Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Καθορισμός Προγραμμάτων και αριθμού δικαιούχων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2013.Του Μανώλη Μπασιά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ β 554/2013 η απόφαση του υπουργού εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία διορθώνεται παλαιότερη απόφαση του Φεβρουαρίου του 2013 για τον λογαριασμό αγροτικής εστίας. Ενώ η παλαιότερη απόφαση εξαιρούσε από την κλήρωση μόνο τους παραπληγικούς και τετραπληγικούς, η νέα απόφαση εξαιρεί και τους τυφλούς και όσους λαμβάνουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας στη σύνταξή τους. Αναρτώ όλη την απόφαση όπως ισχύει σήμερα με την επισήμανση της καταργημένης και της νέας διορθωμένης διάταξης. Ελπίζω η ρύθμιση αυτή να γίνει και στις περικοπές των μισθών και συντάξεών μας, γιατί ως γνωστόν σήμερα εξαιρούνται μόνο οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί και εν μέρει οι τυφλοί του δημοσίου, ώστε να αποκατασταθούν οι μισθοί και συντάξεις των τυφλών, που υπάγονται στα ταμεία του υπουργείου εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων.


Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: 30725/587
Έτος: 2013
ΦΕΚ: Β 554 2013 03 08
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τίτλος
Καθορισμός Προγραμμάτων και αριθμού δικαιούχων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2013.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30725/587/5.02.2013 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Προγραμμάτων και αριθμού δικαιούχων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2013» (ΦΕΚ 554/Β/8.03.2013).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 Αρθρο: 1
Τίτλος Αρθρου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο αριθμός δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2013 καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής: Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) άτομα. Στο πρόγραμμα 3ήμερων εκδρομών δέκα χιλιάδες (10.000) άτομα. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων εκατό χιλιάδες (100.000) άτομα. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων τριακόσιες χιλιάδες (300.000) άτομα.

Αρθρο: 2

Τίτλος Αρθρου
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού διακοπών, εκδρομών, δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων έτους 2013:

Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει. Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. Να είναι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

2. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κάνουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές το έτος 2013, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.

Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2013, ορίζονται τα παρακάτω κριτήρια:

1. Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού Διακοπών και Εκδρομών, να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του αρθρ. 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει, καθώς και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ' αυτά και, σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Η αρχική διάταξη του Φεβρουαρίου προ της τροποποιήσεως όριζε τα εξής:

Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού Διακοπών ή Εκδρομών, οι δικαιούχοι του ΛΑΕ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας.

Η νέα διορθωμένη διάταξη έχει ως εξής:
«Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού Διακοπών ή Εκδρομών, οι δικαιούχοι του ΛΑΕ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή λόγω τυφλότητας ή λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας».

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών έχουν και οι σύζυγοι αυτών που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους.

2. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι του άρθρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ' αυτό μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού των Δελτίων που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο των οριζομένων στην παρούσα απόφαση, ως κριτήριο επιλογής στο πρόγραμμα καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας.

3. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι του άρθρου 2 της παρούσης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ' αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Αρθρο: 4

Η δαπάνη των παροχών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013.


Του Μανώλη Μπασιά

Αναρτούμε σήμερα την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και για το τέλος επιτηδεύματος.
Ως προς την ειδική εισφορά αλληλεγγύης οι τυφλοί και οι παραπληγικοί απαλλάσσονται κατά το άρθρο 29 παρ. 2 του νόμου 3986, όπως αυτό ισχύει μετά την συμπλήρωσή του από το νόμο 4024. Ως προς το τέλος επιτηδεύματος δεν υπάρχει απαλλαγή των ίδιων αναπήρων, γεγονός που θέτει σε άνιση μεταχείριση την αυτή κατηγορία αναπήρων, με μόνο κριτήριο το επάγγελμα που ασκούν. Ελπίζω ότι το υπουργείο θα υλοποιήσει τις υποσχέσεις του και θα εξαιρέσει και τους αναπήρους αυτούς ελεύθερους επαγγελματίες από το τέλος επιτηδεύματος.

ΠΟΑ.: 1149
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ. (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΟΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Γιοβά Τηλέφωνο: 210 3375314-8 ΦΑΞ: 210 3375001

Με αφορμή την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δίδονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος για το οικονομικό έτος 2013:
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα απαλλασσόμενα, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στην παράγραφο αυτή.
Όσα από τα επιδόματα - βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 της δήλωσης (έντυπο Ε1) με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013 και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ, συγκεκριμένα την παραγρ. 5 του άρθρου 6, αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο της φορολογίας οι συντάξεις αναπήρων πολέμου, το εξωιδρυματικό επίδομα, η ισόβια σύνταξη, το επίδομα πολύτεκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας.
Αντίθετα, οσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά
χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.
2. Υπενθυμίζεται ότι, από τον πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, οι κωδικοί που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογίζεται η ειδική εισφορά, είναι αυτοί που διευκρινίστηκαν με την ΠΟΑ. 1223/2011, δηλαδή 659-660,661-662,431-432,433-434,SOS- SOS.

4. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παραγρ 5β του άρθρου 38 του ν. 4024/11, εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς, για όλα τους τα εισοδήματα, οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν βαριά κινητική αναπηρία 80% ακριβώς. Σημειώνεται ότι, τα άτομα με κινητική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαιρούνται μόνο από την εισφορά και όχι από την επιβολή του φόρου εισοδήματος. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 19 του πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 913-914.
5. Τονίζεται ότι, τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 (η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης) και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας & των ασφαλιστικών οργανισμών), όπως επίσης και οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε, δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του Πίνακα 6 της δήλωσης, προκειμένου κατά την εκκαθάριση να μην υπολογιστεί εισφορά για αυτά.
Τέλος επιτηδεύματος
4. Εξαιρούνται της καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους, όπου για το οικονομικό 2013 διευκρινίζεται ότι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έκαναν έναρξη για πρώτη φορά μετά την 01/01/2008 και όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση και είναι άνω των εξήντα δύο ετών (62), όπου για το οικονομικό 2013 είναι τα πρόσωπα που γεννήθηκαν μέχρι την 31/12/1950. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 12 του Πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 027-028.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Δήλωση αναπηρικών επιδομάτων


Φορολόγηση επιδομάτων (περιλαμβάνονται και τα αναπηρικά)
Από το Βήμα. Δημοσιεύθηκε 22/06/2013
Με εισφορά αλληλεγγύησς από 1% έως 4% θα φορολογηθούν εφέτος φορολογούμενοι που δηλώσουν στην εφορία μία σειρά επιδομάτων και κοινωνικών παροχών. Αυτό διότι από εφέτος είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων είτε αυτά απαλλάσσονται της φορολογίας είτε φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τα εισοδήματα αυτά θα συναθροιστούν με τα υπόλοιπα φορολογητέα εισοδήματα του φορολογούμενου και θα επιβαρυνθούν στο σύνολό τους με εισφορά αλληλεγγύης που διαμορφώνεται σε 1% για ετήσιο εισόδημα από 12.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, σε 2% για ετήσιο εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ, σε 3% για ετήσιο εισόδημα από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ και με 4% για ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ.
Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται, σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα απαλλασσόμενα, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στο νόμο.
Όσα από τα επιδόματα – βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 της δήλωσης (έντυπο Ε1) με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013 και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ, συγκεκριμένα την παραγρ. 5 του άρθρου 6, αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο της φορολογίας οι συντάξεις αναπήρων πολέμου, το εξωιδρυματικό επίδομα, η ισόβια σύνταξη, το επίδομα πολύτεκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας.
Αντίθετα, όσα επιδόματα – βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.
Από τον πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, οι κωδικοί που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογίζεται η ειδική εισφορά, είναι οι εξής: 659-660,661-662,431-432,433-434,305-306.
Όσον αφορά στις εξαιρέσεις και προκειμένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2013, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, είναι οι εξής:
α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων του εν λόγω οργανισμού για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 30/04/2013, για να υπάρχει και για το τρέχον οικονομικό έτος ένα σημείο αναφοράς, κοινό για όλους τους φορολογούμενους. Συνεπώς μακροχρόνια άνεργος, για την εφαρμογή του νόμου κατά το οικονομικό έτος 2013, νοείται αυτός που είναι συνεχόμενα εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον από 30/04/2012 έως και 30/4/2013.
β) Να μην έχει κατά το χρόνο της βεβαίωσης της εισφοράς πραγματικά εισοδήματα, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος, μαζί με την αίτηση απαλλαγής του από την εισφορά που θα υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. (μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος) και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης κατά το επόμενο οικονομικό έτος.
Διευκρινίζεται ότι, πραγματικά εισοδήματα εννοούνται τα εισοδήματα άλλης πηγής εκτός από αυτά που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες ΣΤ’ πηγής, δηλαδή τα εισοδήματα Α’, Γ, Δ’, Ε’ και Ζ’ πηγής, διότι εννοείται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, φορολογούμενος μισθωτός υπάλληλος να εργάστηκε κατά ένα χρονικό διάστημα μέσα στο έτος 2013, να διακόπηκε εν συνεχεία η εργασιακή του σχέση και κατά την 30/04/2013 να είχε ήδη αρχίσει να λαμβάνει επίδομα ανεργίας, συνεπώς και να απαλλάσσεται από την εισφορά. Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος, για τις ανάγκες εφαρμογής αυτής της εξαίρεσης, δεν περιλαμβάνονται τα αντικειμενικά εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Περαιτέρω, εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς, για όλα τους τα εισοδήματα, οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν βαριά κινητική αναπηρία 80% ακριβώς.
Σημειώνεται ότι, τα άτομα με κινητική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαιρούνται μόνο από την εισφορά και όχι από την επιβολή του φόρου εισοδήματος. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 19 του πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 913-914.
Τονίζεται ότι η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης και τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας & των ασφαλιστικών οργανισμών, όπως επίσης και οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε, δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του Πίνακα 6 της δήλωσης, προκειμένου κατά την εκκαθάριση να μην υπολογιστεί εισφορά για αυτά.
Τέλος επιτηδεύματος
Ο υπολογισμός του τέλους επιτηδεύματος γίνεται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο της εφορίας.
Το τέλος επιτηδεύματος και για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) θα επιβληθεί σε όσους επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, άσκησαν δραστηριότητα μέσα στην διαχειριστική περίοδο 2012 και η ΓΓΠΣ θα βεβαιώσει τα ποσά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο. Συνεπώς, η μη άσκηση δραστηριότητας αναγνωρίζεται, όπως και κατά το οικονομικό έτος 2012, μόνο με υποβληθείσα δήλωση διακοπής εργασιών στην Δ.Ο.Υ., ακόμη κι αν αυτή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. Διευκρινίζεται ότι, η ημερομηνία της διακοπής εργασιών είναι μία και μοναδική (καταληκτική), δεν τροποποιείται και οι φορολογούμενοι δεν δύνανται να την αντικαταστήσουν με μια προγενέστερη ούτως ώστε να απαλλαχθούν από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος.
Από το οικονομικό έτος 2013 και μετά, αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος ως εξής:
α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, σε 800 ευρώ ετησίως.
β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 1.000 ευρώ ετησίως.
γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε 650 ευρώ ετησίως.
δ) Για κάθε υποκατάστημα σε 600 ευρώ ετησίως.
Η αύξηση αυτή δεν ισχύει για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο. Για αυτές τις περιπτώσεις, εξακολουθούν να ισχύουν τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012. Η υπαγωγή στην παραπάνω περίπτωση δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 11 του Πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 019-020 και δύναται να ελεγχθεί από την Δ.Ο.Υ.
Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, από το οικονομικό έτος 2014 και μετά θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς να δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους αποκλειστικά σε χωριά, όπως προβλέπονταν πριν από την έναρξη του σχεδίου «Καποδίστριας», με πληθυσμό ως πεντακόσιους κατοίκους και νησιά έως 3.100 κατοίκους, εκτός κι αν είναι τουριστικοί τόποι. Με υπουργική απόφαση του 2011 ορίστηκε για τον προσδιορισμό του πληθυσμού να λαμβάνεται υπόψη η απογραφή του 2001 και ως τουριστικοί τόποι να θεωρούνται αυτοί που περιλαμβάνονται στο ΠΔ 899/76 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 664/77.
Από την διοίκηση, έχει ήδη γίνει δεκτό ότι, θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός των χωριών τα οποία αποτελούσαν, πριν από εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» (ν. 2539/1997), αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δηλαδή κοινοτητες. Συνεπώς αν κάποιο χωριό δεν αποτελούσε, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, από μόνο του κοινότητα και άνηκε διοικητικά σε άλλη κοινότητα ή σε κάποιο δήμο, λαμβάνεται υπόψη για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, ο πληθυσμός της κοινότητας (ή αντίστοιχα του δήμου) που υπαγόταν.
Επίσης, εξαιρούνται της καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους, όπου για το οικονομικό 2013 διευκρινίζεται ότι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έκαναν έναρξη για πρώτη φορά μετά την 01/01/2008 και όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση και είναι άνω των εξήντα δύο ετών, όπου για το οικονομικό 2013 είναι τα πρόσωπα που γεννήθηκαν μέχρι την 31/12/1950. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 12 του Πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 027-028.
Σιωμόπουλος Ντίνος

Τουρισμός για 2013

Για 72.000 δικαιούχους το πρόγραμμα “Τουρισμός Για Όλους”
Δημοσιεύθηκε 20/06/2013
Από Capital.gr
Το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» 2013-2014, συνολικής δαπάνης 5 εκατ. ευρώ, παρουσίασε στο υπουργείο Τουρισμού η υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα αφορά 72.000 δικαιούχους και στην υλοποίησή του συμμετέχει και ο ΕΟΤ. Το Πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή τον ερχόμενο Ιούλιο και θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2014. Ειδικότερα θα αναπτυχτεί σε δυο χρονικές περιόδους. Η πρώτη από τον Ιούλιο 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και η δεύτερη από Φεβρουάριο 2014 έως 31 Μαΐου 2014.
Μέσω του προγράμματος, επιδοτείται η παραμονή σε καταλύματα όλης της χώρας ατόμων, τα οποία ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων φορέων. Τα εισοδηματικά όρια υπαγωγής στο Πρόγραμμα διαμορφώνονται ως εξής: Σε 16.000 ευρώ για μεμονωμένα άτομα, στις 28.000 ευρώ για οικογένειες (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί). και 35.000 ευρώ για πολύτεκνους (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί). Για τα άτομα της Τρίτης ηλικίας, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
Στόχος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2013-2014 είναι η παροχή διακοπών χαμηλού κόστους σε ευαίσθητες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, η βελτίωση της πληρότητας των τουριστικών καταλυμάτων σε μια ευρύτερη χρονική περίοδο και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στην παρούσα φάση της οικονομικής ύφεσης.
Η χορήγηση των δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού εξαήμερων διακοπών, θα πραγματοποιηθεί από τα ΚΕΠ. Θα εκδοθούν 62.000 συνολικά ατομικά δελτία, που θα αφορούν εργαζόμενους. Επίσης θα χορηγηθούν άλλα 10.000 ατομικά δελτία που θα απευθύνονται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος ή αναπηρίας ανεξαρτήτως εισοδήματος. Το σχετικό πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2013.
Πληροφορίες σχετικά με τα συνεργαζόμενα καταλύματα και οδηγίες προς τους δικαιούχους υπάρχουν στο site του ΕΟΤ www.eot.gr.
Αναφορικά με το πρόγραμμα, η υπουργός δήλωσε: «Το Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους για την περίοδο 2013-2014 απευθύνεται στις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Σε εκείνους τους συμπολίτες μας, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές. Σε εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη για στήριξη. Αφορά επίσης τα άτομα της τρίτης ηλικίας, που συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους και αποτελούν δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτή τη δύσκολη δημοσιονομικά περίοδο πιστεύουμε ότι η Πολιτεία έχει καθήκον να κάνει ότι μπορεί, ώστε να στηρίξει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, πέρα από τη σημαντική κοινωνική του διάσταση, στοχεύει και στην ενδυνάμωση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης. Αποτελεί ελπίδα όχι μονό για τους χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους, αλλά και για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις τοπικές οικονομίες. Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω ότι ο τουρισμός σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα, μπορεί και πρέπει να παίξει το ρόλο της ατμομηχανής που θα οδηγήσει την εθνική οικονομία στο δρόμο της ανάπτυξης».

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Απασχόληση αναπήρων συνταξιούχων του νόμου 612/1977Απασχόληση αναπήρων συνταξιούχων.
Εγκύκλιος του ΙΚΑ
Του Μανώλη Μπασιά.

Αναρτούμε σήμερα την εγκύκλιο του ΙΚΑ για την απασχόληση αναπήρων συνταξιούχων του νόμου 612/1977.


ΘΕΜΑ: «Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που  εξαιρούνται από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο  16 του Ν. 3863/2010. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1  του άρ. 42 του Ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων.  Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει  μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο16 του Ν.  3863/2010.» Σχετ: Η Εγκύκλιος 16/2011
Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι  διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό  Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις  ασφαλιστικές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α') με  τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999  και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του  Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής  Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 170 Α / 5-8¬2011)», με  τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 63 του Ν.  2676/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την  παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, για την απασχόληση  συνταξιούχων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για  την εφαρμογή τους:
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την περ. 6 της παρ. 1 του  άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 οι διατάξεις του άρθρου 63 του  Ν. 2676/1999, όπως ισχύει, δεν έχουν εφαρμογή:
α) στον επιζώντα των συζύγων β) στους συνταξιούχους του  ΟΓΑ
γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των  τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη  σχολή και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του  ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν.  (ΕΟΚ) 1408/71 και 574//72 και των διμερών συμβάσεων  εργασίας
ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του  άρθρου 27 παρ. 6-9 του Ν. 3185/2003 (ιπτάμενοι χειριστές  καθώς και ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής  Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας) μέχρι τη συμπλήρωση  του 55ου έτους της ηλικίας τους.
Με την κοινοποιούμενη διάταξη διευρύνεται ο κύκλος των  ανωτέρω προσώπων και έτσι από την ημερομηνία έναρξης  ισχύος του Ν. 3996/2011 (5-8¬2011), εξαιρούνται από τις  διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως αυτό ισχύει  μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του  Ν. 3863/2010, και:
α) οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977  (τυφλοί ασφ/νοι) καθώς και με όλες τις διατάξεις οι οποίες  παραπέμπουν σε αυτές και συγκεκριμένα :
-    άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/90  (παραπληγικοί-τετραπληγικοί)
-    άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/94 (πάσχοντες από  μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική  αναιμία )
-    άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 3075/2002 και άρθρο 5 παρ. 3  Ν. 3232/2004, (πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια)
-    άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3232/2004 (πάσχοντες από  αιμορροφιλία τύπου Α ή Β καθώς και εκείνοι που έχουν  υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων)
-    άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006 (πάσχοντες από  σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού  των οστών καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα  άνω και κάτω άκρα)
β) οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό  επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.  1140/1981, όπως ισχύει.
Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι δύο ανωτέρω  κατηγορίες συνταξιούχων εξαιρούνται από την εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 63 του 2676/1999, όπως ισχύει, από  5-8-2011, εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων  συνταξιούχων των κατηγοριών αυτών στους οποίους έχει  γίνει, είτε αναστολή καταβολής της σύνταξής τους, λόγω μη  συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας τους, είτε περικοπή  του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης σύνταξής τους που  υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη κατά  70% μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, είτε χορήγηση  οργανικού ποσού σύνταξης σε δικαιούχους κατωτάτου ορίου,  θα πρέπει τα τμήματα πληρωμών συντάξεων των αρμοδίων  υποκαταστημάτων, είτε οίκοθεν, στις περιπτώσεις που είναι  εφικτός ο εντοπισμός των περιπτώσεων αυτών, είτε κατόπιν  αιτήσεως των ενδιαφερομένων, να προβούν στον υπολογισμό  και στην επιστροφή των οφειλομένων ποσών από 5-8-2011.
Εξάλλου, επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο της υπέρβασης  των τριάντα ή των εξήντα ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη,  όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η  Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (σχετ: εγκύκλιος  15/2012), ως προς το ύψος της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας  σύνταξης ή των κυρίων συντάξεων που χορηγούνται στον  εργαζόμενο συνταξιούχο, οι οποίες αθροίζονται προκειμένου  να εφαρμοστεί η δέουσα περικοπή (σύμφωνα με τις οδηγίες  της εγκ. 16/2011, γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης από τις  κύριες συντάξεις, ενώ στην περίπτωση που δεν επαρκεί, το  υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή  επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις) δεν θα αθροίζεται και  το ποσό της (δεύτερης) σύνταξης που καταβάλλεται από φορέα  ή σε κατηγορία που εξαιρείται (π.χ., σύνταξη επιζώντων  συζύγων, ΟΓΑ), όπως είχε διευκρινιστεί και με το Γενικό  Έγγραφο Σ78/2/18-2-2009 που αφορούσε τη συρροή συντάξεων  και την εργασία των συνταξιούχων για τις εξαιρούμενες από  το άρθρο 63 του Ν. 2676/99 κατηγορίες.
Τόσο οι κοινοποιούμενες διατάξεις όσο και αυτές του άρθρου  16 του Ν. 3863/2010, που προσδιορίζουν τις εξαιρούμενες  κατηγορίες συνταξιούχων από τις σχετικές ρυθμίσεις, δεν  καθορίζουν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις με τις οποίες  αυτοί οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν  το χρόνο ασφάλισής τους μετά τη συνταξιοδότηση. Για το  θέμα αυτό, θα ακολουθήσουν οδηγίες μετά την ολοκλήρωση της  αλληλογραφίας μας με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής  Ασφάλισης και Πρόνοιας.


ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες


Δημοσιεύουμε σήμερα τη νέα διάταξη του νόμου 4161 που αφορά το πρόγραμμα διευκόλυνσης δανειοληπτών. Όπως θα καταλάβετε από την ανάγνωση της διάταξης τίθεται εισοδηματικό κριτήριο ακόμα και για τους αναπήρους.
Η διάταξη του νέου νόμου έχει ως εξής:


Εφημερίς της Κυβερνήσεως
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4161
τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις παροχής
του προγράμματος διευκόλυνσης
Α. Προϋποθέσεις παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης αποτελούν σωρευτικά:
1.
Η εμπράγματη εξασφάλιση του δανειστή για τις υπαγόμενες απαιτήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, δηλωθείσας ως τέ− τοιας
στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός του.
2.
Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της προ− ηγούμενης παραγράφου να μην ξεπερνά τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ και, στις περιπτώσεις
οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 (Α΄151), να μην ξεπερνά τις διακόσιες
χιλιάδες (200.000) ευρώ.
3.
Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης πε− ριουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και, στις περιπτώσεις
οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, να μην ξεπερνά τις τριακόσιες χιλιάδες
(300.000)
ευρώ.
4.
Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και πε− ρισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994.
5.
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που έχει λάβει ο οφειλέτης από τους δανειστές του άρθρου 1 παράγραφος 2 να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ.
Β. Υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση πρόσωπα που
πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.
α) άνεργοι, β) έχοντες σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, γ) συνταξιούχοι, δ) όσοι θεωρείται ότι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/ 2013 (Α΄ 17).
2.
Όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδη− μα, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου
εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, μικρότερο ή ίσο των:
α. 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση,
β. 25.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν κοινή φορολογική
δήλωση.
γ. Tα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000
ευρώ:
i) για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία
και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7
του ν. 2238/1994, ii) για άτομα με αναπηρία 67% και άνω
προσδιοριζομένου του ποσοστού αυτού σύμφωνα με
τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας,
όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ11321/οικ.10219/688/
4.5.2012 (Β΄ 1506) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, iii) για
όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία
67% και άνω όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994.
3.
Όσοι κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποστεί μείωση στα εισοδήματά τους, όπως αυτά περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο, τουλάχιστον σε ποσοστό 20%
σε σύγκριση με τα αποκτηθέντα εισοδήματα κατά το έτος 2009.
Γ. Σε περίπτωση συνοφειλετών, απαιτείται όλοι οι
συνοφειλέτες κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής
της αίτησης να πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
παραγράφων.

Εγκύκλιος ΙΚΑ για το άρθρο 1 του νόμου 612/1977 
ΘΕΜΑ: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 612/1977  σε τυφλούς ασφαλισμένους, δεν αποτελεί προϋπόθεση ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης των 4.050 ημερών να έχει πραγματοποιηθεί με τη συγκεκριμένη πάθηση. Τροποποίηση των οδηγιών της εγκυκλίου 98/1977.»
Σχετ: Η εγκύκλιος 98/1977
1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ.28 παρ. 1 του α.ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 25 παρ. 1 του ν. 4476/65, είχε προβλεφθεί η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, των εξ αμφοτέρων των οφθαλμών τυφλών ασφαλισμένων του Ιδρύματος.
Η ρύθμιση αυτή γενικεύτηκε στη συνέχεια με το άρθρο 1 του ν. 612/1977, το οποίο κατήργησε την προγενέστερη διάταξη του α.ν. 1846/51 ορίζοντας τα εξής: «Τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών, ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, δικαιούνται σύνταξης λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εφόσον συνεπλήρωσαν χρόνον ασφαλίσεως 15 ετών ή, προκειμένης ασφαλίσεως υπολογιζόμενης κατά την νομοθεσίαν του οικείου φορέως εις ημέρας, 4050 ημέρας ασφαλίσεως.»
Η παραπάνω διάταξη κοινοποιήθηκε με τη με αριθ.98/1977 Εγκύκλιο του Ιδρύματος, με τη διευκρίνιση ότι τη συγκεκριμένη παροχή δικαιούνται όσοι εισήλθαν στην ασφάλιση ως τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών και με την πάθηση αυτή πραγματοποίησαν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης.
2.         Με σειρά Αποφάσεών του το Συμβούλιο της Επικρατείας, (4117/87, 4224/87, 2177/97, 3710/2001, 821/2007) έκρινε ότι την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις σύνταξη λόγω γήρατος δικαιούνται οι εξ αμφοτέρων των οφθαλμών τυφλοί είτε είχαν την πάθηση πριν από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση είτε υπέστησαν απώλεια της οράσεως επιγενομένως, χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει τον κατά τη διάταξη αυτή χρόνο ασφαλίσεως - δηλαδή τις 4050 ημέρες - μετά την επέλευση της τυφλότητας.
Στο σκεπτικό δε των αποφάσεων αναφέρεται και μέρος της εισηγητικής έκθεσης του νόμου, σύμφωνα με την οποία αυτά τα άτομα, μολονότι στερούνται του πολυτιμότερου αγαθού της οράσεως, κατόρθωσαν, υπερνικώντας πλείστα όσα εμπόδια, να αποβούν χρήσιμα μέλη της κοινωνίας ως εργαζόμενοι με αυτή την πάθηση, χωρίς να γίνεται διάκριση ως προς το χρόνο κατά τον οποίο οι ασφαλισμένοι στερήθηκαν την όρασή τους και, επομένως, τη σύνταξη αυτή δικαιούνται πάντες οι εξ αμφοτέρων των οφθαλμών τυφλοί, ανεξαρτήτως του χρόνου επέλευσης της τυφλότητας και της συμπλήρωσης του κατά τη διάταξη αυτή χρόνου ασφάλισης.
3.         Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς την οποία υποβάλαμε σχετικό ερώτημα, με το με αρ. πρωτ. Φ.80000/4948/294/28.3.2013 έγγραφο διευκρίνισε ότι από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 612/77 δεν προκύπτει ότι αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή τους η εν λόγω αναπηρία των ασφαλισμένων (τυφλότητα) να προϋπήρχε της υπαγωγής τους στην ασφάλιση και, επομένως, δεν αποτελεί προϋπόθεση ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης των 4.050 ημερών να έχει πραγματοποιηθεί υπό το καθεστώς της συγκεκριμένης αναπηρίας.
Εξάλλου, με σειρά μεταγενέστερων νομοθετημάτων το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθ. 1 του ν. 612/77 επεκτάθηκε, καλύπτοντας και άλλες κατηγορίες ατόμων με συγκεκριμένες αναπηρίες (παραπληγικοί - τετραπληγικοί, μεταμοσχευμένοι σε συμπαγή όργανα, αιμορροφιλικοί, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία κ,λ.π.), χωρίς, ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές να απαιτείται ο χρόνος ασφάλισης των 4.050 ημερών να έχει πραγματοποιηθεί υπό το καθεστώς της συγκεκριμένης για κάθε περίπτωση αναπηρίας.
4.         Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, που συνάδουν με το σκεπτικό των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, τροποποιούμε τις οδηγίες που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο 98/1977 και σας επισημαίνουμε ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του άρθ. 1 του ν. 612/77 θα πρέπει να ελέγχεται η συνδρομή της πάθησης (τυφλότητα) και ο συνολικός χρόνος ασφάλισης (4.050 ημέρες), ο οποίος όμως δεν είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί υπό το καθεστώς της συγκεκριμένης αναπηρίας.
Τα ανωτέρω ασφαλώς ισχύουν και για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τις διατάξεις με τις οποίες επεκτάθηκε το καθεστώς συνταξιοδότησης του άρθρου 1 του ν. 612/77 και αφορούν ασφαλισμένους με άλλες αναπηρίες (π.χ. παραπληγικοί, αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι κ.ά.).
5.         Αιτήσεις συνταξιοδότησης με τις εν λόγω διατάξεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, θα κριθούν σύμφωνα με τις τροποποιηθείσες οδηγίες του παρόντος εγγράφου.
Αιτήσεις που τυχόν έχουν απορριφθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται, θα επανεξεταστούν μετά από αίτηση - όχληση των ενδιαφερομένων, ενώ όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, ισχύουν οι οδηγίες του Γενικού Εγγράφου Σ84/6/3.4.2008.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Φορολογικές δηλώσεις αναπήρων


Του Μανώλη Μπασιά.

Αυτές τις ημέρες ετοιμαζόμαστε όλοι να υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις.
Για να διευκολύνω τους αναπήρους σημειώνω τα εξής:

 Η εγκύκλιος πολ. 1010 του υπουργείου Οικονομικών μετά το νέο φορολογικό νόμο 4110 ορίζει για τις κρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγκύης στους μισθούς, συντάξεις κλπ. Κατά το έτος 2013.
Ως προς τους αναπήρους η εγκύκλιος αναφέρει:

1
Με τις διατάξεις της περ.θ΄ της παρ.5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται
σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.
Συνεπώς, κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

2.
Με τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.5 του άρθρου 38 του ν.4024/2011 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Με τις διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου ορίζεται, ότι εξαιρούνται (από την ειδική εισφορά αλληλεγκύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011) και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα
των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Δεν διενεργείται συνεπώς παρακράτηση ούτε έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγκύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Στους μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές
αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Εν όψει της υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων, που γίνεται τις ημέρες αυτές,  προκειμένου να απαλλαγούν τα παραπάνω πρόσωπα από το φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης οφείλουν να δηλώσουν τα εισοδήματα τους στον κωδικό 657 και επί ζεύγους με την αυτή αναπηρία ο άνδρας στο 657 και η γυναίκα στο 658.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο πανελλήνιο Βήμα Αναπήρων.

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων


Αναρτούμε σήμερα την υπουργική απόφαση του 2007 για την αναπαραγωγή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων
και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

Εκφράζουμε την ευχή η απόφαση αυτή να εφαρμόζεται όλο και περισσότερο προς πλήρη εξυπηρέτηση των τυφλών και λοιπών αναπήρων μαθητών, φοιτητών, επιστημόνων και άλλων μελετητών.Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.


Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546
Έτος: 2007
ΦΕΚ: Β 2065 20071024
Τέθηκε σε ισχύ: 24.10.2007
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ημ.Υπογραφής: 12.10.2007

Τίτλος

Προοίμιο
Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 81 του ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 239), με το οποίο προστέθηκαν τα άρθρα 28 Α και 28 Γ στο ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α΄ 25) και τροποποιήθηκε το άρθρο 52 του ιδίου νόμου, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 5 παρ. 3 περ. β΄ της Οδηγίας 2001/29 στην ελληνική νομοθεσία. β) Του ν. 3184/2003 (ΦΕΚ Α΄228/26.9.2003), που κύρωσε τη Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία. γ) Του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98). δ) Του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ Α΄ 146). 2. Το υπ’ αριθμ. 8595/12.10.2007 έγγραφο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :
________________________________________

Αρθρο: 1

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Κείμενο Αρθρου
Σύμφωνα με το άρθρο 28Α του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993) επιτρέπεται και αποτελεί νόμιμο περιορισμό του περιουσιακού δικαιώματος του δημιουργού η αναπαραγωγή ενός προηγουμένως νομίμως δημοσιευμένου έργου από αρμόδιο φορέα του άρθρου 2, αν πραγματοποιείται σε ειδικές μορφές αποκλειστικά προς όφελος των δικαιούχων του άρθρου 3 για χρήσεις που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας και εφόσον πληρούνται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 7. Με την παρούσα καθορίζονται οι συγκεκριμένοι όροι εφαρμογής αυτής της ρύθμισης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
________________________________________

Αρθρο: 2

Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιος φορέας
Κείμενο Αρθρου
1. Αρμόδιος φορέας που επιτρέπεται να προβαίνει σε αναπαραγωγή του έργου σύμφωνα με το άρθρο 28 Α του ν. 2121/1993 και την παρούσα είναι κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή σωματείο ή ένωση ή άλλος συναφής φορέας, που έχει ως βασική αποστολή του την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικά με την επιμόρφωση και την εκπαίδευση ή τη διευκόλυνση της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης τυφλών καθώς και των ατόμων που ορίζονται στο άρθρο 3 (στο εξής αρμόδιος φορέας). Ως αρμόδιος φορέας θεωρείται και εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης το κατά πόσον ένας φορέας δικαιούται να προβαίνει στις πράξεις του άρθρου 1 της παρούσας αποφαίνεται τελικά ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Ο ΟΠΙ διατηρεί σχετική λίστα με όλους τους αρμόδιους φορείς.
________________________________________

Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
Δικαιούχοι
Κείμενο Αρθρου
Ο περιορισμός του περιουσιακού δικαιώματος της αναπαραγωγής των δημιουργών του άρθρου 28 Α του ν. 2121/1993 εφαρμόζεται για τα άτομα που πάσχουν από ελαττωματική ή εξασθενημένη όραση που δεν δύναται να διορθωθεί με χρήση διορθωτικών φακών σε έναν τέτοιο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός για διάβασμα, για τους κωφάλαλους και γενικότερα για τα άτομα που λόγω μιας αναπηρίας δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα τυπωμένο κείμενο με συμβατικό τρόπο ή να αντιληφθούν το περιεχόμενο ενός έργου με τη χρήση των φυσικών αισθήσεων τους (στο εξής δικαιούχοι).
________________________________________

Αρθρο: 4

Τίτλος Αρθρου
Κατηγορίες έργων για τα οποία επιτρέπεται η αναπαραγωγή του άρθρου 28 Α
Κείμενο Αρθρου
Οποιοδήποτε έργο λόγου ή επιστήμης που δεν είναι αντιληπτό στην υφιστάμενη μορφή του στους δικαιούχους, μπορεί να αναπαραχθεί προς όφελος αυτών προκειμένου να του δοθεί η μορφή εκείνη που θα τους επιτρέψει να το αντιληφθούν. Ο περιορισμός αυτού του περιουσιακού δικαιώματος δεν εφαρμόζεται στον πηγαίο κώδικα των προγραμμάτων η/υ.
________________________________________

Αρθρο: 5

Τίτλος Αρθρου
Μορφές αναπαραγωγής του έργου
Κείμενο Αρθρου
Μορφές τις οποίες ενδέχεται να αποκτήσουν τα έργα εκείνα των οποίων επιτρέπεται η αναπαραγωγή σύμφωνα με την παρούσα είναι οι γραφές Braille, Moon, Daisy, τα ομιλούντα βιβλία (talking books), καθώς και οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να χρησιμοποιείται από τους δικαιούχους και ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες τους, στο βαθμό που απαιτείται από τη συγκεκριμένη αναπηρία.
________________________________________

Αρθρο: 6

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση εκδοτών για παροχή αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή
Κείμενο Αρθρου
1. Οι εκδότες έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν στον αρμόδιο φορέα σε ηλεκτρονική μορφή τα αρχεία των έργων που ζητούνται να αναπαραχθούν σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και το άρθρο 28 Α του ν. 2121/1993, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο έργο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Τα έργα για τα οποία μπορεί να ζητηθεί παράδοση του ηλεκτρονικής μορφής αρχείου είναι όλα τα εκπαιδευτικά συγγράμματα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας καθώς και τα υποχρεωτικά συγγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για όλα τα υπόλοιπα έργα κάθε εκδότης έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να παραδώσει σε αρμόδιο φορέα αρχεία ηλεκτρονικής μορφής έργων, που τηρεί και που αντιστοιχούν συνολικά μέχρι και στο 10% της ετήσιας εκδοτικής του παραγωγής μη υπολογιζόμενων στο ποσοστό αυτό των τυχόν εκπαιδευτικών συγγραμμάτων που εκδίδει, όπως αυτά αναφέρονται στο εδάφιο α' της παρούσας. Σε περίπτωση που ο εκδότης αρνείται να συμμορφωθεί με την υποχρέωση του αυτή, το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται.
3. Ο εκδότης υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από την επί αποδείξει παραλαβή της αίτησης του αρμόδιου φορέα να παραδώσει σε αυτόν το ηλεκτρονικής μορφής αρχείο του αιτούμενου έργου σε μια από τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες μορφές: α) επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (extensible mark-up language), β) γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (hypertext mark-up language), γ) σουίτα εφαρμογών γραφείου από την Microsoft (Microsoft word), δ) βασικό αμερικανικό κώδικα για ανταλλαγή πληροφοριών (American Standard Code for Information Interchange-ASCII), ε) φορητό μορφότυπο έγγραφο (Portable Document Format-PDF). Η παράδοση μπορεί να γίνει με ταχυδρομείο, με ταχυμεταφορά (courier), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (file transfer protocol-ftp) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ηλεκτρονικής μεταφοράς αρχείου.
4. Κάθε αρμόδιος φορέας έχει την υποχρέωση να αγοράζει ένα αντίτυπο του έργου που ενδιαφέρεται να αναπαράξει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αντιτύπων που θα αναπαράξει και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 7 παρ. 6.
5. Ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται να ενημερώνει τον εκδότη πόσα αντίτυπα έχει δημιουργήσει από το εν λόγω έργο και σε ποια μορφή.
6. Στον ΟΠΙ και στον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου θα τηρείται βάση δεδομένων με όλους τους αρμόδιους φορείς, τους τίτλους των έργων με τα ηλεκτρονικής μορφής αρχεία, που έχει ο κάθε φορέας καθώς και την ειδική μορφή, στην οποία τα έγγραφα αυτά έχουν αναπαραχθεί. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τη σχετική βάση δεδομένων με την παραλαβή των σχετικών αρχείων και τη δημιουργία των αντιτύπων.
7. Ο αρμόδιος φορέας σε περίπτωση μεταβολής του σκοπού του ή διάλυσης του υποχρεούται να καταστρέψει όλα τα ηλεκτρονικής μορφής αρχεία που έχει στην κατοχή του δυνάμει της παρούσας και να αναφέρει την καταστροφή αυτών στον ΟΠΙ και στο Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου.
________________________________________

Αρθρο: 7

Τίτλος Αρθρου
Όροι εφαρμογής
Κείμενο Αρθρου
1. Η εφαρμογή της παρούσας προϋποθέτει έργο νομίμως δημοσιευμένο και αναπαραγωγή του για χρήση μη εμπορικού χαρακτήρα, άμεσου ή έμμεσου, που συνδέεται άμεσα με την αναπηρία. Σε περίπτωση που το κόστος για το αναπαραχθέν αντίτυπο βαρύνει τους δικαιούχους, αυτό δεν θα υπερβαίνει το κόστος αναπαραγωγής του αντιτύπου.
2. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται για έργα, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα στο εμπόριο σε μορφή ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των δικαιούχων.
3. Είναι υποχρεωτική στο αντίτυπο του έργου που έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, η αναγραφή των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη καθώς και της ημερομηνίας της αρχικής δημοσίευσης, εφόσον τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στο έργο. Στον υλικό φορέα αυτού του αντιτύπου πρέπει ακόμη να αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο αντίτυπο έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 Α ν. 2121/1993 και την παρούσα απόφαση και πως οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του σε μορφή άλλη από την οριζόμενη στο άρθρο 5, θα αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993.
4. Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η μεταβολή του κειμένου χωρίς την άδεια του δημιουργού και του εκδότη για τα δικαιώματα που αφορούν στον καθένα. Η απαγόρευση αυτή δεν αφορά σε αλλαγές που σχετίζονται με τη μορφή και τη σελιδοποίηση και οι οποίες υπαγορεύονται από την ανάγκη της μετατροπής της μορφής του έργου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δικαιούχων. Ο αρμόδιος φορέας οφείλει να σέβεται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού κατά την αναπαραγωγή του έργου και την εκπλήρωση του σκοπού του.
5. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας δεν μπορεί να αποκλεισθεί συμβατικά με συμφωνία μεταξύ εκδότη και δημιουργού.
6. Τα αντίτυπα που αναπαράγονται βάσει της παρούσας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν πέρα από τον προβλεπόμενο στην παρούσα σκοπό. Όποιος κάνει χρήση τέτοιου αρχείου για σκοπό άλλο από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 1 της παρούσας ευθύνεται σύμφωνα με τα άρθρα 65επ του ν. 2121/1993.
7. Ο αρμόδιος φορέας φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο της ιδιότητας του δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.
8. Οι αρμόδιοι φορείς φέρουν την ευθύνη προστήσαντος για τυχόν παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας από τρίτους που επιλέγουν για την αναπαραγωγή αντιτύπων τους βάσει της παρούσας.
________________________________________

Αρθρο: 8

Τίτλος Αρθρου
Δικαστική προστασία
Κείμενο Αρθρου
Σε περίπτωση που δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο ν. 2121/1993, οι διαφορές που ανακύπτουν από τη μη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας επιλύονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 682επ ΚΠολΔ.
________________________________________

Αρθρο: 9

Τίτλος Αρθρου
Έναρξη Ισχύος
Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
________________________________________