Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Απόφαση για τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας.Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναρτούμε την σχετική υπουργική απόφαση και το άρθρο 16 του νόμου 1798 για πλήρη ενημέρωσή σας.

Αριθμ. Δ18Α/5027038/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ – 1869 Β/31-7-2013):


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α΄), όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17/Α΄), καθώς και τη διάταξη της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει.
7) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δε¬δομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1.  Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης εφαρμόζο¬νται:
α) Για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επι¬βατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανά¬πηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας επιβα¬τικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπη¬ρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δικαι¬ούχα πρόσωπα των ανωτέρω απαλλαγών ορίζονται οι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατη¬γορίες παθήσεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 περ. Α, Β, και Γ του ν. 1798/88, όπως ισχύει, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στη χώρα.
α) Ως «κατοικία» νοείται ο τόπος της κύριας και μό¬νιμης εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα.
β) Ως «συνήθης διαμονή» νοείται ο τόπος συνήθους διαμονής λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δε¬σμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου αυτού και του τόπου όπου κατοικεί.
γ) Για τον ορισμό της κατοικίας και συνήθους δια¬μονής τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικότερες διατάξεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν. 4110/13.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά
Για την απόδειξη της κατοικίας και της συνήθους δια¬μονής λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Στοιχεία του δικαιούχου:
-διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας
-υπηκοότητα της χώρας ή αν δεν είναι Έλληνας υπή¬κοος να έχει άδεια διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών
β) Τόπος διαμονής του δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του:
-Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία
-Στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (τρα¬πεζικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
-Επαγγελματική δραστηριότητα του/της συζύγου
-Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν την επιμέλεια
-Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκα¬τεστημένος
γ) Στοιχεία εργασίας του δικαιούχου προσώπου:
-Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος
-Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
-Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης.

Άρθρο 4
Αρμόδιες αρχές
1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος τα¬ξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων αρμόδια αρχή είναι το τελωνείο τελωνισμού του αυτοκινήτου.
2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυ¬κλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων αρμόδια αρχή εί¬ναι η ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1.  Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργεί¬ται κάθε άλλη γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη που αντίκειται στα ρυθμιζόμενα με την παρούσα απόφαση θέματα.
2.  Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013


Παραθέτουμε τέλος ολόκληρο το άρθρο 16 του νόμου 1798, όπως ισχύει σήμερα, που ορίζει τους δικαιούχους απαλλαγής από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας και άλλα διάφορα σχετικά θέματα.

Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 1798
Έτος: 1988
ΦΕΚ: Α 166 19880811
Τέθηκε σε ισχύ: 11.08.1988

Αρθρο: 16

Ανάπηροι Ελληνες πολίτες, Απαλλαγές, Ποσοστό αναπηρίας, γνωμάτευση

Σχόλια
- ** Σύμφωνα με την περίπτ. α της παρ. 4 άρθρου 1 ΠΔ 241/2005 (ΦΕΚ Α΄ 290/30.11.2005), ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται: α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.

- Η περίπτ. Α της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Η περίπτ. Β της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Η περίπτ. Γ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1γ άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Οι παρ. 4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Οι εντός " " λέξεις στην παρ. 4 προστέθηκαν με τις παρ. 3 και 4 άρθρου 38 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05.04.2013). - Οι εντός " " λέξεις στην παρ. 5 προστέθηκαν με την παρ. 3 άρθρου 38 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05.04.2013).

Κείμενο Αρθρου
** (Βλ. Σχόλια)
1. Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.490/1976 (ΦΕΚ 331 Α'), όπως αυτές ισχύουν, παρέχονται και στους παρακάτω ανάπηρους:
«Α. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι :» "α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών" ή
β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία: (αα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%».
«Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:» α. Είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%, ή β. πάσχουν από αυτισμό, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας ή
γ. πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
«δ. Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι.»
«2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.»
3. Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών που δικαιούνται ατέλειας, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σ' εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία, ο οποίος δύναται να εισάγει με τις διατάξεις αυτές ένα επιβατικό αυτοκίνητο έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους ανάπηρους.
«4. Από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κ.Ε.Π.Α. "ή της Α.Σ.Υ.Ε." και δεν γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές "ή φορολογικές" αρχές γνωματεύσεις άλλων επιτροπών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το Κ.Ε.Π.Α. "ή την Α.Σ.Υ.Ε.". Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των παραπάνω αναπήρων από το Κ.Ε.Π.Α. "ή την Α.Σ.Υ.Ε.".»
6. Οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6, 2 και 4 του ν. 490/1976 εφαρμόζονται και στους παραπάνω ανάπηρους.
7. Το άρθρο 86 παρ. 2 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 59 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α') και 57 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α'), καταργείται.
«8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Κατασκηνώσεις για αναπήρους.

Εφαρμογή προγράμματος Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία Πηλοθεραπεία για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες .

Δημοσιεύουμε σήμερα τη σχετική απόφαση των υπουργών οικονομικών, εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας.Αριθ. Δ12/οικ.25725/1158/13 (ΦΕΚ 1926 Β/8-8-2013) : 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ./τος 162/1973 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

11. Την αριθμ. 2216/1994 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κατασκηνώσεις και Λουτροθεραπεία για ηλικιωμένους και Άτομα με Ειδικές ανάγκες» (ΦΕΚ 382/τ.Β΄).

αποφασίζουμε:Άρθρο 1

Εφαρμογή προγράμματος

Εγκρίνουμε την εφαρμογή του Προγράμματος « Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία Πηλοθεραπεία» για οικονομικά αδύνατα ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες σε συνεργασία με Επιχειρήσεις των Δήμων των άρθρων 103 και 107 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄), ή και φορείς της Εκκλησίας που αποδεδειγμένα και νόμιμα εφαρμόζουν αντίστοιχα προγράμματα και διαθέτουν επαρκή υποδομή φιλοξενίας.Άρθρο 2

Διάρκεια του προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος αυτού ορίζεται μέχρι δέκα (10) διανυκτερεύσεις για κάθε δικαιούχο και για το χρονικό διάστημα από το μήνα Ιούλιο έως και το μήνα Οκτώβριο εκάστου έτους.Άρθρο 3

Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής δικαιούχων

Στο πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία» έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

1. Ηλικιωμένα άτομα άνω των 60 ετών και ενήλικα άτομα με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

2. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας όλων των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑ, ΕΤΑΜ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ, ΝΑΤ κ.λπ.).

3. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας του Δημοσίου.

4. Συνταξιούχοι του λογαριασμού ανασφάλιστων υπερηλίκων (ΟΓΑ), του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128/τ. Α΄), όπως ισχύει.

Στην περίπτωση των παραπάνω κατηγοριών των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω όταν τα άτομα αυτά είναι μεμονωμένα, χωρίς δηλαδή οικογένεια είτε γιατί δεν υπάρχουν ενήλικα άτομα για να τα συνοδέψουν ή τα ενήλικα άτομα της οικογένειάς τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος αυτού τότε δικαιούνται συνοδού, με την προϋπόθεση ότι η αναγκαιότητα συνοδείας βεβαιώνεται από την Υγειονομική Επιτροπή που πιστοποιεί και το ποσοστό αναπηρίας.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων προκειμένου να εγκριθεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία» είναι:

1. Να μην έχουν λάβει μέρος την ίδια χρονική περίοδο λειτουργίας του προγράμματος σε αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα.

2. Από τις παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων επιλέγονται κατά προτεραιότητα όσοι είναι αποδεδειγμένα οικονομικά αδύνατοι, βάση του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους.Άρθρο 4

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι δικαιούχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

2. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι κατηγορίες δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων θα συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.

5. Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

6. Ιατρική γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας ορθοπεδικού για ορθοπεδικές παθήσεις, ρευματολόγου για ρευματολογικές παθήσεις, δερματολόγου για δερματοπάθειες, Κρατικού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή ιατρού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή συμβεβλημένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιατρού στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του δικαιούχου και θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία ή πηλοθεραπεία.

7.  Ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου Καρδιολόγου Κρατικού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή ιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή συμβεβλημένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιατρού από την οποία να προκύπτει η κλινική κατάσταση της υγείας του ότι δύναται και δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα λουτροθεραπείας ή πηλοθεραπείας.Άρθρο 5

Επιλογή Δικαιούχων

Η ευθύνη επιλογής των παραπάνω δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αποτελεί αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, κατόπιν συνεργασίας τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού προηγουμένως έχει καθορισθεί ο αριθμός των δικαιούχων ατόμων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανά Νομό και ανά κατασκηνωτικό προορισμό από τη Δ/ νση Προστασίας Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία και είναι αρμόδια για τον όλο σχεδιασμό λειτουργίας του προγράμματος και θα εκδώσει για το σκοπό αυτό σχετική εγκύκλιο οδηγιών.Άρθρο 6

Σύναψη Σύμβασης

Για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνάπτει συμβάσεις με τους φορείς του άρθρου 1 της παρούσης, εφόσον αυτοί υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κάθε φορέα. Στη σύμβαση απαραίτητα ορίζεται:

α) το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

β) οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκ μέρους του συμβαλλόμενου φορέα.

γ) ο αριθμός των φιλοξενούμενων ατόμων.

δ) το ύψος της ημερήσιας κατ΄ άτομο αποζημίωσης.

ε) ο τρόπος πληρωμής του δικαιούχου φορέα μετά τη λήξη του προγράμματος.

στ) ο τρόπος επίλυσης των διαφορών μεταξύ των δύο συμβαλλομένων που τυχόν ανακύψουν, και κάθε σχετικό θέμα για την επιτυχή λειτουργία του προγράμματος.Άρθρο 7

Η με αριθμ. 2216/27.4.1994 ανωτέρω (11) σχετική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κατασκηνώσεις και Λουτροθεραπεία για ηλικιωμένους και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» (ΦΕΚ 382/τ. Β΄), παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.,Άρθρο 8

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013
Προνομιακή κατάταξη αναπήρων σε πλειστηριασμούς.ΝΟΜΟΣ 4174/ΦΕΚ Α/170/26.07.2013
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
Του Μανώλη Μπασιά.

Με το νόμο αυτό κατατάσσονται οι βαριά ανάπηροι στις περιπτώσεις πλειστηριασμών στην πρώτη σειρά για την ικανοποίηση των απαιτήσεών κατά των οφειλετών τους.

Το άρθρο 975 μετά την ανωτέρω τροποποίηση έχει ως εξής:


 Αρθρο: 975
Ημ/νία: 26.07.2013


Σχόλια

- Το εδάφιο της περίπτωσης 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26.7.2013).


Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται με την εξής σειρά:Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης που ορίζονται αιτιολογημένα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, κατατάσσονται:

«1) οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.

Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.»
Κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου στο άρθρο 71

Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 975 του ΚΠολΔ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 71 άτομα που υπέστησαν από αδικοπραξία σοβαρές σωματικές βλάβες σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω κατατάσσονται στην υπ/ αριθμό 1 σειρά των γενικών προνομίων του άρθρου975τουΚΠολΔ.

Η έν λόγω ρύθμιση αποτελεί στοιχειώδη πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς απηχεί την ανάγκη ικανοποίησης ανθρώπων που έχουν μείνει ανάπηροι από σοβαρά ατυχήματα και δεν έχουν αποζημιωθεί, ενώ δεν διαταράσσει την εύλογη και ισόρροπη ικανοποίηση των υπολοίπων δανειστών

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.
Δημοσιεύθηκε και φέτος στο τεύχος  β 2048 22.8.2013 της εφημερίδος της Κυβερνήσεως η κατ’ έτος εκδιδόμενη απόφαση των υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής – Δημόσιας τάξης και προστασίας του Πολίτη  για τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Δημοσιεύουμε μόνο εκείνες τις διατάξεις που αφορούν τους αναπήρους και ασθενείς συνανθρώπους μας για την εξυπηρέτησή τους.

Άρθρο 1
2. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παρα­γράφου εξαιρούνται:
στ. Αυτοκίνητα γιατρών με μόνο επιβάτη τον ίδιο το γιατρό για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.
ζ. Αναπηρικά αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν.
η. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά δια­σκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών αναπήρων εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαί­ωση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων ή Δήμων της Χώρας, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
θ. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζο­νται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή Άτομα με Αναπηρίες), εφ’ όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπό­θεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση των αρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερει­ακών Αυτοδιοικήσεων ή Δήμων της Χώρας.
Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, κατόπιν ανάλο­γης βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία ο ασθενής και όπου θα ανα­γράφεται η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας, και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
ι. Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρδιοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά.
Η παραπάνω χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Παράβολο ΚΕΠΑ εγκύκλιος ΙΚΑ

Υπόχρεοι καταβολής παραβόλου 46,14 ευρώ για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 46/31.7.2013: Υπόχρεοι καταβολής παραβόλου 46,14 ευρώ για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ.61 παρ.5β του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α΄/18- 4-2013), σε αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 6 παρ.5 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄)

Αθήνα 31/07/2013
Αρ.πρωτ.Π51/92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Ι.Ε. ΚΑΙ 
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Tαχ.δ/νση:Αγ.Κων/νου 8 (102 41 ) Αθήνα
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Αρ.Τηλ.: 210.5224181 - 210.5215396-8
Αρ. fax : 210.5248079 – 210.5229008
e-mail : diefanap@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 46

ΘΕΜΑ: «Υπόχρεοι καταβολής παραβόλου 46,14 ευρώ για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ.61 παρ.5β του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α΄/18- 4-2013), σε αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 6 παρ.5 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄)»

Σχετ. : α) Γενικό Έγγραφο αρ. Π51/14/22.5.2013 Δ/νσης Αναπηρίας & Ι.Ε.
β) Γενικά Έγγραφα αρ. Γ32/261/25.5.2012, Γ32/444/9.11.2012 και Γ32/54/4.2.2013 Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.5β του άρθρου 61 του ν.4144/2013, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.3863/2010, όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θεσμοθετείται για πρώτη φορά η διαδικασία βάσει της οποίας θα αποδίδεται ανά μήνα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους υπόχρεους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ή το Δημόσιο, το ποσό της αποζημίωσης των 46,14 ευρώ, για κάθε εξεταζόμενη στο διάστημα αυτό περίπτωση από τις Α΄θμιες ή Β΄θμιες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Επίσης, ορίζεται ρητά ότι, στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους, χωρίς παραπεμπτικό από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία του δημοσίου, υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι το ανωτέρω ποσό κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης ή προσφυγής (Α΄θμιες ή Β΄θμιες Υγειονομικές Επιτροπές), εξαιρουμένων των κατόχων βιβλιαρίου απόρου σε ισχύ.

Τέλος, επεκτείνεται η υποχρέωση απόδοσης του ως άνω ποσού αποζημίωσης από όλους τους εξυπηρετούμενους από τα ΚΕ.Π.Α. φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου, στις περιπτώσεις που διενεργούνται για λογαριασμό τους επανέλεγχοι της υγειονομικής κρίσης για περιστατικά που είχαν εξεταστεί πριν από τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και μάλιστα αναδρομικά, για τις περιπτώσεις επανελέγχων που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των εν λόγω διατάξεων.

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή από τις συναρμόδιες υπηρεσίες σας των κοινοποιούμενων διατάξεων, αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του προβλεπόμενου παραβόλου στις ως άνω περιπτώσεις, σας έχουν δοθεί με τα ανωτέρω σχετικά (α΄και β΄) Γενικά Έγγραφα.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις κρίθηκαν από την Πολιτεία αναγκαίες για την εξασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α., τα οποία από 1/9/2011 εξυπηρετούν το σύνολο των ασφαλισμένων και ανασφάλιστων πολιτών της χώρας, που αιτούνται πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους για τη λήψη των πάσης φύσεως παροχών συντάξεων, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων και διευκολύνσεων που χορηγεί η πολιτεία στα άτομα με αναπηρία, χωρίς να επιχορηγείται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το σκοπό αυτό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Το αποδιδόμενο παράβολο ανά εξεταζόμενη περίπτωση συνιστά τη μοναδική συμμετοχή των φορέων και των εξεταζόμενων και  καλύπτει μερικώς το κόστος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων μετακίνησης των συμμετεχόντων στις υγειονομικές επιτροπές ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των ιατρών προελέγχου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών, καθώς και για την στοιχειώδη κάλυψη των πάγιων λειτουργικών και διοικητικών εξόδων που συνεπάγεται ο τεράστιος όγκος των εργασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕ.Π.Α. καθημερινά.

Σημειωτέον ότι οι φορείς που χορηγούν τις εν λόγω παροχές, εξοικονομούν σημαντικά ποσά στους προϋπολογισμούς τους από τις δαπάνες που δεν πραγματοποιούν πλέον για τη λειτουργία οικείων υγειονομικών επιτροπών.

Επιπροσθέτως, εξαιτίας επανελέγχων ήδη χορηγηθέντων επιδομάτων, που στοχευμένα πραγματοποιούνται πλέον από τη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε., υπάρχει εξοικονόμηση ενός πολύ σημαντικού ποσού λόγω της καταγεγραμμένης παραβατικότητας.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι η συστηματική παρακολούθηση των σχετικών οικονομικών στοιχείων και η επιβεβλημένη αναζήτηση των ανά μήνα οφειλόμενων στο Ίδρυμα ποσών, συνδέεται άρρηκτα με τη δυνατότητα συνέχισης ή μη λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α., συνιστά δε για τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απόλυτη προτεραιότητα.

Κατόπιν τούτου, εντέλλονται οι Δ/ντές των Υποκ/των στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α. (α) να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη τήρηση της ανά μήνα προβλεπόμενης από τις σχετικές διατάξεις διαδικασίας, από τις συναρμόδιες υπηρεσίες τους (γραμματείες ΚΕ.Π.Α. και Τμήματα Οικονομικού), με ορισμό υπευθύνου και (β) να επιστατούν οι ίδιοι σε μηνιαία βάση την πρόοδο των σχετικών εργασιών.

Επίσης, με ευθύνη τους θα πρέπει έως 30/9/2013 να έχουν καταγραφεί και συστηματοποιηθεί προς οριστική διεκπεραίωση, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, όλες οι υφιστάμενες εκκρεμότητες των προηγούμενων μηνών, αποστέλλοντας αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα στις συναρμόδιες Δ/νσεις Αναπηρίας & Ι.Ε. και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εφιστούμε την προσοχή στην απαρέγκλιτη τήρηση των σχετικών διατάξεων για την άμεση είσπραξη των οφειλόμενων στο Ίδρυμα ποσών που αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α..


Ο Διοικητής
Ροβέρτος Σπυρόπουλος   


  
  
    

       

Δε θα γλιτώσουν τη διαθεσιμότητα οι ανάπηροι.


Του Μανώλη Μπασιά.

Ενώ με παλαιότερους νόμους εξαιρούντο από τη διαθεσιμότητα οι ανάπηροι, με τις καινούργιες αποφάσεις δεν εξαιρούνται της διαθεσιμότητας ούτε οι βαριά ανάπηροι, εάν το ετήσιο εισόδημά τους, πάντα μιλάμε για οικογενειακό υπερβαίνει τις 12.000.
Αλήθεια δεν καταλαβαίνουν πως αν τους θέσουν σε διαθεσιμότητα και κατόπιν τους απολύσουν μετά από οκτώ μήνες τον επόμενο χρόνο θα έχουν μόνο την αναπηρία τους και 0 εισόδημα. Πώς θα ζήσουν τότε οι άνθρωποι αυτοί;

Όλα αυτά τα μέτρα είναι αντισυνταγματικά, αντίκεινται στην προστασία της αναπηρίας, που απορρέει από το σύνταγμα μας. Απευθύνουμε και εμείς έκκληση στους αρμοδίους να σταματήσουν να αχρηστεύουν τις επιβαλλόμενες από το σύνταγμα κοινωνικές διατάξεις με τη θέση απαραδέκτων εισοδηματικών κριτηρίων.
Την ίδια άποψη είχε διατυπώσει και ο Υπουργός εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης προ καιρού σε επερώτησή του στον υπουργό παιδείας. ελπίζουμε ότι θα παρέμβει και ο ίδιος για να αρθούν οι απαράδεκτες αυτές προϋποθέσεις.


Αναρτούμε δύο κείμενα εφημερίδων, που αναφέρονται στο ζήτημα αυτό καθώς επίσης τη διάταξη του νόμου και τη σχετική εγγύκλιο για πλήρη ενημέρωσή σας.
 


Στη διαθεσιμότητα ακόμη και ανάπηροι και πολύτεκνοι
Ανάπηροι, πολύτεκνοι και τρίτεκνοι εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση όμως ότι έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 12.000 ευρώ.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ

Ανάπηροι, πολύτεκνοι και τρίτεκνοι εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση όμως ότι έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 12.000 ευρώ.

Επίσης οι προστάτες των μονογονεϊκών οικογενειών που έχουν στην ευθύνη τους τη φροντίδα ανήθικων παιδιών για να εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα πρέπει να έχουν απόφαση δικαστηρίου -και μάλιστα τελεσίδικη— με την οποία ορίζονται δικαστικοί συμπαραστάτες.

Αυτές είναι μερικές από τις διευκρινίσεις που έδωσε χθες το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με την εφαρμογή στο Δημόσιο του προγράμματος της διαθεσιμότητας από το τέλος του Σεπτεμβρίου, οι οποίες κατά βάση δυσαρέστησαν τις ειδικές ομάδες των δημοσίων υπαλλήλων (κυρίως τριτέκνους, μονογονεϊκές και αναπήρους), αφού για αρκετούς από αυτούς αποδεικνύεται... άνθρακες ο θησαυρός των προστατευτικών διατάξεων.

Έτσι, προκειμένου να εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα υπάλληλοι που είναι πολύτεκνοι (τέσσερα παιδιά και άνω) ή τρίτεκνοι, πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ. Για να συμπληρώσει κάποιος υπάλληλος αυτήν την προϋπόθεση πρέπει οπωσδήποτε να έχει σύζυγο που δεν εργάζεται, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποκλείονται της ευεργετικής διάταξης διότι ξεπερνούν κατά λίγα ευρώ το πλαφόν των 12.000 ευρώ.

Η ίδια προϋπόθεση του εισοδηματικού κριτηρίου των 12.000 ισχύει για όλες τις κατηγορίες των υπαλλήλων, δηλαδή και για τους αναπήρους και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Ειδικότερα για τις μονογονεϊκές οικογένειες ζητείται η απόφαση από τα δικαστήρια να είναι τελεσίδικη, έτσι μια μερίδα υπαλλήλων που είναι κατ΄ ουσίαν μονογονεϊκές οικογένειες αλλά δεν έχουν τελεσίδικες αποφάσεις δεν εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα.

Άλλες διευκρινίσεις στην εφαρμογή του προγράμματος της διαθεσιμότητας είναι οι εξής:

• Με την έναρξη της διαθεσιμότητας θα εκδοθούν διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης του συνόλου των θέσεων της ειδικότητας που καταργείται και θα αναρτηθούν στη «Διαύγεια», συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων των υπαλλήλων οι οποίοι εξαιρούνται. Όλες οι διαπιστωτικές πράξεις θα κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

• Θα εκδοθούν ατομικές διαπιστωτικές πράξεις θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων των οποίων οι θέσεις καταργούνται και θα αναρτηθούν στη «Διαύγεια».

• Υπάλληλος ο οποίος κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εν μέσω διαθεσιμότητας, υποβάλλει την παραίτησή του στον φορέα προέλευσης.

• Οι υπάλληλοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ή υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή παιδί με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα μόνον αν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Το εισοδηματικό κριτήριο των 12.000 ευρώ ετησίως,

• Αν πρόκειται για ανάπηρο παιδί, αυτό πρέπει να μένει στο ίδιο σπίτι με τον υπάλληλο-γονέα,

• Ο υπάλληλος πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ που να ορίζει ότι η αναπηρία είναι σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Το πιστοποιητικό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ ή έστω να αφορά το χρονικό διάστημα πριν από την 1η/1/2011. Η γνωμάτευση σε ισχύ πρέπει να φέρει την υπογραφή της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος.


Πηγή: Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»Τελικά, δεν εξαιρείται σχεδόν κανείς
Αδύνατο να γλιτώσουν τη διαθεσιμότητα οι ανάπηροι! Ποια έγγραφα καλούνται τώρα να προσκομίσουν οι «τυχεροί».

Μεγαλώνουν οι αντιδράσεις από το γεγονός ότι δεν γλιτώνουν από τη διαθεσιμότητα ούτε οι ανάπηροι ούτε οι προστάτες παιδιών ή συζύγων που είναι ανάπηροι, έτσι και έχουν ετήσια εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ, όπως τόνισε χθες και η «δημοκρατία»!

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, αν κάποιος έχει μισθό 1.000 ευρώ μεικτά, φτάνει εύκολα το όριο των 12.000 ευρώ τον χρόνο. Αν κάποιος παίρνει ακόμη λιγότερα, για παράδειγμα 800 ευρώ μεικτά (δηλαδή λιγότερα από 700 καθαρά) και έχει εισοδήματα από σπίτι που νοικιάζει ή από όποια άλλη πηγή και φτάνει τα 12.000 ευρώ, δεν γλιτώνει!

Εν τω μεταξύ, οι υπάλληλοι που εξαιρούνται της κινητικότητας - διαθεσιμότητας (πολύτεκνοι, ΑμεΑ, δικαστικοί συμπαραστάτες) θα πρέπει μετά τη διαπιστωτική πράξη κατάργησης της θέσης τους να καταθέσουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά, προκειμένου να εξαιρεθούν από την κινητικότητα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα: Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό της ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και, σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου ή γονέων σε ποσοστό 67%, αυτό να πιστοποιείται από τον οικείο φορέα. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας, όπου το παιδί διανύει τη στρατιωτική του θητεία, να υπάρχει βεβαίωση από τον Στρατό και αντίστοιχα από το πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ, εάν σπουδάζει και είναι κάτω των 25 ετών.

Για τους δικαστικούς συμπαραστάτες θα πρέπει η δικαστική απόφαση να είναι τελεσίδικη για να εξαιρεθεί ο υπάλληλος από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Υπάλληλος ο οποίος έχει διοριστεί ειδικός επίτροπος τέκνου δεν εξαιρείται. Υπάλληλος ο οποίος κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εν μέσω διαθεσιμότητας υποβάλλει την παραίτησή του στον τομέα προέλευσης.

Υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή υπάλληλος του οποίου σύζυγος έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή υπάλληλος με τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, όπως ισχύει, με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εξαιρείται της διαθεσιμότητας εφόσον προσκομίσει στην υπηρεσία του:

- Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ σε ισχύ ή για το πριν από την 1/1/2011 χρονικό διάστημα.

- Γνωμάτευση σε ισχύ της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος, ότι έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

- Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται σε κινητικότητα και θα εξαιρεθεί αναδρομικά από την ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα, εφόσον προσκομίσει πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ με ποσοστό τουλάχιστον 67%.


Πηγή: Εφημερίδα «δημοκρατία»Τελειώνω με το άρθρο του νόμου και την εγγύκλιο για τη διαθεσιμότητα.


Άρθρο 90 «Διαθεσιμότητα» τού Ν. 4172/23 Ιουλίου 2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και Εγκύκλιος ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/1/20845 τής 24ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τις εξαιρέσεις από το καθεστώς τής διαθεσιμότητας
Άρθρο 90 «Διαθεσιμότητα» τού Ν. 4172/23 Ιουλίου 2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής τού ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τής 27ης Ιουλίου 2013 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/1/20845 τής 24ης Ιουλίου 2013, με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 167

23 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.


Άρθρο 90

Διαθεσιμότητα

1. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης. Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.

2. Εάν καταργηθούν ορισμένες θέσεις του ίδιου κλάδου ή και ειδικότητας, η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, κατά τα ανωτέρω διενεργείται με βάση την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα, εφόσον υπηρετούν σε υπηρεσίες ή μονάδες που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος.

Α. Η αποτίμηση προσόντων του υπαλλήλου στηρίζεται σε επί μέρους κριτήρια που αφορούν τη βασική και επαγγελματική του εκπαίδευση, την εν γένει εργασιακή και διοικητική του εμπειρία, τα ειδικά καθήκοντα όπως των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση σε Διεθνείς Οργανισμούς, και την εργασιακή του φυσιογνωμία, όπως (δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες) και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή του κατάσταση συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των τέκνων κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε΄. Όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν τίθενται κατά προτεραιότητα σε διαθεσιμότητα χωρίς αποτίμηση των προσόντων.

Β. Η αποτίμηση των προσόντων γίνεται βάσει βαθμολογικής κλίμακας και αντικειμενικής μοριοδότησης, όπως καθορίζεται από την περίπτωση ε΄, και η επιλογή των υπαλλήλων με τα λιγότερα προσόντα που τίθενται σε διαθεσιμότητα προκύπτει κατά φθίνουσα σειρά από το βαθμολογικό πίνακα.

Γ. Για την αποτίμηση των προσόντων του υπαλλήλου και την κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα συνιστώνται από τον οικείο κατά περίπτωση Υπουργό Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Υπουργεία, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Με απόφαση του οικείου Υπουργού μπορεί να συνιστάται ένα κοινό Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για ομάδα Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα με τις ανάγκες. Τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια συγκροτούνται από ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π. ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού του φορέα στον οποίο συνιστώνται, ως εισηγητή, και έναν προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του ίδιου φορέα, με τους αναπληρωτές τους. Τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια που συγκροτούνται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι αρμόδια και για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να συγκροτείται για έναν ή περισσότερους Ο.Τ.Α. διακριτό τριμέλες Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ανάλογα με τις ανάγκες με την ως άνω σύνθεση. Σε περίπτωση που συγκροτείται Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για περισσότερα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. οι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού προέρχονται από το μεγαλύτερο σε αριθμό προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. που υπάγεται σε αυτά. Εάν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο φορέα, λόγω έλλειψης Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ή άλλης Διεύθυνσης, η αποτίμηση των προσόντων διενεργείται από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του εποπτεύοντος φορέα.

Δ. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 2 δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:

αα) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,

ββ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

γγ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,

δδ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου,

εε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.

Ε. Η διαδικασία αποτίμησης των προσόντων, τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια μεταξύ των οποίων λαμβάνεται υπόψη και ο τρόπος εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1, τα λοιπά ειδικότερα θέματα της αποτίμησης των προσόντων και τα ζητήματα λειτουργίας των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διαθεσιμότητα διαρκεί οκτώ (8) μήνες μετά την πάροδο των οποίων ο υπάλληλος απολύεται.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η διαθεσιμότητα διαρκεί οκτώ (8) μήνες μετά την πάροδο των οποίων ο υπάλληλος απολύεται.»

5. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διαθεσιμότητα της προηγούμενης περίπτωσης διαρκεί οκτώ (8) μήνες και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαθεσιμότητας εξακολουθούν να καταβάλλονται από το φορέα προέλευσης οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές, μετά τη θέση σε διαθεσιμότητα, υπολογίζονται στο ύψος των μειωμένων κατά 25% των αποδοχών του υπαλλήλου που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.»

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 έχουν εφαρμογή για τους τιθέμενους σε διαθεσιμότητα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
--------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213 1313 250, 275, 240, 201 375, 374, 365,371
Fax : 2131313204

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/1/20845

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΡΟΣ :
1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Δ/νση Διοικητικού Ενταύθα
2. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
3. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ.:
1. 1. Γραφεία Υπουργών, και Υφυπουργών
2. 2.Γραφεία Γενικών και Ειδικών
3. Γραμματέων Υπουργείων
4. 3. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσίας
5. Διοίκησης

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167 ).

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23 Ιουλίου 2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 167) ο νόμος 4172/13 με θέμα «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα διαθεσιμότητας-κινητικότητας προσωπικού του Δημοσίου Τομέα.

Α. Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4172/2013, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται στους δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει. Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα ( δημοσίευση της ατομικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Β. Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, καταργούνται οι αναφερόμενες στο άρθρο αυτό ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων. Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

Γ. Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδων ή ειδικοτήτων Οδηγών και Τεχνικού προσωπικού των υφιστάμενων Τμημάτων Κίνησης και Επισκευών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτές από τη δημοσίευση του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Δ. Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:

α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό του λάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,

β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

γ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,

δ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου,

ε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού καθώς και οι εκκαθαρίζουσες αρχές των υπηρεσιών / φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 80, 82 και 93 του ανωτέρω νόμου παρακαλούνται, το αργότερο έως τις 31/7/2013, για:

α) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοί τους ανήκουν στις εκ του νόμου εξαιρούμενες ομάδες. Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

β) την έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα και την ταυτόχρονη επικαιροποίηση της βάσης του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) με τα στοιχεία εκείνα των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας (αποδέσμευση των υπαλλήλων με την αιτιολογία «Θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας»)

γ) την κατάρτιση των επόμενων μισθολογικών καταστάσεων με βάση τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα και την αποστολή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ). Παρακαλείται η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους ΟΤΑ Α΄βαθμού.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ


Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 

   

Μετατροπές αναπηρικών συντάξεων εγκύκλιος οαεεΕγκύκλιος ΟΑΕΕ

ΘΕΜΑ: Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01.01.1993 ΣΧΕΤ : α) Ν. 3863/15.07.2010 ( ΦΕΚ 115/2010 ) β) Ν. 2084/1992
Η υπ'αρ. 33/97 εγκύκλιος του πρώην Τ.Ε.Β.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός  Ασφάλισης Ελευθέρων
επαγγελματιών
Αθήνα, 18 /07/2013

 
ΘΕΜΑ: Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01.01.1993 ΣΧΕΤ : α) Ν. 3863/15.07.2010 ( ΦΕΚ 115/2010 ) β) Ν. 2084/1992
Η υπ'αρ. 33/97 εγκύκλιος του πρώην Τ.Ε.Β.Ε.


Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παραπάνω νόμου, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν. 2084/1992 και συγκεκριμένα :
1) Καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την οριστικοποίηση των προσωρινών συντάξεων αναπηρίας των νέων ασφαλισμένων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον : ~ Ελάμβαναν σύνταξη αναπηρίας επί 12 ετία συνεχώς ή
~ Ελάμβαναν σύνταξη αναπηρίας επί 20 ετία διακεκομμένα, αλλά από 3 ετίας συνεχώς.
2)    Από την έναρξη ισχύος του Ν. 3863/10, δηλαδή από 15.07.2010, παραμένουν ισχυρές οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι προσωρινές συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές, μετά την τελική γνωμάτευση των αρμόδιων Υγειονομικών, εφόσον :
Α) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας του και έχει χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών συνεχώς, κατά την διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.
Β) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας του και έχει χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών συνεχώς, κατά την διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.
3)    Επίσης, προβλέπεται τροποποίηση των προϊσχυουσών διατάξεων ως ακολούθως :
Το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας υφίσταται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, παρατείνεται δε με τις ίδιες προϋποθέσεις ενώ δύναται να ελέγχεται αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε, με την υποβολή του συνταξιούχου σε ιατρική εξέταση από τις ανωτέρω επιτροπές. Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις ασθενειών που προβλέπονται από ρητή διάταξη ή εφόσον οι επιτροπές γνωματεύουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

Eγκύκλιος Θεοχάρη για πιστοποίηση αναπηρίας


Οδηγίες φοροελαφρύνσεων με πιστοποίηση αναπηρίας
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση αναπηρίας, για τη χορήγηση απαλλαγών - ελαφρύνσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων διευκρινίζονται σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη (ΠΟΛ. 1195/8.8.2013).
Σύμφωνα με την απόφαση, σε κάθε περίπτωση, στην οποία ο φορολογούμενος επικαλείται αναπηρία προκειμένου να τύχει εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή υπολογισμού του ΕΕΓΑ (0,5 ευρώ/τ.μ.), μπορεί να προσκομίζει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2014 είτε βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από ης Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥΕ), (ΑΝΥΕ), (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας για την πιστοποίηση και το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή είτε απόφαση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που έχει εκδοθεί πριν από την 1 /9/2011, εφόσον σε αυτή διατυπώνεται η επ’ αόριστον κρίση της για αναπηρία επ’ αόριστο. Τα ίδια δικαιολογητικά προσκομίζονται και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος λόγω αναπηρίας ζητάει μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ή επικαλείται την αναπηρία κατά την απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, ειδικότερα, με αφορμή ερωτήματα στην εγκύκλιο του κ. Θεοχάρη:

1. Με την ΠΟΛ. 1101/13.5.2013 απόφαση του ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1167 Β’/2013), με την οποία καθορίστηκε ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΓΑ), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, και η οποία συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1174/11.72013 απόφαση του ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1770Β72013), ορίζεται ότι για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας, εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από ης Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού (ΑΑΥΕ, ΑΝΥΕ ή ΑΣΥΕ).

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 συστήθηκε και λειτουργεί από 1/9/2011 Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαία υγειονομική κρίση, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων. Ειδικότερα, από τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι πλέον οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αρμόδιες για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τους προσερχόμενους σε αυτές πολίτες μετά την 1/9/2011, για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, για το χαρακτηρισμό τους ως ΑμεΑ, καθώς και για όλες ης κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία.

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το Φ80000/ΟΙΚ30002/1896/14-12-2011 έγγραφό του, επισημαίνεται ότι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από την 1/9/2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από ης Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ.

3. Εν όψει των ανωτέρω σε κάθε περίπτωση, στην οποία ο φορολογούμενος επικαλείται αναπηρία προκειμένου να τύχει εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή υπολογισμού του ΕΕΓΑ (0,5 ευρώ/τ.μ.) μπορεί να προσκομίζει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2014 είτε βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από ης Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥΕ), (ΑΝΥΕ), (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας για την πιστοποίηση και το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή είτε απόφαση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που έχει εκ- δοθεί πριν από την 1 /9β011, εφόσον σε αυτή διατυπώνεται η επ’ αόριστον κρίση της για αναπηρία επ’ αόριστο.

Σημειωτέον ότι δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτές για την αναγνώριση φορολογικών ελαφρύνσεων γνωματεύσεις για επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία, καθώς και ελλιπείς γνωματεύσεις ή γνωματεύσεις από αναρμόδιες βάσει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου υγειονομικές επιτροπές.

4. Τα ίδια ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος λόγω αναπηρίας ζητάει μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ή επικαλείται την αναπηρία κατά την απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.


Πηγή: Εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική»


Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΠΟΛ.1195/8.8.2013
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση αναπηρίας, για τη χορήγηση απαλλαγών-ελαφρύνσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων
Αθήνα, 8-8-2013


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση αναπηρίας, για τη χορήγηση απαλλαγών-ελαφρύνσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων
ΠΟΛ. 1195/8-8-2013: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση αναπηρίας, για τη χορήγηση απαλλαγών-ελαφρύνσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄- Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103375360
FAX: 2103375834
e-mail: d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 8-8-2013
ΠΟΛ. 1195/2013

Θέμα: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση αναπηρίας, για τη χορήγηση απαλλαγών- ελαφρύνσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων.
________________________________________

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την ΠΟΛ.1101/13.5.2013 απόφαση του ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1167 Β΄/2013), με την οποία καθορίστηκε ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ) καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, και η οποία συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ.1174/11.7.2013 απόφαση του ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1770Β΄/2013), ορίζεται ότι για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας, εκτός από τα λοιπά
δικαιολογητικά απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από τις Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού (ΑΑΥΕ, ΑΝΥΕ ή ΑΣΥΕ).

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, συστήθηκε και λειτουργεί από 1/9/2011 Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαία υγειονομική κρίση, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων. Ειδικότερα από τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι πλέον οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αρμόδιες για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τους προσερχόμενους σε αυτές πολίτες μετά την 1/9/2011, για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, για τον χαρακτηρισμό τους ως ΑμεΑ καθώς και για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το Φ80000/οίκ.30002/1896/14.12.2011 έγγραφό του, επισημαίνεται ότι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ.

3. Ενόψει των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση, στην οποία ο φορολογούμενος επικαλείται αναπηρία προκειμένου να τύχει εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή υπολογισμού του ΕΕΤΑ (0,5 ευρώ/ τμ) μπορεί να προσκομίζει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2014 είτε βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥΕ), (ΑΝΥΕ), (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας για την πιστοποίηση και το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή είτε απόφαση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011, εφόσον σε αυτή διατυπώνεται η επ’ αόριστον κρίση της για αναπηρία επ’ αόριστο. Σημειωτέον ότι δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτές για την αναγνώριση φορολογικών ελαφρύνσεων γνωματεύσεις για επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία καθώς και ελλιπείς γνωματεύσεις ή γνωματεύσεις από αναρμόδιες βάσει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου υγειονομικές επιτροπές.

4. Τα ίδια ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος λόγω αναπηρίας ζητά μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ή επικαλείται την αναπηρία κατά την απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4178/ΦΕΚ Α 174/8.8.2013  

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 

Του Μανώλη Μπασιά

Δημοσιεύω σήμερα από το νέο νόμο των αυθαιρέτων τις διατάξεις εκείνες που έχουν σχέση με τους αναπήρους. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 ως προς τους βαριά αναπήρους 80% και άνω επαναλαμβάνει το άρθρο 70 του νόμου 4042 του 2011 για τη μείωση των προστίμων των βαριά αναπήρων 80% και άνω κατά 85% χωρίς ορθώς ως προς αυτούς να τίθεται εισοδηματικό κριτήριο.


Άρθρο 10

Ηλεκτρονική διαδικασία   

7. Το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής εποπτευόμενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής εναρμονίζεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα άτομα με
αναπηρία σύμφωνα με την Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ 10.4.2012 «Κύρωση πλαισίου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», παράγραφος 7 του Παραρτήματος
1: Προσβασιμότητα, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.   

Άρθρο 17

Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού   

1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, για την υπαγωγή στο άρθρο
8 του παρόντος καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον και
τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί
από αρμόδια δημόσια αρχή.   

2. Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με
ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του
παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α' του παρόντος και
υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση,
που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.   

5. Πολύτεκνοι, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται
σύμφωνα με το Παράρτημα Α' του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Πολύτεκνοι, για
την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της δευτερεύουσας κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι άνω των 80 τ.μ, καταβάλλουν ποσοστό 50% του
ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α' του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή
των ανωτέρω προϋποθέσεων.   

6. Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο
άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους κατα-βάλλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α' του
παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται
και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.   

7. Μακροχρόνια άνεργοι για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό εβδομήντα 70% του ενιαίου ειδικού προστίμου,
όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α' του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. 

Άρθρο 25

Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών   

5. Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις των νόμων 3775/2009 (Α' 122), 3843/2010 (Α' 62),
καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4014/ 2011 (Α' 209) και του παρόντος νόμου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί
ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη:
στ) εργασίες που προβλέπονται
στις παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012, ως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 48 του παρόντος νόμου. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών
γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα
σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων: α) κατασκευής ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α' 79),

Άρθρο 48
Τροποποιήσεις των διατάξεων εκδόσεως αδειών δόμησης   
1. Το άρθρο 4 του ν. 4067/2012 (Α' 79) αντικαθίσταται ως εξής:   

«Άρθρο 4 Άδειες Δόμησης   

1. Άδεια δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4030/2011 (Α' 249), απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:   

2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα:   

β. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.   

ζ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα
κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ - ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση
των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.   

ιστ. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες
ισογείων και ορόφων.   

3. Δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις ακόλουθες εργασίες:  

α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών
που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα
της παραγράφου 2 του άρθρου 27.   

4. Για τις ακόλουθες περιπτώσεις οι εργασίες εκτελούνται χωρίς άδεια δόμησης σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από
δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα:   

Ο νέος νόμος 4172
Του Μανώλη Μπασιά

Δημοσιεύω σήμερα ορισμένες διατάξεις του νέου νόμου 4172, που έχουν σχέση με τους αναπήρους.


ΝΟΜΟΣ 4172/ΦΕΚ Α/167/23.07.2013 

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 11

Εξαρτώμενα μέλη   

1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:   

α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,    

β) άγαμα τέκνα, εφόσον:  

- είναι ανήλικα έως 18 ετών ή  

- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή  

- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική
θητεία τους,   

γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:   

- τέκνα του φορολογούμενου,  

- αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων. δ) ανιόντες,   

ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.   

2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', δ' και ε' της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει
το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται
εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.   

3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:   

α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,  

β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.   

4. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο
όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ' αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες
κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση:  

α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12,  

β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 14

Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις   

1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:   

ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του
κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.   

2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο:  

γ) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς
γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.  

δ) Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.  

ε) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).  

ζ) Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) που καταβάλλεται στους δικαιούχους.  

Άρθρο 17

Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη   

Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για τα ακόλουθα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου:   

α) πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού
Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία,  

β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική
περίοδο,  

γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών
και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου. 

Άρθρο 18

Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες   

1. Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις
εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ.   

2. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές
εταιρείες:  

α) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,  

β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών
αναγκών,  

γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά,  

δ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή κατ' οίκον,  

ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία
είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού,  

στ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε.,
εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ,  

ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύματα ή οργανισμούς που καταβάλλονται για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων
δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και  

η) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.   

3. Οι ιατρικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης φόρου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. 


Άρθρο 19

Μειώσεις φόρου για δωρεές   

1. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον
οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις
εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.   

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι φορείς με έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το σκοπό
του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται
σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. 

Άρθρο 31

Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες   

1. Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:   

α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται
κλιμακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81)
μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα
(121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια
(300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων κύριων
χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας
ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης,
σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για
περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου
για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).  

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται
και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους.  

Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας
αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα
πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.

δ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια,
καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.   

ε) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε
κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν
ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο.   

2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αμφισβητηθεί από
τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται
από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:   

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,  

δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,  

Άρθρο 33

Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών   

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται:   

α) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.  

στ) Προκειμένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν
σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%).   

Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας
αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα
μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.   

ζ) Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 προκειμένου για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας
τους, εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Άρθρο 90
Διαθεσιμότητα   

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη διαθεσιμότητα. Βλέπε προηγούμενη ανάρτησή μας με θέμα δε θα γλιτώσουν τη διαθεσιμότητα ούτε οι βαριά ανάπηροι, αν το εισόδημά τους υπερβαίνει τις 12.000 ΕΥΡΩ.
Η ρύθμιση αυτή είναι απαράδεκτη και αντίκειται στο Σύνταγμα και κάθε έννοια δικαίου.
Ζητούμε την άμεση ανάκλησή της, πριν δημιουργήσει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.