Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Νόμος 4141/2013, Αποφάσεις ΚΕΠΑ και ΑΣΥΕ
Αποφάσεις ΚΕΠΑ και ΑΣΥΕ
Του Μανώλη Μπασιά
Πολλοί με ερωτούν
Ποιος νόμος επεξέτεινε τις αποφάσεις των ΚΕΠΑ και στις αποφάσεις της ΑΣΥΕ;
Γράφω πιο κάτω το σχετικό νόμο.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4141
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 81

Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του ν. 2238/1994 και του ν. 4110/2013
2.α. Στην υποπερίπτωση στστ΄ και στο δεύτερο εδάφιο
της υποπερίπτωσης ζζ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013 μετά τις λέξεις
«Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» και «ΚΕΠΑ»
αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του
Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)» και «Α.Σ.Υ.Ε.»
αντίστοιχα.
β. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013 μετά τη λέξη
«(ΚΕΠΑ)» προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του
Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)».
3.
Στην παράγραφο 4 και στα δύο εδάφια της παρα− γράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α΄ 166), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του
ν. 4110/2013, μετά τις λέξεις «του Κ.Ε.Π.Α.» και «από το Κ.Ε.Π.Α.» αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή της Α.Σ.Υ.Ε.» και «ή την Α.Σ.Υ.Ε.» αντίστοιχα.
4.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρ− θρου 18 του ν. 4110/2013, μετά τις λέξεις «τελωνειακές»
προστίθενται οι λέξεις «ή φορολογικές».

Γράφω τις πιο πάνω διατάξεις από τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος για να καταλάβει ο αναγνώστης το περιεχόμενό τους.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΕΚ: Α 151 19940916


Αρθρο: 9

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

3. Το ποσό του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε καταβαλλόμενη από τις ακόλουθες δαπάνες:
, στστ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και άνω με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) "ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)", εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, καθώς και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι' αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια,
ζζ) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του ΚΕΠΑ "Α.Σ.Υ.Ε." και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών.

4. Εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 1 μειώνεται κατά διακόσια (200) ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:
α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) "ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)". Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
β) Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (Α' 286) και του ν.δ. 330/1947 (Α' 84).

Ως προς το άρθρο 16 του νόμου 1798 μπορείτε να τις αναζητήσετε με τον αριθμό του νόμου στη σελίδα μας αυτή.

«Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης του ορίου των 850,00 σύνταξης το 2013 και άλλα θέματα.»
 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης του ορίου των 850,00 σύνταξης το 2013 και άλλα θέματα.»

Του Μανώλη Μπασιά

Ανεβάζω σήμερα τις σχετικές με τους αναπήρους διατάξεις της απόφασης. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι τα επιδόματα απολύτου αναπηρίας και άλλα, πλην των αναπήρων πολέμου, δεν τα εξαιρεί για τον υπολογισμό του ΕΚΑΣ.
Επανειλημμένως και από την ομοσπονδία μας και  απο το φάρο υποβάλλαμε το αίτημα αυτό,  αλλ' όμως δεν λύθηκε το πρόβλημα.
Επιβάλλεται να τεθεί πάλι το αίτημα, ώστε τα αναπηρικά αυτά επιδόματα να εξαιρούνται και να μην λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ.


ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Κουτσοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185 e-mail : diefpar@ika.qr


ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1.    Γραφείο Διευθυντή
2.    Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης του ορίου των 850,OOC σύνταξης το 2013 και άλλα θέματα.»

1. Με το ανωτέρω σχετικό Σ48/104/9.10.2013 Γενικό Έγγραφο δόθηκαν οδηγίες προκειμένου να προβείτε στη διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων με διακοπή χορήγησης ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης του ορίου των 850,00€ το 2013, καθώς και στη διεύρυνση του ίδιου κριτηρίου για τα έτη 2011 και 2012 στα ανωτέρω πρόσωπα και την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

3. Με την ευκαιρία, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν επιπλέον για μία ακόμη φορά τα εξής θέματα που αφορούν τα κριτήρια χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ.:

γ) Στο συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντάξεις καθώς και στο συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν συνυπολογίζονται, μεταξύ άλλων, και τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη που χορηγείται σε ανάπηρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, δηλαδή στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους που λαμβάνουν αυτή την παροχή, ακριβώς επειδή οι ίδιοι κατέστησαν ανάπηροι και υπήρξαν θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας. Επομένως, π εξαίρεση δεν αφορά τα μέλη οικογενείας τους που λαμβάνουν εκ μεταβιβάσεως τη σύνταξή τους. Για τον ίδιο λόγο γίνεται ερμηνευτικώς δεκτό ότι η εξαίρεση της παροχής αυτής καταλαμβάνει και το κριτήριο των 850,00€ σύνταξης στην περίπτωση των εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων.

ε) Τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά έχουν καθοριστεί από την εφορία. Επομένως, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα (ατομικό/οικογενειακό) ανεξάρτητα από το είδος τους (π.χ. τόκοι καταθέσεων, μερίσματα μετοχών κ.λπ.), εκτός από εκείνα που εξαιρούνται (εγκ. 33/2013). Επίσης, στην περίπτωση που έχουν δηλωθεί στα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά το εξωιδρυματικό επίδομα και η προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας, θα εξετάζεται το κριτήριο αυτό και παράλληλα, εφόσον υπάρχει δικαίωμα στο Ε.Κ.Α.Σ., προκειμένου να διαπιστωθεί η κλίμακα του ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που δικαιούται να λάβει ο συνταξιούχος, θα πρέπει να αθροίζονται στα ποσά από μισθωτές υπηρεσίες/συντάξεις κ.λπ. και τα ποσά του εξωιδρυματικού επιδόματος και της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας.

ζ) Αποζημίωση από ατύχημα (κωδ. δήλωσης 781) που τυχόν έχει καταβληθεί στο συνταξιούχο και δεν έχει καταχωρηθεί στις ενδείξεις του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες ούτε στο φορολογητέο εισόδημα, δεν προστίθεται εκ των υστέρων από τις υπηρεσίες μας σε κανένα από αυτά τα κριτήρια.

Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ για 2014 για σκοπούς υπουργείου Παιδείας. Αναγνωρίζονται και οι παλαιές αποφάσεις πιστοποίησης

Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ για 2014 για σκοπούς υπουργείου Παιδείας. Αναγνωρίζονται και οι παλαιές αποφάσεις πιστοποίησης.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 
Μαρούσι, 12/12/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.251/ 191912 /Β6

 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr Email            : t01ode2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: (για ΓΕ.Λ.) Λ. Ζολώτα, Ρ. Τσακαλάκη
Τηλέφωνα: 2103442699, 2103442689 (για ΕΠΑ.Λ. και διαδικασία 5%) Σ. Πέλου, Δ. Νικητοπούλου Τηλέφωνα: 2103442651, 2103442101
FAX: 210 3442098
ΠΡΟΣ : 1) Διευθυντές Δ/νσεων Δ.Ε.
2)         Δ/ντές Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (δια των Δ/ντών Δ/νσεων Δ.Ε.)
3)         ΚΕΣΥΠ (δια των Δ/ντών Δ/νσεων Δ. Ε.
ΚΟΙΝ: Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης

 
ΘΕΜΑ : Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.:
ΚΕΦ. Α: Για την υπαγωγή υποψηφίων στην ειδική περίπτωση των κοινωνικών κριτηρίων (Γ' υποπερίπτωση) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακ. έτους 2014-2015 ΚΕΦ. Β : Για την υπαγωγή των υποψηφίων στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (όπου απαιτείται) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακ. έτους 2014¬2015
ΚΕΦ. Γ: Για την υπαγωγή υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% (όπου απαιτείται ποσοστό αναπηρίας), καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακ. έτους 2014-2015
Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. Γ23/253/09-12-13 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Ασφ/κών Υπηρεσιών, Δ/νσης Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας, Τμήμα Αποκατάστασης (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΟ 189052/09-12-13).


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εγκύκλιος αυτή έχει σκοπό να ενημερώσει τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2014, ότι οι ίδιοι ή οι οικείοι τους (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ενδεχομένως να ανήκουν) πρέπει να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να αποκτήσουν εγκαίρως πιστοποιητικό αναπηρίας από αυτά. Με το πιστοποιητικό αυτό και τα επιπλέον δικαιολογητικά ο υποψήφιος θα μπορεί να υπαχθεί α) στην ειδική περίπτωση των κοινωνικών κριτηρίων, υποπερίπτωση Γ' (βλ. ΚΕΦ. Α'), β) σε κάποιες από τις υποκατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις (βλ. ΚΕΦ. Β') και γ) στην κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% (βλ. ΚΕΦ. Γ').

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά υπαγωγής των υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. Φ.253/49264/Β6/2-5-2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1440Β').

Ειδικά για την υποπερίπτωση Γ' των Κοινωνικών Κριτηρίων, της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, στην οποία υπάγονται «υποψήφιοι με γονείο τέκνα, αδέλφια. σύΖυγοι που είναι τυφλοί, ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%», απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.
Ο τρόπος για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας αναφέρεται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (βλέπε παρακάτω).
Το πιστοποιητικό αναπηρίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι στις αντίστοιχες ειδικές περιπτώσεις, θα κατατεθούν στο σχολείο τους τον μήνα Απρίλιο με εγκύκλιο η οποία θα ενημερώνει για την ακριβή προθεσμία κατάθεσης αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Όπως είναι ήδη γνωστό οι μαθητές και απόφοιτοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εξετάζονται προφορικά. Οι έχοντες προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) εξετάζονται γραπτά. Αυτό πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων και εφόσον διαθέτουν γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ (θα ακολουθήσει ξεχωριστή ενκύκλιος για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). Άρα για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.
Ειδικά όμως για τους υποψηφίους, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, οπότε και εξετάζονται προφορικά, επειδή:
ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% . ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα, ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.
Επίσης υποψήφιοι που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και πάνω, καθώς και προβλήματα επιληψίας, εξετάζονται γραπτά. σε ξεχωριστή αίθουσα και απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.
Ο τρόπος για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας αναφέρεται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (βλέπε παρακάτω).
Το πιστοποιητικό αναπηρίας, προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα κατατεθεί στο σχολείο τους μαζί με την Αίτηση - Δήλωση τον Φεβρουάριο.
Θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε ποσοστό 5%, των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 39 παρ. 24 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α').
Αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις:
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%),
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%,
V) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80%, απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.
Ο τρόπος για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας αναφέρεται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (βλέπε παρακάτω).
Το πιστοποιητικό αναπηρίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα κατατεθεί στις ειδικές επταμελείς επιτροπές νοσοκομείων περί τα μέσα Φεβρουαρίου, προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5%.
Ο ακριβής χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν, καθώς και ο πίνακας με τα Νοσοκομεία θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (που ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΕΦ Α' & Β' & Π
1)         Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωμάτευση Α/μιας ή Β/μιας Υγειονομικής Επιτροπής, των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ (επ' αόριστον αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο 2014, έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου), τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..
2)         Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο έτος 2014), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..
3)         Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε σημείο ΚΕ.Π.Α. τους εξυπηρετεί έως 14/02/2014. Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τονίζουν στην γραμματεία των ΚΕ.Π.Α., ότι η αίτησή τους πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά με θέμα εγγράφου: κωδικός 013 «αίτημα για πανελλήνιες εξετάσεις» (συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι για το 5%, χωρίς εξετάσεις).
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν άμεσα την αίτησή τους στα ΚΕ.Π.Α., ώστε να μπορέσουν να πιστοποιηθούν εγκαίρως. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.ika.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Εσωτερική διανομή:
1)         Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2)         Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων, Τμήματα Α' και Β'

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων


Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Του Μανώλη Μπασιά.

Πρόκειται για το παλαιότερα γνωστό μας ΛΑΦΚΑ
από το οποίο εξαιρούνται οι βαριά ανάπηροι κατά τις επόμενες διατάξεις, τις οποίες παραθέτω ως ισχύουν σήμερα μετά τις τροποποιήσεις από τους νεότερους αναφερόμενους νόμους.


1 Για τα ταμεία υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων

ΝΟΜΟΣ 3863 2010
ΦΕΚ: Α 115 20100715

Αρθρο: 38
Ημ/νία: 11.04.2012

Τίτλος Αρθρου
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Σχόλια
** Τα εντός " " ποσοστά των περ. β) έως και η) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αναπροσαρμόστηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011) και ισχύουν από 1.8.2011.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011), από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας, ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ μηνιαία εισφορά ως εξής:
1. Για συντάξεις από 1.700,01 ΕΥΡΩ έως 2.300,00 ΕΥΡΩ, ποσοστό 6%.
2. Για συντάξεις από 2.300,01 ΕΥΡΩ έως 2.900,00 ΕΥΡΩ, ποσοστό 8% και
3. Για συντάξεις από 2.900,01 ΕΥΡΩ και άνω, ποσοστό 10%. Οι παρακρατήσεις αυτές υπολογίζονται στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου (βλ. την παρ. 10 του άρθρου 44 του ανωτέρω νόμου).
Σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 11 του ιδίου άρθρου και νόμου ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της ανωτέρω εισφοράς και οι συνταξιούχοι λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ή ΓΗΡΑΤΟΣ που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68/βλ. οικεία σχόλια) ή το επίδομα ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ του άρθρου 54 του πδ 169/2007 [πρόκειται για τον κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων]. ενώ η παραπάνω παρακράτηση ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ τον ΕΠΟΜΕΝΟ μήνα από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς ΔΕΝ μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 ΕΥΡΩ). Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (βλ. οικεία σχόλια).
- Η περ. γ της παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 ΦΕΚ Α 170/5.8.2011.

Κείμενο Αρθρου

1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α'). «Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α., καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων».
2. Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:
α) Για συντάξεις από 1.400,01 ? έως 1.700,00 ?, ποσοστό 3% β) Για συντάξεις από 1.700,01 ΕΥΡΩ έως 2.000,00 ?, ποσοστό "6%"** (βλ. σχόλια)
γ) Για συντάξεις από 2.000,01 ΕΥΡΩ έως 2.300,00 ?, ποσοστό "7%"** (βλ. σχόλια)
δ) Για συντάξεις από 2.300,01 ΕΥΡΩ έως 2.600,00 ?, ποσοστό "9%"** (βλ. σχόλια)
ε) Για συντάξεις από 2.600,01 ΕΥΡΩ έως 2.900,00 ?, ποσοστό "10%"**(βλ. σχόλια)
στ) Για συντάξεις από 2.900,01 ΕΥΡΩ έως 3.200,00 ?, ποσοστό "12%"**(βλ.σχόλια)
ζ) Για συντάξεις από 3.200,01 ΕΥΡΩ έως 3.500,00 ?, ποσοστό "13%"** (βλ. σχόλια)
η) Για συντάξεις από 3.500,01 ΕΤΡΩ και άνω, ποσοστό "14%"** (βλ. σχόλια)
3. α. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 ?).
«γ. Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α' 68), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α' 165), που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.»
δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων της μίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών. Το Κέντρο Ελέγχου της Η.Δ.ΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο για το ποσό της παρακράτησης. Η παρακράτηση γίνεται από τον Φορέα που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών σύνταξης της παραγράφου 2 λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.
________________________________________


2 Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου

ΝΟΜΟΣ - 3865 - 2010
Αρθρο:  11
Ημ/νία:  01.08.2011
Τίτλος Αρθρου
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α'). Σκοπός του λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
3 β. Από την κράτηση αυτή εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 54 του π.δ.169/2007, καθώς και όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των νόμων 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α') και 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α').


ΝΟΜΟΣ 3986 2011
ΦΕΚ: Α 152 20110701

Αρθρο: 44

10. Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως και (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3863/ 2010 (Α' 115), καθώς και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α' 120) αναπροσαρμόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14% αντίστοιχα.

11. α) Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:
1. Για συντάξεις από 1.700,01 ? έως 2.300,00 ?, ποσοστό 6%.
2. Για συντάξεις από 2.300,01 ? έως 2.900,00 ?, ποσοστό 8% και 3. Για συντάξεις από 2.900,01 ? και άνω, ποσοστό 10%.

β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α' 68), όπως ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (Α' 165) ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.»
δ) Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.
ε) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 ?). στ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.

13. α) Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α' 58). Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης. β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:
1. Για συντάξεις από 300,01 ? έως 350,00 ?, ποσοστό 3%

2. Για συντάξεις από 350,01 ? έως 400,00 ?, ποσοστό 4%

3. Για συντάξεις από 400,01 ? έως 450,00 ?, ποσοστό 5%

4. Για συντάξεις από 450,01 ? έως 500,00 ?, ποσοστό 6%

5. Για συντάξεις από 500,01 ? έως 550,00 ?, ποσοστό 7%

6. Για συντάξεις από 550,01 ? έως 600,00 ?, ποσοστό 8%

7. Για συντάξεις από 600,01 ? έως 650,00 ?, ποσοστό 9%
8. Για συντάξεις από 650,01 ? και άνω, ποσοστό 10%.

γ) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 ?).

δ) Εξαιρούνται της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α' 68), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α' 165), που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

----------------------------------------------------------

28−8−2013 ΚΥΑ «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2013».28−8−2013 ΚΥΑ «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε
Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2013».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3140

Αριθμ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ42096/1544 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ.28149/1116/
Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2013».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2072/92 (Α΄ 125).
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/95 (Α΄247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπα− νών του Κράτους και άλλες διατάξεις".
4.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 3386/ 2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).
5.
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι− κράτης»
(Α΄ 87).
6.
Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ− ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),

7.
Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 74/Α΄).
8.
Τις διατάξεις του Π.Δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομα− σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 143/Α΄).
9.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ− σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄).
10.
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005
«Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας» (Β΄ 410).
11.
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οι− κονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αρ. οικ.61311/5754/21−12−2010 (ΦΕΚ2014Β΄/27−12−2010).
12.
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αριθμ. ΔΙ− ΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007
(Β΄ 1781) «Κατάργηση της υποβο− λής του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής Τηλε− φωνίας που εκδίδεται
στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγη− σης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μετα− φοράς και αντικατάσταση
τους από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει».
13.
Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθμ. 17582/ΕΓΔΕΚΟ
803/16.4.2008 «Καθορισμός κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΤΡΑΙ− ΝΟΣΕ) (Β΄695).
14.
Την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι− κοινωνιών Αριθμ. Β−4223/358/30.4.2008 «Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ
Α.Ε. της χώρας» (Β΄ 871).
15.
Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035/2.04.2012 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» (ΦΕΚ 1122/Β΄/10.4.2012)
16.
Την υπ’ αριθμ. Δ29α/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 «Τροπο− ποίηση της αριθ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035/2.04.2012 «Χο− ρήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες
για το έτος 2012»» Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3543/Β΄/2012).
17.
Την υπ’ αριθμ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ.28149/1116/28−8−2013 ΚΥΑ «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Ανα− πηρίες για το έτος 2013» (ΦΕΚ 2182/13 τ.Β΄).
19.
Την υπ’ αριθμ. οικ22365/97/5.7.2013 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β΄).
20.
Την Απόφαση του ΣτΕ 445/98 περί αναστολής ισχύος της Κ.Υ.Α. Γ4γ/Φ.11/οικ. 1579/98 για τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.
21.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38312/8977/18−11−2013 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά− λισης και Πρόνοιας.
22.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26983/6346/12−8−2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά− λισης και Πρόνοιας.
23.
Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (σύναψη συμβάσεων με συγκοινωνιακούς φορείς, αριθμός νέων δικαιούχων κ.λπ.) και δεν θα υπερβεί τα 23.397.025,10 €.
Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ε.Φ. 33−220,
ΚΑΕ 2733), αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1
1.
Στα Άτομα με Αναπηρίες: − Ελληνικής υπηκοότητας, − υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και
υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
− υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59
(Α΄ 246),
− υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί
ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε
ελληνικό έδαφος,
− αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959,
ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο
της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον κατοικούν
μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% , παρέχεται το δικαίωμα της
μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες
τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
2.
Στα Άτομα με Αναπηρίες: − Ελληνικής υπηκοότητας, − υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και
υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
− υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην
Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59
(Α΄ 246),
− υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί
ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε
ελληνικό έδαφος,
− αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951
για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201
Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας
Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν.
389/1968, ΦΕΚ 125Α΄) εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα
στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των
23.000
(είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ, (το ετήσιο
συ− νολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει
τον φο− ρολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:
α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ [ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ,
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ],
β) στο Νομό Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ
γ) και στους λοιπούς Νομούς της χώρας με τα αστικά
μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.
Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την
προσκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού
σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος ή
με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σύμφωνα με την
παράγραφο 10 της με αρ. πρωτ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/
5−6−2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΧΗ−Μ94) Απόφασης του Υπουργείου
Οικονομικών στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος
δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.
− Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄191) εξαιρούνται των οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση
της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν κουπόνι
μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.
΄Αρθρο 2
1.
Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κά− τοικοι του κατά περίπτωση Νομού, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.
Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοση του, δηλ. για το
έτος 2013 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος
(2014) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική
απόφαση για τη χορήγησή του.
2.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών (Π.Δ/τος 611/77, του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄) άρθρου 166,
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) άρθρων 165 και 167 «Κύ− ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» − ΙΚΑ, Ενόπλων
Δυνάμεων κ.λπ.) καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Κέντρα Πι− στοποίησης Αναπηρίας) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα
το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%. Στη Ν.Α. Λαρίσης πέραν των ανωτέρω γνωματεύσεων γίνονται δεκτά και τα έντυπα κάρτας αναπηρίας
(προσωρινής ή ισόβιας) από τις Α'/ θμιες και Β΄/θμιες Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΠΕΠΑ−ΔΕΠΑ) του Π.Δ/τος 210/1998 (Α΄ 169).
3.
Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής
Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
4.
Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερει− ών με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή Υγειονομικών
Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων (π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας κ.λπ.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό ανα− πηρίας, δικαιούνται
Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμά− τευση Υγειονομικών Επιτροπών.
5.
Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
6.
Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑΜΕΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρω− τηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.
7.
Σε όσους δεν απευθυνθούν έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες ή καταστούν δικαιούχοι μετά την ολοκλήρω− ση της διανομής του Δελτίου του α’ εξαμήνου θα τους χορηγείται
Δελτίο για το β’ εξάμηνο.
΄Αρθρο 3
Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δωρεάν
μετακίνηση των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες. Με
τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται στα πλαίσια των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό:
α) Η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε
κάθε συγκοινωνιακό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει
σύμβαση.
β) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε
περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης
στους συγκοινωνιακούς φορείς,
γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη
διάθεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ


Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Απάντηση υφυπουργού οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη σε ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.


Απάντηση υφυπουργού οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη σε ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.4334/21.5.13 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011- 2015. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν, από τότε που ίσχυσαν, με τις διατάξεις της παρ.5β του άρθρου 38 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.10.2011) ορίζεται, ότι εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα, μεταξύ άλλων, των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του τμήματος Α΄ της Πολ. 1223/13.10.2011 εγκυκλίου διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι, ειδικά για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.3986/2011, η εξαίρεση (από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) επεκτείνεται και στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες ποσοστού και ογδόντα τοις εκατό (80%), ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος.

Εξάλλου, με την Πολ.1232/21.11.2011, διευκρινίστηκε ότι απαλλάσσονται όλα τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και άνω, περιλαμβανομένου και του εξωιδρυματικού επιδόματος της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ.

Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται, για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων, και τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, ανεξαρτήτως πηγής.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣΝόμος 4211 άρθρο 10. Εξαίρεση βαριά αναπήρων από επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για το έτος 2013
Νόμος 4211 άρθρο 10. Εξαίρεση βαριά αναπήρων από επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για το έτος 2013

Του Μανώλη Μπασιά.
Κατ’ αρχήν κρίνουμε θετική τη διάταξη αυτή, που ελαφρύνει τους βαριά αναπήρους ελεύθερους επαγγελματίες και εξισώνει αυτούς με την προστασία των μισθωτών, συνταξιούχων και λοιπών εισοδηματιών βαριά αναπήρων, που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Εκείνο όμως που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η απαλλαγή των αναπήρων αυτών από το τέλος επιτηδεύματος να περιορίζεται μόνο για το έτος 2013 και όχι και για επόμενα έτη. Ελπίζω να διορθωθεί το πρόβλημα και όπως οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και λοιποί εισοδηματίες βαριά ανάπηροι απαλλάσσονται διαρκώς από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3896, όπως αυτό ισχύει, έτσι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος διαρκώς και πέραν του ενός έτους.

Επίσης δεν καταλαβαίνω το ποσοστό άνω του 80%, που δημιουργούσε προβλήματα σε πολλούς νόμους και κατόπιν διορθώνοταν, ύστερα από διαμαρτυρίες, επειδή τα ΚΕΠΑ σε πολλές περιπτώσεις δίδουν αναπηρία 80% και σε βαριά αναπήρους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα εξαιρεθούν:
 

ΝΟΜΟΣ 4211 ΦΕΚ Α 256/28.11.2013
Άρθρο δέκατο
Τροποποιήσεις των νόμων 3986/2011 και 2238/1994

   2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του v. 3986/2011 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

   «Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%).»

   3.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε., Α' 151) αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.»

   β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για το οικονομικό έτος 2014.

   4. Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, που αφορούν το οικονομικό έτος 2013, λαμβάνονται υπόψη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες μέχρι 25.11.2013 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.


Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε."».


ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731 – ΦΕΚ B 931/2008 Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731 – ΦΕΚ B 931/2008
Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:
1. Τα ποσά των Προνοιακών Επιδομάτων που καταβάλλονται στις διάφορες κατηγορίες Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα αυξάνονται για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 και διαμορφώνονται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   
ΙΣΧΥΟΥΝ    2008    2009    2010    2011    Ετήσια αύξηση

Τυφλοί (εργαζόμενοι-συνταξιούχοι, εργαζόμενοι φοιτητές, πτυχιούχοι εργαζόμενοι)   
266    287    310    335    362    8%
Τυφλοί (άνεργοι, μη εργαζόμενοι φοιτητές, παιδιά που φοιτούν σε οικοτροφεία του ΚΕΑΤ, ασκούμενοι δικηγόροι, εργαζόμενοι επιστήμονες, δικηγόροι)   
532    569    609    652    697    7%

Κωφάλαλοι   
266    287    310    335    362    8%

Βαριά νοητικά καθυστερημένοι   
360    396    436    479    527    10%

Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία   
266    287    310    335    362    8%

Βαριά αναπηρία   
230    248    268    290    313    8%

Σπαστικά   
532    569    609    652    697    7%

Πάσχοντες από  AIDS-αιμορροφιλία   
532    569    609    652    697    7%

Στεγαστική συνδρομή σε ανασφάλιστα μοναχικά άτομα από 65 ετών και ανασφάλιστα ζευγάρια .   
266    287    310    335    362    8%

Χανσενικοί (εσωτερικοί ασθενείς, εξαρτημένα μέλη οικογενείας, ανήλικα παιδιά)   
266    287    310    335    362    8%

Χανσενικοί (κατ’ οίκον νοσηλεία, αποθεραπευθέντες)    532    569    609    652    697    7%

Τετραπληγικοί, παραπληγικοί, ακρωτηριασμένοι (ανασφάλιστοι, ασφαλισμένοι Δημοσίου)   
588    629    673    720    771    7%