Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Απόφαση Πρωθυπουργού Ορισμός σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ Α΄ 88) και συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων.Αριθμ. Υ 426/14 (ΦΕΚ 523 Β/28-02-2014) :

Απόφαση Πρωθυπουργού
Ορισμός σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ Α΄ 88) και συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τη διάταξη του άρθρου τρίτου του Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ Α΄ 88) «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρω­τοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες».
β) Τη διάταξη του άρθρου 33 παράγραφος 3 της «Σύμ­βασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ Α΄ 88).
γ) Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει.
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ Α΄ 163) «Οργα­νισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 337/1990 (ΦΕΚ Α΄ 135), Π.Δ. 436/1991 (ΦΕΚ Α΄ 159), Π.Δ. 293/1992 (ΦΕΚ Α΄ 149), Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201), ΠΔ 263/1997 (ΦΕΚ Α΄ 190), Π.Δ. 65/1998 (ΦΕΚ Α΄ 68) Π.Δ. 194/2005 (ΦΕΚ Α΄ 235), την ΥΑ 80036/2003 (ΦΕΚ Β΄ 983) και τους Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α΄ 112), Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111) και Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α΄ 31), όπως ισχύει.
ε) Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα­σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει.
στ) Το Π.Δ. 83/2012 (ΦΕΚ Α΄ 140) «Διορισμός του Αντω­νίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού».
ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθη­ση εφαρμογής της «Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» και ως συ­ντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ως άνω υπουργείου.
Η κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν πλήρως στη δια­δικασία παρακολούθησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014