Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Διανομή κοινωνικού μερίσματοςΑναρτούμε σήμερα την απόφαση για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος.


Αριθμ. πρωτ.: Δ12 1063601 ΕΞ 16.4.2014
Διανομή κοινωνικού μερίσματος
Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

(ΦΕΚ Β' 960/16-04-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ ΦΜΑΠ
3. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ΤΜΗΜΑ Α΄
4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Β . ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣ/ΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 24η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΜΠΔΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ.Κωδ. :101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :
ΦΑΞ :

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 128).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (Α΄ 163) και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 30Β που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

9. Την αριθ.Υ48/9-7-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).

10. Την αριθ. 07927ΕΞ/19-9-2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη (Β΄ 2574).

11. Την αριθ. 22365/97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (Β΄ 1667).

12. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β΄ 130).

13. Την υποπαράγραφο Α.1, της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (Α΄ 85)».

14. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του Kρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (δικαιούχους) και προβλέπεται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 450 εκατ. Ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ειδικός φορέας 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», ΚΑΕ 2762 «Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού μερίσματος»),

16. Την αριθμ. 2/31649/ΔΠΔΑ/15.4.2014 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και την αριθμ. 2/8542/ΔΠΔΑ/30.01.2014 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης Πίστωσης που αφορά το έτος 2014, Ειδικού Φορέα 23-180 και ΚΑΕ 0874 ( με α/α 12251/31.01.2014 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.) για την αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ.

αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Καθορίζουμε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ύψος του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά δικαιούχο, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, τη διαδικασία, το χρόνο και τρόπο καταβολής, το χρόνο και τρόπο ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της υποπαραγράφου Α.1, της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 που αφορά στη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – διανεμόμενο ποσό ανά δικαιούχο


1. Καταβάλλεται εφάπαξ κοινωνικό μέρισμα, για τη στήριξη των πολιτών και οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

Α) Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ή οικογενειακό, εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κατωτέρω κλίμακα.

Για τον προσδιορισμό του ορίου εισοδήματος, ορίζεται ως βασικό όριο εισοδήματος το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί. Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας.

Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο αιτών / η αιτούσα έχει στάθμιση ένα (1), ο/η σύζυγος καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας έχει στάθμιση ένα τρίτο (1/3) και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση ένα έκτο (1/6). Ειδικότερα:

i) Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες, η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για το πρώτο προστατευόμενο τέκνο σε ένα τρίτο (1/3).

ii) Προκειμένου για δικαιούχο / οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά ένα έκτο (1/6).

Για τον προσδιορισμό των προστατευόμενων τέκνων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151).

Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:
Δικαιούχοι
Βασικό όριο εισοδήματος (€)
Καταβαλλόμενο ποσό (€)
Αιτών / Αιτούσα
6.000
500,00
Σύζυγος / φιλοξενούμενος ενήλικας (έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του έως 31.12.2013)
+ 2.000
+ 166,67
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο / φιλοξενούμενο ανήλικο
+ 1.000
+ 83,33
Μονογονεϊκές οικογένειες (για το 1ο προστατευόμενο τέκνο)
+2.000
+ 166,67
Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
+1.000
+83,33


Β) Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, όπως προσδιορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν.3842/2010 (Α΄ 58) και προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου για το έτος 2013, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

2. Για τον προσδιορισμό του κοινωνικού μερίσματος κάθε δικαιούχου, ορίζεται ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ποσού επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα.

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις από την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος – ειδικές κατηγορίες δικαιούχων


1. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του ν. 2238/1994.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ (8) μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

δ) Αιτήσεις με πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

2. Ειδικά, οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1/3/2014 στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν έχουν κανένα ατομικό εισόδημα από παροχή εξαρτημένης εργασίας (μισθό ή ημερομίσθιο), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία.

Άρθρο 3
Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος


1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος στους δικαιούχους και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.

2. α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2013.

β. Ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο «Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος» μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

γ. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30/6/2014. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του και πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης.

Ειδικότερα, για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30/4/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/5/2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/5/2014 έως και την 31/5/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/6/2014 έως και την 30/6/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/7/2014.

3.Το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ, μετά την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση του δυνητικού δικαιούχου, κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. επεξεργάζεται τα στοιχεία του περιεχομένου των υποβληθεισών αιτήσεων, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και στη συνέχεια δημιουργεί:

i) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό κοινωνικού μερίσματος.

Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό κοινωνικού μερίσματος, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

4. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στην 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. α. Οι σχετικές για την πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2762 - «Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού μερίσματος».

β. Για την πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος, η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

6. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, επί Γραφείου Συμψηφισμών του Γ.Λ.Κ.

β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Δ24 - Δ/νσης Λογαριασμών του Δημοσίου.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού 200.

7. Η Δ24 - Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

8. Η δαπάνη για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 4
Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος


1. Αρμόδια υπηρεσία για το μηχανογραφικό έλεγχο των δηλούμενων με την κατά το άρθρο 3 αίτηση στοιχείων είναι η Δ.ΗΛΕ.Δ. Κατόπιν υποβολής της αίτησης, εκδίδεται, μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet, πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία γίνεται αποδεκτή, απορρίπτεται ή παραπέμπεται προς έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η αίτηση του δικαιούχου, βάσει των δηλούμενων στοιχείων, και, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, καθορίζεται το ακριβές ποσό του προς καταβολή κοινωνικού μερίσματος.

2.α. Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών - όπου απαιτείται - και τη διενέργεια του ελέγχου της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση προϋποθέσεων ορίζεται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

β. Ο Ο.Γ.Α. είναι επίσης αρμόδιος να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση στοιχείων. Τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για τη διενέργεια του ελέγχου ορίζονται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν δημοσιεύεται, και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το μέγεθος της οικογένειας, καθώς και διαφορές σε σχέση με στοιχεία που τηρούνται στην Γ.Γ.Δ.Ε. Βάσει των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων καθορίζεται το δείγμα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αποστέλλεται προς το σκοπό αυτό ειδικό αρχείο από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προς τον Ο.Γ.Α.

γ. Ο Ο.Γ.Α. δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο κρίνει σκόπιμο από τον δικαιούχο, καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, που υποχρεούνται σε άμεση παροχή των σχετικών στοιχείων.

δ. Ο Ο.Γ.Α. μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός (1) μήνα για την υποβολή τυχόν αρχικών ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο Ο.Γ.Α. επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.

3. Σε περίπτωση παραπομπής, κατά τα ανωτέρω, αίτησης για έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η καταβολή του μερίσματος δύναται να αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της πράξης χορήγησης, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος.

4. Ο Ο.Γ.Α. μετά τον έλεγχο του φακέλου, καταρτίζει πόρισμα ελέγχου και αποστέλλει αυτό προς τη Δ.ΗΛΕ.Δ., προκειμένου να εκδοθεί σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί χορήγησης ή μη του κοινωνικού μερίσματος, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο.

5. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις των μακροχρόνια ανέργων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας που απορρίφθηκαν, επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, προς το σκοπό χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας.

Άρθρο 5
Αίτηση επανεξέτασης


1. Κατά της πράξης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της παρούσας επιτρέπεται η υποβολή αίτησης επανεξέτασης από το δικαιούχο, η οποία εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης αποστέλλει σχετική απόφασή της προς τη Δ.ΗΛΕΔ. προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για επανεκκαθάριση της αίτησης ή αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κατά το άρθρο 6 της παρούσας.

Άρθρο 6
Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επιβολή προστίμων


1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτηση τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257 Δημοσιεύω σήμερα από το νέο νόμο 4257 του υπουργείου Εσωτερικών τις διατάξεις εκείνες που αφορούν στις επιχορηγήσεις σωματείων και ιδρυμάτων και στα περίπτερα.NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών.
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 93 Του 2014

Άρθρο 23
Στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010 παρ. ΖΙΙ προστίθεται
περίπτωση 8α:
«Η επιχορήγηση φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων Ν.Π.Ι.Δ., των οποίων ο σκοπός τους αναφέρεται
στην προστασία ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναμία αντιμετώπισης της φροντίδας
τους από τις οικογένειές τους λόγω ένδειας, παραβατικότητας, ή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.»

Άρθρο 38
Η παρ. 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:
i.
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανο− μένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
ii.
σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii.
σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πα− νελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι,
ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παρα− μέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προ− ϋπόθεση
για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτι− ση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
iv.
σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ερ− γαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και
v.
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επι− προσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.
Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται
μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον
οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό
ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων
του δήμου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από
τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται
από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται
για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.»

Άρθρο 76
Η υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ.
1.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) εφαρμόζονται και για την παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, του
δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων του ν. 1044/1971, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής
αυτο− διοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ..
2.
Οι προθεσμίες των παραγράφων 3 και 4 του άρ− θρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 εκκινούν από την έναρξη ισχύος του παρό− ντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζο− νται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμα− κας,
στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος,
περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου
αυτή υφίσταται. Με όμοια απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπι− ση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται
γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει
την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας
της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση
αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του
ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης
αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την
καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.
Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών,
των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας
κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει
προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις
τοπικές ιδιαιτερότητες.
4.
Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορί− ζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού
εισοδήματος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006:
α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
β) πολύτεκνους και
γ) σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές
και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς
και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε
τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου
από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην
Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το
1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από
την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται
όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με
οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες
σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην
επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο
με μισό της μονάδας και άνω. Το τέλος καθορίζεται από
το δημοτικό συμβούλιο και εισπράττεται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού
διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις
και το ύψος του ετήσιου τέλους. Πέραν της αίτησης
υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας και
εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται:
α) για τα άτομα με αναπηρία η προσκόμιση πιστοποιητικού της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει
σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το
ποσοστό αναπηρίας,
β) για τους πολυτέκνους πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα και
γ) για τους πολεμιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του
οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Οι θέσεις παραχωρούνται στους δικαιούχους με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται
εκπρόσωποι των ενώσεών τους. Ειδικές διατάξεις περί
απαλλαγής των ανωτέρω προσώπων από την καταβολή
τέλους ή ανταλλάγματος δεν ισχύουν.
5.
Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοι− πών θέσεων των περιπτέρων γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών
προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώ− ρησης αυτών. Η διακήρυξη, πέραν των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις,
υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους εξής όρους:
α) Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 7.
β) Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου
για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων
της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της
κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης
επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο
η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την
ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης
της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται
από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της ανωτέρω
εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το όργανο που
έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και
αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος
της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους
κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της
κατασκευής του.
Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο
προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και
ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα των
οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του
περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη
της οικονομικής του δραστηριότητας.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος
χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού
διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
6.
Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθο− ρίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρή− σης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση,
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπει− σέρχονται
αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε πε− ρίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται
και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να πα− ραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.
7.
Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω,
η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής πα− ραχώρησης.
Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στον οικείο δήμο, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονό−
μοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν
εντός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν
λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Εάν
δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι
τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα
μισθώματα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται
στο δήμο.
Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος
και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
8.
Τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους εφαρ− μόζονται αναλόγως και από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στους χώρους
αρμοδιότητάς τους.
9.
Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλι− κείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στε− γάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτη− ση του προσωπικού αυτών και των συναλλασσομένων με αυτούς γίνεται με δημοπρασία από τους στεγαζό− μενους φορείς,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση ακινήτων τους, αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας πα− ραχώρησης αυτών.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανα− λόγως τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 έως και 7, περιλαμβανόμενης της σχετικής πρόβλεψης για τα άτομα με αναπηρία, τους
πολύτεκνους και τους πολε− μιστές Κύπρου.
10.
Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται μόνον άπαξ και για χρονικό διάστημα 10 ετών: α) στον/η σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.με.Α με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που
καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού
διατάγματος. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν
του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω
διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Τον
δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα
ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται
στην πράξη παραχώρησης.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μισθώματα και
τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγά−
ζονται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., των οποίων οι δικαιούχοι
έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α.,
μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.
Σε υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος
άδειες κατά ιδανικά μερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται δικαιούχος μεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών,
παραχωρείται σε αυτούς το ανωτέρω απομένον μερίδιο.
11.
Όσοι κατέστησαν δικαιούχοι λόγω διαδοχής πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία μεταβίβασης της άδειας
εκμετάλλευσης περιπτέρου, αυτή ολοκληρώνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
12.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αφο− ρούν στη νομοθεσία που διέπει την εν γένει λειτουργία των περιπτέρων ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία και
σε υπαλλήλους του δήμου, κατά τα ειδικώς οριζό− μενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Όσες επιτροπές έχουν συσταθεί
κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. κ.υ.α. Φ.454/10/159768 (Β΄ 1080), καταργούνται.
13.
Καταργείται η υπ’ αριθμ. Φ.443531/24/3030/1969 (Β΄ 588) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Συντο− νισμού και Δημοσίων Έργων «Περί του τύπου και των διαστάσεων
των αναπηρικών περιπτέρων» και κάθε ει− δική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου ΣΤ. Εισηγητική έκθεση του νόμου 4257
Άρθρο 23
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης να επιχορηγεί ιδρύματα και φιλανθρωπικά σωματεία τα οποία στηρίζονται μόνο στις κρατικές επιχορηγήσεις που λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας συνεχώς μειώνονται. Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται ήδη από τον Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων (άρ. 202 ν.3463/2006) και συνεπώς με την προτεινόμενη ρύθμιση η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αυτού του είδους ώστε να συμβάλει στην ανακούφιση των πολιτών.
Άρθρο 38
Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, ν. 3463/2006). Η αντικατάσταση κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να επιλυθούν ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών από τους δήμους της χώρας. Σημαντικότερο εκ των ζητημάτων αυτών είναι ότι έχει διατυπωθεί η ερμηνευτική άποψη ότι στα νομικά πρόσωπα αυτά που μνημονεύονται στο άρθρο 202 του ΚΔΚ δεν συμπεριλαμβάνονται τα ν.π.δ.δ. των δήμων, με το σκεπτικό ότι ο νομοθέτης αναφέρεται στις (τακτικές) επιχορηγήσεις τους με άλλες, ειδικές διατάξεις και άρα δεν επιθυμεί να τα εντάξει στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου αυτού. Αποτέλεσμα της ερμηνευτικής αυτής αντίληψης είναι να παρατηρείται το φαινόμενο άρνησης θεώρησης χρηματικών ενταλμάτων, για παροχή έκτακτων επιχορηγήσεων σε δημοτικά ν.π.δ.δ., από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, η παροχή τέτοιων επιχορηγήσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία δημοτικών ν.π.δ.δ., καθώς οι υπηρεσίες των τελευταίων προς τους ωφελούμενους μπορεί να είναι τέτοιες ώστε να αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα η τυχόν διακοπή ή πλημμελής άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αδυναμία που παρατηρήθηκε, εκ μέρους σχολικών επιτροπών ορεινών δήμων, να αντιμετωπίσουν λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, όπως δαπάνες θέρμανσής τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, σε περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη οι δήμοι να επιχορηγούν εκτάκτως, από ίδια έσοδά τους, ν.π.δ.δ. αυτών συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, θα πρέπει το σχετικό νομικό πλαίσιο να είναι διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να μην εμφιλοχωρούν διιστάμενες απόψεις ως προς τη νομιμότητα τέτοιου είδους επιχορηγήσεων και, εν τέλει, να μην διαταράσσεται η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής σημασίας για την τοπική κοινωνία.
Άρθρο 76
Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται τεχνικά-διαδικαστικά, νομικά και ερμηνευτικά ζητήματα που προέκυψαν μετά την θέση σε εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 Β'), με τις οποίες ρυθμίστηκε η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων και κυλικείων εντός κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. έναντι ανταλλάγματος, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν. 3919/2011 περί άρσης αδικαιολόγητων περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων.
Ειδικότερα, εκτός ορισμένων νομοτεχνικών βελτιώσεων, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην μετατόπιση περιπτέρου όποτε αυτή προβλέπεται, κατά τις διατάξεις του ν.δ 1044/1971, στα δικαιολογητικά που απαιτούνται και στη διαδικασία μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου από ΑΜΕΑ και πολύτεκνους, στη δυνατότητα εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου, στην συνέχιση της μισθωτικής σχέσης μετά τον θάνατο του δικαιούχου με παράλληλη καταβολή των μισθωμάτων και τελών στον οικείο δήμο εφόσον δεν υπάρχουν διάδοχοι του, στην πρόβλεψη για παραχώρηση ιδανικού μεριδίου σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου του στους λοιπούς δικαιούχους και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου σε όσους κατέστησαν δικαιούχοι λόγω διαδοχής πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012.
Επιπλέον δεδομένου ότι μετά την ισχύ του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222), οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων έπαψαν να παραχωρούνται στις κατηγορίες δικαιούχων του ν.δ 1044/1971 (ΦΕΚ Α' 245), κατέστησαν περιττές αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί σε επιτροπές με την κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου υπ' αριθ. ΚΥΑ Φ.454/10/159768, όπως η συνδρομή των προϋποθέσεων παραχώρησης και εκμετάλλευσης, ο εντοπισμός των σχολαζόντων για άμεση παραχώρηση σε νέο δικαιούχο κ.α.
Τις προαναφερόμενες επιτροπές συγκροτεί ο οικείος περιφερειάρχης και αποτελούνται από υπάλληλο της περιφέρειας και εκπροσώπους των, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, δικαιούχων. Συνεπώς υφίσταται αναντιστοιχία μεταξύ των αρμόδιων οργάνων παραχώρησης της εκμετάλλευσης και ελεγκτικών μηχανισμών.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αλλάζει η γενικότερη φιλοσοφία των διατάξεων του ν. 4093/2012 και ως εκ τούτου δεν καταστρατηγείται ο σκοπός του νομοθέτη ως προς την άρση αδικαιολόγητων περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256 Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.Δημοσιεύω τις διατάξεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους αναπήρους.
Του Μανώλη Μπασιά


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 12
Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης
των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων
8.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται θέματα σχετικά με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία των ημερόπλοιων και την εκ− παίδευση
του προσωπικού τους σε θέματα σχετικά με την αναπηρία.
Άρθρο 24
Ειδική προστασία ναυτικών αναπήρων και
πασχόντων από χρόνια νοσήματα
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
15 του π.δ. 894/1981 (Α΄ 226), όπως ισχύει, προστίθεται
η φράση:
«έχουν ακρωτηριασμό κατά το ένα άνω και ένα κάτω
άκρο ή έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή του ενός
κάτω άκρου».
!!!

Άρθρο 31
Ζητήματα ναυτικής εκπαίδευσης
1.
Το άρθρο 1 του ν. 380/1976 (Α΄ 178), όπως αντικα− ταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3454/ 2006 (Α΄ 75) και από την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
3667/2008 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
1.
Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθ− μού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά
τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψηφίων
εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου
και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων
και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που
είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου πρώτου
του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και
υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006
(Α΄75).
β. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία
ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη
αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας
αυτής.
γ. Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψηφίων: α)
ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα
τέκνα και β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που
είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών
αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα
σε αναπηρία άνω του 67%.
Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω
περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους
της γενικής σειράς.»

Άρθρο 41

2.
Α. Στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 «Πα− ροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63), προ− στίθενται
εδάφια ως κατωτέρω:
«Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα
λόγω σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), εφόσον τα
τραύματα ή οι παθήσεις τους προκλήθηκαν κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, δικαιούνται να
υποβάλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Υγειονομικού
Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής για εξέταση
από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση
έκδοσης θετικής οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας
Υγειονομικής Επιτροπής, τα ανωτέρω στελέχη επανέρχονται στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής
Ακτοφυλακής, ως υπαγόμενα στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας με αφετηρία το χρόνο έκδοσης
της σχετικής γνωμάτευσης.»
Β. Η αίτηση η οποία προβλέπεται στο προτελευταίο
εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α΄
63), υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών από την έκδοση
του παρόντος.


3.
Το άρθρο 6 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184) με το οποίο τροποποιήθηκε η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (A΄ 1), όπως αντικατα− στάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), τροποποιείται ως ακολούθως:

2.
Τα έργα της λιμενικής υποδομής και ανωδομής δι− ακρίνονται σε: α) κύρια λιμενικά έργα, τα οποία απο− τελούν τα έργα που εκτελούνται εντός της θαλάσσιας
ζώνης και στη χερσαία ζώνη και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των λιμενικών υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος λιμένας, όπως έργα επέκτασης
/ βελτίωσης / προστασίας, προσχώσεις, εγκατάσταση μηχανημάτων και κάθε ανωδομή που εξυπηρετεί άμεσα τις λιμενικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των
αλιευτικών δραστηριοτήτων εκφόρτωσης και εμπορί− ας, β) βοηθητικά λιμενικά έργα, που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα και συνδέονται έμμεσα με τις λιμενικές λειτουργίες, όπως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αναψυχής και εστία− σης, ξενοδοχεία, επιβατικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις
μεταφοράς επιβατών, γραφεία, καταστήματα.

Στην περίπτωση κατασκευής νέων ή συντήρησης,
επισκευής και βελτίωσης υφιστάμενων έργων του ως
άνω υπό β΄ στοιχείου, διασφαλίζεται υποχρεωτικά η
προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.

Εισηγητική έκθεση
Στο Μέρος Τρίτο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου περιλαμβάνονται τα Άρθρα 24 έως 38.
Στο Άρθρο 24 ρυθμίζονται θέματα προστασίας των ναυτικών.
Ειδικότερα, εναρμονίζεται το πλαίσιο των παροχών σε χρήμα προς τους ασφαλισμένους με αναπηρία, με οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α' 48) όπου καθορίζονται ενιαία, για τους ασφαλισμένους των οποίων οι φορείς ασφάλισης εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι προϋποθέσεις για την καταβολή των επιδομάτων αναπηρίας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλισμένοι με ακρωτηριασμό ενός άνω και ενός κάτω άκρου ή μόνο του ενός άνω ή κάτω άκρου.
Στο Άρθρο 31 προτείνονται ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στην εκπαίδευση των αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού. Συγκεκριμένα,Τελειώνω το κείμενο αυτό με τις διατάξεις ως είχον προ της τροποποιήσεως διά του παρόντος νόμου.

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 894 1981 ΦΕΚ: Α 226 1981 09 25
Τέθηκε σε ισχύ: 25.09.1981

Τίτλος
Περί της παρεχομένης εις τους ησφαλισμένους του Οίκου Ναύτου προστασίας.
Αρθρο: 15
Ημ/νία: 11.02.2005
Ημ/νία Ισχύος: 25.09.1981

Τίτλος Αρθρου
Ειδική προστασία αναπήρων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα
Σχόλια
** Η παρ. 2 του παρόντος, που είχε αντικατασταθεί αρχικά με το άρθρο 13 του πδ 296/1985 (Α΄ 109), τίθεται -εις αντικατάσταση των πρώην παρ. 2 και 3-, με την παρ. 1 του άρθρου 7 του πδ 8/2005 (Α΄ 5/11.1.2005), και, σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτού, ισχύει από 11.2.2005.Δεν υπάρχει, όμως, πλέον παρ. 3!. Βούληση νομοθέτου γαρ!.Προς βοήθεια του χρήστη συναδέλφου θέσαμε εντός [ ] την υποτιθέμενη παρ. 3!*** Οι πρώην παρ. 5, 6 και 7 (υποτίθεται ότι) τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του πδ 8/2005 (Α΄ 5/11.1.2005) και ισχύουν από 11.2.2005. Πού είναι, όμως, έτσι οι νυν παρ. 5, 6 και 7; Ας μάς απαντήσει ο νομοθέτης μας! Προς διευκόλυνση του χρήστη θέσαμε και εδώ εντός [ ] τους αριθμούς των παρ. 5 έως και 7.^^ Η παρ. 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του πδ 8/2005 (Α΄ 5/11.1.2005) και ισχύει, κατά το άρθρο 10 αυτού, από 11.2.2005. Προσοχή: το ίδιο περιεχόμενο έχει και η παρ. 2 (μαζί με την υποτιθέμενη παρ. 3)!
Κείμενο Αρθρου
"1. Δικαιούχοι ασφαλισμένοι, νοσηλευόμενοι χωρίς διακοπή, εφόσον πάσχουν από χρόνια ή ανίατα νοσήματα ή από πλήρη ανικανότητα προς εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, προστατεύονται για όσο χρόνο κρίνεται από την ΥΥΟΝ αναγκαίος για τη θεραπεία ή τη βελτίωσή τους, ή προκειμένου για ψυχικές νόσους για τη βελτίωση και δυνατότητα επανόδου στην κοινωνία, Η πιο πάνω νοσηλεία παρέχεται μετά από γνωμάτευση της ΥΥΟΝ στο σπίτι ή σε Δημόσια, Δημοτικά ή άλλα Ιδρύματα.
"2[-3]**. Παρέχεται μηνιαίο επίδομα «οίκοι περίθαλψης» σε ασφαλισμένους του Ο.Ν. οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο τελικού σταδίου, ακρωτηριασμό αμφοτέρων των άνω ή κάτω άκρων, πλήρη τύφλωση, σχιζοφρένεια, παρανοϊκή ψύχωση, AIDS, ημιπληγία με πλήρη παράλυση των άκρων (πλην τετραπληγίας, παραπληγίας), απομυελινωτικές νόσους τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία και υπόκεινται σε αποσιδήρωση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Το επίδομα αυτό χορηγείται με την προσκόμιση στην αρμόδια Επιτροπή της Υ.Υ.Ο.Ν. γνωμάτευσης αντίστοιχης Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου για τη νόσο και απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια καταβολής του, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Με τη λήξη της πενταετίας η κάθε περίπτωση επανεξετάζεται. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα νοσηλείας του δικαιούχου σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική και εφόσον η νοσηλεία του υπερβαίνει τις 30 ημέρες".
4. Προκειμένου για παιδιά ασφαλισμένων που πάσχουν από ολιγοφρένειες, σπαστικά σύνδρομα, σύνδρομο DOUN, πλήρη διανοητική καθυστέρηση, αισθητηριακή ανωμαλία (τύφλωση-κωφαλαλία), η ειδική προστασία που δίνεται σε αυτά περιλαμβάνει και τις δαπάνες μεταφοράς, φοίτησης και νοσηλείας τους σε τυχόν για τις εν λόγω παθήσεις τους λειτουργούσες ειδικές δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ισχύουν για τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου αυτού, για έξι (6) κατ' ανώτατο όριο χρόνια. Εφόσον όμως δεν είναι δυνατή η φοίτηση-νοσηλεία σε ειδικές για τις εν λόγω παθήσεις δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές, για λόγους υγείας, ή άλλες αιτίες, παρέχεται κατόπιν γνωμάτευση της πιο πάνω επιτροπής, από του 4ου μέχρι τα ου 22ου έτους της ηλικίας τους ανάλογα με τα προβλεπόμενα έξοδα νοσηλείας, μηνιαίο επίδομα οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης που ορίζεται στην αρχή κάθε έτους με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν., που εγκρίνεται από τον Υπουργό.
«[5.-7.]*** α. Προκειμένου για την ειδική αγωγή σε εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία ή θεραπευτήρια των σωματικά ή νοητικά ανάπηρων ή δυσπροσάρμοστων παιδιών των ασφαλισμένων του Ο.Ν. καταβάλλονται οι δαπάνες μεταφοράς, φοίτησης και νοσηλείας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, μετά από γνωμάτευση της Υ.Υ.Ο.Ν. και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου αυτού.
β. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παροχή της ειδικής αγωγής του παραπάνω εδαφίου, με γνωμάτευση της ίδιας επιτροπής παρέχεται ανεξαρτήτως ηλικίας, μηνιαίο επίδομα «οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης». Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στην αρχή κάθε έτους με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό των δαπανών νοσηλείας του παραπάνω εδαφίου, όπως αυτό προβλέπεται από τις αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
"8^^. Παρέχεται μηνιαίο επίδομα «οίκοι περίθαλψης» σε ασφαλισμένους του Ο.Ν. οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο τελικού σταδίου, ακρωτηριασμό αμφοτέρων των άνω ή κάτω άκρων, πλήρη τύφλωση, σχιζοφρένεια, παρανοϊκή ψύχωση, AIDS, ημιπληγία με πλήρη παράλυση των άκρων (πλην τετραπληγίας, παραπληγίας), απομυελινωτικές νόσους τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία και υπόκεινται σε αποσιδήρωση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Το επίδομα αυτό χορηγείται με την προσκόμιση στην αρμόδια Επιτροπή της Υ.Υ.Ο.Ν. γνωμάτευσης αντίστοιχης Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου για τη νόσο και απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια καταβολής του, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Με τη λήξη της πενταετίας η κάθε περίπτωση επανεξετάζεται. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα νοσηλείας του δικαιούχου σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική και εφόσον η νοσηλεία του υπερβαίνει τις 30 ημέρες".
9. Ειδικά οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτη που πάσχουν από τετραπληγία και παραπληγία μετά από γνωμάτευση επιτροπής που αποτελείται από τρεις γιατρούς του Ο.Ν., δικαιούνται μηνιαίου εξωϊδρυματικού επιδόματος, εφόσον ανάλογο επίδομα δεν τους καταβάλλεται από άλλη πηγή.
Το ύψος του εξωϊδρυματικού αυτού επιδόματος καθορίζεται στην αρχή κάθε χρόνου με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν., εγκρινόμενη από τον Υπουργό, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ανάλογο επίδομα που χορηγείται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για το έτος 1985 το ύψος του πιο πάνω επιδόματος θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. και έγκριση του Υπουργού, που θα εκδοθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος Π. Δ/τος. Σε περίπτωση εργασίας αυτών που παίρνουν το επίδομα της παραγράφου αυτής εφόσον κατά μήνα δεν κερδίζουν από την εργασία τους αυτή ποσό μεγαλύτερο του πεντηκονταπλάσιου του ημερομίσθιου του ανιδείκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά καταβάλλεται από τον Ο.Ν. το μισό του δικαιούμενου ποσού του πιο πάνω επιδόματος. Η καταβολή του επιδόματος αυτού αναστέλλεται εφόσον οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι νοσηλεύονται σε Ιδρύματα χρονίων παθήσεων, για όσο χρόνο διαρκεί η νοσηλεία τους στα Ιδρύματα αυτά".
 ΝΟΜΟΣ 380  1976 φεκ Α 178 19760714
Τέθηκε σε ισχύ: 14.07.1976

Τίτλος
Περί εισαγωγής εις τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού, υποψηφίων ειδικών τινών κατηγοριών.

Αρθρο: 1

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν .3667/2008 ΦΕΚ Α 114 και η ισχύς του αρχίζει από 1.2.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου.
Κείμενο Αρθρου
"Από το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009 και εφεξής, καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ των σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: α. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψήφιοι εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και τέκνων πολυτέκνων. β. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιοι εκ τέκνων οικογενειών με τρία παιδιά. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους της γενικής σειράς."

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Νόμος 4254 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Του μανώλη Μπασιά
Σε προηγούμενη ανάρτησή μας είχαμε επισημάνει το πρόβλημα με τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων των αναπήρων, που ενώ απαλλάσσονται κατά νόμο από τα τέλη κυκλοφορίας, κλήθηκαν να πληρώσουν, επειδή δεν είχαν τις αποφάσεις των ΚΕΠΑ λόγω απεργίας των γιατρών και χωρίς δική τους ευθύνη. Το πρόβλημα πιστεύουμε πως λύνεται με τον αναρτώμενο νόμο 4254. Παραθέτω πρώτα την εισηγητική έκθεση και ακολούθως την ίδια τη διάταξη του νόμου καθώς και τις αποφάσεις του υπουργείου οικονομικών επί του ζητήματος.Εισηγητική έκθεση του νόμου 4254
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Η ρύθμιση της περίπτωσης 1 κρίνεται αναγκαία για λόγους χρηστής διοίκησης δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατό να χορηγηθούν εγκαίρως, δηλαδή μέχρι 31.12.2013, στους δικαιούχους απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α' 166), οι ιατρικές βεβαιώσεις από τα ΚΕ.Π.Α. βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ Δ18Α 5038263/23.10.2013 (ΦΕΚ 2710 Β'), εξαιτίας των δυσλειτουργιών τους κατά την περίοδο αυτή (μη σύσταση υγειονομικών επιτροπών, απεργιακές κινητοποιήσεις ιατρών κλπ), δικαιολογητικά χωρίς τα οποία δεν χορηγείται η σχετική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Δ18Α 5038645/29.10.2013 (ΦΕΚ 2774 Β ).

Επίσης, με την περίπτωση 2 της ανωτέρω διάταξης εξουσιοδοτείται ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας για την αντιστοίχιση των παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από την Α.Σ.Υ.Ε.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτωσης 3 επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001. Ειδικότερα, στην παράγραφο 7 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου προσώπου για την τελωνειακή αποδέσμευση από τους κληρονόμους αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί από άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Επίσης, ορίζεται ότι με υπουργική απόφαση μπορεί να παραταθεί η παραπάνω για έξι (6) επιπλέον μήνες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικά αιτιολογημένες.
Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους ασφάλειας του δικαίου και με γνώμονα την αρχή της καλής νομοθέτησης, δεδομένου ότι με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 του Α.Ν. 896/37 (Α' 395) προβλέπεται γενικότερα διαδικασία τελωνειακής αποδέσμευσης ατελώς εισαχθέντων ειδών, ενώ η διαδικασία τελωνειακής παρακολούθησης και αποδέσμευσης των αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί από άτομα με αναπηρίες με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης διέπεται από ειδικότερες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας (άρθρο 132 παράγραφος 7 του ν. 2960/2001, αριθμ. Δ.697/35/1990 Α.Υ.Ο. κυρωθείσα με το άρθρο 32 του ν. 1884/1990).

Στην Ελλάδα από την αρχαιότητα οι ανάπηροι πολέμου τύγχαναν ειδικής
προστασίας, φροντίδας και τιμητικών διακρίσεων. Η νεότερη Ελλάδα από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα αντιμετώπιζε αυτές ειδικά τις περιπτώσεις κατά τον ίδιο τρόπο προβλέποντας συνταγματικά την προστασία και την τιμητική διάκριση των ατόμων που προσέφεραν τη σωματική τους αρτιμέλεια και την υγεία τους στην πατρίδα. Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη στην περίπτωση 2 ρύθμιση επιχειρείται η χορήγηση στους συγκεκριμένους ανθρώπους προσωπικής διαφοράς, αφού αξιολογήθηκε ότι η Χώρα, ακόμη και υπό την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, έχει χρέος να προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, αποτίοντας έτσι ελάχιστο φόρο τιμής προς τους εναπομείναντες οκτώ (8) Ανάπηρους Πολέμου Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού για τη μεγάλη θυσία τους.

Τα σχετικά άρθρα του νόμου 4254 έχουν ως εξής:

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες   

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α' 166) προστίθεται εδάφιο ως εξής:   

«Εξαιρετικά, για το έτος 2014, γίνονται δεκτές, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Δημοσίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση των προβλεπόμενων
απαλλαγών του άρθρου 1 του ν. 490/1976 (Α' 331) με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλει αίτημα παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση ιατρικής
βεβαίωσης, κατ' εφαρμογή της αριθμ. Δ.18 Α 5038263 ΕΞ 2013/24.10.2013 κ.υ.α. (Β' 2710), το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το 2014. Στην περίπτωση που συνεπεία
της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., η οποία προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή της και το αργότερο
μέχρι 31.10.2014 για την αντιστοίχιση των παθήσεων σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του παρόντος, οι αιτούντες δεν δικαιούνται τις απαλλαγές
επιβάλλονται σε αυτούς, χωρίς την επιβολή προστίμου ή προσαυξήσεων, οι υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων δασμοί, φόροι, εισφορές, δικαιώματα και τέλη ταξινόμησης
και κυκλοφορίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα για τους αναπήρους με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία) ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό
γίνονται δεκτές για τα έτη 2013 και 2014 οι εκδοθείσες θετικές γνωματεύσεις των κατά το χρόνο έκδοσης αυτών αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση των προβλεπόμενων
απαλλαγών του άρθρου 1 του ν.δ. 490/1976, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.»   

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α' 166) αντικαθίσταται ως εξής:   

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή Εθνικής Άμυνας καθορίζεται
η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το ΚΕ.Π.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε.. »  


3. α. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/ 2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, Α' 265 ) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:   

«Τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις για τα άτομα με αναπηρίες και συνεπεία θανάτου
αυτών περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους τους, αποδεσμεύονται τελωνειακά εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου
προσώπου.»  

γ. Στο τέλος του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:   

«12. α) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικά αιτιολογημένες, η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 7
του παρόντος δύναται να παραταθεί για έξι (6) επιπλέον μήνες.  

β) Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

2. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Ανάπηρων Πολέμου Αξιωματικών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, οι οποίοι εντάχθηκαν σε πολεμική διαθεσιμότητα,
χορηγείται από 1.4.2014 ως προσωπική διαφορά, το συνολικό μηνιαίο ποσό που περικόπηκε από τις μηνιαίες αποδοχές τους με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης
1 και των περιπτώσεων 31 και 32 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222). Το ποσό της προσωπικής διαφοράς περιλαμβάνεται
σε ξεχωριστή στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Δ18Α 5038263
Έτος: 2013
ΦΕΚ: Β 2710 20131024
Τέθηκε σε ισχύ: 24.10.2013
Αρμόδιος Φορέας: O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τίτλος
Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α') με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α'), όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει.
3) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ.697/35/1990 (ΦΕΚ 190/ Β') Α.Υ.Ο. όπως κυρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1884/90 (ΦΕΚ 190/B') και ισχύει.
4) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α'), όπως ισχύουν.
5) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688/45-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/B').
7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201/Α') «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102/Α') «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
12) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν,
αποφασίζουμε:

Άρθρο: 1

Τίτλος Αρθρου
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Απόφαση έχει εφαρμογή για την ιατρική εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες, για τα οποία έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να πιστοποιηθεί η υπαγωγή τους στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύει, για τη χορήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών απαλλαγής:
α) από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων και
β) από τα τέλη κυκλοφορίας.

Αρθρο: 2

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση των απαλλαγών.
1. Η ιατρική εξέταση των ενδιαφερομένων ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να αιτηθούν κατά περίπτωση την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη κυκλοφορίας γίνεται από τα ΚΕ.Π.Α.
2. Η παραπομπή των ενδιαφερομένων στα ΚΕ.Π.Α. γίνεται είτε από ιδιώτη/ες ιατρό/ούς είτε από ιατρό/ ούς του ΕΟΠΠΥ, με βάση τα έντυπα παραπομπής των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα της παρούσας.
3. Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. με βάση το υποβληθέν σε αυτή έντυπο παραπομπής του Παραρτήματος Ι προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου, λαμβάνοντας υπόψη της όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).
4. Η ανωτέρω αρμόδια επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. αποφαίνεται για την υπαγωγή του ενδιαφερομένου σε μια από τις κατηγορίες παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος των αποφάσεων του ΚΕΠΑ από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 1 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ελέγχουν τις γνωματεύσεις των ΚΕ.Π.Α., μέσω ανάκτησης αυτών απευθείας από το μηχανογραφικό σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την οριστικοποίησή τους.

Αρθρο: 4

Τίτλος Αρθρου
Τελικές διατάξεις
1. Η υπ' αριθμ. Γ4α/Φ.15/1078/20-6-1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ιατρική εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες για ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου» (ΦΕΚ 381/B'), καταργείται.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Δ18Α 5038645 ΕΞ2013
Έτος: 2013
ΦΕΚ: Β 2774 20131031
Τέθηκε σε ισχύ: 31.10.2013
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημ.Υπογραφής: 29.10.2013

Τίτλος
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/A'), όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/A'), όπως ισχύουν.
3) Την αριθμ. Δ18Α 5038263/23-10-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/A') με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (ΦΕΚ 2710/B').
4) Την αριθμ. Δ. 795/63/2-2-77 (ΦΕΚ 83/B') ΑΥΟ «Περί εξουσιοδοτήσεως Τελωνειακών Αρχών δια την απ' ευθείας υπ' αυτών ατελή παράδοσιν επιβατικών αυτοκινήτων και λοιπών ειδών εις τους αναπήρους πολέμου και λοιπάς κατηγορίας δικαιούχων αναπήρων προσώπων».
9) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:

Άρθρο: 1

Τίτλος Αρθρου
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες.
2. Δικαιούχα πρόσωπα των ανωτέρω απαλλαγών είναι οι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες παθήσεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 περ. Α, Β, και Γ του ν. 1798/88, όπως ισχύει, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Αρθρο: 2

Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί
Για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών:
α) Ως «κατοικία» νοείται ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα.
β) Ως «συνήθης διαμονή» νοείται ο τόπος συνήθους διαμονής λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου αυτού και του τόπου όπου κατοικεί, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης δευτερεύουσας κατοικίας.

Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης κατατίθενται στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, ο τόπος κατοικίας του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: αα) Ότι δεν έχει παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση όπου έχει παραλάβει κατά το παρελθόν άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις, προκειμένου να παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον τρόπο τελωνειακής τακτοποίησης του προηγούμενου αυτοκινήτου. ββ) Ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραληφθεί με καθεστώς ατέλειας. γγ) Ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.
γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.
δ) Ιατρική βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88, από την οποία προκύπτει η υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι η συγκεκριμένη πάθηση είναι δια βίου.
ε) Το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό τελωνισμού του αυτοκινήτου.
2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας κατατίθενται στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (166 Α'), όπως ισχύει. β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α. γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α. δ) Ιατρική βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88.
3. Για την απόδειξη της κατοικίας και της συνήθους διαμονής προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή συνδυαστικά κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Στοιχεία του δικαιούχου:
- Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.
- Υπηκοότητα. Αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος να έχει άδεια διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών.
β) Τόπος διαμονής του δικαιούχου:
- Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία.
- Στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (τραπεζικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας). - Επαγγελματική δραστηριότητα του/της δικαιούχου και του/της συζύγου. - Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα/επιμέλεια. - Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκατεστημένος.
γ) Στοιχεία εργασίας του δικαιούχου προσώπου:
- Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος.
- Υποβολή εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. - Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης.

Αρθρο: 4

Τίτλος Αρθρου
Χορήγηση των απαλλαγών
Κείμενο Αρθρου
1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης η αρμόδια τελωνειακή αρχή, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εκδίδει απόφαση ατελείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εκδίδεται η σχετική απόφαση, αποκλειστικά και μόνο, από τον κατά τα ως άνω αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Αρθρο: 5

Τίτλος Αρθρου
Τελικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθμ. Δ18Α 5027038 ΕΞ2013/17-7-2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1869/B') καταργείται.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενου παραθερισμού των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), έτους 2014.
 Επιδοτούμενος τουρισμός συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλι­σης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτη­τα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού του έτους 2014.
Οι βαριά ανάπηροι π.χ. τυφλοί καλύπτονται και για το συνοδό τους και περιλαμβάνονται στο ζεύγος που φιλοξενείται σε δίκλινο δωμάτιο.


Αριθμ. Φ.10041/4637/205/14 (ΦΕΚ 890 Β/09-04-2014) : Υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενου παραθερισμού των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), έτους 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4114/1960 (ΦΕΚ Α΄/164), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του π.δ. 225/1995 (ΦΕΚ Α΄/130) και τροποποιήθηκαν με το π.δ. 176/2008 (ΦΕΚ Α΄/235).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4114/1960 (ΦΕΚ Α΄/164), της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.Δ. 1/1968 (ΦΕΚ Α΄/270), των άρθρων 1 και 9 του π.δ. 574/1982 (ΦΕΚ Α΄/104), του άρθρου 5 του π.δ. 437/1985 (ΦΕΚ Α΄/157), του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄/137), του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α΄/102), του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄/201), του π.δ. 368/1997 (ΦΕΚ Α΄/241), του άρθρου 1 της αρθ. Υ1/ 10-3-2004 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄/513), του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), του άρθρου 25 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄/58), του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 2876/7-10-2009 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄
2234), του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221) και του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄/141).
3.  Το υπ’ αριθμ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄/141) π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενι­αίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 259/14-11-2013 συνε-δρίασή του.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί­ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο­γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), ύψους € 730.000 (επτακό­σιες τριάντα χιλιάδες), η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α. 263900 του Προϋπολο­γισμού του Τομέα, για την κάλυψη της οποίας με την υπ’ αρ. 34/11-02-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (A.A.Α.: ΒΙΕ7ΟΡΕ1-7ΗΡ) έχει εγκριθεί η δέσμευση του συνολικού ποσού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
2.  Η ανώτατη, κατ’ άτομο, δαπάνη φιλοξενίας, της οποίας ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών θα καταβάλει το 80%, καθορίζεται στα € 43,41 ημερησίως (σαράντα τρία ευρώ και σαράντα ένα λεπτά), για τον μόνο συνταξιούχο που θα φιλοξενηθεί σε μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου, και στα € 37,34 (τριάντα επτά ευρώ και τριάντα τέσ­σερα λεπτά), για το ζεύγος των συνταξιούχων που θα φιλοξενηθεί σε δίκλινο δωμάτιο.
3. Η δαπάνη για το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής από τους τόπους παραθερισμού, που θα καταβληθεί απευθείας στους δικαιούχους, καθορί­ζεται στο ποσό των € 77,60 (εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά).

΄Αρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014