Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Απόφαση Υφυπουργού Πετρόπουλου ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης

Απόφαση Υφυπουργού Πετρόπουλου
ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016
σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110
Fax  : 210 3368148
Τηλέφωνο : 2131516777, 2131516774 (Ιδιωτικός Τομέας)
2131516778, 2131516748, 2131516746
(Δημόσιος Τομέας & Αυτοαπασχολούμενοι)
E-mail :  proasf@ypakp.grΑθήνα, 30 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Φ80020/οικ22104/Δ15.405ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΕΑ
α. Γραφείο Διοικητή
β. Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης &
Παροχών
γ. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Φιλελλήνων 13-15, 10557 Αθήνα

2. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών
Υπηρεσιών
α) Δ/νση Ασφάλισης Εσόδων
β) Δ/νση Παροχών
Αγ. Κων/νου 8, 10241 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: 1. Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Ενταύθα

2. Λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί


ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016
(Α, 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α, 85/12-5-2016 δημοσιεύθηκε ο ν. 4387 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 97 του οποίου προβλέπεται η αύξηση των καταβαλλόμενων στο ΕΤΕΑ ασφαλιστικών εισφορών για την επόμενη εξαετία. Οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου ν’ αντιμετωπισθούν τα ελλείμματα του ΕΤΕΑ και να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου.
Ειδικότερα με το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 «Εισφορές επικουρικής ασφάλισης» προβλέπονται κατά παράγραφο τα εξής:
Παράγραφος 1
Α. Μισθωτοί
α) Από 1.6.2016 και μέχρι 31.5.2019 αυξάνεται το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς που έχουν ασφαλιστεί πριν και
μετά την 1.1.1993 και υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη. Η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές του εργαζομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016, για το οποίο θα εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.
Σημειώνουμε ότι για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις παρ. 6β και 6γ του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 και την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, δηλ. των δημοσίων υπαλλήλων που αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, τα προαναφερόμενα αυξημένα ποσοστά εισφορών θα υπολογίζονται μέχρι 31-12-2016 επί των ασφαλιστέων-συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-10-2011.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4387/2016, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του οποίου έναρξη λειτουργίας ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4387/2016 η 1-1-2017. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4387/2016, με τις οποίες καθορίζονται ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπεται από 1-1-2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη για την κύρια σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων να υπολογίζεται επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ως εκ τούτου, τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική σύνταξη των μισθωτών του δημόσιου τομέα υπολογίζονται επί της ίδιας βάσης, που ορίζεται και για τη κύρια σύνταξη, δηλ. επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά στο φορέα κύριας ασφάλισης.

β) Από 1.6.2019 και μέχρι 31.5.2022, το ανωτέρω ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς που έχουν ασφαλιστεί πριν και μετά την 1.1.1993 διαμορφώνεται σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ισόποσο ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016.
Το ποσοστό της ως άνω μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται μετά το πέρας της εξαετίας (1.6.2022) στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015, (δηλ. ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και ποσοστό 3% για τον εργοδότη, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4225/2014, ΦΕΚ 2 Α΄/7-1-2014).
Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 97 ορίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η περ. β του άρθρου 59 του ν. 3371/2005, σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η καταβολή
της προβλεπόμενης από τα καταστατικά των ταμείων των πιστωτικών ιδρυμάτων αυξημένης εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη παράλληλα με την προβλεπόμενη βασική εισφορά (αφορά τους προερχομένους από το ΤΕΑΠΕΤΕ). Επίσης εξακολουθεί να ισχύει και η πρόσθετη ειδική εισφορά του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014, που αφορά τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ.
Επίσης, παύουν να καταβάλλονται από 1.1.2018, άλλες ειδικές εισφορές, άπαξ καταβαλλόμενες από τους ασφαλισμένους των εντασσομένων στο ΕΤΕΑ ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, καθώς και άλλα προβλεπόμενα επιπλέον έσοδα υπέρ ΕΤΕΑ, πέραν των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών, που καταβάλλονταν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου τούτου.
Παράγραφος 2
Β. Αυτοαπασχολούμενοι – Ελεύθεροι Επαγγελματίες
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 97 από 1.6.2016 και μέχρι 31.5.2019, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, που έχουν ασφαλισθεί πριν και μετά την 1.1.1993 στο ΕΤΕΑ και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς υπολογίζεται σε ποσοστό 7%. Ως προς τη βάση υπολογισμού των ως άνω ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται έως 31/12/2016 τα ισχύοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016. Από 1-1-2017, όμως, ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων 39 και 98 του ν. 4387/2016, το ανωτέρω ποσοστό εισφοράς αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένων θα καταβάλλεται επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στα δύο προαναφερόμενα άρθρα, για τις διατάξεις των οποίων θα εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.
β) Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσοστό μηνιαίας εισφοράς υπέρ ΕΤΕΑ όλων των αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1-1-1993 στο ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήματος, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98 του παρόντος νόμου.
Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς μετά το πέρας της εξαετίας, ήτοι από 1.6.2022, επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε την 31.12.2015 (παρ. 2 άρθρου 5 ν.4225/2014).
Παράγραφος 3
Θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία παρέχεται δυνατότητα μείωσης, εντός του χρονικού διαστήματος των έξι χρόνων (από 1-6-2016 έως 31-5-2022), του ύψους των οριζόμενων με τις παραπάνω διατάξεις εισφορών και των δύο κατηγοριών εργαζομένων (ασφαλισμένων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων – ελεύθερων επαγγελματιών), ανάλογα με την αύξηση της εισπραξιμότητας των εισφορών από το ΕΤΕΑ.

Παράγραφος 4
Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι, σε περίπτωση μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εισφορές που έχουν καταβληθεί νομίμως στο ΕΤΕΑ δεν επιστρέφονται. Σημειώνεται ότι, σχετικές εκκρεμείς αιτήσεις θα κριθούν με το νομικό πλαίσιο, το οποίο ίσχυε κατά την υποβολή τους. Παρακαλούμε για την άμεση και ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και την
συνεργασία των υπηρεσιών σας για την υλοποίησή τους.

Τέλος, παρακαλούμε επίσης όπως ενημερώσετε άμεσα τους αρμόδιους εκκαθαριστές των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών, επιπλέον να μας γνωστοποιήσετε τυχόν προβλήματα –
δυσχέρειες διαπιστωθούν, ενώ είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε
διευκρίνισης ή πληροφορίας.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εγκύκλιος Υπουργείου εργασίας με ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 93 του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387 σχετικά με την καταβολή επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες

Εγκύκλιος Υπουργείου εργασίας
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 93 του
ν. 4387/2016 σχετικά με την καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14)

Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 Αθήνα Τηλέφωνο : 210/33 68 312
Φαξ : 210/ 33 68 116
Πληροφορίες : Ε. Σακελλαρίου
Ε. Σιμιτοπούλου
e-mail  :  agrot@ypakp.gr  

Αθήνα, 29-6-16 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 754Σ465Θ1Ω-ΛΜΛ

Αρ. πρωτ. Φ10034/οικ.22544/625

Προς: τον ΟΓΑ
Γραφ. κ. Διοικητή
Πατησίων 30
101 70 Αθήνα


ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 93 του
ν. 4387/2016 σχετικά με την καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄85/12.05.2016 δημοσιεύτηκε ο ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις Φορολογίας Εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις » με το άρθρο 93 του οποίου προβλέπεται η καταβολή επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Ειδικότερα:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ «Α΄222) τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης από τον ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
Με τις ανωτέρω διατάξεις, μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων για την χορήγηση ή την επαναχορήγηση της σύνταξης, περιλαμβανόταν και η πρόβλεψη να μη λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού.
2. Με το άρθρο 93 του ν. 4387/2016 επέρχεται εξορθολογισμός των προαναφερόμενων διατάξεων με την χορήγηση πλέον από τον ΟΓΑ ενός Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με κριτήρια που έχουν ως γνώμονα τη κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ανωτέρω νόμου, το εν λόγω ειδικό επίδομα αποτελεί προνοιακή παροχή και η καταβολή του βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Προϋποθέσεις καταβολής της παροχής:

Α. Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας

Β. Να μη λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος που καθορίζεται με τον παρόντα νόμο στο ποσό των 360,00 ευρώ.
Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή που λαμβάνουν είναι μικρότερη από 360 ευρώ, χορηγείται στους δικαιούχους το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το επίδομα του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από άλλη πηγή. Αν η διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη από 20 ευρώ δεν καταβάλλεται επίδομα.
Σημειωτέον ότι σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

Γ. Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη (αντί των είκοσι (20) ετών που προβλεπόταν στον ν. 4093/2012) πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

Δ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή καταβάλλεται η διαφορά, εφόσον συντρέχει συνταξιοδότηση ή λήψη παροχής και από άλλο Φορέα, μόνο εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και ο αιτών την παροχή έχει συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.

Εξαιρέσεις από την καταβολή της παροχής:

Εξαιρούνται της παροχής:

α) οι μοναχοί/ές, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές
β) όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας και
γ)οι ανασφάλιστοι υπερήλικες ή όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

3. Για τον υπολογισμό του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη:

α) Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες, λόγω της αναπηρίας τους.
β) Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.
γ) Το επίδομα ανεργίας.
δ) Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

4 .Περιουσιακά κριτήρια

α) Ακίνητη περιουσία
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ.
β) Κινητή περιουσία
Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

5. Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα. Εκκρεμείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6. της παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, δεν αναζητούνται.

6. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν ήδη, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παροχή από τον ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1296/82, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν.4387/2016 διατάξεις.

7. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 του ν.4144/2013 (Α’ 88), που αφορούν τις περιπτώσεις που ο σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει κηρυχθεί σε αφάνεια ή τις περιπτώσεις εγγάμων που βρίσκονται σε διάσταση, εφαρμόζονται και για την εξέταση των προϋποθέσεων καταβολής του επιδόματος της κοινοποιούμενης διάταξης.

8. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του άρθρου 93 προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής της παροχής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να έχουμε την γνώμη του Διοικητικού σας Συμβουλίου, προκειμένου να προβούμε στην έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Απόφαση Υφυπουργού Πετρόπουλου με θέμα γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του νόμου 4387 <Καταβολή οικογενειακής παροχής επιδομάτων τέκνων και προσαύξησης της σύνταξης λόγω συζύγου


Απόφαση υφυπουργού Πετρόπουλου 
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 10 και της παρ. 3 του αρ. 27 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85)
καταβολή οικογενειακής παροχής, επιδομάτων τέκνων και προσαύξησης της σύνταξης λόγω συζύγου.
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.26034/1064
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29 αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10 Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν.Αλληλεγγυης
Πληρ.: Φ. Γκίκα
Τηλ. : 210-33.68.128
ΚΟΙΝ.: 1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29
Τ.Κ. 106 82 – Αθήνα

2. Τράπεζα της Ελλάδος
Σίνα 2-4
Τ.Κ. 106 79 - Αθήνα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 10 και της παρ. 3 του αρ. 27 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85)

Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 10 και της παρ. 3 του αρ. 27 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται το θέμα της καταβολής οικογενειακής παροχής, επιδομάτων τέκνων και προσαύξησης της σύνταξης λόγω συζύγου.

1.Με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 27 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι για τα πρόσωπα που θα συνταξιοδοτηθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με τον ανωτέρω νόμο δεν έχει εφαρμογή κάθε ειδική, γενική και καταστατική διάταξη των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του εν λόγω νόμου, στον ΕΦΚΑ σχετικά με την καταβολή του επιδόματος συζύγου.

2(α) Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4387/2016, και στο πλαίσιο της θέσπισης ενιαίων κανόνων υπολογισμού των συντάξεων, ρυθμίζεται κατά τρόπο ενιαίο για τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου η καταβολή του επιδόματος τέκνων. Ειδικότερα ορίζεται ρητώς ότι για τα πρόσωπα που θα συνταξιοδοτηθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με τον ανωτέρω νόμο, η καταβολή του επιδόματος τέκνων διέπεται πλέον από τις διατάξεις (α) της υπ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου Πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) και (β) του αρ. 40 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως ισχύουν. Επομένως, για τα ανωτέρω πρόσωπα καταργείται κάθε αντίθετη καταστατική ή γενική και ειδική διάταξη, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.

(β) Φορέας καταβολής του επιδόματος τέκνων (αρ. 10 παρ. 1 του ν.4387/2016) είναι ο Οργανισμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος αποτελεί ήδη τον αρμόδιο φορέα για την καταβολή των
mc-refεπιδομάτων της υπ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ΄ του αρ. Πρώτου του Ν.4093/2012 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων) και αρ. 40 του Ν.4141/2013 (ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων), σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.4093/2012 και ν.4141/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. Δ27/οικ.15239/645(ΦΕΚ Β΄ 1227/21-5-2013).

3.Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 10 του ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016, καθώς και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του αρ. 27 του ν.4387/2016, ορίζεται ότι για τους ήδη μέχρι και 12/5/2016 συνταξιούχους, καθώς και για όσους εφαρμόζονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης οι προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, τα επιδόματα συζύγου και τέκνων εξακολουθούν να συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξη τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με θέμα συμμετοχή γιατρών των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Συμμετοχή γιατρών των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
Πληροφορίες: Αντ. Σακελλάρης
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433
Τηλέφωνο: 213 216 1407
Fax: 2105222711
Ε-mail: depsecgen@moh.gov.gr
Αθήνα, 30/06/2016
Αρ. Πρωτ.: Οικ.49056/30-6-16


Προς:
Τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών
(με την ευθύνη άμεσης κοινοποίησης στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς τους)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Συμμετοχή γιατρών των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ

Σχετ: 1. Το υπ. αριθ. Φ37/15/15-5-2016 της Διεύθυνσης Αναπηρίας & Ιατρικής Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ.
Σε συνέχεια των σχετικών συναντήσεων της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο πλαίσιο του σκοπούμενου εξορθολογισμού της λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ και διεύρυνσης του Ειδικού Σώματος των ιατρών που τις στελεχώνουν, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τόσο των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ όσο και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, γιατροί των οποίων τις στελεχώνουν. Σε αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρει και το ανωτέρω (σχετ. 1) έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπηρίας & Ιατρικής Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ, οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας αρμοδιότητάς τους πως οι γιατροί της ΠΦΥ πλέον θα έχουν το δικαίωμα να απουσιάζουν έως 4 ημέρες για κάθε ημερολογιακό μήνα προκειμένου να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ. Στις 4 ημέρες δικαιολογημένης απουσίας συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες που απαιτούνται για μετακίνηση των γιατρών για συμμετοχή σε Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ εκτός νομού.
Για τις προαναφερθείσες ημέρες συμμετοχής στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, οι γιατροί θα δικαιούνται απουσίας από την τακτική εργασία τους στις Δομές της ΠΦΥ. Τυχόν υπέρβαση του αριθμού των 4 ημερών θα θεωρηθεί αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία τους. Οι γιατροί θα δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους στις Μονάδες της ΠΦΥ, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί επίσημη ενημέρωση της Διοίκησης της ΥΠΕ, του υπεύθυνου της Μονάδας στην οποία υπηρετούν και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., προκειμένου οι προγραμματισμένες απουσίες να συμπεριληφθούν κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων επισκέψεων των Μονάδων. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.
Το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία θα ενημερώνονται αυτόματα τα προγράμματα λειτουργίας των Μονάδων ΠΦΥ, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες απουσίας των γιατρών που στελεχώνουν τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής, οι διοικητικά υπεύθυνοι των Δομών της ΠΦΥ οφείλουν να ενημερώνουν τα ημερήσια προγράμματα λειτουργίας των Μονάδων καθώς και να ενημερώνουν έγκαιρα, μέσω της γραμματείας, τους πολίτες των οποίων οι επισκέψεις αναβάλλονται λόγω απουσίας των γιατρών, καθώς και για τον τρόπο άμεσου επαναπροσδιορισμού της επίσκεψης που αναβλήθηκε.
Οι Υπεύθυνοι των Μονάδων και των Κέντρων Υγείας ΠΕΔΥ στου οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούμε να φροντίσουν για την πιστή τήρηση του αναφερόμενου πλαισίου και την υπεύθυνη ενημέρωση των γιατρών του Ειδικού Σώματος.
Ως έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1/8/2016.
Η μη εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου από τους αρμόδιους θα συνεπάγεται πειθαρχικές ευθύνες, όπως ορίζει ο νόμος.


Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας


Σταμάτης Βαρδαρός


Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κου Ι. Δραγασάκη
2. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, κου Γ. Κατρούγκαλου
3. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Θ. Φωτίου
4. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, κου. Α. Πετρόπουλου
5. Γραφείο Διοικητή ΙΚΑ, κου Δ. Καλαματιανού
6. Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ, Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας,
Aγ. Κωνσταντίνου 8 / 102 41 Αθήνα
7. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ)
Λεωφ. Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Νέος Κόσμος, Αθήνα

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
4. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Απόφαση Υφυπουργού Πετρόπουλου γνωστοποίηση του άρθρου 94 του νόμου 4387 : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»
Απόφαση υφυπουργού Ασφαλίσεων Α. Πετρόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14)

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα

Πληροφορίες :
Για θέματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ:
Η. Βαβέτσης, Φ. Γκίκα,
Α. Λυτροκάπη, Γ. Μαυρίδου
Α. Καραμπλιάνη
210-3368128,7,4,5, 210-3368254
Για θέματα ΝΑΤ : 2103368112,11
Για θέματα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ & Ειδικών Ταμείων: 210-3368103,22
Για θέματα ΟΑΕΕ : Ι. Παπαδόπουλος
210 – 3368110
Για θέματα ΕΤΑΑ : Ε. Ράπτη
210 – 3368109
Για θέματα ΟΓΑ : Α. Ρόζου,
Ε. Σιμιτοπούλου, 210 - 3368312
FAX : 210 - 3368116
Αθήνα, 30 / 6 / 2016 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9


Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ. 29713 / 779ΠΡΟΣ : Όλους τους φορείς κύριας
ασφάλισης, αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης


ΚΟΙΝ. : Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους

Κάνιγγος 29
101 10 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α΄/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
Με το άρθρο 94 παρ. 1 και 2 του ανωτέρω νόμου θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για θέματα παροχών, και ειδικότερα για την υπαγωγή των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης στο προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9

Για την άμεση ενημέρωσή σας, με σκοπό την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων από τις υπηρεσίες σας, αλλά και την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

1. Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 94 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των δικαιούχων, κατά τους κανόνες που ίσχυαν σε κάθε φορέα κατά την 31.12.2014, εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου που προβλέπουν την αναπροσαρμογή των συντάξεων και την προστασία των καταβαλλόμενων συντάξεων. Με τον ίδιο τρόπο κρίνονται και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο, ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Επίσης, από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο, αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, κρίνονται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισάγεται με το ν.4387/2016. 

2. α. Με βάση τα ανωτέρω, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, ήτοι μέχρι και 12.5.2016, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και η υποβολή τυχόν λοιπών δικαιολογητικών έχει ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων ανά φορέα ασφάλισης προθεσμιών, καθώς και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης όπου η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με το προϊσχύον του ν.4387/2016 καθεστώς, ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, ήτοι πριν από την 13.5.2016, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που αυτές υποβάλλονται (πριν ή μετά την ισχύ του ν.4387/2016), κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των δικαιούχων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την 31.12.2014 καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις κάθε φορέα από τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ, βάσει του άρθρου 51 του παρόντος νόμου. 

β. Σημειώνουμε ότι η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 94 για υπαγωγή των ασφαλισμένων στο νέο καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης, εφόσον βάσει των γενικών, καταστατικών ή ειδικών διατάξεων η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την ισχύ του ν.4387/2016, αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις ασφαλισμένων των πρώην Ειδικών Ταμείων (άρθρο 9, παρ. 5, εδάφ. στ΄ του ν. 1976/1991) καθώς
και του Ειδικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 56 παρ. 2 του π.δ. 169/2007), για τους οποίους είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση πριν από τη ισχύ του ν.4387/2016, και η σύνταξή τους τελεί σε αναστολή (λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας) είτε η απόφαση αυτή εκκρεμεί. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το απαιτούμενο για συνταξιοδότηση όριο ηλικίας (όπως αυτό ορίζεται στη συνταξιοδοτική απόφαση με αναστολή) συμπληρώνεται μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και, συνεπώς, η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την 12/5/2016, αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4387/2016.

γ. Ως εκ τούτου, αιτήσεις συνταξιοδότησης, πλην των περιπτώσεων της ανωτέρω παρ. 2β του παρόντος, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την ισχύ του ν.4387/2016 και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων η έναρξη καταβολής της σύνταξης αρχίζει μετά την ισχύ του ν.4387/2016, κρίνονται με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και η υποβολή τυχόν λοιπών δικαιολογητικών ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, όπως διαμορφώνονται ανά φορέα ασφάλισης και κατηγορία ασφαλισμένων.

3. Κατ’ αντιστοιχία, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο για θανάτους μέχρι την ισχύ του ν.4387/2016, εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης ανά φορέα ασφάλισης προθεσμίας. Σε περίπτωση που παρέλθει η ως άνω προβλεπόμενη προθεσμία, το δικαίωμα κρίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Για θανάτους μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

4. α. Όσον αφορά στη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για παράταση της συνταξιοδότησης, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης, ανεξάρτητα εάν η σχετική αίτηση για την εκ νέου κρίση από τα ΚΕ.Π.Α. υποβλήθηκε προγενέστερα ή μεταγενέστερα της ισχύος του ν.4387/2016. Σε περίπτωση, όμως, που προκύπτει διακοπή της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, και η σύνταξη επαναχορηγείται μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γήρατος γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

β. Σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στις περιπτώσεις πρώτης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας κριτήριο για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης είναι η ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, εκτός εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν έχει διακοπεί η εργασία, οπότε κριτήριο είναι η ημερομηνία
διακοπής της εργασίας του ασφαλισμένου: α) αν η πρώτη αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας υποβληθεί την 13/5/2016 και εφεξής ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν.4387/2016 . β) Εάν η πρώτη αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η διακοπή εργασίας τοποθετούνται πριν από την 13/5/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το προϊσχύον του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο. γ) Εάν η πρώτη αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας κατατεθεί στις 12.5.2016 και η διακοπή εργασίας γίνει στις 3.6.2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4387/2016. 
5. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν.3863/2010, όπως ισχύουν, καταργούνται σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4387/2016, και συνεπώς τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έπρεπε να εξεταστούν ή εξετάστηκαν βάσει των ανωτέρω διατάξεων του ν.3863/2010, εξετάζονται βάσει του ισχύοντος κατά την 31.12.2014 ανά φορέα ασφάλισης νομοθετικού πλαισίου.


Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση ως υποβολή αίτησης νοείται η αίτηση με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.Ειδικότερα, ανά φορέα ασφάλισης, σημειώνουμε τα ακόλουθα:


Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. Ειδικά Ταμεία , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΝΑΤ

1. Ασφαλισμένος του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στις 6.5.2016, δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016. Η αίτησή του, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, κρίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την 31.12.2014, καθώς στον εν λόγω φορέα η καταβολή της σύνταξης λόγω γήρατος αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε από τον ασφαλισμένο η αίτηση για απονομή της σύνταξης. 

2. α) Ασφαλισμένος του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στις 16.5.2016, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016. Η αίτησή του, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, κρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4387/2016, καθώς στον εν λόγω φορέα η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε από τον ασφαλισμένο η αίτηση για απονομή της σύνταξης. 
β) Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις κοινές διατάξεις που υποβάλει αίτηση σύνταξης λόγω γήρατος στις 5.4.2016 και έχει θεμελιώσει δικαίωμα
συνταξιοδότησης ως οδηγός ή εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων καταθέτει την επαγγελματική άδεια οδήγησης στις 16.5.2016. Η αίτηση αυτή θα κριθεί ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.

3. α) Επιζών σύζυγος που υποβάλλει αίτηση στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για σύνταξη λόγω θανάτου στις 6.5.2016 (ο θάνατος του ασφαλισμένου έχει επέλθει στις 2.5.2016), δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, η αίτησή του, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, κρίνεται με βάση το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο.
β) Επιζών σύζυγος υποβάλλει στις 2.6.2016 αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο οποίος απεβίωσε στις 12.5.2016, δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. Η αίτηση αυτή θα κριθεί με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.
γ) Επιζών σύζυγος υποβάλλει στις 2.6.2016 αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο οποίος απεβίωσε στις 14.5.2016, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. Η αίτηση αυτή θα κριθεί με βάση το νόμο αυτό.

4. Ασφαλισμένος στο ΤΣΠ-ΕΤΕ που αποχωρεί από την υπηρεσία του στις 10.5.2016 και υποβάλλει αίτημα για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στις 20.5.2016. Η σύνταξή του θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις που ίσχυαν στο φορέα κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 94 (στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ η καταβολή της σύνταξης γήρατος αρχίζει από την ημέρα εξόδου από την υπηρεσία).

5. Σύζυγος ασφαλισμένου στο ΤΑΠ-ΔΕΗ που απεβίωσε την 7.5.2016, η οποία υπέβαλε αίτημα για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου στις 15.5.2016. Θα λάβει σύνταξη λόγω θανάτου που θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις που ίσχυαν στο φορέα κατά την 31.12.2014.

6. Ασφαλισμένος του ΤΑΠ –ΙΛΤ αποχωρεί από την υπηρεσία του και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 10.5.2016.Θα λάβει σύνταξη λόγω γήρατος που θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις που ίσχυαν στο φορέα κατά την 31.12.2014.

7. Ασφαλισμένη στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν την 1.1.1983, μητέρα ανηλίκου, που συμπλήρωσε 24 ½ έτη ασφάλισης την 10.5.2016 και υπέβαλε αίτημα για συνταξιοδότηση με αναστολή μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, ήτοι μέχρι τη 31.10.2022 (56 έτη και 9 μήνες) την 11.5.2016. Η σύνταξή της θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νέου νόμου (ν. 4387/2016), υπάγεται δηλαδή στην παρ. 2 του άρθρου 94.

8. Ναυτικός, υπαγόμενος στην ασφάλιση του ΝΑΤ , έχει υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 5/5/2016. Η σύνταξή του θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις που ίσχυαν στο φορέα
κατά την 31.12.2014 (υπάγεται , δηλαδή στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 94).

9. Ασφαλισμένος στο ΤΣΠΕΑΘ που αποχωρεί από την εργασία του στις 10.5.2016 και υποβάλλει αίτημα για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος την 12.5.2016: η σύνταξή του θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις που ίσχυαν στον ανωτέρω φορέα κατά την 31.12.2014.

Β. ΟΑΕΕ

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 (ΦΕΚ Α΄/316/28.12.2005) «Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)» και του άρθρου 13 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του Οργανισμού (Υπουργική Απόφαση Φ80000/7228/308/07.09.2006 (ΦΕΚ Β΄/1397) όπως ισχύει), η καταβολή σύνταξης αρχίζει :

Ι. α. Προκειμένου για σύνταξη γήρατος από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνο, μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για απονομή της σύνταξης.

β. Για όσους υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και δηλώσουν συνέχιση άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄/05-08-2011) η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος.

Σε όλες τις περιπτώσεις που το επάγγελμα έχει διακοπεί μεταγενέστερα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, η σύνταξη καταβάλλεται απ` την 1η του επόμενου μήνα της διακοπής. Προκειμένου δε για αυτοκινητιστές που κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης, εφόσον αυτή δεν υποβλήθηκε μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης, η σύνταξη επίσης καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα που υποβλήθηκε η άδεια οδήγησης.

ΙΙ. Προκειμένου για σύνταξη αναπηρίας από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα, εφόσον ο δικαιούχος έχει διακόψει το επάγγελμα και η επέλευση της αναπηρίας διαπιστουμένης από την Υγειονομική Επιτροπή προηγείται της αίτησης.

ΙΙΙ. Προκειμένου για σύνταξη λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 258/2005 και το άρθρο 13 του ν.3863/2010, η σύνταξη των
mc-refμελών οικογενείας θανόντος – ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου μέσα στον οποίο επήλθε ο θάνατος. Η σύνταξη λόγω θανάτου δύναται να καταβληθεί και αναδρομικά, όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος, πριν από το τέλος του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση. 

Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 94 του ν.4387/2016 διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

1. Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους (και στη περίπτωση αυτοκινητιστών έχουν υποβάλει την επαγγελματική άδεια οδήγησης) το αργότερο έως την ισχύ του ν.4387/2016, κρίνονται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η ασφαλιστική σχέση λήγει στο τέλος του μήνα της διακοπής του επαγγέλματος.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στις 5.5.2016, δηλαδή πριν από την ισχύ του ν.4387/2016 και η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας βεβαιώνεται μέχρι και την 12.5.2016, προσκομίζει δε τα δικαιολογητικά μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, παρότι η λήξη της ασφαλιστικής σχέσης με τον Οργανισμό είναι την 31.5.2016 βάσει των καταστατικών διατάξεων, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται με βάση το προϊσχύον καθεστώς. Αντιθέτως, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί κατά την ως άνω ημερομηνία, αλλά η διακοπή του επαγγέλματος γίνεται στις 20.5.2016, τότε ο υπολογισμός της σύνταξης κρίνεται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

2. Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12.5.2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.3996/2011 αλλά η διακοπή του επαγγέλματος γίνεται μετά την ημερομηνία αυτή, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης κρίνονται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ότι ως την κρίσιμη ημερομηνία δεν είχε διακοπεί το επάγγελμα.

3. Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβάλλονται μετά την ισχύ του ν.4387/2016, εκτός αν πρόκειται για παράταση της αναπηρικής σύνταξης, κρίνονται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

4. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας βάσει του άρθρου 50 του ν.3996/2011 από τις οποίες δεν προβλέπεται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, κριτήριο αποτελεί για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ο χρόνος υποβολής της αίτησης, με την προϋπόθεση της ύπαρξης της αναπηρίας.

5. Επιζών σύζυγος που υποβάλλει αίτηση στον ΟΑΕΕ για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου στις 6.6.2016 (ο θάνατος του ασφαλισμένου έχει επέλθει στις 2.5.2016, δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016). Η αίτηση ως προς
τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, κρίνεται με βάση το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο.


Γ. ΕΤΑΑ

Οι καταστατικές διατάξεις των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), με τις οποίες καθορίζεται ο χρόνος έναρξης καταβολής της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας, για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, εξακολουθούν να εφαρμόζονται και μετά την ισχύ του ν.4387/2016.

Αντίστοιχα, ως προς την έναρξη της σύνταξης λόγω θανάτου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τη γενική ρύθμιση του άρθρου 62 του ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν.3863/2010, σε συνδυασμό με την νεότερη ρύθμιση του άρθρου 12 του ν.4387/2016.

1. Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΣΜΕΔΕ (άρθρο 26 του ν.915/1979), η σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος διέκοψε το επάγγελμα, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί εντός τριμήνου. Εάν παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία, η σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει ένα τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Συνεπώς, για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ που έχουν διακόψει το επάγγελμα μέχρι την ισχύ του ν.4387/2016 και υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας, ανεξάρτητα εάν αυτή υποβληθεί πριν ή μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου. Εάν η σχετική αίτηση υποβληθεί μετά την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας, ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης εφαρμόζεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας γίνει μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

2. Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΣΑΥ (άρθρο 89 Κ.Ν.5945/1934), η σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα, με την προϋπόθεση της διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ που έχουν υποβάλει αίτηση για σύνταξη λόγω γήρατος μέχρι την ισχύ του ν.4387/2016, και έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το προγενέστερο
νομοθετικό πλαίσιο. Εάν όμως η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας γίνει εκπρόθεσμα, τότε ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που η αίτηση λόγω γήρατος υποβληθεί μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

3. Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (άρθρο 21 παρ.1 του ΝΔ 4114/1960), η σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει την επόμενη της λήξης της ασφάλισης, ενώ δεν χορηγείται σύνταξη για χρονικό διάστημα πέραν του έτους πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης (άρθρο 27 παρ. 2 του ΝΔ 4114/1960).

Συνεπώς, για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί εντός έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Εάν η διακοπή της ασφάλισης γίνει μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

4. Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΣΜΕΔΕ (άρθρο 26 του ν.915/1979), η σύνταξη λόγω αναπηρίας αρχίζει από την ημερομηνία που επήλθε η ανικανότητα, χωρίς δυνατότητα να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο του τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΣΑΥ (άρθρο 89 του Κ.Ν. 5945/1934), η σύνταξη λόγω αναπηρίας αρχίζει από την ημερομηνία που επήλθε η ανικανότητα για εργασία, ενώ δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα σύνταξης λόγω ανικανότητας πέραν του τριμήνου από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης (άρθρο 24 ΝΔ 3348/1955).

Συνεπώς, για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ ή του ΤΣΑΥ που έχουν διακόψει το επάγγελμα μέχρι την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, εφόσον η ανικανότητα ανατρέχει σε ημερομηνία πριν από την ισχύ του ανωτέρω νόμου και υποβληθεί σχετική αίτηση εντός τριμήνου, ανεξάρτητα εάν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί πριν ή μετά την ισχύ του ν.4387/2016. Εάν παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ακόμη και εάν η αναπηρία ανατρέχει σε χρόνο πριν από την ισχύ του ν.4387/2016.

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ ή του ΤΣΑΥ των οποίων η αναπηρία ανατρέχει σε χρόνο μετά την ισχύ
του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο. 
Ευνόητο είναι ότι πρόκειται για νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, και όχι για περιπτώσεις παράτασης.

5. Επιζών σύζυγος που υποβάλλει αίτηση στο ΕΤΑΑ για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου στις 6.6.2016 (ο θάνατος του ασφαλισμένου έχει επέλθει στις 2.5.2016, δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016). Η αίτηση ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, κρίνεται με βάση το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο.


Δ. ΟΓΑ

Ειδικά για τον ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν.4387/2016 προβλέπεται μεταβατικό καθεστώς στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με έναρξη εφαρμογής του την 1/1/2017.

Συνεπώς, σε περίπτωση που βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ προκύπτει ως ημερομηνία έναρξης καταβολή της σύνταξης ημερομηνία προγενέστερη της 1/1/2017, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.4387/2016.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2016 ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2016
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : ΣΤ΄ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ----------------------- Ταχ. Δ/νση : Αβέρωφ 7 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα 104 33 - Αθήνα Διανομής. Ηλεκτρ. Δ/νση : www.oga.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2016
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».
Σας ενημερώνουμε ότι, τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ρυθμίστηκαν με την αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ Β' 1227/2013) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ27/οικ.7943/263 (ΦΕΚ Β΄701/20.03.2014) και Δ22/οικ.7110/222 (ΦΕΚ Β΄555/2.3.2016) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Γενικές παρατηρήσεις:
Με τη νέα διαδικασία, όπως ρυθμίζεται με την τελευταία τροποποίηση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ο έλεγχος των αιτήσεων Α21 δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ. Ο αιτών/δικαιούχος οφείλει, μόνο εφόσον κληθεί, να αποστείλει στον ΟΓΑ, μέσω των ανταποκριτών του ΟΓΑ ή των υπαλλήλων του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα δικαιολογητικά για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21.
Οι αιτούντες/δικαιούχοι που θα κληθούν να προσκομίσουν στον ΟΓΑ δικαιολογητικά καθώς και η προθεσμία προσκόμισης αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.
Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων πολιτών, των υπαλλήλων και των ανταποκριτών του ΟΓΑ παραθέτουμε, ειδικότερα, τα θέματα που ρυθμίζονται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
Α .Υποβολή αίτησης - Απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρα 3 & 4)
1. Η αίτηση – δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων (μηχανογραφημένο έντυπο Α21) υποβάλλεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1), μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.gsis.gr) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.] της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, είτε αμέσως μετά την οριστική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 είτε μεταγενέστερα, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ο υπόχρεος πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α, μέρος συμφώνου συμβίωσης, σε διάσταση, άγαμος/η), όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης – δήλωσης, έντυπο Α21. Σε περίπτωση που δηλωθεί εξαρτώμενο τέκνο με λήξη σπουδών επισημαίνουμε ότι, η ημερομηνία λήξης των σπουδών είναι η ημερομηνία ανακήρυξης του τέκνου ως πτυχιούχου και όχι η ημερομηνία ορκωμοσίας του. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την απόδειξη ύπαρξης των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης των επιδομάτων ορίζονται στο άρθρο 4 της αριθ. Δ27/οικ. 15239/645/2013( ΦΕΚ Β' 1227/2013) KYA. και ο σχετικός πίνακας έχει επισυναφθεί στο μηχανογραφημένο έντυπο Α21. Ο αιτών, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, καλείται να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα πεδία των δικαιολογητικών του επισυναπτόμενου πίνακα, που κατά περίπτωση τον αφορούν, από τα οποία μπορούν να αποδειχθούν όσα δηλώνει στην αίτηση. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών του ΟΓΑ, όταν και όποτε ζητηθούν. Ο αιτών/δικαιούχος οφείλει, εφόσον κληθεί από τον ΟΓΑ, να αποστείλει, μέσω των ανταποκριτών του ΟΓΑ ή των υπαλλήλων του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο ή να προσκομίσει απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα) τα δικαιολογητικά για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών ,όπως έχει καθορισθεί με την αρ.398/28-6-2016 απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση του αιτούντα στο έντυπο Α21 ότι διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, διασταυρώνεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.]με βάση τα υποβληθέντα έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά την κρίσιμη δεκαετία. Εάν προκύψει ότι δεν έχει υποβληθεί το έντυπο Ε1 για κάποιο/α έτος/η της κρίσιμης δεκαετίας, ο αιτών καλείται να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα από τα πεδία του πίνακα των λοιπών δικαιολογητικών, από το οποίο ή τα οποία αποδεικνύεται η διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά. Στον πίνακα των δικαιολογητικών για την απόδειξη της δεκαετούς διαμονής του αιτούντα στην Ελλάδα, καθώς και για την απόδειξη ότι τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα, υπάρχει μεταξύ των άλλων και το πεδίο « Άλλο δικαιολογητικό» με αύξοντα αριθμό 11. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται όταν ο αιτών αδυνατεί να αποδείξει τη δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα ή μέρος της δεκαετίας, με κάποιο από τα δικαιολογητικά του πίνακα με αύξοντα αριθμό 2 έως 10. Σημειώνουμε ότι στο πεδίο 12 αναγράφεται υποχρεωτικά ποιο είναι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό. Στην περίπτωση και μόνο σε αυτήν, που ο αιτών αδυνατεί να αποδείξει τη διαμονή του στην Ελλάδα για όλη ή για μέρος της κρίσιμης δεκαετίας με τα δικαιολογητικά του πίνακα με αύξοντα αριθμό 2 έως 10, αν και διαμένει μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά : α) Υπεύθυνη δήλωσή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, συμπληρωμένη σε ένα από τα επισυναπτόμενα υποδείγματα, κατά περίπτωση. β) Υπεύθυνες δηλώσεις δύο (2) μαρτύρων, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή (ΚΕΠ κλπ) οι οποίοι θα βεβαιώνουν, για τον αιτούντα, ότι διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, καθώς και ότι τα τέκνα του (αναφέρονται τα ονόματα των τέκνων για τα οποία ζητάει από τον ΟΓΑ οικογενειακό επίδομα) ευρίσκονται στην Ελλάδα και διαμένουν με τον αιτούντα. Το περιεχόμενο των υπευθύνων δηλώσεων συνεκτιμάται με άλλα στοιχεία του φακέλου, όπως π.χ. βεβαιώσεις φοίτησης των τέκνων κατά την κρίσιμη δεκαετία.
2. Οι δικαιούχοι που υποβάλουν χειρόγραφη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την καταχώρηση της σε ηλεκτρονικό αρχείο παραλαβής δηλώσεων, μπορούν να υποβάλουν έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων το μηχανογραφημένο έντυπο Α21.
3. Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, σε βάρος του τέκνου του ή του άλλου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο η Αίτηση – Δήλωση έντυπο Α21 υποβάλλεται από αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, αφού ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ Α8 της παρούσης.
4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδία οικογένεια και η Αίτηση –Δήλωση έντυπο Α21 υποβάλλεται, ηλεκτρονικά μέσω του περιβάλλοντος taxisnet και της εφαρμογής των Επιτρόπων, από τον Επίτροπο στον οποίο ανατέθηκε η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση, αφού προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του Επιτρόπου. Ο Επίτροπος θα δηλώσει μόνο τα τέκνα για τα οποία του έχει ανατεθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί Επίτροπος διότι τα απορφανισθέντα τέκνα είναι ενήλικα, η αίτηση -δήλωση Α21 θα υποβληθεί από το μεγαλύτερο σε ηλικία τέκνο, ως Επίτροπος, δηλώνοντας ως εξαρτώμενα τέκνα, τον εαυτό του και τα αδέρφια του. Εάν ο Επίτροπος έχει και δικά του εξαρτώμενα τέκνα λ.χ. είναι έγγαμος θα υποβάλει και δεύτερη αίτηση-δήλωση Α21 ως έγγαμος, δηλώνοντας τα εξαρτώμενα τέκνα του.
5. Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν είτε από κοινού είτε ξεχωριστά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) μέσω του περιβάλλοντος taxisnet. Εάν υποβάλουν από κοινού το έντυπο Ε1, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν από κοινού και το έντυπο Α21. Στην περίπτωση όμως που επιλέξουν να υποβάλουν ξεχωριστά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) θα πρέπει να ακολουθήσουν τα αναφερόμενα στην παρ Α8 της παρούσης.
6. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του(απόκτηση τέκνου, διαγραφή τέκνου/ων, γάμου τέκνου/ων κλπ οφείλει εντός μηνός να προβαίνει σε συμπλήρωση – τροποποίηση της αρχικής Αίτησης-Δήλωσης (έντυπο Α21) και μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές, μέσω του Taxisnet.
7. Σε περίπτωση μεταβολής ή λανθασμένης καταχώρισης οποιουδήποτε στοιχείου που δηλώνεται στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21), αυτή μπορεί να μεταβληθεί ή να διορθωθεί (τροποποιηθεί) με ευθύνη και ενέργεια του δικαιούχου, οπωσδήποτε όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι, ο αιτών μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, θα πρέπει να εκτυπώνει το έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσε. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων θα πρέπει, άμεσα, να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων με υποβολή τροποποιητικής αίτησης (έντυπο Α21) μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές, μέσω του Taxisnet.
8. Ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται, προς το παρόν, ειδική διαδικασία για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης – δήλωσης (έντυπο Α21).
Δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν έντυπο Α21, σύμφωνα με την τρέχουσα οικογενειακή τους κατάσταση, πρόσωπα που: α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). β) Ενώ είναι έγγαμοι, το έντυπο Ε1 υποβάλει ο ένας σύζυγος, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) είναι υπόχρεος να υποβάλει ξεχωριστά (έντυπο Ε1). γ) Διαζεύχτηκαν ή βρίσκονται σε διάσταση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και δικαιούχος καθίσταται πλέον ο ένας γονέας ο οποίος έχει δικαστική απόφαση επιμέλειας των τέκνων. δ) Υπήρξε θάνατος του ενός γονέα ε) Έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και επέλεξαν να μην υποβάλουν από κοινού φορολογική δήλωση ( έντυπο Ε1). Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΟΓΑ, κατά τη διάρκεια του έτους υποβολής της αίτησης-δήλωσης εντύπου Α21, προβαίνουν στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες (σύζευξη ή διάζευξη των ΑΦΜ) αφού προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση μεταβολής στην αρμόδιας ΔΟΥ, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ ή στα κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΟΓΑ. Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία για να μπορέσει στη συνέχεια ο υπόχρεος να υποβάλει την αίτηση -δήλωση (έντυπο Α21) εντός της προθεσμίας υποβολής της.
Β. Έλεγχος αιτήσεων -φακέλου δικαιούχου ( Άρθρο 5) 1.
Ο έλεγχος των αιτήσεων δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, μετά από εισήγηση του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων.
2.Ο ΟΓΑ διενεργεί εκτεταμένους ηλεκτρονικούς έλεγχους ? διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων στο έντυπο Α21 από τον αιτούντα/δικαιούχο, ως προς την ακρίβεια αυτών, σε συνεργασία με οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα που υποχρεούνται σε άμεση απάντηση.
3. Στην περίπτωση που από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους προκύψει, ότι τα δηλωθέντα στο έντυπο Α21, από τον αιτούντα/δικαιούχο, στοιχεία δεν συμφωνούν με τα στοιχεία του Μητρώου άλλων Υπηρεσιών, το αρμόδιο όργανο του ΟΓΑ εκδίδει διαπιστωτική πράξη μη χορήγησης των επιδομάτων.
4. Το αρμόδιο όργανο χορήγησης των επιδομάτων μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία δύο (2) μηνών για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.
5. Το αρμόδιο όργανο, μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη χορήγησης ή μη των επιδομάτων. Η πράξη μη χορήγησης αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης.
6 Η καταβολή των επιδομάτων διενεργείται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και γ) τους ελέγχους των δικαιολογητικών.
7. Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΟΓΑ πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις στις αιτήσεις Α21, όπως η τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης σπουδών (η ημερομηνία λήξης σπουδών είναι η ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου και όχι η ημερομηνία ορκωμοσίας), η ημερομηνία απόκτησης ή απώλειας ιθαγένειας, η διαγραφή τέκνου, η ημερομηνία έναρξης ή διακοπής του δικαιώματος καταβολής των επιδομάτων κλπ, μετά από έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά ζητηθούν (παρ 6, άρθρου 3). Σε περίπτωση που προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται με τυχόν χορηγούμενα ποσά ή αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Γ. Αναστολή – επαναχορήγηση επιδομάτων
1. Η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αναστέλλεται: α) Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί το έτος αυτό. Τα επιδόματα επαναχορηγούνται από την ημερομηνία αναστολής, αφού διαπιστωθεί μη υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος και εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση τους. β) Εάν περιέλθουν στον Ο.Γ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα επιδόματα χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Τα επιδόματα επαναχορηγούνται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα, ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου.
2. Επιπλέον, η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων αναστέλλεται: α) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου. β) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο, περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού. Το επίδομα επαναχορηγείται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που έπαυσαν οι ανωτέρω λόγοι αναστολής.
3 Η καταβολή του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αναστέλλεται το επόμενο έτος εκείνου που επήλθαν οι λόγοι αναστολής της προηγούμενης παραγράφου.
4. Δεν αναστέλλεται η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες στις εξής περιπτώσεις απομάκρυνσης από την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής: α) Εάν η απουσία του δικαιούχου ή εξαρτώμενου τέκνου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια. β) Εάν ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απασχολούνται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ελληνικής Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή ακολούθησε την οικογένεια του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών των τέκνων σε Ανώτερες ή Ανώτατες σχολές του Εξωτερικού».
Δ. Διακοπή επιδομάτων
1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διακόπτεται : α) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο εξαρτώμενο τέκνο συμπληρώνει το προβλεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας ή κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους. β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου ή του γάμου, του θανάτου ή της κηρύξεως σε αφάνεια του τελευταίου εξαρτώμενου τέκνου. γ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που ο δικαιούχος ή / και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό. δ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο χάσει την Ελληνική υπηκοότητα. ε) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους, κατά το οποίο διαπιστώνεται υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος.
2. Το ειδικό επίδομα στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες διακόπτεται: α) Από το επόμενο έτος εκείνου που ο δικαιούχος ή / και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό. β) Από το επόμενο έτος εκείνου που επήλθε ένας από τους λόγους που αναφέρονται στα στοιχεία α`, β` και δ` της προηγούμενης παραγράφου και η οικογένεια έχει πλέον μόνο δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Ε. Άσκηση προσφυγής Άρθρο 8) 1.
Κατά της διαπιστωτικής πράξης χορήγησης ή μη των επιδομάτων, της πράξης ανάκλησης χορηγηθέντος επιδόματος και της πράξης διακοπής καταβολής επιδόματος επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον δικαιούχο, η οποία εξετάζεται από το εξουσιοδοτημένο από τη Διοίκηση του Ο.Γ.Α. όργανο.
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ως προς το εισοδηματικό κριτήριο.
3. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, παραδίδεται δε ή αποστέλλεται στον αρμόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. ή στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του Ο.Γ.Α.
4. Ο ανταποκριτής του Ο.Γ.Α., αφού παραλάβει την προσφυγή, την καταχωρεί αυθημερόν στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ο.Γ.Α. και στη συνέχεια, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, την αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Γ.Α. μαζί με δικαιολογητικά που έχουν τυχόν υποβληθεί.
ΣΤ. Χρόνος και τρόπος καταβολής των επιδομάτων -συμψηφισμός (άρθρα 2 & 9 )
1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλονται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών.
2. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 κάθε έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.
3. Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21. Το ποσό της προκαταβολής είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάσει την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΕΙ που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.
4. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου που προβλέπεται στην παρ. 3 της παρούσης θεωρείται ως προκαταβολή και συμψηφίζεται με το ποσό που προκύπτει μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από τον δυνητικά δικαιούχο.
5. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.
6. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
7. Ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για τα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του Ν. 4093/2012, επιτρέπεται να συμψηφίζονται με το χορηγούμενο στις ίδιες οικογένειες ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επιδόμα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περ. 11 του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του Ν. 4093/2012». Επισημαίνεται ότι, οι δικαιούχοι που εισπράττουν με τη μορφή προκαταβολής τη δόση του Α΄ τριμήνου κάθε έτους υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις , να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους προκειμένου να συμψηφιστεί με το ποσό που τους χορηγήθηκε προκαταβολικά. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το έντυπο Α21 για το έτος που χορηγήθηκε η προκαταβολή μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφθεί, η χορηγηθείσα προκαταβολή πρέπει να επιστραφεί στον ΟΓΑ με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογ/σμό ΟΓΑ οικογενειακών επιδομάτων, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς (ΙΒΑΝ: GR78 0171 0170 0060 1703 0022 477), με πλήρη αναγραφή του ονοματεπώνυμου του οφειλέτη, του ΑΦΜ και του τηλεφώνου του. Αντίγραφο του καταθετηρίου πρέπει να σταλεί με φαξ στο 210 5200052. ή να σταλεί ταχυδρομικά στον ΟΓΑ- Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων – Αβέρωφ 7- Τ.Κ.104 33 Αθήνα. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό της προκαταβολής θα θεωρηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.
Επισυνάπτονται: Υποδείγματα υπευθύνων δηλώσεων τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ:  www.oga.gr, καθώς και Πίνακας των Νομών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.
Τέλος σας πληροφορούμε ότι, χρήσιμες πληροφορίες για την πορεία της υποβληθείσας αίτησης-
δήλωσης (έντυπο Α21) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr), όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΓΑ , στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων».
Ο Διοικητής Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ(1): ΟΓΑ – ΚΛΑΔΟ ΣΤ΄ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης(2): Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : «Την τελευταία δεκαετία δεν ασφαλίστηκα σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, δεν είχα βιβλιάριο υγείας και δεν μίσθωνα κατοικία (ούτε η σύζυγός μου - προκειμένου για έγγαμο), δεν φοίτησα ο ίδιος ούτε τα τέκνα μου φοίτησαν ή φοιτούν σε σχολείο, δεν εγγράφηκα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και δεν ήμουν προστατευόμενο μέλος των γονέων μου ή οι γονείς μου δεν ήταν υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Για τους λόγους αυτούς δεν μπορώ να υποβάλω κανένα από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 της αριθ. Δ27/οικ. 15239/645/16-5-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την απόδειξη της διαμονής μου στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία».
Ημερομηνία: 2016 Ο – Η Δηλ… (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ(1): ΟΓΑ – ΚΛΑΔΟ ΣΤ΄ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης(2): Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : «Τα έτη ...................................................................................... δεν ασφαλίστηκα σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, δεν είχα βιβλιάριο υγείας και δεν μίσθωνα κατοικία (ούτε η σύζυγός μου - προκειμένου για έγγαμο), δεν φοίτησα ο ίδιος ούτε τα τέκνα μου φοίτησαν ή φοιτούν σε σχολείο, δεν εγγράφηκα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και δεν ήμουν προστατευόμενο μέλος των γονέων μου ή οι γονείς μου δεν ήταν υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Για τους λόγους αυτούς δεν μπορώ να υποβάλω κανένα από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 της αριθ. Δ27/οικ. 15239/645/16-5-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την απόδειξη της διαμονής μου στην Ελλάδα τα έτη αυτά ». Ημερομηνία: 2016 Ο – Η Δηλ… (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
Τελειώνω με την υπουργική απόφαση, όπως ισχύει σήμερα, για την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Δ27/οικ. 15239/645
Έτος: 2013
ΦΕΚ: Β 1227 20 13 0521
Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2013
Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ημ.Υπογραφής: 16.05.2013
Τίτλος
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ27/οικ.25530/790/29-11-2012 (ΦΕΚ Β'3180) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».
Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.2 του Ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (222/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 40 του Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (81/Α).
αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το φορέα χορήγησης για την εφαρμογή της παραγράφου ΙΑ, υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρθρου 40 του N. 4141/2013 που αφορούν στη χορήγηση και καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ως ακολούθως:

Αρθρο: 1
Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιες υπηρεσίες
Σχόλια
- Οι εντός "" φράσεις του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου ΜΟΝΟΥ της ΥΑ Δ27/οικ.7943/263 (ΦΕΚ Β' 701/ 20.3.2014).
Κείμενο Αρθρου
1. Αρμόδια όργανα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι οι κατά τόπους ανταποκριτές του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ή και υπάλληλοι του Δήμου που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο.
2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξεων χορήγησης ή μη, τροποποιητικών, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης των επιδομάτων, με βάση ψηφιοποιημένο αρχείο που θα αποστέλλει η "Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.] της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων" στον Ο.Γ.Α., ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων της κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Γ.Α. ή του αρμόδιου τμήματος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος. Αρμόδιος για την έκδοση πράξης καταλογισμού, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α.
3. Αρμόδια υπηρεσία για την διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής των επιδομάτων ορίζεται "η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.] της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων" του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Αρμόδια υπηρεσία για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων, σε περίπτωση που τα επιδόματα καταβλήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Οι διαδικασίες καταβολής των επιδομάτων και πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων υλοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Γ.Α. μετά τη δημιουργία αρχείου δυνητικά δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά, από "τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.] της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων".

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 20.03.2014
Τίτλος Αρθρου
Χρόνος και τρόπος καταβολής
Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ΜΟΝΟΥ της ΥΑ Δ27/οικ.7943/263 (ΦΕΚ Β' 701/20.3.2014).
Κείμενο Αρθρου
1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλονται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών.
2. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 εκάστου έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ή τυχόν νέα οριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.
3. Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.
Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάσει την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΕΙ που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.
4. Η επεξεργασία και εκκαθάριση των αιτήσεων Α21 με βάση τις συμπληρωματικές - τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 20.03.2014
Τίτλος Αρθρου
Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων
Σχόλια
- Η εντός "" παράγραφος στο τέλος της παραγράφου 2 του παρόντος προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου ΜΟΝΟΥ της ΥΑ Δ27/οικ.7943/263 (ΦΕΚ Β' 701/20.3.2014). - Η εντός "" φράση στην παρ. 4 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου ΜΟΝΟΥ της ΥΑ Δ27/οικ.7943/263 (ΦΕΚ Β' 701/ 20.3.2014).
Κείμενο Αρθρου
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των επιδομάτων αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
2. Ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, μετά την οριστική υποβολή της, συμπληρώνει και υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 - Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων και το υποβάλλει μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.«Για όσους δικαιούχους υπέβαλαν χειρόγραφη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 της υπ' αριθ. ΠΟΛ 1114/23-05-2013 απόφασης (ΦΕΚ Β' 1266/24-05-2013), δύνανται, κατ' εξαίρεση για το έτος 2013, να υποβάλουν έως 28-2-2014 το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 για την χορήγηση των εν λόγω επιδομάτων».
3. Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, σε βάρος του τέκνου του ή του άλλου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο, τα επιδόματα καταβάλλονται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, κατόπιν υποβολής Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης Α21.
4. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση/Δήλωση Μεταβολής "στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.] της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων" μέσω του Taxisnet και παράλληλα να καταθέτει τα συνοδευτικά της μεταβολής δικαιολογητικά στα εξουσιοδοτημένα όργανα του Ο.Γ.Α.

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 01.01.2013
Τίτλος Αρθρου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Κείμενο Αρθρου
1. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει, ανάλογα με την περίπτωσή του και εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α., στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και σε υπαλλήλους του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21:
α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
γ) Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.
δ) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.
2. Εκτός από τα ανωτέρω απαιτείται επιπλέον η υποβολή επικυρωμένου φωτοαντιγράφου ενός από τα κατωτέρω δικαιολογητικά, κατά κατηγορία δικαιούχου:
α) Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό. γ) Aδεια διαμονής, για πολίτη χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και πολίτη της Ελβετίας, καθώς και για πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ε.Ε.) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονέας τέκνων ελληνικής υπηκοότητας. δ) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και Aδεια παραμονής Αλλοδαπού, για αλλοδαπό πρόσφυγα στον οποίο έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο. ε) Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, για αλλοδαπό στον οποίο δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Για όποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προβλέπεται διάρκεια ισχύος, αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.
3. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα δικαιολογητικά των εδαφίων με στοιχεία α και δ της παρ. 1 παρέχονται από τις αρχές της χώρας, της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι αδύνατο τα στοιχεία αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα, κατά τη κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος (π.χ. ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων).
4. Για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς διαμονής ή κατοικίας του δικαιούχου στην Ελλάδα την δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης, καθώς και την απόδειξη ότι τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω δικαιολογητικά, για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21:
α) Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας δεκαετίας ή β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/ της την τελευταία δεκαετία ή γ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή δ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου, θεωρημένου για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας ή ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβόλαιο με μισθωτή το δικαιούχο ή το σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την ημερομηνία λήξης αυτής ή στ) Βεβαίωση φοίτησης του/των τέκνου/ων ή
ζ) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο Ο.Γ.Α., από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετής διαμονή ή κατοικία του δικαιούχου στην Ελλάδα καθώς και ότι τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
5. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μπορεί να αποδείξει τη δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα με κάποιο από τα δικαιολογητικά της παρ.4, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, μπορεί να υποβάλλει:
α) Αντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων του ή β) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας προστατευόμενου μέλους ασφαλισμένου γονέα, θεωρημένου για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας ή γ) Βεβαίωση από το γυμνάσιο ή το Λύκειο, όπου αυτός φοιτούσε ή δ) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του.
6. Απομάκρυνση από την Ελλάδα του αιτούντα ή εξαρτώμενου τέκνου, εντός της κρίσιμης δεκαετίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, θεωρείται δικαιολογημένη και δε λαμβάνεται υπόψη.
7. Τα έγγραφα της αλλοδαπής του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
8. Στον Ο.Γ.Α. τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο για τους κατατεθέντες από τους αιτούντες φακέλους, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 01.01.2013
Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος φακέλου δικαιούχου
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Ο.Γ.Α., δια των αρμοδίων οργάνων του, διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων από τον δικαιούχο δικαιολογητικών, ως προς την πληρότητα και την ισχύ τους, μπορεί δε να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον δικαιούχο, καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, που υποχρεούνται σε άμεση απάντηση.
2. Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία δύο (2) μηνών για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.
3. Το αρμόδιο όργανο, μετά τον έλεγχο του φακέλου, εκδίδει διαπιστωτική πράξη χορήγησης ή μη των επιδομάτων, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.
4. Ειδικά για το έτος 2013 ο έλεγχος του φακέλου δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α., μετά από εισήγηση του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων.
5. Η καταβολή των επιδομάτων για το έτος 2013 διενεργείται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία,
β) ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και γ) τους ελέγχους των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

Αρθρο: 6
Ημ/νία: 01.01.2013
Τίτλος Αρθρου
Αναστολή - επαναχορήγηση επιδομάτων
Κείμενο Αρθρου
1. Η καταβολή των επιδομάτων αναστέλλεται:
α) Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί το έτος αυτό. Τα επιδόματα επαναχορηγούνται από την ημερομηνία αναστολής, αφού διαπιστωθεί μη υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος και εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.
β) Εάν περιέλθουν στον Ο.Γ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα επιδόματα χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Τα επιδόματα επαναχορηγούνται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα, ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου.
2. Επιπλέον, η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων αναστέλλεται:
α) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου.
β) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο, περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.
Το επίδομα επαναχορηγείται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που έπαυσαν οι ανωτέρω λόγοι αναστολής.
3. Η καταβολή του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αναστέλλεται το επόμενο έτος εκείνου που επήλθαν οι λόγοι αναστολής της προηγούμενης παραγράφου και επαναχορηγείται το επόμενο έτος εκείνου που έπαυσαν οι λόγοι αναστολής.
4. Η αναστολή καταβολής των επιδομάτων γνωστοποιείται εγγράφως στο δικαιούχο.
5. Δεν αναστέλλεται η καταβολή των επιδομάτων στις εξής περιπτώσεις απομάκρυνσης από την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής:
α) Εάν η απουσία του δικαιούχου ή εξαρτώμενου τέκνου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.
β) Εάν ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απασχολούνται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ελληνικής Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή ακολούθησε την οικογένειά του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών στην αλλοδαπή.

Αρθρο: 7
Ημ/νία: 01.01.2013
Τίτλος Αρθρου
Διακοπή επιδομάτων
Κείμενο Αρθρου
1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διακόπτεται:
α) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο εξαρτώμενο τέκνο συμπληρώνει το προβλεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας ή κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου ή του γάμου, του θανάτου ή της κηρύξεως σε αφάνεια του τελευταίου εξαρτώμενου τέκνου.
γ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που ο δικαιούχος ή/και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό.
δ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο χάσει την Ελληνική υπηκοότητα.
ε) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους, κατά το οποίο διαπιστώνεται υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος.
2. Το ειδικό επίδομα στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες διακόπτεται:
α) Από το επόμενο έτος εκείνου κατά το οποίο διαπιστώνεται υπέρβαση των προβλεπομένων ορίων εισοδήματος.
β) Από το επόμενο έτος εκείνου που ο δικαιούχος ή/ και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό.
γ) Από το επόμενο έτος εκείνου που επήλθε ένας από τους λόγους που αναφέρονται στα στοιχεία Α', Β' και δ' της προηγούμενης παραγράφου και η οικογένεια έχει δύο εξαρτώμενα τέκνα.
3. Η διακοπή καταβολής των επιδομάτων γνωστοποιείται εγγράφως στο δικαιούχο.

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 01.01.2013
Τίτλος Αρθρου
Ασκηση προσφυγής
Κείμενο Αρθρου
1. Κατά της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 5 της παρούσας, της πράξης ανάκλησης χορηγηθέντος επιδόματος και της πράξης διακοπής καταβολής επιδόματος επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον δικαιούχο, η οποία εξετάζεται από το εξουσιοδοτημένο από τη Διοίκηση του Ο.Γ.Α. όργανο.
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ως προς το εισοδηματικό κριτήριο.
3. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, παραδίδεται δε ή αποστέλλεται στον αρμόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. ή στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του Ο.Γ.Α.
4. Ο ανταποκριτής του Ο.Γ.Α., αφού παραλάβει την προσφυγή, την καταχωρεί αυθημερόν στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ο.Γ.Α. και στη συνέχεια, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, την αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Γ.Α. μαζί με δικαιολογητικά που έχουν τυχόν υποβληθεί.

Αρθρο: 9
Ημ/νία: 20.03.2014
Τίτλος Αρθρου
Συμψηφισμός και αχρεωστήτως καταβληθέντα
Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 της ΥΑ Δ27/οικ.7943/263 (ΦΕΚ Β' 701/20.3.2014).
Κείμενο Αρθρου
1. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσης θεωρείται ως προκαταβολή και θα συμψηφίζεται με το ποσό που θα προκύπτει μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από τον δυνητικά δικαιούχο.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.
3. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο: 10
Ημ/νία: 01.01.2013
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση πράξεων και εγγράφων
Κείμενο Αρθρου
Για την επίδοση των πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται από τον Ο.Γ.Α. κατά τη διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών (Π.Δ. 78/1998, ΦΕΚ Α'72), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Αρθρο: 11
Ημ/νία: 01.01.2013
Τίτλος Αρθρου
Έναρξη ισχύος
Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έλεν Κέλερ: Το θαύμα του 20ού αιώνα φτιαγμένο από σκοτάδι και σιωπή


 Έλεν Κέλερ: Το θαύμα του 20ού αιώνα φτιαγμένο από σκοτάδι και σιωπή
Η Έλεν Κέλερ γεννιέται σαν σήμερα το 1880 στην Αλαμπάμα από εύπορη και μορφωμένη οικογένεια. 19 μήνες μετά τη γέννηση της, χάνει την όραση και την ακοή της, πιθανότητα από οστρακιά. Μέχρι τότε είχε προλάβει να αναπτύξει έναν παιδικό κώδικα επικοινωνίας με την κόρη της μαγείρισσας και έως τα 7 μαζί με το ίδιο κορίτσι θα επινοούσαν περισσότερες από 60 χειρονομίες που θα βοηθούσαν τη μικρή Κέλερ στην καθημερινή επικοινωνία της με τους δικούς της ανθρώπους.
Από την Χριστίνα Γαλανοπούλου.
Στο σήμερα, που οι ρυθμοί και οι απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών μοιάζουν εκδικητικοί με τους ανθρώπους – είτε είναι απολύτως υγιείς είτε παλεύουν με κάποιας μορφής αναπηρία – η περίπτωση της Έλεν Κέλερ περισσότερο από ποτέ φαντάζει με πραγματικό θαύμα της θέλησης ενός ατόμου κόντρα σε όλες τις πιθανότητες και όλες τις ατυχίες.
Η Κέλερ γεννιέται σαν σήμερα το 1880 στην Αλαμπάμα από εύπορη και μορφωμένη οικογένεια. 19 μήνες μετά τη γέννηση της, χάνει την όραση και την ακοή της, πιθανότητα από οστρακιά. Μέχρι τότε είχε προλάβει να αναπτύξει έναν παιδικό κώδικα επικοινωνίας με την κόρη της μαγείρισσας και έως τα 7 μαζί με το ίδιο κορίτσι θα επινοούσαν περισσότερες από 60 χειρονομίες που θα βοηθούσαν τη μικρή Κέλερ στην καθημερινή επικοινωνία της με τους δικούς της ανθρώπους.
Όμως, για κάποιον που μεγαλώνει, στο σκοτάδι και τη σιωπή, χωρίς ακοή και συνεπώς χωρίς ομιλία εκείνη την εποχή, χωρίς μνήμες και χωρίς πραγματική επικοινωνία με το περιβάλλον, η ζωή είναι μια εκδικητική κατάσταση. Η μικρή Κέλερ αναπτύσσει αντικοινωνικές τάσεις, περιφέρεται σαν αγρίμι, σπάζοντας πράγματα σ’ ένα τεράστιο σπίτι, γίνεται επιθετική και μπορεί να εκφράζει τις ανάγκες της μόνο μουγκρίζοντας.
Με την οικογένειά της σε απόγνωση και χωρίς γνωστικό πλαίσιο να καθοδηγήσει το αβοήθητο κοριτσάκι, μόνη λύση φαντάζει ο εγκλεισμός του σε ίδρυμα.  Φως στην απόγνωση ρίχνει ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, ο εφευρέτης του τηλεφώνου και φίλος της οικογένειας, όταν συμβουλεύει τη μητέρα της Κέλερ να ζητήσει βοήθεια από τη Σχολή Τυφλών Πέρκινς στη Βοστώνη. Εκεί, η μητέρα της και ύστερα από παρότρυνση του διευθυντή της Σχολής θα δεχθεί να συνεργαστεί με μία 20χρονη κοπέλα, πρώην μαθήτρια της σχολής, με προβλήματα όρασης, φτωχή, πλην δυναμική και έξυπνη δασκάλα: είναι η Αν Σάλιβαν, με την οποία η Κέλερ θα δέσει τη ζωή της με δεσμούς φιλίας και εκτίμησης για πάντα.
Η αρχή της γνωριμίας των δύο γυναικών είναι προβληματική. Η Σάλιβαν έχει δικό της σύστημα εκπαίδευσης και η μικρή, για χρόνια βυθισμένη στο σκοτάδι και τη σιωπή, αδυνατεί να συνεργαστεί. Όμως, η Σάλιβαν είναι σκληρή και επίμονη.
Όσο η 7χρονη τότε Κέλερ αντιστέκεται στο να κατανοήσει ότι σε κάθε πράγμα αντιστοιχεί μία λέξη που ορίζει τη σημασία και την υπόσταση του, τόσο η Σάλιβαν πεισμώνει και εφαρμόζει σκληρές για τα δεδομένα της οικογένειας πρακτικές. Η σύγχυση του κοριτσιού δεν την πτοεί: ζητά από την οικογένεια να απομονωθεί με το παιδί σε ένα μικρό σπίτι στη φυτεία που κατέχουν οι Κέλερ και να συνεχίσει να εργάζεται πάνω στον στόχο της. Σχηματίζει τις λέξεις στην παλάμη του κοριτσιού και κάποτε και με το ζόρι προσπαθεί να την κάνει να ταυτίσει το αντικείμενο που αγγίζει με τη σημασία της λέξης…
Οι προσπάθειες της μοιάζουν να πέφτουν στο κενό. Μέχρι που λίγο διάστημα μετά την άφιξη της νεαρής Σάλιβαν στη φυτεία τα πράγματα αλλάζουν. Σε μία έντονη κόντρα μαθήτριας – δασκάλας κοντά στην αντλία του νερού που βρίσκεται στον κήπο, η μικρή αρθρώνει για πρώτη φορά τη λέξη «νερό» έχοντας κατανοήσει τι είναι αυτό που βρέχει το χέρι της. Είναι τέτοιο το ξέσπασμα εκείνης της μέρας, που το κοριτσάκι σέρνει τη δασκάλα στην έκταση ρωτώντας να μάθει όσες περισσότερες λέξεις μπορούσε…
Για κάποια που δεν μπορούσε να δει τα πρόσωπα των αγαπημένων της, να ακούσει τις φωνές τους και τους ήχους του σπιτιού, η στιγμή μοιάζει με πραγματική φώτιση. Μέχρι το βράδυ, η Κέλερ θα έχει μάθει περισσότερες από 30 λέξεις και 6 μήνες μετά θα γνωρίζει περισσότερες από 600…
Η Κέλερ δικαίως θεωρήθηκε το θαύμα του 20ου αιώνα, καθώς υπήρξε το πρώτο τυφλό και κωφό άτομο, που αποφοίτησε από Πανεπιστήμιο και συνέχισε ως ηγετική φυσιογνωμία, όχι μόνο υπέρ των ανθρώπων με αναπηρίες, αλλά και υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και του δικαιώματος στην διακοπή ανεπιθύμητων κυήσεων, κατά των πολέμων και της ανισότητας, υπέρ των εργατικών δικαιωμάτων και κάθε κινήματος που έθετε σε προτεραιότητα τον άνθρωπο.
Πολυταξιδεμένη, πολυγραφότατη, φίλη προσωπικοτήτων, όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Μαρκ Τουέιν, ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, ο Μπερνάρ Σω, αγωνίστρια και μαχητική μέχρι το τέλος, ένα τέλος – που κόντρα στις προβλέψεις που την είχαν ξεγραμμένη πριν καν κλείσει τα 10 της – ήρθε σε ηλικία 88 ετών…
Μέχρι σήμερα το όνομα της είναι συνώνυμο της θέλησης που υπερνικά ρεαλιστικές, αντικειμενικά μη διαχειρίσιμες δυσκολίες. Ο άνθρωπος σε όλο του το μεγαλείο, σε όλη τη δύναμη της απόφασης του.
Περισσότερα για την Έλεν Κέλερ, εδώ: http://www.hki.org/.

Πηγή: http://www.lifo.gr/