Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Νόμιμη η συνέχιση απασχόλησης ΑμεΑ στους ΟΤΑ μέσω του ΟΑΕΔ
Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όπου κρίθηκε ότι είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης ΑμεΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου.
Συγκεκριμένα μετά την γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία κρίθηκε ότι είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου, βάσει του οποίου απασχολούνται, όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3227/2004, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επομένως οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Σύμφωνα με την παραπάνω αποδοχή της γνωμοδότησης προβλέπεται ότι προσλήψεις Ατόμων με Αναπηρίες μέσω του Προγράμματος θέσεων εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες, του ν. 2643/1998  δίδεται μια ουσιαστική κατεύθυνση για διατήρηση των θέσεων εργασίας στους ΟΤΑ.


Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/


Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ
όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3227/2004, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επομένως οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Η απόφαση των υπουργών έχει ως ακολούθως:


Αριθ. πρωτ.: 6652/21.3.2014
Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ
Αθήνα, 21.3.2014
Αριθ.Πρωτ.: 6652

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
FAX: 213-1364383   
   
ΘΕΜΑ: Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθ.413/2010 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία κρίθηκε ότι είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου, βάσει του οποίου απασχολούνται, όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3227/2004, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επομένως οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της αρμοδιότητάς σας.

Το παρόν μπορείτε να αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στις διαδρομές:
• Υπουργείο/Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ α΄/Επιχειρήσεις/Εγκύκλιοι.
• Υπουργείο/Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ β΄/Εγκύκλιοι.


Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Λεωνίδας Γρηγοράκος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ιωάννης Μιχελάκης

Τελειώνω το κείμενό μου αυτό με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του αναφερόμενου στην απόφαση νόμου 3227 του 2004.

Αρθρο: 11


Τίτλος Αρθρου
Ρύθμιση θεμάτων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α')
Σχόλια
- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 56 Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α' 193/17.09.2013).
Κείμενο Αρθρου
1. Σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες από μία νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για τον υπολογισμό του αριθμού των προστατευόμενων του Ν. 2643/ 1998 (ΦΕΚ 220 Α') που τοποθετούνται υποχρεωτικά, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην έδρα και τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις της επιχείρησης ή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός εκείνων που τοποθετούνται γίνεται χωριστά για τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ανάλογα με το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Η υποχρέωση της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του φορέα της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 να προσλαμβάνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ίδιου νόμου σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό έχει εκπληρωθεί, όταν, πανελλαδικά, έχει τοποθετηθεί στην επιχείρηση, εκμετάλλευση ή τον φορέα της παρ. 8 του άρθρου 2 ο αριθμός προσώπων που αναλογεί στο συνολικό ποσοστό οκτώ τοις εκατό ή έχουν προκηρυχθεί με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 θέσεις, με τις οποίες συμπληρώνεται το συνολικό ποσοστό οκτώ τοις εκατό.Τα Άτομα με Αναπηρίες που απασχολούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998, κατ' εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται, ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α'). «Τα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του παρόντος σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α' 220) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του ν. 2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να τους απασχολεί.»

Κατά την εισηγητική έκθεση του άρθρου αυτού:

Αρθρο 11

Ρύθμιση θεμάτων ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α')
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα: Με τις διατάξεις της παρ. 1, διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι η υπόχρεη σε προσλήψεις με βάση το ν. 2643 1998 επιχείρηση ή εκμετάλλευση του ιδιωτικού τομέα ή η Δημόσια Επιχείρηση ή ο Δημόσιος Οργανισμός έχει εκπληρώσει την υποχρέωση για πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων, όταν, πανελλαδικά, έχει προσλάβει με το ν. 2643/1998 πρόσωπα σε ποσοστό 8%, έστω και αν δεν έχει γίνει τοποθέτηση σε υπηρεσίες της σε ορισμένες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Τούτο ρυθμίζεται ρητά με την προτεινόμενη ρύθμιση για να μη γίνεται υπέρβαση του προβλεπόμενου από το ν. 2643/1998 συνολικού ποσοστού υποχρεωτικών τοποθετήσεων (8%), σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες από μία νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.
Προβλέπεται επίσης ότι προσλήψεις Ατόμων με Αναπηρίες μέσω του Προγράμματος θέσεων εργασίας για ʼτομα με Αναπηρίες, θα μπορούν να θεωρούνται προσλήψεις του ν. 2643/1998 για όλες τις συνέπειες, εφόσον τα ʼτομα με Αναπηρίες διατηρήθηκαν στην επιχείρηση μετά τη λήξη του προγράμματος. Η διάταξη αυτή αφορά όσους υπηρετούν σήμερα με βάση το επιχορηγούμενο πρόγραμμα και όσους προσλαμβάνονται στο εξής.
Με τον τρόπο αυτό δίδεται μια ουσιαστική κατεύθυνση για διατήρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από τα επιδοτούμενα προγράμματα και διευκολύνονται οι εργοδότες ώστε να κρατούν στην επιχείρηση τους άτομα που δικαιούνται προστασίας και γνωρίζουν ότι μπορούν να είναι παραγωγικά στην επιχείρηση τους.