Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4283 Εκπαιδευτικός νόμος Λοβέρδου

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4283
Εκπαιδευτικός νόμος Λοβέρδου

Εφημερίς της Κυβερνήσεως
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4283
Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής
για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 7
Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009
(Α΄ 156) καταργείται.
Η καταργηθείσα αυτή διάταξη είχε ως εξής:
2. Οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής γι' αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή.


Άρθρο 8
Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση
του ρόλου του εκπαιδευτικού ? Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Για το σχολικό έτος 2014?2015 μπορούν να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά
προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτομα
που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω, η οποία βεβαιώνεται με
πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και δεν συμπεριλαμβάνει παθήσεις ψυχικών διαταραχών σε οποιοδήποτε
ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) ανά σχολική μονάδα. Η παρούσα παράγραφος
ισχύει από την 1.5.2015.»


Κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου.
ΑΡΘΡΟ 7 Καταργούμενη διάταξη
Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του νόμου 3794/2009 με τον τρόπο διατύπωσης της, δημιουργούσε προσκόμματα στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για πάσχοντες από συγκεκριμένες παθήσεις, που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.
Συγκεκριμένα, έδινε τη δυνατότητα στα πανεπιστημιακά τμήματα με αιτιολογημένη τους απόφαση και έγκριση από τη σύγκλητο, να αποφασίζουν κυριαρχικά πως εφόσον η παρακολούθηση για τους πάσχοντες ήταν δυσχερής, αυτοί δεν θα εισάγονταν στα Τμήματα. Η κατάργηση της διάταξης αυτής αίρει τον περιορισμό αυτό, που δεν βασίζεται ούτε σε ακαδημαϊκά κριτήρια, ούτε βρίσκει έρεισμα στις περί ισότητας διατάξεις και επιτρέπει πλέον την απρόσκοπτη είσοδο και παρακολούθηση μαθημάτων σε επιτυχόντα άτομα με αναπηρία.