Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Νοσοκομειακές Επιτροπές Ιατρικής των Μεταγγίσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Νοσοκομειακές Επιτροπές Ιατρικής των Μεταγγίσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β


Αθήνα 9 / 3 /2017
Αρ. Πρωτ: Α3β/86513/2016

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10433
Τηλέφωνο : 2132161462
FAX: 2105239238ΠΡΟΣ:
 ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Νοσοκομειακές Επιτροπές Ιατρικής των Μεταγγίσεων
Σχετ. :To υπ’αρ.πρωτ.ΓΠ-11-4699/16-11-2016 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Η εφαρμογή ορθών πρακτικών στη μεταγγισιοθεραπεία αποτελεί σύγχρονη διεθνή τάση και οδηγεί σε εξορθολογισμό των μεταγγίσεων.
Στο πλαίσιο εκπόνησης στρατηγικών για την ασφάλεια της μετάγγισης σε εθνικό επίπεδο, και προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα αιμοδοσίας-μετάγγισης, είναι επιβεβλημένη και καθοριστικής σημασίας η επανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των Νοσοκομειακών Επιτροπών Ιατρικής των Μεταγγίσεων, οι οποίες θεσμοθετήθηκαν με την υπ’ αριθ. Υ4γ/οικ.11152/2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1132/Β/2000).
Ειδικότερα, σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, συγκροτείται η εν λόγω επιτροπή, η οποία, με βάση την αναγκαιότητα προσαρμογής με τα ισχύοντα στις αντίστοιχες επιτροπές σε διεθνές επίπεδο, αποτελείται από:
o Τον Διευθυντή Αιμοδοσίας, όταν στο νοσoκομείο υφίσταται αυτοτελής υπηρεσία αιμοδοσίας ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται , τον υπεύθυνο για την αιμοδοσία ιατρό, ειδικότητας αιματολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας, ή παθολογίας, ως πρόεδρο
o Έναν (1) Αναισθησιολόγο
o Έναν (1) Χειρουργό
o Έναν (1) Ιατρό Αιματολόγο ή Παθολόγο/Παιδίατρο του παθολογικού τομέα
o Έναν (1) Νοσηλευτή/τρια
o Τον Προϊστάμενο/νη της Διοικητικής Υπηρεσίας
o Τον Προϊστάμενο/νη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από το Διοικητή του Νοσοκομείου, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος που ορίζεται από το Διοικητή. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΩΞ9465ΦΥΟ-ΘΒΓ
Την Επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτής.
Στις περιπτώσεις ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ. η Επιτροπή συστήνεται σε κάθε οργανική μονάδα αυτού.
Σκοπός της Νοσοκομειακής Επιτροπής Ιατρικής των Μεταγγίσεων είναι: H oρθολογική χρήση του αίματος και των προϊόντων του από τα κλινικά τμήματα των νοσοκομείων και ο περιορισμός των ανεπιθύμητων συμβάντων κατά την μεταγγισιοθεραπεία, περιλαμβανομένων και των λοιμώξεων που πιθανόν μεταγγίζονται με το αίμα.
Κύριοι στόχοι της Επιτροπής είναι:
 H διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών μεταγγισιοθεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες των κλινικών τμημάτων.
 H επικοινώνηση των κριτηρίων για τη μετάγγιση και η αποδοχή τους από όλο το επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου.
 Η αξιολόγηση της κατανάλωσης αίματος και προϊόντων του ανά κλινικό τμήμα και η εκτίμηση της συμμόρφωσης με τη συνετή χρήση τόσο των ασταθών συστατικών του αίματος (πλήρες αίμα, συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, συμπυκνωμένα αιμοπετάλια και πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα) όσο και των σταθερών παραγώγων του πλάσματος (λευκωματίνη, ανοσοσφαιρίνες κλπ).
 Η παρακολούθηση κανόνων καλής πρακτικής στις διαδικασίες παραγγελίας αίματος από το κλινικό τμήμα, λήψης και αποστολής δείγματος αίματος από τον ασθενή στην αιμοδοσία, διακίνησης του προς μετάγγιση αίματος/προϊόντος του από την αιμοδοσία στην κλινική ή στο χειρουργείο και μετάγγισής του στον ασθενή.
 Η καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων που σχετίζονται με τη μετάγγιση των ασταθών συστατικών του αίματος (πλήρες αίμα, συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, συμπυκνωμένα αιμοπετάλια -πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα).
 Η εκπαίδευση και συνεργασία του προσωπικού της αιμοδοσίας και των κλινικών τμημάτων στα θέματα της ιατρικής των μεταγγίσεων.
 H διευθέτηση λοιπών ηθικοδεοντολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη μετάγγιση

Η παρακολούθηση από την Επιτροπή των δεδομένων της αιμοδοσίας-μετάγγισης θα γίνεται με την αρμόζουσα δεοντολογία και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα ανακοινώνονται με εμπιστευτικότητα (ανωνυμία τμήματος και ασθενούς) στο Επιστημονικό Συμβούλιο και στη Διοίκηση του νοσοκομείου.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1)Ολες τις ΥΠΕ της χώρας Π.ΠΟΛΑΚΗΣ
( με ενημέρωση των νοσοκομείων
ευθύνης σας )

2)Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΨΩΞ9465ΦΥΟ-ΘΒΓ
Διεύθυνση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ
Στρατόπεδο Παπάγου
Μεσογείων 227-231,Χολαργός,15451
( με ενημέρωση των νοσοκομείων ευθύνης σας)
3)Π.Γ.Ν.Α. ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ
Bασ.Σοφίας 76
Αθήνα 11528
4)Γενικό Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου
Περιφερειακή Οδός
Θεσσαλονίκης
ΤΚ 56429
Θεσσαλονίκη
5)Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο
Λ.Ανδρέα Συγγρού 356
Καλλιθέα 17674

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Ολ. Χρ. Μάντικα 7
13678 Αχαρνές

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο κ.Υπουργού
2.Γραφείο κ.Αναπληρωτή Υπουργού
3.Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα
4.Γραφείο κας Γεν. Διευθύντριας
Ανθρ. Πόρων και Διοικ. Υποστήριξης
5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
Τμήμα Β (4)