Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Νόμος 3996 του 2011 Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξειςΝόμος 3996 του 2011 Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις

Αρθρο 42
Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 (Α΄ 1) όπως αυτό ισχύει μετά την εαντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), καθώς και καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, δεν έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 612/1977, όπως ισχύει, και στους συνταξιούχους που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.
4. Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων επικουρικής ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις περί αναστολής καταβολής της σύνταξης των φορέων αυτών.
Εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 612/1977, όπως ισχύει και οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα.


Εισηγητική έκθεση του νόμου 3996

Αρθρο 42
Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, ρυθμίζεται ενιαία για το σύνολο των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης, το θέμα της απασχόλησης των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και αναπηρίας. Επιπλέον, με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, επανέρχονται σε ισχύ καταστατικές διατάξεις των φορέων που προβλέπουν την αναστολή της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται. Στις ανωτέρω ρυθμίσεις εμπίπτουν και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος βάσει των διατάξεων του ν. 612/1977, όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, εφόσον αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται. Δεδομένης της σοβαρότητας των παθήσεων των ανωτέρω προσώπων (τύφλωση, παραπληγία - τετραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας, μεσογειακή αναιμία κ.πλ., κατά ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), προτείνεται η εξαίρεση των προσώπων αυτών από τις ανωτέρω διατάξεις, στις περιπτώσεις που εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται.

 Το δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net σας κοινοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύτηκαν στις 6-9-2011.

1. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.19835 / 767/ 6-9-2011
ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 για την απασχόληση συνταξιούχων»
 2. Αριθ.Πρ.Φ 80000/οικ.20259/1371/6-9-2011
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 42 του ν. 3996/2011. (Επιτάχυνση διαδικασίας συνταξιοδότησης)

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.19835 / 767/ 6-9-2011
ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 για την απασχόληση συνταξιούχων»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ανωτέρω νόμου, και ειδικότερα με τις παραγράφους 1,2,3 και 4, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, για την απασχόληση συνταξιούχων.
Παρ.1
Με την εν λόγω ρύθμιση, εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, οι συνταξιούχοι φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/1977, καθώς και όσοι λαμβάνουν από τους ανωτέρω φορείς εξωιδρυματικό επίδομα. Επιπλέον, για τις ανωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων και βοηθηματούχων, δεν έχουν εφαρμογή καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικών οργανισμών που προβλέπουν αναστολή της σύνταξης σε περίπτωση που οι ανωτέρω επανέλθουν στην ασφάλιση των φορέων από τους οποίους συνταξιοδοτούνται.
Για παράδειγμα συνταξιούχος του Ο.Α.Ε.Ε. που έχει συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/1977 ασκεί εκ νέου δραστηριότητα για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται αναστολή της καταβαλλόμενης σύνταξης, όμως με την εν λόγω ρύθμιση, ο συνταξιούχος μπορεί να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα και να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη από τον Ο.Α.Ε.Ε., χωρίς περιορισμούς.
Παρ.4
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος των φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων αυτών ως προς την καταβολή της σύνταξης.
Επίσης, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 ορίζεται ρητά ότι οι αναφερόμενοι στο πρώτο εδάφιο συνταξιούχοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/1977, καθώς και όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα από τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, εξαιρούνται από τους προβλεπόμενους από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων επικουρικής ασφάλισης περιορισμούς για την καταβολή της σύνταξης.
Η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί συμπλήρωση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, η οποία, αν και αφορά τους απασχολούμενους συνταξιούχους φορέων κύριας ασφάλισης, έχει άμεσες επιπτώσεις και στους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω γήρατος των φορέων επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.
Παρά το ότι από τη διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ανωτέρω νόμου συνάγεται ότι οι καταστατικές διατάξεις των φορέων επικουρικής ασφάλισης που προβλέπουν περιορισμούς στην καταβολή της σύνταξης για τους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω γήρατος, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, δεν θίγονται, κρίθηκε σκόπιμο, προς αποφυγή αντίθετων ερμηνειών, να θεσπισθεί η σαφής διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 42.
Συνεπώς, τόσο οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας όσο και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος των φορέων επικουρικής ασφάλισης οφείλουν να δηλώσουν στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολούνται, ανεξαρτήτως ηλικίας, και μετά δηλαδή τη συμπλήρωση του 55 ου έτους της ηλικίας τους, δεδομένου ότι στην νομοθεσία των φορέων αυτών δεν τίθεται ηλικιακό όριο για τον περιορισμό, την αναστολή ή τη διακοπή της σύνταξης.

ελειώνω με τη σημαντική εγκύκλιο του ΙΚΑ για την
απασχόληση αναπήρων συνταξιούχων του νόμου 612/1977.

Απασχόληση αναπήρων συνταξιούχων.
Εγκύκλιος του ΙΚΑ

Αναρτούμε σήμερα την εγκύκλιο του ΙΚΑ για την απασχόληση αναπήρων συνταξιούχων του νόμου 612/1977.


ΘΕΜΑ: «Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που  εξαιρούνται από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο  16 του Ν. 3863/2010. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1  του άρ. 42 του Ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων.  Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει  μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο16 του Ν.  3863/2010.» Σχετ: Η Εγκύκλιος 16/2011
Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι  διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό  Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις  ασφαλιστικές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α') με  τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999  και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του  Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής  Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 170 Α / 5-8¬2011)», με  τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 63 του Ν.  2676/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την  παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, για την απασχόληση  συνταξιούχων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για  την εφαρμογή τους:
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την περ. 6 της παρ. 1 του  άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 οι διατάξεις του άρθρου 63 του  Ν. 2676/1999, όπως ισχύει, δεν έχουν εφαρμογή:
α) στον επιζώντα των συζύγων β) στους συνταξιούχους του  ΟΓΑ
γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των  τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη  σχολή και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του  ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν.  (ΕΟΚ) 1408/71 και 574//72 και των διμερών συμβάσεων  εργασίας
ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του  άρθρου 27 παρ. 6-9 του Ν. 3185/2003 (ιπτάμενοι χειριστές  καθώς και ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής  Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας) μέχρι τη συμπλήρωση  του 55ου έτους της ηλικίας τους.
Με την κοινοποιούμενη διάταξη διευρύνεται ο κύκλος των  ανωτέρω προσώπων και έτσι από την ημερομηνία έναρξης  ισχύος του Ν. 3996/2011 (5-8¬2011), εξαιρούνται από τις  διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως αυτό ισχύει  μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του  Ν. 3863/2010, και:
α) οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977  (τυφλοί ασφ/νοι) καθώς και με όλες τις διατάξεις οι οποίες  παραπέμπουν σε αυτές και συγκεκριμένα :
-    άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/90  (παραπληγικοί-τετραπληγικοί)
-    άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/94 (πάσχοντες από  μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική  αναιμία )
-    άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 3075/2002 και άρθρο 5 παρ. 3  Ν. 3232/2004, (πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια)
-    άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3232/2004 (πάσχοντες από  αιμορροφιλία τύπου Α ή Β καθώς και εκείνοι που έχουν  υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων)
-    άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006 (πάσχοντες από  σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού  των οστών καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα  άνω και κάτω άκρα)
β) οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό  επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.  1140/1981, όπως ισχύει.
Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι δύο ανωτέρω  κατηγορίες συνταξιούχων εξαιρούνται από την εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 63 του 2676/1999, όπως ισχύει, από  5-8-2011, εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων  συνταξιούχων των κατηγοριών αυτών στους οποίους έχει  γίνει, είτε αναστολή καταβολής της σύνταξής τους, λόγω μη  συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας τους, είτε περικοπή  του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης σύνταξής τους που  υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη κατά  70% μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, είτε χορήγηση  οργανικού ποσού σύνταξης σε δικαιούχους κατωτάτου ορίου,  θα πρέπει τα τμήματα πληρωμών συντάξεων των αρμοδίων  υποκαταστημάτων, είτε οίκοθεν, στις περιπτώσεις που είναι  εφικτός ο εντοπισμός των περιπτώσεων αυτών, είτε κατόπιν  αιτήσεως των ενδιαφερομένων, να προβούν στον υπολογισμό  και στην επιστροφή των οφειλομένων ποσών από 5-8-2011.
Εξάλλου, επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο της υπέρβασης  των τριάντα ή των εξήντα ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη,  όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η  Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (σχετ: εγκύκλιος  15/2012), ως προς το ύψος της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας  σύνταξης ή των κυρίων συντάξεων που χορηγούνται στον  εργαζόμενο συνταξιούχο, οι οποίες αθροίζονται προκειμένου  να εφαρμοστεί η δέουσα περικοπή (σύμφωνα με τις οδηγίες  της εγκ. 16/2011, γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης από τις  κύριες συντάξεις, ενώ στην περίπτωση που δεν επαρκεί, το  υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή  επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις) δεν θα αθροίζεται και  το ποσό της (δεύτερης) σύνταξης που καταβάλλεται από φορέα  ή σε κατηγορία που εξαιρείται (π.χ., σύνταξη επιζώντων  συζύγων, ΟΓΑ), όπως είχε διευκρινιστεί και με το Γενικό  Έγγραφο Σ78/2/18-2-2009 που αφορούσε τη συρροή συντάξεων  και την εργασία των συνταξιούχων για τις εξαιρούμενες από  το άρθρο 63 του Ν. 2676/99 κατηγορίες.
Τόσο οι κοινοποιούμενες διατάξεις όσο και αυτές του άρθρου  16 του Ν. 3863/2010, που προσδιορίζουν τις εξαιρούμενες  κατηγορίες συνταξιούχων από τις σχετικές ρυθμίσεις, δεν  καθορίζουν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις με τις οποίες  αυτοί οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν  το χρόνο ασφάλισής τους μετά τη συνταξιοδότηση. Για το  θέμα αυτό, θα ακολουθήσουν οδηγίες μετά την ολοκλήρωση της  αλληλογραφίας μας με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής  Ασφάλισης και Πρόνοιας.


ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ Αναρτήθηκε από Πανελληνιο βήμα αναπήρων τηλ. 210 9602109 Πρόεδρος - Υπεύθυνος Ιστολογίου: Μανώλης Μπασιάς, Γενικός Διαχειριστής: Ζαχαρίας Μπασιάς στις 7:52 π.μ.