Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Παράταση θητείας ιατρών υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ.

ΝΟΜΟΣ 4302/ΦΕΚ Α 225/08.10.2014
Με την κατωτέρω παράγραφο του νέου νόμου παρατείνεται η θητεία των ιατρών των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ κατά τα οριζόμενα στο νόμο. Βλέπε την συνημμένη εγκύκλιο του ΙΚΑ.
Βλέπε επίσης προγενέστερη ανάρτησή μας και εγκυκλίους με τον αριθμό του νόμου 4239 με αναζήτηση στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ελπίζω κατόπιν τούτου να αποσυμφορηθούν έτι περαιτέρω οι επιτροπές ΚΕΠΑ και οι αναμένοντες να τελειώσουν το ταχύτερο δυνατό.
Μανώλης Μπασιάς.


Νόμου 4302 Άρθρο 18
7. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της διάταξης του άρθρου 11 του ν. 4239/2014 (Α' 43) με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν, μέχρι την οριστική συγκρότηση του νέου Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α..

Προς διευκόλυνση σας παραθέτω εκ νέου το άρθρο του νόμου 4239.

Νόμου 4239 Άρθρο 11

   1.Α) Οι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/ 2010 (Α' 115), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν. 4144/2013 (Α' 88), εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό και να παρέχουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 7.2.2014 έως 30.9.2014, ανεξάρτητα αν κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα συνεχίσουν να υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε άλλο δημόσιο Υγειονομικό Σχηματισμό (Ε.Σ.Υ.) ή επιλέξουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

   Β) Ο περιορισμός του άρθρου 61 του ν. 4144/2013 (Α' 88) στις αποδοχές που δύναται να καταβάλλει μηνιαίως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος, ως αποζημίωση για τις παρασχεθείσες κατά περίπτωση υπηρεσίες του, δεν ισχύει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

   Γ) Τα έξοδα μετακίνησης των ιατρών του Ειδικού Σώματος που θα μετακινούνται εκτός έδρας κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους ως Πρόεδροι ή μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., θα καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α' 35).Εγκύκλιος ΙΚΑ 62 του 2014
ΘΕΜΑ: « α] Κοινοποίηση διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 18 του ν.4302/2014 κλπ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αθήνα
26/11/2014  
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ
Αρ.πρωτ.
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ  
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Π51/37
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.62  
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
Ταχ.Δ/νση
: Αγ.Κων/νου 8
Προς:   
(102 41) Αθήνα
Όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ  
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Γραφεία Διευθυντών  
Αρ.τηλεφ.
: 210.5215361   
Αρ.fax
: 210.5229066
Κοινοποίηση:  
e-mail
: diefanap@ika.gr
Να δοθεί αντίγραφο με υπογραφή:   
α) σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος   
β) σε κάθε υπάλληλο Γραμματείας ΚΕΠΑ   
γ) σε κάθε γραμματέα Υ.Ε.-ΚΕΠΑ
table end

(ΦΕΚ 225΄/8-10-2014)– β]Διευκρινίσεις για το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης
των ιατρών του Ειδικού Σώματος που εξακολουθούν, κατόπιν επιλογής τους, να
συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.»
Σχετ.: Η με αρ.19/2014 Εγκύκλιος

α] Με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν.4239/2014 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/20-2-2014), σύμφωνα με τις οποίες οι
ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είχαν ενταχθεί στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Αναπηρίας κατά τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, όπως ισχύουν, συνέχισαν να υπάγονται σε αυτό
και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υγειονομικών
Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 7/2/2014 έως 30/9/2014 και να τους καταβάλλεται ανά
εξεταζόμενο περιστατικό η προβλεπόμενη αποζημίωση από τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν.3863/2010, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 61 του
ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄), χωρίς ωστόσο να ισχύει για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο
προβλεπόμενος από αυτές περιορισμός στο συνολικά καταβαλλόμενο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ποσό των μηνιαίων αποδοχών τους, για δε τις δαπάνες μετακίνησής τους παρέμειναν σε
ισχύ οι σχετικές διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄).
Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.7 του
άρθρου 18 του ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225/τ.Α΄/8-10-2014), με τις οποίες
παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος της διάταξης του άρθρου 11 του ν.4239/2014, με
τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν, μέχρι την οριστική
συγκρότηση του νέου Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.


β] Όπως γνωρίζετε, η άρση του περιορισμού στις συνολικά καταβαλλόμενες ανά μήνα
αποδοχές των ιατρών του Ειδικού Σώματος, θεσμοθετήθηκε προκειμένου να υπάρξει η
δυνατότητα συμμετοχής τους σε περισσότερες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. με σκοπό
την εξομάλυνση εντός ευλόγου χρόνου της έκρυθμης κατάστασης που είχε δημιουργηθεί
στη διάρκεια της πολύμηνης απεργίας των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Επίσης είναι γνωστό ότι, μετά την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του
ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-2-2014) «περί τροποποίησης σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», με τις
οποίες καταγγέλθηκαν όλες οι συμβάσεις των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι ιατροί κλήθηκαν
υπό καθεστώς διαθεσιμότητας να επιλέξουν είτε την επαναπρόσληψή τους με πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας [Π.Ε.Δ.Υ.], είτε να
καταστούν ιδιώτες προκειμένου να διατηρήσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία, κρίθηκε σκόπιμο
από την υπηρεσία μας να δηλώσουν όλα τα μέλη του Ειδικού Σώματος Ιατρών
Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, που προέρχονταν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εάν
επιθυμούσαν ή όχι να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις
Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α..
Έτσι, από 7/2/2014 και για χρονικό διάστημα ολίγων μηνών, οι ιατροί του Ειδικού
Σώματος που απάντησαν καταφατικά στην ανωτέρω αίτηση-δήλωση, συμμετείχαν σε
αυξημένο κατά τα ανωτέρω αριθμό Υγειονομικών Επιτροπών.
Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό, ότι η άρση του περιορισμού στις
καταβαλλόμενες συνολικά από το ίδρυμα αποδοχές των ιατρών, όπως αυτός
προσδιορίζεται με τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 21 του
ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/2011), δεν παύει να υπόκειται υποχρεωτικά στις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 104 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες οι
κάθε είδους πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων δεν
μπορεί να είναι ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους
θέσης.
Επομένως στις περιπτώσεις των ιατρών του Ειδικού Σώματος, που είτε
επέλεξαν να υπηρετήσουν με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
στο Π.Ε.Δ.Υ., είτε παρέμειναν σε έμμισθη σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από
προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων, διατηρώντας τα ιδιωτικά ιατρεία
τους, είτε τελούν από 7/2/2014 και μετά σε έμμισθη σχέση με οποιαδήποτε άλλη
υπηρεσία του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το ύψος των
πρόσθετων αμοιβών, που τους καταβάλλει το Ίδρυμα ως αποζημίωση για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. δεν μπορεί να
υπερβαίνει το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, ή των εν γένει
αμοιβών που λαμβάνουν από έμμισθη σχέση τους με το Δημόσιο.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί εφεξής η πλήρης
ισοκατανομή των συμμετοχών των ιατρών του Ειδικού Σώματος στις Υγειονομικές
Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., δοθέντος ότι πλέον δεν συντρέχει λόγος συγκρότησης μηνιαίως
μεγάλου αριθμού αυτών, καθώς η υφιστάμενη κατά το α΄εξάμηνο του τρέχοντος έτους
κατάσταση έχει πλήρως εξομαλυνθεί, θα πρέπει κάθε ιατρός του Ειδικού Σώματος
που τελεί σε έμμισθη σχέση με το Δημόσιο, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω,
να συμπληρώνει στο τέλος κάθε μήνα «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» με το σύνολο των
ακαθάριστων αποδοχών (τακτικών, πρόσθετων, έκτακτων κ.λπ.) που του
καταβλήθηκαν το μήνα αυτό από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου [σχετικό
το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα] και να την αποστέλλει στην υπηρεσία μας, μέσω
2
fax (αρ. 210-5229066 ή 210-5215347) εντός του πρώτου ημερολογιακού
δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί.
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης ή παράλειψης υποβολής της ανωτέρω
Υπεύθυνης Δήλωσης κατά τα ανωτέρω, δεν θα είναι δυνατή η εκ μέρους του Ιδρύματος
πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ιατρού.
Όσον αφορά, τέλος, στην ισοκατανομή των συμμετοχών των ιατρών του Ειδικού
Σώματος στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., ευνόητο είναι ότι αυτή διασφαλίζεται κατά
κύριο λόγο από την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε αυτές, κάθε φορά που το απαιτούν οι
ανάγκες της υπηρεσίας, έχοντας πλήρη συναίσθηση του υψηλού καθήκοντος που επέλεξαν
να επιτελούν. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φορά ότι οι αιτήσεις
εξαίρεσής τους από ήδη προγραμματισμένες Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει να υποβάλλονται με
φειδώ και μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ