Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων


Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Του Μανώλη Μπασιά.

Πρόκειται για το παλαιότερα γνωστό μας ΛΑΦΚΑ
από το οποίο εξαιρούνται οι βαριά ανάπηροι κατά τις επόμενες διατάξεις, τις οποίες παραθέτω ως ισχύουν σήμερα μετά τις τροποποιήσεις από τους νεότερους αναφερόμενους νόμους.


1 Για τα ταμεία υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων

ΝΟΜΟΣ 3863 2010
ΦΕΚ: Α 115 20100715

Αρθρο: 38
Ημ/νία: 11.04.2012

Τίτλος Αρθρου
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Σχόλια
** Τα εντός " " ποσοστά των περ. β) έως και η) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αναπροσαρμόστηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011) και ισχύουν από 1.8.2011.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011), από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας, ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ μηνιαία εισφορά ως εξής:
1. Για συντάξεις από 1.700,01 ΕΥΡΩ έως 2.300,00 ΕΥΡΩ, ποσοστό 6%.
2. Για συντάξεις από 2.300,01 ΕΥΡΩ έως 2.900,00 ΕΥΡΩ, ποσοστό 8% και
3. Για συντάξεις από 2.900,01 ΕΥΡΩ και άνω, ποσοστό 10%. Οι παρακρατήσεις αυτές υπολογίζονται στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου (βλ. την παρ. 10 του άρθρου 44 του ανωτέρω νόμου).
Σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 11 του ιδίου άρθρου και νόμου ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της ανωτέρω εισφοράς και οι συνταξιούχοι λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ή ΓΗΡΑΤΟΣ που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68/βλ. οικεία σχόλια) ή το επίδομα ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ του άρθρου 54 του πδ 169/2007 [πρόκειται για τον κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων]. ενώ η παραπάνω παρακράτηση ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ τον ΕΠΟΜΕΝΟ μήνα από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς ΔΕΝ μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 ΕΥΡΩ). Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (βλ. οικεία σχόλια).
- Η περ. γ της παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 ΦΕΚ Α 170/5.8.2011.

Κείμενο Αρθρου

1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α'). «Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α., καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων».
2. Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:
α) Για συντάξεις από 1.400,01 ? έως 1.700,00 ?, ποσοστό 3% β) Για συντάξεις από 1.700,01 ΕΥΡΩ έως 2.000,00 ?, ποσοστό "6%"** (βλ. σχόλια)
γ) Για συντάξεις από 2.000,01 ΕΥΡΩ έως 2.300,00 ?, ποσοστό "7%"** (βλ. σχόλια)
δ) Για συντάξεις από 2.300,01 ΕΥΡΩ έως 2.600,00 ?, ποσοστό "9%"** (βλ. σχόλια)
ε) Για συντάξεις από 2.600,01 ΕΥΡΩ έως 2.900,00 ?, ποσοστό "10%"**(βλ. σχόλια)
στ) Για συντάξεις από 2.900,01 ΕΥΡΩ έως 3.200,00 ?, ποσοστό "12%"**(βλ.σχόλια)
ζ) Για συντάξεις από 3.200,01 ΕΥΡΩ έως 3.500,00 ?, ποσοστό "13%"** (βλ. σχόλια)
η) Για συντάξεις από 3.500,01 ΕΤΡΩ και άνω, ποσοστό "14%"** (βλ. σχόλια)
3. α. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 ?).
«γ. Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α' 68), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α' 165), που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.»
δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων της μίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών. Το Κέντρο Ελέγχου της Η.Δ.ΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο για το ποσό της παρακράτησης. Η παρακράτηση γίνεται από τον Φορέα που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών σύνταξης της παραγράφου 2 λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.
________________________________________


2 Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου

ΝΟΜΟΣ - 3865 - 2010
Αρθρο:  11
Ημ/νία:  01.08.2011
Τίτλος Αρθρου
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α'). Σκοπός του λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
3 β. Από την κράτηση αυτή εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 54 του π.δ.169/2007, καθώς και όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των νόμων 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α') και 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α').


ΝΟΜΟΣ 3986 2011
ΦΕΚ: Α 152 20110701

Αρθρο: 44

10. Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως και (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3863/ 2010 (Α' 115), καθώς και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α' 120) αναπροσαρμόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14% αντίστοιχα.

11. α) Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:
1. Για συντάξεις από 1.700,01 ? έως 2.300,00 ?, ποσοστό 6%.
2. Για συντάξεις από 2.300,01 ? έως 2.900,00 ?, ποσοστό 8% και 3. Για συντάξεις από 2.900,01 ? και άνω, ποσοστό 10%.

β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α' 68), όπως ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (Α' 165) ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.»
δ) Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.
ε) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 ?). στ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.

13. α) Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α' 58). Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης. β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:
1. Για συντάξεις από 300,01 ? έως 350,00 ?, ποσοστό 3%

2. Για συντάξεις από 350,01 ? έως 400,00 ?, ποσοστό 4%

3. Για συντάξεις από 400,01 ? έως 450,00 ?, ποσοστό 5%

4. Για συντάξεις από 450,01 ? έως 500,00 ?, ποσοστό 6%

5. Για συντάξεις από 500,01 ? έως 550,00 ?, ποσοστό 7%

6. Για συντάξεις από 550,01 ? έως 600,00 ?, ποσοστό 8%

7. Για συντάξεις από 600,01 ? έως 650,00 ?, ποσοστό 9%
8. Για συντάξεις από 650,01 ? και άνω, ποσοστό 10%.

γ) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 ?).

δ) Εξαιρούνται της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α' 68), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α' 165), που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

----------------------------------------------------------