Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Νόμος 3996 του 2011 Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξειςΝόμος 3996 του 2011 Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις

Αρθρο 42
Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 (Α΄ 1) όπως αυτό ισχύει μετά την εαντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), καθώς και καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, δεν έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 612/1977, όπως ισχύει, και στους συνταξιούχους που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.
4. Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων επικουρικής ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις περί αναστολής καταβολής της σύνταξης των φορέων αυτών.
Εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 612/1977, όπως ισχύει και οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα.


Εισηγητική έκθεση του νόμου 3996

Αρθρο 42
Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, ρυθμίζεται ενιαία για το σύνολο των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης, το θέμα της απασχόλησης των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και αναπηρίας. Επιπλέον, με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, επανέρχονται σε ισχύ καταστατικές διατάξεις των φορέων που προβλέπουν την αναστολή της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται. Στις ανωτέρω ρυθμίσεις εμπίπτουν και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος βάσει των διατάξεων του ν. 612/1977, όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, εφόσον αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται. Δεδομένης της σοβαρότητας των παθήσεων των ανωτέρω προσώπων (τύφλωση, παραπληγία - τετραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας, μεσογειακή αναιμία κ.πλ., κατά ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), προτείνεται η εξαίρεση των προσώπων αυτών από τις ανωτέρω διατάξεις, στις περιπτώσεις που εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται.

 Το δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net σας κοινοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύτηκαν στις 6-9-2011.

1. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.19835 / 767/ 6-9-2011
ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 για την απασχόληση συνταξιούχων»
 2. Αριθ.Πρ.Φ 80000/οικ.20259/1371/6-9-2011
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 42 του ν. 3996/2011. (Επιτάχυνση διαδικασίας συνταξιοδότησης)

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.19835 / 767/ 6-9-2011
ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 για την απασχόληση συνταξιούχων»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ανωτέρω νόμου, και ειδικότερα με τις παραγράφους 1,2,3 και 4, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, για την απασχόληση συνταξιούχων.
Παρ.1
Με την εν λόγω ρύθμιση, εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, οι συνταξιούχοι φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/1977, καθώς και όσοι λαμβάνουν από τους ανωτέρω φορείς εξωιδρυματικό επίδομα. Επιπλέον, για τις ανωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων και βοηθηματούχων, δεν έχουν εφαρμογή καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικών οργανισμών που προβλέπουν αναστολή της σύνταξης σε περίπτωση που οι ανωτέρω επανέλθουν στην ασφάλιση των φορέων από τους οποίους συνταξιοδοτούνται.
Για παράδειγμα συνταξιούχος του Ο.Α.Ε.Ε. που έχει συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/1977 ασκεί εκ νέου δραστηριότητα για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται αναστολή της καταβαλλόμενης σύνταξης, όμως με την εν λόγω ρύθμιση, ο συνταξιούχος μπορεί να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα και να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη από τον Ο.Α.Ε.Ε., χωρίς περιορισμούς.
Παρ.4
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος των φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων αυτών ως προς την καταβολή της σύνταξης.
Επίσης, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 ορίζεται ρητά ότι οι αναφερόμενοι στο πρώτο εδάφιο συνταξιούχοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/1977, καθώς και όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα από τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, εξαιρούνται από τους προβλεπόμενους από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων επικουρικής ασφάλισης περιορισμούς για την καταβολή της σύνταξης.
Η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί συμπλήρωση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, η οποία, αν και αφορά τους απασχολούμενους συνταξιούχους φορέων κύριας ασφάλισης, έχει άμεσες επιπτώσεις και στους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω γήρατος των φορέων επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.
Παρά το ότι από τη διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ανωτέρω νόμου συνάγεται ότι οι καταστατικές διατάξεις των φορέων επικουρικής ασφάλισης που προβλέπουν περιορισμούς στην καταβολή της σύνταξης για τους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω γήρατος, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, δεν θίγονται, κρίθηκε σκόπιμο, προς αποφυγή αντίθετων ερμηνειών, να θεσπισθεί η σαφής διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 42.
Συνεπώς, τόσο οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας όσο και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος των φορέων επικουρικής ασφάλισης οφείλουν να δηλώσουν στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολούνται, ανεξαρτήτως ηλικίας, και μετά δηλαδή τη συμπλήρωση του 55 ου έτους της ηλικίας τους, δεδομένου ότι στην νομοθεσία των φορέων αυτών δεν τίθεται ηλικιακό όριο για τον περιορισμό, την αναστολή ή τη διακοπή της σύνταξης.

ελειώνω με τη σημαντική εγκύκλιο του ΙΚΑ για την
απασχόληση αναπήρων συνταξιούχων του νόμου 612/1977.

Απασχόληση αναπήρων συνταξιούχων.
Εγκύκλιος του ΙΚΑ

Αναρτούμε σήμερα την εγκύκλιο του ΙΚΑ για την απασχόληση αναπήρων συνταξιούχων του νόμου 612/1977.


ΘΕΜΑ: «Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που  εξαιρούνται από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο  16 του Ν. 3863/2010. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1  του άρ. 42 του Ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων.  Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει  μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο16 του Ν.  3863/2010.» Σχετ: Η Εγκύκλιος 16/2011
Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι  διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό  Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις  ασφαλιστικές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α') με  τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999  και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του  Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής  Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 170 Α / 5-8¬2011)», με  τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 63 του Ν.  2676/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την  παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, για την απασχόληση  συνταξιούχων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για  την εφαρμογή τους:
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την περ. 6 της παρ. 1 του  άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 οι διατάξεις του άρθρου 63 του  Ν. 2676/1999, όπως ισχύει, δεν έχουν εφαρμογή:
α) στον επιζώντα των συζύγων β) στους συνταξιούχους του  ΟΓΑ
γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των  τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη  σχολή και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του  ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν.  (ΕΟΚ) 1408/71 και 574//72 και των διμερών συμβάσεων  εργασίας
ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του  άρθρου 27 παρ. 6-9 του Ν. 3185/2003 (ιπτάμενοι χειριστές  καθώς και ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής  Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας) μέχρι τη συμπλήρωση  του 55ου έτους της ηλικίας τους.
Με την κοινοποιούμενη διάταξη διευρύνεται ο κύκλος των  ανωτέρω προσώπων και έτσι από την ημερομηνία έναρξης  ισχύος του Ν. 3996/2011 (5-8¬2011), εξαιρούνται από τις  διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως αυτό ισχύει  μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του  Ν. 3863/2010, και:
α) οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977  (τυφλοί ασφ/νοι) καθώς και με όλες τις διατάξεις οι οποίες  παραπέμπουν σε αυτές και συγκεκριμένα :
-    άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/90  (παραπληγικοί-τετραπληγικοί)
-    άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/94 (πάσχοντες από  μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική  αναιμία )
-    άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 3075/2002 και άρθρο 5 παρ. 3  Ν. 3232/2004, (πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια)
-    άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3232/2004 (πάσχοντες από  αιμορροφιλία τύπου Α ή Β καθώς και εκείνοι που έχουν  υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων)
-    άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006 (πάσχοντες από  σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού  των οστών καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα  άνω και κάτω άκρα)
β) οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό  επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.  1140/1981, όπως ισχύει.
Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι δύο ανωτέρω  κατηγορίες συνταξιούχων εξαιρούνται από την εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 63 του 2676/1999, όπως ισχύει, από  5-8-2011, εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων  συνταξιούχων των κατηγοριών αυτών στους οποίους έχει  γίνει, είτε αναστολή καταβολής της σύνταξής τους, λόγω μη  συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας τους, είτε περικοπή  του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης σύνταξής τους που  υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη κατά  70% μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, είτε χορήγηση  οργανικού ποσού σύνταξης σε δικαιούχους κατωτάτου ορίου,  θα πρέπει τα τμήματα πληρωμών συντάξεων των αρμοδίων  υποκαταστημάτων, είτε οίκοθεν, στις περιπτώσεις που είναι  εφικτός ο εντοπισμός των περιπτώσεων αυτών, είτε κατόπιν  αιτήσεως των ενδιαφερομένων, να προβούν στον υπολογισμό  και στην επιστροφή των οφειλομένων ποσών από 5-8-2011.
Εξάλλου, επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο της υπέρβασης  των τριάντα ή των εξήντα ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη,  όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η  Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (σχετ: εγκύκλιος  15/2012), ως προς το ύψος της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας  σύνταξης ή των κυρίων συντάξεων που χορηγούνται στον  εργαζόμενο συνταξιούχο, οι οποίες αθροίζονται προκειμένου  να εφαρμοστεί η δέουσα περικοπή (σύμφωνα με τις οδηγίες  της εγκ. 16/2011, γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης από τις  κύριες συντάξεις, ενώ στην περίπτωση που δεν επαρκεί, το  υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή  επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις) δεν θα αθροίζεται και  το ποσό της (δεύτερης) σύνταξης που καταβάλλεται από φορέα  ή σε κατηγορία που εξαιρείται (π.χ., σύνταξη επιζώντων  συζύγων, ΟΓΑ), όπως είχε διευκρινιστεί και με το Γενικό  Έγγραφο Σ78/2/18-2-2009 που αφορούσε τη συρροή συντάξεων  και την εργασία των συνταξιούχων για τις εξαιρούμενες από  το άρθρο 63 του Ν. 2676/99 κατηγορίες.
Τόσο οι κοινοποιούμενες διατάξεις όσο και αυτές του άρθρου  16 του Ν. 3863/2010, που προσδιορίζουν τις εξαιρούμενες  κατηγορίες συνταξιούχων από τις σχετικές ρυθμίσεις, δεν  καθορίζουν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις με τις οποίες  αυτοί οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν  το χρόνο ασφάλισής τους μετά τη συνταξιοδότηση. Για το  θέμα αυτό, θα ακολουθήσουν οδηγίες μετά την ολοκλήρωση της  αλληλογραφίας μας με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής  Ασφάλισης και Πρόνοιας.


ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ Αναρτήθηκε από Πανελληνιο βήμα αναπήρων τηλ. 210 9602109 Πρόεδρος - Υπεύθυνος Ιστολογίου: Μανώλης Μπασιάς, Γενικός Διαχειριστής: Ζαχαρίας Μπασιάς στις 7:52 π.μ. 

Νόμιμη η συνέχιση απασχόλησης ΑμεΑ στους ΟΤΑ μέσω του ΟΑΕΔ
Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όπου κρίθηκε ότι είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης ΑμεΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου.
Συγκεκριμένα μετά την γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία κρίθηκε ότι είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου, βάσει του οποίου απασχολούνται, όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3227/2004, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επομένως οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Σύμφωνα με την παραπάνω αποδοχή της γνωμοδότησης προβλέπεται ότι προσλήψεις Ατόμων με Αναπηρίες μέσω του Προγράμματος θέσεων εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες, του ν. 2643/1998  δίδεται μια ουσιαστική κατεύθυνση για διατήρηση των θέσεων εργασίας στους ΟΤΑ.


Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/


Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ
όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3227/2004, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επομένως οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Η απόφαση των υπουργών έχει ως ακολούθως:


Αριθ. πρωτ.: 6652/21.3.2014
Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ
Αθήνα, 21.3.2014
Αριθ.Πρωτ.: 6652

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
FAX: 213-1364383   
   
ΘΕΜΑ: Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθ.413/2010 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία κρίθηκε ότι είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου, βάσει του οποίου απασχολούνται, όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3227/2004, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επομένως οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της αρμοδιότητάς σας.

Το παρόν μπορείτε να αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στις διαδρομές:
• Υπουργείο/Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ α΄/Επιχειρήσεις/Εγκύκλιοι.
• Υπουργείο/Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ β΄/Εγκύκλιοι.


Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Λεωνίδας Γρηγοράκος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ιωάννης Μιχελάκης

Τελειώνω το κείμενό μου αυτό με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του αναφερόμενου στην απόφαση νόμου 3227 του 2004.

Αρθρο: 11


Τίτλος Αρθρου
Ρύθμιση θεμάτων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α')
Σχόλια
- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 56 Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α' 193/17.09.2013).
Κείμενο Αρθρου
1. Σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες από μία νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για τον υπολογισμό του αριθμού των προστατευόμενων του Ν. 2643/ 1998 (ΦΕΚ 220 Α') που τοποθετούνται υποχρεωτικά, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην έδρα και τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις της επιχείρησης ή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός εκείνων που τοποθετούνται γίνεται χωριστά για τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ανάλογα με το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Η υποχρέωση της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του φορέα της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 να προσλαμβάνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ίδιου νόμου σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό έχει εκπληρωθεί, όταν, πανελλαδικά, έχει τοποθετηθεί στην επιχείρηση, εκμετάλλευση ή τον φορέα της παρ. 8 του άρθρου 2 ο αριθμός προσώπων που αναλογεί στο συνολικό ποσοστό οκτώ τοις εκατό ή έχουν προκηρυχθεί με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 θέσεις, με τις οποίες συμπληρώνεται το συνολικό ποσοστό οκτώ τοις εκατό.Τα Άτομα με Αναπηρίες που απασχολούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998, κατ' εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται, ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α'). «Τα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του παρόντος σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α' 220) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του ν. 2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να τους απασχολεί.»

Κατά την εισηγητική έκθεση του άρθρου αυτού:

Αρθρο 11

Ρύθμιση θεμάτων ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α')
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα: Με τις διατάξεις της παρ. 1, διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι η υπόχρεη σε προσλήψεις με βάση το ν. 2643 1998 επιχείρηση ή εκμετάλλευση του ιδιωτικού τομέα ή η Δημόσια Επιχείρηση ή ο Δημόσιος Οργανισμός έχει εκπληρώσει την υποχρέωση για πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων, όταν, πανελλαδικά, έχει προσλάβει με το ν. 2643/1998 πρόσωπα σε ποσοστό 8%, έστω και αν δεν έχει γίνει τοποθέτηση σε υπηρεσίες της σε ορισμένες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Τούτο ρυθμίζεται ρητά με την προτεινόμενη ρύθμιση για να μη γίνεται υπέρβαση του προβλεπόμενου από το ν. 2643/1998 συνολικού ποσοστού υποχρεωτικών τοποθετήσεων (8%), σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες από μία νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.
Προβλέπεται επίσης ότι προσλήψεις Ατόμων με Αναπηρίες μέσω του Προγράμματος θέσεων εργασίας για ʼτομα με Αναπηρίες, θα μπορούν να θεωρούνται προσλήψεις του ν. 2643/1998 για όλες τις συνέπειες, εφόσον τα ʼτομα με Αναπηρίες διατηρήθηκαν στην επιχείρηση μετά τη λήξη του προγράμματος. Η διάταξη αυτή αφορά όσους υπηρετούν σήμερα με βάση το επιχορηγούμενο πρόγραμμα και όσους προσλαμβάνονται στο εξής.
Με τον τρόπο αυτό δίδεται μια ουσιαστική κατεύθυνση για διατήρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από τα επιδοτούμενα προγράμματα και διευκολύνονται οι εργοδότες ώστε να κρατούν στην επιχείρηση τους άτομα που δικαιούνται προστασίας και γνωρίζουν ότι μπορούν να είναι παραγωγικά στην επιχείρηση τους.Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Ο νέος νόμος 4250 του 2014. Κατάργηση επικυρώσεων και θεωρήσεων υπογραφών σε ορισμένες περιπτώσεις.«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα κλπ.
Του Μανώλη Μπασιά

Ο νόμος αυτός δεν αναφέρεται στους αναπήρους. Επειδή όμως οι απλουστεύσεις που καθιερώνει απαλλάσσει και τους αναπήρους από γραφειοκρατικές διαδικασίες
σήμερα αναφέρομαι σ’ αυτόν.

Γράφω από την αιτιολογική έκθεση
στο Σχέδιο Νόμου

Ο νέος νόμος 4250
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», περιλαμβάνει τρία βασικά κεφάλαια:
1. Διοικητικές απλουστεύσεις - Άρση διοικητικών βαρών.
2.  Εξορθολογισμός δομών με την κατάργηση φορέων.
3.    Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω νέου, μεταβατικού τρόπου αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο
παρών νόμος περιλαμβάνει μια πρώτη δέσμη σημαντικών διοικητικών απλουστεύσεων, που ενσωματώνουν και επεξεργασμένες προτάσεις του ΥΔΜΗΔ. Οι σημαντικότερες είναι:
Η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο.
Η κατάργηση από 1η Ιουλίου 2014 της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ.
Η κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, την επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε (άρθρο 11, παρ.2 του ν.2690/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 16, παρ.5 του ν. 3345/2005.
Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., την επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί, πρωτίστως, από δικηγόρο, καθώς και ιδιωτικών εγγράφων, για τα οποία, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έχει υπάρξει ειδικότερη ρύθμιση με την έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, δεν απαιτείται η επικύρωση απλών αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή, αν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

Με το άρθρο 1 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους, όχι μόνον με τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και με τους φορείς, όπως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος, όταν πρόκειται για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς. Επίσης στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου συμπεριλαμβάνονται και δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν αποτελούν αμιγώς διοικητικές αρχές, όπως Δικαστήρια όλων των βαθμών, Μητροπόλεις, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Μουφτείες κλπ.
Αντί των πρωτοτύπων ή των επικυρωμένων αντιγράφων, οι ενδιαφερόμενοι (πολίτες ή επιχειρήσεις) θα υποβάλλουν στις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και στη συνέχεια οι υπηρεσίες και οι φορείς αυτοί θα υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που έχουν υποβληθεί σε ετήσια βάση. Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, θα εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Αντίστοιχα, με την ίδια νομοθετική πρωτοβουλία, θα γίνονται αποδεκτά από τη Διοίκηση και τους φορείς που εμπίπτουν σε αυτή και απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών ή αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά (ιδιωτικά ή αλλοδαπά) έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Στις περιπτώσεις προσκόμισης αναληθών ή πλαστών εγγράφων επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του Ν. 1599/86 και η διοικητική ή άλλη πράξη ανακαλείται. Καθίσταται σαφές ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση, οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (πχ Σύμβαση της Χάγης) και άλλες διακρατικές συμφωνίες.
Οπως σημειώθηκε και ανωτέρω, σήμερα δεν απαιτείται η επικύρωση απλών αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή, αν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

Με την προωθούμενη ρύθμιση ουσιαστικά επιχειρείται η επέκταση της χρήσης φωτοαντιγράφων, η υποβολή των οποίων από τον ενδιαφερόμενο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία δηλώνεται ότι αποτελούν ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. Η υποβολή πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Η οριζόντια αυτή δράση, η οποία σχεδιάστηκε στα πρότυπα ανάλογων δράσεων στη Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο αναμένεται να μειώσει σε σημαντικό βαθμό το διοικητικό βάρος, τόσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και για τις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες (ιδίως τα Κ.Ε.Π., τα Αστυνομικά Τμήματα, τις Γραμματείες των δημοσίων υπηρεσιών), δεδομένου ότι ετησίως πραγματοποιούνται στη χώρα μας:
        περίπου 35 εκατομμύρια επικυρώσεις αντιγράφων,
        απαιτείται μέσος χρόνος 3 λεπτά για την κάθε μία από αυτές,
        απαιτούνται δηλαδή 1,75 εκατομμύρια ανθρωποώρες, 218.750 ανθρωποημέρες, περίπου 1000 υπάλληλοι ανά έτος με αποκλειστική πλήρη
απασχόληση σε αυτή τη δραστηριότητα, σι οποίοι δεν μπορούν να ασχοληθούν με άμεσες για τον πολίτη υπηρεσίες • χωρίς να συνυπολογίζεται στα ανωτέρω η ταλαιπωρία, η σπατάλη πόρων (χρόνου, χρήματος) για τους συναλλασσόμενους. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι υπάλληλοι που προβαίνουν στην επικύρωση περιορίζονται σε έναν επιφανειακό μόνο έλεγχο των εγγράφων, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται πρακτικά ποτέ πλαστά έγγραφα. Κατά συνέπεια, δεν θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος υποβολής πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων. Παράλληλα, προκειμένου να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον, η Διοίκηση θα υποχρεούται να προβαίνει σε δειγματοληπτικό ενδο-υπηρεσιακό έλεγχο σε ποσοστό 5% επί των κατατεθειμένων φωτοαντιγράφων για να επιβεβαιωθεί η ταύτισή τους με τα πρωτότυπα.
Είναι προφανές ότι με τη ρύθμιση αυτή επέρχεται σε μεγάλο βαθμό μείωση των διοικητικών βαρών των πολιτών και των επιχειρήσεων, κατά τις συναλλαγές τους με φορείς του δημοσίου εν γένει, με άμεση συνέπεια την ταχύτερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτησή τους. Για τις διοικητικές αρχές που διεκπεραιώνουν τη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, ιδίως τα ΚΕΠ, προκύπτει ελάφρυνση του έργου τους και εξοικονόμηση πόρων δίνοντας τη δυνατότητα για αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες που να ανταποκρίνονται στη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους στην υπηρεσία του πολίτη.
Όμως, η σημασία της νέας αυτής ρύθμισης, καθώς και αυτής του άρθρου 3 του νομοσχεδίου, που καταργεί την υποχρέωση βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις κατά την διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, είναι πολύ ευρύτερη της ανακούφισης που προσφέρει στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η νέα ρύθμιση στην ουσία αντιστρέφει τη λογική που επικρατεί μέχρι σήμερα στις σχέσεις κράτους-πολίτη, η οποία διαμόρφωνε και τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις με βάση την παραδοσιακή γραφειοκρατική αντίληψη, ότι ο πολίτης θεωρείται a priori και εξ ορισμού «αναξιόπιστος». Αυτή η κρατούσα αντίληψη ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για περίπλοκες ρυθμίσεις, γραφειοκρατικούς τύπους και διοικητικά βάρη.
Τώρα το Κράτος με τη νέα ρύθμιση δίνει στον πολίτη το μήνυμα ότι τον εμπιστεύεται. Αντιστρέφοντας την κρατούσα αντίληψη μεταθέτει στον πολίτη την ευθύνη αξιοπιστίας του έναντι του Κράτους. Δεν θα βεβαιώνουν άλλες αρχές την αξιοπιστία του. Θα την επιβεβαιώνει ο ίδιος ο πολίτης με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά του κατά τις συναλλαγές του με το Κράτος. Η εμπέδωση της νέας αυτής αντίληψης είναι πρόδηλο ότι θα επιτρέψει στην πορεία την δραστική απλούστευση σε μεγάλο εύρος διαδικασιών, όπου διοικητικά βάρη, γραφειοκρατικοί τύποι και ασφαλιστικές δικλείδες που τέθηκαν με τη λογική ότι ο πολίτης είναι αναξιόπιστος, θα μπορεί να υποκατασταθούν από τη δήλωση του ενδιαφερομένου που θα είναι όχι μόνον τυπικά, αλλά και ουσιαστικά «υπεύθυνη».
Συνεπώς οι νέες ρυθμίσεις, τόσο του άρθρου 1 όσο και του άρθρου 3, δεν στοχεύουν απλά και μόνο στην ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων από γραφειοκρατικά-διοικητικά βάρη, αλλά σε προοπτική, στοχεύουν και στην διαπαιδαγώγηση των πολιτών σε ένα νέο φιλικό περιβάλλον σχέσεών τους με το Κράτος όπου ο «υπεύθυνος πολίτης» θα έχει θετικό ρόλο στη διοικητική δράση που τον αφορά.
Η στρατηγική επιλογή είναι η μείωση των διοικητικών βαρών να αποτελεί πάγια πρακτική στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
-   Στον τομέα των Ετήσιων Ισολογισμών- Εταιρικού Δικαίου, η κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η υποχρέωση δημοσιότητας σε ΦΕΚ προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες διατάξεις: Ν. 2190/1920 (άρθρα 7β, 26), Ν. 3190/1955 (άρθρα 8, 8 α), Ν. 3419/2005 (άρθρα 8, 13, 16), Ν. 3469/2006 (παρ. 7, άρθ. 7) και Ν. 4072/2012 (άρθρο 232).

Στον τομέα Κρατικών Προμηθειών, η κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του δημοσίου, την ίδια ημέρα υποβολής της (ΠΔ 118/2007).
-Στον τομέα Αλιείας-Λαϊκές Αγορές, η επιμήκυνση ισχύος της παραγωγικής άδειας για ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε λαϊκές αγορές από 6 σε 12 μήνες (αρ. 3 του ΠΔ 51/2006).
Όσον αφορά στον τομέα των Ετήσιων Ισολογισμών-Εταιρικού Δικαίου, αποσύρεται η υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ισολογισμών για ΑΕ και ΕΠΕ, διότι η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Με την ρύθμιση του άρθρου 2 επιχειρείται η οριζόντια και γενική κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, και άρα όλων των διατάξεων νόμου οι οποίες την αναφέρουν, ενώ εισάγεται μεταβατική περίοδος έως την 1η Ιουλίου 2014, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στο ΓΕΜΗ για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις δημοσιότητας. Η ελάφρυνση από το διοικητικό βάρος της συγκεκριμένης υποχρέωσης για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ οι οποίες ανέρχονται σε 46.074 και 27.252 αντιστοίχως, εκτιμάται από τον ΟΟΣΑ στα 41,83 εκ. € ετησίως. Παράλληλα, το προβλεπόμενο από την παρ.7, άρθ. 7 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α1) Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», δεδομένου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ της προαναφερόμενης παραγράφου σε ό, τι αφορά νομικά πρόσωπα και φορείς εκτός των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.
Όσον αφορά στον τομέα των Κρατικών Προμηθειών, με το άρθρο 3 διαγράφεται η φράση «θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής» από την περίπτωση 1,β του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α') «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» και προστίθεται εδάφιο στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι π υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει ο προμηθευτής στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητικής αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν διαφορετικά ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Η ελάφρυνση από το διοικητικό βάρος της συγκεκριμένης υποχρέωσης για τις επιχειρήσεις εκτιμάται από τον ΟΟΣΑ στις 990.000€.

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Νόμος 3518 του 2006 Επιδόματα απολύτου αναπηρίας στα επικουρικά ταμεία και στο ΙΚΑ ΚΛΠΝόμος 3518 του 2006.
Του Μανώλη Μπασιά
Επειδή μου υπέβαλαν ερωτήματα σχετικά με τα επιδόματα απολύτου αναπηρίας στα επικουρικά ταμεία και στο ΙΚΑ και ύστερα από την ανάρτιση του άρθρου 42 του νόμου 1140/ 1981,
Αναρτώ σήμερα τα άρθρα του νόμου 3518 που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους αναπήρους.
Προ του νόμου αυτού το επίδομα απολύτου αναπηρίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ υπολογιζόταν στο 50% επί του βασικού ποσού σύνταξης, όπως αυτό ήταν διαμορφωμένο κατά την ημερομηνία που τους απονεμήθηκε για πρώτη φορά σύνταξη, το οποίο διαφέρει από το καταβαλλόμενο, με αποτέλεσμα το πραγματικό ποσό που ελάμβαναν οι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού να υπολείπεται του 50% του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης.
Ο νόμος αυτός προσαρμόζει τις συντάξεις του ΙΚΑ με το άρθρο 42 παράγραφος 3 του νόμου 1140/1981.ΝΟΜΟΣ 3518 2006 ΦΕΚ: Α 272 20061221
Τέθηκε σε ισχύ: 21.12.2006

Αρθρο: 58
Τίτλος Αρθρου
Ειδικές Ρυθμίσεις Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Κείμενο Αρθρου
1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α'), όπως ισχύουν, προσαύξηση της σύνταξης δεν χορηγείται από Φορείς και Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι τυφλοί συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, των οποίων οι συντάξεις προσαυξάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύουν.

Καταστατικές διατάξεις φορέων και Κλάδων Επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που προβλέπουν προσαύξηση της σύνταξης όσων συνταξιούχων βρίσκονται συνεχώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση ετέρου προσώπου (απόλυτη αναπηρία), εξακολουθούν να ισχύουν.

Στους συνταξιούχους φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, στους οποίους εχορηγείτο η παροχή αυτή χωρίς η καταβολή της να προβλέπεται ρητά από καταστατικές ή άλλες διατάξεις, εξακολουθεί να χορηγείται.

Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 Αρθρο: 60

Τίτλος Αρθρου
Επίδομα απόλυτης αναπηρίας

Κείμενο Αρθρου
Το ποσό της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. στους συνταξιούχους της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των ανωτέρω διατάξεων ισούται με το 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης, μη συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων και των επιδομάτων τέκνων, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.

Προκειμένου για συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στη μεγαλύτερη καταβαλλόμενη σύνταξη.
Προκειμένου για συνταξιούχους που ήδη λαμβάνουν την προσαύξηση απόλυτης αναπηρίας, τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διάταξης αυτής επέρχονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.

Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/ 1951, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 20 του άρθρου 16 του ν. 4497/1966 και την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.825/1978, καταργούνται.

Κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου 3518 του 2006:
Αρθρο 58
Ειδικές Ρυθμίσεις Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1. Με την παρ. 1 ρυθμίζεται η χορήγηση του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 το επίδομα της απόλυτης αναπηρίας, που συνίσταται σε προσαύξηση κατά ποσοστό 50% επί της σύνταξης, χορηγείται λόγω αναπηρίας σε συνταξιούχους ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών οι οποίοι ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτη αναπηρία). Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και στους συνταξιούχους λόγω θανάτου. Την προσαύξηση αυτή λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος οι οποίοι κατέστησαν τυφλοί.
Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί για το εάν και οι φορείς επικουρικής ασφάλισης, υποχρεούνται στη χορήγηση του επιδόματος αυτού. Σύμφωνα με την αρ.881/1984 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 δεν έχει εφαρμογή στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
Η φύση των οργανισμών επικουρικής ασφάλισης είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την επιβολή ενιαίων ρυθμίσεων και γενικών οικονομικών επιβαρύνσεων χωρίς ειδική κάθε φορά πρόβλεψη στο Καταστατικό που να σταθμίζει την οικονομική αντοχή κάθε ενός από τους οργανισμούς αυτούς χωριστά. Εξάλλου σκοπός των Οργανισμών επικουρικής ασφάλισης δεν είναι η παροχή πλήρων παροχών στους ασφαλισμένους τους, αλλά η βελτίωση της θέσεως τους με την προσθήκη στις παροχές του φορέα κύριας ασφαλίσεως ενός επιπλέον ποσού περιοδικής ή εφάπαξ παροχής.
Πάντως επειδή η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 42 δεν είναι σαφής και έχει δημιουργήσει ερμηνευτικά προβλήματα, για το αν και οι φορείς επικουρικής ασφάλισης είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, προτείνεται η θέσπιση ευθείας διάταξης σύμφωνα με την οποία οι επικουρικοί φορείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή του επιδόματος αυτού.
Κατ' εξαίρεση, το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται από τα επικουρικά ταμεία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις, στους τυφλούς ασφαλισμένους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.7 του ν.3232/2004 και τέλος, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους συνταξιούχους εκείνους που μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού εχορηγείτο.

Άρθρο 60
Επίδομα απόλυτης αναπηρίας
Με το άρθρο αυτό το ύψος του επιδόματος απολύτου αναπηρίας που χορηγείται στους δικαιούχους συνταξιούχους Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. καθορίζεται στο 50% του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις λόγω συζύγου και τέκνων. Τα οικονομικά αποτελέσματα της διάταξης αυτής αρχίζουν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.
Με τη ρύθμιση αυτή ενισχύονται ουσιαστικά συνταξιούχοι με σοβαρά προβλήματα υγείας και οι οικογένειες τους, δεδομένου ότι πρόκειται για άτομα με τόσο επιβαρυμένη υγεία, ώστε να χρειάζονται συνεχώς τη συμπαράσταση ετέρου προσώπου, συμπαράσταση που συχνά είναι επ' αμοιβή ή όταν δεν είναι συνεπάγεται την αδυναμία του ετέρου προσώπου (συνήθως συζύγου) να εργαστεί και, επομένως, να συμβάλλει στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Άρθρο 61
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
1. Με τις παρ. 1 και 2 αυξάνεται το όριο ηλικίας, πριν τη συμπλήρωση του οποίου είναι αναγκαία η εκδήλωση της ανικανότητας για κάθε εργασία, προκειμένου να κριθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των ανικάνων παιδιών, αδελφών, εγγονών, προγονών που πάσχουν από ψυχικές παθήσεις ή το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης γι' αυτά.
Με τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται ότι το δικαίωμα σύνταξης των δικαιοδόχων μελών (εκτός των συζύγων) θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, καθώς και το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης γι' αυτά των άμεσα δικαιούχων, παύει με τη συμπλήρωση του 18ου έτους ή σε περίπτωση συνέχισης των σπουδών σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τη συμπλήρωση του 24ου έτους. Τα εν λόγω όρια ηλικίας δεν ισχύουν προκειμένου για παιδιά, εγγονούς, προγονούς κλπ που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν τη συμπλήρωση των προαναφερθέντων ορίων ηλικίας.
Η σύνταξη λόγω θανάτου χορηγείται για την κάλυψη της απώλειας του εισοδήματος που συνεπάγεται ο θάνατος του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου για τα μέλη της οικογένειας του, τα οποία εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν, ενώ η προσαύξηση της σύνταξης χορηγείται για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που συνεπάγονται ειδικά οι παθήσεις που επιφέρουν μεγάλο ποσοστό αναπηρίας. Για το λόγο αυτόν δικαιολογείται η καταβολή της σύνταξης και μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών για τα παιδιά τα οποία έχουν καταστεί ανάπηρα πριν την ενηλικίωση τους, ανεξάρτητα από τη φύση της νόσου που επιφέρει την ανικανότητα τους για εργασία.
Μεταξύ όμως των σωματικών και των ψυχικών παθήσεων υπάρχουν σημαντικές διαφορές, δεδομένου ότι τα σωματικά νοσήματα έχουν έντονα και οξέα συμπτώματα που αναγκάζουν τους ασθενείς να καταφύγουν σε ιατρικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση της πάθησης. Αντίθετα οι σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές, εμφανίζονται, συνήθως στην εφηβεία, αρχικά σε ήπια μορφή και υποσημασιολογούνται από το περιβάλλον των ασθενών για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η πρόδρομη φάση της νόσου και να ακολουθεί η ενεργός φάση και η εκδήλωση-διάγνωσή της, στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
Για τους παραπάνω λόγους εκτιμούμε ότι πρέπει να τεθεί το 25ο έτος ως το όριο ηλικίας πριν τη συμπλήρωση του οποίου πρέπει να έχει επέλθει η ανικανότητα για κάθε εργασία των μελών οικογένειας, ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, που πάσχουν από ψυχικές παθήσεις προκειμένου να μην στερηθούν της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του κάθε φορέα κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας.
2. Με την παρ. 3 καθίστανται ευνοϊκότεροι οι όροι χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος στους ακρωτηριασμένους κατά τα άνω ή κάτω άκρα.
Με τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και ε' του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 προβλέπεται η χορήγηση μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, που έχουν ακρωτηριασμό κατά τα τέσσερα άκρα από τον αστράγαλο και πάνω για τα δύο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο άνω άκρα ή έχουν υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό των δύο κάτω άκρων ή πλήρη ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων ή αντίστοιχο ακρωτηριασμό του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου ή έχουν πλήρη ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχονται εφαρμογής τεχνητού μέλους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3106/2003, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν.3172/2003, προβλέπεται η χορήγηση του ίδιου επιδόματος και σε όσους είναι ασφαλισμένοι άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, εργαζόμενους και συνταξιούχους, εφόσον έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% προερχόμενο από ακρωτηριασμό ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού και του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών.
Στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός δικαιότερου νομικού πλαισίου παροχής του εν λόγω επιδόματος στους ακρωτηριασμένους και κατάργησης της αναστιστοιχίας που υφίσταται μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004.
3. Με την παρ. 4 επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977 στους ασφαλισμένους που έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών, σε όσους πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία και σε όσους έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άκρων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977 προβλέπεται η συνταξιοδότηση των τυφλών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 15 χρόνια ασφάλισης ή 4.050 ημέρες ασφάλισης, το δε ποσό της σύνταξης τους αντιστοιχεί σε 35 χρόνια ασφάλισης ή 10.500 ημέρες ασφάλισης.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτούνται και οι
τετραπληγικοί-παραπληγικοί, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α' ή Β', καθώς και οι μεταμοσχευμένοι από συμπαγή όργανα (καρδιά - πνεύμονες - ήπαρ και πάγκρεας) και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή.
Στην ίδια ή και χειρότερη κατάσταση από πλευράς υγείας με τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων βρίσκονται και όσοι πάσχουν από παθήσεις οι οποίες είτε απαιτούν διαρκή ιατρική παρακολούθηση και ως εκ τούτου οδηγούν σε αδυναμία εργασίας στους ρυθμούς των υγιών ανθρώπων είτε επιφέρουν την ίδια μορφής αναπηρία με την παραπληγία.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης και ασφαλιστικής προστασίας με τις προαναφερθείσες κατηγορίες πασχόντων, κρίνεται σκόπιμη η επέκταση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 612/1977 και στους έχοντες υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών, σε όσους πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία και σε όσους έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άκρων.
4. Με την παρ. 5 επεκτείνεται η χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες πασχόντων, των οποίων οι παθήσεις έχουν ίδιες ή και βαρύτερες συνέπειες απ' αυτές της παρα-τετραπληγίας.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 επεκτάθηκε η χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος σε πολλές κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Δεν συμπεριελήφθησαν όμως οι πάσχοντες από το σύνδρομο κλάματος γαλής, οστεοψαθύρωση και ατελή οστεογένεση, ασθένειες οι οποίες δεν συνιστούν παρα-τετραπληγία, έχουν βαρύτερα κλινικά αποτελέσματα από αυτά που επιφέρει η ανωτέρω πάθηση.
Με δεδομένο ότι και οι πάσχοντες από τις ανωτέρω νόσους αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες κρίνεται απαραίτητο να δικαιωθούν του σχετικού επιδόματος. Για τους πάσχοντες από ατελή οστεογένεση, καθώς και οστεοψαθύρωση απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, προϋπόθεση που δεν απαιτείται για τους πάσχοντες από το σύνδρομο κλάματος γαλής, ασθένεια η οποία επιφέρει εκ των πραγμάτων αναπηρία ίδιου βαθμού.
5. Με την παρ. 6 καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους φορείς κύριας ασφάλισης των μητέρων αναπήρων τέκνων και παράλληλα επεκτείνεται η εφαρμογή τους και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.3232/2004 παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης των ασφαλισμένων μητέρων που έχουν παιδιά ανάπηρα σε ποσοστό 80% και άνω, καθώς και των ασφαλισμένων που έχουν σύζυγο με το ως άνω ποσοστό αναπηρίας, εφόσον βέβαια πληρούν και τις επιπρόσθετες προϋποθέσεις που θέτουν οι εν λόγω διατάξεις. Στα πλαίσια προστασίας της μητρότητας και των αναπήρων αλλά και της ενιαιοποίησης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης μεταξύ των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης επιχειρείται αφενός η τροποποίηση της αναφερθείσας διάταξης, καθοριζόμενου του απαιτούμενου ποσοστού αναπηρίας για τη συνταξιοδότηση των μητέρων που έχουν ανάπηρα παιδιά σε 67% και άνω και αφετέρου η αναλογική εφαρμογή της και στους φορείς επικούρησης.


Νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτουΕγκύκλιος τού ΙΚΑ ΕΤΑΜ τής 14ης Μαρτίου 2014, με αριθμό πρωτοκόλλου Γ32/7, σχετικά με τα νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΚΑ
ΕΤΑΜ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000
e-mail: diefpar@ika.gr

Αθήνα, 14/3/2014
Αριθ. Πρωτ. Γ32/7

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- Γραφείο Διευθυντή
- Τμήματα Γραμματείας, Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης, Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών, Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
2. Ο.Π.Σ., Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών, Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των υπηρεσιών συντάξεων

ΘΕΜΑ: «Νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.»

Σχετ.: Η εγκύκλιος 13/2012

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος σχεδίασε νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου (Σ1, Σ2, Σ3), τα οποία έχουν εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία και ανταποκρίνονται στην υποχρέωση της υπηρεσίας να διευκολύνει τους ασφαλισμένους προκειμένου να υποβάλλουν τα αιτήματά τους κατά τρόπο σαφή, έχοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Εκτός από τα πεδία των αιτήσεων που εξακολουθούν να υφίστανται στα νέα έντυπα –με νέα αρίθμηση- για τα οποία είχαν δοθεί διευκρινίσεις με την εγκύκλιο 13/2012, στις νέες αιτήσεις, εκτός από την αναδιάταξη των πεδίων που εντάσσονται στους πίνακες, επισημαίνονται οι σημαντικότερες μεταβολές:

Α) Έντυπο Σ1-Αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος: Τα πεδία 2.1.3 και 2.1.4 του Πίνακα 2, που αφορούν την αίτηση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και την έκδοση σχετικής Απόφασης Διευθυντή, είναι νέα και συμπληρώνονται αναλόγως.

Το πεδίο 3.3 του Πίνακα 3, που αφορά την εξαίρεση από την ασφαλιστική κράτηση για τον κλάδο υγείας, είναι νέο και συμπληρώνεται αναλόγως των προϋποθέσεων που περιγράφονται ειδικά στο σημείο αυτό.

Στον Πίνακα 5 (Οικογενειακή κατάσταση) επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του Α.Μ.Κ.Α. του/της συζύγου και των άλλων προσώπων καθώς και ο Α.Φ.Μ. του/της συζύγου συμπληρώνονται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως εάν ζητείται παροχή για τα πρόσωπα αυτά. Στον ίδιο πίνακα έχει προστεθεί ειδικό πεδίο για προστατευόμενους ανάπηρους αδελφούς/ες ασφαλισμένων.

Ο Πίνακας 6 (Λοιπές πληροφορίες) είναι ελεύθερος προς συμπλήρωση κάθε αναγκαίας πληροφορίας που επιθυμεί να καταγράψει ο ασφαλισμένος και η οποία δεν περιλαμβάνεται στα προς συμπλήρωση πεδία της αίτησης.

Ο Πίνακας 7 (Υποχρεώσεις) έχει νέο περιεχόμενο και περιγράφει τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν την αίτηση, τόσο στο στάδιο της επεξεργασίας της, με την κατάθεση εκ μέρους τους όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ως προϋπόθεση διεκπεραίωσής της όσο και μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, οπότε οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν γνώση και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε κρίσιμη μεταβολή.

Στον Πίνακα 8 (Έλεγχος απαραίτητων δικαιολογητικών) θα πρέπει να κατατίθεται ως δικαιολογητικό (8.1.6) η Απόφαση Διευθυντή για την ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το πεδίο ΝΑΙ στο σημείο 2.1.4 του Πίνακα 2. Επίσης, έχουν προστεθεί τα δικαιολογητικά 8.2.6, 8.2.7, 8.5.2 και 8.6.3 για τις περιπτώσεις που έχουν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

Β) Έντυπο Σ2-Αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας: Εκτός από τις ανωτέρω προσθήκες που είναι κοινές και για την αίτηση αυτή (εκτός από το δικαιολογητικό 8.6.3, που στην αίτηση Σ2 αντιστοιχεί στο πεδίο 8.6.5), έχουν προστεθεί νέα πεδία στον Πίνακα 4 (Ειδικές Πληροφορίες), το 4.11 και το 4.12 σχετικά με τα στοιχεία εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης των ασφαλισμένων, τα οποία σχετίζονται με τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής αναπηρίας τους, καθώς και το δικαιολογητικό 8.6.4 του Πίνακα 8, δηλαδή η βεβαίωση επιδότησης λόγω ασθένειας όταν προέρχεται από άλλο Ταμείο.

Γ) Έντυπο Σ3-Αίτηση για απονομή/μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου: Εκτός από τις κοινές προσθήκες που προαναφέρθηκαν, έχει προστεθεί το πεδίο 4.6 στον Πίνακα 4 και αφορά επιδότηση του/της ασφαλισμένου/-ης λόγω ασθένειας ή ανεργίας και αφορά ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά, πληροφορία που αξιοποιείται από την υπηρεσία προκειμένου να γίνει χρονική επέκταση της αναζήτησης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Η διάθεση των νέων εντύπων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους υποψήφιους συνταξιούχους θα πρέπει να ξεκινήσει ταυτόχρονα, από την 1η Απριλίου 2014, καθώς μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος (από το πεδίο «Άντληση εντύπων») θα υπάρχει δυνατότητα άντλησης και εκτύπωσης των νέων αιτήσεων. Μετά την εκτύπωσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο, τα νέα έντυπα θα παραδοθούν μαζικά στις μονάδες προς διάθεσή τους στους ασφαλισμένους. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα.

Παρακαλούμε να διευκολύνετε τους ασφαλισμένους κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, εφόσον παρίσταται ανάγκη διευκρινίσεων. Εξάλλου, επισημαίνεται ότι ο έλεγχος της ορθότητας και της πληρότητας των προς συμπλήρωση πεδίων, καθώς και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι αποσκοπεί στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και καθορίζει δεσμευτικά τις υποχρεώσεις της υπηρεσίας απονομής συντάξεων. Ο υπάλληλος που είναι αρμόδιος για την παραλαβή και τον έλεγχο της υποβαλλόμενης αίτησης πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνει τα πεδία των συνυποβαλλόμενων και των ελλειπόντων δικαιολογητικών, καθώς και τα στοιχεία του και να υπογράφει στην τελευταία σελίδα της αίτησης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αναγκαία διευκρίνιση.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡ. ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υποδιοικητή κ. Δ. Πατσούρη ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Γρ. Γεν. Διευθύντριας Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
3. Γραφείο Διευθυντή Παροχών
4. Τμήμα Κύριας Σύνταξης

Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την εγκύκλιο και τα νέα έντυπα, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/pdf/ENTYPA_IKA_id3347652.pdf
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2014.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2072/92 (Α΄ 125).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω­δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπα­νών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν. 3386/ 2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ­λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α΄).
7.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 74/Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα­σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 143/Α΄).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ­σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄).
10. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής απόφασης περί χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μα­ζικής συγκοινωνίας» (Β΄ 410).
11.  Την υπ’ αριθ. 27905/2371/12.7.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μετα­φορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Β΄ 1018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Α-53178/4566/8.12.2006 όμοια (Β΄ 1888)».
12. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007 (Β΄ 1781) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί­κησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση της υποβολής του συμφω­νητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των λογαρια­σμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγησης δελτί­ου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αντικατάσταση τους από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει».
13.  Την υπ’ αριθ. 17582/ΕΓΔΕΚΟ 803/16.4.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομί­στρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑ­ΚΟΥ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) (Β΄ 695)».
14.  Την υπ’ αριθ. Β-4223/358/30.4.2008 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αναπροσαρμο­γή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β΄ 871).
15. Την υπ’ αριθ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035/2.04.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Χορήγηση Δελ­τίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» (ΦΕΚ 1122/Β΄/10.4.2012).
16.  Την υπ’ αριθ. Δ29α/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 «Τροπο­ποίηση της αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035/2.04.2012 «Χο­ρήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3543/Β΄/2012).
17.  Την υπ’ αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυ­πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).
18. Την υπ’ αριθ. οικ. 22365/975.7.2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοι­νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός Αρμοδι­οτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β΄).
19.  Την απόφαση του ΣτΕ 445/98 περί αναστολής ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης Γ4γ/Φ.11/οικ. 1579/98 για τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυ­φλών.
20. Την υπ’ αριθ. 6464/1733/27.2.2014 απόφαση Ανάλη­ψης Δέσμευσης Πίστωσης.
21.  Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρού­σας προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού δαπάνη, ύψους 25.000.000,00€ για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω­νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2733), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
- Ελληνικής υπηκοότητας,
-  υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικο­νομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
-  υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α΄ 246),
-  υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
- αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προ­σφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό ανα­πηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφο­ρείων των ΚΤΕΛ.
2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
- Ελληνικής υπηκοότητας,
-  υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικο­νομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
-  υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α΄ 246),
-  υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
- αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προ­σφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό ανα­πηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό ει­σόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενει­ακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:
α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συ­γκοινωνίας του ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ),
β) στο Νομό Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συ­γκοινωνίας του ΟΑΣΘ,
γ) και στους λοιπούς Νομούς της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.
Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προ­σκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημει­ώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος οικονο­μικού έτους 2013.
-  Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) εξαιρούνται των οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμ­βάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Άρθρο 2
1. Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κά­τοικοι των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερει­ών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.
Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστη­μα που αναγράφεται κατά την έκδοση του, δηλ. για το έτος 2014 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2015) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγησή του.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών (Π.Δ/τος 611/77, του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄) άρθρου 166, Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) άρθρων 165 και 167 «Κύ­ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» - ΙΚΑ, Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.) καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Κέντρα Πι­στοποίησης Αναπηρίας) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%. Στη Ν.Α. Λαρίσης πέραν των ανωτέρω γνωματεύσεων γίνονται δεκτά και τα έντυ­πα κάρτας αναπηρίας (προσωρινής ή ισόβιας) από τις Α΄/θμιες και Β΄ /θμιες Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπη­ρίας (ΠΕΠΑ-ΔΕΠΑ) του Π.Δ/τος 210/1998 (Α΄ 169).
3. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνη­σης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμά­τευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
4. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερει­ών με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή Υγειονομικών Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων (π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας κ.λπ.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό ανα­πηρίας, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμά­τευση Υγειονομικών Επιτροπών.
5.  Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
6. Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑΜΕΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρω­τηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.
7. Σε όσους δεν απευθυνθούν έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες ή καταστούν δικαιούχοι μετά την ολοκλήρω­ση της διανομής του Δελτίου του α' εξαμήνου θα τους χορηγείται Δελτίο για το β΄ εξάμηνο.

Άρθρο 3
Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό­νοιας συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοι­νωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δωρεάν μετακίνηση των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες. Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται στα πλαίσια των εγ­γεγραμμένων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό:
α) Η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει το Υπουρ­γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση.
β) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης στους συγκοινωνιακούς φορείς.
γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διάθεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη δι­αδικασία καταβολής της αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014