Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση με θέμα: Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία.


 Δ 12 /Γ.Π.οικ.2738/36/2018: Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία
Τίθεται σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν για πρώτη φορά παροχή οποιασδήποτε μορφής που από την κείμενη νομοθεσία ορίζεται ως προνοιακή και απευθύνεται σε ΑμεΑ, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιανουαρίου 2018
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 57
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ 12 /Γ.Π.οικ.2738/36
Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).
2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.
6. Την υπ΄ αριθμ. Υ28/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β’ 2168), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. Υ70/11.11.2015, Υ43/28.04.2017 και Υ89/30.11.2017 αποφάσεις του Πρωθυπουργού (Β΄ 2441, Β΄ 1510 και Β΄4195).
7. Την υπ΄ αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
8. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. οικ. 54051/Δ9. 14200/22.11.2016 και οικ. 59285/18416/12.12.2017 αποφάσεις του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 3801 και Β΄ 4503).
9. Την υπ΄ αριθμ. οικ.2270/9/15.01.2018 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
10. Το γεγονός ότι από το παρόν πρόγραμμα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι οι αναγκαίες πιστώσεις έχουν ήδη προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, το δε αναγκαίο ποσό θα μεταφερθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ η πρόσθετη δαπάνη ύψους 150.000 ευρώ, για τη σύσταση στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και απονομής προνοιακών παροχών, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του ΟΓΑ, με ανακατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τίθεται σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν για πρώτη φορά παροχή οποιασδήποτε μορφής που από την κείμενη νομοθεσία ορίζεται ως προνοιακή και απευθύνεται σε ΑμεΑ, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής.

Άρθρο 2
Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) η διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ πραγματοποιείται μέσω του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ως εξής:
1. Ο αιτών υποβάλλει την αίτησή του στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και απονομής προνοιακών παροχών του ΟΓΑ. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής ή των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΓΑ ή από προσωπική συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω σάρωσης των προσκομιζόμενων από τον αιτούντα εγγράφων.
2. Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται, στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΓΑ, ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας με τον αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του αιτούντος.
3. Κατά την υποβολή της αίτησης αποδίδεται και εμφανίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας του αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ, κωδικός εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕ.Π.Α., μέσω του οποίου δύναται να πληροφορείται την πορεία της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας του από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. καθώς τα αποτελέσματα της κρίσης των εν λόγω Επιτροπών.
4. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ διασυνδέεται με το σύστημα «Ηλεκτρονικών ραντεβού - eRDV» της εταιρίας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και αυτόματα προγραμματίζεται η επίσκεψη σε ιατρούς της επιλογής του αιτούντος, προκειμένου να καθοριστεί η διάγνωση της κύριας πάθησης του αιτούντος, βάσει της οποίας θα παραπεμφθεί προς κρίση στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., καθώς και τυχόν δευτερευουσών παθήσεων.
5. Οι ανωτέρω διαγνώσεις, μαζί με αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβάλλεται ο αιτών, εισάγονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας του αιτούντος.
6. Ο ιατρός της κύριας πάθησης του αιτούντος οριστικοποιεί το ιατρικό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου, αφού συμπληρωθεί η εισαγωγή των ως άνω διαγνώσεων και ιατρικών εξετάσεων και αποστέλλει ηλεκτρονικά τον φάκελο στα ΚΕ.Π.Α., με το πληροφοριακό σύστημα των οποίων διασυνδέεται το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ.
7. Ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας του αιτούντος λαμβάνει ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕ.Π.Α. και διεκπεραιώνεται όπως προβλέπεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ΚΕΠΑ.
8. Αποκλειστικά για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής, στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών συγκροτούνται Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. αμιγώς για την εξέταση των εν λόγω αιτημάτων.
9. Ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα κειμένου κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικό μήνυμα για την ημέρα και ώρα που θα εμφανιστεί ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. για την εκτίμηση αναπηρίας.
10. Για τις ανάγκες εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, η Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. συνεπικουρείται από ιατρό ειδικότητας φυσιάτρου ή ιατρού εργασίας ή άλλης ειδικότητας, κατά προτίμηση με εξειδίκευση ή εμπειρία σε εργασιακά θέματα.
11. Ο ως άνω ιατρός προβαίνει, σε συνεργασία με τον εξεταζόμενο, σε συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε καθημερινές λειτουργίες (όπως η όρθια στάση, η βάδιση, η νοητική συγκέντρωση, η προσωπική υγιεινή και φροντίδα, οι οικιακές εργασίες, η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις, η εργασία και η μόρφωση), τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσής του, τη φύση και το εύρος αυτών των συνθηκών και τα εμπόδια για πλήρη κοινωνική του ένταξη. Στη διαδικασία αυτή, ο προαναφερθείς ιατρός θα χρησιμοποιήσει έναν κατάλογο δώδεκα (12) ερωτήσεων βασισμένο σε ένα διεθνώς επικυρωμένο ερωτηματολόγιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εκτίμηση των λειτουργιών του ατόμου με αναπηρία, γνωστό ως WHO DAS 2.0, μεταφρασμένο, κατάλληλα επαυξημένο και προσαρμοσμένο για την Ελλάδα. Τα πορίσματα του ως άνω ερωτηματολογίου θα αποτελούν παράρτημα της γνωστοποίησης του αποτελέσματος πιστοποίησης της αναπηρίας.
12. Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕ.Π.Α. Ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα κειμένου κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικό μήνυμα για την έκδοση της απόφασης εκτίμησης της αναπηρίας του, ώστε να εισέλθει στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕ.Π.Α. και να λάβει γνώση. Ο αιτών δύναται εκείνη τη στιγμή να δηλώσει αν αποδέχεται την απόφαση ή άλλως δύναται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να προσφύγει σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.
13. Η ενώπιον της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής εξέταση της προσφυγής διεκπεραιώνεται επίσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των ΚΕ.Π.Α. με τον ίδιο τρόπο με την εκτίμηση σε πρώτο βαθμό.
14. Η απόφαση που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα ή η τελεσίδικη απόφαση σε περίπτωση προσφυγής αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΓΑ. Εφόσον στον ηλεκτρονικό φάκελο της αναπηρίας εμφανίζονται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την απονομή της προνοιακής παροχής σε χρήμα εμφανίζεται η έγκριση της αίτησης καθώς και το δικαιούμενο ποσό.
15. Εάν, για την παροχή συγκεκριμένων παροχών αναπηρίας σε χρήμα, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει εκτίμηση του αναπήρου από τα ΚΕ.Π.Α., τα στάδια των παραγράφων 4 έως 14 του παρόντος παραλείπονται.
16. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται από τον ΟΓΑ μέσω τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται από τον αιτούντα, του οποίου εγκρίθηκε η αίτηση, και στον οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ με θέμα Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού. Αριθμ. Γ.Π.οικ. Δ22/11/2705/58/2018: Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιανουαρίου 2018
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 57
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).
2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.
6. Την υπ΄ αριθμ. Υ28/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. Υ70/11.11.2015, Υ43/28.04.2017 και Υ89/30.11.2017 αποφάσεις του Πρωθυπουργού (Β΄ 2441, Β΄ 1510 και Β΄4195).
7. Την υπ΄ αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
8. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 2270/9/15.01.2018 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται, για το έτος 2018 και κάθε επόμενο έτος, δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 910 εκ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις ετήσιες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε.Φ. 33-220, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις αναστολής - διακοπής, την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων, τον συμψηφισμό, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αρμόδιες υπηρεσίες
1. Αρμόδια όργανα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) καθώς και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΓΑ.
2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξεων χορήγησης, απόρριψης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης των επιδομάτων ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ ή του αρμόδιου Τμήματος της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΓΑ. Αρμόδιος για την έκδοση πράξης καταλογισμού ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΓΑ. Αρμόδιος για την έγκριση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ.
3. Αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής των επιδομάτων ορίζεται η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και η Διεύθυνση Μηχανογράφησης του ΟΓΑ.
4. Οι διαδικασίες καταβολής επιδομάτων για εκκρεμείς αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις Α21 προηγουμένων ετών υλοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ, μετά τη δημιουργία αρχείου δυνητικά δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης - Δικαιούχοι επιδόματος παιδιού
1. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού είναι:
(α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 από τον υπόχρεο για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
(β) Η συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης Α21, η οποία επέχει θέση αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, για τη χορήγηση του επιδόματος, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ.
(γ) Οι αιτούντες/υπόχρεοι να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. Ο έλεγχος της μόνιμης και συνεχούς διαμονής του δικαιούχου καθώς και των εξαρτώμενων τέκνων του στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, γίνεται αποκλειστικά από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους/ή των γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης. Για τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης προσμετράται χρόνος που εμπίπτει στην εν λόγω πενταετία, κατά την οποία ο αιτών λάμβανε οικογενειακό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α’ 81).
(δ) Τα τέκνα τους να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα.
2. Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι όσοι υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Α21, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Άρθρο 3
Κατηγορίες δικαιούχων
Το επίδομα παιδιού χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εφόσον διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους/ή των γονέων τους (εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης) και τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα:
(α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
(β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
(γ) πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
(δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
(ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α’ 125),
(στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α’ 176),
(ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
(η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 4
Εξαρτώμενα τέκνα
Για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού, εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:
(α) Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους.
(β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή TEI ή σε αναγνωρισμένα Κολέγια ή σε ΙΕΚ Δημόσια ή ιδιωτικά καθώς και στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού κ.λπ.), καθώς και τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα του Εξωτερικού.
(γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Άρθρο 5
Ειδικές περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων
Εφόσον πληρούν και τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, εξαρτώμενα θεωρούνται:
(α) Τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του ενός ή και των δύο συζύγων, σε περίπτωση έγγαμων, εφόσον ο αιτών/υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των τέκνων. Προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, εφόσον έχουν την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους.
(β) Τα τέκνα άγαμου πατέρα, εφόσον ο αιτών/υπόχρεος άγαμος πατέρας τα έχει αναγνωρίσει με συμβολαιογραφική πράξη ή με δικαστική απόφαση και έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.
(γ) Τα τέκνα συζύγων σε διάσταση, εφόσον ο αιτών γονέας έχει με δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό την επιμέλεια των τέκνων. Προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, εφόσον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.

Άρθρο 6
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού
1. Ο υπόχρεος υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος υποβάλλει, ηλεκτρονικά, κατ΄ έτος, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία καθώς και δήλωση συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και διασταύρωσης των στοιχείων του ιδίου και των μελών της οικογενείας του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.
2. Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, σε βάρος του τέκνου του ή του άλλου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή διαζυγίου, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, από το φυσικό πρόσωπο που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επιμέλειας, το επίδομα χορηγείται στον γονέα που έχει την κύρια ευθύνη διατροφής, όπως αυτό προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση των γονέων.
Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων των ορφανών τέκνων που αποτελούν ιδία οικογένεια η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση την επιτροπεία-επιμέλεια των ανήλικων τέκνων και λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα των τέκνων.
Όσον αφορά ενήλικα ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς, η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Α21 υποβάλλεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία τέκνο, ως Επίτροπο, δηλώνοντας ως εξαρτώμενα τέκνα, τον εαυτό του και τα αδέρφια του.
3. Ως αρχική ημερομηνία υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης Α21 εκάστου έτους ορίζεται η 2α Ιανουαρίου και ως καταληκτική η 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
4. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός ενός (1) μήνα να προβαίνει σε τροποποίηση της αρχικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης Α21 και μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές.
5. Σε περίπτωση μεταβολής ή λανθασμένης καταχώρισης οποιουδήποτε στοιχείου που δηλώνεται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21, αυτή μπορεί να διορθωθεί-τροποποιηθεί με ευθύνη και ενέργεια του δικαιούχου, οπωσδήποτε όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
6. Η εγκεκριμένη ή μη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Α21 δύναται να ανακαλείται απευθείας από τον δικαιούχο, εντός του έτους και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. Τυχόν καταβληθέντα ποσά επιδόματος επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Άρθρο 7
Έλεγχος αιτήσεων
1. Η επεξεργασία της αίτησης και η χορήγηση του επιδόματος παιδιού γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.
Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις ή μετά τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, η αίτηση γίνεται δεκτή και εκδίδεται, από το αρμόδιο όργανο του ΟΓΑ, εγκριτική πράξη. Εάν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων ή από την εξέταση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, η αίτηση απορρίπτεται και εκδίδεται, από το αρμόδιο όργανο του ΟΓΑ, απορριπτική πράξη.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, η πράξη έγκρισης ανακαλείται. Οι λόγοι της ανάκλησης αναγράφονται στην πράξη - απόφαση ανάκλησης που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του ΟΓΑ.
3. Για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού διενεργούνται εκτεταμένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι - διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στο έντυπο Α21 από τον αιτούντα/δικαιούχο, ως προς την ακρίβεια, σε συνεργασία με οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, που υποχρεούνται σε άμεση απάντηση. Ο έλεγχος των αιτήσεων δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων.
4. Το αρμόδιο όργανο χορήγησης των επιδομάτων μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία δύο (2) μηνών για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.
5. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθών στην αίτηση χορήγησης του επιδόματος παιδιού, με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Σε κάθε περίπτωση, ύστερα από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.

Άρθρο 8
Χρόνος και τρόπος καταβολής
1. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά δίμηνο, από τον ΟΓΑ, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και εντός είκοσι πέντε (25) ημερών.
Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής αυτής το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται τότε αυτό συμψηφίζεται με το ποσό των επόμενων πληρωμών.
Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους γίνεται βάσει συγκεντρωτικής κατάστασης με το πλήθος των δικαιούχων και το συνολικό ποσό, ανά κατηγορία, που συντάσσει η ΗΔΙΚΑ και αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ. Επίσης, από την ΗΔΙΚΑ δημιουργείται και τηρείται αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο των πληρωμών, το οποίο είναι προσβάσιμο από τους χρήστες του ΟΓΑ.
2. Το επίδομα παιδιού χορηγείται:
(α) για τέκνα γεννημένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης, από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης,
(β) από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης,
(γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και σε Κολέγια,
(δ) για τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της επέλευσης της αναπηρίας.
3. Ειδικά για το έτος 2018, στους δικαιούχους που έλαβαν το έτος 2017 το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου διμήνου έτους 2018, ακόμη και αν δεν υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21.
Το ποσό της προκαταβολής έτους 2018 είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο δίμηνο με βάση τις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.

Άρθρο 9
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Ο αιτών/δικαιούχος οφείλει, εφόσον κληθεί από τον ΟΓΑ, είτε να αποστείλει ή να καταθέσει στον ΟΓΑ είτε να επισυνάψει ηλεκτρονικά στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Α21, τα δικαιολογητικά για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21.
(α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή σε Κολέγια ή σε στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
(γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση -υπεύθυνη δήλωση Α21 και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.
(δ) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται το πρόσωπο που έχει αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων.
2. Εκτός από τα ανωτέρω, υποβάλλεται επιπλέον, εφόσον απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενός από τα κατωτέρω δικαιολογητικά, κατά κατηγορία δικαιούχου:
(α) Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, για πολίτη κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό.
(γ) Άδεια διαμονής, για πολίτη χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, για πολίτη της Ελβετίας, καθώς και για πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
(δ) Άδεια διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας με ένδειξη «Πρόσφυγας» ή «Επικουρική Προστασία».
(ε) Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Για όποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προβλέπεται διάρκεια ισχύος, αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.
3. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα δικαιολογητικά των εδαφίων με στοιχεία (α) και (δ) της παρ. 1 παρέχονται από τις αρχές της χώρας, της οποίας είναι υπήκοοι, και αν αυτό είναι αδύνατο τα στοιχεία αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα, κατά τη κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος (π.χ. ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων).
4. Τα έγγραφα της αλλοδαπής του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
5. Στον ΟΓΑ τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ή και φυσικό για τους κατατεθέντες από τους αιτούντες φακέλους, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Άρθρο 10
Αναστολή - επαναχορήγηση επιδόματος
1. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται:
(α) Εάν περιέλθουν στον ΟΓΑ στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το επίδομα χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Το επίδομα επαναχορηγείται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα, ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου.
(β) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου.
(γ) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο, περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού. Το επίδομα επαναχορηγείται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που έπαυσαν οι ανωτέρω λόγοι αναστολής.
2. Δεν αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος στις εξής περιπτώσεις απομάκρυνσης από την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής:
(α) Εάν η απουσία του δικαιούχου ή εξαρτώμενου τέκνου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.
(β) Εάν ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απασχολούνται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ελληνικής Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή ακολούθησε την οικογένειά του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών των τέκνων σε Ανώτερες ή Ανώτατες σχολές του Εξωτερικού.

Άρθρο 11
Διακοπή επιδόματος
1. Το επίδομα παιδιού διακόπτεται:
(α) Από την 1η του επόμενου μήνα λήξης του σπουδαστικού ή ακαδημαϊκού έτους περάτωσης των σπουδών προκειμένου για φοιτητές - σπουδαστές ή τη 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που λήγει η γνωμάτευση των ΚΕΠΑ και πάντως όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους.
(β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου ή του εξαρτώμενου τέκνου.
(γ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του γάμου εξαρτώμενου τέκνου.
(δ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που ο δικαιούχος ή/και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό.
2. Η διακοπή καταβολής των επιδομάτων γνωστοποιείται εγγράφως στο δικαιούχο.

Άρθρο 12
Άσκηση προσφυγής
1. Κατά της απορριπτικής πράξης, της πράξης ανάκλησης χορηγηθέντος επιδόματος, της πράξης διακοπής καταβολής επιδόματος, καθώς και κατά καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιδόματος, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τον δικαιούχο, η οποία εξετάζεται από το Όργανο εκδίκασης των ενδικοφανών προσφυγών που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία του ΟΓΑ.
2. Δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση και η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ως προς τη μη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντα των εισοδηματικών κριτηρίων για την απονομή του επιδόματος παιδιού.
3. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, παραδίδεται δε ή αποστέλλεται απευθείας στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία ή στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΓΑ.

Άρθρο 13
Συμψηφισμός και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά επιδόματος
1. Αν από τη διακοπή χορήγησης του επιδόματος παιδιού, την ανάκληση χορήγησης ή από άλλη αιτία δημιουργείται απαίτηση του ΟΓΑ από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά επιδόματος, τα ποσά αυτά καταλογίζονται στους λαβόντες ανεξάρτητα από υπαιτιότητά τους, επιστρέφονται άτοκα από αυτούς και αναζητούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.
2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από το ποσό που δικαιούται, το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα μέχρι την αποπληρωμή του.
3. Η καταβολή του πρώτου διμήνου που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας συμψηφίζεται με το συνολικό ποσό που προκύπτει μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν καταστεί δικαιούχος μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, τα ποσά που καταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.
4. Η προκαταβολή του πρώτου διμήνου έτους 2018 που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 8 της παρούσης συμψηφίζεται με το συνολικό ποσό που προκύπτει μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Α21 έτους 2018. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης Α21, καθώς και στην περίπτωση που ο αιτών δεν καταστεί δικαιούχος, τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.
5. Ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για τα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α’ 222) καθώς και με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), επιτρέπεται να συμψηφίζονται με το χορηγούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), στις ίδιες οικογένειες επίδομα παιδιού, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περ. 11 του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

Άρθρο 14
Επίδοση πράξεων και εγγράφων
Η πράξη απόρριψης, η πράξη διακοπής ή αναστολής, καθώς και η καταλογιστική απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί στην αίτηση και με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που επίσης έχει δηλωθεί στην αίτηση, αναρτώνται δε στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής της αίτησης, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προβαίνουν σε εκτύπωσή τους.

Άρθρο 15
1. Υποβληθείσες αιτήσεις Α21 προηγούμενων ετών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εγκριτική ή απορριπτική απόφαση, καθώς και όσες αιτήσεις υποβληθούν μέχρι 15.01.2018, εξετάζονται από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και του άρθρου 40 του 4141/2013 (Α’ 81).
2. Οι προδιαγραφές εκκαθάρισης, οι ηλεκτρονικές διαδικασίες υποβολής και τροποποίησης των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Α21 ορίζονται από τον ΟΓΑ.

Άρθρο 16
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


 

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Κοινή Υπουργική απόφαση με θέμα Καθορισμός ύψους δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος αναπηρίας που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.


Κοινή Υπουργική απόφαση με θέμα
  Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προ-
ϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος αναπηρίας
που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της
Ελληνικής  Αστυνομίας  και  στο  Πυροσβεστικό 
Προσωπικό.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
17 Ιανουαρίου 2018
ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου
38
335
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
 T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
336
Τεύχος Β’ 38/17.01.2018
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1
Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋπο-
θέσεων χορήγησης επιδόματος αναπηρίας που κα-
ταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας και στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.
         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8002/14/7-β’
(1)
  Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προ-
ϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος αναπηρίας
που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της
Ελληνικής  Αστυνομίας  και  στο  Πυροσβεστικό 
Προσωπικό.
  ΟΙ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ ́ του άρθρου 127
του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου
και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα
εφαρμογής  των  δημοσιονομικών  στόχων  και  μεταρ-
ρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθμίσεις,  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 74).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4508/2017 «Αδει-
οδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση
στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση
Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατά-
ξεις» (Α ́ 200).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24, 67, 68 και 77 του
ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/85/ΕΕ) -δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α ́ 143), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής
και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α ́ 232), όπως
έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α ́ 57).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α ́ 145), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α ́ 208).
8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ29 από 8.10.2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη» (Β ́2168).
9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ186 από 10.11.2016
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο
Τόσκα» (Β ́ 3671).
10. Την υπ' αριθμ. 8000/1/2017/127-α' από 29-11-2017
Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτε-
λικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη).
11. Το γεγονός ότι:
α) Για τον Ειδικό Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία»,
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-
ται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ
Εξόδων, ΚΑΕ 0439 «Λοιπά ειδικά επιδόματα» συνολικού
ύψους 192.000,00 ευρώ ετησίως, καθόσον από την ψήφι-
ση του ν. 4472/2017 το εν λόγω επίδομα αναπροσαρμό-
ζεται πλέον, σύμφωνα και με τον αριθμό των δικαιούχων
του επιδόματος (55 άτομα), στις 924.000,00 ευρώ από
732.000,00. Για το οικονομικό έτος 2018 η επιπρόσθετη
δαπάνη ανέρχεται σε 192.000,00 ευρώ για το μνημονευ-
όμενο έτος. Για το οικονομικό έτος 2019 και εντεύθεν η
επιπλέον προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση ανέρ-
χεται στις 192.000,00 ευρώ κατ' έτος.
β) Για τον Ειδικό Φορέα 07-420 «Πυροσβεστικό Σώμα»,
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων
του Π/Υ Εξόδων, ΚΑΕ 0439 «Λοιπά ειδικά επιδόματα» συ-
νολικού ύψους 35.960,00 ευρώ ετησίως, λόγω της ανα-
προσαρμογής του επιδόματος των δικαιούχων (8 άτομα)
που προέκυψε για τους προαναφερόμενους λόγους.
γ)  Συνολικές  δαπάνες:  Με  βάση  τα  προεκτεθέντα, 
αναφορικά με τον Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία»,
οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται για το οικονομικό έτος
2018 στο ύψος των 924.000,00 ευρώ, καθώς επίσης και
για  το  οικονομικό  έτος  2019  και  εντεύθεν  στο  ύψος 
των 924.000,00 ευρώ κατ' έτος. Αναφορικά με τον Ε.Φ.
07-420 «Πυροσβεστικό Σώμα», οι συνολικές δαπάνες
ανέρχονται για το οικονομικό έτος 2018 και εντεύθεν
στο ύψοςτων 181.688,00 ευρώ κατ' έτος.
δ) Κάλυψη δαπανών: Για το οικονομικό έτος 2018 και
επόμενων ετών από τις κατ' έτος εγκριθησόμενες πιστώ-
σεις των αντίστοιχων Π/Υ Εξόδων των Ειδικών Φορέων
07-410  «Ελληνική  Αστυνομία»  και  07-420  «Πυροσβε-
στικό Σώμα». Οι εν λόγω δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα
δεσμευτικά όρια του εγκριθέντος με το ν. 4472/2017 Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(2018-2021). Για το σκοπό αυτό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επίδομα αναπηρίας
1. α. Στους Αστυνομικούς, Συνοριακούς Φύλακες και
Ειδικούς Φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας και στο
Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, που μετατάσσονται στην κατάσταση της πολεμικής
ή μονίμου διαθεσιμότητας, αν
εξαρτήτως του νόμου υπα-
γωγής τους, χορηγείται επίδομα αναπηρίας, αναλόγως
του ποσοστού αναπηρίας, το οποίο καθορίζεται από την
οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, για μία ή περισ-
σότερες βλάβες από τ
ραύματα ή παθήσεις εξαιτίας των
οποίων έχουν υπαχθεί στις καταστάσεις πολεμικής ή μό-
νιμης διαθεσιμότητας και υπολ
ογίζεται σε ποσοστό επί
του εκάστοτε βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολο-
γικού κλιμακίου του κατεχόμενου βαθμού τους, ως εξής:
αα. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% και μέχρι
60%, ποσοστό 40%.
ββ. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 60% και μέχρι
70%, ποσοστό 60%.
γγ.  Για  ποσοστό  αναπηρίας  άνω  του  70%  και  μέχρι 
80%, ποσοστό 80%.
δδ. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και μέχρι
90%, ποσοστό 120%.
εε. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 90%, ποσοστό
150%.
β. Για ποσοστό αναπηρίας κάτω του 50% το επίδομα
υπολογίζεται βάσει του ποσοστού αυτού, μη δυνάμενο
να υπερβεί το 40% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του
εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του κατεχόμενου
βαθμού.
2. Στις περιπτώσεις που στη γνωμάτευση της οικείας
Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής για την ένταξη στις
καταστάσεις πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, δεν
προσδιορίζεται ποσοστό αναπηρίας αλλά ποσοστό επι-
δόματος, σε συνάρτηση με την πάθηση για την οποία
έχουν υπαχθεί στις καταστάσεις αυτές, το επίδομα ανα-
πηρίας υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αυτό επί του
εκάστοτε βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογι-
κού κλιμακίου του κατεχόμενου βαθμού, μη δυνάμενο
όμως το ποσοστό αυτό να υπερβεί το 40%. Στην περί-
πτωση που στη γνωμάτευση της εν λόγω Επιτροπής δεν
προσδιορίζεται ούτε ποσοστό αναπηρίας ούτε επιδό-
ματος, καταβάλλεται αναπηρικό επίδομα σε ποσοστό
8% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εισαγωγικού
μισθολογικού κλιμακίου του κατεχόμενου βαθμού.
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η  ισχύς  της  παρούσας  απόφασης  αρχίζει  από  την 
1.1.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εσωτερικών                                 Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Χωρίς προπληρωμή η αγορά οπτικών ειδών ασφαλισμένων

 Χωρίς προπληρωμή η αγορά οπτικών ειδών ασφαλισμένων
Χωρίς να χρειάζεται να προπληρώνουν τη δαπάνη θα μπορούν να προμηθεύονται το επόμενο διάστημα γυαλιά οράσεως και άλλα οπτικά είδη οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός καλεί τους ιδιοκτήτες καταστημάτων οπτικών να υπογράψουν σύμβαση με την οποία αλλάζει η διαδικασία χορήγησης αυτών των ειδών. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, πιο ποιοτικές υπηρεσίες και η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ από την κατάθεση αιτημάτων αποζημίωσης από ασφαλισμένους για οπτικά είδη.
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ.
Χωρίς να χρειάζεται να προπληρώνουν τη δαπάνη θα μπορούν να προμηθεύονται το επόμενο διάστημα γυαλιά οράσεως και άλλα οπτικά είδη οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός καλεί τους ιδιοκτήτες καταστημάτων οπτικών να υπογράψουν σύμβαση με την οποία αλλάζει η διαδικασία χορήγησης αυτών των ειδών. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, πιο ποιοτικές υπηρεσίες και η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ από την κατάθεση αιτημάτων αποζημίωσης από ασφαλισμένους για οπτικά είδη.
Σήμερα, ο ασφαλισμένος που χρειάζεται π.χ. γυαλιά οράσεως, λαμβάνει γνωμάτευση από τον γιατρό, απευθύνεται σε κατάστημα οπτικών, πληρώνει για την αγορά των γυαλιών και εν συνεχεία καταθέτει αίτημα στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιωθεί για τη δαπάνη που έκανε. Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει ποσό ύψους 100 ευρώ κάθε τέσσερα χρόνια για την αγορά οπτικών ειδών και αξίζει να σημειωθεί ότι στο 95% των αιτημάτων οι ασφαλισμένοι έχουν εξαντλήσει αυτό το ποσό. Για το 2017 η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για οπτικά είδη ήταν περίπου 47 εκατ. ευρώ, ενώ για εφέτος ο αντίστοιχος κλειστός προϋπολογισμός του Οργανισμού ανέρχεται στα 45.000.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν μόνο για οπτικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕΔΙ) του Οργανισμού περίπου 95.000 αιτήματα, η πλειονότητα των οποίων είναι στην Αττική, ενώ εκτιμάται ότι κάθε μήνα κατατίθενται περίπου 30.000 νέα αιτήματα. Ο χρόνος που περιμένει ο ασφαλισμένος προκειμένου να λάβει πίσω το ποσό που δικαιούται μπορεί να είναι 20 ημέρες –συνήθως στην περιφέρεια– αλλά και να ξεπερνά τον χρόνο, κυρίως σε διευθύνσεις στην Αττική όπως αυτές στην Αχαρνών και στην Αγία Παρασκευή.
Με την υπογραφή των συμβάσεων, ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει οπτικά είδη από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ καταστήματα, με γνωμάτευση γιατρού, χωρίς να πληρώσει –αφού οι πάροχοι θα πληρώνονται απευθείας από τον Οργανισμό– παρά μόνο τη διαφορά μεταξύ του ποσού που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ και του κόστους των ειδών εάν αυτά είναι ακριβότερα. Στη σύμβαση, το κείμενο της οποίας αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, καθορίζονται οι όροι για τη συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με αδειοδοτημένα καταστήματα οπτικών, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο. Π.χ. θα αποκλείεται η συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με καταστήματα οπτικών που δεν απασχολούν οπτομέτρη, όπως είναι υποχρεωμένα από τον νόμο.
Προς το παρόν, τα οπτικά είδη και η ειδική αγωγή είναι οι μοναδικές υπηρεσίες υγείας για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει συνάψει σύμβαση με τους παρόχους. Ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους παρόχους οπτικών ειδών να υποβάλουν εντός 20 ημερών από την ανάρτηση της σύμβασης αίτηση σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό. Η υποβολή και διαχείριση των αιτημάτων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Καθημερινή»

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Δικαστική απόφαση: Συμμετοχή μαθητή με σύνδρομο Asperger σε ενδοσχολικές εξετάσεις

 Δικαστική απόφαση: Συμμετοχή μαθητή με σύνδρομο Asperger σε ενδοσχολικές εξετάσεις
Συμμετοχή μαθητή με σύνδρομο Asperger σε ενδοσχολικές εξετάσεις και δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Παρατίθεται το με αριθμό 6/2006 πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη, δημοσιευμένο στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.
«…Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε αναφορά από μητέρα ανήλικου μαθητή, ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Asperger. Ο ανήλικος ***, σύμφωνα με γνωμάτευση (αρ. πρωτ. ***/2003) της Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, «παρουσιάζει διαταραχή στην αδρή και λεπτή κίνηση, δυσγραφία και τραυλισμό κάτω από έντονες συγκινησιακές συνθήκες, δυσλεξία, προβλήματα ισορροπίας, οργάνωσης στο χώρο και στην οπτική αντίληψη. Εκτός των ανωτέρω συμπτωμάτων εγκεφαλικής δυσλειτουργίας, ο *** παρουσιάζει την συμπτωματολογία του συνδρόμου Asperger και επιπλέον είναι συναισθηματικά ευάλωτος».
Επιπλέον, σύμφωνα με γνωμάτευση (αρ. πρωτ. ***/2003) του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», ο ανήλικος παρουσιάζει σειρά προβλημάτων όρασης, που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία να «επεξεργαστεί ικανοποιητικά πληροφορίες που αφορούν στην κίνηση, αδυνατεί να υπολογίσει αποστάσεις και κυρίως δεν έχει την δυνατότητα προσήλωσης επί μακρόν. Με βάση τα ανωτέρω, ο *** *** έχει αντικειμενικά σοβαρή δυσκολία στην γραφή μεγάλων κειμένων». Βάσει των παραπάνω γνωματεύσεων, το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο ανήλικος κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004, ενημέρωσε τη μητέρα ότι υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστεί ενδοσχολικά ο γιος της στα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα της Β΄ Λυκείου, μετά από γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Ο ανήλικος προσήλθε στη Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Ανατολικής Αθήνας, η οποία γνωμάτευσε (αρ. πρωτ. **/***2004) ότι ο ανήλικος «υπάγεται στο Π.Δ. 86/01 άρθρο 36 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 26/02 για ενδοσχολική εξέταση» και «έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%». Μετά από αυτά, ο ανήλικος υπεβλήθη σε εξετάσεις ενδοσχολικά, στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2003- 2004. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή έκρινε επιπλέον ότι ο ανήλικος είναι ανίκανος για εργασία και ότι μπορεί να λάβει επίδομα, το οποίο ισχύει για πέντε χρόνια, από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας. Την επόμενη όμως σχολική χρονιά (2004-2005), και ενώ ο ανήλικος φοιτούσε στη Γ’ Λυκείου, η Δ/ση του σχολείου, μετά την έκδοση υπενθυμιστικής εγκυκλίου (αρ. πρωτ. 7379/5-10-2004) του 4ου Γραφείου της Β΄ Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, ζήτησε από την κα *** να προσκομίσει νέα γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, η οποία να τεκμηριώνει ότι ο εν 1 Πράγματι με απόφαση (αρ. πρωτ. ***/***04) της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Τομέα Ανατολικής Αθήνας, εγκρίθηκε στον ανήλικο μηνιαία οικονομική ενίσχυση μέχρι και 16/02/2009, οπότε θα πρέπει να προσκομιστεί εγκαίρως νέα γνωμάτευση προκειμένου να συνεχιστεί η επιδότηση.
Ο εν λόγω μαθητής εξακολουθεί να δικαιούται να εξεταστεί ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα (ως έχων αναπηρία άνω του 67%) καθώς και να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό πέραν του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Y.A. Φ.152/Β6/198/4-4-2000. Η μητέρα του ανηλίκου ζήτησε τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη, διαμαρτυρόμενη για την ερμηνεία του Π.Δ. 86/01 από την εν λόγω εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να επανεξεταστεί ο γιος της από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή και να προσκομίσει εκ νέου γνωμάτευση, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα ενδοσχολικής εξέτασης στα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου ως φυσικώς αδύνατου μαθητή, παρόλο που είχε υποβάλει σχετική γνωμάτευση την προηγούμενη σχολική χρονιά.
Ύστερα από άτυπη επικοινωνία της Ανεξάρτητης Αρχής με το αρμόδιο γραφείο Β/θμιας Εκπαίδευσης, αυτό διαβεβαίωσε ότι η με αρ. πρωτ. **/***2004 γνωμάτευση της προηγούμενης χρονιάς θα ίσχυε και κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων (31/1/2005) και, επομένως, δεν χρειαζόταν να εμφανιστεί εκ νέου ο μαθητής ενώπιον Υγειονομικής Επιτροπής.
Ως εκ τούτου, η αναφορά της κας *** στον Συνήγορο του Πολίτη τέθηκε στο αρχείο. Παρά τη προφορική διαβεβαίωση προς τον Συνήγορο του Πολίτη, το αρμόδιο γραφείο Β/θμιας Εκπαίδευσης επέμεινε τελικώς στην απαίτηση προσκόμισης νέας γνωμάτευσης, με το επιχείρημα ότι εφόσον η Υγειονομική Επιτροπή δεν είχε αναγράψει χρονικό διάστημα ισχύος στη γνωμάτευση, τότε αυτή ισχύει για ένα χρόνο και, επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν νέα γνωμάτευση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Η κα *** απευθύνθηκε εκ νέου στον Συνήγορο του Πολίτη, προσκομίζοντας παράλληλα και εκ νέου ιατρικές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία, που πιστοποιούν την κατάσταση της υγείας τού ανηλίκου, προσήλθε δε και πάλι στην αρμόδια Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Ανατολικής Αθήνας, η οποία έκρινε (αρ. πρωτ. ***/***05) αυτή τη φορά ότι το ποσοστό αναπηρίας του ανηλίκου είναι κάτω του 67%, και ότι συνεπώς ο ενδιαφερόμενος δεν δικαιούται πλέον να εξεταστεί ενδοσχολικά ως «φυσικώς αδύνατος» μαθητής ούτε να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέων.
Η μητέρα κατέθεσε ένσταση στη Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή Αθήνας, η οποία έκρινε (γνωμάτευση με αρ. πρωτ. ***/***2005) ότι  «ο μαθητής» πάσχει από τις ανωτέρω παθήσεις εκ των οποίων η η δυσλεξία υπάγεται στην παρ. 19 εδάφιο (V) του ΠΔ 26/02. Χορηγείται για ενδοσχολικές εξετάσεις ως το αίτημά του. Ποσοστό αναπηρίας άνω του (67%) εξήντα επτά %». Στη συνέχεια, ο μαθητής έδωσε εξετάσεις ενδοσχολικά και έλαβε απολυτήριο Λυκείου. Στις γνωματεύσεις αυτές όμως τόσο η Α/θμια όσο και η Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή αρνήθηκαν να γνωματεύσουν ταυτόχρονα και για τη δυνατότητα του ανηλίκου να περιληφθεί στις σχετικές ευεργετικές διατάξεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο ανήλικος προσήλθε για μια ακόμα φορά στην Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Ανατολικής Αθήνας, η οποία γνωμάτευσε (αρ. πρωτ. ***/***05) «κινητική αναπηρία κάτω του 67%», χωρίς ωστόσο να αιτιολογήσει την εν λόγω κρίση. Μετά από νέα ένσταση της μητέρας του ανηλίκου κατά της ανωτέρω γνωμάτευσης, η Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή Αθήνας γνωμάτευσε (αρ. πρωτ. ***/***2005) ότι συντρέχει «ποσοστό αναπηρίας άνω του εξήντα επτά τα εκατό (67%) με κινητικά προβλήματα. Χορηγείται για εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ». Ο ανήλικος έλαβε τελικά μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επιτυχώς, παρόλο που κάποιες σχολές δεν έκαναν δεκτή την αίτησή του, θεωρώντας ελλιπείς τις γνωματεύσεις που προσκόμισε, ζήτημα που δεν αποτελεί αντικείμενο εξέτασης στο παρόν πόρισμα.
2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Ν. 2817/2000 (Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις), στο άρθρο 1 προβλέπει, μεταξύ άλλων, «1. Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. 2. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι:
α) Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.
β) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).
γ) Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας.
δ) Έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας.
ε) Έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία.
στ) Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης…».
Σύμφωνα με το Π.Δ. 86/2001, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 26/2002 και 80/2003 και  ισχύει, άρθρο 27 (εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), «οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα από τα δύο προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο.
Ειδικότερα: 1) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή i)… ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα, v) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας). Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο του (μαθητή) συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις i έως και iv, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση να απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας.
Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία χρόνια από την έκδοσή της». Με βάση την παρ. 4 αρ. 27 του Π.Δ. 86/01, «οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.» Περαιτέρω, στο άρθρο 36, παρ. 5, εδ. α και β αναφέρεται ότι: «5. α) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Τάξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου, να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα στο σχολείο τους με θέματα που θα ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων. β) Η διάταξη του εδαφίου α της παρούσης εφαρμόζεται ανάλογα και για τους μαθητές των Ενιαίων Λυκείων, οι οποίοι έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%, βεβαιωμένη με τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος».
Στην Υ.Α. Φ152/Β6/1504/30.5.2001, άρθρο 1, παρ. 9 (Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες), προβλέπεται «Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VII του άρθρου 46 του Ν. 1946/1991 και του άρθρου 12 του Ν. 2640/1998. Ειδικότερα, στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται […] οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 6 «Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% στις Σχολές και στα Τμήματα των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι.και της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 – Α~)».
Περαιτέρω, στο άρθρο 3, παρ. Ε., προβλέπεται «Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος που επιθυμούν την εισαγωγή τους μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188-Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001, τα εξής δικαιολογητικά: … δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που πιστοποιεί την πάθησή τους και η οποία εκδίδεται μετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού μέλους ΔΕΠ οποιουδήποτε ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας».
Στο άρθρο 4, παρ. 3, προβλέπεται: «Η εισαγωγή των υποψηφίων με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 1 της παρούσας, στο Α΄ εξάμηνο σπουδών των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, η εισαγωγή των υποψηφίων αυτών γίνεται: […] Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το βαθμό απολυτηρίου στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό θέσεων για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσας…» Η με αρ. πρωτ. 7379/5.10.2004 υπενθυμιστική εγκύκλιος της Β΄ Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, στην παρ. III αναφέρει «Είναι διαφορετική η περίπτωση των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων, οι οποίοι έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67% και επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος να εξεταστούν ενδοσχολικά σε ΟΛΑ τα μαθήματα. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
1. Ο κηδεμόνας του ενδιαφερόμενου μαθητή υποβάλλει αίτηση και ιατρική γνωμάτευση στο σχολείο του.
2. Ο Δ/ντής του σχολείου αφού κρατήσει φωτοτυπία της αίτησης και ιατρικής γνωμάτευσης αποστέλλει αμέσως τα πρωτότυπα (αίτηση και ιατρική γνωμάτευση) στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 3. Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή εκδίδει απόφαση στην οποία αναφέρεται επακριβώς η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας. 4. Η πρωτότυπη απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής μαζί με νέα αίτηση του κηδεμόνα όπου αναφέρεται η επιθυμία να εξεταστεί ο μαθητής σε θέματα του οικείου Συλλόγου των Διδασκόντων, κατατίθενται στο σχολείο. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της παραπάνω απόφασης και της αίτησης του κηδεμόνα υποβάλλονται μέσω του σχολείου στην οικεία Δ/νση ή Γραφείο το αργότερο μέχρι 22-04-05 για το σχολ. Έτος 2004-05.
* Στο απολυτήριο Εν. Λυκείου που χορηγείται στους παραπάνω μαθητές αναγράφεται ότι εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες για την περίπτωση αυτή διατάξεις. * Οι κάτοχοι του απολυτήριου τίτλου που εκδόθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό πέραν του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον πάσχουν από μία από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στο άρθρο 10 της Φ152 /Β6/198/4-4-2000 του ΥΠΕΠΘ και στη Φ251/Β6/553/16-3-2001».
3. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατά τη διερεύνηση της εν λόγω αναφοράς, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε επιστολή (αρ. πρωτ. ***/***2004.2) προς τη Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., θέτοντας μεταξύ άλλων ερώτημα σχετικά με τη νομική ρύθμιση στην οποία στηρίζεται ο χρονικός περιορισμός ισχύος της γνωμάτευσης σε ένα ημερολογιακό έτος. Με το με αρ. πρωτ. ***/**/***05 απαντητικό έγγραφό της, η εν λόγω Δ/νση, αντί άλλης απάντησης, πληροφορεί την Αρχή ότι: «α)… με βάση την παρ. 4 αρ. 27 του Π.Δ. 80/2003 οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που πιστοποιούν την αναπηρία του μαθητή σε ποσοστό άνω των 67% υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.»
4. ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1. Ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής:
α) Στο Π.Δ. 86/01, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 26/02 και 80/03, προβλέπεται ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα αξιολογούνται με γραπτή ή προφορική εξέταση, μόνο εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής. Στα εν λόγω Π.Δ. δεν προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η γνωμάτευση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής αλλά η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των ειδικών γνωματεύσεων που πιστοποιούν την αναπηρία του μαθητή σε ποσοστό άνω του 67%. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Π.Δ. 86/01, όπως προαναφέρθηκε, οι εν λόγω αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Στο ίδιο άρθρο, εξάλλου, στην παρ.1α v, όπου προβλέπεται η περίπτωση προσκόμισης ειδικής γνωμάτευσης, με την οποία πιστοποιείται δυσλεξία, αναφέρεται ότι η σχετική διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία χρόνια από την έκδοσή της. Περαιτέρω, στην παρ. 1ii του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι με αυτόν τον τρόπο εξετάζονται οι μαθητές που έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.
β) Η Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Ανατολικής Αθήνας έχει εκδώσει σχετικά με τον ενδιαφερόμενο δύο γνωματεύσεις (με αρ. πρωτ. **/***2004): στη μια επιβεβαιώνεται ότι ο μαθητής υπάγεται στο Π.Δ. 86/01 και δύναται να εξεταστεί ενδοσχολικά και δεν αναγράφεται χρονικό διάστημα ισχύος. Στην άλλη αναφέρεται ότι δικαιούται να λαμβάνει προνοιακό επίδομα και έχει ισχύ για πέντε χρόνια. Συνεπώς, η απαίτηση εκ μέρους της διοίκησης για την προσκόμιση νέας γνωμάτευσης, προκειμένου να εξεταστεί ενδοσχολικά ο ανήλικος στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 4 του Π.Δ. 86/01. Από τις σχετικές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε η Αρχή με το εν λόγω γραφείο της Β’Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Αθήνας και το Τμήμα Γ’ της Δ/νσης Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. καθώς και από την έγγραφη απάντηση της Δ/νσης Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., συνάγεται ότι η διοίκηση θεωρεί ότι εφόσον η Υγειονομική Επιτροπή δεν αναγράφει χρονικό διάστημα ισχύος στη γνωμάτευση, τότε αυτή ισχύει μόνο για ένα χρόνο και επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν νέα γνωμάτευση την επόμενη σχολική χρονιά, προκειμένου να δικαιούνται να εξεταστούν με τον ίδιο τρόπο που εξετάστηκαν την προηγούμενη. Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, το ιατρικό πρόβλημα του μαθητή δύναται να βελτιωθεί μέσα σε ένα χρόνο, και πρέπει να αποδείξει εκ νέου ότι δικαιούται να επωφεληθεί της δυνατότητας που του παρέχει ο νόμος. Σύμφωνα, όμως, με τη γνωμάτευση που έχει δοθεί στον ανήλικο για να λαμβάνει προνοιακό επίδομα, το ιατρικό πρόβλημά του αποκλείεται να βελτιωθεί για τα επόμενα πέντε χρόνια, για τα οποία ισχύει η γνωμάτευση αυτή. Τέλος, η απαίτηση προσκόμισης νέας γνωμάτευσης κάθε χρόνο εκ μέρους της διοίκησης ενδεχομένως να συνδέεται με το ότι η μόνιμη κινητική αναπηρία δεν διαχωρίζεται νομοθετικά από την προσωρινή. Ωστόσο, στη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής για τις ενδοσχολικές εξετάσεις δεν αναγράφεται χρονικό διάστημα ισχύος, ούτε στα σχετικά Π.Δ. προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η γνωμάτευση. Συνεπώς, η απαίτηση της διοίκησης για την προσκόμιση νέας γνωμάτευσης κάθε χρόνο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τεκμηριώνεται νομοθετικά. Η εν λόγω διάταξη (άρθρο 27 παρ. 4 του Π.Δ. 80/03) περί υποβολής των αιτήσεων «το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους», προφανώς αναφέρεται στην ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και όχι στην εκ νέου έκδοσή τους κάθε χρόνο. Εξάλλου, η παραπάνω φράση αναφέρεται σε όλες τις αιτήσεις και ειδικές γνωματεύσεις που κατατίθενται στον Διευθυντή του σχολείου, άρα και στις ειδικές γνωματεύσεις για τη δυσλεξία, για την οποία στην ίδια παράγραφο του άρθρου 27 ορίζεται ότι έχουν διάρκεια για 3 χρόνια από την έκδοσή τους, επομένως δεν νοείται υποχρέωση προσκόμισης νέας γνωμάτευσης κάθε χρόνο.
2. Ως προς τις γνωματεύσεις:
α) Η Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Ανατολικής Αθήνας σε μια πρώτη απόφασή της (αρ. πρωτ. **/***2004), γνωμάτευσε ότι ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Την επόμενη χρονιά ωστόσο, με νέα απόφασή της (αρ. πρωτ. ***/***2005) έκρινε ότι ο ανήλικος δεν έχει πλέον αναπηρία άνω του 67%. Σημειώνεται ότι δύο από τα μέλη της τελευταίας Επιτροπής είναι τα ίδια με αυτής της προηγούμενης χρονιάς. Η Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία κατέθεσε ένσταση η αναφερόμενη, έκρινε (αρ. πρωτ. ***/***2005) ότι ο μαθητής μπορεί να δώσει ενδοσχολικές εξετάσεις και έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. β) Μετά από περίπου έξι μήνες, στην εκ νέου αίτηση του ανηλίκου σε αυτήν, η Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Ανατολικής Αθήνας γνωμάτευσε (αρ. πρωτ. ***/***05) κινητική αναπηρία κάτω του 67%, χωρίς να αιτιολογεί την κρίση αυτή, ενώ η Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή Αθήνας, μετά από ένσταση της μητέρας, γνωμάτευσε (αρ. πρωτ. ***/***2005) ότι ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με κινητικά προβλήματα. Από τη μελέτη των γνωματεύσεων προκύπτει ότι οι Υγειονομικές Επιτροπές καταλήγουν σε αντιφατικές κρίσεις για την ιατρική κατάσταση του ανηλίκου. Ειδικά δε στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι το ποσοστό αναπηρίας του είναι κάτω του 67%, οι γνωματεύσεις είναι πλημμελώς έως καθόλου αιτιολογημένες. Λόγου χάριν, η με αρ. ***/***2005 γνωμάτευση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, με την οποία κρίθηκε ότι ο ανήλικος δεν έχει πλέον αναπηρία άνω του 67%, δεν είναι αιτιολογημένη και επιπλέον δεν συνάγεται από αυτήν εάν ελήφθησαν υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου του μαθητή, από τα οποία πάντως προκύπτουν κινητικές και οπτικές δυσχέρειες, που για την προηγούμενη Υγειονομική Επιτροπή (τα 2/3 των μελών της οποίας είναι τα ίδια με την εν λόγω Επιτροπή) συνιστούσαν προβλήματα που τεκμηρίωναν αναπηρία άνω του 67%.
3. Ως προς την αναπηρία άνω του 67%:
Στο άρθρο 27 του Π.Δ. 86/01, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 26/02 και 80/03 και ισχύει, προβλέπεται ότι εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους, μεταξύ άλλων, οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση γιατί έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα. Στο άρθρο 36, παρ. 5, εδ. β του ίδιου διατάγματος αναφέρεται ότι μαθητές των Ενιαίων Λυκείων, οι οποίοι έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%, βεβαιωμένη με τη διαδικασία του άρθρου 27, μπορούν να εξετάζονται ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα. Στην παρ. 9 του άρθρου 1 της Υ.Α. Φ152/Β6/1504/30-5-2001 που αφορά την πρόσβαση ειδικών κατηγοριών αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προβλέπεται ότι στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρή ασθένεια», μεταξύ άλλων, υπάγονται οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο εξέτασης των μαθητών με αναπηρία στις τάξεις του Λυκείου και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν χρησιμοποιούν ενιαία διατύπωση, προκειμένου να αναφερθούν στην κρίσιμη διαπίστωση της ύπαρξης «αναπηρίας άνω του 67%»: όπως προαναφέρθηκε, αλλού γίνεται λόγος για «αναπηρία» χωρίς άλλη διευκρίνιση, αλλού για «κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή» (χωρίς να διαχωρίζονται αυτές οι δυο κατηγορίες μεταξύ τους) και αλλού για «κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%». Είναι προφανές ότι κάθε μια από τις παραπάνω εκφράσεις αφενός έχει ένα ειδικό, τεχνικό, ιατρικό περιεχόμενο, το οποίο, εφόσον θεωρηθεί ως προϋπόθεση εφαρμογής των σχετικών ευεργετικών διατάξεων, αφενός οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα ως προς το ποια κατηγορία παιδιών μπορεί να επωφεληθεί από τις σχετικές ρυθμίσεις, αφετέρου δεν καλύπτει πλήρως όλες τις κατηγορίες ανηλίκων με «αναπηρία άνω του 67%». Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι στο Π.Δ. 86/01 δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εξέταση των παιδιών με αναπτυξιακή διαταραχή, όπως είναι το σύνδρομο Asperger, που ναι μεν έχουν τη νοητική ικανότητα να παρακολουθούν την κανονική εκπαίδευση, χρειάζονται όμως μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο εξέτασης. Επιπλέον, δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο ούτε στην Υ.Α. που καθορίζει τις ειδικές κατηγορίες που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά α) προκειμένου να δώσουν εξετάσεις ενδοσχολικά, θα πρέπει να θεωρηθούν φυσικώς αδύνατοι μαθητές, σύμφωνα με το Π.Δ. 86/01, δηλ. πρέπει να έχουν διάγνωση κινητικής αναπηρίας άνω του 67% (αρ. 27), ενώ β) προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την Υ.Α.Φ152/Β6/1504 αρ. 1 παρ. 9, πρέπει να θεωρηθούν ως έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι η διαδικασία που κλήθηκε να υποστεί ο εν λόγω μαθητής είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, χρονοβόρα και ψυχοφθόρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι υποχρεώθηκε να προσέλθει πέντε φορές ενώπιον Υγειονομικών Επιτροπών και δυο φορές σε δημόσια νοσοκομεία μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια.
Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα:
1) Ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος των γνωματεύσεων, η προαναφερθείσα διάταξη (άρθρο 27 παρ. 4) του Π.Δ. 86/01 ερμηνεύεται εσφαλμένα από τη διοίκηση ως απαίτηση για προσκόμιση νέας γνωμάτευσης κάθε χρόνο.
2) Το σύνδρομο Asperger και κάθε άλλη αναπτυξιακή διαταραχή συμπεριλαμβάνονται μεν στις περιπτώσεις των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως ορίζονται στο Ν. 2817/00, δεν περιλαμβάνονται όμως στο Π.Δ. 86/01, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στον τρόπο αξιολόγησής τους. Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την διευκόλυνση των παιδιών αυτών που έχουν την απαραίτητη νοητική ικανότητα να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στην υπόθεση που ερεύνησε ο Συνήγορος του Πολίτη, η απουσία ειδικής πρόβλεψης για την αξιολόγηση των παιδιών αυτών προκάλεσε πολλαπλές, αναιτιολόγητες και αντιφατικές γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών. Μόνον αφού εξετάστηκε επανειλημμένα από Α/θμιες και Β/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές, έλαβε τελικώς ο ανήλικος την απαραίτητη γνωμάτευση και εξετάστηκε ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα και στη συνέχεια, με καινούρια γνωμάτευση, έλαβε μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως έχων κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.
Με αφορμή την συγκεκριμένη υπόθεση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεράσματα, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τα εξής:
Α. Ως προς τα παιδιά που πάσχουν από αναπτυξιακές διαταραχές:
α) Να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών που πάσχουν από αναπτυξιακές διαταραχές. Προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων από εξειδικευμένους επαγγελματίες (παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό κ.λπ.), προκειμένου να διερευνηθεί με ποιο τρόπο και με ποια κριτήρια (π.χ. δυνατότητα παρακολούθησης της συνήθους σχολικής τάξης έστω και με κάποιας μορφής υποστήριξη, καλή νοητική ικανότητα, κ.λπ.) μπορούν κάποια παιδιά με αναπτυξιακή διαταραχή να εντάσσονται τόσο σε διαδικασία διαφοροποιημένων εξετάσεων, όπως οι φυσικώς αδύνατοι μαθητές, όσο και να διευκολύνονται στην ένταξή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κινητική αναπηρία. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις παιδιών με αναπτυξιακή διαταραχή, που μπορούν να παρακολουθήσουν επιτυχώς πανεπιστημιακές σπουδές σε συγκεκριμένους κλάδους, εφόσον διευκολυνθούν με ένα σύστημα εξέτασης προσαρμόσιμο στις ιδιαιτερότητές τους. Για παράδειγμα, ο μαθητής που προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις δημοσίων νοσοκομείων που προσκόμισε, έχει πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης, ενώ ταυτόχρονα έχει μια σειρά από κινητικές και συναισθηματικές δυσκολίες που θα τον εμπόδιζαν να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε κάποιο τεχνικό – τεχνολογικό τομέα.
β) Nα εξεταστεί η δυνατότητα να ενταχθεί η αξιολόγηση της εν λόγω κατηγορίας μαθητών στην αρμοδιότητα του ΚΔΑΥ αντί της Υγειονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι το ΚΔΑΥ, βασιζόμενο σε σχετικές γνωματεύσεις από δημόσιο ιατρικό φορέα, μπορεί, λόγω εξειδικευμένης στελέχωσης και εμπειρίας, να εκτιμήσει ακριβέστερα το κατά πόσον ένας μαθητής με αναπτυξιακή διαταραχή μπορεί να ωφεληθεί από μια διαφορετική διαδικασία μαθητικής εξέτασης τόσο στο σχολείο όσο και στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
γ) Έως την οριστική διευθέτηση του ζητήματος σε νομοθετικό επίπεδο, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν αναλυτικές οδηγίες στις Υγειονομικές Επιτροπές ως προς το τι χρειάζεται να αναγράφεται στη γνωμάτευση όσον αφορά τις ενδοσχολικές εξετάσεις και την εισαγωγή των δικαιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και να απαιτείται κοινή γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής για τις ενδοσχολικές εξετάσεις και την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, εφόσον η αναπηρία είναι μόνιμη και ο μαθητής εμπίπτει στις διατάξεις τόσο του Π.Δ. για τις ενδοσχολικές εξετάσεις όσο και για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
Β. Ως προς τους «φυσικώς αδύνατους μαθητές»
Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της διαδικασίας που ακολουθείται προκειμένου ένας μαθητής να χαρακτηριστεί ως «φυσικώς αδύνατος». Γνώμονας των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν είναι η αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων των παιδιών σε συνδυασμό με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία αυτών και των οικογενειών τους, που βρίσκονται πολύ συχνά αντιμέτωπες με αλλεπάλληλες χρονοβόρες και ψυχοφθόρες διαδικασίες.
Για αυτό τον λόγο προτείνονται τα εξής:
α) Να διαχωριστεί η κατηγορία των ατόμων που έχουν μόνιμη κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% από την κατηγορία ατόμων με προσωρινή κινητική αναπηρία άνω του 67%, όπως αυτό αναφέρεται στο Π.Δ. 86/01.
β) Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η περιορισμένη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης, και σε συνδυασμό με την προηγούμενη πρόταση, θα μπορούσε αφενός να οριστεί η χρονική διάρκεια ισχύος, όπως έχει καθοριστεί από τον νομοθέτη στην περίπτωση της δυσλεξίας, και αφετέρου να αναγράφεται ρητά στη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, όπως ήδη συμβαίνει στις περιπτώσεις που αυτή προορίζεται για την έκδοση απόφασης καταβολής οικονομικής ενίσχυσης από την υπηρεσία πρόνοιας της νομαρχίας. γ) Να επισημανθεί στις Υγειονομικές Επιτροπές να αιτιολογούν πλήρως τις γνωματεύσεις τους, στηριζόμενες στις ιατρικές γνωματεύσεις που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι και να εξετάζουν τις περιπτώσεις όχι μόνο ως προς την ασθένεια αλλά και ως προς το αποτέλεσμα αυτής…»
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια

Πηγή: http://www.mononews.gr/

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA Card μέσω διαδικτύου (www.athenacard.gr) και για ανέργους και ΑμεΑ

 Έκδοση προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA Card μέσω διαδικτύου (www.athenacard.gr) και για ανέργους και ΑμεΑ
Οι ειδικές ομάδες, άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ) και ΑμεΑ, καλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα athenacard.gr, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Ο ΟΑΣΑ, συλλέγοντας τα παραπάνω στοιχεία, προχωρά στην έκδοση προσωποποιημένων καρτών, οι οποίες αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος. Η τελική ενεργοποίηση της Κάρτας, στην περίπτωση των ειδικών κατηγοριών, γίνεται κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).
Ανακοίνωση 11.01.2018
Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της επανεξέτασης του τρόπου έκδοσης των προσωποποιημένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ Card από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι δυνατή η έκδοση προσωποποιημένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ Card, με καταχώρηση στοιχείων, μέσω διαδικτύου και αποστολής στους δικαιούχους με ταχυδρομείο.
Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της επανεξέτασης του τρόπου έκδοσης των προσωποποιημένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ Card από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι δυνατή η έκδοση προσωποποιημένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ Card, με καταχώρηση στοιχείων, μέσω διαδικτύου και αποστολής στους δικαιούχους με ταχυδρομείο.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στις κατηγορίες επιβατών με ολόκληρο κόμιστρο, στις κατηγορίες μειωμένου κομίστρου (επιβάτες άνω των 65 και κάτω των 18 ετών) και στους επιβάτες - δικαιούχους δωρεάν μετακινήσεων (άνεργοι, ΑμεΑ).
Η έκδοση της κάρτας γίνεται με καταχώρηση στοιχείων, μέσω της ιστοσελίδας www.athenacard.gr, η οποία παρέχει το σύνολο των σχετικών πληροφοριών.
Οι προσωποποιημένες κάρτες ATH.ENA Card έχουν ξεπεράσει τις 400.000, αποδεικνύοντας τη μεγάλη δυναμική του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και την αποδοχή του από το επιβατικό κοινό.
Υπενθυμίζεται πως ο αντίστοιχος μέσος όρος μηνιαίων Καρτών, με το παλαιό σύστημα, ανέρχονταν στις 250.000.

Οδηγίες για ανέργους και ΑμεΑ
Οι ειδικές ομάδες, άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ) και ΑμεΑ, καλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα athenacard.gr, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
Ο ΟΑΣΑ, συλλέγοντας τα παραπάνω στοιχεία, προχωρά στην έκδοση προσωποποιημένων καρτών, οι οποίες αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.
Η τελική ενεργοποίηση της Κάρτας, στην περίπτωση των ειδικών κατηγοριών, γίνεται κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).
Για την έκδοση προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA Card, μέσω διαδικτύου, το link είναι το ακόλουθο: https://athenacard.gr/save_request.dev

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έγγραφο με ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έγγραφο με ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου
συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑKAΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 11 / 01 / 2018
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2103666320
FAX: 2103666010 Τ01/652/2

ΠΡΟΣ
1.ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
2. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΦΚA

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο
Των Υπηρεσιών Απονομης Συντάξεων.
2. ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγρού
11745 ΑΘΗΝΑ
3. ΕΤΕΑΕΠ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Φιλελλήνων 13- 15 10557 ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου
συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.
ΣΧΕΤ : Το Τ01/652/1/8-1-2018 Γ.Ε. μας.Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου μας, με το οποίο σας διαβιβάσαμε τις οδηγίες του ΕΤΕΑΕΠ σχετικά με τον χειρισμό αιτημάτων μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου μετά την 12/5/2016, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται για την τροποποίηση της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής , τα εν λόγω αιτήματα θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα.
Ενιαίος
Φορέας
Κοινωνικής
ΑσφάλισηςΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ