Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας και Πρόνοιας Βασίλη Κεγκέρογλου για παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτωνΣημειώνουμε εδώ ότι με το νεότερο νόμο με αριθμό 4251 και το άρθρο 141 δίνονται  ακόμα μεγαλύτερες παρατάσεις προθεσμιών.
 

Παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων
Όσοι δικαιούχοι προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία τελούν σε καθεστώς αναστολής λόγω λήξης της ισχύος της ιατρικής τους γνωμάτευσης και των οποίων η ιατρική κρίση εκκρεμεί είτε σε πρωτοβάθμια είτε σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι στα γραφεία του τμήματος Πρόνοιας των Δήμων τους φωτοαντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησής τους στα ΚΕΠΑ, ή υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει την ημερομηνία κατάθεσής της αίτησής τους στα ΚΕΠΑ. Η παράταση ισχύει για όσους από τους ανωτέρω έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν αίτηση στα ΚΕΠΑ έως 30 Απριλίου 2014.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10
Πληροφορίες: Ε. Νικοπούλου
ΦΑΞ: 210.52.81.113

Προς: ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
(όπως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΘΕΜΑ: Παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων.

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. Δ29α΄Φ32/Γ.Π.οικ.4995/186/.17.2.2014 Εγγράφου της υπηρεσίας μας και με γνώμονα το συμφέρον της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ατόμων με αναπηρία καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36 Α΄) αφορούν στους ήδη δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρίες που τελούν σε καθεστώς αναστολής λόγω λήξης της ισχύος της ιατρικής τους γνωμάτευσης, δικαιούχους των οποίων η ιατρική κρίση εκκρεμεί είτε σε πρωτοβάθμια είτε σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.

Η παράταση ισχύει για όσους από τους ανωτέρω έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν αίτηση στα ΚΕ.Π.Α έως 30.4.2014 και βρίσκονται σε εκκρεμότητα, η δε καταβολή δεν 0α υπερβαίνει το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών.

Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά αρχεία με τις σχετικές πληροφορίες που προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων όσων έχει διακοπεί το επίδομα, σύμφωνα με τις τηρούμενες πληροφορίες στο σύστημα των ΚΕ.Π.Α (ΙΚΑ) και στο Εθνικό Μητρώο Προνοιακών και Κοινωνικών Επιδομάτων.

Επίσης, σας αποστέλλονται αρχεία εν δυνάμει δικαιούχων, όπου απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία για τον εντοπισμό του δικαιώματος. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι των κατηγοριών αυτών, εφόσον απαιτείται, θα καταθέτουν (οι ίδιοι ή οι δικαστικοί συμπαραστάτες τους) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φωτοαντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησής τους στα ΚΕ.Π.Α. Σε περίπτωση που ούτε αυτό είναι εφικτό (π.χ. λόγω απώλειας του αριθμού πρωτοκόλλου) καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία βεβαιώνει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους στα ΚΕΠΑ.

Εξυπακούεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που διέπουν το κανονιστικό πλαίσιο χορήγησης προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρίες.

Τέλος, σημειώνεται ότι η χορήγηση 0α πραγματοποιηθεί κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΤΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3. Γραφείο Γεν. Γραμμ. Πρόνοιας
4. Γραφείο Προϊστ. Γεν. Διεύθυνσης Πρόνοιας
5. Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ, Τμ. Α΄ (2), Τμ. Γ΄.