Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 12/24.1.2014 (24/01/2014) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4224/2013 περί παράτασης χορήγησης ποσού σύνταξης σε συνταξιούχους των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας έληξε και εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 12/24.1.2014 (24/01/2014)

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4224/2013 περί παράτασης χορήγησης ποσού σύνταξης

σε συνταξιούχους των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας έληξε και εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 12/24.1.2014

Σχετ.: Η εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 29/13.5.2013

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’/18.4.2013) ρυθμίστηκε η εξάμηνη παράταση της χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας στους συνταξιούχους των οποίων το δικαίωμα έληξε μέχρι τις 31.10.2013, εφόσον εκκρεμούσε εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, χωρίς υπαιτιότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι πριν από τη λήξη του δικαιώματος είχαν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιείται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288Α’/31.12.2013), με την οποία η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 28.2.2014. Για την ορθή εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης, παραθέτουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Δικαιούχοι
Έχοντας υπόψη την αρχική διάταξη του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 και τη νεότερη ρύθμιση, δικαίωμα εξάμηνης παράτασης του ποσού της σύνταξης λόγω αναπηρίας, το οποίο χορηγείτο πριν από τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, έχουν οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας που πληρούν αθροιστικά (και ανάλογα με την περίπτωση) τις εξής προϋποθέσεις:
α) μέχρι τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης έφεραν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
β) εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, χωρίς υπαιτιότητά τους,
γ) το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας έληξε από 1.11.2013 ή πρόκειται να λήξει μετά την ημερομηνία αυτή, το αργότερο όμως μέχρι τις 28.2.2014, ενώ παράλληλα πληρούν τις προϋποθέσεις με στοιχεία (α) και (β) ή
δ) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους είχε λήξει μέχρι 31.10.2013 και, παρόλο που είχαν δικαίωμα υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 66 του Ν.4144/2013, δεν είχε καταστεί εφικτό να παραταθεί επί εξάμηνο η καταβολή του ποσού της σύνταξης λόγω αναπηρίας.
Επίσης, παρατείνεται για ένα εξάμηνο η καταβολή του ποσού της σύνταξης λόγω αναπηρίας που χορηγείτο πριν από τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν υπαχθεί στην εξάμηνη παράταση της σύνταξης του άρθρου 66 του Ν.4144/2013, η οποία παράταση είτε είχε ήδη λήξει ή επρόκειτο να λήξει μέχρι 28.2.2014, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ χωρίς υπαιτιότητά τους.
Δεν εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις:
α) όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη με ειδικές διατάξεις, οι οποίες προϋποθέτουν ορισμένη κατάσταση αναπηρίας των ασφαλισμένων
γ) τα τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους ως ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία
δ) οι επιδοματούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος
ε) όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας
2. Οικονομικά αποτελέσματα (έναρξη – λήξη – διάρκεια – ασφαλιστική κάλυψη – αχρεώστητη χορήγηση και αναζήτηση παροχών)
Δεδομένου ότι η ισχύς του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 παρατείνεται από τότε που έληξε (31.10.2013) μέχρι και 28.2.2014, διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα είχε λήξει από 1.11.2013 μέχρι 31.12.2013, τα οικονομικά αποτελέσματα ξεκινούν από τότε που είχε λήξει.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της κοινοποιούμενης διάταξης λήγουν με δύο τρόπους:
α) είτε με τη συμπλήρωση 6 μηνών παράτασης της χορήγησης του ποσού της σύνταξης λόγω αναπηρίας που έληξε,
β) είτε με την αναγγελία της παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
Στις 27.2.2014 θα γίνει μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό των συνταξιούχων που δικαιούνται την παροχή κατά τα ανωτέρω, και θα αφορά:
α) Τους συνταξιούχους που θα τη λάβουν για πρώτη φορά (είτε επειδή η σύνταξη λόγω αναπηρίας έληξε από 1.11.2013 είτε επειδή, παρόλο που το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους είχε λήξει μέχρι 31.10.2013 και είχαν δικαίωμα υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 66 του Ν.4144/2013, δεν είχε καταστεί εφικτή η πληρωμή τους).
β) Τους συνταξιούχους στους οποίους είχε ήδη λήξει η εξάμηνη παράταση του άρθρου 66 του Ν.4144/2013.
Ευνόητο είναι ότι στις 27.2.2014 θα συνεχιστεί κανονικά και η χορήγηση της παροχής στους συνταξιούχους στους οποίους έχει ήδη ξεκινήσει να καταβάλλεται η εξάμηνη παράταση του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 και δεν έχει συμπληρωθεί το εξάμηνο διάστημα.
Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας με βάση τη διάταξη αυτή, εξακολουθούν να γίνονται κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται στους συνταξιούχους ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του άρθρου 66 του Ν.4144/2013, εξακολουθεί να ισχύει και η διάταξη ότι εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ κριθεί ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67%, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, είτε διά συμψηφισμού επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20% είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές.
Επομένως, εάν μετά την οριστική γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ κριθεί ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, εκτός από τις αχρεωστήτως καταβληθείσες συνταξιοδοτικές παροχές, θα πρέπει να αναζητηθούν και οι παροχές ασθένειας που χορηγήθηκαν σε άμεσα (και έμμεσα) ασφαλισμένους, οι οποίοι απέκτησαν ασφαλιστική ικανότητα επειδή υπήχθησαν για δεύτερη φορά στις ανωτέρω διατάξεις. Οι παροχές ασθένειας που χορηγήθηκαν σε όσους έλαβαν αχρεωστήτως ποσά μόνο βάσει της αρχικής διάταξης του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 δεν θα αναζητηθούν μόνο εάν το διάστημα αυτό συμπίπτει (και όπου συμπίπτει) με εκείνο κατά το οποίο είχαν αυτοδικαίως εξάμηνη ασφαλιστική ικανότητα μετά τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
3. Υπηρεσιακές ενέργειες
α) Η εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης, όπως και της αρχικής ρύθμισης του άρθρου 66 του Ν.4144/2013, για τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε αυτή είναι αυτοδίκαιη και αυτεπάγγελτη. Επομένως, κατά τα γνωστά, θα εκδίδεται, θα κοινοποιείται και θα φυλάσσεται η σχετική ατομική διοικητική πράξη, τόσο στις περιπτώσεις που χορηγείται η εν λόγω παροχή για πρώτη φορά, όσο και στις περιπτώσεις που χορηγείται για δεύτερη φορά, κατά παράταση του αρχικού διαστήματος χορήγησής της.
Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνεται και η επιφύλαξη της υπηρεσίας για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών στην περίπτωση που μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ κριθεί ότι ο ασφαλισμένος φέρει μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από εκείνο με βάση το οποίο του χορηγήθηκαν τα ποσά των διατάξεων αυτών, καθώς και στην περίπτωση που κριθεί ότι δεν φέρει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 50%).
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες απονομής συντάξεων των υποκαταστημάτων, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΣ θα εκδίδει και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά κάθε μήνα όλες τις σχετικές αποφάσεις, ανάλογα με την περίπτωση.
Επίσης, για τις υπηρεσίες απονομής συντάξεων έχει αναρτηθεί στο intranet (ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) κατά υποκατάστημα αρχείο των συνταξιούχων που κρίθηκε από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ότι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό, με συνέπεια να μην δικαιούνται τη χορήγηση της εν λόγω παροχής.
β) Μετά την έκδοση οριστικής απόφασης των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 5β της εγκυκλίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 29/13.5.2013.
Τα υπόλοιπα θέματα που είχαν ρυθμιστεί με το άρθρο 66 του Ν.4144/2013 εξακολουθούν να ισχύουν, επομένως και τα αντιστοίχως αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 29/13.5.2013.
γ) Τέλος, σας πληροφορούμε ότι ο κωδικός επαναφοράς των συντάξεων λόγω αναπηρίας που εμπίπτουν στην κοινοποιούμενη διάταξη είναι 38 και ο κωδικός λήξης της παροχής που χορηγείται με την ίδια διάταξη είναι 18. Υπενθυμίζεται ότι οι αντίστοιχοι κωδικοί της αρχικής διάταξης ήταν 33 και 13.
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου
και άλλες επείγουσες διατάξεις
Ν.4224/2013
(ΦΕΚ 288/Α’/31.12.2013)
[...]
Άρθρο 16
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και
θέματα άσκησης καθηκόντων
1. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του ν.4144/2013 (Α’ 88) παρατείνεται από τη λήξη της, στις 31.10.2013, μέχρι τις 28.02.2014.Ακολούθως παραθέτουμε την εγκύκλιο 29 του 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αθήνα, 13.5.2013
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ   Αρ.Πρωτ.: Σ70/52
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 29
ΔΙΟΙΚΗΣΗ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ    
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ      
ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 περί παράτασης χορήγησης συντάξεων λόγω αναπηρίας.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α΄/18.4.2013), με τις οποίες ρυθμίζεται το θέμα της παράτασης της χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας στους συνταξιούχους των οποίων το δικαίωμα έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει μέχρι τις 31.10.2013, εφ΄ όσον εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., χωρίς υπαιτιότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι πριν από τη λήξη του δικαιώματος είχαν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών παραθέτουμε τις ακόλουθες οδηγίες, σύμφωνα και με τις σχετικές έγγραφες διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΔΑ: ΒΕ54Λ-Ν02):
1. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση και την εισηγητική έκθεση του νόμου, στη ρύθμιση υπάγονται μόνο οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη διάταξη και αναλύονται στην επόμενη παράγραφο. Επομένως, δεν εμπίπτουν σε αυτή:
• οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη με ειδικές διατάξεις που προϋποθέτουν ορισμένη κατάσταση αναπηρίας των ασφαλισμένων
• οι επιδοματούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος
• οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας
• τα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα θανόντος ασφαλισμένου / συνταξιούχου που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους.
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) μέχρι τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης να έφεραν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
β) το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας να έχει λήξει ή να λήγει μέχρι την 31.10.2013,
γ) να εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., χωρίς υπαιτιότητά τους.
Διευκρινίζεται ότι υπαιτιότητα των συνταξιούχων στοιχειοθετείται στην περίπτωση άρνησης προσέλευσης στις υγειονομικές επιτροπές. Αντίθετα, δεν αποτελεί κώλυμα για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση η περίπτωση κατά την οποία ο συνταξιούχος ή ο αρμόδιος διευθυντής έχουν προσφύγει στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., δεδομένου ότι πρόκειται για άσκηση νόμιμου δικαιώματος.
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ-ΔΙΑΡΚΕΙ Α-ΠΟΣΟ-ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)
Μετά τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, η χορήγηση της μηνιαίας παροχής που προβλέπεται από την εν λόγω διάταξη ως σύνταξη λόγω αναπηρίας παρατείνει τη χορήγηση του ποσού της σύνταξης που καταβαλλόταν στο συνταξιούχο πριν από τη λήξη του σχετικού δικαιώματος κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα 6 μηνών.
Επισημαίνεται ότι η κοινοποιούμενη διάταξη είναι μεταβατική.
Η έναρξη ισχύος της καθορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ, δηλαδή στις 18.4.2013. Επομένως, τα οικονομικά αποτελέσματα της εν λόγω ρύθμισης αρχίζουν στις 18.4.2013. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας έληξε πριν από την ημερομηνία αυτή δεν παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής χορήγησης ποσών σύνταξης λόγω αναπηρίας.
Η πρώτη καταβολή θα γίνει αυτόματα μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α., στις 30.5.2013, με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό των συνταξιούχων που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω την παροχή αυτή και θα αφορά χρονικό διάστημα από 1.5.2013 έως 30.6.2013.
Η ημερομηνία λήξης της διάταξης καθορίζεται από τη ρητή διατύπωση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 66 και είναι η 31.10.2013. Αυτό σημαίνει ότι δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση παρέχεται σε όσους συνταξιούχους το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι την ημερομηνία αυτή (βλ. παρ. 2β).
Τα οικονομικά αποτελέσματα της διάταξης αυτής λήγουν με δύο τρόπους:
α) είτε με τη συμπλήρωση 6 μηνών παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας με βάση τη διάταξη αυτή,
β) είτε με την αναγγελία της παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67%, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές
αναζητούνται διά συμψηφισμού άτοκα (δηλαδή κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 4 εδ. α΄ του Α.Ν. 1846/51 ), με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών. Στην περίπτωση όμως που δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Τέλος, κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας με βάση τη διάταξη αυτή, εξακολουθούν να γίνονται κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται στους συνταξιούχους ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Για την πληρέστερη κατανόηση των προαναφερθέντων, παραθέτουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα:
I. α) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% για χρονικό διάστημα από 1.8.2011 έως 31.7.2012 έχει υποβάλει αίτηση για παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας την 1.8.2012 η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., χωρίς υπαιτιότητά του. Με βάση τη διάταξη δικαιούται να λαμβάνει για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών το ποσό της σύνταξης που δικαιούτο πριν από τη λήξη του δικαιώματος, αρχής γενομένης από το μήνα Μάιο 2013.
β) Έστω ότι η αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. αποφανθεί ότι ο ανωτέρω φέρει ποσοστό αναπηρίας 67% για χρονικό διάστημα από 1.8.2012 μέχρι 31.7.2014 και ότι με βάση αυτή τη γνωμάτευση εκδίδεται απόφαση παράτασης της συνταξιοδότησής του λόγω αναπηρίας την 1.7.2013. Δεδομένου ότι, με βάση τη διάταξη, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2013 τού χορηγήθηκε ποσό σύνταξης που αντιστοιχούσε στο ποσοστό αναπηρίας που είχε από 1.8.2011 έως 31.7.2012 (80%), δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό που κρίθηκε κατά παράταση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., θα πρέπει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά να αναζητηθούν άτοκα, με μηνιαία παρακράτησή τους σε ποσοστό 20% από τη χορηγούμενη σύνταξη.
II. α) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% για χρονικό διάστημα από 1.4.2011 έως 31.3.2013 έχει υποβάλει αίτηση για παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας την 1.4.2013, η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., χωρίς υπαιτιότητά του. Με βάση τη διάταξη δικαιούται να λαμβάνει για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών το ποσό της σύνταξης που δικαιούτο πριν από τη λήξη του δικαιώματος, αρχής γενομένης από το μήνα Μάιο 2013.
β) Έστω ότι η αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. αποφανθεί ότι ο ανωτέρω φέρει ποσοστό αναπηρίας 45% για χρονικό διάστημα από 1.4.2013 μέχρι 31.7.2014. Δεδομένου ότι, με βάση τη διάταξη, για τους μήνες Μάιο έως και Οκτώβριο 2013 τού χορηγήθηκε ποσό σύνταξης που δεν εδικαιούτο, επειδή το ποσοστό αναπηρίας που κρίθηκε από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. με βάση την από 1.4.2013 αίτησή του δεν είναι συντάξιμο από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την 31.7.2014, θα πρέπει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά να αναζητηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
III. Έστω ότι συνταξιούχος με ποσοστό αναπηρίας 67% έχει κριθεί ότι δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας για χρονικό διάστημα από 1.11.2012 έως 31.10.2013. Δεδομένου ότι θεωρητικά στις 31.10.2013 θα βρίσκεται σε εκκρεμότητα η παράταση της συνταξιοδότησής του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, θα δικαιούται να λαμβάνει το ποσό της σύνταξης που δικαιούτο πριν από τη λήξη του δικαιώματος και για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών, αρχής γενομένης από το μήνα Νοέμβριο 2013.
IV. Έστω ότι συνταξιούχος με ποσοστό αναπηρίας 67% έχει κριθεί ότι δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας για χρονικό διάστημα από 1.12.2012 έως 30.11.2013. Δεδομένου ότι η ισχύς της διάταξης λήγει στις 31.10.2013 ο συνταξιούχος δεν θα υπαχθεί σε αυτή.
5. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
α) Λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης νια τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε αυτή είναι αυτοδίκαιη και αυτεπάγγελτη, χωρίς δηλαδή να απαιτεί την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους των ασφαλισμένων και δεδομένου ότι με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη δίνεται το δικαίωμα παράτασης στη χορήγηση μιας συνταξιοδοτικής παροχής που είχε λήξει σύμφωνα με προηγούμενη ατομική διοικητική πράξη (απόφαση Διευθυντή), θα εκδίδεται ατομική διοικητική πράξη, με την οποία θα προβλέπεται η αναγνώριση του δικαιώματος χορήγησης του ποσού που δικαιούται ο ασφαλισμένος με βάση τη διάταξη αυτή για χρονικό διάστημα 6 μηνών κατ΄ ανώτατο όριο, και η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες συντάξεων των υποκαταστημάτων, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Π.Σ. θα εκδίδει και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά στα αρμόδια υποκαταστήματα όλες τις σχετικές αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή θα πρέπει να υπογράφεται από το Διευθυντή του υποκαταστήματος απονομής και να λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία. Αντίγραφο της απόφασης θα τηρείται στο συνταξιοδοτικό φάκελο και στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να μεριμνήσει για την κοινοποίησή της στο συνταξιούχο.
Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνεται και η επιφύλαξη της υπηρεσίας για την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στην περίπτωση που μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι ο ασφαλισμένος φέρει μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από εκείνο με βάση το οποίο του χορηγήθηκαν ποσά με βάση τη διάταξη, καθώς και στην περίπτωση που κριθεί ότι δεν φέρει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 50%).
β) Μετά την έκδοση οριστικής απόφασης των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή για την παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εφ΄ όσον εξακολουθεί να υπάρχει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας.
Κατά τη διαδικασία αυτή, οι εισηγητές θα ενημερώνονται κατ΄ αρχήν από το «Αρχείο Συνταξιούχων/Ευρετήριο Συνταξιούχων» Ο.Π.Σ. εάν έχουν καταβληθεί στο συνταξιούχο ποσά με βάση τη διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 και στη συνέχεια, σε θετική περίπτωση, θα αναφέρουν στην απόφαση παράτασης ότι συμψηφίζονται τα ποσά που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές, καθώς και τα ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εάν το ποσοστό αναπηρίας με το οποίο παρατείνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα είναι μικρότερο από αυτό βάσει του οποίου του χορηγήθηκε η παροχή της κοινοποιούμενης διάταξης. Υπενθυμίζεται ότι ο συμψηφισμός στην περίπτωση αυτή θα γίνεται άτοκα, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20% επί της καταβαλλόμενης κατά παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας.
Επίσης, στην περίπτωση που μετά την έκδοση οριστικής απόφασης των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. δεν υπάρχει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή για τη διακοπή του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι αναζητούνται τα ποσά που χορηγήθηκαν με τις κοινοποιούμενες διατάξεις μέσω συμψηφισμού με τυχόν άλλη καταβαλλόμενη συνταξιοδοτική παροχή, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20%, ενώ, σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται άλλη παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
γ) Τέλος, σας πληροφορούμε ότι ο κωδικός επαναφοράς των συντάξεων λόγω αναπηρίας που έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι 31.10.2013 και εμπίπτουν στη ρύθμιση είναι 13 και ο κωδικός λήξης της παροχής που χορηγείται με την ίδια διάταξη είναι 33.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Εξαιρούνται επιπλέον 43 νοσήματα από τον έλεγχο πιστοποίησης αναπηρίας


Εξαιρούνται επιπλέον 43 νοσήματα από τον έλεγχο πιστοποίησης αναπηρίας

Επιπλέον 43 νοσήματα πριμοδοτεί η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, που έχει συστήσει το υπουργείο Εργασίας, τα οποία εξαιρούνται από το σταδιακό και περιοδικό
έλεγχο των ΚΕΠΑ, για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους, εφ’ όσον είχαν αναπηρία 80%.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που αιτούνται πιστοποίηση βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ (ασφαλισμένων και ανασφάλιστων), προκειμένου
να λάβουν είτε τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο παροχές αναπηρίας είτε προνοιακά επιδόματα ή λοιπές οικονομικές
ενισχύσεις ή διευκολύνσεις και κοινωνικές παροχές, που χορηγεί η πολιτεία στα άτομα με αναπηρία, έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής
Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ήτοι από 18.11.2013 και μετά.

Οπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ως προς τη διαχείριση των οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ, αυτές που αφορούν
σε περιστατικά των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις, φέρουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ποσοστά αναπηρίας και πληρούν καθόλα
τα λοιπά κριτήρια του σχετικού πίνακα, χωρίς όμως η διάρκειά τους να έχει κριθεί επ’ αόριστον, θα πρέπει να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της
εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, μόνο ως προς τη διάρκεια της αναπηρίας.

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία ΚΕΠΑ όπου τηρείται ο ατομικός ιατρικός τους φάκελος, με επισυναπτόμενο
αντίγραφο της απόφασης «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» που τους έχει κοινοποιηθεί.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, αλλά θα επανεισαχθούν σε αυτές μόνο οι ιατρικοί τους φάκελοι,
προκειμένου τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, αφού αποφανθούν για την κατά περίπτωση τυχόν υπαγωγή τους στις σχετικές διατάξεις, να προβούν στην αιτούμενη
αναθεώρηση των γνωματεύσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις
προϋποθέσεις οι Υγειονομικές Επιτροπές θα αποφαίνονται αιτιολογημένα για τη μη υπαγωγή τους σε αυτές.

Παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον

Αιματολογικές παθήσεις
• Αιμοσφαιρινοπάθειες
• Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley)
• Δρεπανοκυπαρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω

Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος
• Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω
• Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω
• Πνευμονική υπέρταση-πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου
• Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις

Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος
• Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά ΝΥΗΑ με ΠΑ 80% και άνω
• Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/πνευμόνων

Παθήσεις πεπτικού συστήματος
• Μεταμόσχευση ήπατος

Μεταβολικές παθήσεις
• Νόσος Gaucher, με Π.Α. 67% και άνω

Δερματολογικά νοσήματα
• Μελαγχρωματική ξηροδερμία
• Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση

Ψυχικές διαταραχές
• Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κ.λπ.) με Π.Α. 67% και άνω
• Νοητική υστέρηση
• Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος
• Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)

Νοσήματα του νευρικού συστήματος
• Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson
• Ν. Huntington με Π.Α. 67% και άνω
• Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα
• Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
• Εγκατεστημένη ημιπληγία-ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας
• Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση,
ανεξαρτήτως της αιτίας
• Διαταραχές ΠΝΣ-κρανιακά νεύρα: όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)
• Μυϊκές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με Π.Α. 67% και άνω

Ορθοπεδικές παθήσεις
• Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων
• Παραλύσεις/διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομετα-θέσεις, απεγκλωβισμοί κ.λπ. επεμβάσεις)
και την πάροδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.
• Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων
• Παραλύσεις/διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)
• Αρθρογρύπωση

Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα
• Αλαλία εκ κωφώσεως
• Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση
• Γλωσσεκτομή
• Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)
• Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου
• Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία

Χειρουργικές παθήσεις
• Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία
• Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία

Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού
• Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία

Παθήσεις οφθαλμών
• Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση
• Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία

Νεφρολογικές παθήσεις
• ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση
• Μεταμόσχευση νεφρού
• Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2

Ογκολογικές παθήσεις
• Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις

Δ. ΜΑΛΤΗΣ
Απάντηση του υπουργού εργασίας σχετικά με τις παραλείψεις στον Πίνακα Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια Αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον

Απάντηση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κυρίου Ιωάννη Βρούτση τής 17ης Ιανουαρίου 2014, στην από 27 Νοεμβρίου 2013 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από ομάδα βουλευτών τού ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα: «Παραλείψεις στον Πίνακα Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια Αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
Τμήμα Α΄

Αριθμ. πρωτ.: Φ.90022/36370/2309

Ημερομηνία κατάθεσης: 17 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί Ερώτησης Βουλής, σχετικά με τις παθήσεις για τις οποίες προβλέπεται δυνατότητα για καθορισμό της διάρκειας της αναπηρίας εφάπαξ και επ ΄αόριστον.


Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4307/27.11.2013 Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ. Μαντά Χρήστο, Καραγιαννίδη Χρήστο, Μητρόπουλο Αλέξη, Βαμβακά Τζένη, Στρατούλη Δημήτρη, Μπάρκα Κώστα, Σταθά Γιάννη, Ζαχαρία Κώστα, Ζερδέλη Γιάννη, Κατριβάνου Βασιλική, Μιχαλάκη Νίκο και Ξάνθο Ανδρέα, σχετικά με τις παθήσεις για τις οποίες, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπεται δυνατότητα για καθορισμό της διάρκειας της αναπηρίας, από τις αρμόδιες υγειονομικές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., εφάπαξ και επ΄ αόριστον, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 66), προβλέπεται για τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι
α) πάσχουν από Σύνδρομο Down, αυτισμό, υψηλού βαθμού νοητική υστέρηση,
β) έχουν υποστεί ακρωτηριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων, γ) πάσχουν από φωκομέλειες,
δ) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου,
ε) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρών ή άλλων συμπαγών οργάνων,
στ) πάσχουν από τυφλότητα,
ζ) πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία και
η) πάσχουν από ινώδη κυστική νόσο, η δυνατότητα για καθορισμό της διάρκειας της αναπηρίας τους, εφάπαξ και επ΄ αόριστον από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, εφόσον, για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, τους πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
Με τις ίδιες, δε, διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα της διεύρυνσης των παθήσεων, για τις οποίες είναι δυνατή η εφάπαξ και επ’ αόριστον κρίση της διάρκειας της αναπηρίας, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έπειτα, όμως, από σχετική πρόταση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, του άρθρου 7, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 28, του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14).

Στο πλαίσιο αυτό, με την με αριθμ. πρωτ. Φ. 11321 /οικ. 31102/1870/31.10.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2906) επεκτάθηκαν, μετά από ιατρική εισήγηση, οι παθήσεις, για τις οποίες είναι δυνατός ο καθορισμός της διάρκειας της αναπηρίας των ασφαλισμένων, εφάπαξ και επ΄αόριστον. Ενδεχόμενη, δε, εξέταση της μελλοντικής συμπερίληψης σε αυτές και λοιπών παθήσεων, μέσω νεότερης Υπουργικής Απόφασης, προϋποθέτει και σχετική προηγούμενη πρόταση της ως άνω Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία ερείδεται σε τεκμηριωμένα ιατρικά - επιστημονικά δεδομένα.

Τέλος, σας γνωρίζουμε πως με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, θα παρασχεθούν οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. Φ.11321 /οικ. 31102/1870/31.10.2013 απόφαση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 9-1-2014 Αριθ.Πρωτ.: Φ80000/οίκ.36201/2152
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

 
: Α
: Μ. Πικραμένου, Ε. Αρώνη : Σταδίου 29, Αθήνα : Τ.Θ. 1141-10110 : 210-3368339 :2103368180
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της
Φ. 11321/οικ.31102/1870/31-10-13 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

Η υπ' αριθμ. Φ. 11321/οικ.31102/1870/31-10-13 (ΦΕΚ 2906 Β718-11- 13) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρία των ασφαλισμένων καθορίζεται επ'αόριστον» εκδόθηκε σε συνέχεια της από 18/9/13 απόφασης της 5ης Συνεδρίασης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 3863/10 (ΦΕΚ ΑΊ15).
Στην εν λόγω υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται πίνακας επέκτασης των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρία των ασφαλισμένων καθορίζεται επ'αόριστον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3846/10 και πέραν αυτών που προσδιορίζονται με τις διατάξεις αυτές.
Η ανωτέρω υπουργική απόφαση αφορά όσους λαμβάνουν παροχές από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ή λοιπών οικονομικών και/ ή κοινωνικών παροχών.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής
απόφασης, ήτοι έως 18/11/2013, και αφορούν παθήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα, χωρίς ωστόσο τα κείμενα των γνωματεύσεων να είναι προσαρμοσμένα με βάση αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια απλή αίτηση προς τα κατά τόπους σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., με επισυναπτόμενο αντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Με την αίτηση αυτή θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω υπουργική απόφαση.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες, καθόσον η εν λόγω προσαρμογή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά από τριμελείς υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α., μέσω των ιατρικών φακέλων των ενδιαφερομένων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εγκύκλιος του ΙΚΑ

ΘΕΜΑ: «Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον - Κοινοποίηση των διατάξεων της με αρ . Φ.1 1321/οικ.31102/1870/31.10.2013 (ΦΕΚ 2 906 /τ.Β ?/ 18 - 11 - 2013) απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της»

Σας κοινοποιούμε την αναφερόμενη στο θέμα Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α ?66) μετά από απόφαση της 5 ης /18 - 9 - 2013 Συνεδρίασης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α ?115 ) και σας παρέχουμε, κατόπιν της ανωτέρω (σχετ.α ?) ερμηνευτικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της:

Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3846 /201 0 (ΦΕΚ 66 /τ.Α ?/ 11 - 05 - 2010), που σας κοινοποιήσαμε με την Εγκύκλιο 46/2010 (σχετ.β ?), καθορίστηκε η επ’αόριστον διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που πάσχουν από τις παθήσεις που αναφέρονται ρητά σε αυτές και κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση, με την οποία προσδιορίζονται και άλλες παθήσεις πλην αυτών του άρθρου 16 παρ.1 του ν.3846/2010, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ποσοστά αναπηρίας και είναι αυτές που περιέχονται αναλυτικά στον συνημμένο «Πίνακα Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’αόριστον».
Επισημαίνεται ότι, οι σχετικές διατάξεις καταλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που αιτούνται πιστοποίηση βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (ασφαλισμένων και ανασφάλιστων) , προκειμένου να λάβουν είτε τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο παροχές αναπηρίας, είτε προνοιακά επιδόματα ή λοιπές οικονομικές ενισχύσεις ή διευκολύνσεις και κοινωνικές παροχές που χορηγεί η πολιτεία στα άτομα με αναπηρία και έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ήτοι από 18/11/2013 και μετά.

Κατά συνέπεια οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα περιστατικά που θα κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. από 18/11/2013 και μετά και σε καμία περίπτωση δεν έχουν αναδρομική ισχύ για γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή , δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις .

Με ευθύνη των Διευθυντών των Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α. να δοθεί από ένα αντίτυπο της παρούσας, με τον συνημμένο « Πίνακα Παθήσεων», σε όλους τους ιατρούς του Ειδικού Σώματος και στους γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι οποίοι θα πρέπει σε κάθε συνεδρίαση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να την θέτουν υπόψη των ιατρών που συμμετέχουν σε αυτές .
Ως προς τη διαχείριση των οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ ( 18/11/2013 ) και αφορούν σε περιστατικά των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις, φέρουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ποσοστά αναπηρίας και πληρούν καθόλα τα λοιπά κριτήρια του σχετικού Πίνακα , χωρίς όμως η διάρκειά τους να έχει κριθεί επ’αόριστον, σας γνωρίζουμε ότι αυτές θα πρέπει να αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης , μόνο ως προς τη διάρκεια της αναπηρίας.
Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση (Υπόδειγμα 1) στη Γραμματεία Κ Ε.Π.Α. όπου τηρείται ο ατομικός ιατρικός τους φάκελος, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της απόφασης «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» που τους έχει κοινοποιηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., αλλά θα επανεισαχθούν σε αυτές μόνο οι ιατρικοί τους φάκελοι, προκειμένου τα αρμόδια υγειονομικά όργανα αφού αποφανθούν για την κατά περίπτωση τυχόν υπαγωγή τους στις σχετικές διατάξεις να προβούν στην αιτούμενη αναθεώρηση των γνωματεύσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω .

Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις προϋποθέσεις οι Υγειονομικές Επιτροπές θα αποφαίνονται αιτιολογημένα για τη μη υπαγωγή τους σε αυτές.
Όσον αφορά στην ακολουθούμενη διαδικασία από πλευράς των γραμματέων των Υγειονομικών Επιτροπών και των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α., θα είναι αυτή που προβλέπεται στο Π51/ 14 / 22 - 5 - 2013 Γενικό Έγγραφό μας για τα «Υπηρεσιακά Σημειώματα», με την επισήμανση ότι τα συγκεκριμένα Υπηρεσιακά Σημειώματα , - στα οποία σημειωτέον θα επισυνάπτονται τα σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων - , θα συντάσσονται από τους υπαλλήλους των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2, ενώ η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για την καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο σύστημα ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Υποκ/των στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α. να εξασφαλίσουν την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση των σχετικών περιπτώσεων αναθεώρησης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙ ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗΠαροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Ανακοίνωση τής Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τής 21ης Ιανουαρίου 2014: Η υπ? αριθμ. Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 (ΦΕΚ 2906 Β?/18-11- 13) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ? αόριστον»

εκδόθηκε σε συνέχεια της από 18/9/13 απόφασης της 5ης Συνεδρίασης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 3863/10 (ΦΕΚ Α΄115).
Η υπ΄ αριθμ. Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 (ΦΕΚ 2906 Β΄/18-11- 13) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον»
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3846/10 και πέραν αυτών που προσδιορίζονται με τις διατάξεις αυτές.
Η ανωτέρω υπουργική απόφαση αφορά όσους λαμβάνουν παροχές από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ή λοιπών οικονομικών και/ ή κοινωνικών παροχών.
Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής απόφασης, ήτοι στις 18/11/2013, και αφορούν παθήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα, χωρίς ωστόσο τα κείμενα των γνωματεύσεων να είναι προσαρμοσμένα με βάση αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια απλή αίτηση προς τα κατά τόπους σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., με επισυναπτόμενο αντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Με την αίτηση αυτή θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω υπουργική απόφαση.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες, καθόσον η εν λόγω προσαρμογή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά από τριμελείς υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α., μέσω των ιατρικών φακέλων των ενδιαφερομένων.

Πηγή: http://www.esaea.gr/

ΕΣΑμεΑ: Ας πάψει η ταλαιπωρία με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις
Επιστολή τής Εθνικής Συνομοσπονδίας τής 24ης Ιανουαρίου 2014, προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κύριο Ιωάννη Βρούτση, με θέμα: «Επιτάχυνση διαδικασιών για να καθοριστεί η επ’ αόριστον ισχύ γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί πριν το Νοέμβριο του 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των 43 παθήσεων που κρίνονται επ’ αόριστον».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24.01.2014

Ας πάψει η ταλαιπωρία με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις

Προτάσεις απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στο υπουργείο Εργασίας, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που καθορίζουν την επ' αόριστον ισχύ των γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί πριν το Νοέμβριο του 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των 43 παθήσεων που κρίνονται επ? αόριστον. Οι προτάσεις κατατέθηκαν προκειμένου να αποφορτιστούν οι λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ στις οποίες είναι και πάλι πολλές χιλιάδες αιτούντες εγκλωβισμένοι.

Η Συνομοσπονδία ζητά να προβλεφθεί και για τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ που έχουν εκδοθεί πριν την 18η Νοεμβρίου 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα των 43 παθήσεων η κατάθεση αντιγράφου της γνωμάτευσης αναπηρίας εκ μέρους των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από μία απλή αίτηση με την οποία θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπουργικής απόφασης. Κατ' αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθούν και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και θα επιλυθούν σημαντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ξανά στη λειτουργία των ΚΕΠΑ.

Επίσης ανάλογη μέριμνα να ληφθεί και για όσους έχουν γνωματεύσεις αναπηρίας με επ? αόριστον ισχύ, οι οποίες έχουν εκδοθεί προ ιδρύσεως ΚΕΠΑ από νομαρχιακές υγειονομικές επιτροπές, υγειονομικές επιτροπές ασφαλιστικών ταμείων, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ. Δηλαδή να προβλεφθεί η κατάθεση ιατρικού φακέλου με πρόσφατα ιατρικά στοιχεία, από όσους έχουν γνωμάτευση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από τις καταργηθείσες υγειονομικές επιτροπές νομαρχιών/ασφαλιστικών ταμείων πριν τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011, σε τριμελείς υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η αναπηρία/πάθησή στην οποία αναφέρεται η προηγούμενη Γνωμάτευση, συμπεριλαμβάνεται στις 43 παθήσεις της νέας υπουργικής απόφασης .

Η επιστολή

Αθήνα/Athens: 24.01.2014
Αρ. Πρωτ. / Ref. Nr: 427

Πληρ. Μπαρμπαλιά Ελένη

Προς:
κ. Ι. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας

ΚΟΙΝ:
- κ. Β. Κεγκέρογλου, Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρόνοιας
- κ. Π. Κοκκόρη, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- κ. Ε. Νιαρχάκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπηρίας ΙΚΑ
- κ. Ε. Μπέκου Γ.Γ. Πρόνοιας
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.

Θέμα: «Επιτάχυνση διαδικασιών για να καθοριστεί η επ’ αόριστον ισχύ γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί πριν το Νοέμβριο του 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των 43 παθήσεων που κρίνονται επ’ αόριστον»

Κύριε Υπουργέ, 

Στην πρόσφατη υπουργική απόφαση με αρ. Φ. 31102/1870 (ΦΕΚ 2906 Β΄/18-11-13) που περιλαμβάνονται οι 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις οι οποίες κρίνονται επ’ αόριστον από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, διευκρινίζεται επίσης ότι  για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής απόφασης, ήτοι στις 18/11/2013, και αφορούν σε παθήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα, χωρίς ωστόσο τα κείμενα των γνωματεύσεων να είναι προσαρμοσμένα με βάση αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια απλή αίτηση προς τα κατά τόπους σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., με επισυναπτόμενο αντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Με την αίτηση αυτή θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω υπουργική απόφαση.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., προκειμένου να αποφορτιστούν οι λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ στις οποίες είναι και πάλι πολλές χιλιάδες αιτούντες εγκλωβισμένοι, προτείνει τα ακόλουθα:

1. Να προβλεφθεί  και για τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ που έχουν εκδοθεί πριν την 18η Νοεμβρίου 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα των 43 παθήσεων η κατάθεση αντιγράφου της γνωμάτευσης αναπηρίας εκ μέρους των ενδιαφερομένων συνοδευόμενη από μία απλή αίτηση με την οποία θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ως άνω υπουργικής απόφασης. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθούν και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και θα επιλυθούν σημαντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ξανά στη λειτουργία των ΚΕΠΑ.

2. Επίσης θα ήταν εύλογο για να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία και για να εξομαλυνθούν τα χρόνια προβλήματα των ΚΕΠΑ ανάλογη μέριμνα να ληφθεί και για όσους έχουν γνωματεύσεις αναπηρίας με επ’ αόριστον ισχύ, οι οποίες έχουν εκδοθεί προ ιδρύσεως ΚΕΠΑ από νομαρχιακές υγειονομικές επιτροπές, υγειονομικές επιτροπές ασφαλιστικών ταμείων, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ. Δηλαδή να προβλεφθεί η κατάθεση ιατρικού φακέλου με πρόσφατα ιατρικά στοιχεία, από όσους έχουν γνωμάτευση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από τις καταργηθείσες υγειονομικές επιτροπές νομαρχιών/ασφαλιστικών ταμείων πριν τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011, σε τριμελείς υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ,  υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η αναπηρία/πάθησή στην οποία αναφέρεται η προηγούμενη Γνωμάτευση, συμπεριλαμβάνεται στις 43 παθήσεις της νέας υπουργικής απόφασης .

Επισημαίνουμε ότι με αυτή την πρότασή μας που αφορά στην επέκταση των αιτούντων των οποίων οι ιατρικοί τους φάκελοι θα εξεταστούν υπηρεσιακά, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία των ιδίων των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις όπως και καθημερινή αύξηση των χιλιάδων αιτούντων στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ.

Κύριε Υπουργέ,

Προσδοκούμε ότι αυτή τουλάχιστον τη φορά θα εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή το θέμα, διότι στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ φυλακίζονται κάθε μέρα αναίτια χιλιάδες άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


Πηγή: http://www.esaea.gr/

Διαδικασία απόδοσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του παραβόλου (46,14 ευρώ) από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λοιπά νπδδ και το Δημόσιο ή τους αιτούντες για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.Διαδικασία απόδοσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του παραβόλου (46,14 ευρώ) από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λοιπά νπδδ και το Δημόσιο ή τους αιτούντες για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 9-1-2014 Αριθ.Πρωτ.: Φ80000/οίκ.36203/2153
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

 

 Μ. Πικραμένου, Ε. Αρώνη : Σταδίου 29, Αθήνα : Τ.Θ. 1141-10110 : 210-3368339 2103368180

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του νόμου 4144/13 (ΦΕΚ Α' 88/18-4-13)»

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4144/13, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3863/10 (ΦΕΚ ΑΊ15), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία απόδοσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του παραβόλου (46,14 ευρώ) από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λοιπά νπδδ και το Δημόσιο ή τους αιτούντες για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α., με εξαίρεση τους κατόχους βιβλιαρίου υγείας απόρου σε ισχύ (τροποποίηση παρ. 5β ν. 3863/10).
Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί η συστηματική μη απόδοση από κάποιους ΦΚΑ στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των απαιτούμενων ποσών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις ανωτέρω διατάξεις διαδικασία, ύστερα από παραπομπή ασφαλισμένων τους για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.

Παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, συμβάλλοντας στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του θεσμού του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


Διευκρινιστική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης στα άτομα με αναπηρία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014
 

Διευκρινιστική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης στα άτομα με αναπηρία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε η Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης στα άτομα με αναπηρία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014, όπως ψηφίστηκε στο νόμο 4224/2013, για όσους παραμένουν στις λίστες "ντροπής" των ΚΕΠΑ.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΣΑμεΑ ζητά η παράταση να ισχύσει μέχρι τέλος του 2014, γιατί δεν είναι εφικτό να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στα ΚΕΠΑ μέχρι τον Μάρτιο, καθώς και να συνεχίσουν να δίνονται και τα επιδόματα και οι δικαιούχοι να έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Εγκύκλιος σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.esaea.gr/files/documents/EGIKLIOS_ERGASIAS_09.01.14_.doc
Νόμος σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.esaea.gr/files/documents/N.4224_KEPA_PARATASI_31.12.13.pdf
________________________________________

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ.243/23/9.1.2014
Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 4224/2013
Αθήνα, 09/01/2014
Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/οικ. 243/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
Τμήμα Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Τ.Κ. : 101 10
Πληροφ. : Μ. Οικονομοπούλου
Τηλ./FAX : 210 – 3368124

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 4224/2013.

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 288/τεύχος Α΄/31.12.2013, δημοσιεύτηκε ο ν. 4224/2013 « Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις ». Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 16, του εν λόγω νόμου, ορίζεται ότι « η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) παρατείνεται από τη λήξη της, μέχρι τις 28.02.2014 .».

Έτσι, στο πεδίο εφαρμογής της κοινοποιούμενης διάταξης, υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω :

α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2013 μέχρι και 28.2.2014 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους,

β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

Δεδομένου, δε, ότι η ισχύς του άρθρου 66, του ν. 4144/2013 παρατείνεται από τότε που έληξε (δηλαδή, από την 31.10.2013) μέχρι και 28.2.2014, διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει πριν την δημοσίευση της κοινοποιούμενης διάταξης (δηλαδή από 1.11.2013 μέχρι 31.12.2013), η εξάμηνη παράταση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος και, επομένως, τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν αναδρομικά από τότε που έχει λήξει.

Διευκρινίζουμε, επιπλέον, πως παρατείνεται από της λήξεως και μέχρι 28.2.2014 η καταβολή της σύνταξης, των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, οι οποίοι, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66, του ν. 4144/2013, έχουν ήδη δικαιωθεί την εξάμηνη παράταση της σύνταξης λόγω αναπηρίας (συνταξιούχοι, δηλαδή, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληγε μέχρι 31.10.2013) και η εξάμηνη αυτή παράταση έχει ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (28.2.2014). Και τούτο, βέβαια, εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους.

Κατά τα λοιπά ζητήματα (υπαγόμενα στη διάταξη πρόσωπα, λήξη οικονομικών αποτελεσμάτων, κρατήσεις υπέρ ασθένειας, παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών συνταξιοδοτικών παροχών) ισχύουν αναλογικά οι οδηγίες που είχαν δοθεί με το με αριθμ. Φ.80000/οικ. 13423/809/26.4.2013 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΒΕ54Λ-Ν02).

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΗ
________________________________________

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 288
31 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4224

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 16

Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και θέματα άσκησης καθηκόντων

1. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) παρατείνεται από τη λήξη της, στις 31.10.2013, μέχρι τις 28.02.2014.


Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Ο νέος νόμος 4225. Ηλεκτρονική διασταύρωση των προνοιακών επιδομάτων.
Ο νέος νόμος 4225. Ηλεκτρονική διασταύρωση των προνοιακών επιδομάτων.
Του Μανώλη Μπασιά.

Ανεβάζω σήμερα το νέο νόμο 4225, το άρθρο 10 του οποίου παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους αναπήρους, αφού αναφέρεται στην ηλεκτρονική διασταύρωση των προνοιακών επιδομάτων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4225
ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 2
Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης
των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας αποστέλλει σε μηνιαία βάση στην
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των χορηγουμένων από αυτή προνοιακών επιδομάτων για να καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΗΛΙΟΣ»
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ύστερα από την κοινοποίηση σε αυτή
του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 προβαίνει σε έλεγχο τυχόν διπλών χορηγήσεων επιδομάτων, στη διασταύρωση για τη χορήγηση ή
μη σύνταξης στους λήπτες επιδομάτων, καθώς και στην
ενημέρωση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σχετικά με τη δικαιούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Κατά την αιτιολογικκή έκθεση του νόμου.
10. Με τη διάταξη του άρθρου 10 προβλέπεται ότι η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, αποστέλλει σε μηνιαία βάση στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των χορηγουμένων από αυτήν προνοιακών επιδομάτων για να καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΗΛΙΟΣ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε, ύστερα από την κοινοποίηση σε αυτήν του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 προβαίνει σε έλεγχο τυχόν διπλών χορηγήσεων επιδομάτων, στη διασταύρωση για τη χορήγηση ή μη σύνταξης στους λήπτες επιδομάτων καθώς και στην ενημέρωση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σχετικά με την δικαιούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Με την θεσπιζόμενη διάταξη επιδιώκεται ο πληρέστερος έλεγχος μέσω της διασταύρωσης των αρχείων καταβολής της ΗΔΙΚΑ ΑΕ της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας και της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έτσι ώστε να αποτραπούν οι παραβατικές συμπεριφορές που έχουν προκαλέσει σημαντική «αιμορραγία» πόρων που στοχεύουν στην προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.


Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α 287/31-12-2013

Άρθρο 3.
 Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν:
ε) Σε Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

Άρθρο 7.
 Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου
1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.
Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
2. Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2),
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και
δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
3. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός έτους και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής.
Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και
γ) το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου

Γράφω από την Εισηγητική έκθεση του νόμου
Επί του άρθρου 3
Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας των Ακινήτων. Συγκεκριμένα απαλλάσσονται τα δικαιώματα στα ακίνητα τα οποία:
δ) Ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού.
ε) Ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού. 
στ) Ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος και στο Άγιο Όρος και ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.

Επί του άρθρου 7
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται χορήγηση έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) ή και εκατό τοις εκατό (100%) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Επίσης, προβλέπεται υπό προϋποθέσεις και η αναστολή πληρωμής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να μπορούν να επιλέξουν το χρόνο καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α σε καταλληλότερο για αυτά χρόνο.
Συγκεκριμένα σε περίπτωση διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας ορίζονται τα κριτήρια για την ετήσια έκπτωση από το φόρο των φυσικών προσώπων, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ή και εκατό τοις εκατό (100%).
Η πρόβλεψη αυτή αφορά πρωτίστως τα νοικοκυριά που έχουν οικονομική αδυναμία πληρωμής του ΕΝ.ΦΙ.Α. που τους αναλογεί εξαιτίας παραγόντων όπως η ανεργία (και η μακροχρόνια ανεργία), που συντελούν στη σημαντική μείωση του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματός τους και τη διαπιστωμένη οικονομική τους αδυναμία να αντεπεξέλθουν στα φορολογικά βάρη που τους αναλογούν με βάση την ακίνητη περιουσία τους. Η έκπτωση που χορηγείται σε αυτές τις περιπτώσεις ανέρχεται στο ήμισυ του οφειλόμενου φόρου και αφορά το συγκεκριμένο έτος εντός του οποίου πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται στην προτεινόμενη διάταξη.
Ειδικά στην περίπτωση των οικογενειών με τρία τέκνα καθώς και των οικογενειών που έχουν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, η έκπτωση από το φόρο για το συγκεκριμένο έτος είναι 100%.
Επιπλέον, ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αναστολής πληρωμής του φόρου από τα νομικά πρόσωπα, η οποία μπορεί να χορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα ετών.
Οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με το άρθρο 32 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4182/2013 (Α’ 185), που περιέχει τις διατάξεις του νέου Κώδικα κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών.
Για τον καλύτερο έλεγχο των εποπτευομένων κοινωφελών περιουσιών την ευθύνη όλων των πράξεων που προβλέπονται από το νόμο πρέπει να την έχει η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή και όχι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο (εκτός βεβαίως και αν ταυτίζονται).

Κοινοποίηση εγκυκλίου Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ166/Α') από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Κοινοποίηση εγκυκλίου Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ166/Α') από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: Δ18Α 5043593 ΕΞ 2013

 
1)         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' Τηλ.: 210-3644781, 210-3604308, 210-3647570
2)         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 18-1 ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΤ/ΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Τηλ.: 210-6987503-502
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Κώδικας : 101 84 - Αθήνα Fax   : 210 6987506
E-mail  : ipr@otenet.gr
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγκυκλίου Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ166/Α') από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σχετ :
α) Η αριθμ. Δ18Α 5039906 ΕΞ2013/13-11-2013 ΕΔΥΟ
β)Η αριθμ.Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ
γ)Η αριθμ.Δ18Α 5038645 ΕΞ2013/29-10-2013 ΑΥΟ


Σε συνέχεια της ανωτέρω α) σχετικής με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ανωτέρω β) και γ) όμοιες διαβιβάζεται συνημμένα η αριθμ. Φ80000/οικ.34658/2045/3-12-2013 εγκύκλιος της Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τα ΚΕ.Π.Α. για την εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Στην ως άνω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στις εκδιδόμενες από τα ΚΕ.Π.Α. οριστικές γνωματεύσεις η εκάστοτε τριμελής επιτροπή συμπληρώνει σχετικά τη γνωμάτευσή της λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος II της εν λόγω ΚΥΑ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) και ως εκ τούτου δεν εκδίδεται η συμπληρωματική ιατρική βεβαίωση από τα ΚΕ.Π.Α. του παραρτήματος III της προαναφερόμενης ΚΥΑ.
Ωστόσο, στις εκδοθείσες μέχρι 3-12-2013 γνωματεύσεις η τριμελής υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. προβαίνει στην κατά τα ανωτέρω αντιστοίχιση των παθήσεων και συμπληρώνει σχετικά το Παράρτημα III της ΚΥΑ περί συμπληρωματικής ιατρικής βεβαίωσης.

Τέλος και δεδομένου ότι δεν είναι ακόμη εφικτή η ανάκτηση των Γνωματεύσεων μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι ως άνω απαλλαγές θα χορηγούνται στα δικαιούχα πρόσωπα μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την απαλλαγή αυτών και συμπληρωματικά, μετά την απόδοση των απαιτούμενων κλειδαρίθμων, θα προβείτε σε εκ των υστέρων έλεγχο για τη γνησιότητα της Γνωμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της ως άνω ΚΥΑ.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4224 Αναστολή πλειστηριασμών. για 2014, Παράταση χορήγησης αναπηρικών συντάξεων έως 28.2.2014. ΦΕΚ Α' 288/31-12-2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4224
Αναστολή πλειστηριασμών. για 2014, Παράταση χορήγησης αναπηρικών συντάξεων έως 28.2.2014.
ΦΕΚ Α' 288/31-12-2013)
Του Μανώλη Μπασιά
Ανεβάζει τις διατάξεις του νέου νόμου 4224/2013 που αφορούν την αναστολή των πλειστηριασμών για το έτος 2014 και την παράταση χορήγησης των αναπηρικών συντάξεων έως 28.2.2014.

Αρθρο 2. Αναστολή πλειστηριασμών
1. α. Από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 1 β.
Το παρόν άρθρο δεν καταλαμβάνει τις οφειλές που:
α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε
β) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α' 151).
β. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι οφειλέτες που πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
βα) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημα, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ,
ββ) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2013, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.
Ειδικά για:
i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994,
ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και
iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/ 1994, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό 10%.

2. α. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του ν. 2479/1997 (Α' 67), στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας υποπαραγράφου μέχρι 31.1.2014, ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.
β. Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκομίσει:
βα) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2007,
ββ) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού,
βγ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και
βδ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται,
βε) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,
βστ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
βζ) πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Υγειονομικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

3. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.
Ειδικά για:
i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994,
ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και
iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται κατά την περίπτωση βα' της υποπαραγράφου 1 β του παρόντος άρθρου.
Για τους οφειλέτες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Β1 του ν. 4161/2013 (Α' 143) το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%) της τελευταίας ενήμερης δόσης. Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασμού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για τους οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόμενη μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

4. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασμού της παραγράφου 1 και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη ως προς τη συγκεκριμένη οφειλή, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων των εγγυητών για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Αρθρο 16. Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και θέματα άσκησης καθηκόντων
1. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α' 88) παρατείνεται από τη λήξη της, στις 31.10.2013, μέχρι τις 28.02.2014.

Γράφω από την εισηγητική έκθεση του άρθρου

Επί του άρθρου 2:
Με το προτεινόμενο άρθρο του σχεδίου νόμου, αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί σε βάρος της πρώτης κατοικίας οφειλετών, έως την 31ι Δεκεμβρίου 2014, εφόσον αυτοί πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Κρίνεται δε απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες μέχρι την ολοκλήρωση του μόνιμου μηχανισμού προστασίας σε θέματα καθυστερήσεων ιδιωτικού χρέους. Η παρούσα διάταξη, η οποία εισάγεται με κοινωνικά κριτήρια, παρέχει προστασία στη συντριπτική πλειοψηφία των χαμηλού και μέσου εισοδήματος νοικοκυριών και εξαιρούνται μόνον οι έχοντες σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και υψηλά εισοδήματα, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τις υφιστάμενες διατάξεις δεν αποπληρώνουν τις οφειλές τους.
Συγκεκριμένα:
1. Προστατεύεται η κύρια κατοικία, εφόσον η αντικειμενική της αξία δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 2012 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καθώς και της έρευνας του Ευρωσυστήματος, Household Finance and Consumption Survey (HFCS) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 9 στους 10 δανειολήπτες έχουν κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας μικρότερης των €200.000. Περίπου 7 στους 10 δανειολήπτες, μάλιστα, έχουν κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας μικρότερης των €140.000.
2.    Στο πεδίο προστασίας εμπίπτουν οι οφειλέτες α) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, μικρότερο ή ίσο των €35.000 κατά το τρέχον οικονομικό έτος.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα του 2012), το μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών με στεγαστικό δάνειο ανέρχεται σε €25.482 ετησίως. Αντίστοιχα προκύπτει ότι περίπου το 90% των νοικοκυριών με στεγαστικό δάνειο έχουν καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των €35.000,
3.    Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι οφειλέτες με συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση με 270.000€ και εκ του ανωτέρω ποσού, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ €15.000.
Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωσυστήματος, Household Finance and Consumption Survey (HFCS) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η διάμεσος αξία της συνολικής περιουσίας για το σύνολο των νοικοκυριών στην Ελλάδα ανέρχεται στα €110.200 (δηλ. το 50% των νοικοκυριών έχει χαμηλότερη). Για τους δε δανειολήπτες η διάμεσος αξία της συνολικής περιουσίας τους ανέρχεται στα 173.966 € (δηλ. το 50% των δανειοληπτών έχει χαμηλότερη).
Συνεπώς η συνολική περιουσία των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα είναι αρκετά μικρότερη.
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, τα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται βάσει της αντικειμενικής αξίας, και για όσα βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, ο προσδιορισμός της αξίας αυτών θα γίνεται βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
Ως περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη νοούνται και κινητές αξίες του οφειλέτη, ήτοι μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό νόμισμα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα και καταθέσεις.
Αναφορικά δε με τις καταθέσεις και κινητές αξίες, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το 92,8% των φυσικών προσώπων-καταθετών των ελληνικών τραπεζών διαθέτει καταθέσεις συνολικού ύψους έως 10.000 ευρώ, το 81,5% μάλιστα διαθέτει καταθέσεις μικρότερες των 2.000 €.
4.    Η παρούσα διάταξη εισάγει ειδικές προβλέψεις για i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, Η) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, iii) όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω, για τους οποίους τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται σε ποσοστό 10%.
Το ποσοστό αναπηρίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Φ11321 /οικ.10219/688/4.5.2012 (Β' 1506) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την παρούσα είναι σαφής η πρόθεση του νομοθέτη να παρέχει επιπλέον προστασία στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, για τις οποίες τα όρια τις διάταξης προσδιορίζονται ως εξής:
i)    Η αντικειμενική του αξία ορίζεται να μην υπερβαίνει τις €220.000
ii)    Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των €38.500
iii)    Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση με €297.000,
iv)    εκ του ανωτέρω ποσού της περιουσίας, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 16,500 ΕΥΡΩ.
5. Κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις €15.000. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των €15.000 υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των €15.000 και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα, προκειμένου να υπολογιστεί η μηνιαία καταβολή που οφείλεται.
Ειδικά για όσους οφειλέτες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. Β 1 του ν.4161/2013, ήτοι δεν είναι α) άνεργοι, β) έχοντες σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, γ) συνταξιούχοι, δ) έχοντες εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013 (Αν 17), η μηνιαία καταβολή που υπολογίζεται ως ποσοστό επί των εισοδημάτων τους κατά τα ανωτέρω πρέπει επιπροσθέτως να είναι ανώτερη ή ίση του 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης τους. Η διάταξη αυτή αφορά δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και επιτηδευματίες και όλους όσους δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.
Η ελάχιστη καταβολή που εισάγεται αξιολογείται σύμφωνα με την πραγματική οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, ο οποίος προστατεύεται με την καταβολή μιας μικρής δόσης η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ μικρότερη και από μηνιαίο μίσθωμα.

6. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στο δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 για την πλήρωση των προϋποθέσεων του νόμου περιλαμβάνοντας και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας. Η δήλωση θα περιλαμβάνει και λεπτομερή αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000) τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Κάθε πρόσφορο μέσο νοείται οτιδήποτε μπορεί να φέρει βεβαιωμένη ημερομηνία και αποδεικτικό αποστολής, όπως λχ αυτοπρόσωπη ή μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου ατόμου υποβολή ενώπιον του δανειστού, επίδοση με δικαστικό επιμελητή, συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση, αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας με αποδεικτικό αποστολής κλπ.
Περαιτέρω, επειδή λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια υπαγωγής το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, προβλέπεται να μπορούν να ζητούνται από το δανειστή στοιχεία για την απόδειξή τους, όπως επίσημα δημόσια έγγραφα (El, Ε9, φύλλα υπολογισμού αξιών) και τίτλοι ιδιοκτησίας. Τέλος, της ίδιας προστασίας απολαύουν και εγγυητές, εφόσον στο πρόσωπο τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1-3 της ρύθμισης, καθώς στην περίπτωση αυτή ήδη έχουν την ιδιότητα του οφειλέτη. Εφόσον, όμως, ενεργοποιηθεί η προστασία των προτεινόμενων διατάξεων στο πρόσωπο του πρωτοφειλέτη και για όσο διάστημα ο πρωτοφειλέτης θα βρίσκεται σε συνεννόηση με το δανειστή (καταβολή δόσης) και στο καθεστώς προστασίας, ρητά προβλέπεται ότι ο δανειστής δεν θα μπορεί να στραφεί κατά του εγγυητή ανεξαρτήτως της πλήρωσης των προϋποθέσεων, καθώς μια τέτοια πρακτική θα ήταν ούτως άλλως καταχρηστική.

Επί του άρθρου 16:
παρ. 1: Με το νόμο 4144/2013 (Α'88) προβλέφθηκε ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Επειδή η ισχύς της διάταξης αυτής έληξε την 31-10-2013 και το έργο των ΚΕΠΑ δυσχεράνθηκε από την παρατεταμένη απεργία του ιατρικού προσωπικού, με την παρούσα ρύθμιση παρατείνουμε τη ισχύ της διατάξεως αυτής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2014.
Επισημαίνουμε ότι ήδη και παρά τις κινητοποιήσεις, ο αναγκαίος χρόνος στις επιτροπές έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό όμως, δεν μας επιτρέπει να μείνουμε απαθείς και να μην αντιμετωπίσουμε με ρεαλισμό αλλά και με κοινωνική ευθύνη τα προβλήματα, που προκαλεί η έστω και σταθερά μειούμενη καθυστέρηση των επιτροπών.