Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017


 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αρ. Τηλεφώνου: 2105215189
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
FAX: 2105230046
e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr
Αθήνα, 15/3/2017
Αριθ. Πρωτ. Σ48/24
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ.: 14
ΠΡΟΣ:
Όλες τις οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. (Κεντρικές & Περιφ/κές Υπηρεσίες)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση: Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών
Α) Υποδ/νση: Υποστήριξης Πελατών, Τμήμα: ΙΚΑ (υπόψη κ. Αθανασίου)
Β) Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών, Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων, Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος, 11745 ΑΘΗΝΑ
2. Γενική Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Παπαδιαμαντοπούλου 87, Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ
3. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ, Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017».
1. Σας κοινοποιούμε την αριθ. Φ.11321/51600/1975/14.12.2016 (Φ.Ε.Κ. 4101/τ. Β’/20.12.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών που αφορά τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) για το έτος 2017, καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.59606/2172/23.12.2016 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α., επισημαίνοντας επιπλέον ότι εξακολουθούν να ισχύουν αθροιστικά οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ/ τ. Α’/85/12.5.2016) καθώς και οι διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4411/2016 (ΦΕΚ/τ. Α’ /142/3.8.2016) και της με αριθ. 40124/8516 (ΦΕΚ/τ. Β’/2909/13.9.2016) κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τα «αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ.» και συγκεκριμένα η παρ. 1 του άρθ. 31 του ν. 4411/2016.
Συνεπώς, συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιούνταν το Ε.Κ.Α.Σ. από 1/6 μέχρι 31/12/2016 αλλά το στερούνται για το έτος 2017, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, δικαιούνται τις ακόλουθες αντισταθμιστικές παροχές:
α) πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη,
β) έκτακτη μηναία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή Ε.Κ.Α.Σ. και στους δύο συζύγους, ίση με την παροχή Ε.Κ.Α.Σ. 2016 που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό,
γ) έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ισόποση με την παροχή Ε.Κ.Α.Σ. 2016 που απώλεσαν.
Όσον αφορά τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που χορηγήθηκαν ως αντισταθμιστικά κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ., εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 7 της από 13.9.2016 Υπουργικής Απόφασης.
2. Όσον αφορά τις οδηγίες που είχαν δοθεί με το Γ.Ε. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αρ. πρωτ. Σ48/48/29.6.2016 σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι 31/5/2016 και συγκεκριμένα σχετικά με τον έλεγχο των δικαιούχων, τόσο από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. όσο και από τις υπηρεσίες συντάξεων (στις περιπτώσεις που δεν χορηγήθηκε αυτομάτως), σας ενημερώνουμε ότι προς το παρόν εκκρεμεί η υλοποίηση του έργου από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και επομένως, θα πρέπει να αναμένετε οδηγίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους συνταξιούχους στις υπηρεσίες σας μετά την ενημέρωσή μας από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να παραμείνουν σε εκκρεμότητα και τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις για τη χορήγηση των αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του ΕΚΑΣ για το χρονικό διάστημα από 1/8/2016 μέχρι 31/12/2016.
3. Με την ευκαιρία και προκειμένου να υπάρχει ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, επισημαίνουμε τα εξής:
Η εν λόγω διάταξη διακρίνει σαφώς τις περιπτώσεις στις οποίες αναζητούνται στο διπλάσιο τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως:
α) υποβολή εκ μέρους του συνταξιούχου με δόλο ανακριβούς δήλωσης είτε για το φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία
β) πολλαπλή είσπραξη του επιδόματος.
Επομένως, πρόκειται για τις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι ο συνταξιούχος, προκειμένου να εισπράττει το Ε.Κ.Α.Σ., είτε χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις είτε πολλαπλά, λειτουργεί με δόλο, ενεργητικά (υποβολή ανακριβούς αίτησης/δήλωσης) ή παθητικά (αποσιώπηση της χορήγησης του επιδόματος και είσπραξή του από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς).
Στην πρώτη περίπτωση, η ανακριβής/ψευδής δήλωση μπορεί να αφορά, ενδεικτικά, την απόκρυψη του γεγονότος ότι το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται από άλλο φορέα ή ότι ο συνταξιούχος έχει υποβάλει αίτηση προκειμένου να του χορηγηθεί και από άλλο φορέα, το ύψος και τις πηγές των εισοδημάτων που περιέχονται στη δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων στη Δ.Ο.Υ., την οικογενειακή κατάσταση, προκειμένου να μην ελέγχεται το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, τον τόπο μόνιμης κατοικίας κ.ά.
Στη δεύτερη περίπτωση ο νόμος αναφέρεται στην πολλαπλή είσπραξη του επιδόματος, δηλαδή στην περίπτωση που, ενώ ο συνταξιούχος δεν συνείργησε με σκοπό να του χορηγηθεί το ΕΚΑΣ από περισσότερους του ενός φορείς (γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε μηχανογραφική αστοχία), το εισέπραττε συστηματικά από όλους, αποσιωπώντας την αλήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Συνεπώς, εάν δεν αποδεικνύεται πλήρως και αιτιολογημένα ότι συντρέχουν οι ως άνω συγκεκριμένες περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, δεν είναι επιτρεπτό να αναζητούνται στο διπλάσιο τα ποσά ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όταν συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις για την επιστροφή των ποσών ΕΚΑΣ στο διπλάσιο, γίνεται συμψηφισμός του ποσού με την καταβαλλόμενη σύνταξη, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, σύμφωνα με την ισχύουσα ειδική διάταξη, δηλαδή σε έξι μηνιαίες δόσεις, ενώ εάν το ποσό της σύνταξης δεν επαρκεί για να καλύψει το επιστρεπτέο ποσό σε έξι δόσεις, το ποσό αυτό επιμερίζεται σε τόσες ισόποσες μηνιαίες δόσεις όσες απαιτούνται για το συμψηφισμό του με τη σύνταξη.
Συν/κά: ΦΕΚ 4101/Β’/20.12.2016
1 έγγραφο ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Μαρία Κουτσοπούλου
***
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Δεκεμβρίου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4101
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 11321/51600/1975 (1)
Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α, 85) όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016 (Α,106) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Τις διατάξεις του π. δ/τος 113/2014 (Α, 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 24/2015 (Α, 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (A, 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α,116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (Β, 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ.54051/Δ9.14200/22-11-2016 (Β, 3801) υπουργική απόφαση και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της αριθ. Υ29/9.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β’ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
8. Το αριθμ. οικ.51319/1813/8-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και επιθεώρησης Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εισηγητική έκθεση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της προτεινόμενης Κοινής υπουργικής απόφασης».
9. Την αριθ. πρωτ. Δ6/Α/ΦΙ/οικ.58086/3279/14-12-2016 Βεβαίωση Εγγραφής Πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ύψους τριακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (313,4 εκατ. ευρώ) η οποία θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις ΚΑΕ 2737 του Φ33.210, αποφασίζουμε:
Από 1.1.2017 έως 31.12.2017, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ άρθρο 53 του ν. 4387/2016 οργανισμών κύριας ασφάλισης εκτός των συνταξιούχων του ΟΓΑ, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ως εξής:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ.
1. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2017, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ.
δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.
στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015 και δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016.

Άρθρο 2
Ποσά Επιδόματος ΕΚΑΣ
α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι (7.216.00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα ποσού εκατόν δέκα πέντε (115) ευρώ μηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216.01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.), σύμφωνα με τα παρακάτω:
αα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ποσό ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (86,25).
ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).
γγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ, ποσό είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (28,75).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
***
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ A΄
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
Πληροφορίες: Καραμπλιάνη Ανδριάνα
Τηλ.: 2131516799
Αθήνα, 23/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.59606/2172
ΘΕΜΑ: Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2017
Σας γνωρίζουμε ότι, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (A,85) όπως ισχύει, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α με αριθμ. Φ. 11321/51600/197/14.12.2016 (ΦΕΚ 4101, Β) «Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ) έτους 2017» η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7Τ7Υ465Θ1Ω-Ω4Κ.
Ειδικότερα:
Α. Δικαιούχα πρόσωπα
1.Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται (εφόσον, επιπρόσθετα, πληρούνται οι ηλικιακές προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και οι λοιπές προϋποθέσεις που ακολουθούν):
α) σε όσους λαμβάνουν ήδη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4387/2015 σύνταξη (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) σε όσους δικαιούνται σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) από τους ανωτέρω οργανισμούς κύριας ασφάλισης, η καταβολή της οποίας - σύμφωνα με την απόφαση συνταξιοδότησης του αρμόδιου φορέα κύριας ασφάλισης- αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (ήτοι μέχρι και 12/5/2016).
Επομένως, όσοι καταστούν συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων κύριας ασφάλισης από την 13/5/2016 και εφεξής δεν δικαιούνται το ΕΚΑΣ (ανεξαρτήτως αν πληρούν ή όχι τα κριτήρια της παραγράφου Β του παρόντος).
Β. Προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ για το έτος 2017
Για να δικαιωθούν το ΕΚΑΣ έτους 2017 τα πρόσωπα της παραγράφου Α θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Το προαναφερόμενο όριο ηλικίας δεν απαιτείται για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους. Στην περίπτωση που κάποιος, ο οποίος υπάγεται στα δικαιούχα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου Α του παρόντος, συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας (65ο) εντός του 2017 δικαιούται το ΕΚΑΣ 2017 και αυτό καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
β) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ. Προκειμένου να προσδιορισθεί το εισόδημα αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη:
- τα ποσά που αντιστοιχούν σε σύνταξη θυμάτων πολέμου και αναπήρων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας καθώς και θυμάτων τρομοκρατίας. Στο σημείο αυτό και για την αποφυγή παρερμηνειών σημειώνεται, ότι ως προς τα θύματα πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, σχετική αναλυτική ερμηνεία έχει δοθεί με το έγγραφο του Υπουργείου Φ.80000/126/24.6.2015,
- τα ποσά που αντιστοιχούν στα προνοιακά επιδόματα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
Αντίθετα, συνυπολογίζονται στο κριτήριο αυτό το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, το επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, το καθαρό ποσό από συντάξεις και μισθούς αλλοδαπής προέλευσης, τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου.
γ) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ
δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.
Τα ποσά που ορίζονται στις ανωτέρω περιπτώσεις β,γ,δ αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή εξετάζονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2015-31.12.2015.
ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο κατά το μήνα έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης ΚΥΑ (ήτοι, σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2016), συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων να μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.
Διευκρινίζουμε στο σημείο αυτό ότι για την εξέταση του κριτηρίου αυτού ο κρίσιμος μήνας (Δεκέμβριος 2016 ) πρέπει να είναι μήνας πλήρους συνταξιοδότησης.
Τα καταβληθέντα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ποσά ΕΚΑΣ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των ανωτέρω εισοδηματικών κριτηρίων .
στ) Ειδικά όσον αφορά στους αλλοδαπούς - πολίτες τρίτων χωρών - δικαιούχους του ΕΚΑΣ, εκτός από τον όρο της μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και με σκοπό τη διασφάλιση χορήγησής του σε νόμιμα διαμένοντες, απαιτείται πλέον ρητώς η διαμονή τους στη χώρα να είναι και νόμιμη.
ε) Επισημαίνουμε ότι, οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ δεν μπορούν να λάβουν τα αντισταθμιστικά μέτρα των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4411/2016 (Α, 142).
Γ. Ποσά ΕΚΑΣ για το έτος 2017
1. Τα καταβαλλόμενα μηνιαίως ποσά του ΕΚΑΣ στους δικαιούχους, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα, απεικονίζονται αναλυτικά στον εξής πίνακα:
Ποσό εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα (σε ευρώ): έως 7.216,00
Ποσό Ε.Κ.Α.Σ. (σε ευρώ): 115,00
Ποσό εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα (σε ευρώ): Από 7.216,01 μέχρι 7.518,00
Ποσό Ε.Κ.Α.Σ. (σε ευρώ): 86,25
Ποσό εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα (σε ευρώ): Από 7.518,01 μέχρι 7.720,00
Ποσό Ε.Κ.Α.Σ. (σε ευρώ): 57,50
Ποσό εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα (σε ευρώ): Από 7.720,01 μέχρι 7.972,00
Ποσό Ε.Κ.Α.Σ. (σε ευρώ): 28,75
Τα ανωτέρω ποσά επιδόματος χορηγούνται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
Αντίθετα, το ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 των αναφερόμενων στον ανωτέρω πίνακα ποσών για τους συνταξιούχους :
α) λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη (δηλαδή είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί σε όριο ηλικίας μικρότερο του αντίστοιχου πλήρους ή με ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο εκείνου που κατά περίπτωση και ασφαλιστικό φορέα προβλέπεται για χορήγηση πλήρους σύνταξης),
β) που δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.
Ειδικά, για τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης β) , η τυχόν μη καταβληθείσα πριν από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης διαφορά του 1/3 του ποσού ΕΚΑΣ, δεν χορηγείται.
Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας οποιαδήποτε μεταβολή του ποσοστού αναπηρίας τους (αυξητική ή μειωτική) εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ποσό αυτού, εφόσον βέβαια έχει συμπληρωθεί κατά περίπτωση και η απαιτούμενη ηλικία των 65 ετών.
2. Στις περιπτώσεις προσώπων που είναι συνδικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα τους , άλλως από την κληρονομική μερίδα τους.
3. Διευκρινίζεται ότι τα ποσά του ΕΚΑΣ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας και Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του αρ. 38 του ν.3863/2010, όπως ισχύει (παρ. 7 του κοινοποιούμενου άρθρου ).
4. Όσον αφορά την καταβολή του ΕΚΑΣ σε δικαιούχους διαμένοντες εκτός Ελλάδας, με την παρ. 8 της κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ρητώς ότι το επίδομα δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ και Ελβετίας. Επομένως, και σε συνδυασμό με την περ. στ΄ της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου , σε δικαιούχους Έλληνες πολίτες και πολίτες χωρών- μελών της Ε.Ε., ΕΟΧ και Ελβετίας η απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος τελεί υπό την προϋπόθεση της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) εντός της Ε.Ε., ΕΟΧ και Ελβετίας.
Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για τις ενέργειές αρμοδιότητάς σας για την έγκαιρη υλοποίηση των ανωτέρω κοινοποιούμενων διατάξεων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Πασχαλινή Εορταγορά Φάρου Τυφλών της Ελλάδος


 Πασχαλινή Εορταγορά Φάρου Τυφλών της Ελλάδος
Ο ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει την χαρά  να σας προσκαλέσει στην Πασχαλινή Εορταγορά που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Απριλίου 2017, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη από τις 10.00πμ έως 7.00μμ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει την χαρά  να σας προσκαλέσει στην Πασχαλινή Εορταγορά που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Απριλίου 2017, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη από τις 10.00πμ έως 7.00μμ.
Φέτος η καθιερωμένη πασχαλινή μας εορταγορά θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του φορέα μας στο ισόγειο, Αθηνάς 17, Καλλιθέα.
Ελάτε να διαλέξετε τα Πασχαλινά δώρα σας από το Εργαστήρι Κεραμικής, το Τμήμα Κομποδετικής και το Τμήμα Πλεκτού του φορέα μας. Διακοσμητικά, Χειροποίητα Δώρα, λαμπάδες και εικαστικές δημιουργίες σας περιμένουν για να σας βάλουν στην ατμόσφαιρα των εορτών.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
Αθηνάς 17, Καλλιθέα ΤΚ 176 73
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία στο τηλέφωνο 210 9415222 και στην Υπεύθυνη Πολιτιστικών δράσεων κα Ρουκουτάκη Γεωργία στο 6945373081.
e-mail: info@fte.org.gr
www.fte.org.gr

 

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Ο Μενέλαος Τσαούσης Βολιώτης στο «τιμόνι» του Κέντρου Εκπαίδευσης-Αποκατάστασης Τυφλών


 Βολιώτης στο «τιμόνι» του Κέντρου Εκπαίδευσης-Αποκατάστασης Τυφλών
Ο Μενέλαος Τσαούσης την τελευταία 25ετία είναι αφοσιωμένος στο να βοηθάει συνανθρώπους του με προβλήματα να έχουν μία καλύτερη ζωή. Πλέον έχει την ευκαιρία να προσφέρει από ένα διαφορετικό μετερίζι, αφού από τις αρχές του μήνα ανέλαβε τη διοίκηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης-Αποκατάστασης Τυφλών, καλύπτοντας το κενό που άφησε η απώλεια της προκατόχου του.
Ο Βολιώτης διοικητής και πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Α.Τ. ανέλυσε τα νέα καθήκοντά του, αλλά και τους στόχους που θέτει για τη συνέχεια, δίχως, όμως, να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τυφλοί στην Ελλάδα, ενώ φάνηκε γνώστης και για την κατάσταση που επικρατεί στη γενέτειρά του, τον Βόλο, προαναγγέλλοντας παράλληλα την επίσκεψή του μέχρι το Πάσχα.
Τελείωσε το λύκειο στον Βόλο και μετά κατέβηκε στην Αθήνα. Η πρώτη δουλειά στην πρωτεύουσα ήταν ως εκπαιδευτής κινητικότητας και προσανατολισμού για άτομα με προβλήματα όρασης. Ένα επάγγελμα απολύτως εξειδικευμένο, που του έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστεί για 14 χρόνια με το Κ.Ε.Α.Τ.. «Η δουλειά μου είχε να κάνει με το πώς κάποιος που δεν βλέπει, θα κατακτήσει την αυτονομία του στην κίνηση, στις καθημερινές δεξιότητες και γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανεξαρτησία του», σημείωσε ο ίδιος, για να συμπληρώσει: «Από το 1992 και μέχρι το 2007 δούλεψα αποκλειστικά με τυφλά παιδιά, είτε ως εκπαιδευτής, είτε σε προγράμματα σε μουσεία για παιδιά με αναπηρία, πέρα από τις κατασκηνώσεις που οργάνωνα κάθε καλοκαίρι. Στη συνέχεια διετέλεσα διευθυντής στο Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και Αγωγής, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια ήμουν στα παιδικά χωριά SOS. Είχα τη διεύθυνση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Στο Κ.Ε.Α.Τ. επανήλθα αυτόν τον μήνα μετά από μία δεκαετία, εξαιτίας της απώλειας της προηγούμενης διοικήτριας, Παναγιώτας Λεωτσάκου, η οποία δυστυχώς απεβίωσε αρχές Ιανουαρίου».
Η εμπειρία του κ. Τσαούση στον χώρο των τυφλών θεωρείται δεδομένη κι αυτό τον κάνει να αντιμετωπίζει τα πράγματα με ρεαλισμό. «Για την τυφλότητα έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά πράγματα τα τελευταία χρόνια, όμως και πάλι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το Κ.Ε.Α.Τ., αλλά με τη γενικότερη αποδοχή από την κοινωνία των ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Βρίσκομαι πολλά χρόνια στον χώρο και παρότι πέρασαν πολλές ευκαιρίες, δεν έχουμε κάνει όσα πράγματα θα έπρεπε να έχουν γίνει», σημείωσε με νόημα.
Η καθημερινότητα των τυφλών είναι δυσλειτουργική σε πολλούς τομείς, με τον διοικητή του Κ.Ε.Α.Τ. να τονίζει: «Συναντούμε δυσκολίες, τόσο στην κίνηση, όσο και την αντιμετώπιση που μπορεί να έχει κάποιος που δεν βλέπει στις καθημερινές του λειτουργίες. Η κίνηση έχει να κάνει με τον τρόπο που δομήσαμε το περιβάλλον. Οργανώσαμε τις πόλεις μας με τη λογική ότι είμαστε όλοι βλέποντες και σε μία ηλικία που μπορούμε να κινηθούμε. Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας που δυσκολεύονται να κινηθούν, τα λεγόμενα εμποδιζόμενα άτομα και δεν υπάρχουν πάρα πολλές ενέργειες που να διευκολύνουν τη ζωή τους. Εδώ είμαστε υπεύθυνοι όλοι και οφείλουμε να συνεργαστούμε για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα είναι καλύτερο για όλους».
Στη συνέχεια ο κ. Μενέλαος Τσαούσης αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΚΕΑΤ: «Το ίδρυμα επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από τη μία πλευρά υπάρχει σημαντική μείωση των χρημάτων που λαμβάνουμε πλέον από το κράτος. Από την άλλη υποφέρουμε από την παράλογη αύξηση της φορολογίας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο προϋπολογισμός μας είναι κάτι λιγότερο από 1.000.000 ευρώ για να συντηρήσουμε τη λειτουργία του ΚΕΑΤ στην Αθήνα, της Σχολής Τυφλών που είναι το παράρτημά μας στη Θεσσαλονίκη και των υπόλοιπων δομών. Από την αρχή της κρίσης πληρώνουμε περίπου 250.000 ευρώ μόνο για τον ΕΝΦΙΑ. Κοντά το 1/4 του προϋπολογισμού μας κι αυτό είναι δυσβάσταχτο κόστος, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν αρκετά χρέη. Προσπαθούμε με πάρα πολλούς τρόπους να βρούμε λύση. Είναι ένας διαρκής αγώνας, που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση και καλούμαστε τώρα να συνεχίσουμε, για να μην έχουμε χρέη σε εργαζόμενους, προμηθευτές και λοιπούς συναλλασσόμενους».
Αν και διαμένει στην Αθήνα από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, έδειξε ενήμερος για τα τεκταινόμενα στην πόλη από την οποία κατάγεται: «Ο Βόλος είναι ιδιαίτερα ενεργός, ειδικά με ό,τι έχει να κάνει σε θέματα παιδιών/ατόμων με αναπηρία. Θα σταθώ στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με λαμπρές συνεργασίες όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Υπάρχει κι ένας καθηγητής, ο κ. Βασίλης Αργυρόπουλος, ο οποίος είναι πρώην συνεργάτης του Κ.Ε.Α.Τ και τα τελευταία χρόνια είναι καθηγητής στο κομμάτι της τυφλότητας. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, ενώ θέλω να μνημονεύσω και τον τοπικό σύλλογο των «Μάγνητων Τυφλών» που αναπτύσσει πολλές δραστηριότητες. Μέχρι το Πάσχα θα επισκεφτώ τον Βόλο για να δούμε τι θα προγραμματίσουμε και τι θα δρομολογήσουμε στη συνέχεια, αφού στο Κ.Ε.Α.Τ. μας ενδιαφέρει μία συνεχή και διαρκή συνεργασία».

Πηγή: Εφημερίδα «Η Θεσσαλία»
 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Αποτελέσματα της αγωνιστικής κινητοποίησης στο Μέγαρο Μαξίμου της 16ης Μαρτίου 2017


 Ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τα αποτελέσματα της αγωνιστικής κινητοποίησης στο Μέγαρο Μαξίμου της 16ης Μαρτίου 2017
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541
e-mail: eoty@otenet.gr
www.eoty.gr
Αθήνα, 16/03/2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239
ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας
ΠΛΗΡ.: Βιβή Τσαβαλιά
Ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τα αποτελέσματα της αγωνιστικής κινητοποίησης στο Μέγαρο Μαξίμου της 16ης Μαρτίου 2017
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 16/03/2017, μαζική αγωνιστική κινητοποίηση εκατοντάδων τυφλών από τα γραφεία της Ομοσπονδίας, Βερανζέρου 31 στην Ομόνοια, στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνάδελφοι από πολλά μέρη της χώρας ‒την Ανατολική Μακεδονία (Καβάλα και Δράμα), τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, την Κρήτη, τη Ρόδο και φυσικά την Αθήνα‒ διαδήλωσαν ειρηνικά αλλά μαχητικά, προκειμένου να δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός για τη μη περαιτέρω επιδείνωση των βιοτικών συνθηκών τους και για τη διασφάλιση των όποιων εναπομεινάντων κεκτημένων.
Στο Μαξίμου αντιπροσωπεία απαρτιζόμενη από τον Πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών Νικόλαο Γιαλλούρη, τη Γραμματέα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών Βιβή Τσαβαλιά, τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Ηλία Μαργιόλα, το μέλος της μειοψηφίας του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Γιώργο Αλίγια και τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Γιάννη Βαρδακαστάνη, συναντήθηκε με τον υπουργό Επικρατείας Χριστόφορο Βερναρδάκη και τον σύμβουλο του πρωθυπουργού για την Κοινωνική Πολιτική Σταύρο Παναγιωτίδη, με τους οποίους είχε γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση πάνω σε όλα τα υποβληθέντα αιτήματα, προκειμένου ο πρωθυπουργός να είναι σωστά ενημερωμένος κατά τη συνάντηση που ορίστηκε με την Ομοσπονδία για τις 3 Απριλίου. Η στάση της αστυνομίας υπήρξε υποδειγματική κάτω από τις οδηγίες του επικεφαλής αστυνομικού διευθυντή κύριου Αλεβιζόπουλου.
Η Διοίκηση δηλώνει ότι θα βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση, υπερασπιζόμενη πάντα τα δικαιώματα των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, τιμώντας την ψήφο των συναδέλφων που την εξέλεξαν.
Με εκτίμηση
Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γιαλλούρης
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Τσαβαλιά

 Στις 3 Απριλίου θα συναντηθούν με τον Τσίπρα εκπρόσωποι της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών
Με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα θα συναντηθούν στις 3 Απριλίου εκπρόσωποι της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, όπως προγραμματίσθηκε κατά την σημερινή συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Επικρατείας Χριστόφορο Βερναρδάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Προηγουμένως, τα μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας και έφθασαν μέχρι την Ηρώδου Αττικού, όπου τους σταμάτησαν αστυνομικές δυνάμεις, ζητώντας να συναντηθούν με τον κ. Τσίπρα. Τελικά τους δέχθηκε ο κ. Βερναρδάκης και όπως προαναφέρθηκε προγραμματίσθηκε η συνάντηση για τις 3 Απριλίου.
Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία καλεί τον πρωθυπουργό «να δεσμευθεί για τη μη περαιτέρω επιδείνωση των βιοτικών συνθηκών τους και για τη διασφάλιση των όποιων εναπομεινάντων κεκτημένων».
Ζητά επίσης να μην θιγούν τα προνοιακά επιδόματα τυφλότητας, να συνεχίσουν να χορηγούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις και να μην τεθούν εισοδηματικά κριτήρια στη χορήγησή τους, δεδομένου ότι καλύπτουν πρόσθετες ανάγκες της αναπηρίας και όχι στενά βιοποριστικές.
Ζητούν ακόμη να μην γίνει καμιά περαιτέρω περικοπή σε μισθούς - κύριες και επικουρικές συντάξεις και να διατηρηθεί η προσωπική διαφορά στους τυφλούς συνταξιούχους καθώς και να διατηρηθεί το αφορολόγητο σε μισθούς, συντάξεις και πάγιες αντιμισθίες.

Πηγή: http://www.star.gr/ 

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Εγκύκλιος διοικητή ΕΦΚΑ με ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017».


Εγκύκλιος διοικητή ΕΦΚΑ με ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αρ. Τηλεφώνου: 2105215189
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
FAX: 2105230046
e-mail : d. sintaxeon@efka.gov.gr
Αθήνα, 15/3/2017

Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Σ48/24 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ.: 14

ΠΡΟΣ:
Όλες τις οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α.
(Κεντρικές & Περιφ/κές Υπηρεσίες)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση: Λειτουργίας
& Υποστήριξης Εφαρμογών
Α) Υποδ/νση: Υποστήριξης Πελατών
Τμήμα: ΙΚΑ (υπόψη κ. Αθανασίου)
Β) Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών
Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων
Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος
11745 ΑΘΗΝΑ
2. Γενική Δ/νση Πληροφορικής
& Επικοινωνιών
Παπαδιαμαντοπούλου 87
Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ
3. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017».
Ενιαίος
Φορέας
Κοινωνικής
Ασφάλισης

1. Σας κοινοποιούμε την αριθ. Φ.11321/51600/1975/14.12.2016 (Φ.Ε.Κ. 4101/τ. Β’/20.12.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών που αφορά τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) για το έτος 2017, καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.59606/2172/23.12.2016 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α., επισημαίνοντας επιπλέον ότι εξακολουθούν να ισχύουν αθροιστικά οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ/ τ. Α’/85/12.5.2016) καθώς και οι διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4411/2016 (ΦΕΚ/τ. Α’ /142/3.8.2016) και της με αριθ. 40124/8516 (ΦΕΚ/τ. Β’/ 2909/13.9.2016) κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τα «αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ.» και συγκεκριμένα η παρ. 1 του άρθ. 31 του ν. 4411/2016.
Συνεπώς, συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιούνταν το Ε.Κ.Α.Σ. από 1/6 μέχρι 31/12/2016 αλλά το στερούνται για το έτος 2017, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, δικαιούνται τις ακόλουθες αντισταθμιστικές παροχές:
α) πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη,
β) έκτακτη μηναία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή Ε.Κ.Α.Σ. και στους δύο συζύγους, ίση με την παροχή Ε.Κ.Α.Σ. 2016 που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό,
γ) έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ισόποση με την παροχή Ε.Κ.Α.Σ. 2016 που απώλεσαν.
Όσον αφορά τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που χορηγήθηκαν ως αντισταθμιστικά κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ., εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 7 της από 13.9.2016 Υπουργικής Απόφασης.
2. Όσον αφορά τις οδηγίες που είχαν δοθεί με το Γ.Ε. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αρ. πρωτ. Σ48/48/29.6.2016 σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι 31/5/2016 και συγκεκριμένα σχετικά με τον έλεγχο των δικαιούχων, τόσο από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. όσο και από τις υπηρεσίες συντάξεων (στις περιπτώσεις που δεν χορηγήθηκε αυτομάτως), σας ενημερώνουμε ότι προς το παρόν εκκρεμεί η υλοποίηση του έργου από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και επομένως, θα πρέπει να αναμένετε οδηγίες για τη
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθείαπό τους συνταξιούχους στις υπηρεσίες σας μετά την ενημέρωσή μας από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να παραμείνουν σε εκκρεμότητα και τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις για τη χορήγηση των αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του ΕΚΑΣ για το χρονικό διάστημα από 1/8/2016 μέχρι 31/12/2016.
3. Με την ευκαιρία και προκειμένου να υπάρχει ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, επισημαίνουμε τα εξής:
Η εν λόγω διάταξη διακρίνει σαφώς τις περιπτώσεις στις οποίες αναζητούνται στο διπλάσιο τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως:
α) υποβολή εκ μέρους του συνταξιούχου με δόλο ανακριβούς δήλωσης είτε για το φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία
β) πολλαπλή είσπραξη του επιδόματος.
Επομένως, πρόκειται για τις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι ο συνταξιούχος, προκειμένου να εισπράττει το Ε.Κ.Α.Σ., είτε χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις είτε πολλαπλά, λειτουργεί με δόλο, ενεργητικά (υποβολή ανακριβούς αίτησης/δήλωσης) ή παθητικά (αποσιώπηση της χορήγησης του επιδόματος και είσπραξή του από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς).
Στην πρώτη περίπτωση, η ανακριβής/ψευδής δήλωση μπορεί να αφορά, ενδεικτικά, την απόκρυψη του γεγονότος ότι το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται από άλλο φορέα ή ότι ο συνταξιούχος έχει υποβάλει αίτηση προκειμένου να του χορηγηθεί και από άλλο φορέα, το ύψος και τις πηγές των εισοδημάτων που περιέχονται στη δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων στη Δ.Ο.Υ., την οικογενειακή κατάσταση, προκειμένου να μην ελέγχεται το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, τον τόπο μόνιμης κατοικίας κ.ά.
Στη δεύτερη περίπτωση ο νόμος αναφέρεται στην πολλαπλή είσπραξη του επιδόματος, δηλαδή στην περίπτωση που, ενώ ο συνταξιούχος δεν συνείργησε με σκοπό να του χορηγηθεί το ΕΚΑΣ από περισσότερους του ενός φορείς (γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε μηχανογραφική αστοχία), το εισέπραττε συστηματικά από όλους, αποσιωπώντας την αλήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Συνεπώς, εάν δεν αποδεικνύεται πλήρως και αιτιολογημένα ότι συντρέχουν οι ως άνω συγκεκριμένες περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, δεν είναι
επιτρεπτό να αναζητούνται στο διπλάσιο τα ποσά ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όταν συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις για την επιστροφή των ποσών ΕΚΑΣ στο διπλάσιο, γίνεται συμψηφισμός του ποσού με την καταβαλλόμενη σύνταξη, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, σύμφωνα με την ισχύουσα ειδική διάταξη, δηλαδή σε έξι μηνιαίες δόσεις, ενώ εάν το ποσό της σύνταξης δεν επαρκεί για να καλύψει το επιστρεπτέο ποσό σε έξι δόσεις, το ποσό αυτό επιμερίζεται σε τόσες ισόποσες μηνιαίες δόσεις όσες απαιτούνται για το συμψηφισμό του με τη σύνταξη.

Συν/κά: ΦΕΚ 4101/Β’/20.12.2016
1 έγγραφο ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ


Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Μαρία Κουτσοπούλου
 

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Εισφορά αλληλεγγύης και σε επιδόματα


 Εισφορά αλληλεγγύης και σε επιδόματα
Του Γιώργου Παλαιτσάκη
Την υποχρέωση να καταβάλουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης και για τα προνοιακά επιδόματα που λαμβάνουν από το κράτος θα έχουν και φέτος χιλιάδες άτομα με αναπηρία κάτω του 80% καθώς και άτομα με αναπηρία 80% και άνω που δεν είναι τυφλά ή δεν είναι κινητικά ανάπηρα. O λόγος είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θεωρούν τα επιδόματα αυτά ως εισοδήματα, απαλλασσόμενα μεν από τον φόρο εισοδήματος αλλά υπαγόμενα σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Έτσι, χιλιάδες ΑμεΑ θα δουν και φέτος τα ετήσια εισοδήματά τους να αυξάνονται πλασματικά πάνω από τα 12.000 ευρώ, που είναι το όριο πέραν του οποίου επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, και θα κληθούν να πληρώσουν άδικα την εισφορά αυτή. Ταυτόχρονα, επειδή τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων θεωρούνται «εισόδημα» και προσαυξάνουν τεχνητά τα συνολικά ετήσια οικογενειακά εισοδήματά τους, χιλιάδες ΑμεΑ θα χάσουν και φέτος πλήθος άλλων κοινωνικών επιδομάτων τα οποία χορηγούνται με κριτήριο το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
Στα ηλεκτρονικά έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος τα οποία αναρτήθηκαν πέρυσι στους λογαριασμούς που έχουν στο σύστημα ΤΑXISnet χιλιάδες άτομα με αναπηρία κάτω του 80% καθώς και άτομα με αναπηρία 80% και άνω που δεν είναι τυφλά ή κινητικά ανάπηρα, η ΓΓΔΕ -έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Οικονομικών- προσυμπλήρωσε τους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 με τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων που έλαβαν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του 2015. Στους κωδικούς αυτούς αναγράφονται μόνο ποσά εισοδημάτων απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, τα οποία όμως επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Όμως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1149/2013 που είχε εκδώσει η ίδια η ΓΓΔΕ στις 20-7-2013 για να ερμηνεύσει την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, η οποία ορίζει την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τα προνοιακά επιδόματα των αναπήρων δεν έπρεπε να προσυμπληρωθούν στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6, διότι «δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογουμένων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς»!
Παρά την ύπαρξη της ερμηνευτικής εγκυκλίου του 2013, υπουργείο Οικονομικών και ΓΓΔΕ θεώρησαν ότι τα προνοιακά επιδόματα πρέπει να θεωρούνται πλέον «εισόδημα», απαλλασσόμενο μεν του φόρου εισοδήματος αλλά υπαγόμενο σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης! Το σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν ήταν ότι:
1. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, άπορους, κ.λπ.) από το Δημόσιο ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς όντως δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και επομένως δεν φορολογούνται. Όμως, ο μη χαρακτηρισμός τους ως «εισόδημα» ισχύει μόνο εφόσον καταβάλλονται έκτακτα στα άτομα αυτά! Κι αυτό διότι «ένα ποσό χαρακτηρίζεται ως εισόδημα όταν υπάρχει περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης, καθώς και τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής».
2. Τα όσα διαφορετικά αναφέρουν οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν πριν από την 1η-1-2014 έπαψαν πλέον να ισχύουν (!) από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Και αυτό διότι όλες οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν πριν από την 1η-1-2014, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου ΚΦΕ, αναφέρονταν στις διατάξεις του προηγούμενου ΚΦΕ, του ν. 2238/1994, ο οποίος από την ίδια ημερομηνία καταργήθηκε! Ως εκ τούτου, τα όσα ίσχυαν με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1149/2013 εγκύκλιο της ΓΓΔΕ που εκδόθηκε στις 20-7-2013 έπαψαν να ισχύουν από την 1η-1-2014!
Βασιζόμενη στο παραπάνω σκεπτικό του υπουργείου Οικονομικών, η ΓΓΔΕ προσυμπλήρωσε, λοιπόν, στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 της περσινής φορολογικής δήλωσης τα ποσά πολλών τακτικά και μόνιμα καταβαλλόμενων προνοιακών επιδομάτων σε αναπήρους, ενώ κανονικά θα έπρεπε να τα είχε προσυμπληρώσει στους κωδικούς 781-782 του ιδίου πίνακα, όπου δηλώνονται τα ποσά που δεν θεωρούνται εισοδήματα.
Η ίδια αδικία σε βάρος χιλιάδων αναπήρων (προκαλούμενη από την παραπάνω νέα ερμηνεία του όρου του «εισοδήματος», η οποία διαφέρει από όσα είχαν γίνει αποδεκτά μέχρι την 31η-12-2013) αναμένεται να επαναληφθεί και φέτος, αυτή τη φορά από την ΑΑΔΕ, με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Οικονομικών και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των εκπροσώπων των αναπήρων. Ήδη σε απόφαση που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, αναφέρεται ότι στους κωδικούς 619-620 θα πρέπει να προσυμπληρωθούν για να υπαχθούν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική»

Τελειώνω το κείμενο αυτό με τη σχετική επιστολή της ΕΣΑΜΕΑ
 Για το θέμα της φορολόγησης των αναπηρικών επιδομάτων
Σήμερα Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 η ΕΣΑμεΑ απέστειλε ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας στον υπουργό Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτο για την ΠΟΛ 1034/2017, η οποία ορίζει την καταγραφή των αναπηρικών επιδομάτων στη φορολογική δήλωση σε κωδικούς που εάν δηλωθούν, τότε θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα, με αποτέλεσμα πολλά άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, να επιβαρυνθούν με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και να μην μπορέσουν να κάνουν χρήση της έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ, από φοροαπαλλαγές ή άλλες παροχές που δικαιούνται.
14.03.2017
Αρ. Πρωτ.: 479
Για το θέμα της φορολόγησης των αναπηρικών επιδομάτων
Ανοιχτή επιστολή στον Ευ. Τσακαλώτο
Επανειλημμένα, εδώ και μήνες, και σε όλους τους τόνους, η ΕΣΑμεΑ έχει ζητήσει από την ελληνική Πολιτεία, από το υπουργείο Οικονομικών και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να αναγνωρίσουν ότι τα αναπηρικά επιδόματα ΔΕΝ αποτελούν σε καμία περίπτωση εισόδημα προς φορολόγηση, παρά μόνο δίνονται στα άτομα με αναπηρία και χρόνια πάθηση ως βοήθημα για την αντιμετώπιση της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησής τους.
Αποτελεί πάνδημο αίτημα του αναπηρικού κινήματος να μην συνυπολογίζονται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) σε οποιαδήποτε εισοδηματικά κριτήρια είτε φορολογικά μέτρα, όπως φοροαπαλλαγές κλπ., είτε στις συντάξεις, είτε για παράδειγμα στις μετεγγραφές και γενικά σε όποια μέτρα θεσπίζει η Πολιτεία σε οποιονδήποτε τομέα. Ζητάμε μία διάταξη που θα ορίζει την οριζόντια εξαίρεση σε οποιοδήποτε υπολογισμό εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ παράλληλα η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση έκδοση οδηγίας προς τις Εφορίες της χώρας για την σωστή εφαρμογή των ανωτέρω και την αποφυγή αυθαίρετων ερμηνειών.
Μόλις σήμερα Τρίτη 14 Μαρτίου η ΕΣΑμεΑ απέστειλε ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας στον υπουργό Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτο για την ΠΟΛ 1034/2017, η οποία ορίζει την καταγραφή των αναπηρικών επιδομάτων στη φορολογική δήλωση σε κωδικούς που εάν δηλωθούν, τότε θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα, με αποτέλεσμα πολλά άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, να επιβαρυνθούν με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και να μην μπορέσουν να κάνουν χρήση της έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ, από φοροαπαλλαγές ή άλλες παροχές που δικαιούνται.
Η σημερινή επιστολή.
Αθήνα: 14/03/2017
Αρ. Πρωτ.: 477
ΠΡΟΣ:
Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναδάκη
- κ. Δ. Λιάκο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
- κ. Γ. Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
- κα Κ. Παπανάτσιου, Υφυπουργό Οικονομικών
- κ. Γ. Πιτσιλή, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
- Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ανοιχτή επιστολή Ε.Σ.Α.μεΑ.: Έντονη διαμαρτυρία για την φορολογικοποίηση των επιδομάτων αναπηρίας

Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν εκφράζει για ακόμη μία φορά τη διαμαρτυρία της σχετικά με την προσμέτρηση των επιδομάτων που δίνονται στα άτομα με αναπηρία στο συνολικό ετήσιο εισόδημά τους, γεγονός που οδηγεί στην επιβάρυνση πολλών ατόμων με εισφορά αλληλεγγύης, με απώλεια έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ, απώλεια φοροαπαλλαγών και άλλων κοινωνικών παροχών που δικαιούνται.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1034/2017 που αφορά στον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, στο άρθρο 3 αναφέρει: «στους κωδικούς 659-660 και 619-620 συμπληρώνεται το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης».
Όμως, τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, γι΄ αυτό και δεν πρέπει να συγχέονται με αυτά που αναφέρονται ως "συναφή ποσά" διότι δεν είναι συναφή με μισθούς-συντάξεις ούτε και με το εξωιδρυματικό επίδομα.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε για ακόμη μία φορά ότι τα επιδόματα δίνονται στα άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους και των πάγιων αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία τους, εάν λάβουμε υπόψη και την ανυπαρξία κρατικών υποδομών και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσμετρούνται στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων.
Αν τα επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία δηλωθούν στους κωδικούς 659-660 ή 619-620 σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΠΟΛ, τότε θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα, με αποτέλεσμα πολλά άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, να επιβαρυνθούν με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και να μην μπορέσουν να κάνουν χρήση της έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ, από φοροαπαλλαγές ή άλλες παροχές που δικαιούνται.
Ως εκ τούτου ζητάμε τα επιδόματα που καταβάλλονται από την Πρόνοια στα άτομα με αναπηρία να δηλώνονται στους κωδικούς 781-782, ώστε στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία για τη φοροαπαλλαγή ή την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα και να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.)
Κύριε Υπουργέ,
Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για την εξέταση του ανωτέρω ζητήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και την επίλυσή του, ώστε να μη θιγούν κεκτημένα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΛΥΜΒΑΙΟΣ

Πηγή: http://www.esaea.gr/
 

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Αγωνιστική κινητοποίηση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 12


 Αγωνιστική κινητοποίηση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 12
Επιστολή τής Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών τής 13ης Μαρτίου 2017 προς τον πρωθυπουργό της χώρας κύριο Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με την αγωνιστική κινητοποίηση της Ε.Ο.Τ. στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 12.
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541
e-mail: eoty@otenet.gr
www.eoty.gr
Αθήνα, 13/03/2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 220
ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας
ΠΛΗΡ.: Βιβή Τσαβαλιά
Προς: Πρωθυπουργό της Χώρας κο Α. Τσίπρα
Κοιν.:
1) Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων
2) Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κο Ι. Δραγασάκη
3) Υπουργό Επικρατείας κο Α. Φλαμπουράρη
4) Υπουργό Επικρατείας κο Χ. Βερναρδάκη
5) Ε.Σ.Α.μεΑ.
6) Σωματεία-μέλη Ε.Ο.Τ.
7) Φάρο Τυφλών της Ελλάδος
Θέμα: Αγωνιστική κινητοποίηση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 12.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, ο επίσημος κοινωνικός εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία και την αγωνία των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης της Χώρας, εξαιτίας της αλγεινής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης τα τελευταία 7 χρόνια, επιθυμεί να συναντηθεί μαζί σας, αφού προσπάθησε μετ’ επιτάσεως να λάβει διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών κο Τσακαλώτο με τα υπ’ αριθμ. 895/24-11-2016, 914/2-12-2016 και 13/12-01-2017 έγγραφα και Εργασίας κα Αχτσιόγλου με τα υπ’ αριθμ. 902/28-11-2016 και 11/12-01-2017 έγγραφα, αλλά μάταια, προκειμένου να δεσμευτείτε για τη μη περαιτέρω επιδείνωση των βιοτικών μας συνθηκών και για τη διασφάλιση των όποιων εναπομεινάντων κεκτημένων:  
1) Να μη θιγούν τα προνοιακά επιδόματα τυφλότητας, να συνεχίσουν να χορηγούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις και να μην τεθούν εισοδηματικά κριτήρια στη χορήγησή τους, δεδομένου ότι καλύπτουν πρόσθετες ανάγκες της αναπηρίας και όχι στενά βιοποριστικές.
2) Να μην γίνει καμιά παραπέρα περικοπή στους μισθούς, κύριες και επικουρικές συντάξεις και να διατηρηθεί η προσωπική διαφορά στους τυφλούς συνταξιούχους.
3) Να διατηρηθεί το αφορολόγητο σε μισθούς, συντάξεις και πάγιες αντιμισθίες.
4) Να εφαρμοστεί η διάταξη του Ν.2643/98 για κατ’ έτος Ειδική Προκήρυξη για τυφλούς τηλεφωνητές και να επεκταθεί και σε νέα επαγγέλματα. Ζητάμε επίσης ουσιαστική στήριξη των προστατευόμενων εργαστηρίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος με τη συνέχιση της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ ΑμεΑ για την κατασκευή προϊόντων του Ελληνικού Στρατού, τα οποία επί δεκαετίες κατασκευάζει επιτυχώς ο ως άνω φορέας, όπως ταυτότητες και αλυσίδες, και άμεση διακοπή κάθε εν εξελίξει άδικου διαγωνισμού.
5) Να ψηφιστεί νομοθετική διάταξη προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται το επίδομα απολύτου αναπηρίας για τον υπολογισμό του ανώτατου ατομικού ορίου σύνταξης, όπως αυτό ορίζεται με το αρ.13 του Ν.4387/2016. Με την υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.48653/1865 ερμηνευτική εγκύκλιο προβλέπεται η μη συμπερίληψη των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων, καθώς και του επιδόματος απολύτου αναπηρίας, στο ανώτατο ύψος του επιτρεπόμενου ποσού είσπραξης πολλαπλών συντάξεων των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ -σε αντίθεση με τα συμπεφωνημένα με τον πρώην Υπουργό Εργασίας, κύριο Κατρούγκαλο, αλλά και σύμφωνα με την κοινή λογική- τα προαναφερθέντα επιδόματα συμπεριλαμβάνονται, ως μη όφειλαν, για τον υπολογισμό του ανώτατου ατομικού ορίου σύνταξης, όπως αυτό ορίζεται από το αρ.13 του Ν.4387/2016.
6) Να απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ η πρώτη κατοικία, η οποία ανήκει κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε τυφλό.
7) Να στηριχθεί η Ειδική Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, να εισαχθεί ο πολύ σημαντικός θεσμός της πρώιμης παρέμβασης (0-5 ετών), να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό οι ΣΜΕΑΕ, τα ΚΕΔΔΥ και ο θεσμός της παράλληλης στήριξης, ο οποίος θα καλύπτει όλο το ωράριο από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του σχολικού έτους, και να χορηγηθεί άμεσα ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός σε τυφλούς μαθητές και φοιτητές.
Κύριε Πρωθυπουργέ, η παρατεταμένη και περιρρέουσα ρευστότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, οι συνεχείς περικοπές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η ουσιαστική κατάρρευση του προνοιακού συστήματος και του συστήματος υγείας, και οι συνεχείς και ανεξέλεγκτες απαιτήσεις των δανειστών έχουν δημιουργήσει μεγάλη ανασφάλεια, αγωνία και αβεβαιότητα στους συναδέλφους, τόσο για το παρόν, όσο και για το άμεσο μέλλον, και για το λόγο αυτό ζητούμε την ημέρα της κινητοποίησής μας να μας συναντήσετε και να δεσμευτείτε για τα προαναφερθέντα δίκαια αιτήματά μας.

Με εκτίμηση
Για το Γενικό Συμβούλιο τής Ε.Ο.Τ.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γιαλλούρης
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Τσαβαλιά
Κοινοποιήστε το στο Facebook

Αγωνιστική κινητοποίηση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017


 Αγωνιστική κινητοποίηση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Τα Διοικητικά Συμβούλια τής Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών στις συνεδριάσεις τους του Φεβρουαρίου πήραν απόφαση για αγωνιστική κινητοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017. Οι Φορείς μας, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία και την αγωνία των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης της Χώρας, εξαιτίας της αλγεινής κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης τα τελευταία 7 χρόνια, ζητούν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να δεσμευτεί για τη μη περαιτέρω επιδείνωση των βιοτικών μας συνθηκών και για τη διασφάλιση των όποιων εναπομεινάντων κεκτημένων. Συγκεκριμένα διεκδικούμε:
1) Να μη θιγούν τα προνοιακά επιδόματα τυφλότητας, να συνεχίσουν να χορηγούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις και να μην τεθούν εισοδηματικά κριτήρια στη χορήγησή τους, δεδομένου ότι καλύπτουν πρόσθετες ανάγκες της αναπηρίας και όχι στενά βιοποριστικές.
2) Να μην γίνει καμιά παραπέρα περικοπή στους μισθούς, κύριες και επικουρικές συντάξεις και να διατηρηθεί η προσωπική διαφορά στους τυφλούς συνταξιούχους.
3) Να διατηρηθεί το αφορολόγητο σε μισθούς, συντάξεις και πάγιες αντιμισθίες.
4) Να ψηφιστεί νομοθετική διάταξη προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται το επίδομα απολύτου αναπηρίας για τον υπολογισμό του ανώτατου ατομικού ορίου σύνταξης, όπως αυτό ορίζεται με το αρ.13 του Ν.4387/2016. Με την υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.48653/1865 ερμηνευτική εγκύκλιο προβλέπεται η μη συμπερίληψη των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων, καθώς και του επιδόματος απολύτου αναπηρίας, στο ανώτατο ύψος του επιτρεπόμενου ποσού είσπραξης πολλαπλών συντάξεων των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ -σε αντίθεση με τα συμπεφωνημένα με τον πρώην Υπουργό Εργασίας, κύριο Κατρούγκαλο, αλλά και σύμφωνα με την κοινή λογική- τα προαναφερθέντα επιδόματα συμπεριλαμβάνονται, ως μη όφειλαν, για τον υπολογισμό του ανώτατου ατομικού ορίου σύνταξης, όπως αυτό ορίζεται από το αρ.13 του Ν.4387/2016.
5) Να απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ η πρώτη κατοικία, η οποία ανήκει κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε τυφλό.
6) Να στηριχθεί η Ειδική Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, να εισαχθεί ο πολύ σημαντικός θεσμός της πρώιμης παρέμβασης (0-5 ετών), να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό οι ΣΜΕΑΕ, τα ΚΕΔΔΥ και ο θεσμός της παράλληλης στήριξης, ο οποίος θα καλύπτει όλο το ωράριο από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του σχολικού έτους, και να χορηγηθεί άμεσα ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός σε τυφλούς μαθητές και φοιτητές.
7) Να εφαρμοστεί η διάταξη του Ν.2643/98 για κατ’ έτος Ειδική Προκήρυξη για τυφλούς τηλεφωνητές και να επεκταθεί και σε νέα επαγγέλματα.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Από αυτή την κινητοποίηση δεν πρέπει να λείψει κανείς! Τα θέματα αφορούν όλες και όλους και πρέπει να πάρουμε μέρος μαζικά και μαχητικά.
Προσυγκέντρωση στις 10:30 έξω από τα γραφεία μας, Βερανζέρου 31, προκειμένου στις 11:00 να πορευθούμε στο Μέγαρο Μαξίμου.
 

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΕΦΚΑ: Παράταση χορήγησης σύνταξης σε άτομα με αναπηρία


 ΕΦΚΑ: Παράταση χορήγησης σύνταξης σε άτομα με αναπηρία
Εξάμηνη παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), δόθηκε από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες των εγκυκλίων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΟΑΕΕ, αντίστοιχα, με τις οποίες καλύφθηκαν ήδη οι συνταξιούχοι και επιδοματούχοι των οποίων το δικαίωμα έληγε, μέχρι και τις 31.12.2016 (μηχανογραφική λήξη: 1/2017), η κοινοποιούμενη διάταξη δίνει το δικαίωμα εξάμηνης παράτασης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν ή λήγουν, μέχρι και τις 30.06.2017 (μηχανογραφική λήξη 01.07.2017).
Ειδικότερα, στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

Δικαιούχοι
Πρόκειται για συνταξιούχους και επιδοματούχους των οποίων το δικαίωμα έληξε ή λήγει μέχρι και τις 30.06.2017 (μηχανογραφική λήξη 01.07.2017), εφόσον εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, χωρίς υπαιτιότητά τους, για την παράταση χορήγησης της παροχής που ελάμβαναν, ως εξής:
α) Οι συνταξιούχοι, λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
β) Οι συνταξιούχοι, λόγω γήρατος, που λαμβάνουν σύνταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα με ειδικές διατάξεις, οι οποίες προϋποθέτουν ορισμένη κατάσταση αναπηρίας των ασφαλισμένων, όπως ισχύει για όλες τις κατηγορίες στις οποίες επεκτάθηκε, δηλαδή:
- Οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (τυφλοί)
- Οι παραπληγικοί-τετραπληγικοί
- Οι πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
- Οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια
- Οι πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, καθώς και εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
- Οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα άνω και κάτω άκρα
- Οι πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή
γ) Τα τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που λαμβάνουν σύνταξη, λόγω θανάτου του γονέα τους, ως ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία
δ) Οι επιδοματούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος
ε) Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση, λόγω απόλυτης αναπηρίας.
Εξαιρούνται:
i. Τα πρόσωπα για τα οποία η εκκρεμής υγειονομική κρίση των ΚΕΠΑ αφορά προσαύξηση σύνταξης για μέλος οικογένειας, λόγω ανικανότητάς του για κάθε βιοποριστική εργασία, δεδομένου ότι η παροχή αυτή ενσωματώνεται στο ποσό της σύνταξης του δικαιούχου και χορηγείται σε αυτόν και όχι στο ανίκανο μέλος οικογένειας ως ανεξάρτητο δικαίωμα.
ii. Τα πρόσωπα που δεν προσέρχονται προς εξέταση στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ή δεν προσκομίζουν απαραίτητο δικαιολογητικό, προκειμένου να κριθούν από τις επιτροπές αυτές ή παραιτήθηκαν από την αίτηση που είχαν υποβάλει στα ΚΕΠΑ (λόγοι υπαιτιότητας). Θεωρείται ότι υπάρχει εκκρεμότητα, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων και στις περιπτώσεις που: α) Έχει εκδοθεί γνωμάτευση ΚΕΠΑ επί της οποίας η υπηρεσία συντάξεων ζητά διευκρινίσεις από την υγειονομική επιτροπή με υπηρεσιακό σημείωμα, εφόσον έχουν προσκομιστεί από τον ασφαλισμένο όλα τα απαιτούμενα για την κρίση των επιτροπών ιατρικά στοιχεία και β) έχει γίνει προσφυγή στη BYE είτε από τους ασφαλισμένους είτε από το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο.
iii. Τα πρόσωπα τα οποία έλαβαν ή συνεχίζουν να λαμβάνουν την αντίστοιχη παροχή, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4396/2016 ή της κοινοποιούμενης διάταξης (από τη σύνταξη μηνός Αυγούστου 2016 και για χρονικό διάστημα έξι μηνών κατ΄ ανώτατο όριο).

Παροχές
Η διάταξη παρέχει στους ασφαλισμένους το δικαίωμα να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της παροχής που δικαιούνταν, πριν από τη λήξη της και για ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από έξι συνεχείς μήνες (δεν δικαιούνται εκ νέου αυτόματη παράταση, όσοι συνταξιούχοι έχουν στο αρχείο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ κωδ. λήξης 13 από 01/02/2017 έως και 01/06/2017).
Διευκρινίζεται ότι είναι επιτρεπτή η χορήγηση της παροχής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4430/2016 στην περίπτωση που, μετά τη χορήγηση εξάμηνης κατ’ ανώτατο χρόνο παράτασης (πχ, του άρθρου 55 του Ν. 4396/2016), μεσολαβήσει η παράταση του δικαιώματος που είχε λήξει και, στη συνέχεια, το δικαίωμα αυτό λήξει εκ νέου κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει η διάταξη (μηχανογραφική λήξη 01.07.2017), με αποτέλεσμα να υπάρχει εκκρεμότητα στα ΚΕΠΑ για την κρίση των υγειονομικών προϋποθέσεων σε ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται ανωτέρω (περιπτώσεις α-ε).
Κατά το διάστημα αυτό, παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων.
Εάν, μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, κριθεί ότι τα πρόσωπα που υπήχθησαν στις εν λόγω διατάξεις δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67% ή δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις παροχές που τους χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές (εξωιδρυματικό επίδομα ή προσαύξηση, λόγω απόλυτης αναπηρίας ή σύνταξη, λόγω θανάτου), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται σε κάθε περίπτωση άτοκα, είτε δια συμψηφισμού επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20%, είτε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές.
Όσον αφορά τους συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Από τις 30.01.2017, ξεκίνησε η πίστωση, μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ασφαλισμένων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ανάλογα με το αίτημα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ: Σύνταξη, λόγω αναπηρίας, εξωιδρυματικό επίδομα, σύνταξη, λόγω γήρατος, που χορηγείται με τις ειδικές διατάξεις, με τις αντίστοιχες παροχές των μηνών κατά τους οποίους δεν είχαν χορηγηθεί, λόγω λήξης του δικαιώματος. Διευκρινίζεται ότι για τα πρόσωπα που δικαιούνται την εξάμηνη παράταση των παροχών που έληξαν, δεν παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής χορήγησης των παροχών που είχαν διακοπεί για το διάστημα μεταξύ της λήξης της συνταξιοδοτικής παροχής και της ημερομηνίας έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων, δηλαδή πριν από την παροχή μηνός Αυγούστου 2016.
Από τις 30.01.2017, ξεκίνησε και η πίστωση των παροχών στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που πληρώνονται, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αφορά τόσο τις ανωτέρω παροχές όσο και τη σύνταξη, λόγω θανάτου, που χορηγείται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, καθώς και την προσαύξηση, λόγω απόλυτης αναπηρίας.
β) Όσον αφορά τους συνταξιούχους για τους οποίους δεν καθίσταται μηχανογραφικώς εφικτή η αυτόματη παράταση της παροχής που δικαιούνται, μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, (σύνταξη, λόγω θανάτου που χορηγείται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, προσαύξηση, λόγω απόλυτης αναπηρίας), η παράταση των παροχών που ελάμβαναν τα ανωτέρω πρόσωπα και οι οποίες είχαν λήξει, ενόψει της εκκρεμούς επανεξέτασής τους από τα ΚΕΠΑ, θα διεκπεραιωθεί από τις υπηρεσίες απονομών και πληρωμών συντάξεων των υποκαταστημάτων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τη διαδικασία που είχε δρομολογηθεί κατά την εφαρμογή των προϊσχυουσών διατάξεων για τις κατηγορίες αυτές.
Τα ποσά των παροχών της αυτόματης παράτασης που αντιστοιχούν στους επόμενους, υπόλοιπους μήνες θα πρέπει να αναγγελθούν στη μηχανογράφηση υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις ότι εν τω μεταξύ:
- Δεν έχει λήξει το δικαίωμα των συνταξιούχων στην εξάμηνη παράταση
- Δεν έχει οριστικοποιηθεί υγειονομική κρίση από τις επιτροπές ΚΕΠΑ που επηρεάζει το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους και
- δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Διευθυντή.
γ) Για τα πρόσωπα που καλύπτονται από την κοινοποιούμενη διάταξη και είναι εφικτή η αυτόματη παράταση της πληρωμής τους είτε, μέσω ΗΔΙΚΑ ΑΕ είτε, μέσω ΟΠΣ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα εκδίδεται, θα κοινοποιείται και θα φυλάσσεται η σχετική ατομική διοικητική πράξη.
δ) Μετά την έκδοση οριστικής απόφασης των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, οι εισηγητές θα ενημερώνονται καταρχήν από το «Αρχείο Συνταξιούχων/Ευρετήριο Συνταξιούχων» ΟΠΣ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εάν έχουν καταβληθεί ποσά με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις. Σε θετική περίπτωση και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει δικαίωμα στην παροχή, θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή για την παράταση του δικαιώματος που έληξε, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι συμψηφίζονται τα ποσά που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές, καθώς και τα ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας με το οποίο παρατείνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα είναι μικρότερο από αυτό που χορηγήθηκε με τις εν λόγω διατάξεις. Εάν κριθεί οριστικά από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ότι δεν υπάρχει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή δικαίωμα στην παροχή που ζητήθηκε, θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή για τη διακοπή χορήγησης της παροχής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι αναζητούνται άτοκα τα ποσά που τυχόν χορηγήθηκαν με τις εν λόγω διατάξεις είτε, μέσω συμψηφισμού με τυχόν άλλη καταβαλλόμενη συνταξιοδοτική παροχή, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20% είτε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται άλλη παροχή.
ε) Οι κωδικοί επαναφοράς και λήξης των παροχών που χορηγούνται, λόγω αναπηρίας, με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, είναι οι ίδιοι με εκείνους που ήδη χρησιμοποιήθηκαν για τις προηγούμενες διατάξεις (κωδ. επαναφοράς: 33, κωδ. λήξης: 13).
στ) Ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής μονιμοποίησης και κρίνεται η παράταση χορήγησης συνταξιοδοτικής παροχής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
Σε μηνιαία βάση, τρεις μήνες πριν από την προβλεπόμενη λήξη του δικαιώματος των ασφαλισμένων, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών απονομής συντάξεων θα αντλούν τη σχετική πληροφορία από τις σχετικές αναρτημένες στο intranet καταστάσεις. Στις περιπτώσεις που η παράταση του δικαιώματος εξαρτάται από τη νέα υγειονομική κρίση, οι υπηρεσίες απονομής συντάξεων θα αποστέλλουν στους ασφαλισμένους το παραπεμπτικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται τα καθοριστικά στοιχεία του δικαιώματος χορήγησης της συνταξιοδοτικής παροχής, για τα οποία πρέπει να αποφανθούν ειδικά οι επιτροπές (πχ ποσοστό στην επιδείνωση/νέα πάθηση επί προϋπάρχουσας, ποσοστό σε ατύχημα, κλπ).
Στη συνέχεια, θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία που προηγείται της εξέτασης ασφαλισμένων από το ΚΕΠΑ. Στις περιπτώσεις που πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις μονιμοποίησης, θα εκδίδεται άμεσα η σχετική απόφαση Διευθυντή, εφόσον ήδη έχουν συμπληρωθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις και μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν και τον έλεγχο διατήρησης της ασφαλιστικής αναπηρίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, διαφορετικά, από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του δικαιώματος που ορίζεται στην προηγούμενη απόφαση Διευθυντή και, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κατά το χρόνο αυτό.
Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, με τη νέα αυτή διαδικασία, που υιοθετείται και για τους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παράγονται πολλαπλά οφέλη, όπως τα ακόλουθα:
- Οι υγειονομικές επιτροπές καθοδηγούνται εκ των προτέρων σωστά από τις διοικητικές υπηρεσίες ως προς τα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία πρέπει να αποφανθούν πλήρως και αιτιολογημένα, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση, εξαιτίας της ανάγκης για παροχή διευκρινίσεων σε επιμέρους ζητήματα, μέσω της αποστολής υπηρεσιακών σημειωμάτων από τις υπηρεσίες συντάξεων προς τις επιτροπές.
- Ο εισηγητικός φάκελος είναι πλήρης.
- Η σύνθεση των υγειονομικών επιτροπών είναι η καταλληλότερη, δηλαδή ανάλογη με το είδος των παθήσεων του ασφαλισμένου.
- Αποφεύγονται περιττές διαδικασίες, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής μονιμοποίησης της συνταξιοδότησης και ενισχύεται η παραγωγικότητα των υπηρεσιών συντάξεων, λόγω του περιορισμού της συναλλαγής με τους ασφαλισμένους.
Τέλος, ως προς την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν οι διαδικασίες και οι υπηρεσιακές ενέργειες που τηρούνταν από τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Πηγή: http://www.cnn.gr/

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 13 με ΘΕΜΑ: Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α..


ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 13 με
ΘΕΜΑ:
Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ    ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ    ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΘΕΜΑ:
Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α..
Σχετ.: α) Οι εγκύκλιοι  29/2013 ,  12/2014 ,  28/2014 ,  34/2014 ,  38/2015 ,  7/2016 ,  28/2016 και τα Γενικά Έγγραφα με αρ. πρωτ.  Σ70/66/20.6.2013 και  Γ99/47/5.2.2014 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. β) Το με αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/49/1772492/30.12.2016  έγγραφο και οι εγκύκλιοι  19/2015 ,  6/2016 και  22/2016 του τ. ΟΑΕΕ.
Σας  κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ.  Φ.80000/οικ.50122/1920/30.11.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΩΑ0465Θ1Ω-8ΡΞ), με το  οποίο γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις της  παρ. 3 του άρθρου 50 του  Ν. 4430/2016 που προβλέπουν εξάμηνη παράταση χορήγησης των  συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων  προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.
Έχοντας  υπόψη και τις οδηγίες των εγκυκλίων  28/2016 και 22/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΟΑΕΕ αντίστοιχα, με τις οποίες καλύφθηκαν  ήδη οι συνταξιούχοι και επιδοματούχοι των οποίων το δικαίωμα έληγε μέχρι και τις  31.12.2016 (μηχανογραφική λήξη: 1/2017), η κοινοποιούμενη διάταξη δίνει το  δικαίωμα εξάμηνης παράτασης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν ή λήγουν μέχρι και τις 30.6.2017  (μηχανογραφική λήξη 1.7.2017). Έχοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο ανωτέρω  έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ και σε συνδυασμό με τις οδηγίες των προαναφερόμενων  εγκυκλίων, διευκρινίζουμε επιπλέον τα ακόλουθα:
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Πρόκειται  για συνταξιούχους και επιδοματούχους των οποίων το δικαίωμα έληξε ή λήγει μέχρι  και τις μέχρι και τις 30.6.2017  (μηχανογραφική λήξη 1.7.2017), εφόσον εκκρεμεί εξέτασή τους από τις  υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. -χωρίς υπαιτιότητά τους-για την παράταση  χορήγησης της παροχής που ελάμβαναν, ως εξής:
α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, με  ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που  λαμβάνουν σύνταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα με ειδικές διατάξεις, οι οποίες  προϋποθέτουν ορισμένη κατάσταση αναπηρίας των ασφαλισμένων (άρθρο  1 Ν. 612/77, όπως ισχύει  για όλες τις κατηγορίες στις οποίες επεκτάθηκε), δηλαδή:
•  οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (τυφλοί)
• οι παραπληγικοί-τετραπληγικοί (  άρθρο 40 παρ. 8 του Ν.  1902/90 )
• οι πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (  άρθρο 16 παρ. 3 του Ν.  2227/94 )
• οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια (  άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.  3075/2002 και  άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3232/2004 )
• οι πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β καθώς και εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (  άρθρο 5 παρ.1 του Ν.  3232/2004 )
• οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα άνω και κάτω άκρα  άρθρο 61 παρ. 4 του Ν.  3518/2006 )
• οι πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή (  παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.  3996/2011 )
γ) τα τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που  λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους ως ανίκανα για κάθε βιοποριστική  εργασία,
δ) οι επιδοματούχοι του εξωϊδρυματικού  επιδόματος,
ε) όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση  λόγω απόλυτης αναπηρίας.
Εξαιρούνται:
i . τα πρόσωπα για τα οποία η εκκρεμής υγειονομική κρίση των  ΚΕ.Π.Α. αφορά προσαύξηση σύνταξης για  μέλος οικογένειας λόγω ανικανότητας του για κάθε βιοποριστική εργασία
(δεδομένου  ότι η παροχή αυτή ενσωματώνεται στο ποσό της σύνταξης του δικαιούχου και  χορηγείται σε αυτόν και όχι στο ανίκανο μέλος οικογένειας ως ανεξάρτητο  δικαίωμα),
ii . τα πρόσωπα που δεν προσέρχονται προς  εξέταση στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ή δεν προσκομίζουν απαραίτητο  δικαιολογητικό προκειμένου να κριθούν από τις επιτροπές αυτές ή παραιτήθηκαν  από την αίτηση που είχαν υποβάλει στα ΚΕΠΑ (λόγοι υπαιτιότητας1),
iii . τα πρόσωπα τα οποία έλαβαν ή συνεχίζουν  να λαμβάνουν την αντίστοιχη παροχή κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4396/2016  ή της κοινοποιούμενης διάταξης (από τη σύνταξη μηνός Αυγούστου 2016 και για  χρονικό διάστημα 6 μηνών κατ΄ ανώτατο όριο).
2. ΠΑΡΟΧΕΣ
Η  διάταξη παρέχει στους ασφαλισμένους το δικαίωμα να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της παροχής που  δικαιούνταν πριν από τη λήξη της και για ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από έξι συνεχείς μήνες  (δεν δικαιούνται εκ νέου αυτόματη  παράταση όσοι συνταξιούχοι έχουν στο αρχείο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κωδ. λήξης 13 από  1/2/2017 έως και 1/6/2017). Διευκρινίζεται ότι είναι επιτρεπτή η χορήγηση  της παροχής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 50  του Ν. 4430/2016 στην  περίπτωση που μετά τη χορήγηση εξάμηνης κατ΄ ανώτατο χρόνο παράτασης (π.χ., του άρθρου  55 του Ν. 4396/2016 ) μεσολαβήσει  n παράταση του δικαιώματος που είχε λήξει και στη συνέχεια το δικαίωμα αυτό  λήξει εκ νέου κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει η διάταξη (μηχανογραφική  λήξη 1.7.2017), με αποτέλεσμα να υπάρχει εκκρεμότητα στα ΚΕΠΑ για την κρίση των  υγειονομικών προϋποθέσεων σε ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται ανωτέρω  (περιπτώσεις α-ε). Κατά το διάστημα αυτό παρατείνεται  και η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων.
Εάν  μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι τα  πρόσωπα που υπήχθησαν στις εν λόγω διατάξεις δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό  αναπηρίας ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67% ή δεν έχουν δικαίωμα να  λαμβάνουν τις παροχές που τους χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές  (εξωιδρυματικό επίδομα ή προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας ή σύνταξη λόγω  θανάτου), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται σε κάθε περίπτωση άτοκα, είτε διά συμψηφισμού επί  των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού  20%, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται  συνταξιοδοτικές παροχές.
3. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Όσον  αφορά τους συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Από τις 30.1.2017  ξεκίνησε η πίστωση (μέσω της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) στον τραπεζικό λογαριασμό  των δικαιούχων ασφαλισμένων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ανάλογα με το αίτημα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα στις  υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.: σύνταξη λόγω αναπηρίας, εξωιδρυματικό επίδομα,  σύνταξη λόγω γήρατος που χορηγείται με τις ειδικές διατάξεις) με τις αντίστοιχες παροχές των μηνών κατά  τους οποίους δεν είχαν χορηγηθεί λόγω λήξης του δικαιώματος. Διευκρινίζεται  ότι για τα πρόσωπα που δικαιούνται την εξάμηνη παράταση των παροχών που έληξαν δεν  παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής χορήγησης των παροχών που είχαν διακοπεί νια  το διάστημα μεταξύ της λήξης της συνταξιοδοτικής παροχής και της ημερομηνίας  έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων, δηλαδή πριν από την παροχή μηνός  Αυγούστου 2016.
Από τις 30.1.2017 ξεκίνησε  και η πίστωση των παροχών στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που  πληρώνονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του  τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αφορά τόσο τις ανωτέρω παροχές όσο και τη σύνταξη λόγω  θανάτου που χορηγείται  σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων,  καθώς και την προσαύξηση λόγω απόλυτης  αναπηρίας.
β) Όσον αφορά τους συνταξιούχους για τους  οποίους δεν καθίσταται μηχανογραφικώς  εφικτή η αυτόματη παράταση της παροχής που δικαιούνται μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (σύνταξη λόγω θανάτου  που χορηγείται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή  συνταξιούχων, προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας), η παράταση των παροχών  που ελάμβαναν τα ανωτέρω πρόσωπα και οι οποίες είχαν λήξει, ενόψει της  εκκρεμούς επανεξέτασής τους από τα ΚΕΠΑ, θα  διεκπεραιωθεί από τις υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων των  Υποκαταστημάτων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τη διαδικασία που είχε  δρομολογηθεί κατά την εφαρμογή των προϊσχυουσών διατάξεων για τις κατηγορίες  αυτές. Υπενθυμίζεται, λοιπόν, ότι οι  υπηρεσίες Απονομών Συντάξεων θα αντλήσουν από το intranet το σχετικό αρχείο των  συνταξιούχων, προκειμένου να προχωρήσουν στη διαδικασία συμπλήρωσης, έκδοσης  και διαβίβασης των αποφάσεων Διευθυντή στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων  (επισυνάπτονται υποδείγματα των σχετικών αποφάσεων).
Το  Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων, στη συνέχεια, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους  δικαιούχους, προκειμένου αυτοί να παραλάβουν την απόφαση Διευθυντή και να  πληρωθούν (αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου). Η πληρωμή των συνταξιούχων θα γίνει σε δύο στάδια:
i . Από το Ταμείο του Υποκαταστήματος, κατά  την ημερομηνία παραλαβής της Απόφασης Διευθυντή, με την έκδοση ηλεκτρονικού  εντάλματος ίδιας ημερομηνίας.  Η πληρωμή αυτή θα περιλαμβάνει το ποσό της παροχής του τρέχοντα μήνα  πληρωμής, καθώς και τα τυχόν αναδρομικά ποσά που τους οφείλονται νια το χρονικό  διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της παροχής που λάμβαναν, όχι όμως πριν από την παροχή μηνός  Αυγούστου 2016. Δηλαδή, εάν η απόφαση Διευθυντή κοινοποιηθεί στον δικαιούχο  σε ημερομηνία που συμπίπτει ή έπεται της επίσημης ημερομηνίας πληρωμής των  συντάξεων (προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα), θα πρέπει να καταβληθούν τα  αναδρομικά ποσά που τυχόν δικαιούται μαζί με την προκαταβολή της παροχής του  επόμενου μήνα.
Εξυπακούεται  ότι στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι οδηγίες του  Γ.Ε. Σ70/19/25.1.2013 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί υποχρεωτικής  έκδοσης ηλεκτρονικών ενταλμάτων πληρωμής μέσω Ο.Π.Σ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με παράλληλη  τήρηση της μηχανογραφικής διαδικασίας.
ii . Τα ποσά των παροχών της αυτόματης  παράτασης που αντιστοιχούν στους επόμενους, υπόλοιπους μήνες θα πρέπει να  αναγγελθούν στη μηχανογράφησηυπό τις αυστηρές προϋποθέσεις ότι εν τω μεταξύ:
•  δεν έχει λήξει το δικαίωμα των συνταξιούχων στην εξάμηνη παράταση
•  δεν έχει οριστικοποιηθεί υγειονομική κρίση από τις επιτροπές ΚΕΠΑ που επηρεάζει  το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους και
•  δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Διευθυντή.
Εφιστούμε  ιδιαίτερα την προσοχή σας στον έλεγχο των δικαιούχων και για το λόγο αυτό, σε κάθε στάδιο της  ανωτέρω διαδικασίας, θα πρέπει να έχει εξακριβωθεί ότι κάθε ασφαλισμένος  δικαιούται νομίμως την παροχή. Ως προς  τα υπόλοιπα ζητήματα εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες των ανωτέρω σχετικών εγγράφων  του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Για τα πρόσωπα που καλύπτονται από την  κοινοποιούμενη διάταξη και είναι εφικτή η αυτόματη παράταση της πληρωμής τους,  είτε μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. είτε μέσω Ο.Π.Σ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., κατά τα γνωστά, θα  εκδίδεται, θα κοινοποιείται και θα φυλάσσεται η σχετική ατομική διοικητική  πράξη. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες απονομής συντάξεων των  υποκαταστημάτων, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Π.Σ. κάθε μήνα θα αναρτά στο intranet  όλες τις σχετικές αποφάσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης, για τις  υπηρεσίες απονομής συντάξεων θα υπάρχει στο intranet για κάθε Υποκατάστημα αρχείο  των συνταξιούχων που κρίθηκε από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ότι δεν  φέρουν συντάξιμο ποσοστό ή ότι δεν δικαιούνται την παροχή για την παράταση της  οποίας ζητήθηκε η υγειονομική κρίση και για την οποία έλαβαν ποσά με τις  ανωτέρω διατάξεις.
δ)Μετά την έκδοση οριστικής απόφασης  των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., θα ακολουθείται η διαδικασία που  περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 5β της  εγκυκλίου 29/2013 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Δηλαδή, οι εισηγητές θα  ενημερώνονται καταρχήν από το «Αρχείο Συνταξιούχων/Ευρετήριο Συνταξιούχων»  Ο.Π.Σ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εάν έχουν καταβληθεί ποσά με βάση τις κοινοποιούμενες  διατάξεις. Σε θετική περίπτωση και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει δικαίωμα  στην παροχή, θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή για την παράταση του δικαιώματος  που έληξε, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι συμψηφίζονται τα ποσά που  χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές καθώς και τα ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν  αχρεωστήτως στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας με το οποίο  παρατείνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα είναι μικρότερο από αυτό που χορηγήθηκε  με τις εν λόγω διατάξεις. Εάν κριθεί οριστικά από τις υγειονομικές επιτροπές  ΚΕ.Π.Α. ότι δεν υπάρχει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή δικαίωμα στην παροχή που  ζητήθηκε, θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή για τη διακοπή χορήγησης της παροχής,  στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι αναζητούνται άτοκα τα ποσά που τυχόν  χορηγήθηκαν με τις εν λόγω διατάξεις, είτε μέσω συμψηφισμού με τυχόν άλλη  καταβαλλόμενη συνταξιοδοτική παροχή, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20%, είτε  σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται άλλη  παροχή.
ε) Οι κωδικοί επαναφοράς και λήξης  των παροχών που χορηγούνται λόγω αναπηρίας με βάση τις κοινοποιούμενες  διατάξεις είναι οι ίδιοι με εκείνους που ήδη χρησιμοποιήθηκαν για τις  προηγούμενες διατάξεις (κωδ. επαναφοράς: 33, κωδ. λήξης: 13).
στ) Ανεξάρτητα από την εφαρμογή των  κοινοποιούμενων διατάξεων, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής μονιμοποίησης  και κρίνεται η παράταση χορήγησης συνταξιοδοτικής παροχής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να τηρείται η ακόλουθη  διαδικασία:
Σε  μηνιαία βάση, τρεις μήνες πριν  από την προβλεπόμενη λήξη του δικαιώματος των ασφαλισμένων, οι προϊστάμενοι  των υπηρεσιών απονομής συντάξεων, θα αντλούν τη σχετική πληροφορία από τις  σχετικές αναρτημένες στο intranet καταστάσεις. Στις περιπτώσεις που η  παράταση του δικαιώματος εξαρτάται από τη νέα υγειονομική κρίση, οι υπηρεσίες  απονομής συντάξεων θα αποστέλλουν  στους ασφαλισμένους το παραπεμπτικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να  περιλαμβάνονται τα καθοριστικά στοιχεία του δικαιώματος χορήγησης της  συνταξιοδοτικής παροχής, για τα οποία πρέπει να αποφανθούν ειδικά οι επιτροπές  (π.χ. ποσοστό στην επιδείνωση/νέα πάθηση επί προϋπάρχουσας, ποσοστό σε ατύχημα  κ.λπ.). Στη συνέχεια θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία που προηγείται της  εξέτασης ασφαλισμένων από το Κ.Ε.Π.Α.
Στις  περιπτώσεις που πληρούνται οι  ασφαλιστικές προϋποθέσεις μονιμοποίησης, θα εκδίδεται άμεσα η σχετική  απόφαση Διευθυντή, εφόσον ήδη έχουν συμπληρωθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις και  μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν και τον  έλεγχο διατήρησης της ασφαλιστικής αναπηρίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν  δοθεί (βλ. Γ.Ε. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενότητα Γi, ii),  διαφορετικά, από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του δικαιώματος που ορίζεται  στην προηγούμενη απόφαση Διευθυντή και σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κατά  το χρόνο αυτό.
Με τη νέα αυτή  διαδικασία, που υιοθετείται και για τους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  παράγονται πολλαπλά οφέλη,  όπως τα ακόλουθα:
•  οι υγειονομικές επιτροπές καθοδηγούνται εκ των προτέρων σωστά από τις  διοικητικές υπηρεσίες ως προς τα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία πρέπει να  αποφανθούν πλήρως και αιτιολογημένα, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση εξαιτίας  της ανάγκης για παροχή διευκρινίσεων σε επιμέρους ζητήματα μέσω της αποστολής  υπηρεσιακών σημειωμάτων από τις υπηρεσίες συντάξεων προς τις επιτροπές, ο  εισηγητικός φάκελος είναι πλήρης
•  η σύνθεση των υγειονομικών επιτροπών είναι η καταλληλότερη, δηλαδή ανάλογη με  το είδος των παθήσεων του ασφαλισμένου
•  αποφεύγονται περιττές διαδικασίες όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής  μονιμοποίησης της συνταξιοδότησης και ενισχύεται η παραγωγικότητα των υπηρεσιών  συντάξεων, λόγω του περιορισμού της συναλλαγής με τους ασφαλισμένους.
Τέλος, ως προς την εφαρμογή  των κοινοποιούμενων διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν οι διαδικασίες και οι  υπηρεσιακές ενέργειες που τηρούνταν από τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς οι  οποίοι εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α.
1 Θεωρείται ότι υπάρχει εκκρεμότητα χωρίς  υπαιτιότητα των ασφαλισμένων και στις περιπτώσεις που:
α) έχει εκδοθεί γνωμάτευση ΚΕΠΑ επί της οποίας η  υπηρεσία συντάξεων ζητεί διευκρινίσεις από την υγειονομική επιτροπή με  υπηρεσιακό σημείωμα, εφόσον έχουν προσκομιστεί από τον ασφαλισμένο όλα τα  απαιτούμενα για την κρίση των επιτροπών ιατρικά στοιχειά.
β) έχει γίνει προσφυγή στη ΒΥΕ είτε από τους  ασφαλισμένους είτε από το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
ΜΑΡΙΑ    ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

Τα νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φετινών φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2016.

Τα νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φετινών φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2016.
Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φετινών φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016.
 Στο βασικό έντυπο Ε1 που θα υποβάλλουν όλοι οι φορολογούμενοι περιλαμβάνονται αλλαγές ενώ υπάρχουν και νέοι κωδικοί σε σχέση με πέρυσι και αφορούν αλλαγές που έχουν γίνει στη φορολογική νομοθεσία.
 Τις αποφάσεις των νέων εντύπων υπογράφει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών η ηλεκτρονική πύλη του TAXIS για την υποβολή των δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Απριλίου.
 Έως τις 15 Ιουλίου τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ενώ η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου θα είναι η 31η Ιουλίου όπως έχει ανακοινώσει η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.
Οι αλλαγές στο φετινό έντυπο Ε1 είναι οι ακόλουθες:
Στον πίνακα 1 συνενώθηκαν η διεύθυνση κατοικίας με τη διεύθυνση επαγγέλματος και υπάρχει πλέον μια φόρμα.    
Στον πίνακα 2 με τα πληροφοριακά στοιχεία:    
Προστέθηκε νέος κωδικός 320: Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.    
Προστέθηκε νέος κωδικός 021-022. Συμπληρώνεται από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.
Προστέθηκε νέος κωδικός 037 – 038: Συμπληρώνεται από τους κατ' επάγγελμα αγρότες. Οι αγρότες, θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών –συνταξιούχων και συνεπώς δικαιούνται το έμμεσο αφορολόγητο των 8.636 – 9.545 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.    
Προστέθηκε νέος κωδικός 011-012: Αφορά βουλευτές και ευρωβουλευτές που διαθέτουν ποσά της αποζημίωσης ή των συντάξεων στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων.    
Καταργήθηκε ο κωδικός 007-008: Τον συμπλήρωναν όσοι κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους για  φορολογικές εκπτώσεις που είχαν.
Καταργήθηκε ο κωδικός 011-012: Αφορούσε όσους επιβαρύνονταν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8% επί του συνολικού εισοδήματος (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργοί, γενικοί γραμματείς). Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται πλέον κλιμακωτά σε όλους τους φορολογούμενους.
Στον πίνακα 4 προστέθηκαν νέοι κωδικοί:
395-396: Δηλώνεται το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
111-112: Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων.    
115-116: Θα συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους που το 2016 απέκτησαν εισόδημα από υπεκμίσθωση γαιών – γης.    
Στον πίνακα 6 προβλέπονται τα ακόλουθα:
661-662: Ο κωδικός αυτός αφορά όσους εισέπραξαν επιδόματα ανεργίας. Εκτός από το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ περιλαμβάνονται και τα επιδόματα ανεργίας που χορηγούν το ΓΕΝΕ (Ταμείο ναυτικών) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ταμείο δημοσιογράφων). Τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους δεν φορολογούνται, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ.
421-422: Συμπληρώνονται τα ενοίκια που καταβάλλονται σε Ιερές Μονές Αγίου Όρους.    
055 – 056: Ο κωδικός αυτός αφορά  όσους χρηματοδότησαν το 2016 πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό. Η ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου.    
057 -058: Συμπληρώνεται από όσους έχουν χρηματοδοτήσει υποψήφιο ή/και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ιδιωτική χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου.
Έντυπο Ε2 – εισοδήματα από ακίνητα
 Στο έντυπο Ε2 θα δηλωθούν τα εισοδήματα από ακίνητα αλλά και τα ανείσπρακτα ενοίκια. Ειδικότερα:
Για την συμπλήρωση της στήλης 4 θα γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση.
Οι στήλες 13, 14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία όπως εμφανίζεται στους τίτλους των στηλών. Στις στήλες αυτές συμπληρώνονται και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2016.    
Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.    
Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου, καθώς και τα ανείσπρακτα εισοδήματα όπως αυτά προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση των στηλών 13, 14, 15 και 16.    
Στη στήλη 18 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννεαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κ.λπ.) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.).    

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Νοσοκομειακές Επιτροπές Ιατρικής των Μεταγγίσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Νοσοκομειακές Επιτροπές Ιατρικής των Μεταγγίσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β


Αθήνα 9 / 3 /2017
Αρ. Πρωτ: Α3β/86513/2016

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10433
Τηλέφωνο : 2132161462
FAX: 2105239238ΠΡΟΣ:
 ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Νοσοκομειακές Επιτροπές Ιατρικής των Μεταγγίσεων
Σχετ. :To υπ’αρ.πρωτ.ΓΠ-11-4699/16-11-2016 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Η εφαρμογή ορθών πρακτικών στη μεταγγισιοθεραπεία αποτελεί σύγχρονη διεθνή τάση και οδηγεί σε εξορθολογισμό των μεταγγίσεων.
Στο πλαίσιο εκπόνησης στρατηγικών για την ασφάλεια της μετάγγισης σε εθνικό επίπεδο, και προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα αιμοδοσίας-μετάγγισης, είναι επιβεβλημένη και καθοριστικής σημασίας η επανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των Νοσοκομειακών Επιτροπών Ιατρικής των Μεταγγίσεων, οι οποίες θεσμοθετήθηκαν με την υπ’ αριθ. Υ4γ/οικ.11152/2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1132/Β/2000).
Ειδικότερα, σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, συγκροτείται η εν λόγω επιτροπή, η οποία, με βάση την αναγκαιότητα προσαρμογής με τα ισχύοντα στις αντίστοιχες επιτροπές σε διεθνές επίπεδο, αποτελείται από:
o Τον Διευθυντή Αιμοδοσίας, όταν στο νοσoκομείο υφίσταται αυτοτελής υπηρεσία αιμοδοσίας ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται , τον υπεύθυνο για την αιμοδοσία ιατρό, ειδικότητας αιματολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας, ή παθολογίας, ως πρόεδρο
o Έναν (1) Αναισθησιολόγο
o Έναν (1) Χειρουργό
o Έναν (1) Ιατρό Αιματολόγο ή Παθολόγο/Παιδίατρο του παθολογικού τομέα
o Έναν (1) Νοσηλευτή/τρια
o Τον Προϊστάμενο/νη της Διοικητικής Υπηρεσίας
o Τον Προϊστάμενο/νη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από το Διοικητή του Νοσοκομείου, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος που ορίζεται από το Διοικητή. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΩΞ9465ΦΥΟ-ΘΒΓ
Την Επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτής.
Στις περιπτώσεις ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ. η Επιτροπή συστήνεται σε κάθε οργανική μονάδα αυτού.
Σκοπός της Νοσοκομειακής Επιτροπής Ιατρικής των Μεταγγίσεων είναι: H oρθολογική χρήση του αίματος και των προϊόντων του από τα κλινικά τμήματα των νοσοκομείων και ο περιορισμός των ανεπιθύμητων συμβάντων κατά την μεταγγισιοθεραπεία, περιλαμβανομένων και των λοιμώξεων που πιθανόν μεταγγίζονται με το αίμα.
Κύριοι στόχοι της Επιτροπής είναι:
 H διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών μεταγγισιοθεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες των κλινικών τμημάτων.
 H επικοινώνηση των κριτηρίων για τη μετάγγιση και η αποδοχή τους από όλο το επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου.
 Η αξιολόγηση της κατανάλωσης αίματος και προϊόντων του ανά κλινικό τμήμα και η εκτίμηση της συμμόρφωσης με τη συνετή χρήση τόσο των ασταθών συστατικών του αίματος (πλήρες αίμα, συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, συμπυκνωμένα αιμοπετάλια και πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα) όσο και των σταθερών παραγώγων του πλάσματος (λευκωματίνη, ανοσοσφαιρίνες κλπ).
 Η παρακολούθηση κανόνων καλής πρακτικής στις διαδικασίες παραγγελίας αίματος από το κλινικό τμήμα, λήψης και αποστολής δείγματος αίματος από τον ασθενή στην αιμοδοσία, διακίνησης του προς μετάγγιση αίματος/προϊόντος του από την αιμοδοσία στην κλινική ή στο χειρουργείο και μετάγγισής του στον ασθενή.
 Η καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων που σχετίζονται με τη μετάγγιση των ασταθών συστατικών του αίματος (πλήρες αίμα, συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, συμπυκνωμένα αιμοπετάλια -πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα).
 Η εκπαίδευση και συνεργασία του προσωπικού της αιμοδοσίας και των κλινικών τμημάτων στα θέματα της ιατρικής των μεταγγίσεων.
 H διευθέτηση λοιπών ηθικοδεοντολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη μετάγγιση

Η παρακολούθηση από την Επιτροπή των δεδομένων της αιμοδοσίας-μετάγγισης θα γίνεται με την αρμόζουσα δεοντολογία και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα ανακοινώνονται με εμπιστευτικότητα (ανωνυμία τμήματος και ασθενούς) στο Επιστημονικό Συμβούλιο και στη Διοίκηση του νοσοκομείου.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1)Ολες τις ΥΠΕ της χώρας Π.ΠΟΛΑΚΗΣ
( με ενημέρωση των νοσοκομείων
ευθύνης σας )

2)Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΩΞ9465ΦΥΟ-ΘΒΓ
Διεύθυνση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ
Στρατόπεδο Παπάγου
Μεσογείων 227-231,Χολαργός,15451
( με ενημέρωση των νοσοκομείων ευθύνης σας)
3)Π.Γ.Ν.Α. ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ
Bασ.Σοφίας 76
Αθήνα 11528
4)Γενικό Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου
Περιφερειακή Οδός
Θεσσαλονίκης
ΤΚ 56429
Θεσσαλονίκη
5)Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο
Λ.Ανδρέα Συγγρού 356
Καλλιθέα 17674

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Ολ. Χρ. Μάντικα 7
13678 Αχαρνές

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο κ.Υπουργού
2.Γραφείο κ.Αναπληρωτή Υπουργού
3.Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα
4.Γραφείο κας Γεν. Διευθύντριας
Ανθρ. Πόρων και Διοικ. Υποστήριξης
5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
Τμήμα Β (4)