Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Απόφαση Προέδρου της ΑΑΔΕ «Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»

«Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 2758/08.08.2017
(3)
Τροποποίηση  της  ΠΟΛ  1212/2015  απόφασης 
ΓΓΔΕ.
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του ν. 4223/
2013  (ΦΕΚ  287  Α ́),  περί  Ενιαίου  Φόρου  Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 7 και της παραγράφου 5 του
άρθρου 3.
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ́) και ειδι-
κότερα των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63.
3. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ́).
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ́),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
6. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016)
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β ́ 478
και  558)  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β ́ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
8. Τις ΠΟΛ 1212/2015 και 1081/2016 (Β’ 2120 και 2163
αντίστοιχα) αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη διαδικασία
χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πλη-
ρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της ενότητας Α
του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1212/2015 (ΦΕΚ 120 Β ́) απόφα-
σης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  η απόφαση ΠΟΛ.1122/2017 σύμφωνα με την οποία
τροποποιείται η απόφαση ΠΟΛ.1212/24.9.2015, σχετικά με την πιστοποίηση
της αναπηρίας για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, όπως ορίζει το σχετικό
άρθρο 7 του νόμου 4223/2013.
Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει:
"Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της ενότητας Α του άρθρου 2 της
ΠΟΛ.1212/24.9.2015 (ΦΕΚ 120 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την
πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»"
Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
ΠΟΛ.1041/4.4.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ
926 Β').
Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013
ορίζεται ότι με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση
εκατό τοις εκατό (100%) επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο φορολογούμενο, την ή το
σύζυγό ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του που
έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, εφόσον
πληρούνται σωρευτικά και οι λοιπές προϋποθέσεις. Με την τροποποιηθείσα
ως άνω απόφαση ΠΟΛ.1212/24.9.2015 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και
αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω
απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πιστοποίηση της
αναπηρίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην φορολογία εισοδήματος του
οικείου φορολογικού έτους, ήτοι μεταξύ άλλων και αυτά που ορίζει η
ΠΟΛ.1034/2017 της ΑΑΔΕ.
" Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, συντάξεων
και της πάγιας αντιμισθίας, που χορηγούνται σε πρόσωπα που
παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%),
οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, με σκοπό την
εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του
βαθμού αναπηρίας, όλων των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους
οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας
μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών
Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της
Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά την 01.09.2011.
Περαιτέρω, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011
(ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές
επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση,
μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής
απαλλαγής επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση, ή αλλιώς
μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί
σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο
έκδοσής τους.
Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα
πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της
αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ, σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο
ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει κάποιες από τις
προηγούμενες γνωματεύσεις μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό
φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον
ογδόντα τοις εκατό (80%), να προσκομίσει βεβαίωση του συνταξιοδοτικού
φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από
την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια
υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και το χρονικό διάστημα που
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Όταν η σύνταξη αναπηρίας
καθίσταται αυτοδίκαια οριστική (παρατείνεται για χρόνο αόριστο), για
τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν απαιτείται εκ νέου ιατρική
εξέταση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των ασφαλισμένων μέχρι
31.12.1992 και εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου. Ο
ασφαλισμένος θεωρείται εφ'όρου ζωής δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας, με
ποσοστό αναπηρίας αυτό που έχει προσδιοριστεί κατά την τελευταία σε
ισχύ υγειονομική κρίση, ανεξάρτητα από τη διάρκεια αυτής, ορισμένου ή
αόριστου χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται η σχετική
γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας που τελούσε σε ισχύ
κατά τη μονιμοποίηση της σύνταξής του, είτε αυτό αφορά σε γνωμάτευση
προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικής Επιτροπής, είτε γνωμάτευση Υγειονομικής
Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. από 1/9/2011 και εξής (Γ23/312-30.12.2016 έγγραφο
του Ι.Κ.Α.).
Τονίζεται ότι εφόσον έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.,
Α.Σ.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος,
Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε. ή της Νομαρχίας, τότε λαμβάνονται υπόψη οι
γνωματεύσεις αυτές και όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των
συνταξιοδοτικών φορέων.
Εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις
αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων και η μία εξ αυτών ή και οι
δύο έχουν εκδοθεί μέσα στο φορολογικό έτος 2016, πιστοποιώντας
διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με
το ευνοϊκότερο ποσοστό αναπηρίας. Στο επόμενο φορολογικό έτος θα
λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.
Περαιτέρω, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και λαμβάνοντας υπόψη
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, από
01.09.2011, καταργήθηκαν όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που
λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νομαρχίες και το
Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού
(Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη
Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη
Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες εξακολουθούν
να ασκούν τα καθήκοντά τους, διευκρινίζεται ότι για την πιστοποίηση
της αναπηρίας του φορολογουμένου γίνονται δεκτές, πλην των
γνωματεύσεων της Α.Σ.Υ.Ε και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις
τέσσερις τελευταίες προαναφερθείσες υγειονομικές επιτροπές (Α.Ν.Υ.Ε,
Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε της Ελληνικής Αστυνομίας, Α.Υ.Ε του Πυροσβεστικού
Σώματος).
Επιπλέον, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011
(ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές
επιτροπές των νομαρχιών μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση
της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ'
αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να
γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το
ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό
διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ, σε
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το
οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, θύματα πολέμου,
καθώς και για ανάπηρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου
πολέμου, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες από πολεμική αιτία
και τα θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της
σύνταξής τους, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της σύνταξής
τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή
4. Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε
λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής
υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους."
Το ΦΕΚ σε μορφή pdf: http://www.aftodioikisi.gr/mediafiles/2017/08/ΦΕΚ-ΑΝΑ.pdf.

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Τριπλασιασμός των τυφλών έως το 2050 |

kathimerini.gr
Τριπλασιασμός των τυφλών έως το 2050 | Επιστήμη
2 λεπτά

Οι τυφλοί σήμερα στη Γη εκτιμώνται σε 36 εκατομμύρια (από 30,6 εκατ. το 1990) και εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε σχεδόν 115 εκατομμύρια έως το 2050.
Αντίστοιχα, οι άνθρωποι με μέτρια έως σοβαρή απώλεια όρασης αναμένεται να φθάσουν τα 588 εκατομμύρια έως τα μέσα του αιώνα μας, από 217 εκατομμύρια σήμερα.
Οι σχετικές εκτιμήσεις περιλαμβάνονται σε σχετική διεθνή μελέτη, με επικεφαλής τον καθηγητή Ρούπερτ Μπερν του βρετανικού Πανεπιστημίου 'Ανγκλια Ράσκιν, η οποία δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό "Lancet Global Health".
Ο μεγαλύτερος απόλυτος αριθμός τυφλών ζουν στη νότια και στην ανατολική Ασία (11,7 και 6,2 εκατ. αντίστοιχα), ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αναλογία τυφλών υπάρχει στην ανατολική και δυτική υποσαχάρια Αφρική, καθώς και στη νότια Ασία (πάνω από 4% του πληθυσμού έναντι το πολύ 0,5% στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ).
Παρόλο που η συχνότητα των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση εμφανίζει μείωση τα τελευταία χρόνια, ο απόλυτος αριθμός τους αυξάνεται, καθώς συνεχώς μεγεθύνεται και γερνάει ο παγκόσμιος πληθυσμός.
Η μελέτη ανέλυσε στοιχεία από 188 χώρες για την περίοδο 1990-2015 και έκανε προβλέψεις για την περίοδο 2020-2050. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι σχεδόν 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι άνω των 35 ετών πάσχουν από πρεσβυωπία και, από αυτούς, τα 667 εκατομμύρια είναι άνω των 50 ετών.
Το ποσοστό των τυφλών στον παγκόσμιο πληθυσμό εκτιμάται ότι μειώθηκε από 0,75% το 1990 σε 0,48% το 2015, ενώ το ποσοστό των ατόμων με μέτρια έως σοβαρή απώλεια όρασης υποχώρησε από 3,83% σε 2,90%. Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, στα βελτιωμένα προγράμματα δημόσιας υγείας και στην καλύτερη πρόσβαση των ασθενών σε οφθαλμολογικές υπηρεσίες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Απόφαση Υπουργού παιδείας με ΘΕΜΑ: «Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2017»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
-----

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 01-08-2017
Αρ. Πρωτ.: Φ.151/130786/Α5


Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα :  http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Νικητοπούλου, Μ. Ζαμπέλη
Τηλέφωνο : 2103442688, 210-3442690
FAX  : 2103442098

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
2. Διευθυντές Διευθύνσεων Δ.Ε.
3. Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
ED

ΘΕΜΑ: «Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2017»

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4-9-2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013), την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α’), καθώς και με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15-2-2017).
Οι υποψήφιοι εισάγονται :
α) Στις Σχολές και τα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, ΑΕΑ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’).
β) Στις Σχολές και τα Τμήματα/ Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ.
γ) Στις Σχολές και τα Τμήματα/ Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’) ή ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.
Για την εισαγωγή των ανωτέρω υποψηφίων το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ενεργοποιήθηκαν οι Επταμελείς Επιτροπές δεκατεσσάρων (14) συγκεκριμένων Δημοσίων Νοσοκομείων, οι οποίες εξέδωσαν πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης, σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση , στα οποία αναγράφεται η πάθηση με τον αντίστοιχο κωδικό της. Μετά την ψήφιση και δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’) τροποποιήθηκε η ανωτέρω ΚΥΑ με την αριθ.Φ.151/35408/Α5 (ΦΕΚ 683/τ.Β’/2017) όμοια, με την οποία ενεργοποιήθηκαν συμπληρωματικά οι Επταμελείς Επιτροπές τριών (3) συγκεκριμένων Δημοσίων Νοσοκομείων οι οποίες εξέδωσαν πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης για συγκεκριμένες παθήσεις που προστέθηκαν στη σχετική νομοθεσία.
Σε ισχύ είναι και τα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης που έχουν εκδοθεί από Επταμελείς Επιτροπές των εν λόγω Νοσοκομείων και κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016
σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: Φ.151/176821/Α5/21-10-2016 (ΑΔΑ: ΨΓΒΩ4653ΠΣ-4Θ3) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποκτήσει έναν από τους ανωτέρω τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, από Παρασκευή 25 Αυγούστου μέχρι και Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017.
Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής (4 Σεπτεμβρίου) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού θα είναι προσβάσιμη κατά την ανωτέρω προθεσμία όλο το 24ωρο μέσω συνδέσμου που θα υπάρχει στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.goν.gr) και οι υποψήφιοι μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο να τη χρησιμοποιήσουν για να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους. Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται:
 ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και
 την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.
Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου Μηχανογραφικού του Δελτίου και της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και 05 Σεπτεμβρίου) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:
 ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
i) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λ.π.) πρέπει να είναι:
- επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και
- μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
 ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (που έχει εκδοθεί, μετά από εξέταση ένστασης του υποψηφίου, από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται κάθε χρόνο κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥ).
 ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER ) προς το:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0088,
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα
με την ένδειξη:
Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2017

και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 05 Σεπτεμβρίου 2017 .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση με το ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και τα αποτελέσματα εισαγωγής, μόλις ανακοινωθούν, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.goν.gr).
2. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι καταθέτουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η οποία και θα προβεί στον τελικό έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές.
3. Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου δεν απαιτείται η απόκτηση κωδικού του υποψηφίου από Λύκειο.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Λυκείων, τις ημέρες λειτουργίας των Λυκείων να παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης Η /Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους υποψηφίους της ανωτέρω κατηγορίας, αν αυτό τους ζητηθεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εσωτερική διανομή
1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3) Γενική Δ/νση Στρ/κού Σχ/σμού, Πρ/σμού & Ηλ/κής Διακ/σης
4) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων-Τμήμα Α΄
6) ΓΕΠΟ

 

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΑΑΔΕ - Με εισφορά αλληλεγγύης τα προνοιακά επιδόματα χιλιάδων αναπήρων! ΑΑΔΕ - Με εισφορά αλληλεγγύης τα προνοιακά επιδόματα χιλιάδων αναπήρων!
Επιμένει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στην άποψη ότι τα προνοιακά επιδόματα που λαμβάνουν από το κράτος χιλιάδες άτομα με αναπηρία κάτω του 80% καθώς και άτομα με αναπηρία 80% και άνω τα οποία δεν είναι τυφλά ή δεν είναι κινητικά ανάπηρα πρέπει να επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης!
ΑΑΔΕ - Με εισφορά αλληλεγγύης τα προνοιακά επιδόματα χιλιάδων αναπήρων!
Γιώργος Παλαιτσάκης 
Με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εμμένει στις νέου τύπου ερμηνευτικές προσεγγίσεις της έννοιας του "εισοδήματος" που υιοθετήθηκαν ξαφνικά από την άνοιξη του 2016, μόνο και μόνο για να υπαχθούν σε εισφορά αλληλεγγύης τα συγκεκριμένα επιδόματα.
Επιμένει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στην άποψη ότι τα προνοιακά επιδόματα που λαμβάνουν από το κράτος χιλιάδες άτομα με αναπηρία κάτω του 80% καθώς και άτομα με αναπηρία 80% και άνω τα οποία δεν είναι τυφλά ή δεν είναι κινητικά ανάπηρα πρέπει να επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης!
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., έχοντας λάβει το "πράσινο φως" από τον προϊστάμενό τους Γ. Πιτσιλή και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, θεωρούν τα επιδόματα αυτά ως εισοδήματα απαλλασσόμενα μεν από τον φόρο εισοδήματος αλλά υπαγόμενα σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης! Έτσι, χιλιάδες ΑμεΑ βλέπουν τα τελευταία δύο χρόνια τα ετήσια εισοδήματά τους να "εκτοξεύονται" πλασματικά πάνω από τα 12.000 ευρώ που είναι το όριο πέραν του οποίου επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και καλούνται να πληρώνουν άδικα την εισφορά αυτή. Ταυτόχρονα, επειδή τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων θεωρούνται "εισόδημα", προσαυξάνουν τεχνητά τα συνολικά ετήσια οικογενειακά εισοδήματά τους, με αποτέλεσμα να χάνουν και πλήθος άλλων κοινωνικών επιδομάτων τα οποία χορηγούνται με κριτήριο το ύψος του ετησίου οικογενειακού εισοδήματος!
Τα dikaiologitika.gr έχουν παρουσιάσει αναλυτικά το ιστορικό των μεθοδεύσεων της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (η οποία μετονομάσθηκε πλέον σε .... Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), για την επιβολή ειδική εισφοράς αλληλεγγύης στα προνοιακά επιδόματα χιλιάδων αναπήρων. Αξίζει και πάλι να το υπενθυμίσουμε καθώς, με νεότερη εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα η Α.Α.Δ.Ε. εμμένει στην αυθαίρετη άποψη ότι τα επιδόματα αυτά θεωρούνται εισόδημα:
Πέρυσι, το υπουργείο Οικονομικών και η - "προκάτοχος" της Α.Α.Δ.Ε. - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επέβαλαν - παράνομα και αυθαίρετα - ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στα προνοιακά επιδόματα των ατόμων με αναπηρίες κάτω του 80% καθώς και των ατόμων με αναπηρία 80% και άνω που δεν είναι τυφλοί ή δεν έχουν βαριά κινητική αναπηρία.
Συγκεκριμένα, στα ηλεκτρονικά έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που αναρτήθηκαν πέρυσι στους λογαριασμούς χιλιάδων αναπήρων φορολογουμένων στο σύστημα ΤΑXISnet, η Γ.Γ.Δ.Ε. έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Οικονομικών, προσυμπλήρωσε τους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 με τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων που έλαβαν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του 2015. Στους κωδικούς αυτούς αναγράφονται μόνο ποσά εισοδημάτων απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματος ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, τα οποία όμως επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Όμως, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν ΠΟΛ. 1149/2013 που είχε εκδώσει η ίδια η Γ.Γ.Δ.Ε. στις 20-7-2013 για να ερμηνεύσει την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, η οποία ορίζει την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τα προνοιακά  επιδόματα των αναπήρων δεν έπρεπε να προσυμπληρωθούν στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6, διότι «δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς»!
Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα:
α) το προνοιακό επίδομα τυφλότητας
β) το διατροφικό επίδομα που δίνεται στους νεφροπαθείς, καθώς επίσης και σε όσους έχουν κάνει μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών,
γ) τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας και ενεσοθεραπείας που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους δικαιούχους ασφαλισμένους,
δ) η μηνιαία οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται σε άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, με συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική διάθεση, με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και σε κωφάλαλα άτομα, αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών συντήρησης και περίθαλψής τους, καθώς και για την κάλυψη, εν γένει, των ειδικών αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας τους.
Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν ΠΟΛ. 1094/2015 εγκύκλιο της ίδιας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, "τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση - βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, άπορους, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ), από το Δημόσιο ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του ν. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται".
Παρά την ύπαρξη της ερμηνευτικής εγκυκλίου του 2013 και της νεώτερης εγκυκλίου του 2015, υπουργείο Οικονομικών και Γ.Γ.Δ.Ε. θεώρησαν από πέρυσι την άνοιξη ότι τα παραπάνω επιδόματα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως "εισόδημα" απαλλασσόμενο μεν του φόρου εισοδήματος αλλά υπαγόμενο σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης! Το νέο "σκεπτικό" πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν ήταν ότι:
1) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, άπορους, κλπ) από το Δημόσιο ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς όντως δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 και επομένως δε φορολογούνται. Όμως ο μη χαρακτηρισμός τους ως "εισόδημα" ισχύει μόνο εφόσον καταβάλλονται έκτακτα στα άτομα αυτά! Κι αυτό διότι "ένα ποσό χαρακτηρίζεται ως εισόδημα όταν υπάρχει περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης, καθώς και τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής".
2) Τα όσα διαφορετικά αναφέρουν οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν πριν την 1η-1-2014 έπαψαν πλέον να ισχύουν (!) από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Κι αυτό διότι όλες οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν πριν την 1η-1-2014, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου Κ.Φ.Ε., αναφέρονταν στις διατάξεις του προηγούμενου Κ.Φ.Ε., του ν. 2238/1994, ο οποίος από την ίδια ημερομηνία καταργήθηκε!  Ως εκ τούτου, τα όσα ήξεραν οι ανάπηροι με βάση την υπ΄ αριθμόν ΠΟΛ. 1149/2013 εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. που εκδόθηκε στις 20-7-2013 θα πρέπει να τα ξεχάσουν, διότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος, η οποία εξαιρούσε τα προνοιακά επιδόματα των αναπήρων από την έννοια του εισοδήματος και ως εκ τούτου διευκρίνιζε ότι αυτά δεν υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, έπαψε να ισχύει από την 1η-1-2014, επειδή βασιζόταν στις διατάξεις του προηγούμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), ο οποίος καταργήθηκε από την 1η-1-2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)!
Συμπερασματικά, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό του υπουργείου Οικονομικών, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, άπορους, κλπ) από το Δημόσιο ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, από την 1η-1-2014 και μετά, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δε φορολογούνται, ΜΟΝΟ εφόσον καταβάλλονται ΕΚΤΑΚΤΑ στα άτομα αυτά! Αν υπάρχει περιοδικότητα στην καταβολή τους, μόνιμη πηγή προέλευσης, καθώς και "τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής" τότε θεωρούνται εισόδημα.
Βασιζόμενη στο παραπάνω σκεπτικό του υπουργείου Οικονομικών, η Γ.Γ.Δ.Ε. προσυμπλήρωσε στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 της περυσινής φορολογικής δήλωσης τα ποσά πολλών τακτά και μόνιμα καταβαλλόμενων προνοιακών επιδομάτων σε αναπήρους! Το αποτέλεσμα ήταν τα ποσά αυτά να θεωρηθούν αυτομάτως ως εισοδήματα φοροαπαλλαχθέντα επί των οποίων όμως πρέπει να επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης! Έτσι πολλοί ανάπηροι φορολογούμενοι, εξαιτίας της πρόσθεσης των ποσών αυτών στα λοιπά εισοδήματά τους, αναγκάστηκαν να εμφανίσουν στις φορολογικές τους δηλώσεις συνολικά ετήσια εισοδήματα πάνω από το όριο των 12.000 ευρώ και επιβαρύνθηκαν άδικα με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Επίσης, πολλοί άλλοι ανάπηροι φορολογούμενοι των ίδιων κατηγοριών, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα ποσά αυτά προσυμπληρώθηκαν στους κωδικούς 619-620 και προσμετρήθηκαν στα συνολικά τους ετήσια εισοδήματα, εκλήθησαν να πληρώσουν περισσότερη ειδική εισφορά αλληλεγγύης από αυτήν που θα κατέβαλλαν αν δεν είχαν συνυπολογισθεί τα ποσά αυτά στα συνολικά τους εισοδήματα.
Κανονικά, τα προνοιακά επιδόματα των ατόμων με αναπηρία κάτω του 80% καθώς και των ατόμων με αναπηρία 80% και άνω που δεν είναι τυφλοί ή δεν έχουν βαριές κινητικές αναπηρίες θα έπρεπε να είχαν προσυμπληρωθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε. στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6, όπου αναγράφονται όλα τα εισπραχθέντα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα, ώστε να μην συναθροίζονταν στα συνολικά εισοδήματα των δικαιούχων που λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Ουσιαστικά, το υπουργείο Οικονομικών και η Γ.Γ.Δ.Ε. θεώρησαν ότι τα παραπάνω ποσά έχουν την εννοιολογική έννοια του εισοδήματος μόνο και μόνο επειδή καταβάλλονται τακτικά, κάθε μήνα! Ως εκ τούτου έκριναν ότι δεν έπρεπε πλέον να προσυμπληρώνονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, όπου δηλώνονται τα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, αλλά στους κωδικούς 619-620 του ίδιου πίνακα, στους οποίους αναγράφονται τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματος ποσά, τα οποία όμως υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης!
Η ίδια αδικία (προκαλούμενη από την παραπάνω νέα ερμηνεία του όρου του "εισοδήματος", η οποία διαφέρει από όσα είχαν γίνει αποδεκτά μέχρι την 31η-12-2013) επαναλήφθηκε και φέτος, αυτή τη φορά από την Α.Α.Δ.Ε., με την σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Οικονομικών και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των εκπροσώπων των αναπήρων. Στην απόφαση για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 που εξέδωσε τον περασμένο Μάρτιο ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γ. Πιτσιλής, την υπ΄ αριθμόν ΠΟΛ. 1034/2017, αναφέρεται ότι στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του Ε1, όπου αναγράφονται τα ποσά τα οποία δεν θεωρούνται εισόδημα (και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης) συγκαταλέγονται οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται έκτακτα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κι όχι και τα τακτικά καταβαλλόμενα προνοιακά επιδόματα των αναπήρων!
Στην ίδια απόφαση του κ. Πιτσιλή αναφέρεται εξάλλου ότι στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 του Ε1 προσυμπληρώνονται για να υπαχθούν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης.
Την εμμονή της Α.Α.Δ.Ε. στην άποψη ότι τα προνοιακά επιδόματα χιλιάδων αναπήρων πολιτών πρέπει να θεωρούνται "εισόδημα" απαλλασσόμενο μεν από το φόρο εισοδήματος αλλά επιβαρυνόμενο με ειδική εισφορά αλληλεγγύης αποτυπώνει νεώτερη εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε., (η υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΕΑΦ Α 1099109 ΕΞ 2017), η οποία εκδόθηκε στις 27 Ιουνίου 2017. Στην εγκύκλιο επαναλαμβάνονται τα παραπάνω σαθρά επιχειρήματα που προαναφέραμε, ενώ για το ζήτημα που έχει ανακύψει εξαιτίας της προσμέτρησης των προνοιακών επιδομάτων στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα των αναπήρων και της συνακόλουθης απώλειας απαλλαγών και εκπτώσεων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω υπέρβασης των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων η νέα εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. επιρρίπτει αδίκως ευθύνες στις υπηρεσίες και τους φορείς χορήγησης των επιδομάτων!
Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Θ. Φωτίου: Κοινωνικό δίκτυ προστασίας για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία

 Θ. Φωτίου: Κοινωνικό δίκτυ προστασίας για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία
 Σε επίκαιρη ερώτηση απάντησε η αναπληρώτρια Υπουργός κα Θεανώ Φωτίου σχετικά με τα θέματα ατόμων με αναπηρία
Θ. Φωτίου: Κοινωνικό δίκτυ προστασίας για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία
Σε επίκαιρη ερώτηση απάντησε η αναπληρώτρια Υπουργός κα Θεανώ Φωτίου σχετικά με τα θέματα ατόμων με αναπηρία
Αναλυτικά το έγγραφο που έστειλε η κα Φωτίου αναφέρει τα εξής:
Το Υπουργείο μας με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της προνοιακής πολιτικής για ΑμεΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση των ατόμων αυτών για την αντιμετώπιση των αυξημένων και εξειδικευμένων αναγκών εξαιτίας της αναπηρίας τους, αλλά και στην κοινωνική τους ένταξη μέσω της εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής αποκατάστασης.
Στο πλαίσιο του επικουρικού και συμπληρωματικού χαρακτήρα της Πρόνοιας σε σχέση με τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, εφαρμόζονται 9 προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ανάλογα με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, το ασφαλιστικό καθεστώς κ.τ.λ. και από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αναπηρίας.
Επισημαίνεται ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν έχει γίνει καμία περικοπή στα ποσά που χορηγούνται στα ΑμεΑ, μέσω της εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων.
Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 αναμορφώνεται πλήρως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, βασιζόμενο στις γενικές αρχές της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Στο πλαίσιο αυτό επιτυγχάνεται ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη καθώς και ο ανακαθορισμός των συντάξεων, κατ΄ επιταγή των αρχών της συμμετοχικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης των γενεών.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4387/2016, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστάθηκε και λειτουργεί ειδική επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας, καθώς και για τη χορήγηση των επιδομάτων αναπηρίας (επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας, επίδομα απολύτου αναπηρίας),.
Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής θα προσδιορισθούν οι προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας, ο βαθμός αναπηρίας που καθορίζει το αντίστοιχο ποσό της σύνταξης (πλήρους ή μερικής) και γενικά όλα τα λοιπά θέματα που αφορούν στην παροχή σύνταξης λόγω αναπηρίας.
Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν. 4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται με τις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 612/1977 ή με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν δεν εφαρμόζεται η πρόβλεψη για τη μείωση της εθνικής σύνταξης της παρ. 2 του αρ. 7 του ν.4387/2016, για χρόνο διαμονής στην Ελλάδα που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όσον αφορά το εξωϊδρυματικό επίδομα χορηγείται στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Στα τέλη Αυγούστου η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ |

kathimerini.gr
Στα τέλη Αυγούστου η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ | Ελληνική Οικονομία
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
3-4 λεπτά

Μετά και την υποβολή των 6,1 εκατ. φορολογικών δηλώσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκίνησε τη διαδικασία για την έκδοση και ανάρτηση στο Διαδίκτυο των εκκαθαριστικών του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το 2017.
Τα εκκαθαριστικά πρέπει να «ανέβουν» στο taxisnet (ή στον ιστότοπο aade.gr) το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου προκειμένου η πρώτη δόση του φόρου να καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και η τελευταία τον Ιανουάριο του 2018.
Συνολικά 7,4 εκατ. φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν περίπου 3,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,65 υπολογίζεται να εισέλθουν στον κρατικό κορβανά (η εισπραξιμότητα του φόρου ανέρχεται περίπου στο 80%). Για τους περισσότερους φορολογουμένους ο φόρος θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και μόνο όσοι είχαν προσαύξηση της περιουσίας ή μείωσή της, θα διαπιστώσουν αλλαγές στο εκκαθαριστικό σημείωμα.
Στο σημείωμα θα αναγράφονται το ποσό της κάθε δόσης καθώς και η ταυτότητα οφειλής η οποία ακολουθεί την οφειλή μέχρι την πλήρη εξόφλησή της. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσκομίζουν την ταυτότητα οφειλής (ουσιαστικά πρόκειται για ένα αριθμό) στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ και να πληρώνουν τη δόση που προκύπτει. Υπενθυμίζεται ότι όσοι αδυνατούν να καταβάλουν τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται πλήρη απαλλαγή ή έκπτωση. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι δεν μπορούν λόγω οικονομικής αδυναμίας να πληρώσουν τον φόρο δικαιούνται έκπτωση ή πλήρη απαλλαγή υπό προϋποθέσεις:
• Εκπτωση 50% μπορεί να γίνει αν διαπιστωθεί οικονομική αδυναμία πληρωμής της οφειλής για το συγκεκριμένο έτος. Πρέπει, όμως, να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων όλων των πιο πάνω προσώπων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.
γ) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην ξεπερνάει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
• Εκπτωση 100% μπορεί να γίνει αν υπάρχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 12.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων όλων των πιο πάνω προσώπων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.
γ) Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων να είναι από τρία και άνω ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας να έχει αναπηρία από 80% και άνω.
Οσοι διαπιστώσουν λάθη στην ακίνητη περιουσία που ενδεχομένως να ανεβάζουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr. Ιδιαίτερα οι κληρονόμοι ή όσοι έκαναν αγορές και έχουν αλλαγές σε σχέση με το Ε9 του 2016, θα πρέπει να εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν ανακρίβειες και να τις διορθώσουν.