Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Νόμος 4211 άρθρο 10. Εξαίρεση βαριά αναπήρων από επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για το έτος 2013
Νόμος 4211 άρθρο 10. Εξαίρεση βαριά αναπήρων από επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για το έτος 2013

Του Μανώλη Μπασιά.
Κατ’ αρχήν κρίνουμε θετική τη διάταξη αυτή, που ελαφρύνει τους βαριά αναπήρους ελεύθερους επαγγελματίες και εξισώνει αυτούς με την προστασία των μισθωτών, συνταξιούχων και λοιπών εισοδηματιών βαριά αναπήρων, που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Εκείνο όμως που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η απαλλαγή των αναπήρων αυτών από το τέλος επιτηδεύματος να περιορίζεται μόνο για το έτος 2013 και όχι και για επόμενα έτη. Ελπίζω να διορθωθεί το πρόβλημα και όπως οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και λοιποί εισοδηματίες βαριά ανάπηροι απαλλάσσονται διαρκώς από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3896, όπως αυτό ισχύει, έτσι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος διαρκώς και πέραν του ενός έτους.

Επίσης δεν καταλαβαίνω το ποσοστό άνω του 80%, που δημιουργούσε προβλήματα σε πολλούς νόμους και κατόπιν διορθώνοταν, ύστερα από διαμαρτυρίες, επειδή τα ΚΕΠΑ σε πολλές περιπτώσεις δίδουν αναπηρία 80% και σε βαριά αναπήρους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα εξαιρεθούν:
 

ΝΟΜΟΣ 4211 ΦΕΚ Α 256/28.11.2013
Άρθρο δέκατο
Τροποποιήσεις των νόμων 3986/2011 και 2238/1994

   2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του v. 3986/2011 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

   «Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%).»

   3.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε., Α' 151) αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.»

   β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για το οικονομικό έτος 2014.

   4. Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, που αφορούν το οικονομικό έτος 2013, λαμβάνονται υπόψη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες μέχρι 25.11.2013 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.


Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε."».