Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : Διαδικασία ελέγχου του αριθμού των εξυπηρετηθέντων ΑΜΕΑ από τους φορείς παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε όλους τους κρατικούς και δημοτικούς αερολιμένες της χώρας.

Εγκύκλιος για έλεγχο της διαδικασίας ΑΜΕΑ σε όλα τα αεροδρόμια 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Αριθ. πρωτ.: Δ3/Β/ 13693 /5203
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ(Δ3) ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡ/ΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ. 70360
ΠΡΟΣ : ΄Ολους τους Κρατικούς και Δημοτικούς Αερολιμένες
Πληροφορίες : (υπόψη κ. Αερολιμεναρχών) Τηλέφωνο : 210 8916342
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ : Διαδικασία ελέγχου του αριθμού των εξυπηρετηθέντων ΑΜΕΑ από τους
φορείς παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, σε όλους
τους Κρατικούς και Δημοτικούς Αερολιμένες της Χώρας.


1.- Τις διατάξεις: α) του ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ Α’ 238) «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων
Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α’ 28) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) του ν.1815/1988 (ΦΕΚ Α΄/250/11-11-1988) περί κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου,
όπως εκάστοτε ισχύει.
δ) του ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄ 18/17-2-2011) «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις».
ε) Τις διατάξεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1107/2006
της 5ης Ιουλίου 2006 «σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με
μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς» (L204/1, 26-07-2006).
2.- Την με αριθμ. Δ3/Β/228/31/7-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ651-ΔΧΛ) απόφαση Διοικητού ΥΠΑ περί
διενέργειας ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή φορέων επίγειας
εξυπηρέτησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
στις 10/1/2014.
3.- Την υπ’ αριθμ. Δ3/Β/ 6803 /2574/31-3-2016 απόφαση «με εντολή Υπουργού» περί «Επιλογής
φορέων παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) σε όλους τους Κρατικούς και Δημοτικούς Αερολιμένες της χώρας, πλην των 14 , υπό παραχώρηση
Αερολιμένων».
4.- Την υπ’ αριθμ. Δ3/Β/ 6804 /2575/31-3-2016 απόφαση «με εντολή Υπουργού» περί «επιλογής
φορέων παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ)
στους 14, υπό παραχώρηση, Αερολιμένες
Εγκύκλιος για έλεγχο της διαδικασίας ΑΜΕΑ όλα τα αεροδρόμια 2016
5.- Την υπ’ αριθμ.
Δ11/Γ/4342/4602/2-3-2016 Κοινή Υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί «Επιβολής Τέλους παροχής Συνδρομής σε Ατομα με
Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑΜΕΑ), καθώς και καθιέρωση διαδικασίας χρέωσης,
είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης αυτού».
6.- Την υπ’ αριθμ. Δ10/Α/2105/1-8-2014 (ΦΕΚ Β΄2230/2014) απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των
Οργανικών Μονάδων της Υ.Π.Α.. και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. 1 αυτής.
ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
1.- Η Διοίκηση κάθε Αερολιμένα ορίζει τον υπεύθυνο Αερολιμενικού Ελέγχου κάθε βάρδιας
(ελλείψει αυτού, υπάλληλο που θα ορίσει ο Αερολιμενάρχης) για την τήρηση, από τους φορείς
συνδρομής ΑΜΕΑ, της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου ΑΜΕΑ. Ο εν λόγω υπεύθυνος
υποχρεούται να ενημερώνει τον Αερολιμενάρχη ή τον αναπληρωτή του σε περίπτωση εμφάνισης
προβλήματος ή δυσλειτουργίας άμεσα εάν είναι δυνατόν ή το αργότερο μέχρι το πρωί της
επομένης .
2.- Η πληροφορία για ανάγκη συνδρομής στα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα
(ΑΜΕΑ), σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 1107/2006 της 5ης Ιουλίου 2006 «σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς» (L204/1, 26-07-2006)
πρέπει να διαβιβάζεται από τον αερομεταφορέα, τον πράκτορά του ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα
(μέσω του φορέα συνδρομής ΑΜΕΑ), στον φορέα διαχείρισης του Αερολιμένα το ταχύτερο δυνατόν.
Εν προκειμένω, όσον αφορά τις πτήσεις αναχώρησης: α) Η ως άνω πληροφορία διαβιβάζεται από
τον αερομεταφορέα, τον πράκτορά του ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα η πληροφορία μέσω του φορέα
συνδρομής ΑΜΕΑ στον Οικείο Κρατικό ή Δημοτικό Αερολιμένα, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε
περίπτωση πριν από την αναχώρηση της πτήσης. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ενημέρωσης του
εκάστοτε Αερολιμένα καθορίζονται στην τυποποιημένη εσωτερική διαδικασία του κάθε Αερολιμένα
(ΜΕΔ με θέμα «Διαδικασία Ελέγχου του αριθμού εξυπηρετηθέντων ΑΜΕΑ, Υποβολής και θεώρησης
των σχετικών δικαιολογητικών – παραστατικών»), π.χ. με e-mail στην καθορισμένη από τον
εκάστοτε Αερολιμένα ηλεκτρονική διεύθυνση ή εναλλακτικά (σε περίπτωση βλάβης του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) υποβάλλεται εγγράφως στον υπεύθυνο Αερολιμενικού Ελέγχου κάθε
βάρδιας (ελλείψει αυτού, σε υπάλληλο που θα ορίσει ο Αερολιμενάρχης).
β) Ο φορέας συνδρομής ΑΜΕΑ πρέπει να αποστέλλει ή να καταθέτει στον Οικείο Κρατικό ή
Δημοτικό Αερολιμένα, ως ανωτέρω, σε εύλογο χρόνο πριν την αναχώρηση της κάθε πτήσης και τον
τελικό αριθμό των αναχωρούντων εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ.
3.- Όσον αφορά τις πτήσεις άφιξης: α) Ο αερομεταφορέας οφείλει μετά την αναχώρηση της
πτήσης με προορισμό Ελληνικό Κρατικό ή Δημοτικό Αερολιμένα να ενημερώνει το συντομότερο
δυνατό μέσω του φορέα συνδρομής ΑΜΕΑ τον Οικείο Κρατικό ή Δημοτικό Αερολιμένα με e-mail ως
ανωτέρω (παράγρ. 2α) για τον αριθμό των ΑΜΕΑ, που θα χρειαστούν την παροχή της εν λόγω
συνδρομής (αφικνούμενοι επιβάτες ΑΜΕΑ). β) Ο φορέας συνδρομής ΑΜΕΑ πρέπει να αποστέλλει ή
να καταθέτει στον Οικείο Κρατικό ή Δημοτικό Αερολιμένα, ως ανωτέρω, άμεσα και τον τελικό
αριθμό αφιχθέντων εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ.
4.- Στις περιπτώσεις που ΑΜΕΑ ζητήσει συνδρομή άμα τη εμφανίσει του στον Αερολιμένα, ο
φορέας παροχής της εν λόγω συνδρομής πρέπει αμέσως και αποδεδειγμένα να ενημερώσει (ως
ανωτέρω -παράγρ. 2α) την ΥΠΑ, ήτοι τον Αερολιμενάρχη, ή τον Προϊστάμενο Αερολιμενικού
Ελέγχου, ή τον υπεύθυνο του Αερολιμενικού Ελέγχου κάθε βάρδιας ή -στους Αερολιμένες όπου
δεν υφίσταται Αερολιμενικός ΄Ελεγχος- τον υπάλληλο που έχει οριστεί, προς τούτο, από τον
Αερολιμενάρχη. ΑΔΑ: 69ΠΘ4653ΟΞ-ΓΟΕ
Εγκύκλιος για έλεγχο της διαδικασίας ΑΜΕΑ όλα τα αεροδρόμια 2016
5.-Στο τέλος κάθε ημέρας (έως και το πρωί της επομένης), θα υποβάλλεται συμπληρωμένο από
τον εκάστοτε φορέα συνδρομής ΑΜΕΑ το Έντυπο 733 - Ημερήσια Κατάσταση Εξυπηρετηθέντων ΑΜΕΑ,
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, από τον Προϊστάμενο Σταθμού του φορέα. Το Ε.733 θα
θεωρείται, κατόπιν ελέγχου, από τον Αερολιμενικό Έλεγχο ή, ελλείψει αυτού, από τον
Αερολιμενάρχη.
6.- Στο τέλος κάθε διμήνου (έως και το πρωί της επομένης), θα υποβάλλεται συμπληρωμένο από
τον εκάστοτε φορέα συνδρομής ΑΜΕΑ το Έντυπο 734 - Διμηνιαία Κατάσταση Εξυπηρετηθέντων ΑΜΕΑ,
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, από τον Προϊστάμενο Σταθμού του φορέα. Το Ε.734 θα
θεωρείται, κατόπιν ελέγχου, από τον προϊστάμενο αερολιμενικού ελέγχου ή, ελλείψει αυτού,
από τον Αερολιμενάρχη. Στη συνέχεια θα εκδίδεται από τον οικείο Αερολιμενάρχη το Έντυπο 735
- Βεβαίωση Παροχής Υπηρεσιών Συνδρομής ΑΜΕΑ το οποίο θα προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο
Οικονομικού ή Διοικητικής Υποστήριξης (εφόσον υφίσταται).
7.- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη τήρησης της διαδικασίας των παραγράφων 2 και 3
και 4 δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο τα σχετικά παραστατικά
(ημερήσια και διμηνιαία κατάσταση / έντυπα 733 και 734).
8.- Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί παροχή συνδρομής ΑΜΕΑ και αυτή ακυρωθεί, θεωρείται ως μη
παρασχεθείσα συνδρομή και ο φορέας συνδρομής ΑΜΕΑ πρέπει να ενημερώνει άμεσα και
αποδεδειγμένα την ΥΠΑ (ως ανωτέρω -παράγρ. 2α).
9.- Σε κάθε βάρδια θα γίνεται από την ΥΠΑ δειγματοληπτικός επιτόπιος έλεγχος και τα
αποτελέσματα αυτού θα αναγράφονται στο έντυπο που αποστέλλεται συνημμένα, προκειμένου να
γίνεται διασταυρωτικός έλεγχος των παρεχομένων, από τους φορείς συνδρομής ΑΜΕΑ, στοιχείων,
για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
10.- Θα τηρείται σχετικό αρχείο των ανωτέρω δειγματοληπτικών ελέγχων σε κάθε Αερολιμένα.
11- Όταν διαπιστωθεί, από τους διασταυρωτικούς ελέγχους της ΥΠΑ, ότι δεν τεκμηριώνεται ο
υποβληθείς, από τον φορέα συνδρομής ΑΜΕΑ, τελικός αριθμός εξυπηρερηθέντων ΑΜΕΑ ανά πτήση
και εφόσον είναι μεγαλύτερος του διαπιστωθέντος πραγματικού, τίθεται θέμα έγερσης ποινικής
διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επιπροσθέτως, η ως άνω
διαπίστωση αποτελεί παράβαση της Αερολιμενικής Διάταξης 1 (άρθρο 5) και επισύρει και την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων με την διαδικασία που αναφέρεται σε αυτήν και επίσης αποτελεί
παραβίαση-καταστρατήγηση της Σύμβασης με τις προβλεπόμενες συνέπειες.
12.- Παράβαση εκ μέρους των αρμοδίων υπαλλήλων της ΥΠΑ των υποχρεώσεων που καθιερώνονται με
την παρούσα εγκύκλιο ή η πλημμελής εκτέλεση των διαλαμβανομένων σε αυτήν ελέγχεται
πειθαρχικά.
13. – Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου του αριθμού εξυπηρετηθέντων
ΑΜΕΑ, υποβολής και θεώρησης των σχετικών δικαιολογητικών – παραστατικών, ορίζονται στη
σχετική Μ.Ε.Δ. κάθε αερολιμένα.
14.- Ισχύς της παρούσας από την ημερομηνία παραλαβής της.
Με εντολή Υπουργού
Επισυνάπτονται O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1 έντυπο Κωνσταντίνος Λιντζεράκος ΑΔΑ: 69ΠΘ4653ΟΞ-ΓΟΕ
Εγκύκλιος για έλεγχο της διαδικασίας ΑΜΕΑ όλα τα αεροδρόμια 2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ