Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ανηλίκων αναπήρων

 Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ανηλίκων αναπήρων
Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους.
Νόμος 4538/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 85/16.05.2018
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α 166) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους.
Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.».
Με την παραπάνω τροποποίηση το άρθρο 16 του νόμου 1798/1988 διαμορφώνεται ως εξής:
Νόμος 1798/1988 – Άρθρο 16
1. Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331/A΄), όπως αυτές ισχύουν, παρέχονται και στους παρακάτω ανάπηρους:
Α. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών, οι οποίοι:
α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών ή
β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία: (αα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους εφ΄ όσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβικά εκατοστά. Κατ εξαίρεση οι ηλικίας άνω των 18 ετών ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά.
3. Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών που δικαιούνται ατέλειας, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σ΄ εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία, ο οποίος δύναται να εισάγει με τις διατάξεις αυτές ένα επιβατικό αυτοκίνητο έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους ανάπηρους.
«Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους.
Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου»
Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από τέλη και κυκλοφορίας και ταξινόμησης
4. Το ποσοστό αναπηρίας θα καθορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή, με βάση τον πίνακα νόσων και αναπηριών που είναι προσαρτημένος, στο π.δ/γμα 1285/1981 (ΦΕΚ 314/A), στις περιπτώσεις δε συρροής περισσότερων κινητικών αναπηριών θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ποσοστών αυτών για να καθοριστεί αν ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος έχει τα ποσοστά αναπηρίας που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
5. Η διαπίστωση της φύσης και των ποσοστών αναπηρίας των παραπάνω ανάπηρων γίνεται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του Ν.490/1976 Ανωτάτη του Στράτου Υγειονομική Επιτροπή, η οποία γνωματεύει ύστερα από αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερόμενου ανάπηρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ανατεθεί σε άλλες υγειονομικές επιτροπές η εξέταση των παραπάνω ανάπηρων ως και των ανάπηρων που προβλέπονται από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 για να διαπιστωθεί αν έχουν τη φύση και τα ποσοστά αναπηρίας που απαιτούνται για την ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης και επανεξέτασης των παραπάνω ανάπηρων.
6. Οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6 , 2 και 4 του Ν. 490/1976 εφαρμόζονται και στους παραπάνω ανάπηρους.
7. Το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 59 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50/A΄) και 57 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161/A΄), καταργείται.

Πηγή: http://www.odigostoupoliti.eu/

ΟΑΕΔ: Εκδόθηκε η απόφαση για τον κοινωνικό τουρισμό 2018

 ΟΑΕΔ: Εκδόθηκε η απόφαση για τον κοινωνικό τουρισμό 2018
Αντωνόπουλος Γιώργος.
Εκδόθηκε η απόφαση για το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018- 2019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού που θα χορηγήσει ο ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με την απόφαση που παρουσίασαν πρώτα τα dikaiologitika.gr το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ, με επιδότηση διακοπών εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής Εστίας, ανέργων εγγεγραμμένων στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, και των οικογενειών τους, περιόδου 2018-2019 με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, εντάσσεται στα πλαίσια του κοινωνικού σκοπού του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής, για την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού συμπεριλαμβανομένης και της ψυχαγωγίας των τέκνων τους.
Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, με επιδότηση διακοπών εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής Εστίας, ανέργων εγγεγραμμένων στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, και των οικογενειών τους, περιόδου 2018-2019 με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, εντάσσεται στα πλαίσια του κοινωνικού σκοπού του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής, για την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού συμπεριλαμβανομένης και της ψυχαγωγίας των τέκνων τους.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους-ωφελούμενους, τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή τους, η κατάρτιση μητρώου δικαιούχων-ωφελουμένων, η διάρκεια του προγράμματος, το ύψος της επιταγής κοινωνικού τουρισμού, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παροχών και η κατάρτιση μητρώου παροχών, η διαδικασία ελέγχου, η αποπληρωμή του προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και θα γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με δημόσια πρόσκληση της Διοικήτριας του Οργανισμού το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η απόφαση ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την προκήρυξη του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ και το άνοιγμα των αιτήσεων.

Το ΦΕΚ της απόφασης
Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, με επιδότηση διακοπών εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής Εστίας, ανέργων εγγεγραμμένων στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, και των οικογενειών τους, περιόδου 2018-2019 με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, εντάσσεται στα πλαίσια του κοινωνικού σκοπού του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής, για την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού συμπεριλαμβανομένης και της ψυχαγωγίας των τέκνων τους.
Η δαπάνη για την επίτευξη του ως άνω σκοπού δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 10.000.000 € και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους – ωφελούμενους, τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή τους, η κατάρτιση μητρώου δικαιούχων – ωφελουμένων, η διάρκεια του προγράμματος, το ύψος της επιταγής κοινωνικού τουρισμού, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παροχών και η κατάρτιση μητρώου παροχών, η διαδικασία ελέγχου, η αποπληρωμή του προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με δημόσια πρόσκληση της Διοικήτριας του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: Δικαιολογητικά

Έως 1η Ιουνίου οι εγγραφές παιδιών, ΑμΕΑ και ατόμων 3ης ηλικίας για τις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων


 Έως 1η Ιουνίου οι εγγραφές παιδιών, ΑμΕΑ και ατόμων 3ης ηλικίας για τις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων
Ξεκίνησαν για τους μικρούς Αθηναίους οι εγγραφές για τις παιδικές εξοχές του δήμου Αθηναίων, αλλά και για άτομα τρίτης ηλικίας και ΑμΕΑ. Οι παιδικές εξοχές του δήμου βρίσκονται στον Άγιο Αντρέα Αττικής, σε μια πευκόφυτη έκταση 180 στρεμμάτων, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, όπου συνδυάζεται το βουνό με τη θάλασσα.
Για τα παιδιά 6 έως 15 ετών το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ξεκινά στις 25 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 12 Αυγούστου, περιλαμβάνοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, ψυχαγωγικών προγραμμάτων και εργαστηρίων για δεξιότητες.
Η προθεσμία εγγραφών ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 1η Ιουνίου, και δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή είναι κατά προτεραιότητα τα παιδιά δημοτών, κατοίκων και δημοτικών υπαλλήλων του δήμου Αθηναίων.

Πηγή: Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

18 του Μάη πάμε… Μουσείο! Πάμε στο Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών Ελλάδας

 18 του Μάη πάμε… Μουσείο! Πάμε στο Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών Ελλάδας
Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος υποδέχεται την Διεθνή Ημέρα Μουσείων, στο μοναδικό στην ελληνική επικράτεια Μουσείο Αφής. Έτσι, στις 18 Μαΐου, ανήμερα της επετείου, από τις 13.00 έως και τις 19.00, καθώς και στις 19 Μαΐου, από τις 10.00 έως τις 13.00, το Μουσείο Αφής θα έχει ανοιχτές τις πύλες του για το ευρύ κοινό, βλέποντες και μη, για δωρεάν επισκέψεις και ένα ειδικό πρόγραμμα απτικής διαδρομής.
Γιατί η Αφή…. είναι Ζωή!
Διεθνής Ημέρα Μουσείου καθιερωμένη από το 1977 η 18η του Μάη με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των Μουσείων στην σύγχρονη κοινωνία και την μέρα αυτή Μουσεία με ποικίλα αντικείμενα και σε όλο τον κόσμο ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό -λόγω της ημέρας- με δωρεάν είσοδο και εορταστικά προγράμματα.
Πάμε και εμείς Μουσείο; Εμείς, εννοώ -σε πρώτη φάση-, οι Καλλιθεάτες. Και ποιο θα επιλέξουμε;
Σαφώς το ένα από τα 5 στον κόσμο Μουσεία Αφής, με έδρα την πόλη μας την Καλλιθέα/ οδός Δοϊράνης 198. Το Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος που στεγάζεται σε ένα υπέροχο διατηρητέο νεοκλασικό και λειτουργεί από το 1984.
Ιδιοκτησία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος το Μουσείο Αφής δίνει την δυνατότητα στους μη βλέποντες επισκέπτες του με τη μέθοδο της Αφής να γνωρίσουν θησαυρούς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τρόπος (η αφή) προσέγγισης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού για τους μη βλέποντες που τώρα και εδώ στο Μουσείο Αφής απτικά γνωρίζουν μέσω της αφής αντίγραφα-εκθέματα που τα πρωτότυπα τους εκτίθενται σε άλλα μουσεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Μεγάλη η προσφορά αυτή προς τους τυφλούς και όχι μόνο. Οι βλέποντες επισκέπτες του Μουσείου μπορούν να βιώσουν την ίδια εμπειρία με την χρήση μάσκας εμπειρία βιωματική και μοναδική.
Το Μουσείο Αφής του ΦΤΕ το 1988 απέσπασε έπαινο ανάμεσα σε 70 Μουσεία ως Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς και για την επίσκεψη του οι μεν τυφλοί μέλη ή όχι του ΦΤΕ δεν πληρώνουν είσοδο, οι δε βλέποντες καταβάλουν το ευτελές ποσόν των 2 ευρώ. (Πάντα κατόπιν τηλεφωνήματος κλείνουν ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι για την επίσκεψή τους).
Πριν ανεβούμε στον πρώτο όροφο του Μουσείου για μια μικρή ξενάγηση-ενημέρωση για το τρέχον πρόγραμμα που θα γνωρίσετε και εσείς αν επιλέξετε το Μουσείο Αφής από τη ξεναγό κ. Μαριέττα Λάππα.
Δελτίο Τύπου του ΦΤΕ.
ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διεθνής Ημέρα Μουσείων
18 Μαΐου 2018
Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος υποδέχεται την Διεθνή Ημέρα Μουσείων, στο μοναδικό στην ελληνική επικράτεια Μουσείο Αφής.
Έτσι, στις 18 Μαΐου, ανήμερα της επετείου, από τις 13.00 έως και τις 19.00, καθώς και στις 19 Μαΐου, από τις 10.00 έως τις 13.00, το Μουσείο Αφής θα έχει ανοιχτές τις πύλες του για το ευρύ κοινό, βλέποντες και μη, για δωρεάν επισκέψεις και ένα ειδικό πρόγραμμα απτικής διαδρομής.
Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν νοητά και απτικά τον παγκοσμίως γνωστό Λόφο της Ακρόπολης, τον Παρθενώνα και την μαγεία τμήματος της Ζωφόρου του Παρθενώνα που χρόνια προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης!
Σας περιμένουμε όλους με ιδιαίτερη χαρά σε αυτή την σπουδαία πολιτιστική συνάντηση και ευκαιρία για μια διαφορετική και άκρως βιωματική προσέγγιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για να τιμήσουμε την ημέρα αυτή.
Παρακαλούμε για δηλώσεις συμμετοχής για το ειδικό πρόγραμμα διαδρομής , όπως επικοινωνείτε με την Γραμματεία στο τηλέφωνο 210-9415222.
Και πάμε … πρώτο όροφο στο Μουσείο Αφής όπου μας περιμένει η ξεναγός κ. Μαριέττα Λάππα-άτομο με προβλήματα όρασης-, για ενημέρωση και μια μικρή ξενάγηση;
2 οι θεματικές του Μουσείου που τρέχουν από τα τέλη του 2017. Η πρώτη όπως αναφέρει και το Δελτίο Τύπου έχει τον τίτλο Περίπατος στον βράχο της Ακρόπολης στο οποίο ο επισκέπτης γνωρίζει όλη την ιστορία της Ακρόπολης κατά τους Αρχαίους χρόνους μέχρι και την σημερινή της μορφή.
Μπροστά μας η ξεναγός έχει τοποθετήσει τη μακέτα του λόφου της Ακροπόλεως και αρχίζει την ξενάγηση… Μην ξεχνάτε, φοράτε μάσκα και ψηλαφίζετε το έκθεμα… όπως ότι η ξενάγηση ενώ κανονικά και για τις δυο ενότητες διαρκεί περισσότερο των 2 ωρών λόγω της ημέρας και για την δυνατότητα επίσκεψης του μουσείου από όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες η ξενάγηση συνολικά θα έχει διάρκεια περίπου 1 ώρας.
Και να το ομοίωμα, η μακέτα του βράχου της Ακρόπολης στην διάθεση του επισκέπτη που με μάσκα και την φωνή της ξεναγού θα αισθανθεί και θα μάθει όλη την ιστορική διαδρομή του αθάνατου μνημείου, θα επισκεφθεί απτικά το Ερεχθείο και τις Καρυάτιδες ακούγοντας συγχρόνως την ιστορία τους και την ιστορία της 6ης που τόσο βάναυσα αφαιρέθηκε.
Παρθενώνας, πως είναι σήμερα; τι αλλαγές υπέστη μέσα στους αιώνες; μην ξεχνάμε τον Μοροζίνι και τον βομβαρδισμό του 1867 και τόσες άλλες αλλοιώσεις, επεμβάσεις… Τζαμί κατά την Τουρκοκρατία, Ορθόδοξος Ναός προγενέστερα…
Η μακέτα του Παρθενώνα είναι η δεύτερη στην ξενάγηση μας, μακέτες θα μου πείτε έχουν σ’ όλα τα μουσεία του κόσμου, ποια η διαφορά στο μουσείο Αφής;
Απαντώ: σε ποιο μουσείο θα βιώσετε την απτική εμπειρία επαφής-μέσω μακέτας- με πολιτισμό αιώνων;
Δεν τελειώνει η ξενάγηση με Ακρόπολη και Παρθενώνα. Ακολουθεί με συνοδεία πάντα αφήγησης περιγραφή του Ζωφόρου, γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα (στο Μ.Α. 1 κομμάτι της Ζωφόρου) στο οποίο γίνετε απτική διερεύνηση για την περιγραφή του θέματος που απεικονίζει η Ζωφόρος δηλαδή την πομπή των Παναθηναίων.(Παναθήναια οι 12ήμερες γιορτές προς τιμή της θεάς Αθηνάς που την 12 ημέρα, ημέρα γενεθλίων της θεάς γινόταν η πομπή προς τον ναό της. Αυτό το θέμα-την πομπή- επέλεξε ο μέγας γλύπτης Φειδίας να αποτυπώσει στη Ζωφόρο που είχε μήκος 160μ. και αποτελείτο από 115 λίθους. Μην ξεχάσομε να κάνομε αναφορά και στο Χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς και την ιστορία του… 2 μακέτες, η Ζωφόρος… κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη θεματική με μια επίσκεψη στην παράπλευρη αίθουσα όπου απτικά ο επισκέπτης διερευνά γνωστά γλυπτά της Ακροπόλεως όπως αντίγραφα 2 κορών, το παιδί του Κριτίου ( Παις Κριτίου) γλυπτό- αριστούργημα του 480 π. Χ., σταθμός στην ιστορία της γλυπτικής-όπως μας λέει η ξεναγός μας-, γιατί για πρώτη φορά εμφανίζεται στην γλυπτική η κίνηση. Το πρωτότυπο βρίσκετε στην Ακρόπολη ενώ αντίγραφο του υπάρχει στο Μουσείο της Βασιλείας στην Ελβετία.
Έχει περάσει πάνω από μισή ώρα σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και η ξεναγός μας μάς οδηγεί στην αίθουσα όπου τρέχει η β’ θεματική, η εξέλιξη της γλυπτικής μέσα στον χρόνο.(ξενάγηση για μη βλέποντες και βλέποντες κανονικά 1 ώρα, στο 2ήμερο, διάρκεια: 30’).
Δεκάδες τα εκθέματα στην αίθουσα, η βόλτα μας ξεκινά από μοναδικό-μιλάμε πάντα για αντίγραφα-,ειδώλιο Κυκλαδικής Τέχνης του 3.500- 2.500 π. Χ., για να φτάσομε τελικά μέχρι και την κλασική εποχή. Θα θαυμάσετε , θα αγγίξετε το άγαλμα του Δία ή Ποσειδώνα του Αρτεμισίου όπου η απελευθέρωση της κίνησης έχει φτάσει πλέον στο απόγειο της και… και… πολλά ακόμα εκθέματα που συνοπτικά με αφή και την αφήγηση της ξεναγού δίνουν στον επισκέπτη νοερά την εικόνα της πορείας της γλυπτικής τέχνης στη χώρα μας μέσα στους αιώνες.
Μοναδική εμπειρία, μοναδικό στη χώρα μας μουσείο Αφής με επισκεψιμότητα και από πολίτες ξένων κρατών. Εμείς που μένομε στην Καλλιθέα;
Οι επισκέψεις (επαναλαμβάνω) και για το δωρεάν διήμερο αλλά και στην κανονική λειτουργία του Μουσείου πάντα και μόνο με ραντεβού.
Είσοδος στην κανονική λειτουργία μόνο 2 Ευρώ. Επομένως όσοι δεν τα καταφέρουν να το επισκεφτούν το δωρεάν 2ήμερο κάποια άλλη μέρα… ας το βάλουν στο πρόγραμμα τους. Στην είσοδο-ισόγειο χώρο- του Μουσείου λειτουργεί εκθετήριο με πρωτότυπα αντικείμενα φτιαγμένα από τους μη βλέποντες μέλη του ΦΤΕ, κι’ αυτό το γράφω για όσους προτιμούν τα δώρα τους να είναι ‘το κάτι άλλο’!
Διεθνής Ημέρα Μουσείων: 18 Μαΐου. Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος το… γιορτάζει 2 μέρες, 18 και 19 του Μάη και:
Λέμε ΝΑΙ στο Μουσείο Αφής
Λέμε ΝΑΙ στον Πολιτισμό.
Να είστε εκεί… και να είναι το Μουσείο Αφής μόνιμη επιλογή σας για επισκέψεις με τους φίλους ή την οικογένεια σας. Στείλτε το άρθρο στους φίλους σας…
– Ευχαριστούμε την ξεναγό κ. Μαριέττα Λάππα, πτυχιούχο της Σχολής Ξεναγών Μουσείων κι Αρχαιολογικών Χώρων Ατόμων με προβλήματα Όρασης καθώς και τον ΦΤΕ για την ενημέρωση.
Τασσώ Γαΐλα
Αρθογράφος – Ερευνήτρια

Πηγή: http://www.kallitheapress.gr/

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης


 Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Μαΐου 2018
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1560
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 80100/οικ. 17630/943
Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν.3846/ 2010 (Α΄66).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08-10-2015 (Β΄ 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ.54051/Δ9.14200/22-11-2016 (Β΄ 3801) υπουργική απόφαση και την αριθμ. οικ.59285/18416/12-12-2017 (Β΄ 4503) υπουργική απόφαση.
7. Τις διατάξεις του ν.3144/2003 (Α΄ 111) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 28 του ν.4038/2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν.4331/2015 (Α΄ 69) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 50 του ν.4430/2016 (Α΄205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».
9. Την πρόταση της Δ/νσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ε.Φ.Κ.Α. και τη γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αρ. 31970/Δ9.9047/15-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΒ7Τ465Θ1Ω-ΧΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις: i) αρ.51073/Δ9.13786/13-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΞΛ465Θ1Ω-9ΤΙ), ii) αρ.273/Δ9.119/5-1-2016 (ΑΔΑ: 6ΚΛΠ465Θ1Ω-Ω48), iii) αρ.8876/Δ9.2832/24-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΥ0465Θ1Ω-4ΔΖ), και iν) αρ. 16953/Δ9.5384/25-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΝΗ465Θ1Ω-ΔΡ4), ν) αρ.23345/Δ9.7333/ 22-5-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΜΝ465Θ1Ω-Ο5Θ) και vi) αρ. 33387/Δ9.11375/8-8-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΛ0465Θ1Ω-ΥΥΒ) υπουργικές αποφάσεις.
10. Τη με αρ. πρωτ. Φ.80000/45219/1864 (ΦΕΚ Β΄ 4591/2017) υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.
11. Τη με αρ. πρωτ. 16315/1297/21-3-2018 Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων (παρ. 5 άρθρο 24 ν.4270/2014, ΦΕΚ Α΄ 143) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.A.A. σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), αποφασίζει:
την αντικατάσταση από τότε που ίσχυσε του Πίνακα Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ΄ ΑΟΡΙΣΤΟΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Πάθηση: Θαλασσαιμία ενδιάμεση και μείζων
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.1 περιπτώσεις 2 και 3
Πάθηση: Αιμοσφαιρινοπάθεια H, C, E, Ο και συνδυασμοί
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.1 περίπτωση 4 και 1.3
Πάθηση: Δρεπανοκυτταρική ομόζυγος μορφή
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.2 περίπτωση 2
Πάθηση: Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.2 περίπτωση 3
Πάθηση: Καρδιακή αμυλοείδωση σταδίου 2 και 3
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.20 περίπτωση 2
Πάθηση: Κληρονομική θρομβοφιλία με μόνιμες βλάβες σε όργανα ή λειτουργική ανεπάρκεια
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.21 περίπτωση 4
Πάθηση: Αιμορροφιλία Α και Β: σοβαρή μορφή
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.24
Πάθηση: Πάσχοντες από έλλειψη παραγόντων πήξεως και συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις που επιμολύνθηκαν κατά τη διάρκεια θεραπείας τους από ηπατίτιδες και λοιπά λοιμώδη νοσήματα
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.24.7
Πάθηση: Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών κυττάρων (αλλογενής)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.25 περίπτωση Γ και Δ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ
Πάθηση: Ομάδα Ι: και οι 6 υποκατηγορίες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.1
Πάθηση: Ομάδα II: υποκατηγορίες 2, 3, 4, 5
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.2
Πάθηση: Ομάδα III: και οι 6 υποκατηγορίες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.3
Πάθηση: Ομάδα V: υποκατηγορίες 1, 2, 3, 5
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.5
Πάθηση: Ομάδα VII: υποκατηγορίες 1, 4
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.7
Πάθηση: Ομάδα VIII: και οι 2 υποκατηγορίες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.8

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Πάθηση: Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας επιπέδου 3
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 3.1

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
Πάθηση: Όγκοι της περιοχής υπόφυσης - υποθαλάμου με διεγχειρητικές επιπλοκές και μη αναστρέψιμες οφθαλμικές και/ή νευρολογικές βλάβες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.4
Πάθηση: Αδενοϋποφυσιακή ανεπάρκεια 4ου επιπέδου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.5
Πάθηση: Αδενοϋποφυσιακή ανεπάρκεια με ανάγκη χορήγησης γλυκό κορτικοειδών εφ΄ όρου ζωής
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.5 επίπεδο 5
Πάθηση: Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (ΣΥΕ) 2ο-3ο επίπεδο
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.16
Πάθηση: Χρόνια φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια (νόσος Addison)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.18
Πάθηση: Αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.19

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πάθηση: Τελικού σταδίου Πνευμονική Ίνωση Πάθηση μη αναστρέψιμη. Ο ασθενής είναι υπό συνεχή χορήγηση οξυγόνου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.2
Πάθηση: Οι χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες μετά το 3ο επίπεδο βαρύτητας μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω σε χρόνια πνευμονική καρδία και αναπνευστική ανεπάρκεια.
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.3
Πάθηση: Σαρκοείδωση τελικού σταδίου σε μόνιμη φαρμακευτική αγωγή με δευτεροπαθή πνευμονική ίνωση τελικού σταδίου ή μόνιμες βλάβες σε άλλα όργανα (καρδιά, νεφροί, οφθαλμοί)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.4
Πάθηση: Αναπνευστική ανεπάρκεια τελικού σταδίου τύπου Ι και II. Ολική πνευμονεκτομή. Σε περίπτωση επιβάρυνσης της αναπνευστικής λειτουργίας, πέραν του 50% της προβλεπόμενης, που αντιστοιχεί στην πνευμονεκτομή, από άλλη νόσο του αναπνευστικού συστήματος, αυτή συναξιολογείται, το δε επιπλέον ποσοστό που προκύπτει προστίθεται στο 50% της πνευμονεκτομής αλλά δίδεται με ορισμένη χρονική διάρκεια. Το επιπλέον ποσοστό αναπηρίας δίδεται εφόρου ζωής όταν και η δεύτερη πάθηση των πνευμόνων προκαλεί κατάσταση μη αναστρέψιμη.
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.7
Πάθηση: Κυστική ίνωση. Σε περίπτωση μόνιμου αποικισμού των βρόγχων από ψευδομονάδα ή μόνιμου επηρεασμού της αναπνευστικής λειτουργίας και η πορεία της νόσου δεν πρόκειται να παρουσιάσει βελτίωση
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.16
Πάθηση: Πνευμονοκονιώσεις τελικού σταδίου (αναπνευστική ανεπάρκεια - χρόνια πνευμονική καρδία)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.17
Πάθηση: Πυριτίαση 3ου επιπέδου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.18
Πάθηση: Μεταμόσχευση πνεύμονα
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: -
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πάθηση: Ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση σοβαρού βαθμού (πίεση πνευμονικής αρτηρίας >70mmΗg) διαγνωσμένη με δεξιό μαρασμό και μετά από διερεύνηση για αποκλεισμό άλλων παθήσεων με επηρεασμό λειτουργικής δεξιάς κοιλίας και πνευμόνων, μετά από δύο κρίσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.3.9
Πάθηση: Σύνδρομο EISENMERGER από οποιαδήποτε πάθηση
Πάθηση: Ανώμαλη εκβολή των πνευμονικών φλεβών - ολική εκβολή των πνευμονικών φλεβών μετά από εγχείρηση με πενιχρά αποτελέσματα (καρδιακή ανεπάρκεια)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.7
Πάθηση: Τετραλογία του FALLOT: μετά την εγχείρηση με μέτρια έως πενιχρά αποτελέσματα (καρδιακή ανεπάρκεια)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.7
Πάθηση: Μετάθεση των μεγάλων αγγείων επί καρδιακής ανεπάρκειας - με κλάσμα εξώθησης <40%
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.7
Πάθηση: Μεταμόσχευση καρδιάς
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.7
Πάθηση: Σοβαρή/προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια ανεξαρτήτως αιτιολογίας (επανεκτίμηση είναι απαραίτητη για 2η φορά στους ασθενείς που αναμένεται βελτίωση μετά από παρέμβαση/θεραπεία)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.7

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πάθηση: Ελκώδης κολίτιδα με ολική κολεκτομή (με ή χωρίς νεολήκυθο) ή εμφάνιση καρκίνου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 7.12 επίπεδο 3
Πάθηση: Νόσος Crohn με εκτεταμένα χειρουργεία (μόνιμη στόμια, εκτεταμένη αφαίρεση λεπτού εντέρου >50 εκ., ολική κολεκτομή, σύνδρομο βραχέος εντέρου, εντερική ανεπάρκεια), βαριά περιεδρική νόσο (πολλαπλά σύνθετα συρίγγια με ενεργότητα) ή εμφάνισης καρκίνου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 7.13 περίπτωση 3
Πάθηση: Μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος εφόσον πληρούνται οι 3 προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ΕΠΠΠΑ
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 7 21
Πάθηση: Μεταμόσχευση ήπατος
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 7.24

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Πάθηση: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος) χωρίς επιπλοκές
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 9.2 περίπτωση Α
Πάθηση: Ομόζυγη οικογενής υπερχοληστερολαιμία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 9.3
Πάθηση: Νόσος Gaucher
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 9.4

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΠΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Πάθηση: Ιχθύαση (οι σοβαρές κλινικές μορφές που δεν ανταποκρίνονται στην τοπική κερατολυτική αγωγή και χρήζουν συστηματικής αγωγής με ρετινοειδή). - Πεταλιώδεις (Lamellar) Ιχθυάσεις, Πομφολυγώδης Ιχθυασική ερυθροδερμία. - Πομφολυγώδης Ιχθύαση του Siemens, Ιχθύαση Υστριξ, Νεογνό Αρλεκίνος
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.5 περίπτωση 1 Q80
Πάθηση: Μελαχρωματική ξηροδερμία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.5 περίπτωση 2
Πάθηση: Συγγενείς Πομφολυγώδεις Επιδερμολύσεις δυστροφικού τύπου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.5 περίπτωση 3
Πάθηση: Νευροϊνωμάτωση και με επιπλοκές μη αναστρέψιμες από άλλα συστήματα
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.5 περίπτωση 4 α και β
Πάθηση: Σύνδρομο Sezary
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.7 C84.1
Πάθηση: Νόσος του Kaposi
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.7 C46
Πάθηση: Σύνδρομο Βασικοκυτταρικού σπίλου (ή Σύνδρομο Gorlin-goltz)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.7 C44
Πάθηση: Ιχθυασιοειδείς Δερματοπάθειες στα πλαίσια συνδρόμων: - Σύνδρομο Refsum, Σύνδρομο Sjoegren-Larsson, Σύνδρομο Dorfman, Σύνδρομο Comel-Netherton. - Σύνδρομο HID, Σύνδρομο KID, Στικτή Χονδροδυσπλασία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.10

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Πάθηση: Μέσου και προχωρημένου σταδίου άνοια
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.1
Πάθηση: Σχιζοφρένεια μετά 10 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.3(Ι)
Πάθηση: Σχιζότυπη διαταραχή μετά 15 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.3(ΙΙ)
Πάθηση: Παραληρητική διαταραχή, παραφρένεια, υποστροφική παρανοειδής μετά 15 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.3 (ΙΙΙ)
Πάθηση: Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή μετά 15 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.3 (IV)
Πάθηση: Διπολική συναισθηματική διαταραχή μετά 12 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.4(Ι)
Πάθηση: Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή μετά 15 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.5 (V)
Πάθηση: Νοητική υστέρηση μετά τα 17 έτη ηλικίας και δύο κρίσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.8
Πάθηση: Διαταραχές αυτιστικού φάσματος μετά τα 17 έτη ηλικίας και δύο κρίσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.9
Πάθηση: Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.12

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (εφόσον το Ποσοστό Αναπηρίας είναι ≥50%)
Α. Μη αναστρέψιμα νευρολογικά νοσήματα με μόνιμο, στατικό (μη εξελικτικό) χαρακτήρα
Πάθηση: Υπολειμματική ημιπάρεση-ημιπληγία (ανεξαρτήτως αιτιολογίας)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.11.1
Πάθηση: Υπολειμματική παραπάρεση-παραπληγία (ανεξαρτήτως αιτιολογίας)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.11.3
Πάθηση: Υπολειμματική τετραπάρεση-τετραπλήγια (ανεξαρτήτως αιτιολογίας)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.11.2
Πάθηση: Δισχιδής ράχη και μηνιγγομυελοκήλη
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.4
Πάθηση: Σύνδρομο Arnold-Chiari
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.4
Πάθηση: Συγγενείς δυσπλασίες εγκεφάλου (μερικές εξ αυτών όπως αγενεσία-δυσγενεσία μεσολοβίου, σχιζεγκεφαλία, σύνδρομο Dandy-Walker, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.4
Πάθηση: Εγκεφαλική παράλυση (όλες οι κλινικές μορφές)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.4
Πάθηση: Συγγενείς μυοτονίες (Thomsen και Becker)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.2
Πάθηση: Δυσμενείς, από πλευράς πρόγνωσης, μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας (πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή, περιπτώσεις δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής), με υπολειμματική κινητική σημειολογία (ημιπάρεση-ημιπληγία, παραπάρεση-παραπληγία, τετραπάρεση-τετραπληγία, παρεγκεφαλιδική συνδρομή, δυστονία, κ.λπ.) με Π.Α. ≥67%, μετά από δύο διετείς κρίσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.5
Β. Χρόνια νευρολογικά νοσήματα με δυνητικά προοδευτικό (εξελικτικό) χαρακτήρα
Πάθηση: Κληρονομικοεκφυλιστικά νοσήματα όπου η εκφύλιση επικρατεί στον περιφερικό κινητικό νευρώνα (προϊούσα νωτιαία μυϊκή ατροφία / προϊούσα προμηκική παράλυση/προμηκονωτιαία μυϊκή ατροφία / προσωπο-ωμο-βραχιόνιος μυϊκή ατροφία/Ωμοπερονιαία μυϊκή ατροφία)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.1
Πάθηση: Κληρονομική κινητική και αισθητική πολυνευροπάθεια (ή περονιαία μυϊκή ατροφία ή νόσος των Charcot-Marie-Tooth)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.3
Πάθηση: Κληρονομική αισθητική νευροπάθεια (νόσος Denny-Brown)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.2
Πάθηση: Οικογενής δυσαυτονομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: -
Πάθηση: Άλλες κληρονομικές νευροπάθειες (νόσος Krabbe, νόσος Refsum, νόσος Fabry, νόσος Tangier, α-βήτα λιποπρωτεϊναιμία)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.4
Πάθηση: Οικογενής σπαστική παραπληγία (νόσος Strumpell-Lorrain)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.5
Πάθηση: Πλαγία μυατροφική σκλήρυνση (ή νόσος του κινητικού νευρώνα ή νόσος του Charcot)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.6
Πάθηση: Νωτιαίο-παρεγκεφαλιδικές αταξίες (Friedreich, SCA, κ.λπ., βλέπε νευρολογικές παθήσεις)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.7
Πάθηση: Νόσος Parkinson μέσου σταδίου και σοβαρότερη
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.8
Πάθηση: Άτυπα (επαυξημένα, Parkinson Plus) Παρκινσονικά σύνδρομα (προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση, ατροφία πολλαπλών συστημάτων, κ.λπ.,βλέπε νευρολογικές παθήσεις)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.8
Πάθηση: Χορεία του Huntington
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.8
Πάθηση: Γενικευμένη Ιδιοπαθής Δυστονία (DYT 1)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.8
Πάθηση: Ηπατοφακοειδική εκφύλιση (νόσος Wilson)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.8
Πάθηση: Άνοιες (Alzheimer, αγγειακή, μικτή, μετωποκροταφική, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.9
Πάθηση: Νευροϊνωμάτωση (νόσος Von Recklinhausen)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.3
Πάθηση: Οζώδης σκλήρυνση (νόσος Bourneville)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.3
Πάθηση: Μηνιγγοπροσωπική αγγειωμάτωση (νόσος Sturge-Weber-Rendu)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.3
Πάθηση: Υπομελάνωση του Ito
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.3
Πάθηση: Παραγκεφαλικο-αμφιβληστροειδή αιμογγειοβλαστωμάτωση (σύνδρομο von HIPPEL-LINDAU)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.3
Πάθηση: Επιληπτικές εγκεφαλοπάθειες της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας (βλέπε νευρολογικές παθήσεις)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.6.Α
Πάθηση: Συγγενείς εγκεφαλικές δυσπλασίες (μερικές εξ αυτών, όπως φλοιώδεις ετεροτοπίες, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.4
Πάθηση: Μυϊκές δυστροφίες (Duchenne και Becker, ζωνιαίες, προσωποωμοβραχιόνια, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.1
Πάθηση: Μυοτονικές δυστροφίες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.2
Πάθηση: Κληρονομικές μεταβολικές μυοπάθειες (νόσος Pompe, νόσος Me Ardle, νόσος Tamil, ανεπάρκεια καρτιτίνης, ανεπάρκεια καρνιτίνης-παλμιτικής τρανσφεράσης, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.4
Πάθηση: Συγγενείς μυοπάθειες (μυοπάθεια με κεντρικό μόρφωμα, μυοπάθεια με ραβδία νημαλίνης, κεντροπυρηνική μυοπάθεια, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.6
Πάθηση: Μιτοχονδριακές μυοπάθειες (προϊούσα εξωτερική οφθαλμοπληγία, Σύνδρομο Kearns-Sayre, MELAS, MERRF, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.7
Πάθηση: Μυασθένεια Gravis, μετά από δύο συνεχόμενες διετείες κρίσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.1

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Πάθηση: Μόνιμες παραμορφώσεις μεγάλου μέρους της Σ.Σ. και κατάργηση της κινητικότητας της (συγγενείς ανωμαλίες, αγκυλοποιητική σπονδυλίτις, κ.λπ.) που δεν επιδέχονται περαιτέρω διόρθωσης ή βελτίωσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 13.1
Πάθηση: Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω ή/και κάτω άκρων
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 13.3
Πάθηση: Εγκατεστημένες παραλύσεις/διατομές νεύρων άνω ή/και κάτω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβισμοί κ.λπ. επεμβάσεις) (περιλαμβάνονται η περιγεννητική ή τραυματική παράλυση βραχιονίου πλέγματος, η εγκεφαλική παράλυση, η υπολειμματική μεταπολιομυετιδική συνδρομή, καταστάσεις μετά από τραυματισμούς, κ.α.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 13.3
Πάθηση: Μόνιμες, μη διορθούμενες παραμορφώσεις άκρων χειρών που επηρεάζουν τη συλληπτική ικανότητα (ρευματοειδής ή άλλη αρθρίτιδα, εγκαύματα, κ.α.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 13.3
Πάθηση: Συγγενείς ή αναπτυξιακές ανωμαλίες, ατροφία ή απλασία δομών του μυοσκελετικού, που δεν επιδέχονται διόρθωση, χειρουργική ή άλλη (π.χ. αρθρογρύπωση)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 13.5

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΤΩΝ - ΡΙΝΟΣ - ΛΑΡΥΓΓΑ
Πάθηση: Αμφοτερόπλευρη κώφωση
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14
Πάθηση: Υπολειμματική ακοή μονόπλευρα με ετερόπλευρη κώφωση
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14
Πάθηση: Ολική γλωσσεκτομή
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14
Πάθηση: Δυσκινησία γλώσσας (μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου άμφω)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14
Πάθηση: Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου άμφω
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14
Πάθηση: Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14
Πάθηση: Υποπλασία προσώπου με απώλεια υπερώας, ζυγωματικού οστού, με ευρεία επικοινωνία με τη ρινική κοιλότητα
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Πάθηση: Μόνιμη γαστροστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 15.1 παρ. 3
Πάθηση: Μόνιμη ειλεοστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 15.1 παρ. 4
Πάθηση: Μόνιμη κολοστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 15.1 παρ. 5
Πάθηση: Ακρωτηριασμοί
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 15
Πάθηση: Νεφρική ανεπάρκεια
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 16.1
Πάθηση: Μόνιμη ουρητηροστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 16
Πάθηση: Μόνιμη νεφροστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 16

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
Πάθηση: Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17
Πάθηση: Γλαύκωμα τελικού σταδίου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17
Πάθηση: Ωχροπάθεια τελικού σταδίου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17
Πάθηση: Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια τελικού σταδίου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17
Πάθηση: Οπτικοπάθεια τελικού σταδίου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17
Πάθηση: Δυστροφίες κερατοειδούς μη αναστρέψιμες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17

ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Πάθηση: Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος Νόσος 4ου επιπέδου κατάταξης και απαραίτητα με εγκατεστημένες και μη αναστρέψιμες βλάβες μείζονος οργάνου, π.χ. προσβολή νεφρών (σπειραματονεφρίτιδα, νεφρωσικό σύνδρομο, νεφρική ανεπάρκεια), Κ.Ν.Σ. (οργανικό ψυχοσύνδρομο, επιληψία, αγγειακό επεισόδιο, εγκάρσια μυελίτιδα), πνευμόνων (πνευμονική υπέρταση, πνευμονική ίνωση), καρδίας και αγγείων
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.1
Πάθηση: Συστηματικό σκληρόδερμα Διαγνωσμένη νόσος με βαριά δερματική προσβολή, μόνιμες παραμορφώσεις και μη αναστρέψιμη προσβολή εσωτερικών οργάνων
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.2 παρ. 1
Πάθηση: Προσομοιάζοντα με συστηματικό σκληρόδερμα σύνδρομα (Scleroderma like Syndromes). Σπάνια τοξικά σύνδρομα από επαγγελματική έκθεση, χρήση ουσιών, νοθευμένα έλαια, φάρμακα και σπάνια γενετικά σύνδρομα (προγεροντικά σύνδρομα, σύνδρομο σκληρού δέρματος (progeroid disorders, skiff skin syndrome)) με μη αναστρέψιμη ίνωση δέρματος ή εσωτερικών οργάνων
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.2 παρ. 2
Πάθηση: Δερματομυοσίτιδα - Πολυμυοσίτιδα. Διαγνωσμένη νόσος με τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: - Νόσος μη βελτιούμενη (ανθεκτική στη θεραπευτική αγωγή) με βαριά δερματική ή και μυϊκή προσβολή και λειτουργική έκπτωση, - Σε περιπτώσεις δερματομυοσίτιδας, ανθεκτική στη θεραπευτική αγωγή βαριά μικροαγγειοπάθεια, παρουσία εκτεταμένων ασβεστώσεων ή και συγκάμψεων, - Μη αναστρέψιμη προσβολή εσωτερικού οργάνου, - Μόνος με υπολειμματική βλάβη από το μυϊκό σύστημα
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.3
Πάθηση: Χρόνιες φλεγμονώδεις αρθρίτιδες. Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Ψωριασική αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα και λοιπές οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες (Εντεροπαθητική αρθρίτιδα, Σύνδρομο Reiter, μη Ακτινολογική Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα). Διαγνωσμένη νόσος με τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: - Νόσος με εγκατεστημένες παραμορφώσεις περιφερικών αρθρώσεων και δυσλειτουργίες. - Νόσος με νευρολογικές διαταραχές, π.χ. υπεξαρθρήματα αυχενικών σπονδύλων, περιφερική νευρίτιδα, κ.α. - Νόσος με σοβαρή μη αναστρέψιμη εξωαρθριτική προσβολή. - Σε άτομα με αξονική σπονδυλαρθρίτιδα, νόσος με προσβολή της σπονδυλικής στήλης και σοβαρό περιορισμό κινητικότητας αυτής ή και επίσημο περιοριστικό αναπνευστικό σύνδρομο ή και επιπλοκές από το καρδιαγγειακό
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.4
Πάθηση: Πρωτοπαθείς συστηματικές αγγειίτιδες. (Γιγαντοκυτταρική-κροταφική αρτηρίτιδα Takayasu, Οζώδης πολυαρτηρίτιδα, Νόσος Kawasaki, Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Wegener), Ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Churg-Strauss), IgA αγγειίτιδα (πορφύρα Henoch-Schönlein), Νόσος Αδαμαντιάδη-Bechet΄s, σύνδρομο Cogan). Διαγνωσμένη νόσος με τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: Βαριά ή μη αναστρέψιμη προσβολή οποιουδήποτε εσωτερικού οργάνου όπως π.χ. τύφλωση σε κροταφική αρτηρίτιδα ή νόσο Αδαμαντιάδη-Bechet΄s, χρόνια νεφρική ή αναπνευστική ανεπάρκεια σε αγγείιτιδες μικρού και μέσου μεγέθους αγγείων ή προσβολή Κ.Ν.Σ.
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.5
Πάθηση: Σύνδρομο SJOGREN. Διαγνωσμένη νόσος με τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: - Νόσος με βαριά οφθαλμική προσβολή και εγκατεστημένη οφθαλμική βλάβη (π.χ. βαριά ξηροφθαλμία με έλκη κερατοειδούς, οπτική νευροπάθεια). - Νόσος με σοβαρή συστηματική προσβολή (π.χ. αγγειίτιδα, προσβολή αιμοποιητικού, ήπατος, πνεύμονα, κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος, νεφρίτιδα)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.6
Πάθηση: Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο. Νόσος που πληροί τα διαγνωστικά κριτήρια με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις ανθεκτικές στη θεραπευτική αγωγή ή και μη αναστρέψιμη συστηματική προσβολή (π.χ. Α.Ε.Ε., κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18 7
Πάθηση: Οστεοπόρωση με σοβαρές επιπλοκές, ήτοι: - Νόσος με πολλαπλά κατάγματα σπονδυλικών σωμάτων και νευρολογικές διαταραχές ή - Νόσος με κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού που ο ασθενής δεν δύναται να υποβληθεί χειρουργική επέμβαση με αποτέλεσμα μόνιμη απώλεια κινητικότητας ή - Νόσος με βαριές οστικές παραμορφώσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.10
Πάθηση: Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (ΝΙΑ). - Νόσος με εγκατεστημένες παραμορφώσεις περιφερικών αρθρώσεων και δυσλειτουργίες. - Νόσος με σοβαρή ή μη αναστρέψιμη εξωαρθρική προσβολή (π.χ. τύφλωση)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.12

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Πάθηση: ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική κάθαρση
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 19.5
Πάθηση: Μεταμόσχευση νεφρού
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 19.7

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Νεόπλασμα σταδίου IV με απομακρυσμένες μεταστάσεις έχοντας εξαντλήσει όλες τις θεραπευτικές λύσεις, υπό παρηγορητική θεραπεία
ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Η πρώτη υγειονομική κρίση των ασθενών με σπάνια πάθηση θα έχει διάρκεια 5-10 έτη. Στη δεύτερη κρίση, όσα κρίνονται μη αναστρέψιμα (από πλευράς δυσλειτουργίας και κλινικής σημειολογίας) και με βαρύτητα Π.Α 67% και άνω να κρίνονται επ΄αόριστον (εφ΄ όρου ζωής κρίση).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1/1/2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για κατ’ αναλογίαν εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 που αφορά τυφλούς συνταξιούχους που εργάζονται και στους τυφλούς του άρθρου 29 του ιδίου νόμου που έχουν υποβάλει αίτημα για χορήγηση προσωρινής σύνταξης και εξακολουθούν να εργάζονται, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας.

Ύστερα από τελευταία εγκύκλιο του Υφυπουργού κοινωνικών ασφαλίσεων Τάσου Πετρόπουλου, αίρεται η ασάφια για τους βαριά ανάπηρους συνταξιούχους που εργάζονται, και διευκρινίζεται πως όσοι απ' αυτούς ανάπηροι λαμβάνουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας και εργάζονται, δεν έχουν μείωση στη σύνταξή τους.
Τα ίδια όμως πρόσωπα, όταν υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση και συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι την έκδοσή της, δε λαμβάνουν την προσωρινή σύνταξη για το διάστημα της εργασίας τους αυτής.
Οι δύο ρυθμίσεις δε συνάδουν και είναι ανακόλουθες και αντιφατικές.
Ορθώς επισημαίνει το πρόβλημα η εθνική ομοσπονδία τυφλών με έγγραφό της στον πιο πάνω Υφυπουργό.
Το έγγραφο της ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για κατ’ αναλογίαν εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 που αφορά τυφλούς συνταξιούχους που εργάζονται και στους τυφλούς του άρθρου 29 του ιδίου νόμου που έχουν υποβάλει αίτημα για χορήγηση προσωρινής σύνταξης και εξακολουθούν να εργάζονται, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας.
Αξιότιμε κύριε  Υφυπουργέ,
Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ζητά να αντιμετωπιστούν με το ίδιο πνεύμα του νόμου οι τυφλοί συνταξιούχοι του άρθρου 20 και οι αιτούμενοι προσωρινής σύνταξης του άρθρου 29 του Ν.4387/2016 για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας.
Συγκεκριμένα, ενώ στους τυφλούς συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα τον Ν.612/77, καθώς και με διατάξεις που παραπέμπουν σ΄ αυτόν, δίδεται η δυνατότητα να εργάζονται και να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους,  με βάση το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 και την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο Φ.80000/οικ.12151/274/2018, στους τυφλούς του άρθρου 29 του ίδιου νόμου οι οποίοι υποβάλουν αίτημα για συνταξιοδότηση και για έκδοση προσωρινής σύνταξης, επειδή εργάζονται, σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο Σ40/35/568570/30-04-2018, απαγορεύεται να εκδοθεί προσωρινή σύνταξη για το λόγο αυτό.
Κύριε Υφυπουργέ, είναι καταφανής η αναντιστοιχία των δύο άρθρων ως προς την αντιμετώπιση τυφλών της ίδια κατηγορίας, ήτοι συνταξιούχων και εν δυνάμει συνταξιούχων που εργάζονται, και για το λόγο αυτό ζητούμε να αρθεί άμεσα η ως άνω αδικία.

 

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης κατά τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης


 Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης κατά τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541
e-mail: eoty@otenet.gr
www.eoty.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9977/12-12-1932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ &
ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ & ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΑNΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-5245001, 210-5228333, 210-5228365, 210-5245578  FAX: 210-5222112
e-mail: pab@otenet.gr
web site: www.pst.gr
Αθήνα, 09/05/2018
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 507/275
ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας
Προς:
1) Πρόεδρο ΟΑΣΑ κο Αν. Ταστάνη
2) Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΑΣΑ κο Ι. Σκουμπούρη
Κοιν.:
1) Ε.Σ.Α.μεΑ.
2) Σωματεία – μέλη Ε.Ο.Τ.
Θέμα: Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης κατά τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), και το σωματείο-μέλος της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ.) διαμαρτύρονται έντονα για την απαράδεκτη ταλαιπωρία που υφίστανται οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν για τη μετακίνησή τους τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ως προς τη λειτουργία του συστήματος αναγγελίας στάσεων εντός των οχημάτων, αλλά και την αναγγελία προσέλευσής τους κατά την αναμονή των συναδέλφων στις υπαίθριες στάσεις, καθώς και την ηλεκτρονική κάρτα ελεύθερης μετακίνησης.
Συγκεκριμένα, πολλοί οδηγοί των μέσων μη σταθερής τροχιάς, καίτοι επανειλημμένα έχουν δεχτεί παράπονα από συναδέλφους, ηθελημένα δεν θέτουν σε λειτουργία τη συσκευή αναγγελίας των στάσεων ή χαμηλώνουν υπερβολικά την ένταση της εκφώνησης, με την δικαιολογία βλάβης των μεγαφώνων, σε σημείο που να μη γίνεται κατανοητή από τους επιβάτες, και δη εκείνους με προβλήματα όρασης ή βαρήκοους ή άτομα τρίτης ηλικίας που δεν είναι σε θέση να αναγνώσουν την οθόνη. Πολλές φορές δε, ούτε καν η οθόνη είναι σε λειτουργία, προκειμένου να τη διαβάσει ο διπλανός από τον τυφλό επιβάτης, ώστε να τον ενημερώσει σε ποια στάση κατευθύνονται.
Επίσης, επιβάλλεται να βρεθεί οριστική λύση για την εφάπαξ επαναφόρτιση της ηλεκτρονικής κάρτας ελεύθερης μετακίνησης ετησίως, δεδομένου ότι η επαναφόρτιση απαιτεί αντικειμενικά τη σύμπραξη εταίρου βλέποντος προσώπου, γεγονός που δεν είναι πάντα εφικτό.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ζητάμε να μας ορίσετε άμεσα συνάντηση, προκειμένου να σας αναλύσουμε και δια ζώσης το μέγεθος των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με σκοπό να εξευρεθεί οριστική λύση.
Με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Για το Γενικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Τ.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γιαλλούρης
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Τσαβαλιά