Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Αναπροσαρμογή κύριων και επικουρικών συντάξεων

Αναπροσαρμογή κύριων και επικουρικών συντάξεων
Παραθέτω το ΦΕΚ και δύο δημοσιεύματα εφημερίδων για την καλύτερη κατανόησή σας.
Δυστυχώς οι βαριά ανάπηροι με το νόμο Κατρούγκαλου δεν εξαιρέθηκαν, οπως γινόταν με πολλούς τελευταίους νόμους.
Ο μη υπολογισμός των αναπηρικών επιδομάτων πιστεύω πως δεν είναι αρκετός για να τους προστατεύσει και μάλιστα όταν και για τα ίδια τα επιδόματα προσπαθούν να δημιουργήσουν ζητήματα και ετοιμάζουν την επανεξέτασή τους.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 1605/07.06.2016
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1
Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία
καταβαλλόμενων συντάξεων.
2   
Αναπροσαρμογή    καταβαλλόμενων    συντάξεων   
του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.
         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ. 26083/887
(1)
 Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστα-
σία καταβαλλόμενων συντάξεων.
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 33 του Ν. 4387/2016
(ΦΕΚ 85 Α ?). «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(Α ? 180) όπως ισχύουν και του άρθρου 27 του Ν. 4320/
2015 (Α ? 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 (Α ? 116) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/
2005 (ΦΕΚ 98 Α ?).
5. Την υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β ?) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
6.   Την   υπ’   αριθ.   οικ.   44549/Δ9.12193/09.10.2015
(ΦΕΚ 2169/Β ?) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».
7.  Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  της  παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπο-
λογισμών των Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης ή του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Η διαδικασία αναπροσαρμογής των κύριων συντάξε-
ων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του
Ν. 4387/2016, καθορίζεται ως εξής:
Άρθρο 1: Επανυπολογισμός κύριων συντάξεων
1.  Κάθε  καταβαλλόμενη  ή  καταβλητέα  κατά  την 
12/5/2016 κύρια σύνταξη, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ,
η οποία χορηγήθηκε με προγενέστερες του Ν. 4387/2016
διατάξεις, επανυπολογίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) μετά την έναρξη της λειτουρ-
γίας του ή τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης το Δημόσιο και την Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)
πριν από την έναρξη αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8,
13, 14, 33, 27 και 28 του Ν. 4387/2016 και σύμφωνα με
τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα.
2. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των
καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12/5/2016
συντάξεων του Δημοσίου, λαμβάνεται υπόψη ο συ-
ντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη
χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί
πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, με βάση τους
κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών
του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του
νόμου.
3. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των
καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12/5/2016
συντάξεων  από  φορείς  κύριας  ασφάλισης  εποπτείας 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και την Τράπεζα της Ελλάδος, ως
συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος
μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η καταβληθείσα
σύνταξη.  Στις  περιπτώσεις  που  ο  συντάξιμος  μισθός 
συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή με ασφαλιστι-
κές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται
λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή τους κατά την
31/05/2016. Στις λοιπές περιπτώσεις, ο συντάξιμος μι-
σθός λαμβάνεται σε τρέχουσες τιμές με τη χρήση των
ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων που ίσχυαν
πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, όλων των ετών
που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξι-
οδότησης ως την ημερομηνία 31/05/2016.
4. Επί του ανωτέρω συντάξιμου μισθού υπολογίζονται
τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης των άρθρων 8 και
28 του Ν. 4387/2016, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης
βάσει των οποίων κανονίστηκε η επανυπολογίσθεισα
σύνταξη.
5. Στο ανταποδοτικό μέ
ρος της σύνταξης που υπολο-
γίζεται κατά τα ανωτέρω, προστίθεται εθνική σύνταξη,
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 27 του Ν. 4387/2016.
6. Σε περίπτωση συνταξιούχων που εμπίπτουν στα άρ-
θρα 17 παρ. 4, 30 παρ. 1, 36 παρ. 5 και 94 παρ. 4, 5 και κα-
τέβαλλαν υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού
καθεστώτος εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες
στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για τον υπολογισμό
του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνεται
υπόψη επιπλέον εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 30 του Ν. 4387/2016 και στο άρθρο 94, παρ. 4,5.
Άρθρο 2: Επιβεβαίωση των στοιχείων που
απαιτούνται για τον επανυπολογισμό σύνταξης
1. Ο κατά το άρθρο 1 επανυπολογισμός όλων των κύ-
ριων συντάξεων που χορηγήθηκαν με προγενέστερες
του Ν. 4387/2016 διατάξεις, πραγματοποιείται βάσει των
στοιχείων επί των οποίων αυτές κανονίστηκαν - υπολο-
γίστηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και
33 του Ν. 4387/2016.
2. Για την επιβεβαίωση της πληρότητας και της ορ-
θότητας των απαιτούμενων για την αναπροσαρμογή
στοιχείων,  ο  ΕΦΚΑ  ή  οι  αρμόδιοι  Φορείς  Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
επανυπολογίζουν το ύψος της χορηγηθείσας σύνταξης
σύμφωνα  με  τις  καταστατικές  διατάξεις  του  οικείου 
φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή του Δημοσίου και τις
λοιπές γενικές και ειδικές ισχύουσες νομοθετικές ρυθμί-
σεις, λαμβάνοντας υπόψη το συντάξιμο μισθό, το χρόνο
ασφάλισης, το συντελεστή αναπλήρωσης, τη μείωση
λόγω ορίου ηλικίας και τα λοιπά στοιχεία της σύνταξης
που βρίσκονται καταχωρισμένα στο οικείο πληροφορι-
ακό σύστημα.
3. Η απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας και επανυπολο-
γισθείσας σύνταξης δεν πρέπει να υπερβαίνει κατ' από-
λυτη τιμή το 5%. Για όσες συντάξεις υπάρχει ποσοστό
απόκλισης κατ' απόλυτη τιμή άνω του 5% μεταξύ της
μεικτής  καταβαλλόμενης  και  του  ποσού  που  προκύ-
πτει μετά την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 2,
αναζητούνται τα απαιτούμενα στοιχεία στις αντίστοιχες
συνταξιοδοτικές αποφάσεις ή άλλες κατάλληλες πηγές,
προκειμένου η απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας και επα-
νυπολογισθείσας σύνταξης να μην υπερβαίνει κατ' από-
λυτη τιμή το 5%. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αναλυτικών
διαθεσίμων στοιχείων, ο επανυπολογισμός μπορεί να
διενεργηθεί με χρήση στατιστικών στοιχείων για όμοια
χαρακτηριστικά συντάξεων. Με τις προβλεπόμενες στην
παράγραφο 2 και 3 διαδικασίες, επανυπολογίζονται όλες
οι κύριες συντάξεις που χορηγήθηκαν με προγενέστερες
του Ν. 4387/2016 διατάξεις, και τα στοιχεία που χρη-
σιμοποιούνται καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική βάση
δεδομένων.
4. Όμοια διαδικασία καταχώρισης στοιχείων ακολου-
θείται και στην περίπτωση που οι οικείοι Φορείς Κοινω-
νικής Ασφάλισης δεν διαθέτουν στοιχεία σε ηλεκτρονι-
κή βάση δεδομένων ή τα στοιχεία που διαθέτουν είναι
ελλιπή.
5. Η καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων
και ο επανυπολογισμός όλων των κύριων συντάξεων,
πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, οι οποίες χορηγήθηκαν με
προγενέστερες του Ν. 4387/2016 αποφάσεις των συγ-
χωνευόμενων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ Φορέων,
Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών, του Δημοσίου και
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) πραγματοποιείται κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.
Άρθρο 3: Υπολογισμός προκύπτουσας διαφοράς
1. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του καταβαλλό-
μενου ή καταβλητέου κατά την ημερομηνία έναρξης του
Ν. 4387/2016 ποσού και της σύνταξης που προκύπτει
από τον επανυπολογισμό της, σύμφωνα με το άρθρο 1
της παρούσας, αποτυπώνεται στο οικείο πληροφοριακό
σύστημα έως την 1.1.2018.
2. Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ή κατα-
βλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016
ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύ-
πτει από τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον ποσό
εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προ-
σωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και μέχρι
την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρ-
μογή των συντάξεων της παρ. 3α του άρθρου 14 του
Ν. 4387/ 2016.
3. Εάν το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016 ποσό της σύνταξης
είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επα-
νυπολογισμό,  τότε  αυτό  προσαυξάνεται  κατά  το  ένα 
πέμπτο της διαφοράς κατ’ έτος, σταδιακά και ισόποσα
εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
Άρθρο 4: Χρονοδιάγραμμα
επανυπολογισμού κύριων συντάξεων
Ο  κατά  το  άρθρο  1  επανυπολογισμός  των  κύριων 
συντάξεων,  οι  οποίες  χορηγούνται  με  προγενέστερες 
του Ν. 4387/2016 διατάξεις, διενεργείται σταδιακά, με
έναρξη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρού-
σας απόφασης και ολοκλήρωση έως την 30η Σεπτεμβρί-
ου 2017. Ως την 30η Σεπτεμβρίου 2016 πρέπει να έχει
καταχωριστεί το 10% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί
σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Ως την 31η Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να έχει καταχωριστεί
το 40% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστι-
κή εικόνα ως την 31η Μαρτίου 2017. Ως την 31η Μαρτίου
2017 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 70% και αυτό να έχει
επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 30η
Ιουνίου 2017. Ως την 30η Ιουνίου 2017 πρέπει να έχει κα-
ταχωριστεί το 100% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε
τελική οριστική εικόνα ως 30η Σεπτεμβρίου 2017.
Άρθρο 5: Γενικά Θέματα
1. Η διαδικασία επανυπολογισμού της παρούσας από-
φασης εφαρμόζεται σε όλες τις κύριες συντάξεις που
έχουν χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν με προγενέστερες
του Ν. 4387/2016 διατάξεις.
2. Σε κάθε νέα σύνταξη που εκδίδεται με προγενέστε-
ρες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, κατά την έκδοση της
απόφασης διενεργείται ταυτόχρονα και ο κατά το άρθρο
1 επανυπολογισμός της σύνταξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016
 Ο Υφυπουργός Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Ο Αναπληρωτής
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 Αριθ. οικ. 25909/470
(2)
Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων
του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 Έχοντας  υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 6 του Ν. 4387/2016
(ΦΕΚ 85 Α ?) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο δεύτερο του Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α ? 106) και
ισχύει.
2. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016
(ΦΕΚ 85 Α ?) που αντικαθιστά το άρθρο 42 του Ν. 4052/
2012 (ΦΕΚ 41 Α ?).
3. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 96
του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α ?) όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(Α ? 180) όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 (Α ? 116) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/
2005 (ΦΕΚ 98 Α ?).
7. Την υπ’ αριθ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (ΦΕΚ
2169/Β ?) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».
8.  Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  της  παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπο-
λογισμού του ΕΤΕΑ, αποφασίζουμε:
Η διαδικασία αναπροσαρμογής των, κατά την έναρξη
ισχύος του Ν. 4387/2016, καταβαλλόμενων επικουρικών
συντάξεων, καθορίζεται ως εξής:
Άρθρο 1: Μεταβολή ετήσιου ποσοστού αναπλή-
ρωσης επανυπολογισμού καταβαλλόμενων συ-
ντάξεων
1. Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (ARn) ανά εντασ-
σόμενο τομέα, ταμείο ή κλάδο στο ΕΤΕΑ, με βάση το
οποίο επανυπολογίζονται οι καταβαλλόμενες επικου-
ρικές συντάξεις είναι:
AR
n
 = 0,45%
2. Για τους τομείς, ταμεία ή κλάδους του ΕΤΕΑ, για τους
οποίους το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου
και εργοδότη (Contr), για τα κοινά επαγγέλματα κατά
την 30.11.2013 ήταν μεγαλύτερο από 6%, το ετήσιο πο-
σοστό αναπλήρωσης (AR
n
) με βάση το οποίο επανυπο-
λογίζονται οι συντάξεις κάθε Τομέα, Ταμείου, ή Κλάδου
υπολογίζεται ως εξής:
AR
n
 = 0,45% * Contr / 6%
3. Για τις περιπτώσεις που οι εισφορές του εργοδότη
δεν καταβάλλονταν, σύμφωνα με τις οικείες καταστα-
τικές διατάξεις του κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του
ΕΤΕΑ και τη γενικότερη νομοθεσία, ως ποσοστό επί των
συντάξιμων αποδοχών, το ποσοστό εισφοράς του εργο-
δότη δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό του ασφαλισμένου.
Άρθρο 2: Επανυπολογισμός των ήδη
καταβαλλόμενων συντάξεων
1. Οι, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, κα-
ταβαλλόμενες ανά Τομέα, Ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ συ-
ντάξεις, συνυπολογιζομένων των κρατήσεων της εισφο-
ράς αλληλεγγύης συνταξιούχου της παρ. 13 του άρθρου
44 του Ν. 3986/2011, και των κρατήσεων υπέρ υγείας,
όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 44 του
Ν. 4387/2016, επανυπολογίζονται με βάση το κατά περί-
πτωση ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (AR
n
), σύμφωνα
με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1.
2. Ο συντελεστής επανυπολογισμού (ΣΕ) των καταβαλ-
λόμενων ανά Τομέα επικουρικών συντάξεων υπολογίζε-
ται ως ακολούθως:
ΣΕ = AR
n
 / AR
ο
 , με ΣΕ ? 1
Όπου:
AR
n
: Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης συντάξεων γήρα-
τος κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ, με βάση το
οποίο επανυπολογίζονται οι καταβαλλόμενες συντάξεις
AR
ο
: Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης έκαστης σύνταξης
κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ, σύμφωνα με τα
ισχύοντα προ του Ν. 4387/2016, όπως αυτό καθορίζεται
στο άρθρο 3 της παρούσης. Για τις περιπτώσεις των παρ.
2 του άρθρου 3 και παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας,
εφαρμόζεται το Μέσο Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης.
3.  Ο  συντελεστής  επανυπολογισμού  εφαρμόζεται 
επίσης στις επικουρικές συντάξεις αναπηρίας και θα-
νάτου. Για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παρ. 2
του άρθρου 3 καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 5 της
παρούσας, ο, ανά Τομέα, Ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ, συ-
ντελεστής  επανυπολογισμού,  όπως  αυτός  προκύπτει 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφαρμόζεται επίσης στις επι-
κουρικές συντάξεις αναπηρίας και θανάτου.
4. Κάθε καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη, κατά την
έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επανυπολογίζε-
ται ως το γινόμενο του ύψους της καταβαλλόμενης, κατά
την έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σύνταξης
επί του ΣΕ.
Άρθρο 3: Προσδιορισμός ετήσιου ή μέσου
ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης (AR
o
)
καταβαλλόμενων συντάξεων με τα ισχύοντα προ
του Ν. 4387/2016
1. Όταν το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (AR
o
) των
ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων ανά το-
μέα, ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ προκύπτει από τις κατα-
στατικές διατάξεις και αφορά όλες τις συντάξεις, αυτό
προσδιορίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
AR
o
=AR*(1-a%).
Όπου:
AR: Ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων,
όπως προκύπτει από τις καταστατικές διατάξεις του κάθε
τομέα, ταμείου ή κλάδου του ΕΤΕΑ και
a%: Ποσοστό μείωσης έκαστης σύνταξης, όπως προσ-
διορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης.
2. Ειδικά για τομείς, ταμεία ή κλάδους του ΕΤΕΑ, από
τις καταστατικές διατάξεις των οποίων δεν προκύπτει
ετήσιο  ποσοστό  αναπλήρωσης,  η  διαδικασία  υπολο-
γισμού του Μέσου Ετήσιου Ποσοστού Αναπλήρωσης
(ARo) πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
των μηχανογραφημένων Μητρώων των επικουρικών
συντάξεων ανά τομέα, ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ.
Σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζεται το μέσο ετήσιο
ποσοστό αναπλήρωσης των καταβαλλόμενων, κατά την έν-
νοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, συντάξεων γή-
ρατος κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ, το οποίο και
αποτελεί το ποσοστό ARo κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου.
Ο γενικός τύπος υπολογισμού του ARo κάθε σύνταξης
είναι:
AR
o
 = Ρ / PS * Ys
Όπου
Ρ: καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος τομέα κατά την
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας
PS: συντάξιμες ασφαλιστέες αποδοχές υπολογισμού
της σύνταξης του απονέμοντος Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου
του ΕΤΕΑ
YS: συνολικός αριθμός ετών ασφάλισης στον κλάδο
επικουρικής ασφάλισης.
Για  την  ανωτέρω  διαδικασία  υπολογισμού  του  AR
o
γίνεται χρήση των στοιχείων των συντάξεων γήρατος
ανά  Τομέα,  Ταμείο  ή  Κλάδο  του  ΕΤΕΑ,  για  τις  οποίες 
υπάρχουν πλήρη στοιχεία, με
βάση τα οποία μπορεί να
επιβεβαιωθεί το ποσό της μεικτής σύνταξης, με ποσοστό
απόκλισης κατ' απόλυτη τιμή έως 5%. Από τη διαδικασία
αυτή, εξαιρούνται οι συντάξεις γήρατος με ποσό μικρό-
τερο ή ίσο από αυτό που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο
σύνταξης γήρατος του Τομέα, όπου αυτό προβλεπόταν.
Άρθρο 4: Υπολογισμός ποσοστού μείωσης (a%)
για τις συντάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3
1. Για τον υπολογισμό του ποσοστού μείωσης της παρ.
1 του άρθρου 3 για τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις,
λαμβάνονται  υπόψη  τα  τελευταία  αρχεία  πληρωμών 
επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ πριν την εφαρμογή
του Ν. 4387/2016, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανα-
δρομικών ποσών.
2. Το ποσοστό μείωσης (a%) έκαστης καταβαλλόμενης
επικουρικής σύνταξης, υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία
της καταβαλλόμενης, κατά την έννοια της παρ. 1 του
άρθρου 2 της παρούσας, σύνταξης, και μεικτής επικου-
ρικής σύνταξης.
Άρθρο 5: Διαδικασία υλοποίησης
1. Το ποσοστό μείωσης (a%) έκαστης καταβαλλόμενης
επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑ, υπολογίζεται με τον
προπεριγραφόμενο τρόπο, από την ΗΔΙΚΑ.
2. Από το ΕΤΕΑ αποστέλλονται στην ΗΔΙΚΑ: α) πίνακας
με τα στοιχεία του ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης των
συντάξεων γήρατος (AR) ανά τομέα, ταμείο ή κλάδο του
ΕΤΕΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρού-
σας, β) πίνακας με το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης
επανυπολογισμού (AR
n
), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 1 της παρούσας και γ) πίνακας με το Μέσο
Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης (AR
o
) στις περιπτώσεις
των παρ. 2 του άρθρου 3 και παρ. 4 του άρθρου 5 της
παρούσας.
3. Η διαδικασία επανυπολογισμού των επικουρικών
συντάξεων υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ και αποτυπώνεται
στο πληροφοριακό της αρχείο, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας.
4. Για τομείς για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκή
ηλεκτρονικά δεδομένα για την υλοποίηση της ανωτέ-
ρω διαδικασίας, πραγματοποιείται άμεσα και μέχρι 31
Ιουλίου 2016 με μέριμνα του ΕΤΕΑ, καταχώριση ομά-
δας συντάξεων γήρατος, για τις οποίες υπάρχουν πλήρη
στοιχεία, με βάση τα οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί η
καταβαλλόμενη σύνταξη κατά την έννοια της παρ. 1 του
άρθρου 2 της παρούσας, με ποσοστό απόκλισης κατ'
απόλυτη τιμή έως 5%.
Άρθρο 6: Αναπροσαρμογή των ήδη
καταβαλλόμενων συντάξεων
1. Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συ-
ντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή
του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των
1.300 €, η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης, κατά το
άρθρο 2 παρ. 1, επικουρικής σύνταξης και της επανυπο-
λογισθείσας κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης,
διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο. Η
προσωπική αυτή διαφορά αποσβέννυται σταδιακά σύμ-
φωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών
συντάξεων, όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική
απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4052/2012,
όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 1
του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016.
2. Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντά-
ξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του
Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.300 €,
και το άθροισμα κύριων και επανυπολογισθέντων κατά
τις  ρυθμίσεις  της  παρούσας  απόφασης,  επικουρικών 
συντάξεων συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των 1.300 €,
η  επικουρική  σύνταξη  καταβάλλεται  στο  ύψος  που 
διαμορφώνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 της πα-
ρούσης. Σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρμογή της επι-
κουρικής σύνταξης εφαρμόζεται σε τέτοιο ύψος, ώστε
να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα κύριας και καταβαλ-
λόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου να μην
υπολείπεται του ποσού των 1.300 €. Η διαφορά μεταξύ
του επανυπολογισμένου κατά το άρθρο 2 της παρούσης
ποσού επικουρικής σύνταξης και του ποσού της σύντα-
ξης που τελικά καταβάλλεται, κατά την έννοια της παρ.
1 του άρθρου 2 της παρούσας, διατηρείται ως προσω-
πική διαφορά ανά συνταξιούχο, η οποία αποσβέννυται
σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των
επικουρικών συντάξεων, όπως αυτή προβλέπεται στην
υπουργική  απόφαση  της  παρ.  4  του  άρθρου  42  του
Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της
με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016.
3. Στον υπολογισμό του αθροίσματος των 1.300€ συ-
μπεριλαμβάνεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης
και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιού-
χων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει,
και των παρ. 11,12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011,
και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επι-
κουρικής ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του
Ν. 3986/2011.
4. Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των 1.300 €
και όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πά-
θηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα
με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως
επιδόματα αναπηρίας.
5. Η διαδικασία της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται
και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί
μέχρι 31.12.2014. Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από
την 1.1.2015 και εφεξής καθώς και για όσες κατατεθούν
μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, ο υπολογι-
σμός του ποσού της δικαιούμενης επικουρικής σύνταξης
για το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως
31.12.2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 42 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά
την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του
Ν. 4387/2016 καθώς και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 96
του Ν. 4387/2016.
Άρθρο 7: Γενικά Θέματα
1. Για τους Τομείς, Ταμεία ή Κλάδους του ΕΤΕΑ για τους
οποίους υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, η ανω-
τέρω διαδικασία εφαρμόζεται στις πληρωμές επικου-
ρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2016 και για τους
υπόλοιπους τομείς το αργότερο στις πληρωμές μηνός
Σεπτεμβρίου 2016.
2. Η διαδικασία επανυπολογισμού και αναπροσαρμο-
γής των επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται από τις
πληρωμές μηνός Ιουνίου 2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά
που καταβάλλονται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της δι-
αδικασίας παρακρατούνται σε ισόποσες δόσεις το αρ-
γότερο μέχρι και τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2016.
3. Η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης επικουρι-
κής σύνταξης και του ποσού επικουρικής σύνταξης της
παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας, εξαιρουμένων των
κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συντα-
ξιούχων επικουρικής ασφάλισης και υγείας, παραμένει
ως έσοδο του ΕΤΕΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 @@@
Οι συνταξιούχοι που εισπράττουν σήμερα μέχρι 1.300 ευρώ διασώζονται από το άμεσο «μαχαίρι», αλλά μπαίνουν στον μηχανισμό της «προσωπικής διαφοράς», η οποία θα αποσβένεται σταδιακά με βάση την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών που προβλέπει ο νόμος 4387
<p>Οι συνταξιούχοι που εισπράττουν σήμερα μέχρι 1.300 ευρώ διασώζονται από το άμεσο «μαχαίρι», αλλά μπαίνουν στον μηχανισμό της «προσωπικής διαφοράς», η οποία θα αποσβένεται στ
«Κόφτης» στις επικουρικές συντάξεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να φτάνει και το 40%, έρχεται τον Ιούνιο. Η περικοπή αγγίζει πάνω από 200.000 συνταξιούχους. Απώλειες θα μετρήσουν όσοι εισπράττουν σήμερα άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά και ταυτόχρονα «έφυγαν» με υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης (πάνω από 0,45% κατ' έτος).
Η επίμαχη υπουργική απόφαση, που αναπροσαρμόζει όλες τις επικουρικές συντάξεις, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει αναδρομικό «ψαλίδι» από τη σύνταξη Ιουνίου που έχει ήδη καταβληθεί.
Ειδικότερα, προβλέπεται πως θα αναπροσαρμοστεί το σύνολο των επικουρικών συντάξεων με βάση τον νέο μειωμένο συντελεστή αναπλήρωσης 0,45% ανά έτος ασφάλισης (18% αναπλήρωση στη 40ετία). Οσοι εισπράττουν σήμερα μέχρι 1.300 ευρώ διασώζονται από το άμεσο «μαχαίρι», αλλά μπαίνουν στον μηχανισμό της «προσωπικής διαφοράς», η οποία θα αποσβένυται σταδιακά με βάση την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών που προβλέπει ο νόμος 4387. Οσοι ξεπερνούν τον πήχη των 1.300 ευρώ θα χάσουν το σύνολο της διαφοράς ανάμεσα στη νέα και την παλαιά επικουρική από τον Ιούνιο.
Για όσους τομείς υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία οι μειώσεις πρέπει να εφαρμοστούν στις πληρωμές του Αυγούστου (τέλη Ιουλίου). Για τους υπολοίπους οι αναπροσαρμογές πρέπει να γίνουν το αργότερο με τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου (τέλος Αυγούστου).
Η περικοπή μετρά από τον Ιούνιο και τα αναδρομικά δύο-τριών μηνών (για Ιούνιο, Ιούλιο ή και Αύγουστο) θα παρακρατηθούν σε ισόποσες δόσεις από τις συντάξεις μέχρι και τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
Στον υπολογισμό του αθροίσματος των 1.300 ευρώ συμπεριλαμβάνονται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης του Νόμου 3863/2010, του Νόμου 3986/2011 και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης του Νόμου 3986/2011. Δεν υπολογίζονται οι ειδικές εισφορές που επιβλήθηκαν το 2012, αφού έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Για τον υπολογισμό του επίμαχου μεικτού ποσού που ορίζει το «πλέγμα προστασίας» πηγαίνουμε πίσω από τις περικοπές του 2012 και μετά τις περικοπές του 2010 και του 2011. Οσον αφορά τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους, δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.
Η υπουργική απόφαση ορίζει ότι εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300 ευρώ, η διαφορά μεταξύ της παλαιάς (σημερινής) επικουρικής σύνταξης (καταβαλλόμενο ποσό συν κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης του Νόμου 3986 του 2011 και των νέων κρατήσεων υπέρ υγείας) και της νέας επανυπολογισθείσας διατηρείται ως προσωπική διαφορά. «Η προσωπική αυτή διαφορά αποσβένυται σταδιακά, σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων», όπως προβλέπεται στον Νόμο 4387 (μηχανισμός εξισορρόπησης σε περίπτωση ελλειμάτων).
Εάν το άθροισμα της παλαιάς επικουρικής με την κύρια και ταυτόχρονα το άθροισμα της νέας επικουρικής με την κύρια είναι μεγαλύτερο από 1.300 ευρώ, τότε η νέα επικουρική δίνεται ως προκύπτει και η διαφορά ανάμεσα στην παλαιά και τη νέα σύνταξη περικόπτεται άμεσα.
Σε κάθε περίπτωση η περικοπή είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι το νέο άθροισμα κύριας και καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου δεν υπολείπεται του ποσού των 1.300 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ του επανυπολογισμένου ποσού επικουρικής σύνταξης και του ποσού της σύνταξης που τελικά καταβάλλεται διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο, η οποία αποσβένυται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων.
Η απόφαση ορίζει ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,45%, με το οποίο ανακαθορίζονται όλες οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις. Μέσω συγκεκριμένων μαθηματικών τύπων έρχονται οι ανακαθορισμοί που εφαρμόζονται επίσης στις επικουρικές συντάξεις αναπηρίας και θανάτου.
Η διαδικασία εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, καθώς και για όσες κατατεθούν μετά τις 12 Μαΐου ο υπολογισμός γίνεται εξ ολοκλήρου με τον νέο τρόπο.
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Σπριντ για επανυπολογισμό όλων των κύριων συντάξεων
Αμεσα ξεκινά ο επανυπολογισμός όλων των κύριων συντάξεων -πλην ΟΓΑ- που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Η υπουργική απόφαση για τον επανυπολογισμό των εκατομμυρίων κύριων συντάξεων που χορηγούνται από όλα τα Ταμεία κύριας ασφάλισης προβλέπει ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, καθώς μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να έχει επανυπολογιστεί το 10%, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 το 40%, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 το 70% και μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 το 100%.
Οπως ορίζεται και στην υπουργική απόφαση, στις περιπτώσεις που η καταβαλλόμενη σήμερα σύνταξη (παλαιά) είναι μεγαλύτερη από τη νέα σύνταξη που προκύπτει από τον επανυπολογισμό, «το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων» (αυξήσεις από 1/1/2017 με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από μεταβολή ΑΕΠ και 50% από μεταβολή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή).
Δηλαδή, η προσωπική διαφορά θα απομειώνεται όσο αυξάνονται οι νέες συντάξεις.
Ο Nόμος 4387
Στον Nόμο 4387 ορίζεται πως οι καταβαλλόμενες συντάξεις δίνονται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 στο ύψος που είχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Από 1ης Ιανουαρίου 2019 αρχίζει η εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς.
Εάν, αντίθετα, προκύπτει αύξηση, δηλαδή το σημερινό καταβαλλόμενο (παλαιά σύνταξη) είναι μικρότερο από τη νέα σύνταξη, τότε η διαφορά δίνεται σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ολες οι κύριες συντάξεις ανακαθορίζονται με βάση το νέο σύστημα της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου βγήκε η σημερινή (παλαιά) σύνταξη με αναπροσαρμοσμένες τιμές.
Αντίστοιχα θα γίνει εφαρμογή και των ασφαλιστικών κατηγοριών για τα Ταμεία που δεν είχαν συντάξιμες αποδοχές, αλλά ασφαλιστικές κατηγορίες, π.χ. ΟΑΕΕ, Ταμείο Νομικών κ.λπ.
Η απόφαση προβλέπει και ειδική διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων που απαιτούνται για τον επανυπολογισμό της σύνταξης, έτσι ώστε να μην προκύπτει απόκλιση μεταξύ της απονεμηθείσας και της επανυπολογισθείσας σύνταξης πάνω από 5%.
Ο μηχανισμός του επανυπολογισμού εφαρμόζεται σε όλες τις συντάξεις που ήδη πληρώνονται και σε όλες τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από τις 12 Μαΐου 2016 και εκρεμμούν.
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΤΠΥ
«Ψαλίδι» 35%-40% σε 280.000 συνταξιούχους του Δημοσίου
Ανοίγει ο δρόμος για την αναδρομική περικοπή 35%-40% των μερισμάτων που εισπράττουν 280.000 συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι. Η επίμαχη εγκύκλιος υπεγράφη και ορίζει ότι όλα τα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αναπροσαρμόζονται με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού από 1ης Ιανουαρίου 2016.
Δεδομένου ότι έχουν πληρωθεί ήδη τρία μερίσματα για φέτος -Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου- η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι τα υπερβάλλοντα ποσά, δηλαδή η διαφορά από την αναδρομική προσαρμογή, θα παρακρατηθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, στα τέλη Σεπτεμβρίου και τέλη Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι στα τέλη Ιουνίου, όταν θα καταβληθεί το νέο «κουρεμένο» τριμηνιαίο μέρισμα για Απρίλιο - Ιούνιο, δεν θα υπάρχουν πρόσθετες κρατήσεις για αναδρομικά. Αυτές θα ενσωματωθούν στις δύο επόμενες πληρωμές του 2016.
Καταργείται από 12 Μαΐου 2016 το κατώτατο όριο μερίσματος που ήταν στα 92 ευρώ για όλους (με τις μνημονιακές περικοπές είχε φτάσει στα 76) με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον «κόφτης» προς τα κάτω στο χορηγούμενο μέρισμα. Από 1ης Ιουνίου καταργείται το μέρισμα λόγω θανάτου στους χήρους και στις χήρες που δεν πληρούν τα νέα όρια ηλικίας, στις άγαμες θυγατέρες που είναι ενήλικες και δεν σπουδάζουν ή δεν είναι ανάπηρες κατά ποσοστό 67% και άνω, στους γονείς άγαμων μετόχων και στα ορφανά από πατέρα αδέλφια.
Αναλυτικά, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι με τον νόμο 4387 εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού για όλους, που οδηγεί σε μια «κουρεμένη» και πιο αναλογική των εισφορών παροχή με σκοπό «την εξασφάλιση της αντιστοιχίας του χορηγούμενου μερίσματος με τις καταθέσεις». Για την εφαρμογή του νέου τύπου λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, καθώς και οι επιπλέον του βασικού μισθού λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) βάσει των οποίων κανονίστηκε η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου και με την προϋπόθεση ότι υπήρξαν σε αυτές κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ.
Υπομερίσματα
Το νέο μέρισμα είναι το άθροισμα υπομερισμάτων: Το βασικό τμήμα προκύπτει από τον βασικό μισθό επί τον ακριβή χρόνο ασφάλισης επί τον νέο συντελεστή αναπλήρωσης 0,215%. Σε αυτό προστίθενται με τον ίδιο τύπο υπομερίσματα για το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και άλλες αποδοχές επί των οποίων έγιναν κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ. Με τον νόμο παύει να ισχύει το υπερεξάμηνο, καθώς καταργείται η διάταξη σύμφωνα με την οποία χρόνος υπηρεσίας ενός εξαμήνου και μίας ημέρας λογίζονταν πλήρες έτος.
Οι μειώσεις 35%-40% προκύπτουν λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού και του συντελεστή αναπλήρωσης που για φέτος ορίζεται σε 0,215%. Σύμφωνα με τον νόμο, ο συντελεστής θα αναπροσαρμόζεται κάθε πρώτο δεκαπενθήμερο του χρόνου με απόφαση του Προέδρου ΔΣ ώστε να ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός και να μη δημιουργούνται ελλείμματα. Οπως αναφέρει και η εγκύκλιος, «τα μερίσματα χρηματοδοτούνται πλέον αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου».
Με βάση τον νέο τύπο αναπροσαρμόζονται όλα τα μερίσματα - ήδη χορηγούμενα και νέα, όπως και όσα έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις περί κατώτατου μερίσματος. Η «προσωπική διαφορά» που είχε δοθεί με τον νόμο 3336/2005 δεν διατηρείται και πλέον όλοι θα παίρνουν μέρισμα με τον ίδιο τρόπο, ενώ καταργούνται και οι μνημονιακές μειώσεις του 2011 και 2012.
Στο ΜΤΠΥ μέχρι πρότινος υπήρχαν τρεις διαφορετικές ταχύτητες μερισματούχων. Μεγάλοι χαμένοι είναι οι παλαιοί συνταξιούχοι, ειδικότερα όσοι είχαν αποχωρήσει πριν από τις 19 Απριλίου 2005, επειδή είχαν λάβει τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Λιγότερα χάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 20 Απριλίου 2005 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2011 και ακόμη λιγότερα οι μετά το 2011. Επίσης, ξεκαθαρίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν έχουν συμπληρώσει από τις 12 Μαΐου 2016 και μετά το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ΜΤΠΥ, μπορούν να τύχουν εφάπαξ επιστροφής των ατομικών καταθέσεών τους.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
@@@
Έως το Σεπτέμβριο του 2017 ο επανυπολογισμός σε όλες τις συντάξεις - Έτσι θα γίνουν οι περικοπές στις επικουρικές
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 07/06/2016 - 23:45
Του Βασίλη Αγγελόπουλου
Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 θα πρέπει να επανυπολογιστούν όλες οι κύριες συντάξεις που θα χορηγούνται από το νεοσύστατο ΕΦΚΑ, με βάση το νέο Ασφαλιστικό. Τον τρόπο που θα γίνουν οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις ορίζει δεύτερη υπουργική απόφαση του υπουργείου Εργασίας που εκδόθηκε πριν από λίγο
Στην σχετική υπουργική απόφαση για τις κύριες συντάξεις, ορίζεται ξεκάθαρα ότι  «από τις 12 Μαϊου, ημερομηνία ισχύος του νέου νόμου, κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα κύρια σύνταξη, πλην ΟΓΑ, επανυπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ».
Στην ίδια απόφαση ξeκαθαρίζεται ότι εάν το καταβαλλόμενο ή το καταβλητέο ποσό κατά την ημερομηνία έναρξης του νέου Ασφαλιστικού νόμου είναι  «μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων». Πιο αναλυτικά, η υπουργική απόφαση ορίζει τα εξής:
*Για το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η καταβληθείσα σύνταξη.
*Στις περιπτώσεις που ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή με ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή τους κατά την 31/05/2016. Στις λοιπές περιπτώσεις, ο συντάξιμος μισθός λαμβάνεται σε τρέχουσες τιμές με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την ημερομηνία 31/05/2016.
*Επί του ανωτέρω συντάξιμου μισθού υπολογίζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης των άρθρων 8 και 28 του Ν. 4387/2016, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης. Στο ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης που υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω, προστίθεται εθνική σύνταξη. Για συνταξιούχους που κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη επιπλέον εισφορά .
*Ο ΕΦΚΑ ή οι αρμόδιοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) επανυπολογίζουν το ύψος της χορηγηθείσας σύνταξης σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή του Δημοσίου και τις λοιπές γενικές και ειδικές ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συντάξιμο μισθό, το χρόνο ασφάλισης, το συντελεστή αναπλήρωσης, τη μείωση λόγω ορίου ηλικίας και τα λοιπά στοιχεία της σύνταξης που βρίσκονται καταχωρισμένα στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.
*Η απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας και επανυπολογισθείσας σύνταξης δεν πρέπει να υπερβαίνει κατ' απόλυτη τιμή το 5%.  Σε περίπτωση μη ύπαρξης αναλυτικών διαθεσίμων στοιχείων, ο επανυπολογισμός μπορεί να διενεργηθεί με χρήση στατιστικών στοιχείων για όμοια χαρακτηριστικά συντάξεων.
*Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του καταβαλλόμενου ή καταβλητέου κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016 ποσού και της σύνταξης που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, αποτυπώνεται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα έως την 1.1.2018.
*Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016 ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων.
*Εάν το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016 ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς κατ' έτος, σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
*Ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων, οι οποίες χορηγούνται με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, διενεργείται σταδιακά, με έναρξη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και ολοκλήρωση έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017. Ως την 30η Σεπτεμβρίου 2016 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 10% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ως την 31η Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 40% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Μαρτίου 2017. Ως την 31η Μαρτίου 2017 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 70% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 30η Ιουνίου 2017. Ως την 30η Ιουνίου 2017 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 100% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Πώς θα γίνουν οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις
Τον τρόπο που θα γίνουν οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις ορίζει η δεύτερη υπουργική απόφαση του υπουργείου Εργασίας που εκδόθηκε πριν από λίγο. Ειδικότερα, το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης καθορίζεται στο 0,45%. Κάθε καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη λογίζεται ως το γινόμενο του ύψους της καταβαλλόμενης σύνταξης επί τον συντελεστή επανυπολογισμού (ΣΕ).  Οι περικοπές θα γίνουν για ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης, που αθροιστικά, υπερβαίνουν  τα 1.300 ευρώ μικτές αποδοχές. Οι μειώσεις ξεκινούν από την καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει αναδρομική παρακράτηση η οποία επιμερίζεται σε ισόποσες δόσεις έως τον Δεκέμβριο. Ως έναρξη των περικοπών ορίζεται η καταβολή των πληρωμών των συντάξεων του Αυγούστου. Υπάρχει ο κίνδυνος νέων περικοπών των συντάξεων για την περίοδο έως 31.12.2019, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου και είναι είτε θετικό, είτε μεγαλύτερο από το 0,5% των εισφορών. Σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κάθε επικουρικής σύνταξης, από το 2021 και μετά επικαιροποιούνται ανά τριετία. Πιο συγκεκριμένα:
•    Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων, όπως προκύπτει από τις καταστατικές διατάξεις του κάθε τομέα, ταμείου ή κλάδου του ΕΤΕΑ. Ειδικά για τομείς, ταμεία ή κλάδους του ΕΤΕΑ, από τις καταστατικές διατάξεις των οποίων δεν προκύπτει ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης, η διαδικασία υπολογισμού του Μέσου Ετήσιου Ποσοστού Αναπλήρωσης (ARo) πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των μηχανογραφημένων Μητρώων των επικουρικών συντάξεων ανά τομέα, ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ.
•    Για τον υπολογισμό του ποσοστού μείωσης για τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία αρχεία πληρωμών επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναδρομικών ποσών.
•    Το ποσοστό μείωσης (a%) έκαστης καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑ, υπολογίζεται με τον προπεριγραφόμενο τρόπο, από την ΗΔΙΚΑ. Για τον καθορισμό των περικοπών λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις που έγιναν στις επικουρικές συντάξεις το 2010 και το 2011, όχι όμως και εκείνες του 2012, καθώς κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές.
•    Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300 ευρώ, η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης, επικουρικής σύνταξης και της επανυπολογισθείσας κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο. Η προσωπική αυτή διαφορά αποσβέννυται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων.
•    Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.300 ευρώ, και το άθροισμα κύριων και επανυπολογισθέντων κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, επικουρικών συντάξεων συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των 1.300 ευρώ, η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης εφαρμόζεται σε τέτοιο ύψος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα κύριας και καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου να μην υπολείπεται του ποσού των 1.300 ευρώ. Στον υπολογισμό του αθροίσματος των 1.300 ευρώ συμπεριλαμβάνεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
•    Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των 1.300 ευρώ και όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.
•    Η διαδικασία της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 31.12.2014.
•    Για τους Τομείς, Ταμεία ή Κλάδους του ΕΤΕΑ για τους οποίους υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται στις πληρωμές επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2016 και για τους υπόλοιπους τομείς το αργότερο στις πληρωμές μηνός Σεπτεμβρίου 2016.
•    Η διαδικασία επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται από τις πληρωμές μηνός Ιουνίου 2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που καταβάλλονται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας παρακρατούνται σε ισόποσες δόσεις το αργότερο μέχρι και τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2016.
•    Για την περίοδο μέχρι την 31.12.2019, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.
•    Χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της Επικουρικής ασφάλισης επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων παρά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
•    Οι ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κατά περίπτωση σύνταξης, υπολογίζονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, με βάση πίνακες που παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι ράντες υπολογίζονται για πρώτη φορά εντός του 2016, οι οποίες και χρησιμοποιούνται έως το 2020. Από το 2021 και εφεξής αυτές επικαιροποιούνται ανά τριετία.