Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Χορήγηση επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)κατά το έτος 2016


 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2016.

ΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016


Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Σ48/41 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ.: 16

ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση: Λειτουργίας
& Υποστήριξης Εφαρμογών
Α) Υποδ/νση: Υποστήριξης Πελατών
Τμήμα: ΙΚΑ (υπόψη κ. Αθανασίου)
Β) Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών
Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων
Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος
11745 ΑΘΗΝΑ
2. Γενική Δ/νση Πληροφορικής
Δ/νση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης
Αναφορών ( Συντάξεις)
Πατησίων 12 10677 ΑΘΗΝΑ
3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών
Πατησίων 12
10677 ΑΘΗΝΑΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2016.

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας και εφαρμογή τη διάταξη του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ. 85/τ. Α’/ 12.5.2016 ) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης –Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» καθώς και τις με αρ. πρωτ. αριθ. Φ.80000/οικ. 22102/922/1.6.2016 (ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5) και Φ.80000/οικ.26066/1065/8.6.2016 ( ΑΔΑ: ΩΣ5Ο465Θ1Ω-097) εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τις οποίες παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 235 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 /τ. Α’/27.5.2016) και της παρ. 9 του άρθρου δευτέρου του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ. 106/τ. Α’/6.6.2016), τις οποίες επίσης κοινοποιούμε. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΓ1Υ4691ΩΓ-4Λ7
Κατόπιν των ανωτέρω, επιπλέον των όσων αναφέρονται στις εγκυκλίους αυτές, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1. Καταρχήν, με την παρ. 9α΄του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016, η φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 «από 1/1/2016», αντικαθίσταται με τη φράση «από 1/6/2016».
Ως εκ τούτου, η καταβολή του επιδόματος για το τρέχον έτος με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ως άνω διατάξεις, ξεκινάει από 1/6/2016.
Με την παράγραφο 10 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, όπως προέκυψε μετά από την αναρίθμηση των παραγράφων του άρθρου αυτού με την παρ. 9ε’ του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016, καταργείται το άρθ. 20 του ν. 2434/1996.
2. Με τις διατάξεις των παρ. 1 περ. β’, γ’ και δ’ του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, τροποποιείται το ύψος του εισοδήματος των συνταξιούχων που ελέγχονται για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2016, ανά κατηγορία (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα), καθώς και το ύψος του συνολικού ακαθάριστου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στους συνταξιούχους το μήνα Μάιο 2016 (μήνας δημοσίευσης του ν. 4387/2016), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, το οποίο ανέρχεται πλέον στο όριο των 664,00 ευρώ (παρ. 1 περ. ε’)
3. Δεν προβλέπεται χορήγηση ποσού ΕΚΑΣ 30,00 ευρώ μηνιαίως, με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια.


4. Δεν χορηγείται το επίδομα σε συνταξιούχους λόγω γήρατος και επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 65οέτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις (παρ. 1 περ. α’ ν. 4387/2016). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΓ1Υ4691ΩΓ-4Λ7
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω, ανεξάρτητα από την αιτιολογία του αιτήματος που κατέθεσαν στα ΚΕ.Π.Α., που δικαιούνται το Ε.Κ.Α.Σ. σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών, έχει αποσταλεί το αρχείο ΚΕ.Π.Α. στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθούν στο αρχείο πληρωμής, εφόσον αυτοί πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια.
5. Επίσης, δεδομένης της περ. δ’ της παρ. 2 του ν. 4387/2016περί χορήγησης μειωμένου κατά 1/3 του ποσού ΕΚΑΣ σε όσους λαμβάνουν σύνταξη στην οποία συνυπολογίζονται και χρόνοι ασφάλισης σε χώρες του εξωτερικού, ρυθμίζεται πλέον το θέμα αυτό και τακτοποιείται η σχετική εκκρεμότητα που είχε προκύψει (βλ. ενότητα Ε’ της εγκυκλίου 33/2013).
6. Σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 2, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου – συνταξιούχου αναπηρίας - εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιδρά στο ποσό του επιδόματος που δικαιούται.
Όμως, εάν ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας κατά το έτος αυτό κριθεί με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 80% και δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, το επίδομα θα διακοπεί από την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν που φέρει το μικρότερο ποσοστό.
7. Στην παρ. 5 ορίζεται ότι «σε περίπτωση υποβολής με δόλο ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για το φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο από το ποσό της κύριας σύνταξης σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Φ.Κ.Α.».
Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι απαγορεύεται η χορήγηση του επιδόματος από περισσότερους του ενός φορείς και η πολλαπλή είσπραξή του από τους συνταξιούχους.
8. Τέλος, διευκρινίζονται οι μεταβολές που επήλθαν στις διατάξεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν πλέον, ως ακολούθως: Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΓ1Υ4691ΩΓ-4Λ7
α) Η παρ. 4 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε με το περιεχόμενο της περ. β’ του δεύτερου άρθρου του ν 4393/2016.
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 απαλείφεται βάσει της περ. 9γ’ του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016.
γ) Η παρ. 9 του άρθ. 235 του ν. 4389/2016 καταργήθηκε με την περ. δ’ της παρ. 9 του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016.
δ) Οι παρ. 8 και 9 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 αναριθμούνται τελικά σε παραγράφους 9 και 10 αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 9 του δευτέρου άρθρου του ν. 4393/2016.
ε) Με την παρ. 6 του άρθ. 235 του ν. 4389/2016 προστέθηκαν οι παρ. 8 και 9 μετά την παρ. 7 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 και η μεν παρ. 9 καταργήθηκε – όπως προαναφέρθηκε – ενώ παρέμεινε η παρ. 8, η οποία προβλέπει ότι η παρ. 3 του άρθ. 19 του ν. 1902/1990, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και σε όσους παύουν να είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού μέχρι την οριστική κατάργησή του.
9. Εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες:
α) της ενότητας Δ’ της εγκυκλίου 33/2013,
β) των παρ. 3 α’, β’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’, θ’ και ι’ του Γενικού Εγγράφου με αρ. πρωτ. Σ48/119/20.11.2013.
Ειδικά για την περίπτωση θ’ επισημαίνουμε ότι, προκειμένου να μην ελέγχεται το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα συνταξιούχου ο οποίος υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση από τον άλλο σύζυγο, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζεται τουλάχιστον αντίγραφο κατατεθειμένης αγωγής διαζυγίου για την οποία υπάρχει εκκρεμοδικία, ή αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί αγωγής διαζυγίου, η οποία λύει το γάμο.
γ) των παρ. Α’1, 2, Β’, Γ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, του Γενικού Εγγράφου με αρ. πρωτ. Σ48/68/15.9.2014.
10. Έχοντας υπόψη τις οδηγίες του ανωτέρω εγγράφου του Υπουργείου, σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. στα πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 και της παρ. 8 του ίδιου άρθρου (η οποία τελικά αριθμήθηκε σε παρ. 9), η χορήγηση του επιδόματος στα πρόσωπα αυτά θα πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν


ελέγχου από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η νομιμότητα.
Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε με νεώτερες οδηγίες.
Ως προς τα υπόλοιπα θέματα, για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τις σχετικές οδηγίες των κοινοποιούμενων εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τέλος, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και για την αντιμετώπιση των οποίων είναι απαραίτητο να δοθούν ειδικές οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο.


Συν/κά: ΦΕΚ 85 Α’ ( σ. 2187, 2241, 2242)
ΦΕΚ 94 Α’ (σ. 2657,2795, 2796, 2797)
ΦΕΚ 106 Α’ (σ. 6587, 6733, 6734)
Οι με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 22102/922/1.6.2016
& Φ.80000/οικ.26066/1065/8.6.2016
εγκύκλιοι Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χαρίκλεια Γδοντάκη
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 12 Μαΐου 2016 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ− μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί− ων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 92 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
1. Από 1.1.2016 και έως τις 31.12.2019 το Επίδομα Κοι− νωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο θεσπίσθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 2434/1996 (Α΄ 188), καθώς και με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων», (Α΄211), η οποία κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2453/1997 (Α΄4), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύ− ουν, καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ άρ− θρο 53 οργανισμών κύριας ασφάλισης, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός των συνταξιούχων του ΟΓΑ των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με πο− σοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλ− λόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επι− δόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύ− νταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα. γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρό− πο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσά− ρων (8.884) ευρώ. δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄, αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το προη− γούμενο φορολογικό έτος. ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικου− ρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα να μην υπερβαίνει τα εξακό− σια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ. Για κάθε έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2017 και μέχρι 31.12.2019, εξετάζεται το καταβαλλόμενο ως ανωτέρω ποσό συντάξεων κατά το μήνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 ή το δικαιούμενο ποσό συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότη− σης, αν η συνταξιοδότηση χωρεί μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης. στ. Προκειμένου περί αλλοδαπών, να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. 2. Ποσά Επιδόματος: α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοι− πά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι (7.216,00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα διακόσια τριάντα (230) ευρώ μηνιαίως. β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδό− ματος (Ε.Κ.Α.Σ.), σύμφωνα με τα παρακάτω: αα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ευρώ ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (172,50). ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό εκα− τόν δέκα πέντε (115,00) ευρώ. γγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ, ποσό πενή− ντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50). γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγ− ματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται. Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδή− ποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος. Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θα− νάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα, άλ− λως από την κληρονομική μερίδα τους.
3. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πλη− ρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του Ε.Κ.Α.Σ. για το μέχρι 31.12.2015 χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν άσκησαν το δικαίωμα τους ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα και, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν. 3655/2008 και την παρ. 6 του άρθρου 40 του Α.Ν. 1846/1951, εφαρμόζο− νται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2556/1997, όπως ισχύουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Από 1.1.2017 και μέχρι 31.12.2019 και σε ετήσια βάση τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην παρά− γραφο 2, αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά− λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου τα ως άνω κριτήρια να βαίνουν κάθε έτος μειούμενα, με σκοπό αντίστοιχη ετήσια εμπροσθοβαρή μείωση της δαπάνης
της παροχής μέχρι την ολοκληρωτική κατάργηση αυτής. Από 1.1.2020 η παροχή αυτή καταργείται. 5. Το επίδομα καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α.. Σε πε− ρίπτωση υποβολής με δόλο ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβο− λής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της κύριας σύνταξης, σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με από− φαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Φ.Κ.Α..
6. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, από την 1η Μαΐου του ίδιου έτους. Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
7. Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστι− κές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει.
8. Το Ε.Κ.Α.Σ. δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους που έχουν μόνιμη διαμονή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Το άρθρο 20 του Ν. 2434/1996 (Α΄ 188) καταργείται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ A΄
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
Πληροφορίες: κ.κ. Γκίκα Φ., Καραμπλιάνη Α.,
Μαυρίδου Γ.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ :210-33681225, 127, 128
210-3368109, 110, 113, 124
210-3368166, 223, 337, 338


Αθήνα, 1/6/2016 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΓ1Υ4691ΩΓ-4Λ7

Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922

ΠΡΟΣ: Όλους τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πλην ΟΓΑ)

ΚΟΙΝ : 1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτος
Κάνιγγος 29
Τ.Κ. 10682, Αθήνα
2. ΗΔΙΚΑ
Λαγουμιτζή 40 και Συγγρού 101
11745 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του
ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ».
Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α85/12-5-2016 έχει δημοσιευθεί ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογικού εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 92 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στο ισχύον νομικό καθεστώς όσον αφορά στους δικαιούχους και στις προϋποθέσεις και τα καταβαλλόμενα ποσά του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ).
Κατ’ αρχάς, το ΕΚΑΣ χαρακτηρίζεται ως ειδικό προνοιακό επίδομα , η δαπάνη για την καταβολή του οποίου βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 91). Ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 , σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Δικαιούχα πρόσωπα
1.Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται (εφόσον ,επιπρόσθετα, πληρούνται οι ηλικιακές προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και οι λοιπές προϋποθέσεις που ακολουθούν):
α) σε όσους λαμβάνουν ήδη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4387/2015 σύνταξη (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος,


β) σε όσους δικαιούνται σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) από τους ανωτέρω οργανισμούς κύριας ασφάλισης, η καταβολή της οποίας - σύμφωνα με την απόφαση συνταξιοδότησης του αρμόδιου φορέα κύριας ασφάλισης - αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2015 (ήτοι μέχρι και 12/5/2016). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΓ1Υ4691ΩΓ-4Λ7
Επομένως, όσοι καταστούν συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων κύριας ασφάλισης από την 13/5/2016 και εφεξής δεν δικαιούνται το ΕΚΑΣ (ανεξαρτήτως αν πληρούν ή όχι τα κριτήρια της παραγράφου Β του παρόντος).

Β. Προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ για το έτος 2016

Για να δικαιωθούν το ΕΚΑΣ έτους 2016 τα πρόσωπα της παραγράφου Α θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Το προαναφερόμενο όριο ηλικίας δεν απαιτείται για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους. Στην περίπτωση που κάποιος, ο οποίος υπάγεται στα δικαιούχα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου Α του παρόντος, συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας (65ο) εντός του 2016 δικαιούται το ΕΚΑΣ 2016 και αυτό καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
β) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ. Προκειμένου να προσδιορισθεί το εισόδημα αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη:
- τα ποσά που αντιστοιχούν σε σύνταξη θυμάτων πολέμου και αναπήρων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας καθώς και θυμάτων τρομοκρατίας. Στο σημείο αυτό και για την αποφυγή παρερμηνειών σημειώνεται, ότι ως προς τα θύματα πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, σχετική αναλυτική ερμηνεία έχει δοθεί με το έγγραφο του Υπουργείου Φ80000/126/24.6.2015,
- τα ποσά που αντιστοιχούν στα προνοιακά επιδόματα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
Αντίθετα, συνυπολογίζονται στο κριτήριο αυτό το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, το επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, το καθαρό ποσό από συντάξεις και μισθούς αλλοδαπής προέλευσης, τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου.
γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ.
δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.
Τα ποσά που ορίζονται στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ, δ αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή εξετάζονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο κατά το μήνα έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης (ήτοι, σύνταξη μηνός Μαΐου 2016), συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων να μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΓ1Υ4691ΩΓ-4Λ7
Διευκρινίζουμε στο σημείο αυτό ότι για την εξέταση του κριτηρίου αυτού ο κρίσιμος μήνας (Μάιος 2016) πρέπει να είναι μήνας πλήρους συνταξιοδότησης.

Τα καταβληθέντα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ποσά ΕΚΑΣ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των ανωτέρω εισοδηματικών κριτηρίων.

στ) Ειδικά όσον αφορά στους αλλοδαπούς - πολίτες τρίτων χωρών - δικαιούχους του ΕΚΑΣ, εκτός από τον όρο της μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και με σκοπό τη διασφάλιση χορήγησής του σε νόμιμα διαμένοντες, απαιτείται πλέον ρητώς η διαμονή τους στη χώρα να είναι και νόμιμη.


Γ. Ποσά ΕΚΑΣ για το έτος 2016

1. Τα καταβαλλόμενα μηνιαίως ποσά του ΕΚΑΣ στους δικαιούχους, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα, απεικονίζονται αναλυτικά στον εξής πίνακα:

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα (σε ευρώ)
ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ. (σε ευρώ)
έως 7.216,00
230,00

Από 7.216,01 μέχρι 7.518,00

172,50

Από 7.518,01 μέχρι 7.720,00

115,00

Από 7.720,01 μέχρι 7.972,00

57,50

Τα ανωτέρω ποσά επιδόματος χορηγούνται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Αντίθετα, το ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 των αναφερόμενων στον ανωτέρω πίνακα ποσών για τους συνταξιούχους :
α) λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη (δηλαδή είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί σε όριο ηλικίας μικρότερο του αντίστοιχου πλήρους ή με ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο εκείνου που κατά περίπτωση και ασφαλιστικό φορέα προβλέπεται για χορήγηση πλήρους σύνταξης),
β) που δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΓ1Υ4691ΩΓ-4Λ7
Ειδικά, για τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης β), η τυχόν μη καταβληθείσα πριν από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης διαφορά του 1/3 του ποσού ΕΚΑΣ, δεν χορηγείται.

Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας οποιαδήποτε μεταβολή του ποσοστού αναπηρίας τους (αυξητική ή μειωτική) εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ποσό αυτού
Ενδεικτικό παράδειγμα : συνταξιούχος αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ετών 66 με ποσοστό 80% - δικαιούχος ΕΚΑΣ 2016 - επανακρίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ το Σεπτέμβριο 2016 με ποσοστό αναπηρίας 70%. Ο συνταξιούχος αυτός θα συνεχίσει να λαμβάνει πλήρες ποσό ΕΚΑΣ για όλο το 2016 και η μείωση κατά 1/3 του δικαιούμενου ποσού θα επέλθει το 2017 (εφόσον, βέβαια, δικαιούται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων το ΕΚΑΣ του 2017).

2. Στις περιπτώσεις προσώπων που είναι συνδικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα τους, άλλως από την κληρονομική μερίδα τους.

3. Όσον αφορά στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις για χορήγηση του ΕΚΑΣ στο μέχρι 31/12/2015 χρονικό διάστημα, δεν άσκησαν το δικαίωμά τους αυτό ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα και εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν.3655/2008 και την παρ. 6 του άρθρου 40 του α.ν.1846/1951, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2556/1997, όπως ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου ν.4387/2016, τόσο για τις ηλικιακές προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος όσο και ως προς το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων.

4. Διευκρινίζεται ότι τα ποσά του ΕΚΑΣ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας και Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του αρ. 38 του ν.3863/2010, όπως ισχύει (παρ. 7 του κοινοποιούμενου άρθρου).


Γ. Φορέας καταβολής.

1. Όπως ορίζεται ρητά, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η λειτουργία του οποίου ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης αρχίζει από
1-1-2017, ημερομηνία από την οποία εντάσσονται στο φορέα αυτό αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας ασφάλισης, πλην της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4387/2016. Συνεπώς, για το τρέχον έτος το επίδομα θα καταβληθεί στους δικαιούχους από τους φορείς κύριας ασφάλισης που το κατέβαλλαν ως αυτοτελείς φορείς.

2. Όσον αφορά την καταβολή του ΕΚΑΣ σε δικαιούχους διαμένοντες εκτός Ελλάδας, με την παρ. 8 της κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ρητώς ότι το επίδομα δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ και Ελβετίας. Επομένως, και σε συνδυασμό με την περ. στ΄ της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου, σε δικαιούχους Έλληνες πολίτες και πολίτες χωρών- μελών της Ε.Ε., ΕΟΧ και Ελβετίας η απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος τελεί υπό την προϋπόθεση της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) εντός της Ε.Ε., ΕΟΧ και Ελβετίας. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΓ1Υ4691ΩΓ-4Λ7

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές αρμοδιότητάς σας για την έγκαιρη υλοποίηση των ανωτέρω κοινοποιούμενων διατάξεων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κ.Α.
5. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Κ.Α.
6. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
6. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
και Ασθένειας (Δ13) / Τμήμα A΄
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, Αθήνα
Τ.Κ.: 101 10
Πληροφ.: A. Καραμπλιάνη - 2103368125
Γ. Μαυρίδου - 2103368127
Φ. Γκίκα -2103368128
Φαξ : 2103368124
e-mail: asfmis@ypakp.grΑθήνα, 8/06/2016 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΣ5Ο465Θ1Ω-097Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΓ1Υ4691ΩΓ-4Λ7

Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/οικ.26066/1065


ΠΡΟΣ :
Όλους τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πλην ΟΓΑ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Λαγουμιτζή 40 και Συγγρού 101
Τ.Κ. 117 45, ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. Φ.80000/οικ.22102/922/1-6-2016 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5)

Σε συνέχεια του με α. π. Φ.80000/οικ.22102/922/1-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5) εγγράφου μας, με το οποίο γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α, 85) και δόθηκαν οδηγίες για τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 235 του ν.4389/2016 (Α, 94) και της παρ. 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016( Α, 106) επέρχονται μεταβολές στο άρθρο 92 του ν. 4387/2016.

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι:

1. α. Οι οδηγίες που δόθηκαν με το προαναφερόμενο αριθ. Φ.80000/οικ.22102/922/1-6- 2016 έγγραφό μας έχουν εφαρμογή για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ Ιουνίου έως και Δεκεμβρίου 2016.
β. Ως προς τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια και τα χορηγούμενα ποσά που ίσχυσαν για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ έτους 2015.
Ειδικά για το εισοδηματικό κριτήριο που αφορά το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης , που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ , διευκρινίζεται ότι η συνδρομή του ή μη εξετάζεται επί των συντάξεων μηνός Απριλίου 2016 .

2. Με την παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 9β του άρθρου δεύτερου του ν.4393/2016, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδιδόμενη σε ετήσια βάση ( και μέχρι το 2019 , δεδομένου ότι από 1.1.2020 η παροχή του ΕΚΑΣ καταργείται) αναπροσαρμόζονται τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η έκδοση της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. αλλά και ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος
πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ώστε από 1η Ιανουαρίου κάθε έτους να μη χορηγείται ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΣ5Ο465Θ1Ω-097Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΓ1Υ4691ΩΓ-4Λ7
3. Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για τις ενέργειές αρμοδιότητάς σας για την έγκαιρη υλοποίηση των ανωτέρω κοινοποιούμενων διατάξεων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.


Εσωτερική κοινοποίηση :
1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Υφυπουργού
3) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κ.Α.
5) Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Κ.Α.
6) Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Οικ.Υπ.
7) ΙΡΙΔΑ
8) Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ