Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Σαν σήμερα: Απώλεια για τη μουσική ο θάνατος του Γιώργου Θέμελη στις 22 Ιουνίου 1997


 Σαν σήμερα: Απώλεια για τη μουσική ο θάνατος του Γιώργου Θέμελη στις 22 Ιουνίου 1997
Την Κυριακή [22 Ιουνίου 1997) έφυγε από τη ζωή ο πολυβραβευμένος 82χρονος πιανίστας Γιώργος Θέμελης, χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Λίγες μέρες πριν τον θάνατό του, είχε εισαχθεί στη Γενική Κλινική Αθηνών όπου διαπιστώθηκε η νόσος και υποβλήθηκε σε εγχείρηση.
Αν και τυφλός, εκ γενετής, ο Γ. Θέμελης ήταν εξαίρετος, διεθνώς αναγνωρισμένος, δεξιοτέχνης του πιάνου. Η αναπηρία του δε στάθηκε εμπόδιο στο να ακολουθήσει από παιδί αυτό που πολύ αγάπησε: τη μουσική. Από τριών ετών ό,τι άκουγε το μετέφερε στο πιάνο, ενώ τις πρώτες νότες τις έμαθε με τη μέθοδο Μπράιγ. Σπούδασε στο Ωδείο Παρισίων, το οποίο μάλιστα εξαιτίας του προχώρησε στην αλλαγή του κανονισμού του, ώστε να γίνονται δεκτοί και τυφλοί. Το 1936 τιμήθηκε με το βραβείο του ίδιου ωδείου και από τότε ξεκίνησε η καριέρα του με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Είχε βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Το τελευταίο του ρεσιτάλ το έδωσε το 1995 στο Ηρώδειο.

Πηγή: Εφημερίδα «Ριζοσπάστης»

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Απόφαση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017»


 Απόφαση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ι
Πληρ.: Σ. Νάνη
Τηλ.: 2131516278
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΑΘΗΝΑ, 14/6/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ: οικ. 27219/4809
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και το άρ. 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. (Α΄145)
4. Την αριθμ. οικ. 3535/Δ9.1215/26-01-2017(ΦΕΚ 212/Β/30.01.2017, τροποποίηση της υπ’αριθμ.49223/Δ913322/4.11.2015 (ΦΕΚ 2423/Β/11-11-2015) απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα …»,
5. Τις διατάξεις του Ν.4444/2016 (ΦΕΚ234/Α/2016) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
6. Την υπ’ αριθ. 2/96747/ΔΠΓΚ/15-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017» (ΑΔΑ: ΩΜΚΧΗ-773).
7. Την υπ’αριθ.Δ6/Α/Φ1/οικ.57264/3226/14-12-2016 (ΑΔΑ:6ΡΥ3465Θ1Ω-Ε5Ν) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης <Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης…….………>.
8. Την αριθμ. Δ6/Φ1/Α/15266/778/06-04-2017 έγγραφο της Δ/νσης προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών <Ποσοστά Διάθεσης Πιστώσεων> του Υπουργείου μας.
9. Το αριθμ. Δ24β/Γ.Π.οικ.23238/579-22.05.2017 Αίτημα Διατάκτη από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας.
10. Την αριθμ. Δ6/Φ1/Α9926/513/27.03.2017 Απόφαση <Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού>.
11. Το γεγονός ότι το ποσοστό διάθεσης της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Δεσμεύουμε πίστωση ύψους δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ (19.191.121,00 €) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικού φορέα 33-220 και κωδικού αριθμού εξόδου (ΚΑΕ) 2733 οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με τους συγκοινωνιακούς φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ (19.191.121,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα 33, Ειδικό Φορέα 220 και ΚΑΕ 2733 πίστωσης και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 4 του ΠΔ 80/2016. Καταχωρήθηκε με α/α 44442 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: Μηδέν (0)
Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας
Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ημερομηνία: 1/6/2017

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/


 

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ξυδάκη για την απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας


 Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ξυδάκη για την απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας
19/06/2017

Με το νόμο 3996 και το άρθρο 42 αυτού, όσοι συνταξιούχοι που έπαιρναν το επίδομα απολύτου αναπηρίας εργάζνταν, εξαιρούντο από τις μειώσεις των συντάξεών τους. Δυστυχώς ο νόμος 4387 δεν περιέλαβε καμία εξαίρεση των βαριά αναπήρων από τις μειώσεις αυτές. Ελπίζω να γίνει δεκτό το αίτημα του βουλευτή, που είναι και δικό μας αίτημα, και οι συνταξιούχοι με βαριές αναπηρίες που παίρνουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας να έχουν τη δυνατότητα χωρίς μείωση των συντάξεών τους να εργάζονται, με διάταξη αντίστοιχη του άρθρου 42 του νόμου 3996.
Μανώλης Μπασιάς


ΕΠΙΚΑΙΡΗ  ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κ. Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΜΑ: «Απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας»
Με βάση το άρθρο 20 του Ν.4387/2016, (ΦΕΚ 85/12-05-2016) σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και αναλαμβάνουν εργασία, οι ακαθάριστες συντάξιμες αποδοχές -κύριες και επικουρικές- καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται. Επιπλέον για το διάστημα αυτό καταβάλλονται εκ μέρους τους και ασφαλιστικές εισφορές.
Το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο είχε προβλέψει ότι οι συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας που είχαν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/77 καθώς και οι συνταξιούχοι που έπαιρναν εξωϊδρυματικό επίδομα (τετραπληγικοί, παραπληγικοί) δεν θα υφίσταντο τις «κυρώσεις» που προέβλεπαν οι νόμοι, στις περιπτώσεις που αναλάμβαναν εργασία ή αυτοαπασχολούνταν μετά την έναρξη της συνταξιοδότησης.
Το γεγονός ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν εξαιρεί αυτή την ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού προκαλεί σοβαρά εμπόδια στην αξιοπρεπή διαβίωση των μελών της. Με δεδομένη επιπλέον τη μείωση των συντάξεων τους -η οποία εξάλλου έγινε και στο γενικό πληθυσμό- ένας συνταξιούχος αναπηρίας πολλές φορές καλείται αναγκαστικά να έχει επιπλέον κάποια έσοδα που θα λειτουργούν ως συμπλήρωμα του εισοδήματός του, ώστε να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες της αναπηρίας του.
Σημειώνεται ότι ως εργασία μπορεί να νοηθεί -για παράδειγμα- ακόμη και η συγγραφή ενός βιβλίου ή άλλες δραστηριότητες και απασχολήσεις που ενδέχεται να αποφέρουν στον συνταξιούχο με αναπηρία συμβολικό μόνο εισόδημα.
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
- Προτίθεται να εξαιρέσει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τους συνταξιούχους με αναπηρία, ώστε να δύνανται αυτοί να απασχοληθούν για συμπλήρωση του εισοδήματός τους, τουλάχιστον ως ένα ύψος πρόσθετων αποδοχών από την απασχόλησή τους;

Ο ερωτών  Βουλευτής
Ξυδάκης Νικόλαος

Πηγή: http://www.syriza.gr/ 

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

«Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%)».


«Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών
με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης
Σχολής Καλών Τεχνών (καθ' υπέρβαση του αριθ-
μού εισακτέων σε ποσοστό 5%)».
    Αριθμ.  Φ.151/89341  /Α5
(5)
    Τροποποίηση    της    με    αριθμ.    Φ.151/17475/
Β6/2014  υπουργικής  απόφασης  (ΦΕΚ  358  Β ́) 
«Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών
με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης
Σχολής Καλών Τεχνών (καθ' υπέρβαση του αριθ-
μού εισακτέων σε ποσοστό 5%)».
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
    Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ ́ της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α ́) «Ενιαίο Λύκειο,
πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του
από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001
(ΦΕΚ 90 Α ́).
2.  Τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  35  του 
ν.  3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ́) «Ρύθμιση θεμάτων του πα-
νεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης και άλλες διατ
άξεις», όπως τροποποιήθηκε
με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ  193  Α ́)  και  την  παρ.  2  του  άρθρου  έκτου  του 
ν.  4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α ́), συμπληρώθηκε με το άρθρο
7 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α ́) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α ́).
3.  Τις  διατάξεις  της  υπ'  αριθ.  Φ.151/2995/Β6/2010 
(ΦΕΚ 55 Β ́) υπ’ απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδα-
στών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστι-
κών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» όπως
τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.151/152/Α5/2015
(ΦΕΚ 69 Β ́).
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι-
κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Την έκφραση πρότασης- εισήγησης της Συνέλευσης
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (συνεδρία 22.11.2016)
όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο (συνεδρία
02.02.2016).
6. Το π.δ. 125/2016 « Διορισμός Υπουργών , Αναπλη-
ρωτών. Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210 Α ́).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νο-
μοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα  κυβερνητικά 
όργανα  όπως  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο  του 
π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98- Α) κατ' εφαρμογή της οποίας
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
8. Την Φ1/Α/633/87552/Β1/25-05-2017 εισήγηση της
Προϊσταμένης  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  2 
«Ανακοίνωση  ειδικών  εξετάσεων»,  της  με  αρ.  πρωτ. 
Φ.151/17475/Β6/2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 358 Β ́)
«Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σο-
βαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
(καθ'  υπέρβαση  του  αριθμού  εισακτέων  σε  ποσοστό 
5%)» ως εξής:
«1. Οι ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των καλλι-
τεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με σοβαρές παθή-
σεις για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών
Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. διενεργούνται από 1η Δεκεμβρίου
έως και 10 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Οι αιτήσεις και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμ-
ματεία  του  Τμήματος  Εικαστικών  Τεχνών  της  Σχολής 
Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. από 5 Νοεμβρίου έως και 20
Νοεμβρίου εκάστου έτους.»
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Μαρούσι, 29 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Για την πλήρη ενημέρωσή σας αναρτούμε και την αρχική απόφαση του 2014

Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Φ.151/17475/Β6
Έτος: 2014
ΦΕΚ: Β 358 20140214
Τέθηκε σε ισχύ: 14.02.2014
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ημ.Υπογραφής: 07.02.2014
Τίτλος
Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%).
Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 5 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ. Α'/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α'). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ. Α'/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/τ. Α'/2013) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α'/2013). 3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.151/2995/Β6/2010 (ΦΕΚ 55/τ. Β'/25.1.2010) Υπ. Απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών». 4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 5. Την έκφραση γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 31.10.2013) όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο (συνεδρία 14.11.2013). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 90595/05.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1667/τ. Β'/05-07-13) απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 ΦΕΚ 98-Α) κατ' εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις
Κείμενο Αρθρου
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρ. 35 του Ν. 3794/2009 (Α' 156) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α' 193) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α' 268) και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Αρθρο: 2
Τίτλος Αρθρου
Ανακοίνωση ειδικών εξετάσεων
Κείμενο Αρθρου
1. Οι ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών διενεργούνται μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, εκάστου έτους.
2. Η ανακοίνωση με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Αρθρο: 3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους
Κείμενο Αρθρου
1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, υποβάλλονται από τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών και είναι τα εξής:
α) αίτηση συμμετοχής (έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία), β) τίτλος σπουδών,
γ) δύο (2) μικρές φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου, δ) πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση, ε) επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο που επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επιδεικνύει πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.
3. Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων
Κείμενο Αρθρου
1. Οι ειδικές εξετάσεις διενεργούνται από Επταμελή Επιτροπή Εξετάσεων, από καθηγητές του Τμήματος, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και σε περίπτωση απουσίας ή έλλειψης του ο αρχαιότερος από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας).
2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται στις ειδικές εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
3. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
4. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών, της Σχολής Καλών Τεχνών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει απαρτία όταν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία.
6. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, καθορίζει τα θέματα, ορίζει τους επιτηρητές, επιλαμβάνεται και επιλύει οποιοδήποτε θέμα ανακύψει σχετικά με τις εξετάσεις, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί και καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Εισιτήριες δοκιμασίες
Κείμενο Αρθρου
1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α' έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν ένα (1) έως δύο (2) εικαστικά έργα, από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου και προσκομίζουν φάκελο με σχετική εργασία, μέχρι κατ' ανώτερο όριο 15 έργα την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί και με μειωμένη οπτική οξύτητα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.
2. Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τον τρόπο, τον τόπο και την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων.
3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια, οι πινακίδες καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον επιτηρητή τα έργα του προς βαθμολόγηση.

Αρθρο: 6
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτηρητές Εξετάσεων
Κείμενο Αρθρου
1. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του διοικητικού προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών των κλάδων ΠΕ, TE και ΔΕ, ο αριθμός και η ορισμός των οποίων γίνεται από τον Πρύτανη.
2. Οι Επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων.

Αρθρο: 7
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους
Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του υποψηφίου λόγω ασθένειας, μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια των εξετάσεων για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα ίσο με τις ημέρες απουσίας.
2. Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.
3. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην ίδια αίθουσα μόνο μετά από κοινή συμφωνία και έγκριση του Επιτηρητή.
4. Κατά την είσοδο των εξεταζόμενων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζόμενων σύμφωνα με το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίων» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Διεξαγωγή εξετάσεων
Κείμενο Αρθρου
1. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα προς βαθμολόγηση έργα του καθώς και μικρό αδιαφανή φάκελο στον οποίο περιέχεται κάρτα με τα στοιχεία του και τον αριθμό των έργων του.
Στη συνέχεια ο Επιτηρητής παρουσία του υποψηφίου ελέγχει τα στοιχεία του υποψηφίου, κλείνει και τους δυο φακέλους, επικολλά τον μικρό στο μεγαλύτερο και τους μονογράφει.
2. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Αρθρο: 9
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχία διαγωνιζομένων
Κείμενο Αρθρου
1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών.
2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους, και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων.
3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται από την Επιτροπή Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Αρθρο: 10
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Βαθμολόγηση των έργων
Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υποψηφίων, σε κλίμακα από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).
2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, διαιρούμενο διά του αριθμού των μελών αυτής.
4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού, που είναι σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.
7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων.

Αρθρο: 11
Ημ/νία: 14.02.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής
Κείμενο Αρθρου
1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία για εγγραφή εντός της προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης.
2. Εκείνοι που δεν μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυπέρβλητου κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.
3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Απόφαση υφυπουργού Πετρόπουλου με ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ.

Απόφαση υφυπουργού Πετρόπουλου με ΘΕΜΑ:
Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑTA Α΄ & Β΄
Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κωδικας : 10110 Αθήνα
Fax : 2103368148
Τηλέφωνα : 2131516774, -777, 2103368157
(μισθωτοί ιδιωτικού τομέα)
2131516746, -748, -778
(μισθωτοί δημόσιου τομέα &
αυτοαπασχολούμενοι)
E-mail  :  proasf@ypakp.gr
 Η ταυτότητα του υπογράφοντος είναι άγνωστηΥπεγράφη από INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Χρόνος: 2017.06.16 10:08:44 +03'00' Αιτία: Θέση: Athens
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2017 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6
Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/οικ.7262/Δ15.110


Προς: ΕΤΕΑΕΠ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
α. Γραφείο Διοικητή
Φιλελλήνων 13 -15, 10557 Αθήνα
β. Αυτοτελές Τμήμα
Υποστήριξης Ασφάλισης & Παροχών
Σταδίου 24, 10561 Αθήνα

Κοιν.: 1. ΕΦΚΑ
Γραφείο Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8, 10241 Αθήνα
2. Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Σταδίου 29, 10110 ΑθήναΘΕΜΑ:
Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ.
Σχετ.:
Η Φ80020/οικ.26308/Δ15.476/30.6.2016 (ΑΔΑ: ΩΤΝ4465Θ1Ω-ΣΕΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου μας.

Σε συνέχεια της (α) σχετικής εγκυκλίου μας και με αφορμή ερωτήματα που έχετε υποβάλει στο Υπουργείο, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) ως προς τον υπολογισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, διευκρινίζονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 96 παρ. 1 του ν.4387/2016, εφαρμόζονται σε όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται στο ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) από 1.1.2015 και εφεξής, με έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1.1.2015 και μετά.
Συνεπώς, σε όσες από τις ανωτέρω αιτήσεις έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης, πριν ή μετά την ισχύ του ν. 4387/2016, με βάση το προγενέστερο νομικό πλαίσιο, οι αποφάσεις αυτές είναι μη νόμιμες και πρέπει να αναθεωρηθούν οίκοθεν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που τις εξέδωσαν. Σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζονται όπως οι νομίμως εκδοθείσες καταβαλλόμενες ή καταβλητέες την 12.5.2016 επικουρικές συντάξεις, οι οποίες αναπροσαρμόζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και της ΥΑ οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605).
2. Αιτήσεις, όμως, συνταξιοδότησης (γήρατος-αναπηρίας-θανάτου) που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 και μετά, και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών
διατάξεων η καταβολή της σύνταξης ανατρέχει σε χρόνο πριν την 1.1.2015, κρίνονται ως προς τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης με βάση το ισχύον κατά την έναρξη καταβολής της σύνταξης προγενέστερο νομικό πλαίσιο. Η σύνταξη, στη συνέχεια, αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του ν.4387/2016 και της Υπουργικής Απόφασης οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6
3. Αιτήσεις συνταξιοδότησης με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι οποίες κατατέθηκαν μέχρι και την 31.12.2014 και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων η έναρξη καταβολής της σύνταξης αρχίζει μετά την 1.1.2015, κρίνονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση το προγενέστερο νομικό πλαίσιο και, στη συνέχεια, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του ν.4387/2016 και της Υπουργικής Απόφασης οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605).
4. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξης (λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας), είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση, είτε η απόφαση αυτή εκκρεμεί, το ποσό της σύνταξης καθορίζεται με βάση το νομικό πλαίσιο που ισχύει κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής της, κατ’ ανάλογη εφαρμογή με τα ισχύοντα στον φορέα κύριας ασφάλισης (άρθρο 94 ν. 4387/2016). Ως εκ τούτου, εφόσον το απαιτούμενο για συνταξιοδότηση όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1.1.2015 και, συνεπώς, η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την ημερομηνία αυτή, η σύνταξη υπολογίζεται (ή επανυπολογίζεται μετά τη λήξη της αναστολής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Κατ’ αντιστοιχία, επίσης, με τον κύριο φορέα ασφάλισης στη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, κριτήριο για το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ως προς τον υπολογισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, εκτός εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν έχει διακοπεί η εργασία, οπότε κριτήριο είναι η ημερομηνία διακοπής της εργασίας του ασφαλισμένου.
Στις περιπτώσεις παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 νομικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης, ανεξάρτητα εάν η σχετική αίτηση για την εκ νέου κρίση από τα ΚΕ.Π.Α. υποβλήθηκε πριν ή μετά την 1.1.2015. Σε περίπτωση, όμως, που προκύπτει διακοπή της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η σύνταξη επαναχορηγείται μετά την 1.1.2015, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο. Ομοίως, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος μετά την 1.1.2015, ο υπολογισμός της σύνταξης γήρατος γίνεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο.
6. Στις περιπτώσεις αιτήσεων μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου του Ταμείου, διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός της σύνταξης των δικαιοδόχων μελών πραγματοποιείται με βάση τα ποσοστά σύνταξης που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.
7. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, διευκρινίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου (13.5.2016) το πρώην ΕΤΕΑ και από 1.1.2017 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο αυτό, και παύει να χορηγεί λοιπές
παροχές πλην της επικουρικής σύνταξης, όπως έξοδα κηδείας, επίδομα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου-τέκνων). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6
Αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12.5.2016 κρίνονται με βάση το προϊσχύον νομικό πλαίσιο (καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις), ενώ η προσαύξηση της σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων παύει να χορηγείται σε όσους η σύνταξή τους υπολογίζεται με τον νέο τρόπο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016.
8. Αναφορικά, τέλος, με τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 42 παρ. 5 περ. βα του ν.4052/2012, όπως ισχύει, θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας, μετά την τροποποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων με προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου μας.Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου
3. Γραφείo κας Γενικής Γραμματέως ΚΑ
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών Κοιν. Ασφάλισης,
& Οικον. Υπηρεσιών
5. Όλες τις Δ/νσεις & αυτοτελή τμήματα της ΓΓΚΑ
6. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών
7. Δ/νση Οικον. Εποπτείας & Επιθεώρησης Ν.Π.
8. Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού &
Υπηρεσιών -ΙΡΙΔΑ
9. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
Τμήματα Α΄ & Β΄ (3 αντίγραφα)
Ο Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναστάσιος Πετρόπουλος 

Μειωμένες επικουρικές για όσους υπέβαλαν αίτηση μετά την 1/1/2015 |

kathimerini.gr
Μειωμένες επικουρικές για όσους υπέβαλαν αίτηση μετά την 1/1/2015 | Ελληνική Οικονομία
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
3 λεπτά

Μειωμένες επικουρικές συντάξεις επιφυλάσσει για χιλιάδες ασφαλισμένους η αναθεώρηση όλων των συνταξιοδοτικών αποφάσεων του Επικουρικού Ταμείου Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) που κατατέθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, ακόμη κι αν εκδόθηκαν πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, τον Μάιο του 2016, όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.
Μάλιστα, το έγγραφο παρότι προβλέπει την αναθεώρηση, πιστοποιεί και την αδυναμία έκδοσης των συγκεκριμένων επικουρικών συντάξεων και προαναγγέλλει νομοθετική ρύθμιση.
Αναλυτικά, εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας χαρακτηρίζει «μη νόμιμες» τις αποφάσεις που εκδόθηκαν με βάση το προγενέστερο νομικό πλαίσιο και ξεκαθαρίζει πως πρέπει να αναθεωρηθούν.
Και αυτό, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου ορίζει ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού, που οδηγεί σε χαμηλότερες συντάξεις, ισχύει για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται στο ΕΤΕΑΕΠ από 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, με έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1/1/2015 και μετά.
Στην απόφαση τονίζεται επίσης, ότι αιτήσεις συνταξιοδότησης (γήρατος - αναπηρίας - θανάτου) που έχουν μεν υποβληθεί στο ΕΤΕΑΕΠ από 1/1/2015 και μετά, όμως βάσει διατάξεων η καταβολή της σύνταξης ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη του 2015, κρίνονται ως προς τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης με βάση το προγενέστερο του νόμου Κατρούγκαλου καθεστώς. Στη συνέχεια βέβαια, επιβάλλονται και στις συγκεκριμένες συντάξεις, οι μειώσεις που επιβλήθηκαν το καλοκαίρι του 2016.
Το ίδιο ισχύει και για αιτήσεις συνταξιοδότησης με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι οποίες κατατέθηκαν μέχρι και την 31/12/2014 και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων η έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης αρχίζει μετά την 1/1/2015.
Ειδικά για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξης (λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας), είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση είτε η απόφαση αυτή εκκρεμεί, το ποσό της σύνταξης καθορίζεται με βάση το νομικό πλαίσιο που ισχύει κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής της.
Συνεπώς, εφόσον το απαιτούμενο για συνταξιοδότηση όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1/1/2015 και, συνεπώς, η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την ημερομηνία αυτή, η σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, ή επανυπολογίζεται μετά τη λήξη της αναστολής.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αιτήσεων μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, ο υπολογισμός της σύνταξης των δικαιοδόχων μελών πραγματοποιείται με βάση τα ποσοστά σύνταξης που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων.
Κλείσιμο προβολής ανάγνωσης
Ρυθμίσεις τυπογραφίας
Αφήγηση
 

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Αξημέρωτα, με το δρεπάνι


Αξημέρωτα, με το δρεπάνι
Γραμματα Aναγνωστων
Αξημέρωτα, με το δρεπάνι
Κύριε διευθυντά
Οταν ήμουν μικρό παιδί, βοηθούσα τους γονείς μου στις αγροτικές εργασίες. Το χωράφι ήταν το δεύτερο σπίτι μας. Ολες οι δραστηριότητες με το χέρι. Το καλοκαίρι πολλές φορές κοιμόμασταν το βράδυ εκεί για να ξυπνήσουμε πολύ πρωί την άλλη ημερα και να θερίσουμε το σιτάρι με το δρεπάνι. Τώρα, συνταξιούχος πλέον, έφερα εκεί τα βήματά μου για να ζήσω παλιές στιγμές. Ομως βρήκα μέσα τους μνηστήρες με τη στολή της Δασικής Υπηρεσίας. Εδώ, μου είπαν, είναι δάσος. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Ούτε να κόψεις δύο κλαδιά για να ζεσταθείς.  Εμεινα κατάπληκτος! Ευτυχώς την οργή και τη λύπη μου απάλυνε η είδηση ότι και το αεροδρόμιο του Ελληνικού είναι δάσος. Αφού στη χώρα μας τα αεροπλάνα προσγειώνονταν σε δάση, είναι επόμενο ότι όλα τα παράλογα μπορεί να συμβούν. Ακομη και να μου δεσμεύσουν αυθαίρετα την πατρική μου περιουσία.  Ο Θεός σώζοι την Ελλάδα.