Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Άρθρο 141 Παράταση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. 

Άρθρο 141   

Παράγραφος 1: Παράταση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας   

Τα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 66 του ν. 4144/ 2013 (Α' 88), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α'
36), αντικαθίστανται ως εξής:   

«Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό απολύτου αναπηρίας
κ.λπ.), καθώς και συντάξεις με αιτία την αναπηρία (συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.), ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, λήγει
στις 30.4.2014. Τα πρόσωπα εκείνα, που κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, έχουν δικαιωθεί μια εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης ή επιδόματός
τους λόγω αναπηρίας και η εξάμηνη αυτή παράταση λήγει μέχρι τις 30.4.2014, δικαιούνται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της σύνταξης ή του επιδόματός
τους, εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.»   

Παράγραφος 2 : Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ   

Από της ισχύος του άρθρου 5 της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (Α' 38), για την απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του κλάδου σύνταξης του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ δεν απαιτείται
η απόλυσή τους λόγω νόσου, αλλά αρκούν η λύση της σύμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο, η συμπλήρωση των απαιτούμενων από τις αντίστοιχες διατάξεις ετών ασφάλισης,
καθώς και συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας που επιφέρει ανικανότητα σωματική ή διανοητική προς εκτέλεση κάθε εργασίας ή ανικανότητα για την εργασία που οφείλει
να παρέχει.   

Παράγραφος 3 : Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ   

Η παρ. 3α του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α' 31), η οποία προσετέθη με την παρ. 2 με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3918/2011 (Α' 31)» του άρθρου 54
του ν. 4223/2013 (Α' 287), αντικαθίσταται ως εξής:   

«3.α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, συγκροτούνται στον ΕΟ-ΠΥΥ Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές
για την παραπομπή θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για
την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, με τις οποίες καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη
λειτουργία τους.» 

Νόμου 4144

Αρθρο: 66
Τίτλος Αρθρου

Αναρτούμε ολόκληρο το άρθρο 66 ως ισχύει μετά τις δύο τροποποιήσεις του από τους νόμους 4224 και 4237.
Και μετά την Τρίτη τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 141 του νόμου 4251 του 2014.

ΝΟΜΟΣ 4144 2013 ΦΕΚ: Α 88 20130418

Αρθρο: 66
Τίτλος Αρθρου
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Σχόλια
***Η ισχύς της παρούσας διάταξης ΠΑΡΑΤάθηκε από τη λήξη της (: 31.10.2013) μέχρι τις 28.02.2014, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013).
Τώρα παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου 2014 με το νόμο 4237.

Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Η ισχύς της διάταξης αυτής λήγει την 31.10.2013. (***βλ. σχόλια)
επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου
αναπηρίας κ.λπ.) ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο
παρόν άρθρο. Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου,
η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4224/2013
(A΄ 288) προθεσμία της 28.2.2014 παρατείνεται μέχρι
30.4.2014.»

Η νέα ισχύουσα πλέον διάταξη του νόμου 4251/2014.
ΝΟΜΟΣ 4251/ΦΕΚ Α 80/01.04.2014

Άρθρο 141   

Παράγραφος 1: Παράταση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας   

Τα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 66 του ν. 4144/ 2013 (Α' 88), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α'
36), αντικαθίστανται ως εξής:   

«Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό απολύτου αναπηρίας
κ.λπ.), καθώς και συντάξεις με αιτία την αναπηρία (συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.), ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, λήγει
στις 30.4.2014. Τα πρόσωπα εκείνα, που κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, έχουν δικαιωθεί μια εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης ή επιδόματός
τους λόγω αναπηρίας και η εξάμηνη αυτή παράταση λήγει μέχρι τις 30.4.2014, δικαιούνται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της σύνταξης ή του επιδόματός
τους, εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.»