Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

«Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 2 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%.


2 Αποφάσεις Υπουργού Παιδείας
1 Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
2 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Μαρτίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 683
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
2 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%.
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ. 151/35408/Α5 (1)
Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β'/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188/τ.Α'), όπως ισχύει.
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 23 και 24 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α') και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α'), με το άρθρο 7 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α') και με το άρθρο 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α').
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α').
4.
Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α') όπως ισχύει.
5.
Το π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/τ.Α') όπως ισχύει.
6.
Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού... και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α').
7.
Το π.δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α').
8.
Τη με αριθ. Α1α/89772/07-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 685/ΥΟΔΔ/ 15-12-2016).
9.
Τη με αριθ. Α1β/ΓΠ.οικ. 3899/19-1-2017 απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 94/τ.Β'/ 23-1-2017).
10.
Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α').
11.
Την αρ. 5330/25-10-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Κε.Σ.Υ.
12.
Την αρ. πρωτ. 27201/Β1/17-2-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/ τ.Β'/2014) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ως ακολούθως:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 683/06.03.2017
Α. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3.
Ειδικά για εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 και για τις παθήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε μία από τις Επταμελείς Επιτροπές των παρακάτω τριών (3) Νοσοκομείων: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που έχουν οριστεί για εισαγωγή υποψηφίων το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, από 06-03-2017 έως και 13-03-2017».
Β. Στο Παράρτημα της ανωτέρω απόφασης, μετά των κωδικό 68 και την αντίστοιχη πάθηση, προστίθενται κωδικοί και αντίστοιχες παθήσεις ως εξής:
«
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ
69
Πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης
70
Πάσχοντες από αναιμία Diamond Blackfan
71
Πάσχοντες από το σύνδρομο Klipper Trenaunay-Weber
72
Πάσχοντες από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου 6
73
Πάσχοντες από δερματομυοσίτιδα υπό μεί­ζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία
74
Πάσχοντες από σύνδρομο Mukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινι­κή εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική επιβεβαίωση μεταλλα­γής στη κρυοπυρίνη NALP3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγο­ντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης IL-1)
75
Πάσχοντες από σοβαρό κληρονομικό αγ­γειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον 67%
76
Πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία τουλάχιστον 67%
77
Πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67%
» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 03 Μαρτίου 2017 Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υγείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Αριθ. Φ.151/35413/Α5 (2)
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 1278/1982 «Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/τ.Α').
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 34/τ.Α').
3.
Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/τ.Α').
4.
Τις διατάξεις του ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α'), άρθρα 13,14 και 15.
5.
Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156/τ.Α') όπως ισχύει.
6.
Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/τ.Α').
7.
Το π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/τ.Α') όπως ισχύει.
8.
Το π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α') όπως ισχύει.
9.
Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α').
10.
Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11.
Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α').
12.
Τη με αριθ. πρωτ. Α1α/89772/07-12-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 685/ΥΟΔΔ/15-12-2016).
Τεύχος Β’ 683/06.03.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
13.
Την υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ.3899/19-1-2017 απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού” στο Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 94/τ.Β'/ 23-1-2017).
14.
Το αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.4830/23-01-2017 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης και Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικ. Υπηρ. και Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας με το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η αριθ. 5959/ 24-11-2016 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Κε.Σ.Υ. με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%», αποφασίζουμε:
Α. Συστήνουμε και συγκροτούμε την εν θέματι επιτροπή, σε συνέχεια του ανωτέρω (14) σχετικού και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κάτωθι:
1.
Αλεβιζάκη Μαρία, καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
2.
Μπάμπη Γεώργιο, καθηγητή Ορθοπεδικής Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ».
3.
Μπούμπα Δημήτριο, καθηγητή Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
4.
Ρηγόπουλο Δημήτριο, καθηγητή Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
5.
Μαχαίρα Αναστάσιο, καθηγητή Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
6.
Παναγιωτίδη Παναγιώτη, καθηγητή Αιματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ».
7.
Στράντζαλη Γεώργιο, αναπλ. καθηγητή Νευροχειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».
8.
Στεργίου Γεώργιο, καθηγητή Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
Β. Έργο της επιτροπής θα είναι: 1) η εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τις επταμελείς επιτροπές των αρμοδίων Νοσοκομείων (Αρ.
Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 (ΦΕΚ 358/τ.Β'/14-02-2014) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», όπως ισχύει). 2) Η εξέταση τυχόν εκπρόθεσμων αιτήσεων προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων. 3) Η διατύπωση εξατομικευμένης κρίσης για τις περιπτώσεις που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017.
Γ. Η επιτροπή έχει δικαίωμα προκειμένου να εξετάσει τις ενστάσεις των υποψηφίων να ζητά σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία αν το κρίνει αναγκαίο.
Δ. Η επιτροπή μπορεί να απευθύνεται σε ειδικούς εισηγητές για γνωμοδότηση διά μέσου της εκτελεστικής επιτροπής του Κε.Σ.Υ.
Ε. Τα πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής θα υποβάλλονται για περαιτέρω έγκριση στην εκτελεστική επιτροπή του Κε.Σ.Υ.
ΣΤ. Οι ενστάσεις θα διαβιβάζονται στην επιτροπή από τις γραμματείες των επταμελών επιτροπών.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κουτσογιάννη Όλγα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με αναπληρωτή της τον Τσάκωνα Ηλία, ομοίως.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η θητεία της επιτροπής, αρχόμενη από την δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, θα είναι για ένα
(1)
έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2017
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υγείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ