Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης σε παραλία των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.)


Υποχρεωμένοι να έχουν υποδομές για ΑΜΕΑ στις παραλίες είναι όλοι οι ΟΤΑ
Οι ΟΤΑ Α βαθμού έχουν την υποχρέωση στους παραχωρούμενους από το υπουργείο Οικονομικών κοινόχρηστους χοίρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, να προβαίνουν σε εγκαταστάσεις που διευκολύνουν τα ΑΜΕΑ να έχουν πρόσβαση στις παραλίες.
Υποχρεωμένοι να εγκαταστήσουν υποδομές για ΑΜΕΑ στις παραλίες είναι όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Αργ. Ντινόπουλου. Συγκεκριμένα, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού έχουν την υποχρέωση στους παραχωρούμενους από το υπουργείο Οικονομικών κοινόχρηστους χοίρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, να προβαίνουν σε εγκαταστάσεις που διευκολύνουν τα ΑΜΕΑ να έχουν πρόσβαση στις παραλίες.

Οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται είναι:

• Τοποθέτηση διαδρόμου κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό, κατάλληλου για τους εν λόγω χρήστες και αποκλειστικής χρήσης για αυτούς. Η υποχρέωση αυτή αφορά ένα (1) τουλάχιστο διάδρομο ανά Δημοτική Ενότητα στην οποία έχουν παραχωρηθεί οι παραπάνω χώροι. Με την ΚΥΑ επίσης καθορίστηκαν οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του διαδρόμου.

• Εγκατάσταση ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

• Εξασφάλιση, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για ΑΜΕΑ, ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών, επισημαίνει ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης στις παραλίες από τα Άτομα με Αναπηρία, εκτός από αναφαίρετο δικαίωμα, είναι επιβεβλημένη για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών και τη συμμετοχή τους χωρίς εμπόδια στην κοινωνική ζωή.


Πηγή: Εφημερίδα «τύπος Θεσσαλονίκης»
Ακολουθεί η απόφαση του Υπουργού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 30972
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΑ
Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Γ. Περδικάκης 213-1361024 213 1361155
ΠΡΟΣ : Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας Γραφεία Γενικών Γραμματέων Έδρες τους
Αριθμ. Εγκυκλίου : 47

Όπ
ως είναι γνωστό η αριθμ. 1038460/2439/Β0010/15-4-009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009 τ.Β΄) κυα
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών περί «απ’ ευθείας παραχώρησης, με
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) Α΄
Βαθμού» συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1052758/1451/Β0010/12-4-2012 (ΦΕΚ 1411/30-4-2012
τ.Β΄) κυα των ιδίων Υπουργών.
Με την συμπλήρωση της κυα θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση στους Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού, στους παραχωρούμενους από το Υπουργείο Οικονομικών κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας,
κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, να προβαίνουν σε εγκαταστάσεις που
διευκολύνουν τα Α.με.Α, χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων στην πρόσβαση στις παραλίες. Οι
εγκαταστάσεις που προβλέπονται είναι:
Τοποθέτηση διαδρόμου κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό, κατάλληλου για τους εν λόγω χρήστες και αποκλειστικής χρήσης
για αυτούς. Η υποχρέωση αυτή αφορά ένα (1) τουλάχιστο διάδρομο ανά Δημοτική Ενότητα στην οποία έχουν παραχωρηθεί οι παραπάνω χώροι. Με την κυα επίσης καθορίστηκαν
οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του διαδρόμου.
Εγκατάσταση ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη
χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2
Εξασφάλιση, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες
διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης στις παραλίες από τα Άτομα με
Αναπηρία, εκτός από αναφαίρετο δικαίωμα, είναι επιβεβλημένη για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων
των πολιτών και τη συμμετοχή τους χωρίς εμπόδια στην κοινωνική ζωή.

Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.: www.ypes.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 


 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: 1052758/1451/Β0010
Έτος: 2012
ΦΕΚ: Β 1411 20120430
Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.2012
Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημ.Υπογραφής: 10.04.2012

Τίτλος
Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009 τ.Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/19-12-2001 τ. Α') «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 2,13, 15 και 31 αυτού, ως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929 (ΦΕΚ 399/12-11-1929 τ. Α') «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18/7-2-2000 τ. Α'). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259/17-11-1988 τ. Α') «Οργάνωση Νομαρχιών - Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών». 5. Το υπ' αριθ. 1522/14-5-2009 έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.). 6. Το υπ' αριθ. οικ 3681/5-8-2009 έγγραφο του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 7. Το υπ' αριθ. 43801/26-10-2009 έγγραφο του Γραφείου Μελετών για Α.με.Α του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 8. Την αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ Β' 2621/31-12-2009) απόφαση της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 9. Την υπ' αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009 τ.Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών περί απ' ευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) Α' Βαθμού. 10. Το υπ' αριθ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 τ. Α'/7-10-2009) Προεδρικό διάταγμα, περί «Ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας -Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 11. Το υπ' αριθ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 τ. Α'/5-11-2009) Προεδρικό Διάταγμα, περί «Καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 12. Το υπ' αριθ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 τ. Α'/27-6-2011) Προεδρικό Διάταγμα περί διάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. κ.λπ. 13 Την υπ' αριθ. Δ6Α 1104503 ΕΞ/2011 (ΦΕΚ 1670/ 27-7-2011 τ. Β') απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί «Εναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. 14. Την υπ' αριθ. 03357/9-4-2012 (ΦΕΚ 1082 τ. Β'/9-4-2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Ιωάννη Μουρμούρα», αποφασίζουμε:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 0
Ημ/νία: 30.04.2012


Κείμενο Αρθρου
Συμπληρώνουμε την υπ' αριθ. 1038460/2439/Β0010/ 15-4-2009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009 τ.Β') κοινή απόφασή μας περί απ' ευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) Α' Βαθμού και συγκεκριμένα στο Άρθρο 7 «Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α.» μεταξύ της 5ης και 6ης παραγράφου αυτού, προστίθεται νέα παράγραφος, η οποία ορίζεται ως εξής:
«Σε (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι Ο. Τ. Α. υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ο οποίος θα φέρει τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές:
α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή
β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ. δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ' αυτού) με συνεχή κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκ. στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 8% ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.). Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβάσιμοι από τους διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης. Επίσης οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά η παραπάνω απόφασή μας ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.