Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

«Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.»
Αρ. Πρωτ.: 3699
Αθήνα, 10-09-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Προς: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
“Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.”
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7
Τ.Κ. – Πόλη: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Κυρίτσης
Τηλέφωνo: 213 2124 738
eMail:
eaadhsy@eaadhsy.gr

Τηλ. Κέντρο: 213 2124 700
Fax: 213 2124 777


διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και
έργων.»

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην Αρχή κατά τον τελευταίο μήνα,
σχετικά με το ως άνω θέμα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του ν. 2690/1999
(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
υπάγονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και ορίστηκε ότι εφεξής
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις αναφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες
και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
εγγράφων αυτών. Επιπλέον, προβλέφθηκε μεταβατική περίοδος τριών (3) μηνών από τη
δημοσίευση του ως άνω νόμου, μετά την παρέλευση της οποίας η απαίτηση υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία,
καταργείται, εκτός αν άλλως οριστεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού.
Δεδομένου ότι η κατά τα ως άνω τρίμηνη μεταβατική περίοδος, παρήλθε στις 26.06.2014
χωρίς την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που να προβλέπει τη διατήρηση ή τη δυνατότητα
διατήρησης της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων στις διαδικασίες
ανάθεσης δημοσίων συμάσεων, από 26.06.2014 έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής
πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών και στις διαδικασίες ανάθεσης των
δημόσιων συμβάσεων, η οποία προβλεπόταν από σχετικές ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τις
διαδικασίες αυτές (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.
3669/2008 για τα έργα, των άρθρων 6, 8, 8α, 9 και 18 παρ. 2 και 3 του π.δ/τος 118/2007 για τις
προμήθειες-υπηρεσίες, των άρθρων 7, 9 και 18 παρ. 2 και 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για τις προμήθειεςυπηρεσίες
των ΟΤΑ).
Περαιτέρω, όπως παγίως έχει κριθεί νομολογιακά, ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της
νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και της αρχής της διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει έναν διαγωνισμό είναι το ισχύον κατά
το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης.
Επομένως, η θεσπισθείσα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και αναθέτοντων φορέων να αποδέχονται από τους
υποψηφίους, κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ευκρινή φωτοαντίγραφα
δημοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων (π.χ. βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ), πιστοποιητικών κ.α., που
έχουν εκδοθεί από τους φορείς της περίπτωσης α΄ της ως άνω παραγράφου και η κατάργηση της
απαίτησης για προσκόμιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, καταλαμβάνει διακηρύξεις οι
οποίες δημοσιεύθηκαν μετά τις 26.06.2014 και αυτές πρέπει να συντάσσονται με βάση τη νέα
ρύθμιση. Ειδικά για τις διακηρύξεις δημοσίων έργων, που συντάσσονται βάσει των εν ισχύ
πρότυπων τευχών διακηρύξεων (τύπου Α και τύπου Β), υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες
αναθέτουσες αρχές δύνανται -και οφείλουν-να προσαρμόζουν τα σχετικά άρθρα του πρότυπου
τεύχους της διακήρυξης ώστε να είναι απόλυτα συμβατά με την νέα ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 2
του ν. 4250/2014.
Αντίθετα, για τις διακηρύξεις που δημοσιεύθηκαν πριν την ανωτέρω ημερομηνία
(26/6/2014), εφαρμοζόμενο καθεστώς αποτελεί η προηγούμενη ρύθμιση, ήτοι ειδικότερες
διατάξεις που όριζαν την προσκόμιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων (π.χ. άρθρο 20 παρ. 2
του ν. 3669/2008) και οι διαγωνισμοί που διενεργούνται δυνάμει αυτών των διακηρύξεων
συνεχίζονται τηρώντας απαρέγκλιτα εκείνες τις διατάξεις, σε συμφωνία με τους όρους της οικείας
διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Ράικος
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο Προέδρου
2.
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
3.
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
4.
Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
5.
Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1) Προεδρία της Δημοκρατίας
2) Όλα τα Υπουργεία (Γραφεία κ. Υπουργών, Υφυπουργών, Τμήματα Προμηθειών, προς
περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων)
-
Υπουργείο Εξωτερικών
-
Υπουργείο Οικονομικών
-
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
-
Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών)
-
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
-
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης])
-
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων)
-
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-
Υπουργείο Υγείας
-
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
-
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ)
-
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
-
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
-
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
-
Υπουργείο Τουρισμού -Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου -Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης
3) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες
(ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα
Προμηθειών)
4) Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γραφείο
Γενικού Γραμματέα, Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών)
5) Γενική Γραμματεία Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(Γραφείο Γενικού Γραμματέα) ( προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και
Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)
6) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων (Γραφείο Γενικού Γραμματέα)
7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων)
-
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
3
-
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας
-
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
-
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
-
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
-
ΑποκεντρωμένηΔιοίκηση Κρήτης -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
8) Ανεξάρτητες Αρχές
9)Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης
Διαγωνισμών και Συμβάσεων
4