Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Οκτωβρίου 2013 «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013 «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
«Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».
Του Μανώλη Μπασιά
Αναρτούμε σήμερα τμήματα από την εγκύκλιο του Υπουργού Ναυτιλίας
«Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».
που ενδιαφέρουν τους αναπήρους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πειραιάς, 27-09-2013
Αριθ.Πρωτ.: 3332.12/10/13
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη - Πύλη Ε 1 Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς Τηλέφωνο : 210 4191495 / 210 4064258 E-mail    : dths@yen.Rr - dep@yen.Rr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».
ΣΧΕΤ.: α) Ο Νόμος 3709/2008 «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'213/14-10-2008) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 35 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α'102/29-04-2013). β) Ο Κανονισμός (EE) 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές μεταφορές», γ) Η Αριθ. 3332.12/05/13/14-06-2013 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός των διαδικασιών υποβολής παραπόνων των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές, του περιεχομένου, του ειδικού εντύπου παραπόνων, καθώς και της διαχείρισης αυτής (ΦΕΚ Β'1453/14-06-2013).
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1.1    Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών προς τις Λιμενικές Αρχές και η ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού (EE) 1177/2010 και την εναρμόνιση του Νόμου 3709/2008 (ΦΕΚ Α'213/14- 10-2008) με την προαναφερόμενη κοινοτική νομοθεσία.
1.2    Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του Νόμου 3709/2008 καθορίστηκε το νομικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του επιβάτη στις τακτικές θαλάσσιες ενδομεταφορές. Τον Νόμο 3709/2008 ακολούθησε η έκδοση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (Council), του Κανονισμού (EE) 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές, γενικότερα. Οι διατάξεις του Νόμου 3709/2008 βρίσκονταν, σε σημαντικό βαθμό, εντός του πλαισίου των διατάξεων του Κανονισμού (EE) 1177/2010. Ωστόσο, ο Κανονισμός (EE) 1177/2010 διαφοροποιούνταν: α) στα ποσά των αποζημιώσεων των επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων-διακοπής δρομολογίων με υπαιτιότητα του μεταφορέα, β) στην καθιέρωση παροχής δωρεάν συνδρομής σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα από τους μεταφορείς και από τους φορείς εκμετάλλευσης των λιμενικών τερματικών σταθμών και γ) στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής του σε υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών πέρα από τις τακτικές θαλάσσιες ενδομεταφορές (άρθρο 2 του Κανονισμού (EE) 1177/2010). Με το άρθρο 35 του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α'102/29-04- 2013) και την Αριθ. 3332.12/05/13/14-06-2013 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των διαδικασιών υποβολής παραπόνων των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές, του περιεχομένου του ειδικού εντύπου παραπόνων, καθώς και της διαχείρισης αυτών» (ΦΕΚ Β'1453/14-06-2013), πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις του Νόμου 3709/2008 ώστε αυτός να εναρμονιστεί με τις επιταγές της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας και να διασφαλιστεί η εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 1177/2010 για τις
υπόλοιπες περιπτώσεις θαλάσσιων μεταφορών, όπως αυτές ορίζονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.
2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2.1    Ο Νόμος 3709/2008, όπως ισχύει, εφαρμόζεται μόνο στα δρομολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2932/2001, πλοία. Ο Κανονισμός (EE) 1177/2010 εφαρμόζεται και: α) Στις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, συμπεριλαμβανομένης και της κρουαζιέρας, όταν η επιβίβαση και η αποβίβαση πραγματοποιείται μεταξύ ελληνικών και κοινοτικών λιμένων, β) στις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, συμπεριλαμβανομένης και της κρουαζιέρας, όταν η επιβίβαση πραγματοποιείται σε ελληνικό λιμένα και η αποβίβαση σε λιμένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και γ) στις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, όταν η επιβίβαση πραγματοποιείται σε λιμένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αποβίβαση σε ελληνικό λιμένα, με την προϋπόθεση όμως ότι η υπηρεσία εκτελείται από κοινοτικό μεταφορέα.
2.3    Η νομική ισχύς των δικαιωμάτων-υποχρεώσεων των επιβατών, των μεταφορέων και των φορέων εκμετάλλευσης των λιμενικών τερματικών σταθμών αρχίζει από τη χρονική στιγμή έκδοσης του εισιτηρίου στον επιβάτη ή την απόδειξη μεταφοράς οχήματος. Κανένα δικαίωμα-υποχρέωση δεν υφίσταται αν ο επιβάτης δεν είναι κάτοχος αποκόμματος εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
2.4    Καμία απαίτηση από τον επιβάτη δεν μπορεί να θεμελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση δρομολογίου που οφείλεται σε λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας, δυσμενών καιρικών συνθηκών, παροχή βοήθειας σε πρόσωπα ή πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο, εξυπηρέτησης έκτακτων μεταφορικών αναγκών και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος κατ' εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας ή εντολών της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
3. ΟΡΙΣΜΟΙ
3.1    Στο άρθρο 2 του Νόμου 3709/2008 (σημείο αναφοράς των ορισμών), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έννοια του «ατόμου με αναπηρία» ή «ατόμου με μειωμένη κινητικότητα». Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι επιβάτες των οποίων η κινητικότητα είναι μειωμένη, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (μόνιμης ή προσωρινής) ή διανοητικής κινητικότητας ή ηλικίας. Συνεπώς, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δεν πρέπει να περιορίζονται κατά την στενότερη έννοια της πιστοποίησής τους με ισχύουσες αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή αρμόδιας διοικητικής αρχής ή ασφαλιστικού φορέα.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
4.1    Στα άρθρα 4 έως 13 του Νόμου 3709/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζονται τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες ακτοπλοϊκές ενδομεταφορές, το ύψος των χρηματικών αποζημιώσεων καθώς και η δυνατότητα επιπλέον παροχών όπως τροφή και κατάλυμα, στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από την περίσταση. Ο επιβάτης με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δικαιούται, επιπλέον των υπολοίπων δικαιωμάτων του ως επιβάτης, τη δωρεάν μεταφορά κάθε απαραίτητου εξοπλισμού ή βοηθήματος που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή του και δωρεάν μεταφορά συνοδού εφόσον ο μεταφορέας το απαιτήσει.
4.2    Τα περισσότερα από τα παραπάνω δικαιώματα στις τακτικές θαλάσσιες ενδομεταφορές είναι απόρροια των ίδιων δικαιωμάτων που προβλέπει ο Κανονισμός (EE) 1177/2010 σε αντίστοιχες διατάξεις του (άρθρα 7 έως 21) και για τις υπόλοιπες θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του.
4.3    Παρά ταύτα, κατ' εφαρμογή σχετικών διατάξεων του Νόμου 3709/2008 και μόνο στις ακτοπλοϊκές ενδομεταφορές, ο επιβάτης δύναται επίσης: α) να τροποποιεί το εισιτήριο του (άρθρο 4 παρ.ΐγ), β) να ακυρώνει, υπό προϋποθέσεις, και να του επιστραφεί το σύνολο ή μέρος της αξίας του εισιτηρίου του (άρθρο 4 παρ.ΐβ). Επιπλέον, ο επιβάτης που έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (σύμφωνα με την απαραίτητη πιστοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Νόμου 3709/2008, όπως ισχύει) δικαιούται έκπτωση 50% επί της τιμής του καταβληθέντος ναύλου για όλες τις θέσεις επιβατών και 50% έκπτωση εφόσον μεταφέρει αναπηρικό Ι.Χ.Ε. όχημα. Επίσης, δικαιούται έκπτωση 50% επί του ναύλου του συνοδού του υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος πάσχει από παραπληγία ή τύφλωση ή νοητική αναπηρία ή αυτισμό ή σύνδρομο Down.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
5.1    Στο άρθρο 14 του Νόμου 3709/2008 προβλέπεται μία σειρά από υποχρεώσεις του επιβατικού κοινού οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την ευταξία και την ασφάλεια επί του πλοίου. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην υποχρέωση του επιβάτη να δίνει είτε κατά την ηλεκτρονική κράτηση είτε κατά την έκδοση του εισιτηρίου του, τα ακριβή και αληθή προσωπικά του στοιχεία, προκειμένου ο μεταφορέας ή ο εκδότης του εισιτηρίου του να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή ακύρωσης του δρομολογίου. Επίσης, οι επιβάτες υποχρεούνται να ελέγχουν την ορθότητα των αναγραφόμενων στα εισιτήριά τους στοιχείων. Στην περίπτωση που ο επιβάτης δεν επιθυμεί να χορηγήσει, κατά την κράτηση ή έκδοση του εισιτηρίου του, τα προσωπικά του στοιχεία, τότε θα πρέπει να καταχωρείται σχετική παρατήρηση από τον εκδότη στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων και Αποδείξεων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.) και να συμπληρώνεται σχετικό χωρίο της ηλεκτρονικής φόρμας.
5.2    Επίσης, οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν με θαλάσσιες μεταφορές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (EE) 1177/2010 και του Νόμου 3709/2008, όπως ισχύει, υποχρεούνται να ενημερώσουν τον εκδότη του εισιτηρίου ή τον μεταφορέα για την περίπτωση εξυπηρέτησης σε θέματα προσβασιμότητας στο χώρο του λιμένα ή το πλοίο, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την παροχή της συνδρομής και να βρίσκονται σε προκαθορισμένο σημείο τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου (παράγραφος 1 άρθρου 11 του Κανονισμού (EE) 1177/2010 και παράγραφος 12 του άρθρου 14 του Νόμου 3709/2008).
9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
9.3    Με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις παροχής κάθε βοήθειας σε άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα ή σε άτομα που χρήζουν ειδική φροντίδα όπως βρέφη, μικρά παιδιά και τους συνοδούς τους, εγκύους, ηλικιωμένα πρόσωπα, με συνεχείς συστάσεις προς τα πρόσωπα που έχουν οριστεί στο πλοίο για την παροχή βοήθειας προς τα άτομα αυτά και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, όπου απαιτείται, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος με την αναφορά στο νομικό πλαίσιο και τις οδηγίες αποσκοπεί στη διευκόλυνσή σας και δεν υποκαθιστά την κείμενη νομοθεσία για τα δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
Τα άτομα, με αναπηρία, άνω του 80%, δικαιούνται έκπτωση 50%, επί του ναύλου. Η ίδια έκπτωση χορηγείται, στο συνοδό του ανάπηρου, εφόσον ο ανάπηρος πάσχει, από συγκεκριμένες αναπηρίες καθώς και στο αναπηρικό όχημα. Οι επιβάτες, με αναπηρία, δικαιούνται την παροχή δωρεάν συνδρομής, στα λιμάνια, στην επιβίβαση και αποβίβαση καθώς και πάνω στο πλοίο.
Σύμφωνα, με τον νόμο 3709/2008 και τις επόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:
Μεταφορέας είναι όποιος παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς.
Επιβάτης είναι ο χρήστης των υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς.
Εκδότης είναι αυτός, που εκδίδει εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων.
"Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς" είναι η σύμβαση μεταξύ του μεταφορέα ή/και του εκδότη και του επιβάτη, με την οποία ο μεταφορέας αναλαμβάνει, κατά περίπτωση, την υποχρέωση μεταφοράς του επιβάτη, των αποσκευών του και του οχήματός του, στον τόπο προορισμού και η οποία αποδεικνύεται, με την έκδοση του εισιτηρίου, στον επιβάτη ή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος.
"Ναύλος" είναι το χρηματικό ποσό, που αναγράφεται, στο εισιτήριο, χωρίς τις κρατήσεις, υπέρ τρίτων και το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)
"Εισιτήριο" είναι το έγκυρο έγγραφο, που χρησιμεύει, ως αποδεικτικό της σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς και το οποίο έχει οποιαδήποτε μορφή αναγνωρίζει η ελληνική νομοθεσία (π.χ. ηλεκτρονική).
Δικαιώματα επιβατών
1. Ο μεταφορέας πρέπει να μας παρέχει τη θέση ή την καμπίνα, στο συγκεκριμένο πλοίο και ταξίδι, που αναγράφεται, στο εισιτήριο μας. Σε περίπτωση, που δεν μπορεί να μας τα παράσχει, δικαιούμαστε:
Ή να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας και να μας επιστραφεί ο ναύλος καθώς και να μας δοθεί αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου.
Ή να ταξιδέψουμε, σε θέση κατώτερη, από αυτήν, που πληρώσαμε, λαμβάνοντας αποζημίωση το διπλάσιο της διαφοράς των δυο ναύλων.
Ή να ζητήσουμε να ταξιδέψουμε, σε θέση ανώτερη, από αυτήν, που πληρώσαμε, καταβάλλοντας το μισό της διαφοράς των δυο ναύλων. Εάν, όμως, ο μεταφορέας, μόνος του, μας προσφέρει ανώτερη θέση, τότε, δε δικαιούται να εισπράξει τη διαφορά.
2. Εάν θελήσουμε να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας, δικαιούμαστε, εφόσον επιστρέψουμε το σώμα:
Επιστροφή του μισού ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 12 ώρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.
Επιστροφή του 75% του ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 7 ημέρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.
Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 14 ημέρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου. Επίσης, δικαιούμαστε τα ίδια, ανεξάρτητα, από τον χρόνο ακύρωσης, όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται, εγγράφως.
Να τροποποιήσουμε το εισιτήριό μας, για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον υπάρχουν θέσεις, χωρίς, όμως να δικαιούμαστε επιστροφή τυχόν διαφοράς ναύλων, εφόσον ζητήσουμε την αλλαγή 48 ώρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.
Για να ισχύουν τα παραπάνω, πρέπει να ενημερώσουμε, γραπτά, τον εκδότη των εισιτηρίων. Για να επιστρέψουμε ή να αλλάξουμε το εισιτήριό μας, πρέπει να απευθυνθούμε, στον εκδότη ή στο ναυτικό πράκτορα του μεταφορέα ή στον εκπρόσωπο του.
3. Τα άτομα, με αναπηρία, άνω του 80%, δικαιούνται έκπτωση 50%, επί του ναύλου. Η ίδια έκπτωση χορηγείται, στο συνοδό του ανάπηρου, εφόσον ο ανάπηρος πάσχει, από συγκεκριμένες αναπηρίες καθώς και στο αναπηρικό όχημα. Οι επιβάτες, με αναπηρία, δικαιούνται την παροχή δωρεάν συνδρομής, στα λιμάνια, στην επιβίβαση και αποβίβαση καθώς και πάνω στο πλοίο.
4. Μπορούμε να μεταφέρουμε χειραποσκευές, μέχρι 50 κιλά. Για επιπλέον βάρος, πληρώνουμε επιπλέον ναύλο. Τα άτομα, με μειωμένη κινητικότητα, δεν πληρώνουν, για επιπλέον βάρος, αν αυτό προέρχεται, από τον εξοπλισμό, που διευκολύνει την κίνησή τους.
Ο μεταφορέας ευθύνεται, για τυχόν φθορά, απώλεια των αποσκευών μας, μόνο εάν τις έχουμε παραδώσει, για φύλαξη και έχουμε λάβει την σχετική απόδειξη. Σε περίπτωση, που ο μεταφορέας ζητήσει να τοποθετήσουμε τις αποσκευές μας, σε συγκεκριμένο χώρο, πρέπει να μας δώσει τη σχετική απόδειξη και αναλαμβάνει την ευθύνη, για τυχόν απώλεια, ή καταστροφή. Ο μεταφορέας ευθύνεται, για τη φθορά, ή απώλεια εξοπλισμού ατόμων, με αναπηρία, εφόσον η ζημιά οφείλεται, σε δική του υπαιτιότητα.
5. Αν το πλοίο καθυστερήσει να αποπλεύσει, από υπαιτιότητα του μεταφορέα (βλάβη ή ζημιά), μπορούμε:
Αν η καθυστέρηση είναι πάνω από 90 λεπτά:
Ή να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας και να μας επιστραφεί όλο το αντίτιμο.
Η να μείνουμε, στο πλοίο και να ταξιδέψουμε, είτε με το ίδιο πλοίο ή με άλλο, με έξοδα και μέριμνα του μεταφορέα. Δικαιούμαστε, επίσης, ελαφρά γεύματα και αναψυκτικά.
Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από 4 ώρες:
Ο μεταφορέας πρέπει να μας παράσχει γεύμα και κατάλυμα, στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αυτό εφικτό και είναι αναγκαία η         διανυκτέρευση ή οι διανυκτερεύσεις. Η μεταφορά του επιβάτη, από το λιμάνι, στο ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο, στο λιμάνι, γίνεται, με έξοδα του μεταφορέα. Το κόστος κάθε διανυκτέρευσης ορίζεται, στα 80ευρώ και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, στις 3, κατ’ ανώτατο όριο.
Δικαιούμαστε χρηματική αποζημίωση 25% επί της τιμής του εισιτηρίου, ή κάποια άλλη παροχή, που θα συμφωνήσουμε, με τον μεταφορέα, εφόσον προωθηθούμε, στον προορισμό μας, με το ίδιο, ή άλλο πλοίο, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα και η καθυστέρησή μας είναι:
1 ώρα, για διαδρομή, μέχρι και 4 ώρες
2 ώρες, για διαδρομή, από 4 ώρες, μέχρι και 8 ώρες
3 ώρες, για διαδρομή, από 8 ώρες, μέχρι και 24 ώρες
6 ώρες, για διαδρομή, άνω των 24 ωρών
Αν η καθυστέρηση είναι διπλάσια, από τις 3 παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δικαιούμαστε αποζημίωση 50% της τιμής του εισιτηρίου.
Το δικαίωμα αποζημίωσης το ασκούμε, στο λιμάνι αναχώρησης, ή άφιξης του πλοίου.
Εάν, 24 ώρες, από την ώρα του προγραμματισμένου απόπλου, δεν προωθηθούμε, στον προορισμό μας, με μέριμνα του μεταφορέα, δικαιούμαστε αποζημίωση το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη και επιστροφή του ναύλου, για το όχημά μας.
6. Εάν, κατά τη διάρκεια του πλου, ή σε κάποιο ενδιάμεσο λιμάνι, το πλοίο πάθει βλάβη ή ζημιά, με υπαιτιότητα του μεταφορέα, μπορούμε:
Ή να διακόψουμε το ταξίδι μας και να μας επιστραφεί η διαφορά του εισιτηρίου, για το υπόλοιπο κομμάτι της διαδρομής και για τον επιβάτη και για το όχημα. Ή να συνεχίσουμε το ταξίδι μας: Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούμαστε αποζημίωση 25%, επί της τιμής του εισιτηρίου, ή κάποια άλλη παροχή της τιμή του εισιτηρίου, ή κάποια άλλη παροχή, όταν φτάσουμε, στον προορισμό μας, με καθυστέρηση:
1 ώρα, για διαδρομή, μέχρι και 4 ώρες
2 ώρες, για διαδρομή, από 4 ώρες, μέχρι 8 ώρες
3 ώρες, για τη διαδρομή, από 8 ώρες, μέχρι 24 ώρες
6 ώρες, για τη διαδρομή, πάνω από 24 ώρες
Δικαιούμαστε αποζημίωση 50%, επί της τιμής του εισιτηρίου, όταν οι παραπάνω αναφερόμενοι χρόνοι καθυστέρησης είναι διπλάσιοι.
Εάν το ταξίδι μας διακοπεί, σε ενδιάμεσο λιμάνι, λόγω ζημιάς, ή βλάβης του πλοίου και δεν προωθηθούμε, στον τελικό μας προορισμό, με ευθύνη και δαπάνη του μεταφορέα, δικαιούμαστε:
Δωρεάν τροφή, για όλο το διάστημα, μέχρι να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.
Κατάλυμα, στο πλοίο, ή σε ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό και υπάρχει ανάγκη διανυκτέρευσης.
Δωρεάν μεταφορά, προς και από  το ξενοδοχείο.
Η ανώτατη τιμή, για κάθε διανυκτέρευση ορίζεται, στα 80 ευρώ και ο ανώτατος αριθμός διανυκτερεύσεων ορίζεται, στις 3.
Η άσκηση των δικαιωμάτων μας, για καθυστέρηση, ή ακύρωση του ταξιδιού, σε ενδιάμεσο λιμάνι, γίνεται, σε έγγραφο, που υποχρεούται να μας δώσει ο μεταφορέας.
7. Αν χάσουμε το πλοίο ανταπόκρισης, που θα μας πήγαινε, στον προορισμό μας, εξαιτίας καθυστέρησης ή διακοπής προηγούμενου δρομολόγιου και έχουμε στα χέρια μας το εισιτήριο, πρέπει να ενημερώσουμε το μεταφορέα, ο οποίος πρέπει να μας προωθήσει, στον τελικό προορισμό μας, με δικά του έξοδα και μέριμνα. Δικαιούμαστε, επίσης, γεύματα. Τέλος, δικαιούμαστε και κατάλυμα, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που ισχύουν, για τη διακοπή του ταξιδιού, σε ενδιάμεσο λιμάνι.
8. Αν απαγορευτεί ο απόπλους, λόγω καιρού, μπορούμε:
Ή να μείνουμε, στο πλοίο, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
Ή να ακυρώσουμε το ταξίδι μας και να μας επιστραφεί ο ανάλογος ναύλος.
Ή να αλλάξουμε την ημερομηνία του ταξιδιού
9. Αν ακυρωθεί το ταξίδι μας, με ευθύνη του μεταφορέα, μπορούμε να ζητήσουμε αποζημίωση, η οποία θα καλύπτει κάθε ζημιά, που πιστεύουμε ότι έχουμε υποστεί. Εάν ο μεταφορέας δε συμφωνεί, στο ύψος της αποζημίωσης, τη διαφορά θα λύσουν τα δικαστήρια της έδρας του μεταφορέα, σύμφωνα με το άρθρο 682 του Κ.Π.Δ. Δεν έχουμε δικαίωμα αποζημίωσης, εάν:
Ο μεταφορέας μας ενημερώσει 12 ώρες, πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση και μας προωθήσει, στον προορισμό μας, με άλλο μέσο, το οποίο θα αναχωρεί το πολύ 12 ώρες, μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση.
Ο μεταφορέας μας ενημερώσει μια βδομάδα, πριν την αναχώρησή μας και μας επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου.
10. Εάν ακυρωθεί το ταξίδι μας, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου, μπορούμε:
Ή να ακυρώσουμε το ταξίδι μας και να πάρουμε πίσω, το αντίτιμο του εισιτηρίου μας.
Ή να συμφωνήσουμε να προωθηθούμε, στον προορισμό μας, με έξοδα και φροντίδα του μεταφορέα, μέσα σε 24 ώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεταφορέας πρέπει να μας παράσχει τροφή. Επίσης, πρέπει να μας παράσχει και κατάλυμα. Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις, για την καθυστέρηση απόπλου.
Εάν δε θελήσουμε να ακυρώσουμε το ταξίδι μας και ο μεταφορέας δε μπορεί να εξασφαλίσει την προώθησή μας, στον προορισμό μας, μέσα σε 24 ώρες, πρέπει να μας αποζημιώσει, με το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη.
Εάν έχουμε εισιτήριο, με επιστροφή, δικαιούμαστε την επιστροφή και του αντίτιμου του εισιτηρίου επιστροφής.
11. Εάν έχουν εκδοθεί υπεράριθμα εισιτήρια, ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να αρνηθεί, δηλαδή να μην επιτρέψει την επιβίβαση, σε ορισμένους επιβάτες.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεταφορέας πρέπει να αναζητήσει εθελοντές, οι οποίοι δέχονται να μη ταξιδέψουν, με αντάλλαγμα κάποιες παροχές, που συμφωνούν, με το μεταφορέα και επιπλέον τη μεταφορά τους, στον προορισμό τους, με δαπάνη του μεταφορέα. Αν δε βρεθούν αρκετοί εθελοντές, ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος, για λόγους ασφάλειας, να μην επιτρέψει, σε κάποιους επιβάτες, να ταξιδέψουν. Σε αυτήν την περίπτωση, δικαιούμαστε:
Ή να αποζημιωθούμε, με το τριπλάσιο του ναύλου του επιβάτη.
Ή να μεταφερθούμε, στον τελικό μας προορισμό, με φροντίδα και έξοδα του μεταφορέα, ο οποίος θα μας παράσχει και τροφή. Επιπλέον, πρέπει να μας παράσχει και κατάλυμα, σε ξενοδοχείο, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις, που ισχύουν, για την καθυστέρηση του απόπλου. Τέλος, σε αυτήν την περίπτωση, δικαιούμαστε να αποζημιωθούμε, με το ποσό του ναύλου επιβάτη.
12. Για καταγγελίες και παράπονα, κατά τη διάρκεια του πλου, μπορούμε να απευθυνόμαστε, στον αρμόδιο αξιωματικό του πλοίου. Μετά το πέρας του ταξιδιού, μπορούμε να απευθύνουμε, στον εκδότη του εισιτηρίου μας, ή στο μεταφορέα, ή στις Λιμενικές αρχές.
13. Για να τροποποιήσουμε το εισιτήριό μας, ή να εισπράξουμε το αντίτιμο εισιτηρίου, ή ναύλου, ή την αποζημίωσή μας, πρέπει να απευθυνθούμε, στον εκδότη του εισιτηρίου, ή στο ναυτικό πράκτορα του μεταφορέα. Η καταβολή γίνεται, σε μετρητά (με τραπεζική εντολή ή με επιταγή γίνεται, μόνο εφόσον συμφωνεί ο επιβάτης), μέσα σε 7 ημέρες, από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου και εφόσον παραδώσουμε το σώμα του εισιτηρίου ή το απόκομμά του.
14: Ο μεταφορέας πρέπει να:
Παρέχει τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, χωρίς διακρίσεις.
Παρέχει τη θέση ή την καμπίνα, που αναγράφεται, στο εισιτήριο.
Αναγράφει, στο εισιτήριο, το πλοίο, το ταξίδι, την ημερομηνία, και την ώρα αναχώρησης. Πριν την παράδοση του εισιτηρίου, ο εκδότης του πρέπει να μας ενημερώσει και προφορικά, για τα στοιχεία αυτά, καθώς και για την ώρα άφιξης.
Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
Ανακοινώνει, δημόσια, τα δρομολόγια και την εκτέλεσή τους.
Ενημερώνει όσους έχουνε δώσει στοιχεία επικοινωνίας, κατά την έκδοση του εισιτηρίου, για τυχόν ακύρωση, αλλαγή, καθυστέρηση των δρομολογίων. Το αργότερο 30 λεπτά, μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, πρέπει να ενημερώνει τους επιβάτες, στους λιμενικούς σταθμούς, για την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης.
Ανακοινώνει, με οπτικές και ηχητικές αναγγελίες, στα ελληνικά και στα αγγλικά, μέσα στο πλοίο, τυχόν καθυστερήσεις καθώς και το χρόνο και την αιτία τους.
Σε περίπτωση καθυστέρησης ή διακοπής ταξιδιού, απώλειας ανταπόκρισης και ακύρωσης του ταξιδιού, δίνει δωρεάν συνδρομή, σε άτομα μειωμένης κινητικότητας.
Ενημερώνει, πριν την έκδοση του εισιτηρίου, για τις τιμές και τις τυχόν εκπτώσεις, καθώς και τις συνθήκες πρόσβασης, στα λιμάνια.
Διαθέτει υπηρεσίες διαχείρισης παραπόνων-καταγγελιών.
Ανακοινώνει, με οπτικά και ηχητικά μέσα πριν τον πρώτο σταθμό, τις διαδικασίες παραπόνων.
Τοποθετεί, σε εμφανές σημείο, στο πλοίο και στα εκδοτήρια εισιτηρίων, πίνακα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων. Ο πίνακας αυτός μπορεί μετά από αίτημα του επιβάτη, να διατεθεί, σε γραφή Braille, ή με μεγάλη γραμματοσειρά, στην είσοδο του πλοίου.
Μην εκδίδει εισιτήρια, για δρομολόγια, που δεν έχουν εγκριθεί, από την αρμόδια αρχή.
Ενημερώνει την αρμόδια αρχή, για τις τιμές των εισιτηρίων του, το αργότερο 3 ημέρες, από την έναρξη ισχύος τους.
Μην αυξάνει την τιμή του εισιτηρίου, για το οποίο έγινε ηλεκτρονική κράτηση, στο διάστημα, που μεσολαβεί, από την κράτηση, έως την πληρωμή και παραλαβή του.
Ενημερώνει, για τις χρεώσεις των αποσκευών.
Μην αρνείται την κράτηση θέσεων, εφόσον είναι διαθέσιμες και την έκδοση εισιτηρίων, εκτός και αν πρόκειται, για αποδεδειγμένα επικίνδυνο πρόσωπο, για την ασφάλεια του πλοίου και των επιβατών.
Οι μεταφορείς μπορούν να ορίσουν ελάχιστο χρηματικό όριο, κάτω από το οποίο δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Το όριο αυτό δε μπορεί να υπερβαίνει τα 6 ευρώ
15. Και οι επιβάτες, όμως, έχουμε υποχρεώσεις. Πρέπει, λοιπόν, να:
Βρισκόμαστε, στο πλοίο, μισή ώρα, πριν τον απόπλου.
Βρισκόμαστε, στο λιμάνι, μια ώρα, πριν τον απόπλου, εάν έχουμε όχημα.
Δείχνουμε το εισιτήριο μας, όταν μας το ζητούν και να καταλαμβάνουμε τη θέση μας ή την καμπίνα, που γράφει το εισιτήριό μας.
Βάζουμε τις ογκώδεις αποσκευές μας, στους ειδικούς χώρους και όχι στους διαδρόμους του πλοίου.
Ακολουθούμε τις οδηγίες των υπεύθυνων του πλοίου, για την ασφάλεια, την καθαριότητα και την ησυχία.
Τηρούμε τους κανονισμούς του πλοίου.
Μην τοποθετούμε τα πράγματά μας, σε θέσεις των άλλων επιβατών.
Μην παραμένουμε, στο χώρο των οχημάτων.
Μην κουβαλάμε επικίνδυνες ύλες.
Δίνουμε, κατά την κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου μας τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας μας. Εάν δε θέλουμε να δώσουμε τα στοιχεία μας, το δηλώνουμε, σαφώς.
Ελέγχουμε τα στοιχεία, που αναγράφονται, στο εισιτήριο μας, κατά την έκδοσή του. Αν υπάρχουν λάθος στοιχεία, δεν το παραλαμβάνουμε.
Ζητούμε την έγκριση του μεταφορά ή του εκδότη του εισιτηρίου, αν θελήσουμε να τα μεταβιβάσουμε.
16. Εκτός από το μεταφορέα, ή τον εκδότη εισιτηρίων, υποχρεώσεις, απέναντι στους επιβάτες έχει και ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού λιμένα, ο οποίος οφείλει:
Να ενημερώνει, για τα δικαιώματα των επιβατών, είτε σε φυσική μορφή, σε εμφανή σημεία του λιμένα, είτε μέσω διαδικτύου, με πίνακα, στα ελληνικά και στα αγγλικά και εφόσον ζητηθεί, από επιβάτη, σε γραφή Braille.
Να πληροφορεί, για τις συνθήκες πρόσβασης, στο λιμάνι και τη δυνατότητα δωρεάν συνδρομής, σε άτομα με αναπηρία.
Να τηρεί οργανωμένες διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και επίλυσης παραπόνων και καταγγελιών.
Οι επιβάτες, όταν έχουμε παράπονο, από το μεταφορέα, ή τον εκδότη εισιτηρίων, πρέπει να καταθέτουμε στην πλοιοκτήτρια εταιρία (μεταφορέα), ή στον εκδότη εισιτηρίου, ή στο ναυτικό πράκτορα, που ορίζει ο μεταφορέας την καταγγελία μας, μέσα σε δύο μήνες, από την ημερομηνία, που παρασχέθηκε, ή έπρεπε να παρασχεθεί, η υπηρεσία. Απάντηση, στο αίτημά μας (θετική, αρνητική κ.λπ.) πρέπει να δοθεί, μέσα σε 1 μήνα, από την παραλαβή του παραπόνου. Ο χρόνος, για την τελική απάντηση στην καταγγελία, δε μπορεί να υπερβαίνει, τους 2 μήνες, από την παραλαβή του παραπόνου.
Εάν έχουμε παράπονο, για το φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, υποβάλλουμε, στον Υπεύθυνο, για τα παράπονα επιβατών, που έχει ορίσει ο φορέας, το αίτημά μας. Οι προθεσμίες είναι ίδιες, με τις παραπάνω.
Οι καταγγελίες υποβάλλονται, σε διπλότυπο ειδικό έγγραφο. Καταθέτουμε το φύλλο λευκού χρώματος και κρατάμε το φύλλο ερυθρού χρώματος. Εάν δε λάβουμε απάντηση, ή η απάντηση που λάβαμε, δε μας ικανοποιεί, μπορούμε να υποβάλλουμε το ίδιο έντυπο, μαζί με το αρχικό μας αίτημα και τυχόν απάντηση, που λάβαμε, εντός ενός μηνός, είτε στη Λιμενική Αρχή επιβίβασης, ή αποβίβασής μας, είτε στη Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι αρμόδιες αυτές Υπηρεσίες μπορούν να προβούν, σε συστάσεις, προς τους μεταφορείς, τους εκδότες εισιτηρίων, ή τους φορείς εκμετάλλευσης σταθμών και λιμανιών. Εάν το επιθυμούμε, ζητούμε, από την υπηρεσία, στην οποία υποβάλλουμε το παράπονό μας, να διαβιβάσει την υπόθεση, στο Συνήγορο του Καταναλωτή, για την εξώδικη επίλυσή της.
Πρέπει τέλος να γνωρίζουμε ότι, στα κυλικεία των πλοίων ισχύουν συγκεκριμένες τιμές, για καφέ, νερό, σάντουιτς.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εφιστά την προσοχή των καταναλωτών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με το γραφείο καταγγελιών του
 ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τμήμα εξυπηρέτησης Καταναλωτών: τηλ. 2310 233.333, ώρες 09:00 – 14:30.
Πηγή: ΙΑΤΡΟΝΕΤ

Τα εξαρτώμενα μέλη κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος


Τα εξαρτώμενα μέλη κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Στο παρόν άρθρο εστιάζουμε στο ζήτημα των προστατευόμενων - εξαρτώμενων μελών των φορολογουμένων με την παράθεση τριών σχετικών θεμάτων από το βιβλίο μας "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ανάλυση - Ερμηνεία" (έκδοση 2017, Δημήτρης Σταματόπουλος - Αντώνης Καραβοκύρης).
1. Ποια θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη για τον φορολογούμενο.
Ο νέος ΚΦΕ χρησιμοποιεί τον όρο εξαρτώμενα μέλη, αντί του όρου προστατευόμενα μέλη ή της έννοιας «πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούμενους» που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες διατάξεις.
Οι όροι αυτοί ως προς τα φορολογικά αποτελέσματα είναι ταυτόσημοι, η διαφορά θα λέγαμε ότι έγκειται σε συναισθηματικούς λόγους, δεδομένου ότι στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων τα μέλη της οικογένειας είναι προστατευόμενα και ο όρος «εξαρτώμενα» που χρησιμοποιήθηκε ως πιο διεθνής όρος οδηγεί σε πιο επαγγελματικές – επιχειρηματικές σχέσεις, αλλά και οι προηγούμενες διατάξεις που χρησιμοποιούσαν τη λέξη «βαρύνουν» δεν πέρασαν στην κοινή φρασεολογία ούτε μεταξύ των ειδικευμένων και συνέχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο προστατευόμενα μέλη.
Τα πρόσωπα λοιπόν που θεωρούνται εξαρτώμενα – προστατευόμενα είναι:
α. O ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή.
β. Τα ανήλικα άγαμα τέκνα έως 18 ετών. Ανήλικα άγαμα τέκνα είναι αυτά που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από το αν οι γονείς τους έχουν τελέσει γάμο ή αν αυτά έχουν υιοθετηθεί από αυτούς (εγκ. ΠOΛ. 1044/14.2.1989).
γ. Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
δ. Τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Δεν θεωρούνται στρατευμένοι όσοι έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία και καλούνται ως έφεδροι για μετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις (εγκ. ΠOΛ. 1044/14.2.1989).
ε. Τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
στ. Τα τέκνα του φορολογούμενου που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία τουλάχιστον 67% από νοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
ζ. Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. Ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) είναι οι άγαμοι ανήλικοι αδελφοί, οι άγαμοι ανήλικοι εγγονοί και εγγονές και άγαμοι ανήλικοι ανιψιοί και ανιψιές (εγκ. ΠOΛ. 1044/14.2.1989). Δεν περιλαμβάνονται τα ανάπηρα αδέλφια του άλλου συζύγου, όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας ή είναι διαζευγμένοι (εγκ. ΠOΛ. 1044/14.2.1989).
η. Οι ανιόντες (γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, προπάπποι, προγιαγιάδες). Ανιόντες και των δύο συζύγων είναι οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες κτλ., καθώς και η μητριά και ο πατριός. Δεν περιλαμβάνονται οι ανιόντες του αποβιώσαντος συζύγου (εγκ. ΠOΛ. 1044/14.2.1989). 155
θ. Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.
ι. O πατριός συμπεριλαμβάνεται στα πρόσωπα που βαρύνουν τον φορολογούμενο όταν συνοικεί μαζί του και δεν έχει το οριζόμενο εισόδημα.
ια. Τα τέκνα που προέρχονται από νόμιμο γάμο, τα εξώγαμα που νομιμοποιήθηκαν ή αναγνωρίστηκαν και τα υιοθετημένα βαρύνουν τον φορολογούμενο.
ιβ. Τα τέκνα συζύγων που συμβιούν βαρύνουν τον σύζυγο (πατέρα).
ιγ. Τα τέκνα διαζευγμένων συζύγων βαρύνουν το γονέα που έχει την γονική μέριμνα.
ιδ. Όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση τα τέκνα βαρύνουν το σύζυγο με τον οποίο συνοικούν.
ιε. Όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση και με δικαστική απόφαση έχει αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας από τον πατέρα και αυτή έχει ανατεθεί αποκλειστικά στην μητέρα, τότε τα τέκνα βαρύνουν την μητέρα. ιστ. Τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σχολές του εξωτερικού θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, εφόσον είναι κάτω των 25 ετών και δεν έχουν ίδια εισοδήματα ή ανώτερα του εκάστοτε οριζομένου ποσού (σχετ. εγγ. 1025261/ 377/16. Το τέκνο κατά την διάρκεια της προσωρινής απομάκρυνσης από την πατρική οικία λόγω σπουδών θεωρείται ότι συνοικεί με τους γονείς του.
ιη. Τα τέκνα κάτω των 25 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές (Ευελπίδων, Iκάρων, Ναυτικών Δοκίμων κ.λπ.) θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.
ιθ. Τα τέκνα κάτω των 25 ετών που σπουδάζουν σε ιδιωτικά λύκεια, ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και σχολές μαθητείας του OAEΔ θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (IEK).
2. Περιπτώσεις μελών που δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, είτε λόγω εισοδήματος, είτε για άλλους λόγους.
α. Τα ανήλικα άγαμα τέκνα έως 18 ετών, τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης του εσωτερικού ή εξωτερικού, τα ενήλικα έως 25 ετών άγαμα τέκνα που έχουν εγγραφεί στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, τα άγαμα ενήλικα έως 25 ετών τέκνα εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, οι γονείς και απώτεροι ανιόντες και τα ανήλικα ορφανά που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο (τον σύζυγο ή την σύζυγο) εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
β. Τα τέκνα του φορολογούμενου και οι αδελφές και αδελφοί και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία τουλάχιστον 67% από νοητική ή σωματική αναπηρία εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
Για τον υπολογισμό του ετήσιου εισοδήματος των 3.000 ή 6.000 ευρώ των παραπάνω προσώπων δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής εισοδήματα:
• η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.
• το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.
γ. Ανάπηρα τέκνα τα οποία δεν συνοικούν με τους γονείς αλλά φιλοξενούνται ως τρόφιμοι σε ιδρύματα δεν θεωρούνται προστατευόμενα μέλη και ο γονέας δεν δικαιούται οποιαδήποτε φορολογική ελάφρυνση.
δ. Στα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου δεν συμπεριλαμβάνονται παιδιά τα οποία συντηρεί και συνοικούν μαζί του, αλλά δεν είναι γνήσια ή υιοθετημένα τέκνα αυτού.
ε. Τα ανήλικα τέκνα ή τα τέκνα που σπουδάζουν, τα οποία είναι διαζευγμένα, δεν θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο έστω και αν συνοικούν με αυτόν, γιατί θεωρείται (φορολογικά) ότι με το γάμο τους αποχωρίστηκαν από την πατρική οικογένεια (άρθρο 7§1 και εγκ. ΠOΛ. 19/30.1.1985).
στ. Τα τέκνα που έχει αναλάβει φορολογούμενος με αναδοχή δεν τον βαρύνουν.
ζ. Ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν βαρύνει τον άλλο σύζυγο κατά το έτος που ο άλλος σύζυγος απεβίωσε διότι έπαψε η υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τους συζύγους.
3. Έννοια ετήσιου εισοδήματος για το εισόδημα των εξαρτωμένων μελών των 3.000 ή των 6.000 € κατά περίπτωση.
Με την παρ. 2 του άρθρου 11, τα άγαμα τέκνα και οι ανιόντες που κατ’ αρχήν είναι προστατευόμενα - εξαρτώμενα πρόσωπα, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ έστω και αν συνοικούν με το φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 (αναπηρία 67%), δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
Πηγή: https://www.forin.gr/

Συνεχίζεται κανονικά η απαλλαγή των ΑμεΑ από τα διόδια της Εγνατία

Συνεχίζεται κανονικά η απαλλαγή των ΑμεΑ από τα διόδια της Εγνατία
11.07.2018
 Αρ. Πρωτ.: 888
Απάντηση στην επιστολή και στις διαμαρτυρίες της ΕΣΑμεΑ και των φορέων της, σχετικά με το θέμα των διοδίων της Εγνατίας, απέστειλε το υπουργείο Μεταφορών.
Στις 13 Ιουνίου με έγγραφό της η ΕΣΑμεΑ διαμαρτυρόταν προς το υπουργείο για την ΚΥΑ «Τροποποίηση της 6686/14-11-2014 2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής», στην οποία δεν υπήρχε σαφής αναφορά στην απαλλαγή πληρωμής διοδίων των ατόμων με αναπηρία.
Με το έγγραφό του το υπ. Μεταφορών αποσαφηνίζει ότι "δεν υφίσταται θέμα κατάργησης του ευεργετήματος της δωρεάν διέλευσης των ΑμεΑ από την Εγνατία Οδό".
Η ΕΣΑμεΑ δηλώνει ικανοποιημένη από την εξέλιξη του θέματος, ενώ εξακολουθεί να διεκδικεί διάταξη νόμου με την οποία επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια, με τρόπο ενιαίο και κοινά αποδεκτό από τις εταιρείες εκμετάλλευσης και διαχείρισης όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας.
Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Στο σφυρί για 26.000 € το «σπίτι» των τυφλών

Στο σφυρί για 26.000 € το «σπίτι» των τυφλών
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ.
Ιστορικό κτίριο στο Μαρούσι που λειτουργούσε επί 75 χρόνια ως χώρος εκπαίδευσης και φιλοξενίας τυφλών γυναικών βγαίνει άμεσα στο σφυρί για... 26.000 ευρώ ενώ η εμπορική του αξία ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ! Το θέμα έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών που έδωσε σήμερα συνέντευξη Τύπου ζητώντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και καταγγέλλοντας πλήρη αδιαφάνεια στον χειρισμό του θέματος από το «συμβούλιο-φάντασμα», όπως αναφέρουν, του Συλλόγου Φίλων Τυφλών.
«Είναι "φιλέτο" το κτίριο. Αυτοί που θέλουν να επισπεύσουν τον πλειστηριασμό του ενδεχομένως να έχουν και κάτι άλλο στο μυαλό τους... Το μόνο που ζητάμε είναι να συνεχίσει το ίδρυμα τη λειτουργία που είχε επί σειρά ετών, δηλαδή τη φιλοξενία τυφλών άπορων γυναικών υπό την αιγίδα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Το έχει ανάγκη ο χώρος και δεν υπάρχει τίποτε αντίστοιχο για την περίθαλψη των ηλικιωμένων και των άπορων τυφλών. Εμείς είμαστε έκπληκτοι για το γεγονός ότι για 26.000 ευρώ βγαίνει ένα τόσο μεγάλης αξίας ακίνητο σε πλειστηριασμό και όχι κάποιο άλλο.
»Το ίδρυμα έχει κι άλλα περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρότερης αξίας. Γιατί επέλεξαν αυτό; Επικαλέσθηκαν οικονομικά προβλήματα και από τότε που μπήκε λουκέτο τα μέλη της διοίκησης του συλλόγου δεν παρουσιάζονται πουθενά και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και προσπάθειές μας να βρούμε μαζί μια λύση αρνούνται οποιαδήποτε επαφή με τους επίσημους φορείς των τυφλών», αναφέρει ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, Νικόλαος Γιαλλούρης.
«Έχουμε απευθυνθεί και στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδίως έχουμε ενημερώσει την αναπληρώτρια υπουργό κ. Φωτίου πολλές φορές, ενώ το θέμα το γνωρίζει και ο γεν. γραμματέας του υπουργείου κ. Καρέλας, στον οποίο στείλαμε πρόσφατα σχετικό υπόμνημα. Ζητάμε να παρέμβει και ο δήμαρχος Αμαρουσίου για να μας βοηθήσει να βρούμε μια λύση, είχαμε πρόσφατα ένα ραντεβού μαζί του και αναβλήθηκε», τονίζει ο κ. Γιαλλούρης.
Οκτώ γυναίκες στον δρόμο
Για συμπαιγνία κάνει λόγο η γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, Βιβή Τσαβαλιά, στη διαδικασία πλειστηριασμού του ιστορικού κτιρίου και αναφέρεται και στον «σκοτεινό» τρόπο με τον οποίο έκλεισε το 2013 αφήνοντας οκτώ άπορες τυφλές γυναίκες στον δρόμο.
«Τις έστειλαν το καλοκαίρι του 2013 σε συγγενείς τους και όταν τον Σεπτέμβριο ήρθε η ώρα να επιστρέψουν ανακοίνωσαν στις γυναίκες αυτές ότι το ίδρυμα, που είχε γίνει πια το "σπίτι τους" δεν θα ξαναλειτουργήσει. Έκτοτε προσπαθούμε να τους βρούμε, αλλά είναι αδύνατον, δεν επικοινωνούν μαζί μας.
»Μάλιστα ένα μέλος του Δ.Σ. είναι δημοτικός σύμβουλος κι έχει και επιχείρηση στο Μαρούσι. Δεν είναι δηλαδή άγνωστοι, αλλά αποφεύγουν οποιαδήποτε συνομιλία μαζί μας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το οικοτροφείο. Δεν μπορούμε να την αποδείξουμε τη συμπαιγνία, αλλά είναι λογικό με όλα αυτά να θεωρούμε πως υπάρχει. Το ίδρυμα έχει μεγάλη περιουσία και το συγκεκριμένο κτίριο προέρχεται από συνένωση δύο οικοπέδων, το δεύτερο μάλιστα οικόπεδο ήταν το 1963 δωρεά από το ελληνικό Δημόσιο...», αναφέρει η κ. Τσαβαλιά, η οποία μάλιστα αποκάλυψε ότι δεν έγινε καν δεκτό το αίτημά τους να συγκεντρώσουν οι φορείς των τυφλών το ποσό των 26.000 ευρώ για να μη βγει στο σφυρί το ακίνητο που αξίζει 1,5 εκατ. ευρώ. «Είπαμε να μαζέψουμε και να δώσουμε εμείς τις 26.000 ευρώ, αλλά μας είπαν "δεν μπορείτε, γιατί και να τα δώσετε θα εμφανιστεί άλλος εργαζόμενος μετά που θα διεκδικεί κι άλλα χρήματα"... Το κτίριο ανακαινίστηκε το 2005, το ίδρυμα έχει περιουσία και δωρεές και με μια καλή διαχείριση, όπως γινόταν από το 1968, θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί. Αν είχαν χρέη, θα έπρεπε να απευθυνθούν προς την πολιτεία, με διαυγή τρόπο, να εξηγήσουν τι έγινε, ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία και γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία του, όμως δεν το έκαναν...», αναφέρει η κ. Τσαβαλιά.
Έγκλημα
Η ΕΣΑμεΑ, η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, που διοργάνωσαν σήμερα τη συνέντευξη Τύπου, αναφέρουν ότι η προσπάθειά τους έχει στόχο να αποτρέψουν με τη δημοσιοποίηση το έγκλημα που πρόκειται να διαπραχθεί στις 18 Ιουλίου 2018 κατά των τυφλών της χώρας. «Σε αυτόν τον προνομιακό χώρο ονειρευτήκαμε να στεγαστούν σημαντικές υπηρεσίες για τους τυφλούς, ιδίως για την τρίτη ηλικία, στους κόλπους λειτουργίας του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και με την παρέμβαση φυσικά του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
»Πέρα από το ότι έκλεισε μία μοναδική στο είδος της μονάδα για την περίθαλψη-προστασία τυφλών γυναικών, αντιμετωπίζουμε το φθηνό ξεπούλημα ενός αναντικατάστατου ακινήτου εντός του αστικού ιστού της Αττικής και δη στο κέντρο του Αμαρουσίου (σημειώνουμε ότι πέραν του κτίσματος συνολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ. το οικόπεδο είναι συνολικής έκτασης σχεδόν 3 στρεμμάτων).
Επισημαίνουμε ότι ο πλειστηριασμός του ως άνω ιστορικού κτιρίου γίνεται για την ικανοποίηση δικαστικής απόφασης που επιδικάζει οφειλόμενο ποσό 26.000 ευρώ στην εργαζόμενη Κυριακούλα Οικονόμου του Μηλιού και της Όλγας, ενώ το σωματείο κατέχει πληθώρα ακινήτων πολύ μικρότερης αξίας, ο πλειστηριασμός των οποίων δεν θα έπληττε τη λειτουργία του ιδρύματος και θα ικανοποιούσε επαρκέστατα την επισπεύδουσα.
»Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από τον πλειστηριασμό του ακινήτου αυτού, ο οποίος θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 959 Α του Κ.Πολ.Δ. με επιμέλεια της πιστοποιημένης για τον σκοπό αυτό και αρμοδίας ως εκ του τόπου κατασχέσεως, συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Κ. Σακκά, κατοίκου Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 39, τηλ. 210.3252776, στις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 10.00 έως 14.00, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού. »Εκτός από την έντονη και δημόσια διαμαρτυρία μας, δεν διαθέτουμε άλλα μέσα να σταματήσουμε το κακό, παρά μόνο εάν το υπουργείο παρέμβει την τελευταία στιγμή με κάποια λύση. Είναι τραγικό ότι το ξεπούλημα αυτής της περιουσίας, που πρέπει να παραμείνει στους τυφλούς, γίνεται για μια απαίτηση 26.000 ευρώ. Ευλόγως λοιπόν και η κοινότητα των τυφλών υποψιάζεται ενδεχόμενη δολιότητα όλων των πρωταγωνιστών αυτής της τελικής, ως φαίνεται, πράξης», αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους.
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ
Η Ειρήνη Λασκαρίδου, μια εμπνευσμένη παιδαγωγός που ίδρυσε το 1907 την πρώτη σχολή εκπαίδευσης τυφλών στην Ελλάδα, ήταν εκείνη που δημιούργησε το 1938 τον Σύλλογο Φίλων Τυφλών στο Μαρούσι, για να διδάσκονται εκεί τυφλές γυναίκες γράμματα, επαγγέλματα, μουσική, οικοκυρική. Η Λασκαρίδειος Στέγη Τυφλών Γυναικών φιλοξενούσε αυτές τις δραστηριότητες σε ένα τριώροφο κτίριο 1.200 τ.μ. σε μια έκταση περίπου 3 στρεμμάτων, στην οδό Β. Αλεξάνδρου 14, που είχε γίνει δωρεά στον σύλλογο και ήταν στη συνέχεια και μέχρι και το 2013 το σπίτι για άπορες τυφλές γυναίκες. Πέντε χρόνια μετά κι ενώ δεν δόθηκε καμιά εξήγηση από το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Τυφλών για το λουκέτο που μπήκε αιφνιδιαστικά το φθινόπωρο του 2013, το κτίριο μαζί με το οικόπεδο του Λασκαρίδειου Ιδρύματος βγαίνει στις 18 Ιουλίου σε πλειστηριασμό για να ικανοποιηθεί δικαστική απόφαση που επιδικάζει οφειλόμενο ποσό ύψους μόλις 26.000 ευρώ σε πρώην εργαζόμενη του ιδρύματος!
Πηγή: Εφημερίδα «Φιλελεύθερος»

Θεανώ Φωτίου: Τα παιδιά είναι η ελπίδα μας

Θεανώ Φωτίου: Τα παιδιά είναι η ελπίδα μας
Τέλος, μεταξύ άλλων, προβλέπεται (άρθρο 44) σαφής και διάφανη διαδικασία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που περιήλθε από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Εργασίας, μόνο για προνοιακούς ή κοινωφελείς σκοπούς. Ενώ, με το άρθρο 46, ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση για ΑμεΑ θα δίδεται και σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, εφόσον περάσουν από ΚΕΠΑ και αποκτήσουν βεβαίωση ότι δεν έχουν δυνατότητα βιοπορισμού.
Της Θεανώς Φωτίου*
Η προσφυγική/μεταναστευτική κρίση εξελίσσεται σε ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα του 21ου αιώνα. Ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια άνευ προηγουμένου σύγχρονη μετακίνηση πληθυσμών. Οι γενεσιουργοί αιτίες, για τις οποίες ο «πολιτισμένος» κόσμος έχει συμβάλει (πόλεμοι, πείνα κ.λπ.), είναι γνωστές, αλλά οι προσφυγικές /μεταναστευτικές ροές σήμερα διχάζουν την ανθρωπότητα.
Δεν πρόκειται για συγκυριακή κρίση, αλλά για αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία εμφανίζει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Συνεπώς, το μεγάλο δίλημμα είναι αν θα παρουσιάσουμε συλλογικές και μόνιμες λύσεις ή μονομερείς και αποσπασματικές.
Από τη μια πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, ο Τραμπ χωρίζει οικογένειες, παιδιά και βρέφη από γονείς και τα κλείνει σε φυλακές - κλουβιά, στο όνομα της πάταξης της «παράνομης μετανάστευσης».
Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Εκείνο που συγκροτούν η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη και σε εκείνο που υψώνει τείχη, επωάζοντας τον διχασμό, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Στη Μεσόγειο εκατοντάδες πνίγονται αβοήθητοι, η Ιταλία αρνείται να δεχθεί πλοίο με αιτούντες άσυλο, ενώ πληθαίνουν οι φωνές για τη δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, στη Βόρεια Αφρική. «Γκουαντάναμο για πρόσφυγες» δηλαδή…
Ο ελληνικός λαός απέδειξε ότι συντάσσεται με τις δυνάμεις της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Εμείς λέμε «όχι» στον περιορισμό του ασύλου, λέμε «όχι» στην κατάργηση της συνθήκης της Γενεύης, λέμε «ναι» στην αναθεώρηση του Δουβλίνου, λέμε «ναι» στην άμεση επανένωση των οικογενειών. Είμαστε υπέρ της δημιουργίας νόμιμων και ασφαλών διόδων για τους αιτούντες άσυλο, υπέρ της άμεσης αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών αναγκών των προσφύγων, υπέρ της ισότιμης και ισορροπημένης κατανομής τους μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. Η μάχη για τα δικαιώματα των προσφύγων αποτελεί για μας, αλλά και για την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, ζήτημα δημοκρατίας, δικαίου και αξιών.
Στο πλαίσιο αυτό, φέραμε στη Βουλή και ψηφίζεται την Τρίτη το σχέδιο νόμου για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Έναν νόμο - ασπίδα για την πλέον ευάλωτη κατηγορία προσφύγων, τα ασυνόδευτα ανήλικα - υπηκόους τρίτης χώρας, τα οποία, προσπαθώντας να σωθούν από πολέμους, φτώχεια, βία, καταπίεση ή ορφάνια, φτάνουν στην Ελλάδα χωρίς συνοδεία από ενήλικο.
Ο νόμος, με βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, προβλέπει ότι αφού διαπιστωθεί η ταυτότητα του προσφυγόπουλου και βεβαιωθεί ότι είναι ανήλικο από την πρώτη υποδοχή, ορίζεται προσωρινός επίτροπος ο κατά τόπον εισαγγελέας ανηλίκων, ενώ παράλληλα το παιδί εγγράφεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ανηλίκων που τηρείται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο ΕΚΚΑ τηρούνται ακόμη δύο μητρώα, το Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων και το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Με αυτά τα τρία μητρώα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους ηλεκτρονικά, παρέχεται η δυνατότητα στον προσωρινό επίτροπο να επιλέξει αμέσως το Κέντρο Φιλοξενίας που διαθέτει κενή θέση για το ανήλικο και τον μόνιμο επίτροπο που διαβιοί κοντά σε αυτό και ο οποίος θα αναλάβει τη φροντίδα αλλά και να γίνει το έμπιστο πρόσωπο αναφοράς του παιδιού. Ταυτόχρονα, με τη λειτουργία των τριών μητρώων τα οποία θα ενημερώνονται με εβδομαδιαίες εκθέσεις, η πολιτεία θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη για κάθε παιδί ξεχωριστά.
Το σχέδιο νόμου μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων με σκοπό την προστασία των προσφυγόπουλων, τα οποία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κακοποίησης, παραμέλησης, βίας, εκμετάλλευσης και εμπορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπονται ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν στη δυνατότητα διαβίωσης του ανηλίκου σε τρίτους, είτε σε κατάλληλο κέντρο φιλοξενίας είτε σε κατάλληλη μονάδα ημιαυτόνομης διαβίωσης, είτε και σε ανάδοχους γονείς, ενώ, για πρώτη φορά, θεσμοθετείται ο τρόπος αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου και η έκταση της ευθύνης για τις ενέργειες του επαγγελματία επιτρόπου.
Τέλος, μεταξύ άλλων, προβλέπεται (άρθρο 44) σαφής και διάφανη διαδικασία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που περιήλθε από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Εργασίας, μόνο για προνοιακούς ή κοινωφελείς σκοπούς. Ενώ, με το άρθρο 46, ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση για ΑμεΑ θα δίδεται και σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, εφόσον περάσουν από ΚΕΠΑ και αποκτήσουν βεβαίωση ότι δεν έχουν δυνατότητα βιοπορισμού.
Με τις ρυθμίσεις για τα ανήλικα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα κάνουμε άλλο ένα μεγάλο βήμα τόσο στο προσφυγικό ζήτημα όσο και στην παιδική προστασία. Τα παιδιά, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, εθνικότητας, αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Γιατί τα παιδιά είναι η ελπίδα μας...
* Η Θεανώ Φωτίου είναι αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 Πηγή: Εφημερίδα «Η Αυγή»

ΚΥΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018.


ΚΥΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2678/06.07.2018
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανάθεση  Οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  κατασκηνώσεων  για  Άτομα  με  Αναπηρίες  για  το  έτος 2018.
         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ.  Δ12α/Φ./ΓΠ.οικ.37215/842
(1)
Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος
2018.
  ΟΙ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 2 εδάφιο γ του
ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 30/2018 τ.Α ́).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/2014 τ.Α ́).
3.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  27  του  ν.  4320/2015  « 
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 29/2015 τ.Α ́).
4. Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας Διοικητική
Δικαιοσύνη Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές
διατάξεις»(ΦΕΚ 240/2016 τ.Α ́).
5. Της διατάξεις του άρθρου 16 παρ 2 του ν. 3144/2003
«Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 111/2003 τ.Α ́).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο  του  π.δ.  63/2005 
(ΦΕΚ 98/2005 τ.Α ́).
7. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/2016 τ.Α ́).
8.  Τις  διατάξεις  του  π.δ.  73/2015  «Διορισμός  Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/2015 τ.Α ́).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/2017 τ.Α ́).
10. Την αριθμ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής
επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και
Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ
1138/2015 τ.Β ́).
11. Την αριθμ. Δ11/οικ. 26652/784/10-5-2018 κοινή
υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε
Δήμους» (ΦΕΚ 1870/2018 τ.Β ́).
12. Την αριθμ. Δ11/οικ. 30561/963/1-6-2018 « Αποστόλη προγραμματισμού λειτουργίας κατασκηνώσεων
έτους 2018» (ΑΔΑ:6ΒΒΕ465Θ1Ω-ΓΨΔ).
13. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β ́ 2168).
14. Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου (Β ́2168)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την αριθμ. 2012/21/ΕΕ απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 106
παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με
τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (L7/11-1-2-12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης).
16. Την αριθμ. 25422/5115/31-5-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 650.000,00 € που καταχωρήθηκε με α.α. 47666 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 72ΥΟ465Θ1Ω-
ΩΗΘ).
17. Την αριθμ. οικ.32760/2668/13-6-2018 εισηγητική
έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
18. Την αριθμ. Δ23/9811/717/9-3-2016 απόφαση ειδικής πιστοποίησης ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
(ΦΕΚ 937 τ.Β ́).
19. Την αριθμ. 34876/2861/22-6-2018 Γνωμοδότηση
του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας.
20. Το με αριθμ. 191/20-6-2018 Απόσπασμα πρακτικού
γενικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες
(Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.),  για  το  Κατασκηνωτικό  Πρόγραμμα 
2018.
21. Η λειτουργία Κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες προσδιορίζεται ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού
Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική
ανάγκη της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.
22.  Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  της  παρούσας 
προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος
του τακτικού προϋπολογισμού δαπάνη ύψος εξακοσίων
πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000 €) για την οποία έχει
εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ.33-220 ΚΑΕ 2559), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών
για την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων για
Άτομα με Αναπηρίες εντός του κρατικού προγράμματος
και συμπληρωματικά αυτού για το έτος 2018 στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων
Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) όπου αποτελεί
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).
Άρθρο 2
Στις  Παιδικές  Εξοχές-Κατασκηνώσεις  του  Κρατικού 
Προγράμματος και εκτός αυτού για το έτος 2018, θα φιλοξενηθούν περίπου 3.440 Άτομα με Αναπηρίες, με το
αναλογούν συνοδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό,
σε κατασκηνωτικούς χώρους και κατασκηνωτικές περιόδους όπως ορίζονται στην αριθμ. Δ11/οικ. 26652/784/10-
5-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης
και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» (ΦΕΚ 1870/2018 τ.Β ́).
Άρθρο 3
Βασικοί στόχοι της συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα
είναι:
α) Η ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
β) Η κοινωνικοποίηση των ΑμεΑ και η βελτίωση της
υγείας τους.
γ) Η ανακούφιση και η υποστήριξη των οικογενειών
των ατόμων με αναπηρία.
δ) Η συμμετοχή των ΑμεΑ που διαβιούν σε Ιδρύματα
Κλειστής Περίθαλψης.
Άρθρο 4
Οι αιτήσεις για την εγγραφή των κατασκηνωτών με
Αναπηρίες  θα  υποβάλλονται  στην  Πανελλήνια  Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με
Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) η οποία έχει την ευθύνη της
επιλογής των κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού. Για την λειτουργία του Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2018, η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ αναλαμβάνει:
1. Να ενημερώσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της,
όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως κατασκηνωτές
ή ως συνοδευτικό-υποστηρικτικό προσωπικό για τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τον κανονισμό λειτουργίας
των κατασκηνώσεων.
2. Να εκδώσει και να έχει διαθέσιμα προς συμπλήρωση
έντυπα πληροφοριακά δελτία υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑ για κάθε ενδιαφερόμενο σύλλογο, οικογένεια,
ίδρυμα.
3.  Να  ορίσει  υπεύθυνους  για  κάθε  κατασκηνωτικό 
χώρο  για  τη  συνεχή  επίβλεψη  και  το  συντονισμό.  Οι 
υπεύθυνοι-εκπρόσωποι αναλαμβάνουν να συντάσσουν
έκθεση για κάθε κατασκήνωση ξεχωριστά αναφορικά
με τις ελλείψεις και παραλείψεις που διαπιστώνουν σε
κάθε μια από αυτές, να διατυπώνουν επισημάνσεις και
προτάσεις για βελτιώσεις που η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. θα τις
αποστέλλει στους αρμόδιους Δήμους.
Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και στον τελικό
Διοικητικό Απολογισμό που συντάσσει και καταθέτει η
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. με την ολοκλήρωση του κατασκηνωτικού Κρατικού Προγράμματος 2018 σε όλες τις αρμόδιες
Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Να συνάψει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις ορισμένου
χρόνου ή να προσλαμβάνει προσωπικό συνοδείας που
παρέχει υπηρεσίες οι οποίοι θα ασφαλίζονται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
5. Να καταβάλλει τις αμοιβές σε άτομα που θα απασχοληθούν με διάφορες ειδικότητες στους κατασκηνωτικούς χώρους για το συντονισμό του προγράμματος,
τη συνοδεία, την ιατρονοσηλευτική φροντίδα, την υποστήριξη, την ψυχαγωγία, την άθληση και την ασφαλή
διαμονή των συμμετεχόντων στις κατασκηνώσεις.
6. Να συλλέξει, επεξεργαστεί και εγκρίνει τις αιτήσεις
των υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑ που βάσει των
τιθέμενων προθεσμιών κατέθεσαν πλήρως συμπληρωμένες τις αιτήσεις υποψηφιότητας-πληροφοριακά δελτία
κατασκηνωτών.
7. Να επιλέξει τους κατασκηνωτές ΑμεΑ που πληρούν
τις  προϋποθέσεις  συμμετοχής  στο  κρατικό  κατασκηνωτικό πρόγραμμα όπως αυτές προσδιορίζονται στην
παρούσα.
8. Να κατανείμει τους κατασκηνωτές σε κατασκηνωτικούς χώρους που λειτουργούν στα όρια ή πλησιέστερα
κάθε Περιφερειακής Ενότητας
του τόπου διαμονής τους
σύμφωνα με την χωρητικότητα κάθε κατασκηνωτικού
χώρου και την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης υποψηφιότητας-πληροφοριακό δελτίο κατασκηνωτή από
την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., με προτεραιότητα στην κατανομή
κατασκηνωτών που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης,
9. Να οργανώσει το πρόγραμμα λειτουργίας κάθε κατασκήνωσης που φιλοξενεί κατασκηνωτές ΑμεΑ ή να
συνδιαμορφώσει σε συνεργασία με τους υπευθύνους
των κατά τόπους Δήμων, το πρόγραμμα λειτουργίας των
κατασκηνώσεων που λειτουργούν με μικτό πληθυσμό
κατασκηνωτών (κατασκηνωτές με αναπηρία και κατασκηνωτές χωρίς αναπηρία), με τρόπο τέτοιο ώστε να
επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση του κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος σύμφωνα με τους στόχους
και τις προδιαγραφές του.
10. Να καλύψει μόνο τις δαπάνες για προσωπικό συνοδείας  και  υποστήριξης  ΑμεΑ  και,  όπου  απαιτείται, 
προσωπικό ιατρονοσηλευτικής φροντίδας στις ακριτικές νησιωτικές περιοχές όπου δεν θα λειτουργήσουν
Δημοτικές Κατασκηνώσεις στα πλαίσια του Κατασκηνωτικού Προγράμματος, αλλά ιδίοις εξόδοις των Δήμων ή
της Εκκλησίας θα φιλοξενηθούν σε Κατασκηνώσεις τους
στις περιοχές αυτές ΑμεΑ.
11. Να καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη, που θα κριθεί
απαραίτητη  για  την  ομαλή  και  επιτυχή  φιλοξενία  για 
Άτομα με Αναπηρίες στις κατασκηνώσεις του Κρατικού
Προγράμματος 2018, καθώς και δαπάνες για την καλή
και ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων, δαπάνες
μεταξύ των οποίων μπορούν να είναι: κάλυψη διοικητικών υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία του
προγράμματος, ασφαλιστική κάλυψη των ΑμεΑ και των
ειδικοτήτων που απασχολούνται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.
στα πλαίσια του Κρατικού Προγράμματος 2018-από ατυχήματα ή ασθένειες, έξοδα μετακίνησης των υπευθύνων
που ορίζονται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. - για την επίβλεψη και παρακολούθηση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων, καθώς και έξοδα διαμονής και διατροφής των
υπευθύνων-εφόσον κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια
απαραίτητων ειδών για την ασφάλεια και την ψυχαγωγία
των κατασκηνωτών ΑμεΑ, (σωσίβια, παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας και δημιουργικής απασχόλησης κ.ο.κ.).
12. Να συντάσσει και να υποβάλλει ενδιάμεσους διοικητικούς ή και οικονομικούς απολογισμούς με οικονομικά στοιχεία και πεπραγμένα και συνολικό διοικητικό
και οικονομικό απολογισμό με τα συνολικώς πεπραγμένα και το σύνολο των παραστατικών των ισόποσων
δαπανών μετά την λήξη του κατασκηνωτικού Κρατικού
Προγράμματος στην Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με
Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
13. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας
των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος.
14. Να εγγυάται την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με
συνεχή τρόπο και χωρίς διακοπή,
15. Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατασκηνωτές ΑμεΑ.
16. Οι δαπάνες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος παροχής των υπηρεσιών που ανατίθεται
στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ με την παρούσα, σύμφωνα με το
άρθρο 5 της Απόφασης 2012/21/ΕΕ.
17. Υποχρεούνται στην τήρηση χωριστού λογαριασμού εσόδων και εξόδων για τις
δραστηριότητές της που
συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών που ανατίθεται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ 2018
είναι:  α)  Να  διαθέτουν  γνωμάτευση  πιστοποίησης(εν 
ισχύ) του είδους και του βαθμού της αναπηρίας τους από
ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Ανώτατης υγειονομικής
επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης
υγειονομικής επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος ή
οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή λειτουργούσε πριν
την σύσταση των ΚΕΠΑ και φωτοαντίγραφο αυτής συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή
στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.
β) Η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια που μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, βάσει σχετικής
ιατρικής γνωμάτευσης που χορηγείται από τον θεράποντα ιατρό κάθε υποψήφιου κατασκηνωτή, γ) Να έχει
συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. από
τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες ή τους Προέδρους
των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης (εάν πρόκειται για
ΑμεΑ που διαβιούν σε ιδρύματα και στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος ή δικαστικού συμπαραστάτη) αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή ΑμεΑ με τα πλήρη ατομικά και ιατρικά στοιχεία του υποψηφίου, μαζί
με υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος την αίτηση,
ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., καθώς και με την ακριβή
και αναλυτική φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί ο
υποψήφιος κατασκηνωτής, δ) Κάθε υποψήφιος κατασκηνωτής  συνοδεύεται  από  συνοδό  που  με  μέριμνα 
του οικογενειακού περιβάλλοντος του κατασκηνωτή ή
του ιδρύματος που διαβιεί έχει ορισθεί και ενημερωθεί
και η προσφορά τους καλύπτεται οικονομικά από την
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. η οποία και έχει την ευθύνη συντονισμού
και εποπτείας των επικεφαλής συντονισμού των ΑμεΑ,
του Προσωπικού Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας,
του Προσωπικού Συνοδείας και Υποστήριξης των κατασκηνωτών με Αναπηρίες.
ε) Οι συμμετέχοντες κατασκηνωτές ΑμεΑ θα πρέπει
να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και
δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας
τους. Κατ' εξαίρεση και μόνο σε κατασκηνώσεις που θα
λειτουργήσουν για περισσότερες των τριών κατασκηνωτικών  περιόδων  δύναται  στην  τελευταία  περίοδο, 
και εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του κατασκηνωτικού  χώρου,  να  φιλοξενηθούν  και  κατασκηνωτές 
με  αναπηρία  η  ηλικία  των  οποίων,  όμως,  δεν  μπορεί 
να υπερβαίνει το 60ο έτος, η δε αναλογία τους δεν θα
υπερβαίνει το 10% των κατασκηνωτών ΑμεΑ στον συγκεκριμένο  κατασκηνωτικό  χώρο.  Επισημαίνεται  ότι, 
δεδομένων των στόχων της συμμετοχής των ΑμεΑ στο
κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, απαγορεύεται οι
κατασκηνωτές να συνοδεύονται κατά τη συμμετοχή τους
στο Πρόγραμμα από τους γονείς τους (μητέρα ή πατέρα),
καθώς και από άτομα που η κατάσταση της πνευματικής,
σωματικής ή ψυχικής τους υγείας δεν τους το επιτρέπει
ή από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους.
Άρθρο 6
Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προαναφερθέντων στην παρούσα πραγματοποιείται από τριμελή
επιτροπή αποτελούμενη από τρείς υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας
θα εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας χρέη γραμματέα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εδρεύει στο Υπουργείο
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ελέγχει
με εκτάκτους ή τακτικούς επιτόπιους ελέγχους, αλλά και
με ενδιάμεσες διοικητικές απολογιστικές εκθέσεις της
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιολογεί τα αποτελέσματα και υποχρεούται να
υποβάλλει στη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία αιτιολογημένες απολογιστικές εκθέσεις αξιολόγησης
της πορείας υλοποίησης του έργου.
Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης-σύμφωνα  με  τις  αρμοδιότητες της-σε ειδική συνεδρίαση της θα αξιολογεί
συνολικά την καλή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου
λαμβάνοντας υπόψη της κι ελέγχοντας και τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο του Προγράμματος, καθώς και συνολικό διοικητικό απολογισμό του κρατικού
κατασκηνωτικού προγράμματος που θα υποβάλλει η
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. προκειμένου να πιστοποιήσει το σύνολο
της δαπάνης και να εισηγηθεί την εξόφληση του ποσού
της χρηματοδότησης.
Άρθρο 7
Η χρηματοδότηση για την οργάνωση και λειτουργία
του κατασκηνωτικού προγράμματος για Άτομα με Αναπηρίες γίνεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η καταβολή του ποσού θα γίνει ως εξής:
α)  40%  για  να  καλυφθούν  οι  λειτουργικές  δαπάνες 
που  αφορούν  στην  προετοιμασία  και  οργάνωση  του 
προγράμματος από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες
(Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), με την έκδοση της παρούσης.
β) 60% με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος (η πιστοποίηση του οποίου γίνεται από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6).
Βάσει  της  διάταξης  του  άρθρου  8  της  απόφασης 
2012/21/ΕΕ,  όλες  οι  πληροφορίες  σχετικά  με  την  ως 
άνω χρηματοδότηση θα τηρηθούν για δέκα έτη και θα
γνωστοποιηθούν στην ΕΕ σε περίπτωση ελέγχου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης                                    Οικονομικών
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Τελειώνω με το άρθρο 57 του νόμου 4520 τρέχοντος έτους.
Άρθρο 57 του νόμου 4520
Χρηματοδότηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων για την κάλυψη δαπανών οργάνωσης, λειτουργίας και συντήρησης κατασκηνώσεων
   1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
   «Η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος που αποτελούσε αρμοδιότητα του Κοινωνικού Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας (Κ.Κ.Ο.Ν) του β.δ. 289/1976 (Α'89) και των παιδικών εξοχών του κρατικού προγράμματος που αποτελούσε αρμοδιότητα του Π.Ι.Κ.Π.Α., ανατίθεται στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
   2. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
   «6. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο για το γενικό σχεδιασμό του ετήσιου κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος.
   α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζονται πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, και όχι πέραν της 15ης Απριλίου κάθε έτους, οι οικείοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, στους οποίους ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος.
   β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου και όχι πέραν της 15ης Απριλίου κάθε έτους, ορίζονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα οποία ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος.
   γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, δύναται να ανατίθενται στους ειδικούς πιστοποιημένους φορείς του άρθρου 5 υποστηρικτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων, προς όφελος ευάλωτων κατηγοριών πληθυσμού εντός του κρατικού προγράμματος ή συμπληρωματικά αυτού.
   δ. Η χρηματοδότηση των κατασκηνώσεων των περιπτώσεων α', β' και γ' διενεργείται με μεταβίβαση των αναγκαίων πόρων στους φορείς στους οποίους ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, από τις πιστώσεις που εγγράφονται κάθε έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
   ε. Με τις αποφάσεις των περιπτώσεων α', β' και γ' ή με όμοιες, καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων, οι κατηγορίες και ο αριθμός των φιλοξενούμενων ατόμων, ο αριθμός κατά ειδικότητα του προσωπικού που απαιτείται για τη λειτουργία αυτών, η πρόσληψη του εποχικού προσωπικού, η τοποθεσία, το ύψος και οι ειδικότεροι όροι χρηματοδότησης των φορέων, στους οποίους ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων, οι αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
   στ. Τα διοικητικά συμβούλια των κατασκηνώσεων ορίζονται με απόφαση του φορέα στον οποίο ανατίθεται η οργάνωση και η λειτουργία τους.»
   3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 του ν. 3106/2003 (Α'30) καταργούνται.