Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ 4278/ΦΕΚ Α 157/04.08.2014 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.ΝΟΜΟΣ 4278/ΦΕΚ Α 157/04.08.2014

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 39

Μειωμένο ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού με επιμέλεια ατόμων με αναπηρία

   Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α' 143) τροποποιείται ως εξής:   «1. Το προβλεπόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 1483/1984 (Α' 153), μειωμένο ωράριο εργασίας εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι: α) έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία ή β) με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο οποίο εργάζεται το στρατιωτικό αυτό προσωπικό και οι στρατιωτικοί αυτοί δικαστές. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία.»NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4283 Εκπαιδευτικός νόμος Λοβέρδου

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4283
Εκπαιδευτικός νόμος Λοβέρδου

Εφημερίς της Κυβερνήσεως
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4283
Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής
για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 7
Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009
(Α΄ 156) καταργείται.
Η καταργηθείσα αυτή διάταξη είχε ως εξής:
2. Οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής γι' αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή.


Άρθρο 8
Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση
του ρόλου του εκπαιδευτικού ? Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Για το σχολικό έτος 2014?2015 μπορούν να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά
προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτομα
που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω, η οποία βεβαιώνεται με
πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και δεν συμπεριλαμβάνει παθήσεις ψυχικών διαταραχών σε οποιοδήποτε
ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) ανά σχολική μονάδα. Η παρούσα παράγραφος
ισχύει από την 1.5.2015.»


Κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου.
ΑΡΘΡΟ 7 Καταργούμενη διάταξη
Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του νόμου 3794/2009 με τον τρόπο διατύπωσης της, δημιουργούσε προσκόμματα στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για πάσχοντες από συγκεκριμένες παθήσεις, που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.
Συγκεκριμένα, έδινε τη δυνατότητα στα πανεπιστημιακά τμήματα με αιτιολογημένη τους απόφαση και έγκριση από τη σύγκλητο, να αποφασίζουν κυριαρχικά πως εφόσον η παρακολούθηση για τους πάσχοντες ήταν δυσχερής, αυτοί δεν θα εισάγονταν στα Τμήματα. Η κατάργηση της διάταξης αυτής αίρει τον περιορισμό αυτό, που δεν βασίζεται ούτε σε ακαδημαϊκά κριτήρια, ούτε βρίσκει έρεισμα στις περί ισότητας διατάξεις και επιτρέπει πλέον την απρόσκοπτη είσοδο και παρακολούθηση μαθημάτων σε επιτυχόντα άτομα με αναπηρία.

ΕΝΦΙΑ - Απαλλαγές.ΕΝΦΙΑ:Ποιους «έκαψε», ποιους «σώζει» η τροπολογία

 Πρόσθετους περιορισμούς στις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για τις οικονομικά ασθενείς ομάδες του πληθυσμού αποφάσισε να θεσπίσει η κυβέρνηση, για να αντισταθμίσει τις απώλειες εσόδων από τις διορθωτικές παρεμβάσεις της σε άλλα σημεία του σχετικού νόμου, με τις οποίες επιδιώκεται η άρση των υπέρογκων χρεώσεων που επιβλήθηκαν με τα αρχικά εκκαθαριστικά.

Στο βωμό του αμετάβλητου εισπρακτικού στόχου των 2,65 δισ. ευρώ, προστέθηκαν νέοι περιορισμοί στη χορήγηση απαλλαγών από το φόρο (όπως το περιουσιακό κριτήριο), προκειμένου να αποκλειστούν όσο γίνεται περισσότεροι δικαιούχοι.

Ετσι, για τους οικονομικά ασθενείς δεν θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισοδηματικό κριτήριο (των 9.000 ευρώ) και τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων (να μην υπερβαίνουν τα 150 τ. μ.), αλλά και η αξία της περιουσίας που διαθέτουν.

Σύμφωνα με το πρόσθετο κριτήριο, η απαλλαγή του 50% δεν θα δίδεται εάν η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ για τους άγαμους, τις 150.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις 200.000 ευρώ για τους έγγαμους με 1 ή 2 παιδιά.

Η πρόσθετη προϋπόθεση για την αξία της ακίνητης περιουσίας δεν ισχύει για την άλλη κατηγορία δικαιούχων απαλλαγής, δηλαδή για τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και τους ανάπηρους με βαθμό 80% και άνω, για τους οποίους προβλέπεται έκπτωση 100% (το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε παιδί).

Η κυβέρνηση «επιστρατεύει» και τα τεκμήρια, τα οποία για μεγάλο ποσοστό φορολογουμένων, θα λειτουργήσουν ως ένας ακόμα «κόφτης» για να μην τύχουν των απαλλαγών και ελαφρύνσεων που προβλέπει ο νόμος για τον ΕΝΦΙΑ.

Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για την χορήγηση μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (φτωχούς, τρίτεκνους, πολύτεκνους, ανάπηρους κ.λπ.) θα είναι το μεγαλύτερο μεταξύ του συνολικού πραγματικού εισοδήματος - στο οποίο περιλαμβάνονται ακόμα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ή φοροαπαλλασσόμενα ποσά (επιδόματα ανεργίας, ΕΚΑΣ, τόκοι καταθέσεων, μερίσματα κ.λπ.) - και του τεκμαρτού, το οποίο προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ. περιουσιακά στοιχεία κάθε φορολογούμενου.

Τα ξενοίκιαστα
Όσον αφορά στα ακίνητα που ήταν ξενοίκιαστα και χωρίς ρεύμα καθ' όλο το 2013, η έκπτωση από το φόρο θα είναι μόλις 20% και θα δοθεί (θα συμψηφιστεί ουσιαστικά) όταν και όποτε εντοπισθούν τα ακίνητα αυτά.

Η προϋπόθεση να μην είχε το ακίνητο ρεύμα ούτε για μια ημέρα σε όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, βγάζει εκτός της έκπτωσης όσα ακίνητα έχουν αποπερατωθεί και δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ, όπως και όσα ακίνητα είναι κενά ή ανοίκιαστα, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν είχαν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατά τ' άλλα, η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να αποφύγει έναν νέο γύρο αντιδράσεων από τους φορολογούμενους, προχωράει στη μείωση των φορολογητέων αξιών και των επιβαρύνσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων (συγκεκριμένα οικοπέδων) στις περίπου 450 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος. Η μείωση του φόρου σε σχέση με τα αρχικά εκκαθαριστικά θα φθάσει έως και το 95% σε ορισμένες περιπτώσεις.

Επίσης καταργεί την υποχρέωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για όσους απαλλάσσονται. Είτε πρόκειται για φτωχούς είτε για ανάπηρους και πολύτεκνους.

Δεν επιβάλλεται για το 2014 ΕΝΦΙΑ στα σεισμόπληκτα κτίρια (και τα οικόπεδα στα οποία βρίσκονται) της Κεφαλονιάς, της Φθιώτιδας και της Φωκίδας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι νέοι περιορισμοί θεσπίστηκαν, για να αντισταθμιστούν οι απώλειες εσόδων τις οποίες προκαλούν οι διορθωτικές παρεμβάσεις, με σκοπό να εξαλειφθούν οι υπέρογκες και άδικες χρεώσεις που επιβλήθηκαν σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων με τα αρχικά εκκαθαριστικά του φόρου.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει τις απώλειες από τις ελαφρύνσεις στα 184 εκατ. ευρώ, ενώ δεν είναι ακόμη δυνατό να υπολογιστεί το κόστος από την έκπτωση του 20% στα ξενοίκιαστα ακίνητα.

Αναλυτικά οι αλλαγές
Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

-Περιορίζεται στο 20% το ποσοστό της έκπτωσης για τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά παρέμειναν ξενοίκιαστα καθ΄ όλη την διάρκεια του 2013. Συνεπώς, εάν ένα ακίνητο ήταν ενοικιασμένο για κάποιο διάστημα του προηγούμενου έτους, ο ιδιοκτήτης του δεν δικαιούται την έκπτωση. Μεγάλο «αγκάθι» για το υπουργείο Οικονομικών είναι ο εντοπισμός αυτών των ακινήτων καθώς τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αφορούν μόνο κτίσματα τα οποία παρέμειναν κενά το προηγούμενο έτος και για διάστημα 6 μηνών αλλά δεν υπάρχει η πληροφορία για το εάν αυτά τα ακίνητα είναι και μη ηλεκτροδοτούμενα. Επομένως πρέπει να εντοπιστούν τα κενά και ταυτόχρονα μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα - δεδομένα που υπάρχουν μόνο στο αρχείο της ΔΕΗ ΔΕΗ -0,80% και απαιτείται αρκετός χρόνος για την αξιοποίηση τους. Σημειώνεται ότι η έκπτωση στον κύριο και τον συμπληρωματικό φόρο δίνεται ειδικά για το 2014, χωρίς να ξεκαθαρίζεται τι θα ισχύσει για το 2015.

-Με τις αξίες με τις οποίες υπολογίστηκε ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας το 2013 θα επαναπροσδιοριστεί ο ΕΝΦΙΑ σε 4.000 οικισμούς 457 περιοχών της χώρας που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (ΑΠΑΑ). Τα αρχικά εκκαθαριστικά που εκτύπωσαν οι ιδιοκτήτες έσπαγαν. καρδιές καθώς ο ενιαίος φόρος υπολογίστηκε επί των οικοπέδων με «φουσκωμένες» τιμές ζώνης, διότι επιστρατεύθηκαν τιμές όμορων περιοχών που ήταν πολύ υψηλότερες από τις τιμές που ελήφθησαν υπόψη πέρυσι για τον υπολογισμό του ΦΑΠ των ετών 2011-2013.

-Διευρύνεται το «πλέγμα» των κριτηρίων που ενεργοποιούνται στην περίπτωση που κάποιος δικαιούται έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προσθέτοντας και αυτό της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα, προκειμένου να χορηγηθεί έκπτωση 50% στον φόρο σε ιδιοκτήτες με οικονομική αδυναμία, έως τώρα ο νόμος προέβλεπε εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένη έκταση ακίνητης περιουσίας. Με την τροπολογία προστίθενται και όρια που αφορούν τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου. Αυτά είναι: 85.000 ευρώ για τον άγαμο, 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή την σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 200.000 ευρώ για τον έγγαμο τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. Για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους και τους φορολογουμένους ή τις οικογένειες με ανάπηρα μέλη δεν υπάρχει όριο ακίνητης περιουσίας.

-Για απαλλαγή ή έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό εισόδημα στο σύνολο του (ακόμα και τα ποσά του ΕΚΑΣ, των επιδομάτων ανεργίας, των τόκων καταθέσεων, των ρέπος, των μερισμάτων από μετοχές, ομόλογα) ή το τεκμαρτό. Αυτό δηλαδή που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό προσδιορίζεται με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης για τις κατοικίες, τα ΙΧ αυτοκίνητα, τα σκάφη, τις πισίνες κ.λπ. του φορολογούμενου.

-Καταργείται η προϋπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις από το φόρο.

-Απαλλάσσονται φέτος από τον ΕΝΦΙΑ τα σεισμόπληκτα κτίσματα, αλλά και τα οικόπεδα που αναλογούν σε αυτά, τα οποία βρίσκονται στη Κεφαλονιά, και στους νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας. Επίσης, απαλλάσσονται και τα ακίνητα σε έξι οικισμούς της Κοζάνης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως πολεοδομικά ανενεργοί εφόσον, καθ' όλο το έτος 2013 αυτά δεν ηλεκτροδοτήθηκαν.

-Ο ΕΝΦΙΑ δεν συμψηφίζεται με επιστροφές φόρου. Δηλαδή οι φορολογούμενοι θα εισπράττουν τις επιστροφές ανεξαρτήτως της οφειλής τους για τον ΕΝΦΙΑ.

-Απαλλάσσονται από τον ενιαίο φόρο και τα κτίρια τα οποία βρίσκονται σε οικόπεδο τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης.

-Σε 6 δόσεις καλούνται 5,5 εκατ. ιδιοκτήτες να εξοφλήσουν το «χαράτσι» του ΕΝΦΙΑ που θα είναι μόνιμο. Η πρώτη δόση εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2014 και η τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου 2015.

-Όλες οι μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων από την 1η Ιανουαρίου του 2014 έως και τις 30 Νοεμβρίου του 2014 θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου 2015.

-Ποσά φόρου έως 5 ευρώ δεν θα είναι απαιτητά από την εφορία.


Ψηφίστηκε η τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ
Του Παναγιώτη Δημητρακόπουλου

Μια σειρά διευκρινίσεων, διευκολύνσεων και εκπτώσεων στον ΕΝΦΙΑ, όμως βάσει κριτηρίων, γνωστών αλλά και νέων για συγκριμένη κατηγορία ιδιοκτητών, φέρνει η διορθωτική τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που δόθηκε αργά το απόγευμα στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.

Στην τροπολογία προβλέπεται ότι έκπτωση 20% αφορά και τον κύριο και τον συμπληρωματικό φόρο και θα ισχύσει για ολοκληρωμένα κτίσματα παντός είδους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, επαγγελματικές στέγες κ.α.), τα οποία έμειναν κενά και με «κομμένο» ρεύμα σε όλη την διάρκεια του 2013 και οι ιδιοκτήτες τους φορολογούνται ως κάτοικοι Ελλάδας (δεν αφορά φορολογούμενους που υπάγονται στην Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού).

Βάσει της έκπτωσης αυτής, για διαμέρισμα 120 τ.μ. στο Κολωνάκι, αντικειμενικής αξίας 325.000 ευρώ, το οποίο ήταν αχρησιμοποίητο και με διακοπή της ηλεκτροδότησης και τις 365 ημέρες του 2013, η έκπτωση του 20% θα μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 195 ευρώ, από τα 960 ευρώ του προηγούμενου εκκαθαριστικού στα 765 ευρώ.

Στην τροπολογία πάντως δεν περιγράφεται επακριβώς ο μηχανισμός διακρίβωσης των ακινήτων που δικαιούνται της έκπτωσης αυτής ούτε και ο χρόνος χορήγησης της, που μένει να διευκρινιστούν με αποφάσεις της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαϊδου.

Νέο όριο περιουσίας
Στην τροπολογία προβλέπεται ότι για την παροχή εκπτώσεων ή πλήρους απαλλαγής δεν είναι απαραίτητη η φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.

Αποσαφηνίζεται ακόμη ότι στο εισοδηματικό κριτήριο μετρά και το τεκμαρτό εισόδημα, όπου είναι υψηλότερο από το πραγματικό. Αυτό σημαίνει ότι έγγαμος, ιδιοκτήτης διαμερίσματος 75 τετραγωνικών κι ενός παλιού ΙΧ 1.400 κυβικών, με πραγματικό εισόδημα 9.000, θα χάσει την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, την οποία δικαιούται βάσει του πραγματικού εισοδήματος του, καθώς το τεκμαρτό εισόδημα, που είναι 10.600 ευρώ είναι υψηλότερο του σχετικού ορίου για την περίπτωση του, που ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.

Στα κριτήρια για την χορήγηση έκπτωσης 50%, που είναι εισόδημα ως 9.000 ευρώ (συν 1.000 ευρώ για την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο τέκνο) και συνολική επιφάνεια ιδιόκτητων κτισμάτων ως 150 τ.μ., προστίθεται όριο αξίας της συνολικής ακίνητης περιουσίας του ιδιοκτήτη (κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια), το οποίο τέθηκε στα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, στα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και στα 200.000 ευρώ για την οικογένεια.

Το νέο κριτήριο αξίας της συνολικής περιουσίας δεν ισχύει για την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, που δικαιούνται τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ανάπηροι άνω του 80%, η οποία χορηγείται όμως και πάλι βάσει κριτηρίων εισοδήματος και ιδιόκτητης δομημένης επιφάνειας.


Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ηλεκτρονική πιστοποίηση Δήμων για την άντληση μέσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.Αθήνα,18/7/2014
Αριθ. Πρωτ.Π51/24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και Ι.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες: Δαβάκη Ε.
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
Τ.Κ. 10241 Αθήνα
Τηλ: 210 5215387 -388
FAX: 210 5229066
e-mail: diefanap@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική πιστοποίηση Δήμων για την άντληση μέσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.»

Σχε: Π51/41/11.11.2013 και Γ23/232/14.11.2013 έγγραφα μας.

Η υπηρεσία μας έχει δρομολογήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες αρμοδιότητάς της προκειμένου να πιστοποιήσει τον κάθε Δήμο της Επικράτειας αυτοτελώς, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω web για την ανάκτηση της « Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας » για τη χορήγηση Προνοιακών Επιδομάτων και λοιπών Παροχών που απαιτούν υγειονομική γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

Κατόπιν τούτου, για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω ενέργεια απαιτείται οι Δήμαρχοι να ορίσουν εκπρόσωπό τους ως υπεύθυνο ώστε να ακολουθήσουν την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία :

Βήμα 1 : εγγραφή σας στο web, στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην κατηγορία «ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους φορείς/Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», ως νόμιμοι Διαχειριστές. (αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγγραφή σας στο web εκδίδεται ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρησης)

Βήμα 2 : ο εκπρόσωπος (νόμιμος διαχειριστής) που θα ορίσετε θα πρέπει να μεταβεί στο αρμόδιο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με το εκτυπωμένο αποδεικτικό καταχώρησης, ώστε να του αποδοθεί ο κλειδάριθμος. Σημειωτέον ότι κατά τη μετάβασή του στην υπηρεσία ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική εξουσιοδότηση από τον Δήμαρχο καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Σημεία απόδοσης κλειδαρίθμου:

• Για το Ν. Αττικής
Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- Δ/νση Αναπηρίας και Ι.Ε. ( Αγ.Κων/νου 8, 6 Όροφος, γρ.610)

• Για την υπόλοιπη Ελλάδα
Το πλησιέστερο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο λειτουργεί γραφείο ΚΕΠΑ (γρ. Διευθυντή) (συν/νος πίνακας με σημεία ΚΕΠΑ)

Βήμα 3 : Με τον κλειδάριθμο πλέον, στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη κατηγορία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς/Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας επιλέγοντας την βασική λειτουργία «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ» θα ολοκληρώσετε την εγγραφή σας (οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ika.gr/gr/infopages/foreis/manuals.cfm με εγχειρίδια χρήσης).

Βήμα 4 : Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση χρήστη, προκειμένου να δημιουργήσετε χρήστες, βάσει των απαιτήσεων του Δήμου σας, θα πρέπει να αποστείλετε e mail στο info@ika.gr με θέμα «Πρόσβαση στην υπηρεσία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων Γνωστοποίησης Αναπηρίας» με το οποίο θα μας γνωστοποιήσετε τα εξής στοιχεία :

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ (π.χ. Δήμος Αιγάλεω)
Διεύθυνση Φορέα ( ταχυδρομική Δ/νση του φορέα σας)
Στοιχεία χρήστη-διαχειριστή της εφαρμογής (ονοματεπώνυμο-τηλέφωνο επικοινωνίας -e mail) καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται αναφορικά με την διεύθυνση και την στατική IP των σημείων που θέλετε να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή.

Σημειωτέον ότι κατόπιν της παραλαβής και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο μέσω του οποίου θα έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία(σχετικό σύνδεσμο url).

Η διαδικασία εγγραφής σας καθώς και η παραλαβή του κλειδαρίθμου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ μέρους σας μέχρι 30/8/2014 καθότι η Υπηρεσία μας τους αμέσους επόμενους μήνες θα διακόψει τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων ιατρικών γνωματεύσεων στους ενδιαφερόμενους.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.


Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης


 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19194 ?

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 52/6.8.2014 Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αθήνα, 6 - 8 - 2014
Αριθμ. Πρωτ. 070/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Καραΐσκου
Τηλέφωνο : 210-52.26.226
FAX : 210-52.22.994
E-mail : dieforga@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ. 52

Θ Ε Μ Α : «Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

ΣΧΕΤ.: α) αρ. εγκύκλιο 15/14, αρ. εγκύκλιο 3/12 και αρ. εγκύκλιο 36/01 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
β) Γ99/59/15.11.2013 και Γ99/38/22.7.2009 έγγραφά μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και έχοντας ως στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

1) Ώρες Εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων –Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/20089/12-12-11 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 3036/τ.Β΄/30.12.11) «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)» όπως τροποποιήθηκε από την υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/25836/31.12.13 απόφαση (ΦΕΚ165/τ.Β΄/ 30.01.2014), το ωράριο συναλλαγής με το κοινό διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

1.Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης: Από 7:30 έως 15:00

2. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Από 12:00 έως 15:00

3. Κεντρικό Ταμείο: Από 8:00 έως 13:30

Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: Από 10:00 έως 14:00
 
Για την Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. ισχύει το ωράριο των Υπηρεσιών της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Β΄. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
Περιφερειακά Υποκαταστήματα, Τοπικά Υποκαταστήματα, Παραρτήματα και Α΄ και Β΄ Περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο Αθήνας, Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά και Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης:

1. Γραφεία Γενικού Πρωτοκόλλου:
Από 7:30 έως 15:00

2. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες:
Από 8:00 έως 14:00

3. Ταμεία: Από 8:00 έως 13:30

4. Γραφεία Πρωτοκόλλου Υπηρεσιών Συντάξεων:
Από 7:30 έως 14:00

5. Οι Υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων (όλων των Υποκαταστημάτων) καθώς και οι Υπηρεσίες Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που απονέμουν συντάξεις και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Αθηνών:

Καθημερινά 11.00 έως 14.00, εκτός Τετάρτης.
 
Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από 7:30 έως 15:00

Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: Καθημερινά 08.00 έως 14.00.

2) Εξυπηρέτηση συναλλασσομένων βάσει συστήματος προτεραιότητας

Στις περιπτώσεις όπου η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων γίνεται βάσει συστήματος προτεραιότητας (μηχάνημα απονομής αριθμού προτεραιότητας) πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το ωράριο συναλλαγής. Με την έννοια αυτή:

α) Η απονομή αριθμών προτεραιότητας ξεκινά με την έναρξη του ωραρίου συναλλαγής με το κοινό και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.

β) Κάθε συναλλασσόμενος ο οποίος έχει λάβει αριθμό προτεραιότητας (έχει, δηλαδή, προσέλθει στην υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός του ωραρίου συναλλαγής) πρέπει να εξυπηρετηθεί, ακόμα και μετά το πέρας του ωραρίου συναλλαγής με το κοινό.

3) Είσοδος Δικηγόρων στις δημόσιες υπηρεσίες

Στην παρ.2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-9-13) προβλέπεται ότι: «Η είσοδος στα Υπουργεία και τα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω διάταξη είναι αυτονόητο ότι όλες οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να εξυπηρετούν τους δικηγόρους κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης οδηγίας που αφορά το ωράριο συναλλαγής με το κοινό.

4) Εξυπηρέτηση των ΑμεΑ κατά προτεραιότητα

Όπως σας έχει ήδη επισημανθεί με τα ως άνω (γ) και (ε) σχετικά έγγραφα και όπως αναφέρεται ρητά στον οδηγό «Δικαιώματα Πολιτών και Επιχειρήσεων στις Συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες»1, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και έχουν την υποχρέωση ανάρτησης σχετικής ενημερωτικής πινακίδας.

Συνεπώς όλες οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα ΑμεΑ καθώς και να αναρτήσουν ειδική πινακίδα σε εμφανές σημείο, όπου θα αναγράφεται ευανάγνωστα η φράση: «Τα ΑμεΑ εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα».

Οι ανωτέρω οδηγίες πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης όλων των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητική Μέριμνας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
1 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Δικαιώματα Πολιτών και Επιχειρήσεων στις Συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες», Μάρτιος 2012, σ. 14 [διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.ydmed.gov.gr (Έγγραφα > Διοικητική Μεταρρύθμιση)]

Εγκύκλιος ΙΚΑ: 50/11.7.2014 - Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία από φόρο εισοδήματος και τέλη κυκλοφορίας
Εγκύκλιο δημοσίευσε το ΙΚΑ (αρ. 50/11.7.2014) με τίτλο «Α. Διαχείριση αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων που αποκτώνται από τα άτομα με αναπηρία, από 1/1/2014 και μετά, Β. Συμπληρωματικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013 σχετικά με τη διαχείριση των αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων των ατόμων με αναπηρία - Κοινοποίηση διατάξεων της Υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014)».

Ελληνική Δημοκρατία

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Αριθ.Τηλεφ.: 210 5215361
Αρ. FAX: 210 5229066
e-mail: diefanap@ika.gr

Αθήνα , 11-07-2014

Αρ.πρωτ. Π51/ 23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ. 50

Προς:
Όλα τα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Γραφεία Διευθυντών

Κοινοποίηση:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
β. 33ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α΄, Καραγιώργη Σερβίας 10- 10184 Αθήνα

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β΄, Σίνα 2-4, 10672 Αθήνα
3. Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. (ως ο συνημμένος Πίνακας διανομής)
4. Από ένα αντίγραφο σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος
5. Από ένα αντίγραφο σε κάθε γραμματέα Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: «Α. Διαχείριση αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων που αποκτώνται από τα άτομα με αναπηρία, από 1/1/2014 και μετά Β. Συμπληρωματικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013 σχετικά με τη διαχείριση των αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων των ατόμων με αναπηρία - Κοινοποίηση διατάξεων της Υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014)»

Σχετ.:
(α) Το με αρ.πρωτ.Γ32/78/21-02-2014 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών
(β) Η με αρ. Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014/03-02-2014 Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
(γ) Η με αρ. 69/2013 Εγκύκλιος της υπηρεσίας μας
(δ) Το με αρ.πρωτ.Π51/2/21-1-2014 Γενικό Έγγραφο της υπηρεσίας μας
(ε) Η με αρ. Δ18Α 5010437 ΕΞ 2014/02-05-2014 Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
(στ) Το με αρ.πρωτ.Π51/15/17-4-2014 Γενικό Έγγραφο της υπηρεσίας μας

Σχετικά με την ορθή διαχείριση των αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες σας και αφορούν στις αναφερόμενες στο θέμα απαλλαγές, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για γνώση και εφαρμογή:

Α. Με το ανωτέρω σχετικό (α΄) Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σας κοινοποιήθηκε η (β΄) σχετική Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στις απαλλαγές από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων, που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει του ν.4172/2013.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23-07-2013), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 και της παρ. 1 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου (σχετική η ως άνω Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014/03-02-2014 Εγκύκλιος), ορίζεται ότι από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2014 και μετά, τα οποία αφορούν:

• σε συντάξεις που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου και σε θύματα και οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους

• στο εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες (προνοιακά επιδόματα)

• σε μισθούς, συντάξεις ή πάγια αντιμισθία των προσώπων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)

Περαιτέρω, στην υπόψη Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι, για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που καταβάλλονται στα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που παρουσιάζουν, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α..

Επίσης, σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη απαλλαγή, μπορούν να χρησιμοποιούνται:

1) οι εκδοθείσες πριν την 1/9/2011 γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιών, που αφορούν επ’ αόριστον κρίση της αναπηρίας, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους,

2) βεβαιώσεις του αρμόδιου συνταξιοδοτικού φορέα κύριας ασφάλισης, στις περιπτώσεις των συνταξιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που δεν διαθέτουν απόφαση υγειονομικής επιτροπής Νομαρχίας και δεν έχουν γίνει δεκτές, για οποιονδήποτε λόγο, οι σχετικές αιτήσεις τους από τα ΚΕ.Π.Α., στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας με ποσοστό τουλάχιστον 80%, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία τους και

3) οι γνωματεύσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες, βάσει του άρθρου 6 του ν.3863/2010, δεν καταργήθηκαν αλλά εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους και μετά την 1/9/2011.

Με βάση τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται στα ΚΕ.Π.Α. για την απαλλαγή από το φόρο των συγκεκριμένων κατηγοριών εισοδημάτων που καταβάλλονται από 1/1/2014 και μετά στα άτομα με αναπηρία, ότι:

Δεν απαιτείται υποβολή νέας αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. στην περίπτωση που διαθέτουν οριστική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α., στην οποία η διάρκεια της αναπηρίας τους πιστοποιείται είτε για χρόνο αόριστο, είτε για ορισμένο χρόνο, ο οποίος ωστόσο καλύπτει ή υπερκαλύπτει το δωδεκάμηνο του εκάστοτε φορολογικού έτους.

Αιτήσεις επανεξέτασης των ανωτέρω προσώπων για φορολογική χρήση θα γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που από την ισχύουσα για ορισμένο χρόνο γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.ΠΑ. δεν καλύπτεται ημερολογιακά το σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους.

Με την ευκαιρία αυτή, εφιστάται η προσοχή σας ώστε επί αιτημάτων για φορολογική χρήση η κρίση για τη διάρκεια της αναπηρίας των αιτούντων να αφορά στο σύνολο των μηνών κάθε έτους και όχι σε ορισμένους μόνο μήνες αυτού, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος για τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Β. Όπως είναι γνωστό, με τη σχετική (γ΄) Εγκύκλιο της υπηρεσίας μας σας κοινοποιήσαμε τις ειδικές διατάξεις της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α., σχετικά με την υποχρεωτική εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρία, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του ν.1798/88 για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ με το (σχετ.δ΄) Γενικό Έγγραφο σας παρείχαμε πρόσθετες διευκρινιστικές οδηγίες επί αυτής.

Με την παρούσα Εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014), που μας γνωστοποιήθηκαν με τη (σχετ.ε΄) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι:

• Εξαιρετικά για το έτος 2014 γίνονται δεκτές, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Δημοσίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση των προβλεπόμενων απαλλαγών του άρθρου 1 του ν.490/1976 (Α΄331), με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλλει αίτημα παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση Ιατρικής Βεβαίωσης, κατ’εφαρμογή της αριθμ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α., το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το 2014.

• ……..Η εν λόγω Ιατρική Βεβαίωση προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή της και το αργότερο μέχρι 31/10/2014…….. Με βάση τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε, συμπληρωματικά προς τις σχετικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013, όσον αφορά στη διαχείριση από τα ΚΕ.Π.Α. των αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και από τα τέλη ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, τα εξής:

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας [κωδ.052] έτους 2014

Εξαιρετικά για την εξέταση αιτημάτων απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014 γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι Ιατρικές Βεβαιώσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α. που χορηγούνται από τα ΚΕ.Π.Α. με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές αιτήσεις για τη χορήγησή τους υποβλήθηκαν στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013.

Κατά συνέπεια όσον αφορά στις υποβληθείσες στα ΚΕ.Π.Α. αιτήσεις για τη χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

[1] Υποβολή αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013 για την έκδοση της εν λόγω Ιατρικής Βεβαίωσης βάσει οριστικής γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε.) σε ισχύ.: Αφορά στις Ιατρικές Βεβαιώσεις που χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τα κατά τόπο αρμόδια ΚΕ.ΠΑ., μετά από γνωμοδότηση των Έκτακτων Υγειονομικών Επιτροπών που συστήνονται για το σκοπό αυτό στην υπηρεσία μας [περ. 2 της Εγκυκλίου 69/2013].

[2] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας που υποβλήθηκαν στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ άλλων και αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας: Για λόγους ισονομίας οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία

[1] αιτημάτων. Ωστόσο, η διαχείριση αυτών από τις υπηρεσίες σας διαφοροποιείται ανάλογα με το χρόνο έκδοσης των σχετικών γνωματεύσεων, ως εξής: (α) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. μέχρι 31/12/2013. Ομοίως όπως η κατηγορία [1].

(β) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά. Οι χορηγούμενες στην περίπτωση αυτή Ιατρικές Βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014, αλλά θα γίνονται δεκτές για τη σχετική απαλλαγή του έτους 2015, εφόσον βεβαίως η πιστοποιηθείσα διάρκεια της αναπηρίας των αιτούντων καλύπτει και το επόμενο φορολογικό έτος.

(γ) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά.

Δεν χορηγούνται Ιατρικές Βεβαιώσεις στις περιπτώσεις αυτές δεδομένου ότι η απαιτούμενη από τις διατάξεις της υπόψη Κ.Υ.Α. αντιστοίχιση των παθήσεων του Ε.Π.Π.Π.Α. με τις παθήσεις του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ αυτής διενεργείται απευθείας από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές και αναγράφεται διακριτά στο σώμα της γνωμάτευσης.

Ωστόσο, επειδή σε πλείστες περιπτώσεις η οικεία Υγειονομική Επιτροπή δεν προβαίνει, όπως οφείλει, στην απαιτούμενη ειδική κρίση (αντιστοίχιση), ή όταν προβαίνει, αυτή δεν διατυπώνεται ορθά στο σώμα της γνωμάτευσης, με συνέπεια να μην γίνονται δεκτές οι σχετικές γνωματεύσεις από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, θα πρέπει οίκοθεν να επανεισάγονται οι ιατρικοί φάκελοι των αιτούντων σε Υγειονομική Επιτροπή για συμπληρωματική κρίση κατά τα γνωστά.

Τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις 2(β) και 2(γ) θα πρέπει οι Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. να χορηγούν στους ενδιαφερόμενους «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» στην οποία θα βεβαιώνεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής τους στα ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να την συνυποβάλλουν με την εκδοθείσα γνωμάτευση στις αρμόδιες φορολογικές αρχές [βλ.συνημμένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (1) και (2) αντίστοιχα].

[3] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, που κρίνονται εντός του έτους 2014 και αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης οι ενδιαφερόμενοι ζητούν να τους χορηγηθεί Ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της σχετικής Κ.Υ.Α.

Οι εν λόγω αιτήσεις δεν βρίσκουν νομικό έρεισμα στις ισχύουσες διατάξεις, αφού δεν αφορούν ούτε στην περ.1 της Εγκυκλίου 69/2013, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές και αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά ούτε και στην περ.2 για την έκδοση σχετικής Ιατρικής Βεβαίωσης.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα ΚΕ.Π.Α. νέα αίτηση με αιτιολογία την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2015, προκειμένου να είναι δυνατή η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω συμπληρωματική υγειονομική κρίση επί της υφιστάμενης γνωμάτευσης σε ισχύ που διαθέτουν.

ΣΗΜ: Εφιστάται η προσοχή στους υπαλλήλους των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. για την εφαρμογή απαρέγκλιτα των οδηγιών του (σχετ.στ΄) Γενικού Εγγράφου της υπηρεσίας μας που αφορούν στη «Διαχείριση αιτημάτων πολιτών χωρίς παραπεμπτικό από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία του Δημοσίου» [κεφάλαιο Β΄ περ. 4 (σελ.4)].

Τονίζεται ότι, οι σχετικές οδηγίες δόθηκαν με γνώμονα την αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με το φαινόμενο της κατάχρησης εκ μέρους των πολιτών του δικαιώματος πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., δεδομένου ότι σε πλείστες περιπτώσεις προσέρχονται κατά βούληση και οποτεδήποτε στα ΚΕ.Π.Α., ενώ διαθέτουν οριστική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, συνήθως δε πρόσφατα εκδοθείσα, απαιτώντας να επανεισαχθεί η περίπτωσή τους σε Υγειονομική Επιτροπή με ευθύνη της υπηρεσίας για έκδοση συμπληρωματικής γνωμάτευσης, προκειμένου να τύχουν κάποιας νέας ειδικής παροχής, οικονομικής ενίσχυσης, απαλλαγής, διευκόλυνσης κ.λπ.

Πρέπει να καταστεί σαφές προς κάθε εμπλεκόμενη πλευρά (γραμματείες ΚΕ.Π.Α., πολίτες κ.ά.), ότι, με την συγκεκριμένη ανεύθυνη πρακτική καταστρατηγείται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., αναιρείται η αξιοπιστία των εκδοθέντων γνωματεύσεων, επιβαρύνεται οικονομικά και διοικητικά το Ίδρυμα με τη διενέργεια επαναλαμβανόμενων υγειονομικών κρίσεων στο ίδιο πρόσωπο από νεοσυσταθείσες κάθε φορά Υγειονομικές Επιτροπές και κυρίως, επιβαρύνονται οι πολίτες που βρίσκονται σε αναμονή πρώτης εξέτασης από Υγειονομική Επιτροπή, επειδή, όπως γνωρίζετε, τα οίκοθεν διευκρινιστικά σημειώματα για επανεισαγωγή φακέλου σε Υγειονομική Επιτροπή προγραμματίζονται συστημικά κατά προτεραιότητα.

Απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης [κωδ.053]

Σας ενημερώνουμε ότι για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων δεν τίθεται εν γένει περιορισμός από τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, καθώς και ότι γενεσιουργός αιτία για τη χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής είναι η δια βίου διάρκεια της πιστοποιηθείσας αναπηρίας που εμπίπτει σε μία από τις παθήσεις του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α.

Με δεδομένο ωστόσο ότι και σε αυτήν την κατηγορία απαλλαγών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υπόψη Κ.Υ.Α., διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις, ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε σχετικό αίτημα στο ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση είτε της προβλεπόμενης Ιατρικής Βεβαίωσης, είτε της απευθείας αναγραφής της απαιτούμενης από τις σχετικές διατάξεις αντιστοίχισης των παθήσεων στο σώμα των εκδιδόμενων γνωματεύσεων, ως εξής:

[1] Υποβολή αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013 για την έκδοση της εν λόγω Ιατρικής Βεβαίωσης βάσει οριστικής γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε.) σε ισχύ.: Αφορά στις Ιατρικές Βεβαιώσεις που χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τα κατά τόπο αρμόδια ΚΕ.ΠΑ., μετά από γνωμοδότηση των Έκτακτων Υγειονομικών Επιτροπών που συστήνονται για το σκοπό αυτό στην υπηρεσία μας [περ. 2 της Εγκυκλίου 69/2013].

[2] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας που υποβλήθηκαν στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ άλλων και αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης:

Για λόγους ισονομίας οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία [1] αιτημάτων. Ωστόσο, η διαχείριση αυτών από τις υπηρεσίες σας διαφοροποιείται ανάλογα με το χρόνο έκδοσης των σχετικών γνωματεύσεων, ως εξής:

(α) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. μέχρι 31/12/2013. Ομοίως όπως η κατηγορία [1].

(β) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά. Αντιμετωπίζονται ομοίως, όπως η κατηγορία [1].

(γ) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά.

Δεν χορηγούνται Ιατρικές Βεβαιώσεις στις περιπτώσεις αυτές δεδομένου ότι η απαιτούμενη από τις διατάξεις της υπόψη Κ.Υ.Α. αντιστοίχιση των παθήσεων του Ε.Π.Π.Π.Α. με τις παθήσεις του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ αυτής διενεργείται απευθείας από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές και αναγράφεται διακριτά στο σώμα της γνωμάτευσης.

Ωστόσο, επειδή σε πλείστες περιπτώσεις η οικεία Υγειονομική Επιτροπή δεν προβαίνει, όπως οφείλει, στην απαιτούμενη ειδική κρίση (αντιστοίχιση), ή όταν προβαίνει, αυτή δεν διατυπώνεται ορθά στο σώμα της γνωμάτευσης, με συνέπεια να μην γίνονται δεκτές οι σχετικές γνωματεύσεις από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, θα πρέπει οίκοθεν να επανεισάγονται οι ιατρικοί φάκελοι των αιτούντων σε Υγειονομική Επιτροπή για συμπληρωματική κρίση κατά τα γνωστά.

[3] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης, που κρίνονται εντός του έτους 2014 και αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης οι ενδιαφερόμενοι ζητούν να τους χορηγηθεί Ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της σχετικής Κ.Υ.Α..

Οι εν λόγω αιτήσεις δεν βρίσκουν νομικό έρεισμα στις ισχύουσες διατάξεις, αφού δεν αφορούν ούτε στην περ.1 της Εγκυκλίου 69/2013, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές και αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά ούτε και στην περ.2 για την έκδοση σχετικής Ιατρικής Βεβαίωσης.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα ΚΕ.Π.Α. νέα αίτηση με αιτιολογία την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης, προκειμένου να είναι δυνατή η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω συμπληρωματική υγειονομική κρίση επί της υφιστάμενης γνωμάτευσης σε ισχύ που διαθέτουν.

Περαιτέρω, διευκρινίζουμε συμπληρωματικά προς τις οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013, τα εξής:

• η διατύπωση της πρόσθετης υγειονομικής κρίσης στο σώμα των εκδιδόμενων γνωματεύσεων από 1/1/2014 και μετά, περί της αντιστοίχισης ή μη των παθήσεων κατά τις ειδικές διατάξεις της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α., θα είναι αυτή που ορίζεται στην τελευταία παράγραφο του Υποδείγματος της Ιατρικής Βεβαίωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής: «Η/οι ανωτέρω πάθηση/εις […….,……,…….] συμπίπτει με την αναφερόμενη με αύξοντα αριθμό ………,……..,………, του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α.».

• η δια βίου διάρκεια της πιστοποιηθείσας αναπηρίας που απαιτείται με βάση τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση από το χρονικό διάστημα διάρκειας της αναπηρίας που προσδιορίζεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο αναγράφεται διακριτά στο σώμα της σχετικής γνωμάτευσης.

Τονίζεται στο σημείο αυτό, ότι για τις παθήσεις του Πίνακα της με αρ. πρωτ.Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/18-11-2013) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, των οποίων η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, έχουν εφαρμογή σε κάθε περίπτωση οι οδηγίες της Εγκυκλίου αρ. 3/2014.

• Οι χορηγούμενες Ιατρικές Βεβαιώσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπόψη Κ.Υ.Α. [περ. 2 της Εγκ.69/2013] συνιστούν γνωστοποιήσεις αντιστοίχισης ή μη της πάθησης του αιτούντα με τις παθήσεις του σχετικού Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ αυτής και όχι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις κατά των οποίων μπορεί να στραφεί ο ενδιαφερόμενος.

Επισημαίνεται ότι, στις Ιατρικές Βεβαιώσεις αυτού του τύπου μεταφέρεται αυτούσια η υγειονομική κρίση, όπως αυτή έχει διατυπωθεί σε ήδη εκδοθείσα γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. (Α.Υ.Ε, Β.Υ.Ε.), κατά της οποίας μπορούσε να ασκήσει ένσταση ο ενδιαφερόμενος εντός των προθεσμιών του νόμου εφόσον διαφωνούσε με το αποτέλεσμα, αλλά δεν το έπραξε κι επομένως αυτή κατέστη οριστική.

Κατά συνέπεια, δεν έχουν έρεισμα οι εκ των υστέρων διαμαρτυρίες στα ΚΕ.Π.Α. των ενδιαφερόμενων που απορρίφθηκαν οι σχετικές με τις εν λόγω απαλλαγές αιτήσεις τους από τις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται στην παρούσα μία σύνοψη όσων αναφέραμε αναλυτικά παραπάνω, σχετικά με την ορθή διαχείριση των σχετικών με την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και από τα τέλη ταξινόμησης αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες σας και παρακαλούμε, με μέριμνα των Δ/ντών των Υποκ/των, να αναρτηθούν σε κάθε Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και σε εμφανές για το εξυπηρετούμενο κοινό σημείο, Πινακίδες ενημέρωσης με τα βασικά σημεία των κοινοποιούμενων διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Γραφείο Υποδιοικητή κ. Δ. Πατσούρη
3. Γραφείο Γεν.Δ/ντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών

Κατεβάστε την εγκύκλιο σε ηλεκτρονική μορφή pdf στον υπολογιστή σας:
http://www.esamea.gr/component/cck/?task=download&collection=article_filegroup&xi=0&file=article_file&id=1138
Διευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις με λεωφορεία ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. των σκύλων οδηγών τυφλών / σκύλων βοήθειας ατόμων με αναπηρίαΑναρτώ σήμερα την πρόσφατη εγκύκλιο καθώς επίσης τη νέα διάταξη του νόμου 4235 και τελειώνω για πληρέστερη ενημέρωση με την παλαιότερη τροποποιημένη απόφαση.
Μανώλης Μπασιάς.


Αθήνα, 23.7.2014
Αρ. Πρωτ. Β-οικ. 43932/3382/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγος
Γ. Γεωργόπουλος
210-650 8458 ή 213130 8458
210 650 8451 ή 213130 8451
g.georgopoulos@yme.gov.gr

Εξ. Επείγον

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις με λεωφορεία ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. των σκύλων οδηγών τυφλών/ σκύλων βοήθειας ατόμων με αναπηρία

ΣΧΕΤ.: Η Β/41804/4443/13.9.2011 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ) και η συμπληρωματική αυτής Β-276/31/14 (ΑΔΑ: ΒΙΡ31-17Ε)

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 46 «Τροποποίηση του ν. 4039/2012 (Α΄15)» του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32), ορίζεται ότι: «Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.»

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης.

Συνακόλουθα, δεν εφαρμόζεται πλέον η πρόβλεψη της Β/41804/4443/13.9.2011 εγκυκλίου ότι τόσο στα λεωφορεία των αστικών, όσο και των υπεραστικών ΚΤΕΛ τα ζώα συνοδείας αναπήρων φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω ρύθμιση επιβάλλονται από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ. 170/2003 (Α’ 140) στις ΚΤΕΛ Α.Ε. οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ. 3(η) του άρθρου 2 του ίδιου π.δ. και σε περίπτωση υποτροπής αυτές της παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Ομοίως, οι οδηγοί των λεωφορείων που δεν συμμορφώνονται με την ως άνω ρύθμιση, υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (Α’ 261) που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ.

Τα συλλογικά όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους ενώ οι ΚΤΕΛ Α.Ε. για την ενημέρωση του προσωπικού και των μετόχων τους.

Επισημαίνεται, συναφώς, το Παράρτημα «Κατάρτιση σε θέματα αναπηρίας» της υπουργικής απόφασης Β-37843/3546/13 (ΦΕΚ Β΄2008/14.8.2013), με την οποία τροποποιήθηκε η υ.α. Β-36934/2805/02 (ΦΕΚ Β΄862) «Έκδοση χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του ν. 2963/2001» και η ειδική μνεία που γίνεται για την κατάρτιση του προσωπικού αναφορικά με τους αναγνωρισμένους σκύλους συνοδείας, περιλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών του σκύλου συνοδείας, καθώς και για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, που ταξιδεύουν με αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας, περιλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών αυτών των σκύλων.

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεωργόπουλος Γιώργος


Πηγή: http://www.taxheaven.gr/

Το προαναφερόμενο άρθρο 46 παρ. 7α του νόμου 4235 έχει ως εξής:

7.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:   

«Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από
το μέγεθός τους.»   

Τελειώνω το κείμενό μου αυτό με αναφορά στο καθεστώς της προηγούμενης και καταργούμενης απόφασης.


Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ )  επιτρέπεται η μεταφορά ζώου υποχρεωτικά εντός  του χώρου επιβατών

Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από τα τραγικά περιστατικά θανάτων ζώων που σημειώθηκαν, επειδή οι αγενείς, ανενημέρωτοι και καταχρηστές εξουσίας οδηγοί των ΚΤΕΛ διέταξαν τους φιλόζωους ιδιοκτήτες τους να τα βάλουν στον ακατάλληλο χώρο των αποσκευών.

Κι όμως πολλές είναι οι καταγγελίες που φτάνουν συχνά στο adespoto.gr από ανθρώπους που θέλησαν να ταξιδέψουν με το σκυλάκι τους και τελικά πήραν ταξί, αφού οι οδηγοί των ΚΤΕΛ δεν δεχόντουσαν να μπει το ζώο τους στο λεωφορείο μαζί τους.

Με την απόφασή του το Υπουργείο βάζει ένα τέλος στο χάος της  μεταφοράς ζώων με τα ΚΤΕΛ. Απαγορεύεται τοποθέτηση ζώου στις αποσκευές. Απαγορεύεται ταξίδι ασυνόδευτου ζώου. Τα μικρόσωμα ζώα (ως 10 κιλά σύμφωνα με το νόμο 4039/2012) ταξιδεύουν με τον ιδιοκτήτη στην καμπίνα επιβατών. Ορίζονται από τα ΚΤΕΛ δρομολόγια όπου επιτρέπονται τα ζώα.

Διαβάστε και τυπώστε την απόφαση :Προς διευκρίνιση και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για τη μεταφορά ζώων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε., σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Προκειμένου να επιτραπεί η μεταφορά μικρών κατοικίδιων ζώων, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θα πρέπει να επιδεικνύει το διαβατήριο του ζώου ή το βιβλιάριο υγείας, το οποίο να είναι ενημερωμένο τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.

2. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις της μεταφοράς των ζώων συνοδείας αναπήρων (ουσιαστικά σκύλων συνοδείας τυφλών) καθώς και των μικρών κατοικίδιων, ανάλογα με τον τύπο του
λεωφορείου, έχουν ως ακολούθως:

Α.Ζώα σε  Λεωφορεία Αστικών ΚΤΕΛ:
Τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και τα μικρά κατοικίδια ζώα μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς με μέγιστες διαστάσεις 50Χ40Χ70 εκατοστά, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στους συγκοινωνιακούς φορείς αστικών
συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Β. Ζώα σε  Λεωφορεία Υπεραστικών ΚΤΕΛ:
Στα λεωφορεία που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες λόγω του μικρότερου διαθέσιμου χώρου, περιορίζονται οι μέγιστες διαστάσεις του ειδικού καλαθιού μεταφοράς.

 Έτσι, τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους και τα μικρά κατοικίδια ζώα, βάρους έως επτά (7) κιλών*,σύμφωνα με το νόμο 4039/2012 που υπερισχύει, μικρόσωμα είναι τα ζώα ως 10 κιλά -  που μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς διαστάσεων 50Χ40X35 εκατοστά είναι επιτρεπτό να μεταφέρονται με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα αυτά θα τοποθετούνται είτε στο διάδρομο είτε στα κλιμακοστάσια των λεωφορείων, πλησίον σε κάθε περίπτωση του ιδιοκτήτη τους. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, όπως προαναφέρθηκε, δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.


Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, τα υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. είναι επιτρεπτό να περιορίζουν τη μεταφορά των κατοικίδιων ζώων,
(α) σε ότι αφορά στον αριθμό σε δύο κατοικίδια ανά λεωφορείο και

(β) σε ορισμένα μόνο από τα εξυπηρετούμενα δρομολόγια τα οποία πάντως θα αποτελούν το 30% τουλάχιστον των δρομολογίων κάθε γραμμής (και κατ’ ελάχιστο ένα δρομολόγιο ανά ημέρα), κατανεμημένα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εφόσον αποφασιστεί από το οικείο υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ να γίνει χρήση του ως άνω (β) περιορισμού, θα πρέπει η πληροφορία αυτή να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ενώ θα πρέπει να έχει αναρτηθεί εμφανώς σχετική ανακοίνωση στους σταθμούς και πρακτορεία του ΚΤΕΛ. Ο περιορισμός των δρομολογίων θα δύναται να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες αλλεργικών κ.λπ. ατόμων που ευλόγως αποφεύγουν το συγχρωτισμό με κατοικίδια ζώα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι ενδεδειγμένη η
κατάλληλη διευθέτηση των επιβατών εντός του λεωφορείου.


Για την περίπτωση αστικών λεωφορείων που είναι ενταγμένα και δρομολογούνται από Υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα για τα λεωφορεία των Αστικών ΚΤΕΛ.


3. Τα προαναφερόμενα αφορούν, αδιακρίτως, και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ Α.Ε. και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν τις αστικές & υπεραστικές συγκοινωνίες. Σε καμία περίπτωση η μεταφορά των μικρών κατοικίδιων ή κατά μείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν αναπήρους δεν τελεί υπό την κρίση του οδηγού ή / και του ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών.

4. Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις της εγκυκλίου αυτής, επιβάλλονται, από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ. 170/2003 (Α’ 140), στις ΚΤΕΛ Α.Ε. οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ. 3(η) του άρθρου 2 του ίδιου π.δ. και σε περίπτωση υποτροπής αυτές της παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Οι οδηγοί των λεωφορείων που δε συμμορφώνονται με τις ως άνω ρυθμίσεις, υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (Α’ 261) που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. & ΚΤΕΛ.


Τα συλλογικά όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους ενώ οι ΚΤΕΛ Α.Ε. για την ενημέρωση του προσωπικού και των μετόχων τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΜΠΟΥΡ ΑΡΑΣ
Κατεβάστε την απόφαση : http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%91861-%CE%92%CE%A9%CE%9F

Διαβάστε ακόμη :
Απάντηση των ΚΤΕΛ για την μεταφορά ζώων
ΚΤΕΛ: Ανάγωγοι οδηγοί συνεχίζουν να βάζουν ζώα στις αποσκευές! 
Υπουργείο Μεταφορών: Απάντηση για τη μεταφορά ζώων με ΚΤΕΛ

Υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης σε παραλία των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.)


Υποχρεωμένοι να έχουν υποδομές για ΑΜΕΑ στις παραλίες είναι όλοι οι ΟΤΑ
Οι ΟΤΑ Α βαθμού έχουν την υποχρέωση στους παραχωρούμενους από το υπουργείο Οικονομικών κοινόχρηστους χοίρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, να προβαίνουν σε εγκαταστάσεις που διευκολύνουν τα ΑΜΕΑ να έχουν πρόσβαση στις παραλίες.
Υποχρεωμένοι να εγκαταστήσουν υποδομές για ΑΜΕΑ στις παραλίες είναι όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Αργ. Ντινόπουλου. Συγκεκριμένα, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού έχουν την υποχρέωση στους παραχωρούμενους από το υπουργείο Οικονομικών κοινόχρηστους χοίρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, να προβαίνουν σε εγκαταστάσεις που διευκολύνουν τα ΑΜΕΑ να έχουν πρόσβαση στις παραλίες.

Οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται είναι:

• Τοποθέτηση διαδρόμου κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό, κατάλληλου για τους εν λόγω χρήστες και αποκλειστικής χρήσης για αυτούς. Η υποχρέωση αυτή αφορά ένα (1) τουλάχιστο διάδρομο ανά Δημοτική Ενότητα στην οποία έχουν παραχωρηθεί οι παραπάνω χώροι. Με την ΚΥΑ επίσης καθορίστηκαν οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του διαδρόμου.

• Εγκατάσταση ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

• Εξασφάλιση, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για ΑΜΕΑ, ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών, επισημαίνει ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης στις παραλίες από τα Άτομα με Αναπηρία, εκτός από αναφαίρετο δικαίωμα, είναι επιβεβλημένη για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών και τη συμμετοχή τους χωρίς εμπόδια στην κοινωνική ζωή.


Πηγή: Εφημερίδα «τύπος Θεσσαλονίκης»
Ακολουθεί η απόφαση του Υπουργού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 30972
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΑ
Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Γ. Περδικάκης 213-1361024 213 1361155
ΠΡΟΣ : Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας Γραφεία Γενικών Γραμματέων Έδρες τους
Αριθμ. Εγκυκλίου : 47

Όπ
ως είναι γνωστό η αριθμ. 1038460/2439/Β0010/15-4-009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009 τ.Β΄) κυα
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών περί «απ’ ευθείας παραχώρησης, με
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) Α΄
Βαθμού» συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1052758/1451/Β0010/12-4-2012 (ΦΕΚ 1411/30-4-2012
τ.Β΄) κυα των ιδίων Υπουργών.
Με την συμπλήρωση της κυα θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση στους Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού, στους παραχωρούμενους από το Υπουργείο Οικονομικών κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας,
κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, να προβαίνουν σε εγκαταστάσεις που
διευκολύνουν τα Α.με.Α, χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων στην πρόσβαση στις παραλίες. Οι
εγκαταστάσεις που προβλέπονται είναι:
Τοποθέτηση διαδρόμου κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό, κατάλληλου για τους εν λόγω χρήστες και αποκλειστικής χρήσης
για αυτούς. Η υποχρέωση αυτή αφορά ένα (1) τουλάχιστο διάδρομο ανά Δημοτική Ενότητα στην οποία έχουν παραχωρηθεί οι παραπάνω χώροι. Με την κυα επίσης καθορίστηκαν
οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του διαδρόμου.
Εγκατάσταση ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη
χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2
Εξασφάλιση, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες
διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης στις παραλίες από τα Άτομα με
Αναπηρία, εκτός από αναφαίρετο δικαίωμα, είναι επιβεβλημένη για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων
των πολιτών και τη συμμετοχή τους χωρίς εμπόδια στην κοινωνική ζωή.

Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.: www.ypes.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 


 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: 1052758/1451/Β0010
Έτος: 2012
ΦΕΚ: Β 1411 20120430
Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.2012
Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημ.Υπογραφής: 10.04.2012

Τίτλος
Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009 τ.Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/19-12-2001 τ. Α') «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 2,13, 15 και 31 αυτού, ως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929 (ΦΕΚ 399/12-11-1929 τ. Α') «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18/7-2-2000 τ. Α'). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259/17-11-1988 τ. Α') «Οργάνωση Νομαρχιών - Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών». 5. Το υπ' αριθ. 1522/14-5-2009 έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.). 6. Το υπ' αριθ. οικ 3681/5-8-2009 έγγραφο του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 7. Το υπ' αριθ. 43801/26-10-2009 έγγραφο του Γραφείου Μελετών για Α.με.Α του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 8. Την αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ Β' 2621/31-12-2009) απόφαση της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 9. Την υπ' αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009 τ.Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών περί απ' ευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) Α' Βαθμού. 10. Το υπ' αριθ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 τ. Α'/7-10-2009) Προεδρικό διάταγμα, περί «Ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας -Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 11. Το υπ' αριθ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 τ. Α'/5-11-2009) Προεδρικό Διάταγμα, περί «Καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 12. Το υπ' αριθ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 τ. Α'/27-6-2011) Προεδρικό Διάταγμα περί διάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. κ.λπ. 13 Την υπ' αριθ. Δ6Α 1104503 ΕΞ/2011 (ΦΕΚ 1670/ 27-7-2011 τ. Β') απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί «Εναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. 14. Την υπ' αριθ. 03357/9-4-2012 (ΦΕΚ 1082 τ. Β'/9-4-2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Ιωάννη Μουρμούρα», αποφασίζουμε:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 0
Ημ/νία: 30.04.2012


Κείμενο Αρθρου
Συμπληρώνουμε την υπ' αριθ. 1038460/2439/Β0010/ 15-4-2009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009 τ.Β') κοινή απόφασή μας περί απ' ευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) Α' Βαθμού και συγκεκριμένα στο Άρθρο 7 «Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α.» μεταξύ της 5ης και 6ης παραγράφου αυτού, προστίθεται νέα παράγραφος, η οποία ορίζεται ως εξής:
«Σε (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι Ο. Τ. Α. υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ο οποίος θα φέρει τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές:
α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή
β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ. δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ' αυτού) με συνεχή κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκ. στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 8% ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.). Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβάσιμοι από τους διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης. Επίσης οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά η παραπάνω απόφασή μας ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άρθρο 282 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - Προσωρινή Κράτηση ΑνάπηροιΚώδικας ποινικής δικονομίας

Μετά τις διατάξεις του νόμου 4267, που είχαμε αναρτήσει παλαιότερα και μπορείτε να τις αναζητήσετε στην παρούσα σελίδα, αναρτούμε σήμερα τις νέες διατάξεις του άρθρου 282 του κώδικα Ποινικής Δικονομίας καθώς και την εισηγητική έκθεση, που αφορούν την εξαίρεση των βαριά αναπήρων από την προσωρινή κράτηση.
Μανώλης Μπασιάς

 Αρθρο: 282

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι

Σχόλια
- Τα εντός " " εδ. στο τέλος της περ. β της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ με την παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 4267/2014 (Α΄ 137/12.6.2014).

«Με εξαίρεση τις πράξεις των άρθρων 134 και 187 Α, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή σε υποδίκους των πράξεων του εδαφίου αυτού, αν πάσχουν από νοσήματα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. Η διακρίβωση της αναπηρίας γίνεται, μετά από αίτηση του υποδίκου, από το αρμόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα.»

Προσθήκη νέου εδαφίου
με το Νόμο 4274 2014
Άρθρο 7 παράγραφος 3.
  
3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:   

«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου για την προσωρινή κράτηση δεν εφαρμόζονται για κατηγορούμενο με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,
πιστοποιημένο από αρμόδιο όργανο της περίπτωσης α' του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα, ανεξαρτήτως της αποδιδόμενης
σε αυτόν πράξης, με εξαίρεση τα κακουργήματα των άρθρων 134 και 187Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4139/2013. Στις περιπτώσεις αυτές,
εκτός των άλλων περιοριστικών όρων, μπορεί να επιβληθεί στον κατηγορούμενο και ο κατ' οίκον περιορισμός, καθώς και νοσηλεία σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 557 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατόπιν αιτήσεώς του.»   

Κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου 4274

Αναφορικά με την προδήλως ανθρωπιστικού χαρακτήρα ρύθμιση με την παράγραφο 3 της μη επιβολής του επαχθέστερου μέτρου της προσωρινής κράτησης σε κατηγορουμένους που πάσχουν από βαριά νοσήματα, των οποίων το ποσοστό αναπηρίας είναι ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, σκοπείται η προστασία της αξιοπρέπειας των υποδίκων, δια της αποφυγής της επιδείνωσης της υγείας τους και αποτροπής κινδύνου ζωής. Η διαπίστωση της αναπηρίας των εν λόγω προσώπων γίνεται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, η οποία παρέχει εχέγγυα ασφαλούς και ακριβούς κρίσεως.

Αποφυλακίσεις με νόμο για πιο ανθρώπινα σωφρονιστικά ιδρύματα
Βάσει του Νόμου 4274/14 δικαίωμα αποφυλάκισης έχουν όσοι, μεταξύ άλλων, έχουν ποινές έως 10 έτη αλλά πάσχουν από βαριές ασθένειες (ημιπληγία, παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας, έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος, νεφρού, μητέρες που έχουν μαζί τους τα ανήλικα παιδιά τους. Η αποφυλάκιση γίνεται με έκτιση των 2/5, ενώ εξαιρούνται της εφαρμογής οι ίδιες περίπου περιπτώσεις αδικημάτων. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν αναπηρία άνω του 67%.

Σε σημαντική αποσυμφόρηση των φυλακών αναμένεται να οδηγήσουν οι νομοθετικές αλλαγές, που ψηφίστηκαν τον περασμένο μήνα στη Βουλή.

Όπως αναφέρει το "Έθνος της Κυριακής", ήδη ανέκτησαν την ελευθερία τους 741 κρατούμενοι σε όλη τη χώρα. Σε κάποιους από αυτούς επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες αποφυλακίσεις, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά τις 1000.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις φυλακές έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο ψήφισης του νομοσχεδίου, οι έγκλειστοι είχαν ξεπεράσει τους 12.750 (την ώρα που η χωρητικότητα είναι 9.886), ενώ πολλοί βρίσκονταν σε αναμονή, σε αστυνομικά τμήματα και κρατητήρια.

Βάσει του Νόμου 4274/14 δικαίωμα αποφυλάκισης έχουν όσοι:

Είχαν καταδικαστεί σε κάθειρξη έως 10 ετών, εφόσον κατά τη δημοσίευση του νόμου, είχαν εκτίσει ή εκτίουν με οποιονδήποτε τρόπο τα 2/5 της ποινής τους. Στους αποφυλακιζόμενους οι εισαγγελείς μπορούν να θέσουν περιοριστικούς όρους ν α εμφανίζονται σε τακτά διαστήματα σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής τους, να μην απομακρύνονται από τον τόπο αυτό χωρίς γραπτή άδεια κλπ, ενώ ο νόμος προβλέπει ότι αν μέσα σε 5 χρόνια από την αποφυλάκιση υποπέσουν σε νέο αδίκημα από δόλο, τότε θα εκτίσουν αθροιστικά και το υπόλοιπο της παλιάς ποινής που απέφυγαν. Οι αποφυλακίσεις αυτής της κατηγορίας θα συνεχιστούν σε βάθος χρόνου, αφού "πιάνει" όσους συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις μέχρι τέλους του 2014 αλλά και αργότερα μετά από άσκηση ένδικου μέσου, εφόσον είχαν αρχίσει να εκτίουν την ποινή τους πριν από τη δημοσίευση του νόμου.

* Είχαν καταδικαστεί σε ποινή έως 5 ετών. Σε καταδίκες έως 3 χρόνια αρκεί να έχουν εκτίσει το 1/10 με οποιονδήποτε τρόπο ή το 1/5 σε ποινές 3-5 ετών (και κάθειρξη). Η δυνατότητα αποφυλάκισης δίνεται και μελλοντικά (με συμπλήρωση των προϋποθέσεων μέχρι τις 30/06/15), ενώ εξαιρούνται από την ευνοϊκή ρύθμιση καταδικασθέντες για τρομοκρατία, εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, αλλά και κατάχρηση σε βάρος του Δημοσίου, απιστία, υπεξαίρεση, δωροδοκία, σωματεμπορία, πορνογραφία ανηλίκων κλπ

* Έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα σε ποινές κάθειρξης άνω των 10 ετών για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η υφ΄ όρον απόλυση μπορεί να γίνει εφόσον έχουν εκτίσει τουλάχιστον το 1/3 της ποινής και η ρύθμιση επιχειρεί να δώσει διέξοδο σε όσους λειτουργούσαν στην πραγματικότητα σαν απλά "βαποράκια" και τιμωρήθηκαν με βαριές ποινές.

* Όσοι έχουν ποινές έως 10 έτη αλλά πάσχουν από βαριές ασθένειες (ημιπληγία, παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας, έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος, νεφρού, μητέρες που έχουν μαζί τους τα ανήλικα παιδιά τους. Η αποφυλάκιση γίνεται με έκτιση των 2/5, ενώ εξαιρούνται της εφαρμογής οι ίδιες περίπου περιπτώσεις αδικημάτων. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν αναπηρία άνω του 67%.

Σύμφωνα με το "Έθνος της Κυριακής", αναμένονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον υπολογισμό έκτισης 2 ημερών ποινής για κάθε ημέρα φοίτησης σε δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ ή σε πιστοποιημένες σχολές μαθητείας ή για κάθε ημέρα συμμετοχής σε εγκεκριμένα συμβουλευτικά ή θεραπευτικά προγράμματα σωματικής αποτοξίνωσης, σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης.


Πηγή: http://www.news247.gr/
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2014-2015.


Aριθμ. ΔΜΕΟ/οικ-2903/στ΄- οικ. 0621/Φ.911/14 (ΦΕΚ – 2052 Β/29-7-2014): 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 69/1988 περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρε­σίας Γ.Γ.Δ.Ε. όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/1990 περί Συστάσεως Γεν. Δ/νσεων, το Π.Δ. 293/1991 περί Συστάσεως Οργανικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε. και το Π.Δ. 167/1992 περί τροποποιήσεως του Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε.
5. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/23-3-1999), περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυ­κλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α΄/2-3-2007) και ισχύει, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ 218 Α΄) και με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο επιβάλλει την αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄/25-11-2011).
7.  Τις διατάξεις της αριθμ. 16229/2012 (ΦΕΚ 1467 Β΄/ 3.5.2012), απόφασης των Υπουργών: α) Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) Υποδομών, Με­ταφορών και Δικτύων και γ) Προστασίας του Πολίτη, που αφορά στα «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επι­βατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας».
8.  Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο­λογισμού, αποφασίζουμε:
1.  Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: «Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου - Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού - Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή - Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς - Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντι­νουπόλεως – Αχιλλέως - Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας», ισχύουν οι εξής περιορισμοί της κυκλοφορίας:
Από 15 Σεπτεμβρίου 2014 έως και 10 Ιουλίου 2015 για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00, επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τε­λευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:
Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επι­βατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλο­φορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).
Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυ­κλοφορίας.
Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζο­μένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν να αρθούν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
2.  Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παρα­γράφου εξαιρούνται:
α. Τα οχήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 εδ. α΄
και β΄ της αριθμ. 16229/2012 (1467 Β΄/3-5-2012) κοινής υπουργικής απόφασης.
β. Τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας.
γ. Αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυ­τών.
δ. Το αυτοκίνητο του επικεφαλής κάθε ξένης απο­στολής, καθώς και τα αυτοκίνητα των Προξένων, εφ’ όσον αυτοί εκπροσωπούν τη χώρα τους στην Ελλάδα.
ε. Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτε­ρικού και ξένων επισκεπτών της Xώρας για τις πρώτες σαράντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα.
Επίσης αυτοκίνητα μισθωμένα από ξένους επισκέπτες της Xώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτε­ρικού για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία δύνανται να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενο­δοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.
στ. Αυτοκίνητα ιατρών με μόνο επιβάτη τον ίδιο, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.
ζ. Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδη­γούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους με­ταφέρουν.
η. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά δια­σκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών αναπήρων εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίω­ση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. της Χώρας, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
θ. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζο­νται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή Άτομα με Αναπηρίες), εφ’ όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπό­θεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση των αρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερειών της Χώρας.
Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, κατόπιν ανάλογης βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία ο ασθενής και όπου θα αναγράφεται η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας, και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
ι. Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρ-διοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά.
Η παραπάνω χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
….