Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

«Διευκρινίσεις σε θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών, ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα».
Στις 15.10.2014 ημέρα του λευκού μπαστουνιού και της ανεξάρτητης διαβίωσης των τυφλών εκδόθηκε η πολύ σημαντική εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τους σκύλους οδηγούς με την οποία κωδικοποιούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και δίνονται οδηγίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εκτέλεσή τους.


 «Διευκρινίσεις σε θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής
σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών, ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων
θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 /10/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Aρ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π 90421
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Ταχ Δνση: Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Tαχ. Kώδικας:101 87 Aθήνα
Πληροφορίες: Π.Mωραίτου
Τηλέφωνο: 2132161343
Fax:210 5237384
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών, ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων
θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα».
ΣΧΕΤ.α. Ο ν 3868/2010, ΦΕΚ 129 τ.α./3-8-2010, τ.α. «Αναβάθμιση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης»,;όπως ισχύει .
β. Ο ν 4238/2014, ΦΕΚ 38 τ.α. /17-2-2014, τ.α. «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας», άρθρο 32, όπως ισχύει.
γ. Ο ν 4235/2014, ΦΕΚ 32,τ.α./11-2-2014, τ.α. «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες
και κυρώσεις …..προστασίας των ζώων», άρθρο 46, όπως ισχύει.
δ. Η με αρ. Υ1Γγ/Γ.Π. /οικ.96967, ΦΕΚ 2718/τ.β., 8-10-2012 «Υγειονομικοί
όροι και προυποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και
άλλες διατάξεις», άρθρο 5, όπως ισχύει.


Σε συνέχεια του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου και στο πλαίσιο ισοτιμίας των
πολιτών , αναφορικά με την πρόσβαση, παραμονή και διασφάλιση της
αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες σας γνωρίζουμε ότι¨:
α. Στον ανωτέρω α’ σχετ. νόμο άρθρο 16, παράγραφος 7, εδάφιο δ’
αναφέρεται ότι «Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος
οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες. Από την εν
λόγω διάταξη προκύπτει ότι είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται κάθε φορά (με
έγγραφο ή κάρτα,) τόσο ότι ο σκύλος βοηθείας είναι υπό εκπαίδευση ή
εκπαιδευμένος, όσο και ότι ο χρήστης τυφλός ή ΑΜΕΑ διαθέτει την σχετική
πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.
β. Στα εδάφια α’& β’ της παραγράφου 7, του εν λόγω νόμου αναφέρεται
ότι οι σκύλοι βοηθείας έχουν πρόσβαση, δικαίωμα παραμονής, εισόδου τόσο
σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε χώρους
συνάθροισης κοινού και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
γ. Στον ανωτέρω β΄σχετ. νόμο, άρθρο 32, αναφέρεται ότι οι ανωτέρω
δυνατότητες πρόσβασης ισχύουν και για τους σκύλους που βρίσκονται υπό
εκπαίδευση, όπως αυτό αποδεικνύεται από αντίστοιχα έγγραφα.
δ. Στον ανωτέρω γ’σχετ. νόμο, άρθρο 7α. , προβλέπεται ότι «Οι σκύλοι
βοηθείας εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα
μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα
από το μέγεθός τους.».
ε. Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια εφαρμογής του ανωτ. α’ σχετ. νόμου
(εδάφιο ε’, παρ. 7, άρθρο 16) θα εκδοθεί σχετική ΚΥΑ που μεταξύ άλλων θα
ρυθμίζει και θέματα που συνδέονται με την πιστοποίηση των εκπαιδευμένων
σκύλων βοηθείας και τις αρμόδιες αρχές έκδοσης και ελέγχου των
διαδικασιών.
στ. Στην ανωτέρω δ΄σχετ Υγειον. Διάταξη , άρθρο 5, ενότητα «ΖΩΑ
ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» αναφέρεται ότι «Επιτρέπεται η
είσοδος σκύλων βοηθείας για τυφλά άτομα και άλλα άτομα με αναπηρίες, σε
αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Το άτομο που
χρησιμοποιεί το ζώο-συνοδό, θα πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο αποφυγής
όχλησης των πελατών από αυτό και να φέρει τα παραστατικά που
πιστοποιούν την υγεία του ζώου, την επάρκεια εκπαίδευσης του και το
δικαίωμα χρήσης (βιβλιάριο υγείας, κ.λ.π)».
στ. Αντίστοιχα πιστοποιητικά, παραστατικά και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, είναι απαραίτητα να φέρουν και
οι πολίτες της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, οι οποίοι κάνουν χρήση σκύλων
βοηθείας, θεραπείας, οδηγών τυφλών. Τα εν λόγω παραστατικά πρέπει να
προέρχονται από επίσημο φορέα ή υπηρεσία της χώρας προέλευσης αυτών.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι εν λόγω πολίτες επισκέπτονται τη
χώρα μας για λόγους τουρισμού, τα αναφερόμενα έντυπα θα είναι
μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μεγαλύτερης παραμονής
αυτών στη χώρα μας (λόγοι εργασίας, μόνιμη παραμονή κ.λ.π), απαιτείται η
μετάφραση αυτών στην ελληνική γλώσσα, από τις επίσημες αρχές της χώρας
στο εξωτερικό (πρεσβείες κ.λ.π).
ζ. Oι ιδιοκτήτες των αναφερομένων ζώων οφείλουν να μεριμνούν για τη
διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος.
Κατόπιν τούτων οι σκύλοι βοηθείας οδηγών τυφλών, ή άλλων ατόμων με
αναπηρίες, όπως και τα ζώα θεραπείας, εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις
για πρόσβαση και παραμονή σε χώρους δημoσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου να υπάρξει μια ενιαία εφαρμογή,
στα πλαίσια προάσπισης και προαγωγής της κινητικότητας των ατόμων με
προβλήματα όρασης, κίνησης, κ.λ.π, καλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς ,
υπηρεσίες, ελεγκτικά όργανα, όπως προβούν στις σχετικές ενέργειες τήρησης
της κείμενης νομοθεσίας και των αναφερομένων στην εν λόγω εγκύκλιο.


Οι αναφερόμενες κατηγορίες ζώων θεωρούνται ως ισότιμοι με τους πολίτες
που εξυπηρετούν και για αυτό το σκοπό προστατεύονται από τις διατάξεις της
Πολιτείας.
Τέλος, οι χρήστες των αναφερομένων κατηγοριών σκύλων βοηθείας, οδηγού
τυφλών, ή θεραπείας, σε περίπτωση τυχόν δυσχέρειας εφαρμογής της εν
λόγω εγκυκλίου, παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες,
φορείς, κατά περίπτωση, εγγράφως, προς διευκόλυνσή τους. (π.χ. Δ/νσεις
Δημ. Υγείας της Περιφέρειας, Λιμενικές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές κ.λ.π).
Παρακαλούμε όπως οι αρμόδιοι φορείς, αποδέκτες να αναρτήσουν στην
ιστοσελίδα τους την εν λόγω εγκύκλιο για ενημέρωση των πολιτών.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(με την παράκληση να ενημερωθούν
οι εμπλεκόμενοι φορείς) ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
Α. –Γεν. Γραμματεία της Κυβέρνησης
--Βουλή των Ελλήνων
Βασ. Σοφίας 2, 10021 Αθήνα
1.Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27, 10133 Αθήνα
2.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Δ/νση Συγκοινωνιών Πλατεία Κάνιγγος, 10181 Αθήνα
3.
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Προστασίας του Πολίτη Κανελλοπούλου 4, 10177 Αθήνα
4.
Υπουργείο Εξωτερικών Γραφ. Γεν. Γραμ. Ευρ. Υποθέσεων (με παράκληση να ενημερωθούν οι Δ/νσεις από την κατηγορία α1-α10) Βασ. Σοφίας 1, 10671 Αθήνα
5.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Δ/νση Κτηνιατρικής Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα
6.
Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα
7.
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Δ/νση Υγειον. Ελέγχου Ακτή Βασιλειάδη.Πύλη Ε1-Ε2, 18510 Πειραιάς 8.Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Eυρωπαικών Σχέσεων Νίκης 5-7,

9.
Υπουργείο Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης , Θρησκευμάτων Αθλητισμού Α. Παπανδρέου, 15180 Μαρούσι 10.Υπουργείο Τουρισμού
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 32 Αθήνα
Β. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας
(Υ.ΠΕ)
(με παράκληση να ενημερωθούν οι φορείς αρμοδιότητας τους)
Γ. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
-Γρ. κ.κ. Περιφερειαρχών
Περιφερειακές Ενότητες
-Γρ. κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών
-Δ/νσεις Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας
-Τμήματα Περιβ. Υγιεινής & Υγειον. Ελέγχου
-Δ/νσεις Υγειον Ελέγχου & Περ. Υγιεινής
Έδρες τους
Δ. Όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους της χώρας
Ε.1. Ξενοδοχ. Επιμελητήριο Ελλάδος
Σταδίου 24, 10564 Αθήνα
2.
Kέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» Βερανζέρου 31, 5ος Αθήνα 10432
3.
Ελ. Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων Οδηγών Τυφλών «ΛΑΡΑ» Σόλωνος 31, 15233 Χαλάνδρι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφ. Υπουργού
2.Γραφ. Αναπληρωτή Υπουργού
3.
Γραφ. Υφυπουργού Υγείας
4.
Γραφ. Γεν. Γραμματέων
5.
Γραφ. Γεν. Προισταμένων των Δ/νσεων της Υπηρεσίας μας
6.
Γραφ. Προισταμένων των Δνσεων » »
7.
Δ/νση A’ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
8.
Δ/νση Δημ. Υγιεινής


Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Νόμος 4223: Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου ΕΝΦΙΑ Μετά το νέο νόμο 4286Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου ΕΝΦΙΑ
Μετά το νέο νόμο 4286

Δημοσιεύουμε σήμερα το άρθρο 7 του νόμου 4223, όπως διαμορφώνεται, μετά την τροποποίησή του από τον τελευταίο νόμο 4286, που αφορά την έκπτωση 50% ή 100% από τον ΕνΦΙΑ, που ενδιαφέρει τους αναπήρους.

Εκφράζω τη μεγάλη μου λύπη γιατί όλοι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ανάπηροι δεν απαλλάσσονται από την πληρωμή του ΕΦΙΑ, λόγω των χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων του νόμου, παρά τα λεγόμενα στα μέσα ενημέρωσης και παρά τα νομιζόμενα από τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό κάνουμε και διά της παρούσης σελίδας έκκληση στον Υπουργό Οικονομικών και σε όλους τους αρμοδίους να απαλλάξουν εντελώς τους βαριά αναπήρους από την
πληρωμή του ΕΝΦΙΑ με μόνη την αναπηρία τους, η οποία φθάνει και περισσεύει, χωρίς άλλα εισοδηματικά ή οικοδομικά κριτήρια.

Διατυπώνω τέλος τη μεγάλη μου λύπη γιατί κοινωνικοί φορείς με μεγάλη κοινωνικοί προσφορά, όπως ο Φάρος Τυφλών, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, γεγονός που τους δημιουργεί μεγάλους κινδύνους για τη λειτουργία τους. Εκείνο που πρέπει να γίνει αμέσως είναι να ψηφισθεί τροπολογία ώστε και οι φορείς αυτοί να απαλλαγούν αμέσως από το φόρο αυτό.

Μανώλης Μπασιάς


 ΝΟΜΟΣ 4223 2013
ΦΕΚ: Α 287 20131231

Τίτλος
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
Αρθρο: 7
Τίτλος Αρθρου
Σχόλια
Mε το δέκατο όγδοο άρθρο του ν. 4286/2014 ΦΕΚ Α 164/19.9.2014 το παρόν τροποποιείται
Κείμενο Αρθρου
1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.
Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις «του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη,» δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. «Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.» β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας "και του είδους του δικαιώματος" δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και«η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα και» «γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.»
2. Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις «του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη,» δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.«Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.»
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας "και του είδους του δικαιώματος" δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2),
«γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και»
δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

3. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. «, που προκύπτει με βάση εμπρόθεσμη δήλωση, λήγει σε κάθε περίπτωση μετά από ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις α' και β', ισχύει από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς τη Φορολογική Διοίκηση, άλλως, από την έκδοση της πράξης αναστολής» και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου, β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και «γ) ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης.»
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
________________________________________

Αρθρο: 8
Η

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

«Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.»
Αρ. Πρωτ.: 3699
Αθήνα, 10-09-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Προς: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
“Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.”
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7
Τ.Κ. – Πόλη: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Κυρίτσης
Τηλέφωνo: 213 2124 738
eMail:
eaadhsy@eaadhsy.gr

Τηλ. Κέντρο: 213 2124 700
Fax: 213 2124 777


διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και
έργων.»

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην Αρχή κατά τον τελευταίο μήνα,
σχετικά με το ως άνω θέμα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του ν. 2690/1999
(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
υπάγονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και ορίστηκε ότι εφεξής
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις αναφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες
και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
εγγράφων αυτών. Επιπλέον, προβλέφθηκε μεταβατική περίοδος τριών (3) μηνών από τη
δημοσίευση του ως άνω νόμου, μετά την παρέλευση της οποίας η απαίτηση υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία,
καταργείται, εκτός αν άλλως οριστεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού.
Δεδομένου ότι η κατά τα ως άνω τρίμηνη μεταβατική περίοδος, παρήλθε στις 26.06.2014
χωρίς την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που να προβλέπει τη διατήρηση ή τη δυνατότητα
διατήρησης της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων στις διαδικασίες
ανάθεσης δημοσίων συμάσεων, από 26.06.2014 έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής
πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών και στις διαδικασίες ανάθεσης των
δημόσιων συμβάσεων, η οποία προβλεπόταν από σχετικές ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τις
διαδικασίες αυτές (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.
3669/2008 για τα έργα, των άρθρων 6, 8, 8α, 9 και 18 παρ. 2 και 3 του π.δ/τος 118/2007 για τις
προμήθειες-υπηρεσίες, των άρθρων 7, 9 και 18 παρ. 2 και 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για τις προμήθειεςυπηρεσίες
των ΟΤΑ).
Περαιτέρω, όπως παγίως έχει κριθεί νομολογιακά, ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της
νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και της αρχής της διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει έναν διαγωνισμό είναι το ισχύον κατά
το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης.
Επομένως, η θεσπισθείσα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και αναθέτοντων φορέων να αποδέχονται από τους
υποψηφίους, κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ευκρινή φωτοαντίγραφα
δημοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων (π.χ. βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ), πιστοποιητικών κ.α., που
έχουν εκδοθεί από τους φορείς της περίπτωσης α΄ της ως άνω παραγράφου και η κατάργηση της
απαίτησης για προσκόμιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, καταλαμβάνει διακηρύξεις οι
οποίες δημοσιεύθηκαν μετά τις 26.06.2014 και αυτές πρέπει να συντάσσονται με βάση τη νέα
ρύθμιση. Ειδικά για τις διακηρύξεις δημοσίων έργων, που συντάσσονται βάσει των εν ισχύ
πρότυπων τευχών διακηρύξεων (τύπου Α και τύπου Β), υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες
αναθέτουσες αρχές δύνανται -και οφείλουν-να προσαρμόζουν τα σχετικά άρθρα του πρότυπου
τεύχους της διακήρυξης ώστε να είναι απόλυτα συμβατά με την νέα ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 2
του ν. 4250/2014.
Αντίθετα, για τις διακηρύξεις που δημοσιεύθηκαν πριν την ανωτέρω ημερομηνία
(26/6/2014), εφαρμοζόμενο καθεστώς αποτελεί η προηγούμενη ρύθμιση, ήτοι ειδικότερες
διατάξεις που όριζαν την προσκόμιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων (π.χ. άρθρο 20 παρ. 2
του ν. 3669/2008) και οι διαγωνισμοί που διενεργούνται δυνάμει αυτών των διακηρύξεων
συνεχίζονται τηρώντας απαρέγκλιτα εκείνες τις διατάξεις, σε συμφωνία με τους όρους της οικείας
διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Ράικος
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο Προέδρου
2.
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
3.
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
4.
Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
5.
Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1) Προεδρία της Δημοκρατίας
2) Όλα τα Υπουργεία (Γραφεία κ. Υπουργών, Υφυπουργών, Τμήματα Προμηθειών, προς
περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων)
-
Υπουργείο Εξωτερικών
-
Υπουργείο Οικονομικών
-
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
-
Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών)
-
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
-
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης])
-
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων)
-
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-
Υπουργείο Υγείας
-
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
-
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ)
-
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
-
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
-
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
-
Υπουργείο Τουρισμού -Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου -Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης
3) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες
(ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα
Προμηθειών)
4) Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γραφείο
Γενικού Γραμματέα, Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών)
5) Γενική Γραμματεία Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(Γραφείο Γενικού Γραμματέα) ( προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και
Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)
6) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων (Γραφείο Γενικού Γραμματέα)
7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων)
-
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
3
-
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας
-
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
-
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
-
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
-
ΑποκεντρωμένηΔιοίκηση Κρήτης -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
8) Ανεξάρτητες Αρχές
9)Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης
Διαγωνισμών και Συμβάσεων
4


Νόμος 2121 / 1993 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΤΥΦΛΟΙ, ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΩΝ


Αναρτούμε σήμερα το άρθρο 28α του νόμου 2121 βάσει του οποίου εκδόθηκε η υπουργική απόφαση του 2007, αναπαραγωγή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων.
Η απόφαση αυτή είναι αναρτημένη παλαιότερα στη σελίδα αυτή και μπορείτε να την αναζητήσετε με τον αριθμό του νόμου 2121.

 ΝΟΜΟΣ 2121 1993
ΦΕΚ: Α 25 1993 03 04
Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993
Τίτλος
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.

Αρθρο: 28Α
Ημ/νία: 10.10.2002

Τίτλος Αρθρου
Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων

Λήμματα
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΤΥΦΛΟΙ, ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΩΝ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 81 παρ. 2 του ν. 3057/2002.
Κείμενο Αρθρου


Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων προσώπων, για χρήσεις που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να καθορισθούν οι όροι εφαρμογής της ρύθμισης, καθώς και η εφαρμογή της σε άλλες κατηγορίες προσώπων με αναπηρίες.

(άρθρο 5 παρ. 3 περίπτωση β' Οδηγίας 2001/29)
________________________________________

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014ΕΟΠΥΥ
ΘΕΜΑ : « ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 »

ΜΑΡΟΥΣΙ 19/9/2014

Αρ. Πρωτ.: οικ. 33154  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Προς: τις Υπηρεσίες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. :
1.ΠΕΔΥ
2. Υποκαταστήματα & Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για τις υπηρεσίες υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια)
3. Περιφερειακές Δ/νσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ)  
ΤΜΗΜΑ: Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΛΗΡ. : ΓΚΙΓΚΙΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ   
ΤΗΛ.:2108110723 Fax:2108110735   
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ.Κ 15123   
E
-
mail:       
table end

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 16 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ
(ΦΕΚ 3054/18-11-2012 ) ορίζεται ότι ΄΄ το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφα−
λισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των
πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση,
περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και
οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από
πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το
χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.
Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει: α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.
1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό
Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από
1/6ου έως 31/8ου και β) γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος
σχηματισμών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού, στρατιωτικού ,νοσηλευτικού ιδρύματος Ν.Π.Ι.Δ. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα , συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) σχετικής με την
πάθηση ειδικότητας με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας
για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.
Υπενθυμίζεται ότι για τους ασφ/νους που πάσχουν από πνευμονοπάθεια ,απαιτείται
επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ ,από την οποία να
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.
Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των 200 €.
Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή
του θα είναι μέχρι 30/6/2015.

Επισημαίνεται ότι για όλους τους συνταξιούχους ΟΑΕΕ και λοιπών ταμείων με βιβλιάριο
ασθενείας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ,θα χορηγηθεί το εν λόγω επίδομα από τις Περ/κές Δ/νσεις του
ΕΟΠΥΥ με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών .
Η αναζήτηση στο λογισμικό εφαρμογής απόδοσης παροχών θα γίνεται με το ΑΜΚΑ του
ασφ/νου και η απόδοση παροχής θα καταχωρείται στο βιβλιάριο ασθενείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ

ΙΚΑ εγκύκλιος ΘΕΜΑ: « ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»ΙΚΑ εγκύκλιος
ΘΕΜΑ: « ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση :Αγ.Κων/νου 8 (102 41)
Πληροφορίες : Δαβάκη Ε.
Αρ.Τηλεφ. :210.5215388
Αριθ.FAX :210.5229066
e
-
mail
:
diefanap
@
ika
.
gr

Αρ.πρωτ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Π51/27
ΠΡΟΣ:
Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής
Υπόψη Διευθυντών
Να δοθεί αντίγραφο σε κάθε υπάλληλο
των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α.
(ενυπόγραφα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Εξετάσεων
Τμήμα Α΄
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»


Ενόψει των επικείμενων Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους
2014-2015 και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές που αιτούνται
ποσοστό Αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. οι οποίοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
τυγχάνουν ειδικής αντιμετώπισης στις πανελλαδικές εξετάσεις παρακαλούμε
όπως προβείτε σε άμεσες ενέργειες αρμοδιότητά σας όπως :
list of 2 items
 Καταχώρηση στο ΟΠΣ του αιτήματος με κωδικό 013 «Αίτημα για Πανελλήνιες».
 Άμεση καταχώρηση και οριστικοποίηση των γνωματεύσεων ΚΕ.Π.Α.
list end
Σας γνωρίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση
Αξιολόγησης σε οποιοδήποτε σημείο ΚΕ.Π.Α. τους εξυπηρετεί .
Η διαδικασία αφορά μόνο τους μαθητές για τους οποίους απαιτείται ποσοστό
Αναπηρίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η πιστοποίησή του για τις
Πανελλήνιες εξετάσεις.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την:
Φ.151/17897/Β6(ΦΕΚ358/τ.Β΄/14-2-2014) (ΑΔΑ:ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική
Απόφαση από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής, οι υποψήφιοι θα
καταθέτουν αιτήσεις προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων μέσα στο
μήνα Νοέμβριο, πλήν όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εις χείρας
τους το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ.

Μετά τα παραπάνω, θεωρείται μείζονος σημασίας για την εύρυθμη
λειτουργία του ΚΕ.Π.Α. και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της
μαθητικής κοινότητας να εξυπηρετούνται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν ο αιτών έχει στην κατοχή του «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» σε ισχύ δεν πρέπει να καταθέτει εκ νέου
αίτημα.
Παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητάς σας.


Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
2. Γραφείο Υποδιοικητή ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
κ. Δ. Πατσούρη
3. Γραφείο Γεν.Δ/ντριας
Ασφ/κών Υπηρεσιών ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤ.ΥΠΟΣΤ.& ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ


«Αντιρατσιστικός» νόμος 4285 και ελευθερία της έκφρασης


«Αντιρατσιστικός» νόμος 4285 και ελευθερία της έκφρασης
Παπαηλιού Γιώργος.

Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί βασικό ατομικό δικαίωμα που κατοχυρώνεται συνταγματικά με το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος, τελεί δε υπό τη γενική επιφύλαξη του νόμου. Τέτοιοι νόμοι δεν μπορεί να είναι όσοι με οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζουν την έκφραση και διάδοση γνώμης, ιδέας ή πληροφορίας ή ελέγχουν αυτές διοικητικά. Θεμιτοί νόμοι που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης είναι όσοι κατατείνουν στην προστασία ατόμων, κοινωνικών ομάδων ή του κοινωνικού συνόλου από την καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, όμως χωρίς ο περιορισμός να το ακυρώνει. Ακόμη και ο ρατσιστικός ή μισαλλόδοξος λόγος προστατεύεται από το Σύνταγμα, αν δεν συνδέεται με διάπραξη παράνομων πράξεων.

Ο πρόσφατα ψηφισθείς «αντιρατσιστικός» νόμος (Ν. 4285/10.9.2014), στο άρθρο 2, προβλέπει ότι τιμωρείται όποιος «με πρόθεση, δημόσια, προφορικά, διά του Τύπου, μέσω του Διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, επιδοκιμάζει, ευτελίζει ή κακόβουλα αρνείται την ύπαρξη ή τη σοβαρότητα εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, του Ολοκαυτώματος και των εγκλημάτων του ναζισμού, που έχουν αναγνωριστεί με αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων ή της Βουλής των Ελλήνων και η συμπεριφορά αυτή στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους της που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, όταν η συμπεριφορά αυτή εκδηλώνεται κατά τρόπο που μπορεί να υποκινήσει βία ή μίσος ή ενέχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα κατά μίας τέτοιας ομάδας ή μέλους της».

Η συγκεκριμένη διάταξη, προσαρμόζοντας τον Ν. 927/1979 στην απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕ της 28.11.2008 «για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του Ποινικού Δικαίου», αντικαθιστά το άρθρο 2 Ν. 927/1979, το οποίο ποινικοποιεί οποιαδήποτε «δημόσια» έκφραση μπορεί να προσβάλει πρόσωπα, λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η πρόκληση βίας ή μίσους και η επίδειξη απειλητικής, υβριστικής ή προσβλητικής στάσης κατά ομάδων ή μελών αυτών, λόγω φυλετικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή αναπηρίας, πρέπει να έχουν ως αφετηρία και να συνδέονται με, δημόσια, προφορικά, διά του Τύπου, μέσω του Διαδικτύου, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, επιδοκιμασία, ευτελισμό και κακόβουλη άρνηση της ύπαρξης ή της σοβαρότητας εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Η αναγνώριση συγκεκριμένων πρακτικών και πράξεων ως τέτοιου είδους εγκλημάτων από πολιτικά όργανα, όπως κοινοβούλια ή πολιτικές οντότητες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης κ.λπ., ή οιονεί πολιτικά όργανα, όπως διεθνή δικαστήρια, συνιστούν πολιτικές αποφάσεις, που προφανώς λαμβάνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος συσχετισμού δυνάμεων. Όμως ο εντοπισμός τέτοιου είδους εγκλημάτων είναι αποστολή της Ιστορίας, αλλά και κατά το δυνατόν ανεξάρτητων ερευνών, ώστε αυτά να μην επιβάλλονται ως τέτοια από τους εκάστοτε νικητές και κυρίαρχους, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση της πολιτικής τους.

Εν πάση περιπτώσει, μέρος της αντικειμενικής υπόστασης του συγκεκριμένου αδικήματος είναι η αρνητική τοποθέτηση κάποιου έναντι απώτερων, πρόσφατων, ακόμη και εν εξελίξει γεγονότων, τα οποία χαρακτηρίζονται εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εν προκειμένω, πολύ εύκολα αυτή η κριτική προσέγγιση κάποιου έναντι τέτοιων γεγονότων μπορεί να χαρακτηρισθεί «επιδοκιμασία», «ευτελισμός», «κακόβουλη άρνηση».

Επιπλέον η σύνδεση της «επιδοκιμασίας», του «ευτελισμού», της «κακόβουλης άρνησης» συγκεκριμένων πρακτικών ή πράξεων με το γεγονός ότι αυτές στρέφονται κατά συγκεκριμένων ομάδων προσώπων ή μελών αυτών «κατά τρόπο που μπορεί να υποκινήσει βία, ή μίσος ή ενέχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα» εμπεριέχει στοιχεία σχετικότητας και ισχυρής υποκειμενικότητας, αφού η κριτική προσέγγιση (τέτοιων πρακτικών ή πράξεων), υπό συγκεκριμένες συνθήκες και για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, μπορεί να εκληφθεί ως υποκίνηση βίας ή μίσους ή επίδειξη απειλητικής, υβριστικής ή προσβλητικής στάσης. Έτσι οι φορείς της άλλης, της διαφορετικής άποψης στοχοποιούνται.

Η εμπειρία του παρελθόντος, αλλά και η πρακτική του παρόντος, με τη, μέσω των κυρίαρχων μέσων μαζικής επικοινωνίας, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και τη χειραγώγηση της λεγόμενης κοινής γνώμης, αποδεικνύουν ότι τέτοιου είδους διατυπώσεις, όπως αυτή του άρθρου 2 του «αντιρατσιστικού» νόμου, διευρύνονται και πέραν της γραμματικής ή τελολογικής ερμηνείας του νόμου, αναλόγως της κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας, και μπορεί να στραφούν κατά της αντίθετης άποψης που αντιστρατεύεται την εκάστοτε κυρίαρχη άποψη.

Επομένως, η νέα διάταξη, που εκτείνεται και στο πεδίο του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, όχι μόνον δεν βοηθά την καταπολέμηση του ρατσισμού, αλλά ανοίγει επικίνδυνες ατραπούς, αφού, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και υπηρετώντας στοχευμένες, αμιγώς πολιτικές επιλογές, μπορεί να στραφεί κατά (αντισυστημικών ή οχληρών για το σύστημα εξουσίας) ιδεολογικών και πολιτικών απόψεων, αλλά και να ποδηγετήσει ή να ακυρώσει την ελευθερία τής ιστορικής, δημοσιογραφικής ή οποιασδήποτε άλλης, έρευνας.

Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη ρύθμιση, υπό το πρόσχημα της ποινικοποίησης του ρατσισμού, θέτει εκποδών τον λόγο για απώτερα, πρόσφατα, ακόμη και εν εξελίξει γεγονότα. Αυτά μπορεί να αποτελούν ειδεχθείς πρακτικές και πράξεις, όμως ο χαρακτηρισμός τους ως τέτοιων μπορεί να συνιστά ή μάλλον συνιστά εργαλείο άσκησης πολιτικής. Έτσι, ιδίως σε περιόδους κρίσης και κοινωνικού αναβρασμού, η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί όχημα για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, την ποινικοποίηση και συνακόλουθα τη φίμωση της διαφορετικής άποψης.


Πηγή: Εφημερίδα «Η Αυγή»
ΙΚΑ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.ΙΚΑ
 Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 σχετικά με την
κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων.

ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΕΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΑΠΛOΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
& ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Καραφέρια
Τηλέφωνο : 210-52.42.802

ika.
gr

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.
Γ 99 / 45
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
αρ. 59
Π Ρ Ο Σ:
Τους αποδέκτες του πίνακα Α΄
κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων.
Με την υπ.αρ. 33/2014 εγκύκλιο της Δ/νσης μας, σας κοινοποιήσαμε
την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 «Διοικητικές
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α΄/26.03.2014), που
αφορούν την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.
Ειδικότερα από τις 26/3/2014 έχει καταργηθεί η υποχρέωση
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς οι οποίοι
υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το δημόσιο υποχρεούται
να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων
αυτών.
Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά
από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εμπίπτουν στη ρύθμιση.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), οι διοικητικές αρχές και η
Ελληνική Αστυνομία εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το
πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής, που το
εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά πρόκειται να υποβληθούν από τον
ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω
ρύθμισης (π.χ. τράπεζα, συμβολαιογράφο).
Το ΥΔΜΗΔ με την υπ. αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-14 εγκύκλιό
του (η οποία και επισυνάπτεται) μας υπενθυμίζει την ανάγκη για την ορθή
εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014. Ειδικότερα μετά από επιτόπιους
ελέγχους του, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν υπηρεσίες μας (όπως ΚΕΠΑ) οι
οποίες εξακολουθούν παρατύπως να απαιτούν από τους ενδιαφερόμενους
την υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων και όχι
απλά φωτοαντίγραφα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν σύγχυση και ταλαιπωρία
στον πολίτη.
Επίσης οι υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο,
ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον 5 % επί του συνόλου των
φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί.
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των οργανικών
μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ευθύνη τους να φροντίσουν να λάβουν
ενυπόγραφα γνώση της εγκυκλίου όλοι οι υπάλληλοι, ώστε με ομοιόμορφο και
ενιαίο τρόπο να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών και ιδιαιτέρως εκείνων που συναλλάσσονται με τα ΚΕΠΑ.
Text Box comment
ΑΔΑ: ΩΥ8Ρ4691ΩΓ-8ΚΔ
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ,
άρθρο 107, του ν.4057/2012, «κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος
που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο
οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες ..» αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα.
Συν/να: φ. 4
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Open parent document

Υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος για εισαγωγη αναπήρων υποψηφίων - Πιστοποίηση αναπηρίας και 5%
Υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος για εισαγωγη αναπήρων υποψηφίων
Πιστοποίηση αναπηρίας και 5%

Αρ. πρωτ.: Φ.151/156141/Β6/30.9.2014
Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.
Κατηγορία: Λοιπά
Μαρούσι, 30-09-2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/156141 /Β6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: (για ΓΕ.Λ.) Λ. Ζολώτα, Ρ. Τσακαλάκη
Τηλέφωνα: 2103442651, 2103442661 FAX: 210 3442098, 210 3442077

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.:


ΚΕΦ. Α : Για την υπαγωγή των υποψηφίων στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (όπου απαιτείται) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακ. έτους 2015-2016.

ΚΕΦ. Β: Για την υπαγωγή υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% (όπου απαιτείται ποσοστό αναπηρίας), καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακ. έτους 2015-2016.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H εγκύκλιος αυτή έχει σκοπό να ενημερώσει τους υποψηφίους των ανωτέρω κατηγοριών, σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. Με το πιστοποιητικό αυτό και τα επιπλέον δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπαχθούν:

α) σε κάποιες από τις υποκατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις (βλ. ΚΕΦ. Α') και

β) ως πάσχοντες από κάποιες από τις παθήσεις της κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%. (βλ. ΚΕΦ. Β').

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι μαθητές και απόφοιτοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εξετάζονται προφορικά. Οι έχοντες προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) εξετάζονται γραπτά. Οι μαθητές και οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται γραπτά ή προφορικά. Αυτό πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων και εφόσον διαθέτουν γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ (θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). Άρα για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας . Ειδικά όμως για τους υποψηφίους, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, οπότε και εξετάζονται προφορικά, επειδή:

ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% .

ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.

Επίσης υποψήφιοι που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και πάνω, καθώς και προβλήματα επιληψίας, εξετάζονται γραπτά, σε ξεχωριστή αίθουσα και απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.

Ο τρόπος για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας αναφέρεται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (βλέπε παρακάτω).

Το πιστοποιητικό αναπηρίας, προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα κατατεθεί στο σχολείο τους μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις, τον Φεβρουάριο 2015.

Θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

H διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε ποσοστό 5%, των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης που εκδίδονται από τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων.

Προκειμένου να εξετασθούν οι αιτήσεις από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων και να εκδοθούν τα πιστοποιητικά δια πίστωσης πάθησης, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις:

α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 02) β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ : κωδ.:30) γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 68) απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.

Το πιστοποιητικό αναπηρίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα κατατεθεί στις ειδικές επταμελείς επιτροπές νοσοκομείων μέσα στο μήνα Νοέμβριο, προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5%.

Ο ακριβής χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν, καθώς και ο πίνακας με τα Νοσοκομεία θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πάσχοντες από κάποια από τις υπόλοιπες παθήσεις του συνημμένου πίνακα δεν χρειάζεται να αποκτήσουν πιστοποίηση αναπηρίας .

Ο τρόπος για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας αναφέρεται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (βλέπε παρακάτω).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (που αφορούν ΚΕΦ Α' και Β')

1) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωμάτευση Α/μιας ή Β/μιας Υγειονομικής Επιτροπής, των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ (επ' αόριστον αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο 2015, έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου), τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..

2) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο έτος 2015), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..

3) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε σημείο ΚΕ.Π.Α. Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τονίζουν στην γραμματεία των ΚΕ.Π.Α., ότι η αίτησή τους πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά με θέμα εγγράφου: κωδικός 013 «αίτημα για πανελλαδικές εξετάσεις» (συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι για το 5%, χωρίς εξετάσεις).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν άμεσα την αίτησή τους στα ΚΕ.Π.Α., ώστε να μπορέσουν να πιστοποιηθούν εγκαίρως. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.ika.gr.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ