Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257 Δημοσιεύω σήμερα από το νέο νόμο 4257 του υπουργείου Εσωτερικών τις διατάξεις εκείνες που αφορούν στις επιχορηγήσεις σωματείων και ιδρυμάτων και στα περίπτερα.NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών.
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 93 Του 2014

Άρθρο 23
Στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010 παρ. ΖΙΙ προστίθεται
περίπτωση 8α:
«Η επιχορήγηση φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων Ν.Π.Ι.Δ., των οποίων ο σκοπός τους αναφέρεται
στην προστασία ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναμία αντιμετώπισης της φροντίδας
τους από τις οικογένειές τους λόγω ένδειας, παραβατικότητας, ή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.»

Άρθρο 38
Η παρ. 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:
i.
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανο− μένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
ii.
σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii.
σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πα− νελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι,
ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παρα− μέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προ− ϋπόθεση
για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτι− ση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
iv.
σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ερ− γαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και
v.
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επι− προσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.
Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται
μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον
οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό
ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων
του δήμου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από
τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται
από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται
για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.»

Άρθρο 76
Η υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ.
1.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) εφαρμόζονται και για την παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, του
δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων του ν. 1044/1971, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής
αυτο− διοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ..
2.
Οι προθεσμίες των παραγράφων 3 και 4 του άρ− θρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 εκκινούν από την έναρξη ισχύος του παρό− ντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζο− νται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμα− κας,
στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος,
περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου
αυτή υφίσταται. Με όμοια απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπι− ση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται
γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει
την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας
της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση
αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του
ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης
αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την
καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.
Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών,
των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας
κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει
προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις
τοπικές ιδιαιτερότητες.
4.
Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορί− ζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού
εισοδήματος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006:
α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
β) πολύτεκνους και
γ) σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές
και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς
και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε
τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου
από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην
Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το
1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από
την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται
όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με
οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες
σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην
επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο
με μισό της μονάδας και άνω. Το τέλος καθορίζεται από
το δημοτικό συμβούλιο και εισπράττεται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού
διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις
και το ύψος του ετήσιου τέλους. Πέραν της αίτησης
υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας και
εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται:
α) για τα άτομα με αναπηρία η προσκόμιση πιστοποιητικού της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει
σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το
ποσοστό αναπηρίας,
β) για τους πολυτέκνους πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα και
γ) για τους πολεμιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του
οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Οι θέσεις παραχωρούνται στους δικαιούχους με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται
εκπρόσωποι των ενώσεών τους. Ειδικές διατάξεις περί
απαλλαγής των ανωτέρω προσώπων από την καταβολή
τέλους ή ανταλλάγματος δεν ισχύουν.
5.
Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοι− πών θέσεων των περιπτέρων γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών
προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώ− ρησης αυτών. Η διακήρυξη, πέραν των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις,
υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους εξής όρους:
α) Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 7.
β) Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου
για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων
της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της
κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης
επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο
η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την
ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης
της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται
από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της ανωτέρω
εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το όργανο που
έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και
αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος
της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους
κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της
κατασκευής του.
Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο
προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και
ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα των
οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του
περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη
της οικονομικής του δραστηριότητας.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος
χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού
διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
6.
Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθο− ρίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρή− σης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση,
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπει− σέρχονται
αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε πε− ρίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται
και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να πα− ραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.
7.
Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω,
η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής πα− ραχώρησης.
Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στον οικείο δήμο, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονό−
μοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν
εντός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν
λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Εάν
δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι
τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα
μισθώματα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται
στο δήμο.
Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος
και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
8.
Τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους εφαρ− μόζονται αναλόγως και από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στους χώρους
αρμοδιότητάς τους.
9.
Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλι− κείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στε− γάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτη− ση του προσωπικού αυτών και των συναλλασσομένων με αυτούς γίνεται με δημοπρασία από τους στεγαζό− μενους φορείς,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση ακινήτων τους, αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας πα− ραχώρησης αυτών.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανα− λόγως τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 έως και 7, περιλαμβανόμενης της σχετικής πρόβλεψης για τα άτομα με αναπηρία, τους
πολύτεκνους και τους πολε− μιστές Κύπρου.
10.
Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται μόνον άπαξ και για χρονικό διάστημα 10 ετών: α) στον/η σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.με.Α με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που
καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού
διατάγματος. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν
του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω
διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Τον
δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα
ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται
στην πράξη παραχώρησης.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μισθώματα και
τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγά−
ζονται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., των οποίων οι δικαιούχοι
έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α.,
μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.
Σε υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος
άδειες κατά ιδανικά μερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται δικαιούχος μεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών,
παραχωρείται σε αυτούς το ανωτέρω απομένον μερίδιο.
11.
Όσοι κατέστησαν δικαιούχοι λόγω διαδοχής πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία μεταβίβασης της άδειας
εκμετάλλευσης περιπτέρου, αυτή ολοκληρώνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
12.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αφο− ρούν στη νομοθεσία που διέπει την εν γένει λειτουργία των περιπτέρων ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία και
σε υπαλλήλους του δήμου, κατά τα ειδικώς οριζό− μενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Όσες επιτροπές έχουν συσταθεί
κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. κ.υ.α. Φ.454/10/159768 (Β΄ 1080), καταργούνται.
13.
Καταργείται η υπ’ αριθμ. Φ.443531/24/3030/1969 (Β΄ 588) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Συντο− νισμού και Δημοσίων Έργων «Περί του τύπου και των διαστάσεων
των αναπηρικών περιπτέρων» και κάθε ει− δική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου ΣΤ. Εισηγητική έκθεση του νόμου 4257
Άρθρο 23
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης να επιχορηγεί ιδρύματα και φιλανθρωπικά σωματεία τα οποία στηρίζονται μόνο στις κρατικές επιχορηγήσεις που λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας συνεχώς μειώνονται. Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται ήδη από τον Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων (άρ. 202 ν.3463/2006) και συνεπώς με την προτεινόμενη ρύθμιση η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αυτού του είδους ώστε να συμβάλει στην ανακούφιση των πολιτών.
Άρθρο 38
Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, ν. 3463/2006). Η αντικατάσταση κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να επιλυθούν ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών από τους δήμους της χώρας. Σημαντικότερο εκ των ζητημάτων αυτών είναι ότι έχει διατυπωθεί η ερμηνευτική άποψη ότι στα νομικά πρόσωπα αυτά που μνημονεύονται στο άρθρο 202 του ΚΔΚ δεν συμπεριλαμβάνονται τα ν.π.δ.δ. των δήμων, με το σκεπτικό ότι ο νομοθέτης αναφέρεται στις (τακτικές) επιχορηγήσεις τους με άλλες, ειδικές διατάξεις και άρα δεν επιθυμεί να τα εντάξει στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου αυτού. Αποτέλεσμα της ερμηνευτικής αυτής αντίληψης είναι να παρατηρείται το φαινόμενο άρνησης θεώρησης χρηματικών ενταλμάτων, για παροχή έκτακτων επιχορηγήσεων σε δημοτικά ν.π.δ.δ., από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, η παροχή τέτοιων επιχορηγήσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία δημοτικών ν.π.δ.δ., καθώς οι υπηρεσίες των τελευταίων προς τους ωφελούμενους μπορεί να είναι τέτοιες ώστε να αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα η τυχόν διακοπή ή πλημμελής άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αδυναμία που παρατηρήθηκε, εκ μέρους σχολικών επιτροπών ορεινών δήμων, να αντιμετωπίσουν λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, όπως δαπάνες θέρμανσής τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, σε περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη οι δήμοι να επιχορηγούν εκτάκτως, από ίδια έσοδά τους, ν.π.δ.δ. αυτών συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, θα πρέπει το σχετικό νομικό πλαίσιο να είναι διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να μην εμφιλοχωρούν διιστάμενες απόψεις ως προς τη νομιμότητα τέτοιου είδους επιχορηγήσεων και, εν τέλει, να μην διαταράσσεται η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής σημασίας για την τοπική κοινωνία.
Άρθρο 76
Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται τεχνικά-διαδικαστικά, νομικά και ερμηνευτικά ζητήματα που προέκυψαν μετά την θέση σε εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 Β'), με τις οποίες ρυθμίστηκε η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων και κυλικείων εντός κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. έναντι ανταλλάγματος, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν. 3919/2011 περί άρσης αδικαιολόγητων περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων.
Ειδικότερα, εκτός ορισμένων νομοτεχνικών βελτιώσεων, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην μετατόπιση περιπτέρου όποτε αυτή προβλέπεται, κατά τις διατάξεις του ν.δ 1044/1971, στα δικαιολογητικά που απαιτούνται και στη διαδικασία μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου από ΑΜΕΑ και πολύτεκνους, στη δυνατότητα εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου, στην συνέχιση της μισθωτικής σχέσης μετά τον θάνατο του δικαιούχου με παράλληλη καταβολή των μισθωμάτων και τελών στον οικείο δήμο εφόσον δεν υπάρχουν διάδοχοι του, στην πρόβλεψη για παραχώρηση ιδανικού μεριδίου σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου του στους λοιπούς δικαιούχους και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου σε όσους κατέστησαν δικαιούχοι λόγω διαδοχής πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012.
Επιπλέον δεδομένου ότι μετά την ισχύ του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222), οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων έπαψαν να παραχωρούνται στις κατηγορίες δικαιούχων του ν.δ 1044/1971 (ΦΕΚ Α' 245), κατέστησαν περιττές αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί σε επιτροπές με την κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου υπ' αριθ. ΚΥΑ Φ.454/10/159768, όπως η συνδρομή των προϋποθέσεων παραχώρησης και εκμετάλλευσης, ο εντοπισμός των σχολαζόντων για άμεση παραχώρηση σε νέο δικαιούχο κ.α.
Τις προαναφερόμενες επιτροπές συγκροτεί ο οικείος περιφερειάρχης και αποτελούνται από υπάλληλο της περιφέρειας και εκπροσώπους των, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, δικαιούχων. Συνεπώς υφίσταται αναντιστοιχία μεταξύ των αρμόδιων οργάνων παραχώρησης της εκμετάλλευσης και ελεγκτικών μηχανισμών.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αλλάζει η γενικότερη φιλοσοφία των διατάξεων του ν. 4093/2012 και ως εκ τούτου δεν καταστρατηγείται ο σκοπός του νομοθέτη ως προς την άρση αδικαιολόγητων περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων.