Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ 4278/ΦΕΚ Α 157/04.08.2014 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.ΝΟΜΟΣ 4278/ΦΕΚ Α 157/04.08.2014

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 39

Μειωμένο ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού με επιμέλεια ατόμων με αναπηρία

   Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α' 143) τροποποιείται ως εξής:   «1. Το προβλεπόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 1483/1984 (Α' 153), μειωμένο ωράριο εργασίας εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι: α) έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία ή β) με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο οποίο εργάζεται το στρατιωτικό αυτό προσωπικό και οι στρατιωτικοί αυτοί δικαστές. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία.»