Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΙΚΑ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.ΙΚΑ
 Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 σχετικά με την
κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων.

ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΕΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΑΠΛOΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
& ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Καραφέρια
Τηλέφωνο : 210-52.42.802

ika.
gr

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.
Γ 99 / 45
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
αρ. 59
Π Ρ Ο Σ:
Τους αποδέκτες του πίνακα Α΄
κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων.
Με την υπ.αρ. 33/2014 εγκύκλιο της Δ/νσης μας, σας κοινοποιήσαμε
την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 «Διοικητικές
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α΄/26.03.2014), που
αφορούν την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.
Ειδικότερα από τις 26/3/2014 έχει καταργηθεί η υποχρέωση
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς οι οποίοι
υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το δημόσιο υποχρεούται
να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων
αυτών.
Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά
από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εμπίπτουν στη ρύθμιση.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), οι διοικητικές αρχές και η
Ελληνική Αστυνομία εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το
πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής, που το
εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά πρόκειται να υποβληθούν από τον
ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω
ρύθμισης (π.χ. τράπεζα, συμβολαιογράφο).
Το ΥΔΜΗΔ με την υπ. αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-14 εγκύκλιό
του (η οποία και επισυνάπτεται) μας υπενθυμίζει την ανάγκη για την ορθή
εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014. Ειδικότερα μετά από επιτόπιους
ελέγχους του, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν υπηρεσίες μας (όπως ΚΕΠΑ) οι
οποίες εξακολουθούν παρατύπως να απαιτούν από τους ενδιαφερόμενους
την υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων και όχι
απλά φωτοαντίγραφα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν σύγχυση και ταλαιπωρία
στον πολίτη.
Επίσης οι υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο,
ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον 5 % επί του συνόλου των
φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί.
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των οργανικών
μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ευθύνη τους να φροντίσουν να λάβουν
ενυπόγραφα γνώση της εγκυκλίου όλοι οι υπάλληλοι, ώστε με ομοιόμορφο και
ενιαίο τρόπο να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών και ιδιαιτέρως εκείνων που συναλλάσσονται με τα ΚΕΠΑ.
Text Box comment
ΑΔΑ: ΩΥ8Ρ4691ΩΓ-8ΚΔ
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ,
άρθρο 107, του ν.4057/2012, «κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος
που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο
οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες ..» αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα.
Συν/να: φ. 4
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Open parent document