Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτουΕγκύκλιος τού ΙΚΑ ΕΤΑΜ τής 14ης Μαρτίου 2014, με αριθμό πρωτοκόλλου Γ32/7, σχετικά με τα νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΚΑ
ΕΤΑΜ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000
e-mail: diefpar@ika.gr

Αθήνα, 14/3/2014
Αριθ. Πρωτ. Γ32/7

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- Γραφείο Διευθυντή
- Τμήματα Γραμματείας, Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης, Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών, Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
2. Ο.Π.Σ., Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών, Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των υπηρεσιών συντάξεων

ΘΕΜΑ: «Νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.»

Σχετ.: Η εγκύκλιος 13/2012

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος σχεδίασε νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου (Σ1, Σ2, Σ3), τα οποία έχουν εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία και ανταποκρίνονται στην υποχρέωση της υπηρεσίας να διευκολύνει τους ασφαλισμένους προκειμένου να υποβάλλουν τα αιτήματά τους κατά τρόπο σαφή, έχοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Εκτός από τα πεδία των αιτήσεων που εξακολουθούν να υφίστανται στα νέα έντυπα –με νέα αρίθμηση- για τα οποία είχαν δοθεί διευκρινίσεις με την εγκύκλιο 13/2012, στις νέες αιτήσεις, εκτός από την αναδιάταξη των πεδίων που εντάσσονται στους πίνακες, επισημαίνονται οι σημαντικότερες μεταβολές:

Α) Έντυπο Σ1-Αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος: Τα πεδία 2.1.3 και 2.1.4 του Πίνακα 2, που αφορούν την αίτηση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και την έκδοση σχετικής Απόφασης Διευθυντή, είναι νέα και συμπληρώνονται αναλόγως.

Το πεδίο 3.3 του Πίνακα 3, που αφορά την εξαίρεση από την ασφαλιστική κράτηση για τον κλάδο υγείας, είναι νέο και συμπληρώνεται αναλόγως των προϋποθέσεων που περιγράφονται ειδικά στο σημείο αυτό.

Στον Πίνακα 5 (Οικογενειακή κατάσταση) επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του Α.Μ.Κ.Α. του/της συζύγου και των άλλων προσώπων καθώς και ο Α.Φ.Μ. του/της συζύγου συμπληρώνονται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως εάν ζητείται παροχή για τα πρόσωπα αυτά. Στον ίδιο πίνακα έχει προστεθεί ειδικό πεδίο για προστατευόμενους ανάπηρους αδελφούς/ες ασφαλισμένων.

Ο Πίνακας 6 (Λοιπές πληροφορίες) είναι ελεύθερος προς συμπλήρωση κάθε αναγκαίας πληροφορίας που επιθυμεί να καταγράψει ο ασφαλισμένος και η οποία δεν περιλαμβάνεται στα προς συμπλήρωση πεδία της αίτησης.

Ο Πίνακας 7 (Υποχρεώσεις) έχει νέο περιεχόμενο και περιγράφει τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν την αίτηση, τόσο στο στάδιο της επεξεργασίας της, με την κατάθεση εκ μέρους τους όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ως προϋπόθεση διεκπεραίωσής της όσο και μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, οπότε οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν γνώση και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε κρίσιμη μεταβολή.

Στον Πίνακα 8 (Έλεγχος απαραίτητων δικαιολογητικών) θα πρέπει να κατατίθεται ως δικαιολογητικό (8.1.6) η Απόφαση Διευθυντή για την ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το πεδίο ΝΑΙ στο σημείο 2.1.4 του Πίνακα 2. Επίσης, έχουν προστεθεί τα δικαιολογητικά 8.2.6, 8.2.7, 8.5.2 και 8.6.3 για τις περιπτώσεις που έχουν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

Β) Έντυπο Σ2-Αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας: Εκτός από τις ανωτέρω προσθήκες που είναι κοινές και για την αίτηση αυτή (εκτός από το δικαιολογητικό 8.6.3, που στην αίτηση Σ2 αντιστοιχεί στο πεδίο 8.6.5), έχουν προστεθεί νέα πεδία στον Πίνακα 4 (Ειδικές Πληροφορίες), το 4.11 και το 4.12 σχετικά με τα στοιχεία εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης των ασφαλισμένων, τα οποία σχετίζονται με τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής αναπηρίας τους, καθώς και το δικαιολογητικό 8.6.4 του Πίνακα 8, δηλαδή η βεβαίωση επιδότησης λόγω ασθένειας όταν προέρχεται από άλλο Ταμείο.

Γ) Έντυπο Σ3-Αίτηση για απονομή/μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου: Εκτός από τις κοινές προσθήκες που προαναφέρθηκαν, έχει προστεθεί το πεδίο 4.6 στον Πίνακα 4 και αφορά επιδότηση του/της ασφαλισμένου/-ης λόγω ασθένειας ή ανεργίας και αφορά ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά, πληροφορία που αξιοποιείται από την υπηρεσία προκειμένου να γίνει χρονική επέκταση της αναζήτησης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Η διάθεση των νέων εντύπων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους υποψήφιους συνταξιούχους θα πρέπει να ξεκινήσει ταυτόχρονα, από την 1η Απριλίου 2014, καθώς μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος (από το πεδίο «Άντληση εντύπων») θα υπάρχει δυνατότητα άντλησης και εκτύπωσης των νέων αιτήσεων. Μετά την εκτύπωσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο, τα νέα έντυπα θα παραδοθούν μαζικά στις μονάδες προς διάθεσή τους στους ασφαλισμένους. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα.

Παρακαλούμε να διευκολύνετε τους ασφαλισμένους κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, εφόσον παρίσταται ανάγκη διευκρινίσεων. Εξάλλου, επισημαίνεται ότι ο έλεγχος της ορθότητας και της πληρότητας των προς συμπλήρωση πεδίων, καθώς και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι αποσκοπεί στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και καθορίζει δεσμευτικά τις υποχρεώσεις της υπηρεσίας απονομής συντάξεων. Ο υπάλληλος που είναι αρμόδιος για την παραλαβή και τον έλεγχο της υποβαλλόμενης αίτησης πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνει τα πεδία των συνυποβαλλόμενων και των ελλειπόντων δικαιολογητικών, καθώς και τα στοιχεία του και να υπογράφει στην τελευταία σελίδα της αίτησης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αναγκαία διευκρίνιση.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡ. ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υποδιοικητή κ. Δ. Πατσούρη ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Γρ. Γεν. Διευθύντριας Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
3. Γραφείο Διευθυντή Παροχών
4. Τμήμα Κύριας Σύνταξης

Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την εγκύκλιο και τα νέα έντυπα, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/pdf/ENTYPA_IKA_id3347652.pdf