ή σπαστική μη ανατρέψιμη Παράλυση ή πάρεση των κάτω άκρων —> Χαλαρά ή σπαστική συνοδευόμενη από ορθοκυστικές διαταραχές, μη αναστρέψιμη
22    Διαταραχές ΠΝΣκρανιακά νεύρα: Όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)    σελ 23424 §5   
23.    Μυϊκές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67% και άνω.    σελ 23428 §72   
    Ορθοπεδικές παθήσεις       
24    Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων    σελ 23431 §3.1   
25    Παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης(συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβισμοί κλπ επεμβάσεις) και την παρόδο 2 ετών από την εγκατάσταση τους.    σελ 23434-23435 §3.4   
26    Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων    σελ 23435 §4.1   
27    Παραλύσεις/ διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)    σελ 23435 §4.4   
28.    Αρθρογρύπωση    σελ.23440    Νευρομύίκό Σύνδρομο
    Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα       
29    Αλαλία εκ κωφώσεως    σελ 23444   
30    Κωφά - βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση       
31.    Γλωσσεκτομή    σελ 23451   
32.    Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)    σελ 23451   
33.    Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου    σελ 23451   
34.    Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία    σελ 23452 και 23455   
    Χειρουργικές παθήσεις       
35.    Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία    σελ 23460 §1.4.6 και §7   
36.    Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία    σελ 23460 §1.5   
    Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού       
37.    Μερική ή ριζική πε-εκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία    σελ 23476   
    Παθήσεις οφθαλμών       
38.    Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση    σελ 23478 -79    Αναφέρεται η αιτία Βεβαίωση ιατρού ότι είναι «ΜΗ ΙΑΣΙΜΗ»
39.    Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία    σελ 23480   
    Νεφρολογικές παθήσεις       
40    ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση    σελ 23486 §6    Στάδιο 5ο
41.    Μεταμόσχευση νεφρού    σελ 23486 §7   
42    Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2    σελ23487   
    Ογκολογικές παθήσεις       
43.    Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις        Οι μεταστάσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενική εξέταση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013


Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες.


Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες.
Ανεβάζουμε σήμερα το σχετικό προεδρικό διάταγμα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 241 2005
ΦΕΚ: Α 290 20051130
Τέθηκε σε ισχύ: 30.11.2005

Τίτλος
Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες.

Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του ν. 2668/1998(Α 282), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις» (Α 229).

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: α) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους 350.000 ευρώ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και ετήσια δαπάνη ύψους 15.000 ευρώ περίπου από το έτος 2006 και εξής για την εκτύπωση των δελτίων στάθμευσης οχημάτων των ατόμων με αναπηρίες, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των εν λόγω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. β) Επί του Ειδικού Λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 με τίτλο «Ιατρικές Εξετάσεις των Οδηγών Αυτοκινήτων»: εφάπαξ δαπάνη 50.000 ευρώ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και ετήσια δαπάνη ύψους 2.000 ευρώ από το έτος 2006 και εξής για την κάλυψη των εξόδων πλαστικοποίησης των Δελτίων Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του ανωτέρω λογαριασμού.
3. Την υπ' αριθμ. 201/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Αρθρο: 1

Τίτλος Αρθρου
Καθιέρωση, δικαιούχοι και ισχύς του Δελτίου Στάθμευσης.

1. Με τις διατάξεις του παρόντος εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 (L 167/12.6.1998) σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2. Θεσπίζεται το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ « Α.Μ.Α»), όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της παρούσας. Το Δελτίο Στάθμευσης αντικαθιστά το ειδικό σήμα στάθμευσης.

Σε περίπτωση οδήγησης του αυτοκινήτου από συγκεκριμένο οδηγό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτού, η ισχύς του δελτίου στάθμευσης διαρκεί όσο η άδεια οδήγησης του οδηγού.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζονται τα Δελτία Στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρίες που θεσπίζονται σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα από κάθε Κράτος - Μέλος κατά τρόπο ώστε ο κάτοχος ενός τέτοιου δελτίου να μπορεί να ωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης που συνδέονται με το δελτίο αυτό και παραχωρούνται από το Κράτος-Μέλος που βρίσκεται.

4. Ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται:

α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α/ 1998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/ 1990).

β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.

5. Κατά τη χορήγηση του κοινοτικού τύπου, Δελτίου Στάθμευσης στους δικαιούχους, βάσει των διατάξεων του παρόντος, παρέχεται σε αυτούς ο κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης του Δελτίου αυτού στα διάφορα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Αρθρο: 2

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα, διαδικασία, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.

Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης ανατίθεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Οι δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α. όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) έντυπη αίτηση,

β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,

γ) φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος,

δ) δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας),

ε) το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί,

στ) για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο εδάφιο (β) της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του παρόντος, ως δικαιολογητικά επιπλέον κατατίθενται, κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες.

 Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
Χαρακτηριστικά του Δελτίου Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες

Τα χαρακτηριστικά του Δελτίου Στάθμευσης, το υπόδειγμα του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως περιγράφονται στο παράρτημα της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1998, έχουν ως εξής:

Α. Οι συνολικές διαστάσεις του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α., είναι οι ακόλουθες:

* Ύψος 106 mm

* Πλάτος 148 mm

Β. Το χρώμα του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α. είναι γαλάζιο (Pantone 298). Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας, τα διακριτικά γράμματα της χώρας (EL για την Ελλάδα) καθώς και ο δακτύλιος των δώδεκα αστέρων που συμβολίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρώματος λευκού. Κάθε αστέρι του δακτυλίου πρέπει να έχει τον ένα από τους πέντε βραχίονες του προς τα άνω. Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας βρίσκεται σε πλαίσιο χρώματος σκούρο μπλε (τύπου Pantone veflex blue). Γ. Το Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες διαθέτει μία πρόσθια και μία οπίσθια όψη, κάθε μία χωρισμένη καθέτως σε δύο μέρη:

1. Το αριστερό μέρος της πρόσθιας όψης περιλαμβάνει:

α) Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας (λευκό) σε φόντο σκούρο μπλε.

β) Την ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης.

γ) Τον αριθμό μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης.

δ) Το όνομα και την σφραγίδα της Υπηρεσίας που χορηγεί το Δελτίο Στάθμευσης.

2. Το δεξιό μέρος της πρόσθιας όψης περιλαμβάνει:

α) την ένδειξη «Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες» τυπωμένο με μεγάλα στοιχεία στην Ελληνική και αντίστοιχα την ένδειξη «Parking Card for People with Disabilities» στην Αγγλική.

β) την ένδειξη «Υπόδειγμα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» στην Ελληνική και «Model of European Community» στην Αγγλική.

γ) Στο φόντο και εντός του δακτυλίου των δώδεκα αστεριών της Ε.Ε. εμφανίζεται το χαρακτηριστικό του Κράτους - Μέλους που χορηγεί το Δελτίο Στάθμευσης Α.Μ.Α, και συγκεκριμένα για την Ελλάδα τα γράμματα EL (λευκά).

3. Το αριστερό μέρος της οπίσθιας όψης περιλαμβάνει:

α) το επώνυμο του κατόχου (με ελληνική γραφή),

β) το όνομα του κατόχου (με ελληνική γραφή),

γ) την υπογραφή του κατόχου,

δ) την φωτογραφία του κατόχου.

4. Το δεξιό μέρος της οπίσθιας όψης περιλαμβάνει:

α) την ένδειξη «Το παρόν Δελτίο επιτρέπει στον κάτοχο του να επωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης του Κράτους- Μέλους στο οποίο βρίσκεται».

β) την ένδειξη «Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του Δελτίου, αυτό θα πρέπει να εκτίθεται στο πρόσθιο μέρος του οχήματος κατά τρόπο ώστε η πρόσθια όψη του Δελτίου να είναι σαφώς ορατή για τις ανάγκες ελέγχου».

 Αρθρο: 4

Τίτλος Αρθρου
Χρήση Δελτίου Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες

Η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α., γίνεται:

α. Σε αποκλειστικής χρήσης χώρους στάθμευσης με οριζόντια και κάθετη σήμανση για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες.

β. Κατά προτεραιότητα σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.

Αρθρο: 5

Τίτλος Αρθρου
Τήρηση Μητρώου

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για την χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες τηρούν Μητρώο χορηγημένων Δελτίων Στάθμευσης στο οποίο αναγράφονται τα εξής:

α) Επώνυμο και Όνομα δικαιούχου

β) Αριθμός Μητρώου Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.

γ) Η ημερομηνία λήξης ισχύος αυτού

Ο αριθμός μητρώου αποτελείται από τέσσερα (4) ψηφία για τον κωδικό της Υπηρεσίας χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης, από έξι (6) ψηφία που σημειώνεται ο αύξων αριθμός έκδοσης και ακολουθούν τα στοιχεία (αλφαβητικά και αριθμητικά) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Το Μητρώο αυτό δύναται να είναι μηχανογραφημένο. Κάθε εξάμηνο οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων θα αποστέλλουν στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς επίσης και στη Διεύθυνση Προστασίας Α.Μ.Α του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στατιστικά δεδομένα για τα Δελτία Στάθμευσης Α.Μ.Α. που εκδίδουν.

 Αρθρο: 6

Τίτλος Αρθρου
Ανανέωση - Αντικατάσταση Δελτίου Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες

Σε περίπτωση λήξης της ισχύος του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α., λόγω λήξης της ισχύος της άδειας οδήγησης του κατόχου του, αυτό ανανεώνεται για τη διάρκεια ανανέωσης της άδειας οδήγησης.

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α., αυτό επανεκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία, με αίτηση του, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η απώλεια ή η κλοπή ή η φθορά του Δελτίου Στάθμευσης. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει αν κατά τον χρόνο της επανέκδοσης του Δελτίου συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το νέο Δελτίο Στάθμευσης για Α.Μ.Α. χορηγείται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας ή κλοπής ή φθοράς του παλαιού.

 Αρθρο: 7

Τίτλος Αρθρου
Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κάτοχοι οχημάτων που έχουν αποκτήσει το Ειδικό Σήμα Στάθμευσης για Αναπηρικά Αυτοκίνητα που προβλέπεται από τις διατάξεις της

Γ4Α/3012/84/15.1.1985 (Β/60) απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προσέρχονται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση - χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης Α.Μ.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν. Τα Ειδικά Σήματα Στάθμευσης για Αναπηρικά Αυτοκίνητα, που έχουν χορηγηθεί με βάση τις διατάξεις της Γ4Α/3012/84/15.1.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Οι δικαιούχοι που αποκτούν όχημα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος λαμβάνουν αμέσως μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος το Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το παρόν.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος παύει να ισχύει κάθε προηγούμενο, που αναφέρεται στο ίδιο θέμα.

4. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, παράρτημα που έχει ως ακολούθως:
Ακολουθεί παράρτημα

 Αρθρο: 8

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο


Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο
Του Μανώλη Μπασιά

ΝΟΜΟΣ 4203 ΦΕΚ Α 235/01.11.2013
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

Αρθρο 17
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4001/2011
6. Μετά το άρθρο 58 του ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 58Α ως εξής:

«Αρθρο 58Α

  1. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, τα εκκλησιαστικά - φιλανθρωπικά ιδρύματα και τους ειδικά πιστοποιημένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας με σκοπό την υποστήριξη των εν λόγω φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα.

  2. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ οι δαπάνες για την παροχή της επιμερίζονται για όλη την Ελληνική Επικράτεια, σε κάθε κατηγορία πελατών, περιλαμβανομένων των αυτοπαραγωγών.

  3. Η μεθοδολογία επιμερισμού των δαπανών για την παροχή της υπηρεσίας της παραγράφου 1 καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεθοδολογία αυτή επιμερίζει τις δαπάνες βάσει συντελεστών που διαφοροποιούνται ανά κατηγορία πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση ανά μονάδα κατανάλωσης, η οποία εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών πελατών και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους πελάτες, ανεξάρτητα προμηθευτή, προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 55 του ν. 4001/ 2011, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4001/ 2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

Κατά την εισηγητική έκθεση του άρθρου αυτού:

Με την παρ. 6 εισάγεται στον ν. 4001/2011 νέο άρθρο 58Α, με τις ρυθμίσεις του οποίου εντάσσεται στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας η παροχή ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινωφελούς σκοπού, βάσει του άρθρου 140 παρ. 5 του ν. 4001/2011, με σκοπό την υποστήριξη φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα που στηρίζουν ευάλωτους πελάτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. παιδικά χωριά, δομές που παρέχουν συσσίτια και άλλες ανάλογες δράσεις).

Παραθέτω τέλος την παράγραφο 5 του άρθρου 140 του νόμου 4001:
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, οι κάτοχοι άδειας, στα πλαίσια της γενικής υποχρέ-ωσής τους προς παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για κατηγορίες Πελατών τα τιμολόγιά τους, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται: (α) η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για κάθε κάτοχο άδειας και (β) η μη ύπαρξη σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ κατηγοριών Πελατών.


Εγκύκλιος Θεοχάρη για άρθρο 16 του 1798 Κοινοποίηση υπουργικών αποφάσεων αναφορικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α') από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και χορήγησης από τις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές αρχές αντίστοιχα των απαλλαγών από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων.
Σχετ : α) Η αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5033922 ΕΞ2013/17-9-2013  και β) Η αριθμ. πρωτ. Ι10Λ.1105/13-5-2013 όμοια, γ) Η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5003183 ΕΞ2013/ 24-1-2013 όμοια.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1)    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
2)    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'
Τ αχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 - Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Κούκουνα
Β.Ζαρκαδούλα Τηλέφωνο : 210 6987503 : 210 3642570 Fax    :2106987506
E-mail    : ipr@otenetgr

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: Δ18Α 5039906 ΕΞ2013
ΠΡΟΣ:
-ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Σε συνέχεια των ανωτέρω β) και γ) σχετικών εγκυκλίων, με τις οποίες κοινοποιήθηκαν αντίστοιχα οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α') και του άρθρου 18 του ν. 4110/ 2013(ΦΕΚ17/Α') σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 16 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α'), καθώς και της α) όμοιας αναφορικά με την κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5027038ΕΞ2013/17-7-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1869/Β'), διαβιβάζονται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:

α) Η αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5038263ΕΞ2013/23-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α') με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης αριθμ. 2710, Τεύχος Β' της 24-10-2013, με κωδικό ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ- ΨΔΕ.

Με την εν λόγω ΚΥΑ καθορίζεται διαδικασία ιατρικής εξέτασης των ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δύνανται να υπαχθούν - με βάση ήδη εκδοθείσα ιατρική
γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α. - στις κατηγορίες παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88 για τη χορήγηση κατά περίπτωση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών καθορίζεται διαδικασία για την έκδοση συμπληρωματικής ιατρικής βεβαίωσης από τα ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με την υπαγωγή ή μη των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με βάση τον πίνακα του Παραρτήματος II της ΚΥΑ για την αντιστοίχιση των παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).

β) Η αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5038645ΕΞ2013/29-10-2013 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών
«Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης αριθμ. 2774, Τεύχος Β' της 31-10-2013, με κωδικό ΑΔΑ: ΒΛ10Η-8Σ8.

Με την ως άνω υπουργική απόφαση καταργείται η αριθμ. Δ18Α 5027038 ΕΞ2013/17-7-2013 όμοια και επανακαθορίζονται τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές αρχές για τη χορήγηση, αντίστοιχα, των ανωτέρω απαλλαγών, κατόπιν θέσπισης με την προαναφερθείσα ΚΥΑ διαδικασίας ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση των αναπηριών του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 1798/88.

Ειδικότερα, στις αρμόδιες αρχές μεταξύ άλλων προσκομίζεται ιατρική γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας των ΚΕ.Π.Α., καθώς και συμπληρωματική ιατρική Βεβαίωση των ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με τα αποτελέσματα ιατρικής εξέτασης για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 1798/88, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στις περιπτώσεις αιτημάτων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, για τις οποίες, τόσο από την ιατρική γνωμάτευση όσο και από τη συμπληρωματική ιατρική βεβαίωση των ΚΕ.Π.Α., θα πρέπει να προκύπτει ρητά ότι η εκάστοτε πάθηση είναι «δια βίου».

Τέλος, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των αναπήρων πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α') και των εξομοιούμενων με τις εν λόγω κατηγορίες δικαιούχων, οι Γνωματεύσεις της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) εξακολουθούν να γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές για τη χορήγηση κατά περίπτωση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣΝΟΜΟΣ 1798 1988
ΦΕΚ: Α 166 19880811
Τέθηκε σε ισχύ: 11.08.1988

Αρθρο: 16

Σχόλια
- ** Σύμφωνα με την περίπτ. α της παρ. 4 άρθρου 1 ΠΔ 241/2005 (ΦΕΚ Α΄ 290/30.11.2005), ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται: α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες. - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 άρθρου 2 Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ Α΄ 142/28.06.2007). - Η παρ. 8 προστέθηκε με την περίπτ. β της παρ. 3 άρθρου 30 Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66/31.03.2011). - Η περίπτ. Α της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Η περίπτ. Β της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Η περίπτ. Γ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1γ άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Οι παρ. 4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Οι εντός " " λέξεις στην παρ. 4 προστέθηκαν με τις παρ. 3 και 4 άρθρου 38 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05.04.2013). - Οι εντός " " λέξεις στην παρ. 5 προστέθηκαν με την παρ. 3 άρθρου 38 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05.04.2013).


Κείμενο Αρθρου

** (Βλ. Σχόλια)

1. Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.490/1976 (ΦΕΚ 331 Α'), όπως αυτές ισχύουν, παρέχονται και στους παρακάτω ανάπηρους:

«Α. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι :» "α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών" ή

β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία: (αα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%».

«Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:» α. Είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%, ή β. πάσχουν από αυτισμό, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας ή

γ. πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή

«δ. Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι.»

«2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ? εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.»

3. Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών που δικαιούνται ατέλειας, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σ' εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία, ο οποίος δύναται να εισάγει με τις διατάξεις αυτές ένα επιβατικό αυτοκίνητο έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους ανάπηρους.

«4. Από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κ.Ε.Π.Α. "ή της Α.Σ.Υ.Ε." και δεν γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές "ή φορολογικές" αρχές γνωματεύσεις άλλων επιτροπών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το Κ.Ε.Π.Α. "ή την Α.Σ.Υ.Ε.". Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των παραπάνω αναπήρων από το Κ.Ε.Π.Α. "ή την Α.Σ.Υ.Ε.".»

6. Οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6, 2 και 4 του ν. 490/1976 εφαρμόζονται και στους παραπάνω ανάπηρους.

7. Το άρθρο 86 παρ. 2 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 59 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α') και 57 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α'), καταργείται.

«8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»


--------------------------------------------------------------------------------


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Δ18Α 5038263
Έτος: 2013
ΦΕΚ: Β 2710 20131024
Τέθηκε σε ισχύ: 24.10.2013
Αρμόδιος Φορέας: O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Τίτλος
Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α') με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α'), όπως ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει. 3) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ.697/35/1990 (ΦΕΚ 190/ Β') Α.Υ.Ο. όπως κυρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1884/90 (ΦΕΚ 190/B') και ισχύει. 4) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α'), όπως ισχύουν. 5) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688/45-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/B').
12) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:


 Αρθρο: 1
Ημ/νία: 24.10.2013


Τίτλος Αρθρου
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Απόφαση έχει εφαρμογή για την ιατρική εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες, για τα οποία έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να πιστοποιηθεί η υπαγωγή τους στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύει, για τη χορήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών απαλλαγής:

α) από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων και

β) από τα τέλη κυκλοφορίας.


 Αρθρο: 2

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση των απαλλαγών.

1. Η ιατρική εξέταση των ενδιαφερομένων ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να αιτηθούν κατά περίπτωση την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη κυκλοφορίας γίνεται από τα ΚΕ.Π.Α.

2. Η παραπομπή των ενδιαφερομένων στα ΚΕ.Π.Α. γίνεται είτε από ιδιώτη/ες ιατρό/ούς είτε από ιατρό/ ούς του ΕΟΠΠΥ, με βάση τα έντυπα παραπομπής των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα της παρούσας.

3. Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. με βάση το υποβληθέν σε αυτή έντυπο παραπομπής του Παραρτήματος Ι προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου, λαμβάνοντας υπόψη της όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).

4. Η ανωτέρω αρμόδια επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. αποφαίνεται για την υπαγωγή του ενδιαφερομένου σε μια από τις κατηγορίες παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.


 Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος των αποφάσεων του ΚΕΠΑ από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 1 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ελέγχουν τις γνωματεύσεις των ΚΕ.Π.Α., μέσω ανάκτησης αυτών απευθείας από το μηχανογραφικό σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την οριστικοποίησή τους.

 Αρθρο: 4

Τίτλος Αρθρου
Τελικές διατάξεις

1. Η υπ' αριθμ. Γ4α/Φ.15/1078/20-6-1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ιατρική εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες για ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου» (ΦΕΚ 381/B'), καταργείται.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


--------------------------------------------------------------------------------


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Δ18Α 5038645 ΕΞ2013
Έτος: 2013
ΦΕΚ: Β 2774 20131031
Τέθηκε σε ισχύ: 31.10.2013
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημ.Υπογραφής: 29.10.2013


Τίτλος
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/A'), όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/A'), όπως ισχύουν.
3) Την αριθμ. Δ18Α 5038263/23-10-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/A') με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (ΦΕΚ 2710/B').
4) Την αριθμ. Δ. 795/63/2-2-77 (ΦΕΚ 83/B') ΑΥΟ «Περί εξουσιοδοτήσεως Τελωνειακών Αρχών δια την απ' ευθείας υπ' αυτών ατελή παράδοσιν επιβατικών αυτοκινήτων και λοιπών ειδών εις τους αναπήρους πολέμου και λοιπάς κατηγορίας δικαιούχων αναπήρων προσώπων».

9) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:


 Αρθρο: 1
Ημ/νία: 31.10.2013


Τίτλος Αρθρου
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες.

2. Δικαιούχα πρόσωπα των ανωτέρω απαλλαγών είναι οι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες παθήσεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 περ. Α, Β, και Γ του ν. 1798/88, όπως ισχύει, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Αρθρο: 2

Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί

Για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών:

α) Ως «κατοικία» νοείται ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα.

β) Ως «συνήθης διαμονή» νοείται ο τόπος συνήθους διαμονής λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου αυτού και του τόπου όπου κατοικεί, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης δευτερεύουσας κατοικίας.

 Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης κατατίθενται στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, ο τόπος κατοικίας του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: αα) Ότι δεν έχει παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση όπου έχει παραλάβει κατά το παρελθόν άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις, προκειμένου να παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον τρόπο τελωνειακής τακτοποίησης του προηγούμενου αυτοκινήτου. ββ) Ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραληφθεί με καθεστώς ατέλειας. γγ) Ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

δ) Ιατρική βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88, από την οποία προκύπτει η υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι η συγκεκριμένη πάθηση είναι δια βίου.

ε) Το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό τελωνισμού του αυτοκινήτου.

2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας κατατίθενται στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (166 Α'), όπως ισχύει.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

δ) Ιατρική βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88.

3. Για την απόδειξη της κατοικίας και της συνήθους διαμονής προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή συνδυαστικά κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Στοιχεία του δικαιούχου:

- Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.

- Υπηκοότητα. Αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος να έχει άδεια διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών.

β) Τόπος διαμονής του δικαιούχου:

- Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία.

- Στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (τραπεζικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας). - Επαγγελματική δραστηριότητα του/της δικαιούχου και του/της συζύγου. - Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα/επιμέλεια. - Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκατεστημένος.

γ) Στοιχεία εργασίας του δικαιούχου προσώπου:

- Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος.

- Υποβολή εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. - Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης.

Αρθρο: 4

Τίτλος Αρθρου

1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης η αρμόδια τελωνειακή αρχή, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εκδίδει απόφαση ατελείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εκδίδεται η σχετική απόφαση, αποκλειστικά και μόνο, από τον κατά τα ως άνω αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

 Αρθρο: 5

Τίτλος Αρθρου
Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθμ. Δ18Α 5027038 ΕΞ2013/17-7-2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1869/B') καταργείται.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


--------------------------------------------------------------------------------


Τελειώνω με την καταργηθείσα απόφαση του Ιουλίου 2013


Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Δ18Α5027038 ΕΞ2013
Έτος: 2013
ΦΕΚ: Β 1869 20130731
Τέθηκε σε ισχύ: 31.07.2013
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημ.Υπογραφής: 17.07.2013


Τίτλος
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/A'), όπως ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/A'), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17/A'), καθώς και τη διάταξη της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει.

7) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν., αποφασίζουμε:

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 31.07.2013


Τίτλος Αρθρου
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης εφαρμόζονται:

α) Για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δικαιούχα πρόσωπα των ανωτέρω απαλλαγών ορίζονται οι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες παθήσεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 περ. Α, B, και Γ του ν. 1798/88, όπως ισχύει, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

 Αρθρο: 2

Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στη χώρα.

α) Ως «κατοικία» νοείται ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα. β) Ως «συνήθης διαμονή» νοείται ο τόπος συνήθους διαμονής λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου αυτού και του τόπου όπου κατοικεί. γ) Για τον ορισμό της κατοικίας και συνήθους διαμονής τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικότερες διατάξεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν. 4110/13.

Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
Δικαιολογητικά

Για την απόδειξη της κατοικίας και της συνήθους διαμονής λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Στοιχεία του δικαιούχου:

-διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας

-υπηκοότητα της χώρας ή αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος να έχει άδεια διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών β) Τόπος διαμονής του δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του: -Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία

-Στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (τραπεζικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) -Επαγγελματική δραστηριότητα του/της συζύγου

-Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν την επιμέλεια -Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκατεστημένος γ) Στοιχεία εργασίας του δικαιούχου προσώπου:

-Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος

-Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

-Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης.

Αρθρο: 4

Τίτλος Αρθρου

1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων αρμόδια αρχή είναι το τελωνείο τελωνισμού του αυτοκινήτου.

2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων αρμόδια αρχή είναι η ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος.


 Αρθρο: 5

Τίτλος Αρθρου
Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη που αντίκειται στα ρυθμιζόμενα με την παρούσα απόφαση θέματα.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.--------------------------------------------------------------------------------