Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256 Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.Δημοσιεύω τις διατάξεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους αναπήρους.
Του Μανώλη Μπασιά


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 12
Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης
των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων
8.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται θέματα σχετικά με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία των ημερόπλοιων και την εκ− παίδευση
του προσωπικού τους σε θέματα σχετικά με την αναπηρία.
Άρθρο 24
Ειδική προστασία ναυτικών αναπήρων και
πασχόντων από χρόνια νοσήματα
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
15 του π.δ. 894/1981 (Α΄ 226), όπως ισχύει, προστίθεται
η φράση:
«έχουν ακρωτηριασμό κατά το ένα άνω και ένα κάτω
άκρο ή έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή του ενός
κάτω άκρου».
!!!

Άρθρο 31
Ζητήματα ναυτικής εκπαίδευσης
1.
Το άρθρο 1 του ν. 380/1976 (Α΄ 178), όπως αντικα− ταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3454/ 2006 (Α΄ 75) και από την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
3667/2008 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
1.
Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθ− μού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά
τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψηφίων
εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου
και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων
και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που
είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου πρώτου
του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και
υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006
(Α΄75).
β. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία
ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη
αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας
αυτής.
γ. Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψηφίων: α)
ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα
τέκνα και β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που
είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών
αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα
σε αναπηρία άνω του 67%.
Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω
περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους
της γενικής σειράς.»

Άρθρο 41

2.
Α. Στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 «Πα− ροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63), προ− στίθενται
εδάφια ως κατωτέρω:
«Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα
λόγω σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), εφόσον τα
τραύματα ή οι παθήσεις τους προκλήθηκαν κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, δικαιούνται να
υποβάλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Υγειονομικού
Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής για εξέταση
από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση
έκδοσης θετικής οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας
Υγειονομικής Επιτροπής, τα ανωτέρω στελέχη επανέρχονται στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής
Ακτοφυλακής, ως υπαγόμενα στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας με αφετηρία το χρόνο έκδοσης
της σχετικής γνωμάτευσης.»
Β. Η αίτηση η οποία προβλέπεται στο προτελευταίο
εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α΄
63), υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών από την έκδοση
του παρόντος.


3.
Το άρθρο 6 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184) με το οποίο τροποποιήθηκε η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (A΄ 1), όπως αντικατα− στάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), τροποποιείται ως ακολούθως:

2.
Τα έργα της λιμενικής υποδομής και ανωδομής δι− ακρίνονται σε: α) κύρια λιμενικά έργα, τα οποία απο− τελούν τα έργα που εκτελούνται εντός της θαλάσσιας
ζώνης και στη χερσαία ζώνη και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των λιμενικών υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος λιμένας, όπως έργα επέκτασης
/ βελτίωσης / προστασίας, προσχώσεις, εγκατάσταση μηχανημάτων και κάθε ανωδομή που εξυπηρετεί άμεσα τις λιμενικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των
αλιευτικών δραστηριοτήτων εκφόρτωσης και εμπορί− ας, β) βοηθητικά λιμενικά έργα, που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα και συνδέονται έμμεσα με τις λιμενικές λειτουργίες, όπως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αναψυχής και εστία− σης, ξενοδοχεία, επιβατικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις
μεταφοράς επιβατών, γραφεία, καταστήματα.

Στην περίπτωση κατασκευής νέων ή συντήρησης,
επισκευής και βελτίωσης υφιστάμενων έργων του ως
άνω υπό β΄ στοιχείου, διασφαλίζεται υποχρεωτικά η
προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.

Εισηγητική έκθεση
Στο Μέρος Τρίτο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου περιλαμβάνονται τα Άρθρα 24 έως 38.
Στο Άρθρο 24 ρυθμίζονται θέματα προστασίας των ναυτικών.
Ειδικότερα, εναρμονίζεται το πλαίσιο των παροχών σε χρήμα προς τους ασφαλισμένους με αναπηρία, με οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α' 48) όπου καθορίζονται ενιαία, για τους ασφαλισμένους των οποίων οι φορείς ασφάλισης εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι προϋποθέσεις για την καταβολή των επιδομάτων αναπηρίας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλισμένοι με ακρωτηριασμό ενός άνω και ενός κάτω άκρου ή μόνο του ενός άνω ή κάτω άκρου.
Στο Άρθρο 31 προτείνονται ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στην εκπαίδευση των αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού. Συγκεκριμένα,Τελειώνω το κείμενο αυτό με τις διατάξεις ως είχον προ της τροποποιήσεως διά του παρόντος νόμου.

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 894 1981 ΦΕΚ: Α 226 1981 09 25
Τέθηκε σε ισχύ: 25.09.1981

Τίτλος
Περί της παρεχομένης εις τους ησφαλισμένους του Οίκου Ναύτου προστασίας.
Αρθρο: 15
Ημ/νία: 11.02.2005
Ημ/νία Ισχύος: 25.09.1981

Τίτλος Αρθρου
Ειδική προστασία αναπήρων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα
Σχόλια
** Η παρ. 2 του παρόντος, που είχε αντικατασταθεί αρχικά με το άρθρο 13 του πδ 296/1985 (Α΄ 109), τίθεται -εις αντικατάσταση των πρώην παρ. 2 και 3-, με την παρ. 1 του άρθρου 7 του πδ 8/2005 (Α΄ 5/11.1.2005), και, σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτού, ισχύει από 11.2.2005.Δεν υπάρχει, όμως, πλέον παρ. 3!. Βούληση νομοθέτου γαρ!.Προς βοήθεια του χρήστη συναδέλφου θέσαμε εντός [ ] την υποτιθέμενη παρ. 3!*** Οι πρώην παρ. 5, 6 και 7 (υποτίθεται ότι) τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του πδ 8/2005 (Α΄ 5/11.1.2005) και ισχύουν από 11.2.2005. Πού είναι, όμως, έτσι οι νυν παρ. 5, 6 και 7; Ας μάς απαντήσει ο νομοθέτης μας! Προς διευκόλυνση του χρήστη θέσαμε και εδώ εντός [ ] τους αριθμούς των παρ. 5 έως και 7.^^ Η παρ. 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του πδ 8/2005 (Α΄ 5/11.1.2005) και ισχύει, κατά το άρθρο 10 αυτού, από 11.2.2005. Προσοχή: το ίδιο περιεχόμενο έχει και η παρ. 2 (μαζί με την υποτιθέμενη παρ. 3)!
Κείμενο Αρθρου
"1. Δικαιούχοι ασφαλισμένοι, νοσηλευόμενοι χωρίς διακοπή, εφόσον πάσχουν από χρόνια ή ανίατα νοσήματα ή από πλήρη ανικανότητα προς εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, προστατεύονται για όσο χρόνο κρίνεται από την ΥΥΟΝ αναγκαίος για τη θεραπεία ή τη βελτίωσή τους, ή προκειμένου για ψυχικές νόσους για τη βελτίωση και δυνατότητα επανόδου στην κοινωνία, Η πιο πάνω νοσηλεία παρέχεται μετά από γνωμάτευση της ΥΥΟΝ στο σπίτι ή σε Δημόσια, Δημοτικά ή άλλα Ιδρύματα.
"2[-3]**. Παρέχεται μηνιαίο επίδομα «οίκοι περίθαλψης» σε ασφαλισμένους του Ο.Ν. οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο τελικού σταδίου, ακρωτηριασμό αμφοτέρων των άνω ή κάτω άκρων, πλήρη τύφλωση, σχιζοφρένεια, παρανοϊκή ψύχωση, AIDS, ημιπληγία με πλήρη παράλυση των άκρων (πλην τετραπληγίας, παραπληγίας), απομυελινωτικές νόσους τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία και υπόκεινται σε αποσιδήρωση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Το επίδομα αυτό χορηγείται με την προσκόμιση στην αρμόδια Επιτροπή της Υ.Υ.Ο.Ν. γνωμάτευσης αντίστοιχης Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου για τη νόσο και απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια καταβολής του, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Με τη λήξη της πενταετίας η κάθε περίπτωση επανεξετάζεται. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα νοσηλείας του δικαιούχου σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική και εφόσον η νοσηλεία του υπερβαίνει τις 30 ημέρες".
4. Προκειμένου για παιδιά ασφαλισμένων που πάσχουν από ολιγοφρένειες, σπαστικά σύνδρομα, σύνδρομο DOUN, πλήρη διανοητική καθυστέρηση, αισθητηριακή ανωμαλία (τύφλωση-κωφαλαλία), η ειδική προστασία που δίνεται σε αυτά περιλαμβάνει και τις δαπάνες μεταφοράς, φοίτησης και νοσηλείας τους σε τυχόν για τις εν λόγω παθήσεις τους λειτουργούσες ειδικές δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ισχύουν για τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου αυτού, για έξι (6) κατ' ανώτατο όριο χρόνια. Εφόσον όμως δεν είναι δυνατή η φοίτηση-νοσηλεία σε ειδικές για τις εν λόγω παθήσεις δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές, για λόγους υγείας, ή άλλες αιτίες, παρέχεται κατόπιν γνωμάτευση της πιο πάνω επιτροπής, από του 4ου μέχρι τα ου 22ου έτους της ηλικίας τους ανάλογα με τα προβλεπόμενα έξοδα νοσηλείας, μηνιαίο επίδομα οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης που ορίζεται στην αρχή κάθε έτους με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν., που εγκρίνεται από τον Υπουργό.
«[5.-7.]*** α. Προκειμένου για την ειδική αγωγή σε εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία ή θεραπευτήρια των σωματικά ή νοητικά ανάπηρων ή δυσπροσάρμοστων παιδιών των ασφαλισμένων του Ο.Ν. καταβάλλονται οι δαπάνες μεταφοράς, φοίτησης και νοσηλείας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, μετά από γνωμάτευση της Υ.Υ.Ο.Ν. και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου αυτού.
β. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παροχή της ειδικής αγωγής του παραπάνω εδαφίου, με γνωμάτευση της ίδιας επιτροπής παρέχεται ανεξαρτήτως ηλικίας, μηνιαίο επίδομα «οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης». Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στην αρχή κάθε έτους με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό των δαπανών νοσηλείας του παραπάνω εδαφίου, όπως αυτό προβλέπεται από τις αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
"8^^. Παρέχεται μηνιαίο επίδομα «οίκοι περίθαλψης» σε ασφαλισμένους του Ο.Ν. οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο τελικού σταδίου, ακρωτηριασμό αμφοτέρων των άνω ή κάτω άκρων, πλήρη τύφλωση, σχιζοφρένεια, παρανοϊκή ψύχωση, AIDS, ημιπληγία με πλήρη παράλυση των άκρων (πλην τετραπληγίας, παραπληγίας), απομυελινωτικές νόσους τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία και υπόκεινται σε αποσιδήρωση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Το επίδομα αυτό χορηγείται με την προσκόμιση στην αρμόδια Επιτροπή της Υ.Υ.Ο.Ν. γνωμάτευσης αντίστοιχης Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου για τη νόσο και απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια καταβολής του, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Με τη λήξη της πενταετίας η κάθε περίπτωση επανεξετάζεται. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα νοσηλείας του δικαιούχου σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική και εφόσον η νοσηλεία του υπερβαίνει τις 30 ημέρες".
9. Ειδικά οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτη που πάσχουν από τετραπληγία και παραπληγία μετά από γνωμάτευση επιτροπής που αποτελείται από τρεις γιατρούς του Ο.Ν., δικαιούνται μηνιαίου εξωϊδρυματικού επιδόματος, εφόσον ανάλογο επίδομα δεν τους καταβάλλεται από άλλη πηγή.
Το ύψος του εξωϊδρυματικού αυτού επιδόματος καθορίζεται στην αρχή κάθε χρόνου με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν., εγκρινόμενη από τον Υπουργό, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ανάλογο επίδομα που χορηγείται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για το έτος 1985 το ύψος του πιο πάνω επιδόματος θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. και έγκριση του Υπουργού, που θα εκδοθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος Π. Δ/τος. Σε περίπτωση εργασίας αυτών που παίρνουν το επίδομα της παραγράφου αυτής εφόσον κατά μήνα δεν κερδίζουν από την εργασία τους αυτή ποσό μεγαλύτερο του πεντηκονταπλάσιου του ημερομίσθιου του ανιδείκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά καταβάλλεται από τον Ο.Ν. το μισό του δικαιούμενου ποσού του πιο πάνω επιδόματος. Η καταβολή του επιδόματος αυτού αναστέλλεται εφόσον οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι νοσηλεύονται σε Ιδρύματα χρονίων παθήσεων, για όσο χρόνο διαρκεί η νοσηλεία τους στα Ιδρύματα αυτά".
 ΝΟΜΟΣ 380  1976 φεκ Α 178 19760714
Τέθηκε σε ισχύ: 14.07.1976

Τίτλος
Περί εισαγωγής εις τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού, υποψηφίων ειδικών τινών κατηγοριών.

Αρθρο: 1

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν .3667/2008 ΦΕΚ Α 114 και η ισχύς του αρχίζει από 1.2.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου.
Κείμενο Αρθρου
"Από το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009 και εφεξής, καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ των σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: α. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψήφιοι εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και τέκνων πολυτέκνων. β. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιοι εκ τέκνων οικογενειών με τρία παιδιά. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους της γενικής σειράς."