Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Απάντηση υφυπουργού οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη σε ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.


Απάντηση υφυπουργού οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη σε ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.4334/21.5.13 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011- 2015. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν, από τότε που ίσχυσαν, με τις διατάξεις της παρ.5β του άρθρου 38 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.10.2011) ορίζεται, ότι εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα, μεταξύ άλλων, των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του τμήματος Α΄ της Πολ. 1223/13.10.2011 εγκυκλίου διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι, ειδικά για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.3986/2011, η εξαίρεση (από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) επεκτείνεται και στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες ποσοστού και ογδόντα τοις εκατό (80%), ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος.

Εξάλλου, με την Πολ.1232/21.11.2011, διευκρινίστηκε ότι απαλλάσσονται όλα τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και άνω, περιλαμβανομένου και του εξωιδρυματικού επιδόματος της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ.

Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται, για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων, και τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, ανεξαρτήτως πηγής.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ