Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Σαν σήμερα: Απώλεια για τη μουσική ο θάνατος του Γιώργου Θέμελη στις 22 Ιουνίου 1997


 Σαν σήμερα: Απώλεια για τη μουσική ο θάνατος του Γιώργου Θέμελη στις 22 Ιουνίου 1997
Την Κυριακή [22 Ιουνίου 1997) έφυγε από τη ζωή ο πολυβραβευμένος 82χρονος πιανίστας Γιώργος Θέμελης, χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Λίγες μέρες πριν τον θάνατό του, είχε εισαχθεί στη Γενική Κλινική Αθηνών όπου διαπιστώθηκε η νόσος και υποβλήθηκε σε εγχείρηση.
Αν και τυφλός, εκ γενετής, ο Γ. Θέμελης ήταν εξαίρετος, διεθνώς αναγνωρισμένος, δεξιοτέχνης του πιάνου. Η αναπηρία του δε στάθηκε εμπόδιο στο να ακολουθήσει από παιδί αυτό που πολύ αγάπησε: τη μουσική. Από τριών ετών ό,τι άκουγε το μετέφερε στο πιάνο, ενώ τις πρώτες νότες τις έμαθε με τη μέθοδο Μπράιγ. Σπούδασε στο Ωδείο Παρισίων, το οποίο μάλιστα εξαιτίας του προχώρησε στην αλλαγή του κανονισμού του, ώστε να γίνονται δεκτοί και τυφλοί. Το 1936 τιμήθηκε με το βραβείο του ίδιου ωδείου και από τότε ξεκίνησε η καριέρα του με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Είχε βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Το τελευταίο του ρεσιτάλ το έδωσε το 1995 στο Ηρώδειο.

Πηγή: Εφημερίδα «Ριζοσπάστης»

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Απόφαση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017»


 Απόφαση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ι
Πληρ.: Σ. Νάνη
Τηλ.: 2131516278
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΑΘΗΝΑ, 14/6/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ: οικ. 27219/4809
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και το άρ. 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. (Α΄145)
4. Την αριθμ. οικ. 3535/Δ9.1215/26-01-2017(ΦΕΚ 212/Β/30.01.2017, τροποποίηση της υπ’αριθμ.49223/Δ913322/4.11.2015 (ΦΕΚ 2423/Β/11-11-2015) απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα …»,
5. Τις διατάξεις του Ν.4444/2016 (ΦΕΚ234/Α/2016) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
6. Την υπ’ αριθ. 2/96747/ΔΠΓΚ/15-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017» (ΑΔΑ: ΩΜΚΧΗ-773).
7. Την υπ’αριθ.Δ6/Α/Φ1/οικ.57264/3226/14-12-2016 (ΑΔΑ:6ΡΥ3465Θ1Ω-Ε5Ν) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης <Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης…….………>.
8. Την αριθμ. Δ6/Φ1/Α/15266/778/06-04-2017 έγγραφο της Δ/νσης προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών <Ποσοστά Διάθεσης Πιστώσεων> του Υπουργείου μας.
9. Το αριθμ. Δ24β/Γ.Π.οικ.23238/579-22.05.2017 Αίτημα Διατάκτη από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας.
10. Την αριθμ. Δ6/Φ1/Α9926/513/27.03.2017 Απόφαση <Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού>.
11. Το γεγονός ότι το ποσοστό διάθεσης της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Δεσμεύουμε πίστωση ύψους δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ (19.191.121,00 €) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικού φορέα 33-220 και κωδικού αριθμού εξόδου (ΚΑΕ) 2733 οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με τους συγκοινωνιακούς φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ (19.191.121,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα 33, Ειδικό Φορέα 220 και ΚΑΕ 2733 πίστωσης και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 4 του ΠΔ 80/2016. Καταχωρήθηκε με α/α 44442 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: Μηδέν (0)
Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας
Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ημερομηνία: 1/6/2017

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/


 

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ξυδάκη για την απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας


 Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ξυδάκη για την απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας
19/06/2017

Με το νόμο 3996 και το άρθρο 42 αυτού, όσοι συνταξιούχοι που έπαιρναν το επίδομα απολύτου αναπηρίας εργάζνταν, εξαιρούντο από τις μειώσεις των συντάξεών τους. Δυστυχώς ο νόμος 4387 δεν περιέλαβε καμία εξαίρεση των βαριά αναπήρων από τις μειώσεις αυτές. Ελπίζω να γίνει δεκτό το αίτημα του βουλευτή, που είναι και δικό μας αίτημα, και οι συνταξιούχοι με βαριές αναπηρίες που παίρνουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας να έχουν τη δυνατότητα χωρίς μείωση των συντάξεών τους να εργάζονται, με διάταξη αντίστοιχη του άρθρου 42 του νόμου 3996.
Μανώλης Μπασιάς


ΕΠΙΚΑΙΡΗ  ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κ. Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΜΑ: «Απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας»
Με βάση το άρθρο 20 του Ν.4387/2016, (ΦΕΚ 85/12-05-2016) σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και αναλαμβάνουν εργασία, οι ακαθάριστες συντάξιμες αποδοχές -κύριες και επικουρικές- καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται. Επιπλέον για το διάστημα αυτό καταβάλλονται εκ μέρους τους και ασφαλιστικές εισφορές.
Το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο είχε προβλέψει ότι οι συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας που είχαν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/77 καθώς και οι συνταξιούχοι που έπαιρναν εξωϊδρυματικό επίδομα (τετραπληγικοί, παραπληγικοί) δεν θα υφίσταντο τις «κυρώσεις» που προέβλεπαν οι νόμοι, στις περιπτώσεις που αναλάμβαναν εργασία ή αυτοαπασχολούνταν μετά την έναρξη της συνταξιοδότησης.
Το γεγονός ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν εξαιρεί αυτή την ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού προκαλεί σοβαρά εμπόδια στην αξιοπρεπή διαβίωση των μελών της. Με δεδομένη επιπλέον τη μείωση των συντάξεων τους -η οποία εξάλλου έγινε και στο γενικό πληθυσμό- ένας συνταξιούχος αναπηρίας πολλές φορές καλείται αναγκαστικά να έχει επιπλέον κάποια έσοδα που θα λειτουργούν ως συμπλήρωμα του εισοδήματός του, ώστε να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες της αναπηρίας του.
Σημειώνεται ότι ως εργασία μπορεί να νοηθεί -για παράδειγμα- ακόμη και η συγγραφή ενός βιβλίου ή άλλες δραστηριότητες και απασχολήσεις που ενδέχεται να αποφέρουν στον συνταξιούχο με αναπηρία συμβολικό μόνο εισόδημα.
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
- Προτίθεται να εξαιρέσει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τους συνταξιούχους με αναπηρία, ώστε να δύνανται αυτοί να απασχοληθούν για συμπλήρωση του εισοδήματός τους, τουλάχιστον ως ένα ύψος πρόσθετων αποδοχών από την απασχόλησή τους;

Ο ερωτών  Βουλευτής
Ξυδάκης Νικόλαος

Πηγή: http://www.syriza.gr/ 

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

«Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%)».


«Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών
με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης
Σχολής Καλών Τεχνών (καθ' υπέρβαση του αριθ-
μού εισακτέων σε ποσοστό 5%)».
    Αριθμ.  Φ.151/89341  /Α5
(5)
    Τροποποίηση    της    με    αριθμ.    Φ.151/17475/
Β6/2014  υπουργικής  απόφασης  (ΦΕΚ  358  Β ́) 
«Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών
με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης
Σχολής Καλών Τεχνών (καθ' υπέρβαση του αριθ-
μού εισακτέων σε ποσοστό 5%)».
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
    Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ ́ της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α ́) «Ενιαίο Λύκειο,
πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του
από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001
(ΦΕΚ 90 Α ́).
2.  Τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  35  του 
ν.  3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ́) «Ρύθμιση θεμάτων του πα-
νεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης και άλλες διατ
άξεις», όπως τροποποιήθηκε
με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ  193  Α ́)  και  την  παρ.  2  του  άρθρου  έκτου  του 
ν.  4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α ́), συμπληρώθηκε με το άρθρο
7 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α ́) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α ́).
3.  Τις  διατάξεις  της  υπ'  αριθ.  Φ.151/2995/Β6/2010 
(ΦΕΚ 55 Β ́) υπ’ απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδα-
στών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστι-
κών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» όπως
τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.151/152/Α5/2015
(ΦΕΚ 69 Β ́).
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι-
κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Την έκφραση πρότασης- εισήγησης της Συνέλευσης
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (συνεδρία 22.11.2016)
όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο (συνεδρία
02.02.2016).
6. Το π.δ. 125/2016 « Διορισμός Υπουργών , Αναπλη-
ρωτών. Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210 Α ́).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νο-
μοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα  κυβερνητικά 
όργανα  όπως  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο  του 
π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98- Α) κατ' εφαρμογή της οποίας
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
8. Την Φ1/Α/633/87552/Β1/25-05-2017 εισήγηση της
Προϊσταμένης  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  2 
«Ανακοίνωση  ειδικών  εξετάσεων»,  της  με  αρ.  πρωτ. 
Φ.151/17475/Β6/2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 358 Β ́)
«Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σο-
βαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
(καθ'  υπέρβαση  του  αριθμού  εισακτέων  σε  ποσοστό 
5%)» ως εξής:
«1. Οι ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των καλλι-
τεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με σοβαρές παθή-
σεις για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών
Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. διενεργούνται από 1η Δεκεμβρίου
έως και 10 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Οι αιτήσεις και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμ-
ματεία  του  Τμήματος  Εικαστικών  Τεχνών  της  Σχολής 
Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. από 5 Νοεμβρίου έως και 20
Νοεμβρίου εκάστου έτους.»
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Μαρούσι, 29 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Για την πλήρη ενημέρωσή σας αναρτούμε και την αρχική απόφαση του 2014

Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Φ.151/17475/Β6
Έτος: 2014
ΦΕΚ: Β 358 20140214
Τέθηκε σε ισχύ: 14.02.2014
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ημ.Υπογραφής: 07.02.2014
Τίτλος
Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%).
Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 5 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ. Α'/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α'). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ. Α'/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/τ. Α'/2013) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α'/2013). 3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.151/2995/Β6/2010 (ΦΕΚ 55/τ. Β'/25.1.2010) Υπ. Απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών». 4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 5. Την έκφραση γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 31.10.2013) όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο (συνεδρία 14.11.2013). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 90595/05.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1667/τ. Β'/05-07-13) απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 ΦΕΚ 98-Α) κατ' εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις
Κείμενο Αρθρου
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρ. 35 του Ν. 3794/2009 (Α' 156) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α' 193) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α' 268) και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Αρθρο: 2
Τίτλος Αρθρου
Ανακοίνωση ειδικών εξετάσεων
Κείμενο Αρθρου
1. Οι ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών διενεργούνται μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, εκάστου έτους.
2. Η ανακοίνωση με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Αρθρο: 3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους
Κείμενο Αρθρου
1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, υποβάλλονται από τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών και είναι τα εξής:
α) αίτηση συμμετοχής (έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία), β) τίτλος σπουδών,
γ) δύο (2) μικρές φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου, δ) πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση, ε) επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο που επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επιδεικνύει πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.
3. Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων
Κείμενο Αρθρου
1. Οι ειδικές εξετάσεις διενεργούνται από Επταμελή Επιτροπή Εξετάσεων, από καθηγητές του Τμήματος, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και σε περίπτωση απουσίας ή έλλειψης του ο αρχαιότερος από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας).
2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται στις ειδικές εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
3. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
4. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών, της Σχολής Καλών Τεχνών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει απαρτία όταν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία.
6. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, καθορίζει τα θέματα, ορίζει τους επιτηρητές, επιλαμβάνεται και επιλύει οποιοδήποτε θέμα ανακύψει σχετικά με τις εξετάσεις, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί και καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Εισιτήριες δοκιμασίες
Κείμενο Αρθρου
1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α' έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν ένα (1) έως δύο (2) εικαστικά έργα, από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου και προσκομίζουν φάκελο με σχετική εργασία, μέχρι κατ' ανώτερο όριο 15 έργα την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί και με μειωμένη οπτική οξύτητα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.
2. Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τον τρόπο, τον τόπο και την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων.
3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια, οι πινακίδες καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον επιτηρητή τα έργα του προς βαθμολόγηση.

Αρθρο: 6
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτηρητές Εξετάσεων
Κείμενο Αρθρου
1. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του διοικητικού προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών των κλάδων ΠΕ, TE και ΔΕ, ο αριθμός και η ορισμός των οποίων γίνεται από τον Πρύτανη.
2. Οι Επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων.

Αρθρο: 7
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους
Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του υποψηφίου λόγω ασθένειας, μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια των εξετάσεων για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα ίσο με τις ημέρες απουσίας.
2. Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.
3. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην ίδια αίθουσα μόνο μετά από κοινή συμφωνία και έγκριση του Επιτηρητή.
4. Κατά την είσοδο των εξεταζόμενων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζόμενων σύμφωνα με το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίων» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Διεξαγωγή εξετάσεων
Κείμενο Αρθρου
1. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα προς βαθμολόγηση έργα του καθώς και μικρό αδιαφανή φάκελο στον οποίο περιέχεται κάρτα με τα στοιχεία του και τον αριθμό των έργων του.
Στη συνέχεια ο Επιτηρητής παρουσία του υποψηφίου ελέγχει τα στοιχεία του υποψηφίου, κλείνει και τους δυο φακέλους, επικολλά τον μικρό στο μεγαλύτερο και τους μονογράφει.
2. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Αρθρο: 9
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχία διαγωνιζομένων
Κείμενο Αρθρου
1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών.
2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους, και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων.
3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται από την Επιτροπή Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Αρθρο: 10
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Βαθμολόγηση των έργων
Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υποψηφίων, σε κλίμακα από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).
2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, διαιρούμενο διά του αριθμού των μελών αυτής.
4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού, που είναι σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.
7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων.

Αρθρο: 11
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής
Κείμενο Αρθρου
1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία για εγγραφή εντός της προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης.
2. Εκείνοι που δεν μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυπέρβλητου κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.
3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Απόφαση υφυπουργού Πετρόπουλου με ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ.

Απόφαση υφυπουργού Πετρόπουλου με ΘΕΜΑ:
Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑTA Α΄ & Β΄
Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κωδικας : 10110 Αθήνα
Fax : 2103368148
Τηλέφωνα : 2131516774, -777, 2103368157
(μισθωτοί ιδιωτικού τομέα)
2131516746, -748, -778
(μισθωτοί δημόσιου τομέα &
αυτοαπασχολούμενοι)
E-mail  :  proasf@ypakp.gr
 Η ταυτότητα του υπογράφοντος είναι άγνωστηΥπεγράφη από INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Χρόνος: 2017.06.16 10:08:44 +03'00' Αιτία: Θέση: Athens
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2017 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6
Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/οικ.7262/Δ15.110


Προς: ΕΤΕΑΕΠ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
α. Γραφείο Διοικητή
Φιλελλήνων 13 -15, 10557 Αθήνα
β. Αυτοτελές Τμήμα
Υποστήριξης Ασφάλισης & Παροχών
Σταδίου 24, 10561 Αθήνα

Κοιν.: 1. ΕΦΚΑ
Γραφείο Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8, 10241 Αθήνα
2. Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Σταδίου 29, 10110 ΑθήναΘΕΜΑ:
Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ.
Σχετ.:
Η Φ80020/οικ.26308/Δ15.476/30.6.2016 (ΑΔΑ: ΩΤΝ4465Θ1Ω-ΣΕΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου μας.

Σε συνέχεια της (α) σχετικής εγκυκλίου μας και με αφορμή ερωτήματα που έχετε υποβάλει στο Υπουργείο, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) ως προς τον υπολογισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, διευκρινίζονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 96 παρ. 1 του ν.4387/2016, εφαρμόζονται σε όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται στο ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) από 1.1.2015 και εφεξής, με έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1.1.2015 και μετά.
Συνεπώς, σε όσες από τις ανωτέρω αιτήσεις έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης, πριν ή μετά την ισχύ του ν. 4387/2016, με βάση το προγενέστερο νομικό πλαίσιο, οι αποφάσεις αυτές είναι μη νόμιμες και πρέπει να αναθεωρηθούν οίκοθεν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που τις εξέδωσαν. Σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζονται όπως οι νομίμως εκδοθείσες καταβαλλόμενες ή καταβλητέες την 12.5.2016 επικουρικές συντάξεις, οι οποίες αναπροσαρμόζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και της ΥΑ οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605).
2. Αιτήσεις, όμως, συνταξιοδότησης (γήρατος-αναπηρίας-θανάτου) που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 και μετά, και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών
διατάξεων η καταβολή της σύνταξης ανατρέχει σε χρόνο πριν την 1.1.2015, κρίνονται ως προς τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης με βάση το ισχύον κατά την έναρξη καταβολής της σύνταξης προγενέστερο νομικό πλαίσιο. Η σύνταξη, στη συνέχεια, αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του ν.4387/2016 και της Υπουργικής Απόφασης οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6
3. Αιτήσεις συνταξιοδότησης με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι οποίες κατατέθηκαν μέχρι και την 31.12.2014 και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων η έναρξη καταβολής της σύνταξης αρχίζει μετά την 1.1.2015, κρίνονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση το προγενέστερο νομικό πλαίσιο και, στη συνέχεια, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του ν.4387/2016 και της Υπουργικής Απόφασης οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605).
4. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξης (λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας), είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση, είτε η απόφαση αυτή εκκρεμεί, το ποσό της σύνταξης καθορίζεται με βάση το νομικό πλαίσιο που ισχύει κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής της, κατ’ ανάλογη εφαρμογή με τα ισχύοντα στον φορέα κύριας ασφάλισης (άρθρο 94 ν. 4387/2016). Ως εκ τούτου, εφόσον το απαιτούμενο για συνταξιοδότηση όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1.1.2015 και, συνεπώς, η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την ημερομηνία αυτή, η σύνταξη υπολογίζεται (ή επανυπολογίζεται μετά τη λήξη της αναστολής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Κατ’ αντιστοιχία, επίσης, με τον κύριο φορέα ασφάλισης στη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, κριτήριο για το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ως προς τον υπολογισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, εκτός εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν έχει διακοπεί η εργασία, οπότε κριτήριο είναι η ημερομηνία διακοπής της εργασίας του ασφαλισμένου.
Στις περιπτώσεις παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 νομικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης, ανεξάρτητα εάν η σχετική αίτηση για την εκ νέου κρίση από τα ΚΕ.Π.Α. υποβλήθηκε πριν ή μετά την 1.1.2015. Σε περίπτωση, όμως, που προκύπτει διακοπή της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η σύνταξη επαναχορηγείται μετά την 1.1.2015, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο. Ομοίως, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος μετά την 1.1.2015, ο υπολογισμός της σύνταξης γήρατος γίνεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο.
6. Στις περιπτώσεις αιτήσεων μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου του Ταμείου, διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός της σύνταξης των δικαιοδόχων μελών πραγματοποιείται με βάση τα ποσοστά σύνταξης που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.
7. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, διευκρινίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου (13.5.2016) το πρώην ΕΤΕΑ και από 1.1.2017 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο αυτό, και παύει να χορηγεί λοιπές
παροχές πλην της επικουρικής σύνταξης, όπως έξοδα κηδείας, επίδομα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου-τέκνων). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6
Αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12.5.2016 κρίνονται με βάση το προϊσχύον νομικό πλαίσιο (καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις), ενώ η προσαύξηση της σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων παύει να χορηγείται σε όσους η σύνταξή τους υπολογίζεται με τον νέο τρόπο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016.
8. Αναφορικά, τέλος, με τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 42 παρ. 5 περ. βα του ν.4052/2012, όπως ισχύει, θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας, μετά την τροποποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων με προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου μας.Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου
3. Γραφείo κας Γενικής Γραμματέως ΚΑ
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών Κοιν. Ασφάλισης,
& Οικον. Υπηρεσιών
5. Όλες τις Δ/νσεις & αυτοτελή τμήματα της ΓΓΚΑ
6. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών
7. Δ/νση Οικον. Εποπτείας & Επιθεώρησης Ν.Π.
8. Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού &
Υπηρεσιών -ΙΡΙΔΑ
9. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
Τμήματα Α΄ & Β΄ (3 αντίγραφα)
Ο Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναστάσιος Πετρόπουλος 

Μειωμένες επικουρικές για όσους υπέβαλαν αίτηση μετά την 1/1/2015 |

kathimerini.gr
Μειωμένες επικουρικές για όσους υπέβαλαν αίτηση μετά την 1/1/2015 | Ελληνική Οικονομία
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
3 λεπτά

Μειωμένες επικουρικές συντάξεις επιφυλάσσει για χιλιάδες ασφαλισμένους η αναθεώρηση όλων των συνταξιοδοτικών αποφάσεων του Επικουρικού Ταμείου Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) που κατατέθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, ακόμη κι αν εκδόθηκαν πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, τον Μάιο του 2016, όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.
Μάλιστα, το έγγραφο παρότι προβλέπει την αναθεώρηση, πιστοποιεί και την αδυναμία έκδοσης των συγκεκριμένων επικουρικών συντάξεων και προαναγγέλλει νομοθετική ρύθμιση.
Αναλυτικά, εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας χαρακτηρίζει «μη νόμιμες» τις αποφάσεις που εκδόθηκαν με βάση το προγενέστερο νομικό πλαίσιο και ξεκαθαρίζει πως πρέπει να αναθεωρηθούν.
Και αυτό, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου ορίζει ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού, που οδηγεί σε χαμηλότερες συντάξεις, ισχύει για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται στο ΕΤΕΑΕΠ από 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, με έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1/1/2015 και μετά.
Στην απόφαση τονίζεται επίσης, ότι αιτήσεις συνταξιοδότησης (γήρατος - αναπηρίας - θανάτου) που έχουν μεν υποβληθεί στο ΕΤΕΑΕΠ από 1/1/2015 και μετά, όμως βάσει διατάξεων η καταβολή της σύνταξης ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη του 2015, κρίνονται ως προς τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης με βάση το προγενέστερο του νόμου Κατρούγκαλου καθεστώς. Στη συνέχεια βέβαια, επιβάλλονται και στις συγκεκριμένες συντάξεις, οι μειώσεις που επιβλήθηκαν το καλοκαίρι του 2016.
Το ίδιο ισχύει και για αιτήσεις συνταξιοδότησης με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι οποίες κατατέθηκαν μέχρι και την 31/12/2014 και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων η έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης αρχίζει μετά την 1/1/2015.
Ειδικά για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξης (λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας), είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση είτε η απόφαση αυτή εκκρεμεί, το ποσό της σύνταξης καθορίζεται με βάση το νομικό πλαίσιο που ισχύει κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής της.
Συνεπώς, εφόσον το απαιτούμενο για συνταξιοδότηση όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1/1/2015 και, συνεπώς, η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την ημερομηνία αυτή, η σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, ή επανυπολογίζεται μετά τη λήξη της αναστολής.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αιτήσεων μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, ο υπολογισμός της σύνταξης των δικαιοδόχων μελών πραγματοποιείται με βάση τα ποσοστά σύνταξης που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων.
Κλείσιμο προβολής ανάγνωσης
Ρυθμίσεις τυπογραφίας
Αφήγηση
 

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Αξημέρωτα, με το δρεπάνι


Αξημέρωτα, με το δρεπάνι
Γραμματα Aναγνωστων
Αξημέρωτα, με το δρεπάνι
Κύριε διευθυντά
Οταν ήμουν μικρό παιδί, βοηθούσα τους γονείς μου στις αγροτικές εργασίες. Το χωράφι ήταν το δεύτερο σπίτι μας. Ολες οι δραστηριότητες με το χέρι. Το καλοκαίρι πολλές φορές κοιμόμασταν το βράδυ εκεί για να ξυπνήσουμε πολύ πρωί την άλλη ημερα και να θερίσουμε το σιτάρι με το δρεπάνι. Τώρα, συνταξιούχος πλέον, έφερα εκεί τα βήματά μου για να ζήσω παλιές στιγμές. Ομως βρήκα μέσα τους μνηστήρες με τη στολή της Δασικής Υπηρεσίας. Εδώ, μου είπαν, είναι δάσος. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Ούτε να κόψεις δύο κλαδιά για να ζεσταθείς.  Εμεινα κατάπληκτος! Ευτυχώς την οργή και τη λύπη μου απάλυνε η είδηση ότι και το αεροδρόμιο του Ελληνικού είναι δάσος. Αφού στη χώρα μας τα αεροπλάνα προσγειώνονταν σε δάση, είναι επόμενο ότι όλα τα παράλογα μπορεί να συμβούν. Ακομη και να μου δεσμεύσουν αυθαίρετα την πατρική μου περιουσία.  Ο Θεός σώζοι την Ελλάδα.

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: τι ισχύει για την παράλληλη απασχόληση


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: τι ισχύει για την παράλληλη απασχόληση
16-20 λεπτά
kathimerini.gr
Τα ανώτατα και κατώτατα όρια ασφαλιστέου εισοδήματος που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οι 5.860 και 586 ευρώ τον μήνα αντίστοιχα, καθώς και τον τρόπο που αθροίζονται τα εισοδήματα προκειμένου να συμπληρωθούν αυτά, καθορίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την παράλληλη και πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα.
Προσοχή: το ταμείο διευκρινίζει ότι με το νόμο Κατρούγκαλου επέρχεται μια βασική αλλαγή που αφορά στην κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.2084/1992, όπως ίσχυε, περί υποχρεωτικής ασφάλισης και καταβολής μίας ασφαλιστικής εισφοράς σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, των «νέων» ασφαλισμένων, που είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας.
Πλέον, όλοι ασφαλίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 για το σύνολο των εργασιών που παρέχουν. Ειδικά για τους δημόσιους υπαλλήλους, «παλαιούς» και «νέους», που παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως μισθωτοί, προκύπτει επίσης υποχρέωση ασφάλισης σε όλους τους κλάδους.
Αναλυτικά, η εγκύκλιος παρέχει οδηγίες για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού εισφορών και την εισφοροδότηση στις περιπτώσεις άσκησης πολλαπλών/παράλληλων ασφαλιστέων δραστηριοτήτων/ιδιοτήτων Μη Μισθωτών ή Μισθωτών - Μη Μισθωτών.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΙΣ (παρ. 1 των άρθρων 17 και 36 Ν. 4387/2016).
Από 01/01/2017, πρόσωπα που ασκούν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα υπάγονται σε ένα φορέα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, και για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 5, 38, 39 και 40 του ν.4387/2016.
Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Κατά τη διαδικασία δημιουργίας της βάσης υπολογισμού εισφορών διακρίνονται οι εξής κατηγορίες :
Α.1 ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης και άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόλησης για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ βάσει των σχετικών διατάξεων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του Δημοσίου και τ. ΟΑΕΕ ή του τ. ΕΤΑΑ αντίστοιχα, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται κατ' αρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από τη μισθωτή εργασία και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος ή της αυτοαπασχόλησης.
Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται το ποσό των €5.860,80.
Ως κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των €586,08.
Το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, €586,08 ισχύει ακόμη και αν πρόκειται για μισθωτό κάτω των 25 ετών ή για ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση κάτω της 5ετίας.
Α.2 ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης ή απασχόλησης στο Δημόσιο και άσκησης αγροτικής δραστηριότητας για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ βάσει των σχετικών διατάξεων του τ.ΟΓΑ, ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την αγροτική δραστηριότητα.
Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις μισθωτής απασχόλησης και αγροτικής δραστηριότητας, λαμβάνεται κατ' αρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την μισθωτή εργασία και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα.
Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των €5.860,80 ενώ το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος διαμορφώνεται σε €410,26 (κατώτατο όριο εισοδήματος βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016).
Α.3 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Σε περίπτωση άσκησης περισσοτέρων της μίας μη μισθωτών επαγγελματικών δραστηριοτήτων/ιδιοτήτων για τις οποίες θα προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης σε τουλάχιστον δύο εκ των προϋφιστάμενων φορέων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα.
Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται κατ' αρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από τη βασική πηγή βιοπορισμού, δηλαδή το υψηλότερο εισόδημα, και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των λοιπών δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους.
Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των €5.860,80 ενώ το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος διαμορφώνεται σε €586,08 (ακόμη και αν πρόκειται για ασφαλισμένο που για τις δύο εκ των πολλαπλών δραστηριοτήτων θεωρείται ότι είναι ασφαλισμένος κάτω της 5ετίας).
Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρ. 40 του ν.4387/2016 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.1140/1981 (περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ ασφαλισμένων ή Συνταξιούχων άλλων ΦΚΑ), και πλέον από 01/01/2017 ασφαλισμένοι με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, καταβάλλουν εισφορά στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ιδίου άρθρου.
Εισοδήματα από Αγροτική δραστηριότητα, μη ασφαλιστέα κατά τα ανωτέρω, στον Κλ. Κύριας Ασφάλισης Αγροτών έως 31/12/2016, έπονται κάθε άλλου στο κριτήριο βιοπορισμού.
Α.4 ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης μισθωτής εργασίας και πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων (ως η ανωτέρω περίπτωση Α.3), ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα.
Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις ανωτέρω περιπτώσεις, λαμβάνεται κατ' αρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την μισθωτή εργασία και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των λοιπών δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους.
Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των €5.860,80 ενώ το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος διαμορφώνεται σε €586,08.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
- Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών από τη μισθωτή απασχόληση και επί του εισοδήματος από κάθε ιδιότητα/δραστηριότητα, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 38, 39 και 40 του ν.4387/2016 όπως ισχύουν.
- Συνεισπραττόμενες εισφορές (μη μισθωτών) που υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος καθώς και οι λοιποί κλάδοι (π.χ. Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας ) υπολογίζονται, κατ' ελάχιστο, επί της κατώτερης βάσης μηνιαίου εισοδήματος.
- Οι διατάξεις του άρθρου 98 του ανωτέρω νόμου που αφορούν στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων (ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ) εφαρμόζονται επί της ασφαλιστικής εισφοράς που προκύπτει από το εισόδημα αυτοαπασχόλησης.
- Για την διαπίστωση ενεργής Ιδιότητας Μισθωτού κατά την 01/01/2017, λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη ενημέρωση που διαθέτει το Μητρώο Ασφ/νων ΕΦΚΑ και μετά την ολοκλήρωση διασύνδεσης των συστημάτων, ο Αναλυτικός Λογαριασμός Ασφάλισης με οριστικοποιημένες εγγραφές της αντίστοιχης περιόδου.
- Για τη διαμόρφωση της βάσης υπολογισμού εισφορών μη μισθωτών στις περιπτώσεις μερικής μισθωτής απασχόλησης, από την κατώτερη βάση αφαιρούνται οι αποδοχές μερικής - μειωμένης απασχόλησης.
Στο παράρτημα της παρούσης παρατίθενται τα κατώτατα όρια και το ποσοστό ασφαλίστρου κλάδου σύνταξης, ανά αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και το τελικό κατώτατο όριο και το ποσοστό ασφαλίστρου που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης επί αυτού.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017 αποτελούν οι μηνιαίες αποδοχές σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης και το μηνιαίο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας/ιδιότητας.
Συνεπώς για τον καθορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ύψος του εισοδήματος που προέρχεται από κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα.
Η μεθοδολογία διαμόρφωσης της βάσης παρατίθεται κατά αντιστοιχία της κατηγοριοποίησης που προηγήθηκε.
ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Ή ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Α.1, Α.2)
Ελέγχεται το εισόδημα ως προς το ανώτατο και κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ως εξής:
α. Αν οι αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος 5.860,80 €), οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ανώτατου ορίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ή 38 του Ν.4387/2016 και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών για την επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα.
β. Αν οι αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, προστίθεται το εισόδημα της επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας. Αν το άθροισμα υπερβαίνει το ανώτατο όριο περικόπτεται το εισόδημα Μη Μισθωτής δραστηριότητας.
Η εισφορά υπολογίζεται στο εισόδημα της Μισθωτής απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ή 38 του Ν.4387/2016 και της Μη Μισθωτής δραστηριότητας, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις των άρθρων 39,40, και 98.
γ. Αν τα δύο εισοδήματα αθροιστικά είναι μεταξύ κατώτατου και ανώτατου ορίου, τότε το σύνολο του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ή 38 και το σύνολο του εισοδήματος από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39, 40 και 98 του Ν.4387/2016.
δ. Αν το άθροισμα του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας υπολείπεται του κατώτατου ορίου μηνιαίου εισοδήματος, τότε:
• το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ή 38 του Ν.4387/2016
• το εισόδημα από ελεύθερη ή αγροτική δραστηριότητα υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39, 40 & 98 του Ν.4387/2016. Η εισφορά, στο ποσό που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου (586,08€ ή 410,26€) υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 ή 40 του ν. 4387/16 κατά περίπτωση.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Α.3 )
Ελέγχεται το εισόδημα ως προς το ανώτατο και κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ως
εξής:
α. Αν το μεγαλύτερο εισόδημα (βιοποριστικό κριτήριο) υπερβαίνει την ανώτατη βάση περικόπτεται στο ύψος της ανώτατης βάσης.
Η εισφορά υπολογίζεται σύμφωνα με την διάταξη που διέπει την Ιδιότητα από την οποία προέρχεται το εισόδημα (άρθρ. 39,40,98).
β. Αν το μεγαλύτερο εισόδημα υπολείπεται της ανώτατης βάσης συμπληρώνεται από το δεύτερο εισόδημα.
Αν το άθροισμα υπερβαίνει την ανώτερη βάση, περικόπτεται το δεύτερο κατά σειρά βιοπορισμού εισόδημα.
Οι εισφορές υπολογίζονται για κάθε εισόδημα με την αντίστοιχη διάταξη (ως ανωτέρω).
γ. Αν το άθροισμα πρώτου και δεύτερου εισοδήματος είναι μεταξύ κατώτατης και ανώτατης βάσης, τα εισοδήματα παραμένουν ως έχουν και εισφοροδοτούνται ανάλογα.
δ. Αν το άθροισμα των εισοδημάτων είναι κάτω της κατώτατης βάσης, σε κάθε περίπτωση ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η κατώτατη βάση (586,08 €).
ε. Αν τα εισοδήματα εμφανίζονται σε μία πηγή, το εισόδημα κατανέμεται ισόποσα σε κάθε Ιδιότητα ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή:
• Αν το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει την ανώτατη βάση, θα περικόπτεται στο σύνολό του πριν την κατανομή.
• Αν το συνολικό εισόδημα είναι κάτω από την κατώτατη βάση, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται, το κατά περίπτωση, κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα.
Τα αναφερόμενα της περ. ε εφαρμόζονται και στην περίπτωση ισόποσου εισοδήματος προερχόμενων από δύο πηγές εισοδημάτων.
Ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζουν την εισφοροδότηση κάθε δραστηριότητας/ιδιότητας.
ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Α.4)
Εφαρμόζονται συνδυαστικά τα περιλαμβανόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις (Α.1, Α.2 &
Α.3).
Για την δημιουργία της βάσης υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται αρχικά το εισόδημα από την μισθωτή απασχόληση και στη συνέχεια προστίθεται το εισόδημα από κάθε μία μη μισθωτή δραστηριότητα κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους (βιοποριστικό κριτήριο).
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 1 και 2 εδ.β,' και 75 παρ. 1 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α') οι δημόσιοι όσο και οι δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι ήταν «παλαιοί» ασφαλισμένοι, εφόσον κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που λογίζονταν συντάξιμη η υπηρεσία τους σύμφωνα με τη νομοθεσία του Δημοσίου , παρείχαν και άλλη εργασία υπακτέα στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε διαφορετικό εργοδότη, υπάγονταν υποχρεωτικά για τη δεύτερη αυτή εργασία τους στην ασφάλιση μόνο του Κλάδου Κύριας σύνταξης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι «νέοι» ασφαλισμένοι οι οποίοι παράλληλα με την εργασία τους ως δημόσιοι υπάλληλοι, παρείχαν και άλλη εργασία προς άλλο εργοδότη υπακτέα στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν εξαιρούνταν για την απασχόλησή τους αυτή από την ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , αλλά είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν φορέα ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.2084/92, κατά τα γνωστά.
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.1 του Ν.4387/2016 από 1/1/2017 ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο.
Κατά συνέπεια, από την 1/1/2017 και εφεξής οι δημόσιοι υπάλληλοι «παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία ως μισθωτοί (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) υπάγονται, εκτός από την απασχόλησή τους ως δημόσιοι υπάλληλοι (άρθρο 4 και 5 του Ν.4387/2016), και για την απασχόλησή τους αυτή ( ως μισθωτοί άρθρο 38 του Ν.4387/2016) στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ για όλους τους κλάδους.
Για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:
Δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται π.χ. από 1/6/2009 μέχρι σήμερα παράλληλα σε ασφαλιστέα στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργασία:
• Εάν είναι «παλαιός» ασφαλισμένος, για την εργασία του αυτή, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2009 μέχρι 14/7/2010 εξαιρείτο από την ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ για το χρονικό διάστημα από 15/7/2010 μέχρι 31/12/2016 είχε υποχρέωση ασφάλισης μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
• Εάν είναι «νέος» ασφαλισμένος, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2009 μέχρι την 14/7/2010 εξαιρείτο από την ασφάλιση του Ιδρύματος, ενώ για το χρονικό διάστημα από την 15/7/2010 μέχρι 31/12/2016 είχε δικαίωμα επιλογής φορέα ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.2084/1992 (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ).
Από 1/1/2017 και για τις δύο ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις έχει υποχρέωση ασφάλισης σε έναν φορέα, εν προκειμένω στον ΕΦΚΑ, και καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4387/2016 ως δημόσιος υπάλληλος και σύμφωνα με το άρθρο 38 του ίδιου νόμου ως μισθωτός υπαγόμενος στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για όλους τους κλάδους (σύνταξη , ασθένεια, επικουρικό, συνεισπραττόμενους κλάδους) , με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 5 παρ.2 α και 38 παρ. 2 α σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Μισθωτή - Μη Μισθωτή) - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΦΟΡΕΑ (παρ.2 του άρθρου 36 Ν.4387/2016).
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 ρυθμίζεται η εισφοροδότηση προσώπων που ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία και αυτοαπασχόληση), για τις οποίες μέχρι 31/12/2016 προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής σε έναν μόνο φορέα κύριας ασφάλισης.
Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος καταβάλλει:
α) εισφορά βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το εισόδημα που προέρχεται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας και
β) εισφορά βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 για τυχόν υπάρχον εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 περί κατωτάτου ορίου μηνιαίου εισοδήματος.
Το άθροισμα του εισοδήματος από την εξαρτημένη εργασία και το ελεύθερο επάγγελμα δεν μπορεί να υπολείπεται του κατωτάτου ορίου εισοδήματος, δηλαδή του ποσού των €586,08 ή (€410,26 για τους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας), και να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, δηλαδή το ποσό των €5.860,80.
Παράδειγμα:
Ιατρός (ασφαλισμένος άνω της 5ετίας), παρέχει μισθωτή εργασία σε ιδιωτική κλινική και συγχρόνως διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο. Και για τις δύο αυτές δραστηριότητες μέχρι 31/12/2016 υπαγόταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ.
Από 01/01/2017 ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει:
α) εισφορά βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το εισόδημα που προέρχεται από την παροχή μισθωτής εργασίας και
β) εισφορά βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος.

ΚΕΚ ΑμεΑ 2017


 ΚΕΚ ΑμεΑ 2017
Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος σας ανακοινώνει ότι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στην Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία. Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στον Φ.Τ.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι τα εξής: Κεραμικής, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, Διοικητικών και Οικονομικών Στελεχών Επιχειρήσεων, για τους αποφοίτους λυκείου.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 58 ετών και να προσκομίσουν στην Σχολή τα εξής δικαιολογητικά :
• Κάρτα Ανεργία ΑμεΑ και φωτοαντίγραφο αυτής
• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αντίγραφο τίτλου σπουδών
• Ιατρική γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ
• Αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης ή ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 20.000 Ευρώ.
• Αντίγραφο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης, ή οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους, με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 30.000 Ευρώ.
• Αριθμός μητρώου ΙΚΑ(ΑΜΑ) αν υπάρχει
• Αριθμός ΑΜΚΑ από το ΚΕΠ
• ΑΦΜ από εφορία
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων και αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
• Υπεύθυνη δήλωση του νόµου Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι «σύµφωνα µε την παρ.2 άρθρο 11 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας µε την οποία δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από την, κατά παρ.5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. (Βεβαιώνω ότι τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια εκ των πρωτοτύπων που έχω στα χέρια μου)».
• Ειδικά οι ομογενείς θα πρέπει να προσκομίσουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Στα προγράμματα δεν δύνανται να συμμετέχουν όσοι κατά τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια έχουν συμμετάσχει σε κατάρτιση της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών του Οργανισμού. Σε περίπτωση επαναφοίτησης ο/η καταρτιζόμενος ΔΕΝ δικαιούται το ωριαίο επίδομα κατάρτισης και καλύπτει μόνο τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί από υποψήφιους /ες που παρακολουθούν στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών για πρώτη φορά.
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας, (Γαλατσίου 19, Γαλάτσι), τηλ. 210-2023687και 210-2110878, από 13-06-2017 έως 30-06-2017 και ώρες 8.30 π.μ. -13.00 μ.μ.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Πηγή: https://www.facebook.com/
 

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΕΝΦΙΑ σε 7,4 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

ΕΝΦΙΑ σε 7,4 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων
3-4 λεπτά

Από την έντυπη έκδοση
Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr
  Πάνω από 7,4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κληθούν να καταβάλουν και φέτος στο Δημόσιο τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Η κυβέρνηση θα επιβάλει και κατά το τρέχον έτος τον φόρο αυτό χωρίς αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του σε σύγκριση με πέρυσι.
Ως εκ τούτου, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα στείλει στους λογαριασμούς που τηρούν στο σύστημα ΤΑΧΙSnet περίπου 7,35 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 55.000 νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του 2017.
Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, η απαλλαγή των αγροτεμαχίων και των λοιπών εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ θα ισχύσει και το 2017.
Ωστόσο, φέτος δεν θα ισχύσει τελικά η υπόσχεση που είχε δώσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το «βήμα» της περσινής ΔΕΘ ότι θα αυξηθεί το ποσοστό έκπτωσης από το 50% στο 100% του φόρου για κάθε φορολογούμενο που πληροί τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:
α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Εξάλλου ο τρόπος υπολογισμού των παραπάνω εισοδηματικών ορίων, όπως και των ορίων για την απαλλαγή των τρίτεκνων και των πολύτεκνων από το 100% του φόρου δεν πρόκειται να γίνει δικαιότερος ούτε φέτος. Όλα αυτά σημαίνουν πολύ απλά ότι και κατά το τρέχον έτος:
Πάνω από 7,35 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 55.000 εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα θα κληθούν να ξαναπληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος μάλιστα θα υπολογιστεί επί των ίδιων αντικειμενικών αξιών που ελήφθησαν υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2016. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν. 4223/2013, για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ κάθε έτους λαμβάνονται υπ’ όψιν οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του συγκεκριμένου έτους. Την 1η-1-2017 ίσχυαν οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων που εφαρμόστηκαν και πέρυσι στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Το σχέδιο για τις προσαρμογές των αντικειμενικών αξιών στα πολύ χαμηλότερα επίπεδα των πραγματικών τιμών της κτηματαγοράς έχει αναβληθεί για πολλοστή φορά και σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2018.
 

Ενημέρωση για τη χρήση του πλαστικού χρήματος


Ενημέρωση για τη χρήση του πλαστικού χρήματος
Από την έντυπη έκδοση
Του Γιώργου Κούρου
gkouros@naftemporiki.gr
Τη «φόρμουλα» η οποία θα συγκεντρώνει τα στοιχεία από τις τράπεζες για τις αγορές που πραγματοποιούν με πλαστικό χρήμα οι φορολογούμενοι αναζητεί το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει την εφαρμογή στο Taxisnet που θα ενημερώνει τους υπόχρεους για το ποσό του αφορολόγητου που έχουν καλύψει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο που επεξεργάζονται ήδη τα στελέχη του υπουργείου, με βάση σχετική εισήγηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η ΔΙΑΣ θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία των συναλλαγών ανά ΑΦΜ για κάθε πιστωτικό ίδρυμα χωριστά.
Στη συνέχεια τα συγκεκριμένα στοιχεία θα καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά συστήματα του ΥΠΟΙΚ ώστε να αναρτηθούν στο Taxisnet, από το οποίο οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται για το ποσό του αφορολόγητου ορίου που έχουν συγκεντρώσει μέσω της χρήσης του πλαστικού χρήματος. Οι τράπεζες εξάλλου έχουν ήδη δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα συστήματα για να ενημερώνουν τους πελάτες τους για το αφορολόγητο που έχουν «χτίσει» και ήδη προετοιμάζουν την ειδική εφαρμογή που θα καταγράφει και αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που γίνονται στο υπουργείο Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση το νέο σύστημα μόλις τεθεί σε πλήρη εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους, μέσω του Taxisnet, να ενημερώνονται για το ποσό του αφορολόγητου ορίου που έχουν καταφέρει να «χτίσουν» με τη χρήση πλαστικού χρήματος. [SID:11117864]
«Χτίσιμο» του αφορολόγητου
Για να «κερδίσει» κάποιος το αφορολόγητο θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του, ως εξής:
✓ 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
✓ 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.
✓ 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ένας μισθωτός με εισόδημα 10.000 ευρώ για να δικαιούται το αφορολόγητο ποσό θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 2017, αφορά τη φορολογική δήλωση του 2018, να πραγματοποιήσει με τη χρήση πλαστικού χρήματος δαπάνες 1.000 ευρώ, ενώ:
✓ για εισόδημα 15.000 ευρώ οι δαπάνες μέσω καρτών θα πρέπει να ανέρχονται σε 1.750 ευρώ.
✓ για εισόδημα 20.000 ευρώ το ύψος των απαιτούμενων δαπανών μέσω καρτών ανέρχεται σε 2.500 ευρώ.
✓ για εισόδημα 30.000 ευρώ θα απαιτούνται ανάλογες δαπάνες 4.000 ευρώ,
✓ για εισόδημα 50.000 ευρώ δαπάνες 8.000 ευρώ και
✓ για εισόδημα 80.000 ευρώ δαπάνες 14.000 ευρώ.
Οι δαπάνες που «χτίζουν» το αφορολόγητο
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι δαπάνες που «χτίζουν» το αφορολόγητο είναι οι εξής:
1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός
3. Ένδυση και υπόδηση
4. Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων
5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
6. Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων
7. Επικοινωνίες
8. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών
9. Εκπαίδευση
10. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
11. Άλλα αγαθά και υπηρεσίες
Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εξαιρούνται:
✓ φορολογούμενοι από 70 ετών και άνω
✓ άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω
✓ όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση
 

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Άρειος Πάγος αποφαση 269 του 2017 με θέμα: Σύνταξη λόγω αναπηρίας - Απόλυτη αναπηρία - Εξωιδρυματικό επίδομα -


Δικαστήριο:
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:
269
Ετος:
2017

Περίληψη
Σύνταξη λόγω αναπηρίας - Απόλυτη αναπηρία - Εξωιδρυματικό επίδομα - Τυφλοί -. Στα πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία της απόλυτης αναπηρίας χορηγείται πρόσθετη κοινωνική παροχή σε χρήμα, υπολογιζόμενη σε ποσοστό επί της συντάξεως η οποία ήδη καταβάλλεται σ' αυτά λόγω της αναπηρίας και την οποία προσαυξάνει. Κατ' εξαίρεση η προσαύξηση χορηγείται και επί συντάξεως λόγω γήρατος εφόσον ο δικαιούχος της συντάξεως κατέστη τυφλός. Εξωιδρυματικό επίδομα. Το επίδομα απόλυτης αναπηρίας δεν μπορεί να χορηγείται αθροιστικά με το εξωιδρυματικό επίδομα, ως προς το οποίο, άλλωστε, ρητώς ορίζεται ότι «καταβάλλεται εκ μιας μόνον πηγής». Για τους ολικά τυφλούς, που υπήρξαν εργαζόμενοι, προβλέπεται ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (διότι με χρόνο ασφάλισης 15 ετών παίρνουν πλήρη σύνταξη). Τα πρόσωπα αυτά, αν και συνταξιούχοι λόγω γήρατος, λαμβάνουν επιπλέον το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

Κείμενο Απόφασης
 Αριθμός 269/2017
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Β1 Πολιτικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χριστόφορο Κοσμίδη, Στυλιανή Γιαννούκου, Χαράλαμπο Μαχαίρα και Σοφία Καρυστηναίου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 1η Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: Γ. Κ. του Π., κατοίκου ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Αθηνάς Πετρόγλου, η οποία κατέθεσε προτάσεις.
Του αναιρεσίβλητου: Νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου σωματειακής μορφής με την επωνυμία "... και ’λλων Τραπεζών" (...), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην … και παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Χρίστου Παπαδόπουλου, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 18-12-2009 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 79/2012 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 1907/2014 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
Την αναίρεση της τελευταίας ζητεί ο αναιρεσείων με την από 18-9-2014 αίτησή του, η οποία επαναφέρεται για συζήτηση με την από 24-9-2015 κλήση του, μετά τη ματαίωση αυτής κατά την αρχικά ορισθείσα προς τούτο δικάσιμο.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω.
Ο εισηγητής Αρεοπαγίτης Χριστόφορος Κοσμίδης ανέγνωσε την από 11-9-2015 έκθεση του ήδη κωλυόμενου Αρεοπαγίτη Γεωργίου Αναστασάκου, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης.
Η πληρεξούσια του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, ο πληρεξούσιος του αναιρεσίβλητου την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Στο άρθρο 42 παρ.3 του ν.1140/1981 ορίζεται ότι "Το ποσόν της καταβαλλομένης συντάξεως λόγω αναπηρίας εις συνταξιούχους ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών προσαυξάνεται κατά ποσοστόν 50%, εφ’ όσον ο ανάπηρος ευρίσκεται διαρκώς εις κατάστασιν απαιτούσαν συνεχή επίβλεψιν, περιποίησιν και συμπαράστασιν ετέρου προσώπου (απόλυτος αναπηρία)". Με τη διάταξη αυτή προσδιορίζεται ο όρος "απόλυτη αναπηρία" και προβλέπεται ότι στα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής, προς ανακούφιση των ιδιαίτερων αναγκών που δημιουργεί η επιβαρυμένη κατάσταση ενός εκάστου, χορηγείται πρόσθετη κοινωνική παροχή σε χρήμα, υπολογιζόμενη σε ποσοστό επί της συντάξεως η οποία ήδη καταβάλλεται σ’ αυτά λόγω της αναπηρίας και την οποία προσαυξάνει. Από την ίδια διάταξη καθίσταται σαφές, εξ αντιδιαστολής, ότι το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, κατ’ αρχήν, δεν χορηγείται σε πρόσωπα τα οποία συνταξιοδοτούνται από αιτία άλλη, πλην της αναπηρίας, όπως π.χ. λόγω γήρατος. Στη συνέχεια, όμως, της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι "Κατ’ εξαίρεσιν, η κατά τα ανωτέρω προσαύξησις χορηγείται και επί συντάξεων λόγω γήρατος εφ’ όσον ο δικαιούχος της συντάξεως κατέστη τυφλός Αμέσως μετά, όμως, διευκρινίζεται ότι "Πρόσωπα λαμβάνοντα την κατά την παρούσαν παράγραφον προσαύξησιν δεν δικαιούνται και του κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου επιδόματος". Το επίδομα της παραγράφου 1 είναι το λεγόμενο "εξωιδρυματικό", το οποίο χορηγείται σε πρόσωπα που πάσχουν από τετραπληγία - παραπληγία ή άλλες ρητώς αναφερόμενες χρόνιες παθήσεις με ποσοστό ιατρικής αναπηρίας 67% και άνω και αποβλέπει στην υποκατάσταση της περίθαλψης, η οποία άλλως θα έπρεπε να παρέχεται σε κάποιο κρατικό ίδρυμα. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το επίδομα απόλυτης αναπηρίας δεν μπορεί να χορηγείται αθροιστικά με το εξωιδρυματικό επίδομα, ως προς το οποίο, άλλωστε, ρητώς ορίζεται ότι "καταβάλλεται εκ μιας μόνον πηγής". Τέλος, ως προς το εξωιδρυματικό επίδομα, στο άρθρο 42 παρ.1 του ν. 1140/1981 ορίζεται ότι τα σχετικά με το ύψος αυτού, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορηγήσεως ή διακοπής αυτού και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου "εκάστου φορέως κυρίας ασφαλίσεως". Η αναφορά σε φορέα "κυρίας" ασφαλίσεως είναι ενδεικτική της βούλησης του νομοθέτη περί του ότι τα επιδόματα αυτά, κατ’ αρχήν, καταβάλλονται από τους φορείς της κύριας και όχι της επικουρικής ασφάλισης.
2. Με το άρθρο 1 του ν. 612/1977 (θέματα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των τυφλών οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών) ορίζεται ότι "1. <Τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών, ησφαλισμένοι εις ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, δικαιούνται συντάξεως λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφ’ όσον συνεπλήρωσαν χρόνον ασφαλίσεως δεκαπέντε (15) ετών ή, προκειμένης ασφαλίσεως υπολογιζομένης κατά την νομοθεσίαν του οικείου φορέως εις ημέρας, 4.050 ημέρας ασφαλίσεως". Και περαιτέρω, με ρητή επιφύλαξη ως προς την ισχύ των διατάξεων που διέπουν ένα έκαστο ασφαλιστικό οργανισμό ως προς τον υπολογισμό της συντάξεως, ορίζεται ότι "2. [...] το ποσόν της συντάξεως των κατά την προηγουμένην παράγραφον προσώπων, καθορίζεται ίσον προς το αντιστοιχούν εις 35 έτη ασφαλίσεως ή εις 10.500 ημέρας ασφαλίσεως". Τέλος, στο ίδιο άρθρο, είχε ορισθεί αρχικά ότι "3. Η βάσει των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου παρεχομένη σύνταξις δεν προσαυξάνεται δια του επιδόματος απολύτου αναπηρίας". Στη συνέχεια, όμως, σε συμπόρευση με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 παρ.3 του ν. 1140/ 1981, ορίστηκε με το άρθρο 5 παρ.7 του ν. 3232/2004 ότι: "Ο περιορισμός που τίθεται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 612/1977 δεν έχει εφαρμογή για τους τυφλούς ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις αυτές. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται ανάλογα και για τους τυφλούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα οικονομικά, όμως, αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται σαφώς ότι για τους ολικά τυφλούς που υπήρξαν εργαζόμενοι, προβλέπεται ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (διότι με χρόνο ασφάλισης 15 ετών παίρνουν πλήρη σύνταξη). Επίσης, ότι ως προς αυτούς, κατ’ εξαίρεση και προφανή εύνοια λόγω της καταστάσεώς τους, δεν ισχύει ο κανόνας που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.3 του ν.1140/1981 (βλ. παραπάνω, αρ.1), αλλ’ ότι, αν και συνταξιούχοι λόγω γήρατος, λαμβάνουν επιπλέον το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.
3. Περαιτέρω, με το άρθρο 58 παρ.1 του ν. 3518/2006 (ειδικές ρυθμίσεις φορέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) ορίσθηκε ότι "1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύουν, προσαύξηση της σύνταξης [με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας] δεν χορηγείται από Φορείς και Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας". Η διάταξη είναι συνεπής προς τα συναγόμενα από το άρθρο 42 παρ.1 του ν. 1140/1981 (βλ. παραπάνω, αρ. 1 στο τέλος) και εισήχθη για την άρση αμφισβητήσεων που είχαν δημιουργηθεί πριν από την ψήφισή της. Στο αμέσως επόμενο εδάφιο, όμως, ορίζεται ότι "Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι τυφλοί συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, των οποίων οι συντάξεις προσαυξάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύουν". Σύμφωνα με γενική αρχή της μεθοδολογίας του δικαίου, η τελευταία αυτή διάταξη, ως εισάγουσα εξαίρεση στον κανόνα της μη χορήγησης του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, είναι "στενώς ερμηνευτέα". Ως εκ τούτου, ως φορείς επικουρικής ασφάλισης από τους οποίους το επίδομα απόλυτης αναπηρίας χορηγείται κατ’ εξαίρεση και στους τυφλούς θεωρούνται αυτοί, οι οποίοι είτε συνιστούν κρατικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς επί των οποίων έχει άμεση εφαρμογή η ασφαλιστική νομοθεσία είτε, εφ’ όσον δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή διότι πρόκειται για αλληλοβοηθητικούς φορείς με σωματειακή συγκρότηση, έχουν διαλάβει σχετική συμβατική πρόβλεψη στο καταστατικό τους. Η ερμηνεία αυτή είναι συνεπής αφ’ ενός προς τη φύση του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, το οποίο συνιστά κοινωνική παροχή μη ανταποδοτικού χαρακτήρα (ήτοι, οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση αναγκών που δεν καλύπτονται με άλλο τρόπο και όχι αφορμή πλουτισμού ή ανισοτήτων) και αφ’ ετέρου προς την υποχρέωση διασφάλισης της βιωσιμότητας των αλληλοβοηθητικών φορέων που κατά βάση χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των μελών τους. Ενώ οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω γήρατος τυφλοί λαμβάνουν την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση που δικαιολογεί η κατάστασή τους με τη χορήγηση της κατά 50% προσαύξησης της πλήρους συντάξεως που καταβάλλεται από τον κρατικό φορέα της κύριας ασφάλισής τους (ήτοι το επίδομα απόλυτης αναπηρίας επί της κυρίας συντάξεως).
4. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε τα εξής ουσιώδη: Ότι ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων (εκεί εφεσίβλητος) είναι τυφλός και από τα δύο μάτια. Ότι με την ιδιότητα αυτή υπήρξε εργαζόμενος στην [πρώην] ... Τράπεζα, ασφαλισμένος κυρίως στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ... Τράπεζας και επικουρικώς στο εναγόμενο και ήδη αναιρεσίβλητο (εκεί εκκαλούν) ... και ’λλων Τραπεζών, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σωματειακής μορφής και αλληλοβοηθητικού χαρακτήρα. Ότι ύστερα από ασφαλιστικό χρόνο 15 ετών, συνταξιοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 612/1977 και έλαβε πλήρη κυρία και επικουρική σύνταξη από τους ως άνω ασφαλιστικούς φορείς. Ότι από το φορέα της κύριας ασφάλισής του έλαβε επί πλέον και την αναλογούσα προσαύξηση 50% επί της κυρίας συντάξεώς του (ήτοι το επίδομα απόλυτης αναπηρίας). Ότι αν και κατ’ επανάληψη ζήτησε τη χορήγηση της ίδιας προσαύξησης και επί της επικουρικής του συντάξεως, το εναγόμενο Ταμείο απέρριψε το αίτημά του με την αιτιολογία ότι η καταβολή του εν λόγω επιδόματος δεν προβλέπεται από το καταστατικό του. Κατόπιν αυτού, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι ο ενάγων, εφ’ όσον λαμβάνει το επίδομα απόλυτης αναπηρίας από μία πηγή (ήτοι το φορέα της κύριας ασφάλισής του) δεν το δικαιούται και από δεύτερη πηγή. Γι’ αυτό και έκανε δεκτή την έφεση, εξαφάνισε την τότε εκκαλούμενη απόφαση που είχε κάνει δεκτή την ένδικη αγωγή, με την οποία ο ενάγων επιδιώκει την καταβολή του επιδόματος για το χρονικό διάστημα από 27-12-2006 έως 30-6-2011 (συνολικώς 11.606,88 ευρώ) και, δικάζοντας εκ νέου κατ’ ουσία, απέρριψε την αγωγή ως μη νόμιμη. Με την κρίση αυτή, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αν και με εν μέρει διαφορετική αιτιολογία που δεν επηρεάζει το ορθό διατακτικό της απόφασης που εξέδωσε (ΚΠολΔ 578), προσηκόντως εφάρμοσε τις διατάξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες σκέψεις της παρούσας. Διότι το εναγόμενο, ως αλληλοβοηθητικός ασφαλιστικός φορέας ιδιωτικού δικαίου, του οποίου το καταστατικό δεν έχει πρόβλεψη χορήγησης του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας στους τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος, ορθώς είχε αρνηθεί την καταβολή του στον ενάγοντα. Επομένως, αμφότεροι οι λόγοι της αιτήσεως, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα και προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολΔ, εξεταζόμενοι με ενιαίο τρόπο λόγω της ανάγκης συνδυαστικής ερμηνείας των εφαρμοστέων διατάξεων, είναι αβάσιμοι.
5. Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές και αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί η κρινομένη αίτηση, να συμψηφισθούν όμως μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα της παρούσας δίκης λόγω των πραγματικών δυσχερειών ως προς την αληθινή έννοια των εφαρμοστέων διατάξεων (ΚΠολΔ 179.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 18-9-2014 αίτηση περί αναιρέσεως της 1907/ 2014 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα της παρούσας δίκης.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, την 10η Ιανουαρίου 2017.
Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, την 14η Φεβρουαρίου 2017.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πρόεδρος:
Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρος
Δικηγόροι:
Αθηνά Πετρόγλου, Χρίστος Παπαδόπουλος
Εισηγητές:
Χριστόφορος Κοσμίδης
Μέλη:
Στυλιανή Γιαννούκου, Χαράλαμπος Μαχαίρας, Σοφία Καρυστηναίου
Λήμματα:
Σύνταξη λόγω αναπηρίας ,Απόλυτη αναπηρία ,Εξωιδρυματικό επίδομα ,Τυφλοί

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσίευση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ
  

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ  
Α/Α
Νόμος
Αριθμός
Έτος
Αρθρο
Παράγραφος
1
«  ΝΟΜΟΣ  »
3232
2004
5
7
2
«  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  »
 
578

3
«  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  »
 
559
αρ. 1
4
«  ΝΟΜΟΣ  »
3518
2006
58
1
5
«  ΝΟΜΟΣ  »
612
1977
1

6
«  ΝΟΜΟΣ  »
1140
1981
42
1, 3

Αποθήκευση σε αρχείο του Word Αποθήκευση σε αρχείο html Παράθυρο Εκτύπωσης
Αποφάσεις:
ΑΡΧΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
2
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
από 8


        Έξοδος
Πιέστε εδώ για την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών  Πιέστε εδώ για Πληροφορίες
unisystems

Φορολογούμενοι με αναπηρία και χρόνια προβλήματα υγείας: Τι ισχύει φορολογικά (εγκύκλιος) Φορολογούμενοι με αναπηρία και χρόνια προβλήματα υγείας: Τι ισχύει φορολογικά (εγκύκλιος)
Αντιμέτωποι με την γραφειοκρατία και ένα απίστευτο «χαρτοβασίλειο» θα έρθουν οι φορολογούμενοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και θα επικαλεστούν ιατρικές δαπάνες για να γλιτώσουν φόρο.
Καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι υπόχρεοι είναι υπερήλικες, καραδοκούνε λάθη και έξτρα φόροι σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο από την εφορία.
Είναι ενδεικτικό ότι πλέον ακόμα και άνθρωποι ανάπηροι ή υπερήλικες κάτοικοι απομακρυσμένων χωριών θα κληθούν να βγάλουν άκρη με τον «λαβύρινθο» του εντύπου Ε3, ενώ απαιτείται και η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή να πληρώσουν λογιστή.
Η ΑΑΔΕ δίνει οδηγίες για τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που είναι οι εξής:
1. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν από τα πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας τους;
Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας, που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), με σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας όλων των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από την 01.09.2011.
Περαιτέρω, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν από την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά τον χρόνο έκδοσής τους.
Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει κάποιες από τις προηγούμενες γνωματεύσεις μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), να προσκομίσει βεβαίωση του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.
Όταν η σύνταξη αναπηρίας καθίσταται αυτοδίκαια οριστική (παρατείνεται για χρόνο αόριστο), για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλιση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν απαιτείται εκ νέου ιατρική εξέταση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992 και εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου.
Ο ασφαλισμένος θεωρείται εφ΄ όρου ζωής δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας αυτό που έχει προσδιοριστεί κατά την τελευταία σε ισχύ υγειονομική κρίση, ανεξάρτητα από τη διάρκεια αυτής, ορισμένου ή αόριστου χρόνου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται η σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας που τελούσε σε ισχύ κατά τη μονιμοποίηση της σύνταξής του, είτε αυτό αφορά σε γνωμάτευση προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικής Επιτροπής, είτε σε γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α., από 1/9/2011 και εξής (Γ23/312-30.12.2016 έγγραφο του Ι.Κ.Α.).
Για την απαλλαγή από τον φόρο των αναπηρικών συντάξεων που έχουν μονιμοποιηθεί, εκτός από την Απόφαση μονιμοποίησης (παράταση επ’ αόριστο), δεν απαιτείται νέα γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ κατά το κρινόμενο φορολογικό έτος (φορολογικό έτος 2016), εφόσον προσκομίζεται, βάση των ανωτέρω, γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία τελούσε σε ισχύ κατά τη μονιμοποίηση της σύνταξης .
Τονίζεται ότι εφόσον έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε. ή της Νομαρχίας, τότε λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις αυτές και όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των συνταξιοδοτικών φορέων.
Αναφορικά με τις εκδοθείσες γνωματεύσεις, με διάρκεια αναπηρίας που δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, δεδομένου ότι από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός της φορολογικής ελάφρυνσης/απαλλαγής στους μήνες της χρήσης, αυτές γίνονται αποδεκτές και ο φορολογούμενος τυγχάνει της ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση.
Περαιτέρω, εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων και η μία εξ αυτών ή και οι δύο έχουν εκδοθεί μέσα στο φορολογικό έτος 2016, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με το ευνοϊκότερο ποσοστό αναπηρίας. Στο επόμενο φορολογικό έτος θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.
2. Ποια δικαιολογητικά αναπηρίας πρέπει να προσκομισθούν προκειμένου να χορηγηθεί πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ;
Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του εξαρτώμενου μέλους του, ως αναπήρου, θύματος πολέμου κλπ, λόγω της οποίας ο φορολογούμενος δικαιούται την εν λόγω μείωση:
α) Προκειμένου για πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε).
Περαιτέρω, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, από 01.09.2011, καταργήθηκαν όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νομαρχίες και στο Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, διευκρινίζεται ότι για την πιστοποίηση της αναπηρίας του φορολογουμένου γίνονται δεκτές, πλην των γνωματεύσεων της Α.Σ.Υ.Ε και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις τέσσερις (4) τελευταίες προαναφερθείσες υγειονομικές επιτροπές (Α.Ν.Υ.Ε, Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε της Ελληνικής Αστυνομίας, Α.Υ.Ε του Πυροσβεστικού Σώματος).
Επιπλέον, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν από την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.) από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
β) Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, θύματα πολέμου, καθώς και για αναπήρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ειδικά, για τους ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες από πολεμική αιτία και τα θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της σύνταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4.
Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους.
Τέλος, για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, βεβαίωση από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται για τον λόγο αυτό, βάσει του οικείου νομοθετικού πλαισίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
Αναφορικά με τις εκδοθείσες γνωματεύσεις, με διάρκεια αναπηρίας που δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, δεδομένου ότι από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός της φορολογικής ελάφρυνσης/απαλλαγής στους μήνες της χρήσης, αυτές γίνονται αποδεκτές και ο φορολογούμενος τυγχάνει της ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση (αριθ. ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016/29.7.2016, ΑΔΑ: 7Ω6ΣΗ-Υ9Τ εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων).
Περαιτέρω, εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων και η μία εξ αυτών ή και οι δύο έχουν εκδοθεί μέσα στο φορολογικό έτος 2016, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με το ευνοϊκότερο ποσοστό αναπηρίας. Στο επόμενο φορολογικό έτος θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.
3 . Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν προκειμένου να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες;
I. α) Έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών η οποία εκδίδεται από τον ιατρό, τον οδοντίατρο ή το πρόσωπο που παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες εν γένει (φυσικοθεραπευτή, λογοθεραπευτή κ.λπ.) κατά την είσπραξη της αμοιβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.), όπως ισχύουν κάθε φορά. Ειδικά, για την αναγνώριση της δαπάνης για φυσικοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία, παροχή υπηρεσιών από ψυχολόγο κλπ, απαιτείται και σχετική γνωμοδότηση και παραπομπή από τον θεράποντα ιατρό (ή από νοσοκομείο).
β) Έξοδα νοσηλείας
Προκειμένου για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές:
– Απόδειξη λιανικών συναλλαγών της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία του ασθενούς. Για την έκδοση αυτής της απόδειξης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις των Ε.Λ.Π., όπως ισχύουν κάθε φορά.
– Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας του ασθενούς και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
Προκειμένου για νοσήλια σε κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα:
– Το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό κατά τις διατάξεις των Ε.Λ.Π., όπως ισχύουν κάθε φορά, από το οποίο να προκύπτει το ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία του ασθενούς.
– Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, για το χρόνο νοσηλείας του ασθενούς και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
Στις πιο πάνω υποπεριπτώσεις, όταν στα οικεία εκδοθέντα παραστατικά βάσει των Ε.Λ.Π., αναγράφεται ο χρόνος της νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδα αυτής (κατά είδος εξόδου), δεν απαιτείται η πιο πάνω αναφερθείσα ιδιαίτερη βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος ή της ιδιωτικής κλινικής.
γ) Έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης
Για την αναγνώριση της δαπάνης για την αγορά φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π., όπως ισχύουν κάθε φορά, η οποία εκδίδεται από τα φαρμακεία. Ειδικά, για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που προμηθεύεται ο φορολογούμενος, απαιτείται και η προσκόμιση αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης.
Στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην πιο πάνω περίπτωση β’.
δ) Έξοδα για την απασχόληση νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας
– Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσηλευτή/τριας, λόγω της σοβαρότητας της νόσου.
– Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσηλευτής/τρια, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του, το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, υπογεγραμμένη από το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες.
ε) Έξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων που εδρεύουν στην Ελλάδα
– Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται από την επιχείρηση που εισπράττει την αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών, όπως ισχύουν κάθε φορά.
– Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης του προσώπου που κατέβαλε ή για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, καθώς και το ποσό αυτής κατά κατηγορία δαπάνης.
στ) Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενούς και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά.
Στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην πιο πάνω περίπτωση β’.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής προμηθεύεται τα όργανα ή τα τεχνητά μέλη από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Ε.Λ.Π. και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλούμενου αντικειμένου. Εν προκειμένω, απαιτείται και η συνυποβολή βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού ή του νοσοκομείου ή της κλινικής όπου έγινε η αντικατάσταση ή η τοποθέτηση του τεχνητού μέλους ή οργάνου στο σώμα του ασθενούς, από την οποία να προκύπτει ότι τα αναφερόμενα στην πιο πάνω απόδειξη λιανικής χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία.
Επίσης, σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρηκοϊας, εκτός από την απόδειξη που προβλέπουν τα Ε.Λ.Π., απαιτείται και σχετική βεβαίωση – συνταγή του θεράποντος ιατρού.
ζ) Ειδικές δαπάνες περίθαλψης τέκνων με αναπηρία
– Το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό κατά τις διατάξεις των Ε.Λ.Π., όπως ισχύουν κάθε φορά, από το οποίο να προκύπτει το ποσό της δαπάνης για την περίθαλψη των τέκνων με αναπηρία.
– Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της ειδικής σχολής ή του ειδικού ιδρύματος ή του οργανισμού από την οποία να προκύπτει η πάθηση του τέκνου του υποχρέου, ο ακριβής χρόνος της φοίτησης ή της περίθαλψης του τέκνου με αναπηρία για το οποίο καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και το ποσό αυτής, αναλυτικά, κατά κατηγορία δαπάνης.
– Στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του τέκνου δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €.
η) Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή
Προκειμένου για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή, απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις, τα τιμολόγια και τα αποδεικτικά είσπραξης των αλλοδαπών γιατρών ή νοσοκομείων ή κλινικών.
Εάν τα σχετικά αλλοδαπά δικαιολογητικά θεωρούνται, από τη νομοθεσία του κράτους προέλευσης, δημόσια έγγραφα απαιτείται να φέρουν επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (σφραγίδα Apostille για δημόσια έγγραφα των χωρών που υπέγραψαν τη Σύμβαση αυτή) ή προξενική επικύρωση (για τις περιπτώσεις χωρών που δεν έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση) ή θεώρηση από την οικεία ελληνική προξενική αρχή (για τις χώρες για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντίρρηση για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης) ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες, εφόσον καλύπτουν τέτοιου είδους δικαιολογητικά.
Εάν τα σχετικά δικαιολογητικά συνιστούν ιδιωτικά έγγραφα:
α) εάν τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης έχουν καταβληθεί σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)/Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), απαιτείται, πλην της προσκόμισης των δικαιολογητικών αυτών, και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του φορολογουμένου ότι του παρασχέθηκαν οι συγκεκριμένες ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες από τον συγκεκριμένο γιατρό ή νοσοκομείο ή κλινική του συγκεκριμένου κράτους και ότι κατέβαλε σε αυτούς τα ποσά που αναγράφονται στα συνημμένα δικαιολογητικά.
β) εάν τα έξοδα αυτά έχουν καταβληθεί σε άλλες χώρες του εξωτερικού και εφόσον τα σχετικά δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, τιμολόγια και αποδεικτικά είσπραξης των αλλοδαπών γιατρών ή νοσοκομείων ή κλινικών) έχουν θεωρηθεί από δημόσια αρχή του κράτους προέλευσης, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία του συγκεκριμένου κράτους, απαιτείται να φέρουν, είτε τη σφραγίδα Apostille, είτε προξενική θεώρηση, είτε θεώρηση από την οικεία ελληνική προξενική αρχή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για τα δημόσια έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια διαδικασία ο φορολογούμενος πρέπει να συνυποβάλλει, πλην των σχετικών δικαιολογητικών, και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για τα ιδιωτικά έγγραφα στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ. Επιπλέον, στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να επιβεβαιώνεται ρητά από τον φορολογούμενο ότι δεν υφίσταται σχετική διαδικασία στο αλλοδαπό κράτος για τη θεώρηση των προσκομιζόμενων εγγράφων από δημόσια αρχή.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα νόμιμα.
γ) Σε περίπτωση που οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καταβάλλονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, όμως, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού της οικείας δαπάνης, για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού της δαπάνης, με το οποίο επιβαρύνθηκε πραγματικά ο ίδιος ο φορολογούμενος, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης, απαιτείται σχετική βεβαίωση του εργοδότη, του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής επιχείρησης από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα:
γα) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,
γβ) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,
γγ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης,
γδ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση και
γε) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.

Πηγή: http://www.lykavitos.gr/