Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ 4359 2016 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


Μην παραβιάζετε το νέο ΕΚΧ με μνημονιακές ρυθμίσεις κατά των αναπήρων
ΝΟΜΟΣ 4359 2016  ΦΕΚ: Α 5 2016 01 20
Τέθηκε σε ισχύ: 20.01.2016
Τίτλος
Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
Αρθρο πρωτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 1996...
Μέρος I
Αρθρο 14 - Το δικαίωμα στην απόλαυση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας
Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος στην απόλαυση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, τα Μέρη αναλαμβάνουν: 1. να προάγουν ή να παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες, χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής μέριμνας, θα συμβάλλουν στην ευημερία και στην ανάπτυξη και των ατόμων και των ομάδων στην κοινωνία, καθώς και στην προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον 2. να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ατόμων, καθώς και εθελοντικών ή άλλων οργανώσεων, στη σύσταση και διατήρηση τέτοιων υπηρεσιών.
Αρθρο 15 - Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην ανεξαρτησία, την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο Σχέδιο Νόμου
«Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΚΧ), διεθνής σύμβαση για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, υιοθετήθηκε το 1961 στο Συμβούλιο της Ευρώπης και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 1426/84 (ΦΕΚ 32 Α/21-3-84). Αποτελεί το πρώτο περιεκτικό διεθνές κείμενο προστασίας κοινωνικών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι προηγείται 5 χρόνια του αντίστοιχου Συμφώνου του Ο.Η.Ε..
Ο ΕΚΧ εξελίσσεται συνεχώς μέσω της νομολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που επιβλέπει την εφαρμογή του, και μέσω της υιοθέτησης των Πρωτοκόλλων στον ΕΚΧ που διευρύνουν τα προστατευόμενα δικαιώματα και βελτιώνουν το μηχανισμό ελέγχου.
Το 1996 ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αναθεωρήθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα κοινωνικά δεδομένα και να συμπεριλάβει νέα δικαιώματα. Ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης υιοθετήθηκε την 3η Μαΐου του 1996 στο Στρασβούργο, όπου και άνοιξε για υπογραφή, τέθηκε δε διεθνώς σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999, με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων για τούτο τριών κυρώσεων. Συμπεριλαμβάνει στο σκεπτικό του τις εξελίξεις στην εργατική νομοθεσία και στην κοινωνική πολιτική, όσες μεσολάβησαν από τη θέσπιση του Χάρτη του 1961, και αποβλέπει στην σταδιακή αντικατάσταση του.
Ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (στο εξής «Αναθεωρημένος ΕΚΧ»), αποτελείται από το Προοίμιο, έξι Μέρη και το Παράρτημα.
Το Μέρος II του ΕΚΧ αναφέρεται σε συγκεκριμένα δικαιώματα, αριθμεί τριάντα ένα (31) συνολικά άρθρα που αντιστοιχούν σε ισάριθμα δικαιώματα, τα οποία τυποποιούνται ως εξής: α) δεκαεννιά (19) δικαιώματα ήδη κατοχυρωμένα από τον Χάρτη του 1961 με κάποιες τροποποιήσεις (άρθρα 1-19), β) τέσσερα (4) δικαιώματα προστατευόμενα από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1988, (άρθρα 20-23) και γ) οκτώ (8) νέα δικαιώματα θεσπιζόμενα για πρώτη φορά (άρθρα 24-31). Τα
δικαιώματα που προστατεύονται από τον ΕΚΧ εντάσσονται σε τέσσερις θεματικούς τομείς: α) Απασχόληση, Κατάρτιση και Ίσες Ευκαιρίες, β) Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Προστασία, γ) Εργασιακά Δικαιώματα και δ) Προστασία των Παιδιών, της Οικογένειας και των Μεταναστών.
Η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη από την 3η Μαΐου του 1996. Η κύρωση του Αναθεωρημένου Χάρτη βελτιώνει το επίπεδο της παρεχόμενης νομικής προστασίας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον της χώρας μας στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την άλλη διεθνή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, συν-προσδιορίζουν σήμερα το ευρωπαϊκό κεκτημένο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι ρυθμίσεις και των δύο συμβάσεων είναι ισόκυρες, εφόσον κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης του κοινού νομοθέτη. Για το λόγο αυτό δεσμεύουν και την διοίκηση και τα δικαστήρια να εφαρμόζουν και να ερμηνεύουν το εθνικό δίκαιο υπό το φως των ρυθμίσεων τους.
Η κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, το οποίο έχει εν μέρει προκληθεί από τις πρόσφατες τάσεις απορρύθμισης και αποδόμησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Η πρόσφατη νομολογία της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η οποία, με σειρά ομόφωνων αποφάσεων επί συλλογικών προσφυγών ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων (υπ' αριθμ. 65 και 66/2Θ11 και 76-80/2012), έκρινε ότι σημαντικός αριθμός μνημονιακών ρυθμίσεων παραβιάζουν τον ΕΚΧ, είναι χαρακτηριστική.
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το δεύτερο μέρος περιέχει τριάντα ένα (31) άρθρα, με τις διατάξεις των οποίων αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την εξασφάλιση της άσκησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται σε αυτά. Έτσι:
Με το άρθρο 15 επιδιώκεται η διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ανεξαρτησία, κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας. Για το σκοπό αυτό τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεσμεύονται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την προώθηση στην απασχόληση, για την εξάλειψη των εμποδίων στην επικοινωνία και κινητικότητα, και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα μέσα συγκοινωνίας, στη στέγαση, σε πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες.
Με το άρθρο 16 τονίζεται η υποχρέωση για προαγωγή της κοινωνικής, νομικής και οικονομικής προστασίας της οικογένειας, βασικού κυττάρου της κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να βοηθήσουν την οικογένεια με κοινωνικές και οικογενειακές παροχές, φορολογικές ρυθμίσεις, στεγαστική συνδρομή κ.λπ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ εγκύκλιος 2


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 2
ΘΕΜΑ :      « Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ.
2  ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός
Ασφάλισης
Ο.Α.Ε.Ε.         Ελευθέρων
Επαγγελματιών
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
:ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες:  Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο
:210-5274386
fax
:210-5220504
e-mail
:   d_paroxwn_syntaxewn@oaee.gr
Αθήνα,   26/01/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/1/132614     
ΠΡΟΣ:  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΙΝΑΚΑ  Α ́
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 2
ΘΕΜΑ :      « Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ.
2  ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94
/Α ́) περί σταδιακής  αύξησης  ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος   για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του
ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος  »
Σχετ :   1.  Η αρ. Φ.11321/οικ.47523/1570/2
6
-10-2015  Υπ. Απόφαση
2.   Το αρ. Φ10035/οικ.54871/1270/23-12-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Κοιν. Ασφαλίσεων
3.    Το αρ.
ΔΙΠΣΥΝ/Φ13 / 34/1981588/20-12-2015
έγγραφό μας
Όπως έχουμε ήδη κάνει γνωστό με το αρ. 
ΔΙΠΣΥΝ/Φ13 /34/1981588/20-12-2015
έγγραφο,  στο ΦΕΚ
94/Α ́/14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της Συμφωνίας χρηματοδότησης».
Με την υποπαρ. Ε3 παρ. Ε αρθρ. 2 του νόμου:
Α)
  Θεσπίζονται
μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
 των ασφαλισμένων
όλων   των   ασφαλιστικών   φορέων   αρμοδιότητας   Υπουργείου   Εργασίας,   Κοιν.   Ασφάλισης   &   Κοιν.
Αλληλεγγύης (παρ. 1, 2
, 4
 υποπαρ. Ε3).
Β)
  Θεσπίζεται 
ηλικιακό όριο
  για   τη   συνταξιοδότηση   λόγω   γήρατος   γονέων,   συζύγων,   αδελφών
αναπήρων (παρ. 2β υποπαρ. Ε3).
Γ)
  Επιβάλλεται 
επιπλέον ποσοστό μείωσης
  στις   περιπτώσεις   μειωμένης   σύνταξης   λόγω   γήρατος
(παρ. 3 υποπαρ. Ε3), όπου αυτές προβλέπονται για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.
Στη συνέχεια και κατά εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου (παρ. 6 υποπαρ. Ε3), δημοσιεύτηκε η αρ.
Φ11321/οικ.47523/1570/26-10-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2311/Β ́/26-10-2015) στο αρθρ. 1 της
οποίας  αποτυπώνεται σε Πίνακες  η σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας, εκφρασμένη σε έτη και μήνες και
ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής του νόμου.
Με το άρθρ. 4 της  υπ. απόφασης ορίζεται ότι
δεν θίγονται
 και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε τα
θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι και την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή
μέχρι
και   την   18/8/2015. 
  Διευκρινίζεται   ότι   θεμελιωμένο   συνταξιοδοτικό   δικαίωμα   υφίσταται   όταν
ο ασφαλισμένος συμπληρώνει:
i)
 τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης  και  
ii)
 το όριο ηλικίας – όπου αυτό
προβλέπεται – που απαιτούνται για την συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα
μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος.
Α. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος Παλαιών και Νέων ασφαλισμένων
Αναλυτικά, με τις γνωστοποιούμενες διατάξεις, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για τον
Οργανισμό μας διαμορφώνονται ως εξής:
1.
Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις (35ετία και
πλέον)
α)
 Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει και την ηλικία των 60 ετών και
τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αρθρ. 10 ν. 3863/2010 χρονικές προϋποθέσεις των ετών 2010
(35 έτη) ή 2011 (36 έτη) ή 2012 (37 έτη) έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν
να ασκήσουν οποτεδήποτε και
δεν επηρεάζονται από την αύξηση του ορίου ηλικίας.
Υπενθυμίζουμε   ότι   η   ηλικία   των   60   ετών   νοείται   συμπληρωμένη   ως   και   την   18/8/2015   για   τους
ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί ως και την 19/8/1955 (σχετική η αρ. 26/2013  Εγκύκλιος).
β)
  Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει μεν τις παραπάνω χρονικές
προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο
 έτος, διατηρούν τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις αλλά
έχουν 
σταδιακή   αύξηση   του   ορίου   ηλικίας
  με   καταληκτικό   όριο   αυτό   των   62   ετών   και   θα
συνταξιοδοτηθούν 
με   τη   συμπλήρωση   της   ηλικίας   που   προβλέπεται     κατά   το   έτος   συμπλήρωσης
του 60ου
,
σύμφωνα με τον Πίνακα «1» της υπ. απόφασης,
3
Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων – συζύγων – αδελφών αναπήρων
Για   την   κατηγορία   αυτή   των   ασφαλισμένων,   για
  τους   οποίους   βάσει   του   προγενέστερου   του
ν.   4336/2015   νομοθετικού   πλαισίου,   δεν   προβλεπόταν   όριο   ηλικίας   για   θεμελίωση   συνταξιοδοτικού
δικαιώματος,
 πλέον
καθιερώνεται ηλικιακό όριο
 που αρχίζει από το 55ο
 με σταδιακή αύξησή του ως
τη συμπλήρωση του 62ου,
σύμφωνα με τον Πίνακα «1» της υπ. απ., απόσπασμα του οποίου  ακολουθεί,
για   όσους   ασφαλισμένους   δεν   έχουν   θεμελιώσει   συνταξιοδοτικό   δικαίωμα,   δηλαδή   δεν   έχουν
συμπληρώσει 25ετή συντάξιμο χρόνο ως και την 18/8/2015.   Στην χρονική προϋπόθεση (25ετία) δεν επέρχεται μεταβολή.
2
ος
  πίνακας:     σταδιακή   αύξηση   ορίου   ηλικίας   συνταξιοδότησης   γονέων   –   συζύγων –αδελφών αναπήρων (
απόσπασμα του Πίνακα «1» της υπ. απόφασης
)
ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
25ετίας
2015
από
19/8/2015
και μετά
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
55 ετών
&
11 μηνών
56 ετών
&
9 μηνών
57 ετών
&
8 μηνών
58     ετών
&
6 μηνών
59 ετών
&
5 μηνών
60 ετών
&
3 μηνών
61   ετών
&
2 μηνών
62
ετών
Παράδειγμα

Ασφαλισμένος   που   συμπληρώνει   25ετή   συντάξιμο   χρόνο   τον   10/2015,   θα   θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος ως γονέας ανάπηρου παιδιού   με τη συμπλήρωση της
ηλικίας  55 ετών και 11 μηνών. Αν κατά την  ηλικία αυτή, ό άλλος γονέας  έχει χρόνο ασφάλισης
μικρότερο   της   8ετίας,     η   σύνταξη   θα   απονεμηθεί   –   εφόσον   συντρέχουν   και   οι   λοιπές
προϋποθέσεις - από τον επόμενο μήνα συμπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης των οκτώ ετών,
χωρίς μεταβολή στην ηλικιακή προϋπόθεση ή χρονική προϋπόθεση ( 55 ετών και 11 μηνών και
25ετία).

Ασφαλισμένος   που   συμπληρώνει   25ετή   συντάξιμο   χρόνο   το   έτος   2022,   θα   θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό  δικαίωμα  λόγω γήρατος ως σύζυγος αναπήρου με  τη  συμπλήρωση  του  62ου,
ακόμη κι   αν αυτή επέλθει μετά το έτος 2022,   χωρίς μεταβολή στην χρονική προϋπόθεση,
εφόσον   βέβαια     κατά   την   υποβολή   του   συνταξιοδοτικού   αιτήματος   συντρέχουν   οι   λοιπές
προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία προϋποθέσεις.
4.
Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος βάσει διατάξεων ν. 612/1977 για Παλαιούς και Νέους
ασφαλισμένους
Από την καθιέρωση ηλικιακού κριτηρίου
εξαιρούνται
οι ασφαλισμένοι οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις
Ν. 612/1977, όπως επεκτάθηκαν και ισχύουν σήμερα (αρθρ. 3 της υπ. απόφασης).
Έτσι ασφαλισμένοι πάσχοντες από τις παθήσεις που αναφέρονται ρητά στις διατάξεις ν. 612/1977 και
στις επεκτάσεις αυτού, εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας   με 15ετή συντάξιμο χρόνο.
5.
Συνταξιοδότηση   Νέων   ασφαλισμένων   (υπαγωγή   στην   ασφάλιση   από   1/1/1993)
– μητέρων ή χήρων πατέρων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών
Με   το   αρθρ.   3   της   υπ.   απόφασης 
εξαιρούνται
  επίσης   από   τις   ρυθμίσεις   της   υποπαρ.   Ε3   του
ν. 4336/2015 και δεν εμπίπτουν στη σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας οι Νέοι ασφαλισμένοι/ες   - και
μόνον αυτοί -  οι οποίοι ζητούν σύνταξη ως μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική
εργασία παιδιών.
Επομένως,   διατηρούνται   οι   προβλεπόμενες   από   τις   διατάξεις       αρθρ.   24   παρ.   6   ν.   2084/1992
προϋποθέσεις:
α)
 Συμπληρωμένο το 55ο
 και  20ετής συντάξιμος χρόνος
β)
 Συμπληρωμένο  το 50ο
  και  20ετής συντάξιμος χρόνος για λήψη μειωμένου ποσού σύνταξης

Εξαίρεση:
 Με το αρθρ. 3 της υπ. απ., εξαιρούνται από το επιπλέον ποσοστό μείωσης (10%) οι Νέοι
ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική
εργασία  παιδιών.
Γ) Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4336/2015 στους φορείς επικουρικής ασφάλισης
Οι γνωστοποιούμενες διατάξεις της υποπαρ. Ε3 του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 ισχύουν για κάθε κατηγορία
ασφαλισμένων των  Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επομένως έχουν εφαρμογή και για τον  Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ ο οποίος ως γνωστόν
από 1/9/2015 εντάσσεται  στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ. ΤΜ/ΤΟΣ    
      Π. ΚΑΡΥΔΑΣ   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 2
ΘΕΜΑ :      « Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ.
2  ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94

Αλλάζουν όλα με τα κοινωνικά επιδόματα


 Αλλάζουν όλα με τα κοινωνικά επιδόματα
Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ
Τον Απρίλιο αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την πιλοτική χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ενισχύοντας σε πρώτη φάση 60.000 πολίτες που βρίσκονται στο κατώφλι της φτώχειας. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποιώντας τη μνημονιακή δέσμευση, προχωρούν στην πλήρη καταγραφή των επιδομάτων και παροχών πρόνοιας προκειμένου να επανασχεδιαστεί και να τεθεί σε εφαρμογή από 1-1-2017 νέο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Κ», η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου θα προχωρήσει εντός Ιανουαρίου στην κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου, προκειμένου να καθοριστούν το ύψος του εισοδήματος αλλά και οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα «τρέξει» για 9 μήνες με στόχο να τεθεί σε καθολική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Για το 2016 έχει εγγράφει στον Προϋπολογισμό κονδύλι 20 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ.
Το επίδομα για κάθε μεμονωμένο δικαιούχο θα είναι 200 ευρώ τον μήνα, εφόσον δεν έχει άλλη πηγή εσόδων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει κάποιο άλλο εισόδημα, το κράτος θα συμπληρώνει το ποσό μέχρι τα 200 ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικα σε ένα νοικοκυριό θα καταβάλλονται επιπλέον 100 ευρώ, ενώ για κάθε ανήλικο μέλος θα καταβάλλονται επιπλέον 50 ευρώ. Μια τετραμελής οικογένεια θα μπορεί να λάβει οικονομική ενίσχυση έως 400 ευρώ τον μήνα.
Ωστόσο, σε πρώτη φάση το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης θα δοθεί σε πολίτες συγκεκριμένων περιοχών και όχι σε όλη τη χώρα. Η επιλογή των δήμων θα γίνει λαμβάνοντας υπό- ψη τρεις βασικές παραμέτρους: τον πληθυσμό, τα ποσοστά ανεργίας αλλά και το επίπεδο της φτώχειας. Κι αυτό γιατί η Παγκόσμια Τράπεζα στη μελέτη αξιολόγησης καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος επισήμανε ότι η επιλογή των δήμων έγινε αυθαίρετα, τονίζοντας την ανάγκη αυστηρότερου επανακαθορισμού των κριτηρίων επιλογής τους ενόψει της εκτεταμένης εφαρμογής του μέτρου στην επικράτεια.
Παράλληλα, εντόπισε προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων και διαπίστωσε σημαντική έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών, κακή ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων στους δήμους δυσχέρεια στους χρόνους επιβεβαίωσης των αιτήσεων και πληρωμής των δικαιούχων, αλλά και πολυπλοκότητα στο έντυπο της αίτησης. Μάλιστα, η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος επισήμανε ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια επανένταξης των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει οργανωμένο δίκτυο κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων κοινωνικά ατόμων. Σύμφωνα με τη Θ. Φωτίου, η Ελλάδα στην Ευρώπη των «28» υστερεί σε διαθέσιμους πόρους για την κοινωνική προστασία ατόμων που ζουν στο όριο της φτώχειας καθώς θα έπρεπε να διατεθούν επιπλέον 3,6 δισ. ευρώ για κοινωνικές δομές.

Υπό αμφισβήτηση όλες οι προνοιακές παροχές.
Για την καθολική χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης απαιτούνται πόροι που ανέρχονται περίπου σε 1,3 δισ. ευρώ, οι οποίοι θα πρέπει να βρεθούν μέσω της επανεξέτασης όλων των προνοιακών επιδομάτων και παροχών. Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που έχει στα χέρια της η θ. Φωτίου έχει καταγράψει 200 προνοιακά επιδόματα και παροχές ενώ κάνει λόγο για ένα κατακερματισμένο και αναποτελεσματικό σύστημα, αφού πολλά επιδόματα αλληλοεπικαλύπτονται.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει ότι οι κωδικοί επιδομάτων-παροχών ανέρχονται σε 150, καθώς κάποιοι από αυτούς δεν είναι πλέον ενεργοί. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή τους ενώ έως τις αρχές Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθεί για πρώτη φορά στη χώρα η δημιουργία μητρώου ωφελούμενων με τα πλήρη στοιχεία όσων λαμβάνουν επιδόματα και πάσης φύσεως παροχές συμπεριλαμβανομένων τόσο των παροχών σε χρήμα όσο και σε είδος των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Με αυτό τον τρόπο θα διαπιστωθεί εάν πολίτες λαμβάνουν πολλαπλά επιδόματα για την ίδια πάθηση, αλλά και το ύψος των βοηθημάτων που λαμβάνουν μηνιαίως.
Στόχος της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την επανεξέταση όλων των δράσεων που προέρχονται από το νέο ΕΣΠΑ, με επανασχεδιασμό όλων των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και τη δημιουργία κοινοτικών δομών για όλη την Ελλάδα, όπως τα Κέντρα Κοινότητας τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα γινόταν διασπάθιση του δημόσιου χρήματος αφού υπάρχει δήμος με Ί 8.000 κατοίκους κοντά στην Κοζάνη, όπου έχουν ιδρυθεί πέντε ΚΗΦΗ με ετήσιο κόστος λειτουργίας περίπου 200.000 ευρώ, όταν σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περίπου 70.
Όλα αυτά θα συνδυαστούν με δράσεις για τη στήριξη της οικογένειας όπως τα ολοήμερα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για παροχή δωρεάν γεύματος σε όλα τα παιδιά στα σχολεία.

Πηγή: Εφημερίδα «Real News»
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Το Ωράριο εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


 Το Ωράριο εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Όσον αφορά ειδικότερα την εφαρμογή και στους εκπαιδευτικούς των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 4 και 5 του Ν.2527/1997 που προβλέπουν μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε υπαλλήλους του δημοσίου που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.2880/2001 που επεκτείνουν την μείωση ωραρίου σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή και όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 8 του Ν. 3731/2008 που επεκτείνουν τη μείωση ωραρίου σε δημοσίους υπαλλήλους που είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και οι έχοντες αναπηρία 67% και άνω, εκδόθηκαν οι με αρ.πρωτ.Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-5-2008 και Φ.351.5/23/51715/Δ1/8-5-2009 εγκύκλιοι-οδηγίες προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, ώστε στα άτομα αυτά να εξασφαλίζεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρέχεται κάθε άλλη διευκόλυνση.
Αναλυτικά στοιχεία για τη νομοθεσία που διέπει το  διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών καθώς και τη μείωσή του τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δίνονται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη μετά από ερώτηση Βουλευτών με θέμα  «Ωράριο διδασκαλίας και εξωδιδακτικές υποχρεώσεις εκπαιδευτικών ΑμεΑ». Στην ίδια απάντηση αναφέρεται για τους νηπιαγωγούς ότι εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον καθορισμό του ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους κατά όμοιο τρόπο με αυτό των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, καθώς και το διδακτικό τους ωράριο, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων.
Αναλυτικότερα αναφέρονται τα εξής:
Διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών Β/θμιας: Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ2, παρ.2 του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ.107 τ.Α΄/09-05-2013) που αντικατέστησε την παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και η μείωσή του στην Δ/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται  με βάση τον κλάδο, τα έτη υπηρεσίας και τη διοικητική θέση του εκπαιδευτικού, όπως αναφέρονται στην αριθμ.123948/Δ2/06-09-2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΕΘ.
Διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών Α/θμιας: Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/ 11-8-1997), που αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985, το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και η μείωση του στην Α/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή σχολικής μονάδας), την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και τα έτη υπηρεσίας τους. ΄Ετσι, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:
• Για Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, 20 ώρες.
• Για Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, 12 ώρες.
• Για Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, 10 ώρες.
• Για Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, 8 ώρες.
• Για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, 25 ώρες.
Για εκπαιδευτικούς 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων:
0-10 έτη υπηρεσίας: 24 ώρες.
10-15 έτη υπηρεσίας: 23 ώρες.
15-20 έτη υπηρεσίας: 22 ώρες.
20-…: 21 ώρες.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αναπληρωτές, σύμφωνα με την παρ.45γ του άρθρου 13 του  Ν. 3149/2003.
Διδακτικό ωράριο νηπιαγωγών: Όσον αφορά στο διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, αυτό διέπεται από την αριθμ.Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420 τ.Β΄/8-8-2007) Υ.Α., στην οποία προβλέπεται το πρόγραμμα σπουδών των νηπιαγωγείων, ενώ θεσμοθετήθηκε μεν με τις διατάξεις των παρ.5 (α) και (β) του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 2426/ τ.Α’ /30-1-2013), εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον καθορισμό του ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους κατά όμοιο τρόπο με αυτό των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, καθώς και το διδακτικό τους ωράριο, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων.
Εργασιακό ωράριο εκπαιδευτικών: Αναφορικά με το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών, όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την  προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείων, δηλαδή από τον Διευθυντή, όπως προκύπτει από το καθηκοντολόγιο (αρ.Φ.350/2/52091-ΦΕΚ 472 τ.Β΄/20-5-1978 Υ.Α.)  και τον Σύλλογο Διδασκόντων και όχι πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13, καθώς και της παραγράφου 20 του άρθρου 14 τουΝ.1566/1985.  Από τις πρόσθετες υπηρεσίες απαλλάσσονται μόνο οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών,  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 8 του Ν.1566/85.
Γνωμοδότηση ΝΣΚ:
Επί των σχετικών διατάξεων εκδόθηκε: 1) η με αριθ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από την οποία προκύπτει ότι για τη μείωση των ετών υπηρεσίας λογίζεται μόνο η αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά τον διορισμό, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και φορείς, βάσει της οποίας εκδόθηκε 2) η με αριθ.Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010 σχετική εγκύκλιος με ΑΔΑ: 4ΙΙ49-Ο9, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις αρμόδιες Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
Μείωση ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα:
Τέλος, όσον αφορά ειδικότερα την εφαρμογή και στους εκπαιδευτικούς των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 4 και 5 του Ν.2527/1997 που προβλέπουν μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε υπαλλήλους του δημοσίου που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.2880/2001 που επεκτείνουν την μείωση ωραρίου σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή και όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 8 του Ν. 3731/2008 που επεκτείνουν τη μείωση ωραρίου σε δημοσίους υπαλλήλους που είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και οι έχοντες αναπηρία 67% και άνω, εκδόθηκαν οι με αρ.πρωτ.Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-5-2008 και Φ.351.5/23/51715/Δ1/8-5-2009 εγκύκλιοι-οδηγίες προς τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων, ώστε στα άτομα αυτά να εξασφαλίζεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρέχεται κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας, εφόσον το μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης σχετικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής του Ν.1648/1996 από την οποία να προκύπτει ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις.
Η μείωση αφορά το εργασιακό και όχι το διδακτικό ωράριο: Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης αναφέρει ότι ενόψει των παραπάνω εκτεθέντων, εκδόθηκε η αριθμ.268/2012 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., καθώς και οι με αριθμ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5-4-2013 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/25079/16-9-2013 εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορούν τους μόνιμους και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίες η μείωση κατά μία (1) ώρα εργασίας την ημέρα, αφορά το εργασιακό τους ωράριο και όχι το διδακτικό.
Τέλος, το ΥΠ.ΠΕ.Θ. στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού διαλόγου θα εξετάσει όλες τις προτάσεις που αφορούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Πηγή: https://www.alfavita.gr/

 

Απάντηση του υπουργείου Οικονομικών σε δύο αναφορές τού βουλευτή κυρίου Ν. Νικολόπουλου, σχετικά με την προστασία των ασφαλιστικών προνοιακών και φορολογικών δικαιωμάτων των τυφλών


 Απάντηση του υπουργείου Οικονομικών σε δύο αναφορές τού βουλευτή κυρίου Ν. Νικολόπουλου, σχετικά με την προστασία των ασφαλιστικών προνοιακών και φορολογικών δικαιωμάτων των τυφλών
Απάντηση του υπουργού Οικονομικών, κυρίου Ευκλείδη Τσακαλώτου, της 8ης Ιανουαρίου 2016, στις με αριθμό πρωτοκόλλου 120/22-10-2015 και 202/29-10-2015 αναφορές, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή κύριο Ν. Νικολόπουλο, σχετικά με την προστασία των ασφαλιστικών προνοιακών και φορολογικών δικαιωμάτων των τυφλών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο: 210.33.75.066, 210.32.24.997
ΦΑΞ: 210.32.35.135
Αθήνα, 08/01/2016 - 13:31
Αριθ. Πρωτ: 1001848/118, 161, 165 & 167
ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ:
1. Γραφεία κ.κ. Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Γραφ. Υπουργού Σταδίου 29, 10110, Αθήνα Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα
2. Βουλευτές κ.κ. Ν. Νικολόπουλο, Σ. Γιαννάκη. & Θ. Καράογλου. Δια της Βουλής των Ελλήνων
ΘΕΜΑ: Απάντηση στις αριθ. 120/22.10.15, 177,193 &202/29.10.15 αναφορές
Σε απάντηση των αριθμ. 120/22.10.15, 177,193 &202/29.10.15 αναφορές, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. Με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 4336/2015 δεν υπήρξε ουδεμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των τυφλών. Τα πρόσωπα αυτά διατηρούν το ευνοϊκό δικαίωμα να αποχωρούν από την Υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και με 15 έτη υπηρεσίας, λαμβάνοντας σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 έτη υπηρεσίας.
Το Υπουργείο Οικονομικών, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, εξαντλεί κάθε φορά τα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου να διαφυλαχθεί, κατά το δυνατό, το προερχόμενο από συντάξεις εισόδημά τους. Έτσι, τα πρόσωπα αυτά εξαιρέθηκαν από το σύνολο των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις με τους νόμους 3865/2010, 4002/2011, 4024/2011 και 4051/2012.
Για τους ανωτέρω λόγους, με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, όπως τροποποιημένες ισχύουν βάσει των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 4111/2013, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, που είναι ανάπηροι κατά ποσοστό 80% και άνω, εξαιρέθηκαν και πάλι από τις μειώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόμενου ν. 4093/2012 για τους υπόλοιπους συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και από την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας.
Επιπλέον, οι διατάξεις του ν. 2592/1998, κατά το μέρος που αφορούν την εξαίρεση των αναπήρων συνταξιούχων του Δημοσίου από το όριο ηλικίας καταβολής του ΕΚΑΣ, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αύξηση του ορίου αυτού από το 60ο στο 65ο έτος.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εξαίρεση καταλαμβάνει όλους τους αναπήρους συνταξιούχους του Δημοσίου που φέρουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως του χρόνου και του τρόπου που κατέστησαν ανάπηροι (εν συντάξει ή εν ενεργεία, εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανεξαρτήτως αυτής κλπ).
Τέλος, με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις της περ. γ. της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, προβλέπεται ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας είτε εξ ιδίου δικαιώματος είτε κατά μεταβίβαση, εξαιρούνται από την κατάργηση της καταβολής του κατωτάτου ορίου σύνταξης σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Η Πολιτεία, θα συνεχίσει να υπερασπίζει και ει δυνατόν να βελτιώνει τις ευνοϊκές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που ισχύουν για όσους έχουν βαριές αναπηρίες καθώς και να στηρίζει το εισόδημα των ανάπηρων συνταξιούχων, σε συνδυασμό όμως πάντα και με τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας.
Όσον αφορά το μισθολογικό καθεστώς των εργαζόμενων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από 1.11.2011 διέπεται από τις διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) με τις οποίες θεσμοθετήθηκε το ενιαίο βαθμολόγιο - μισθολόγιο των υπαλλήλων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ειδικότερα αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του ανωτέρω νόμου, χωρίς να προβλέπεται διαφορετική μεταχείριση για άτομα με αναπηρία. Τυχόν χορήγηση προνοιακών επιδομάτων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τέλος, τα μισθολογικά αιτήματα ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων, εξετάζονται κάθε φορά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες.
Β. Όσον αφορά στα θέματα της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, που τίθενται, αυτά θα εξεταστούν στα πλαίσια των φορολογικών μεταρρυθμίσεων που επίκεινται και πάντοτε λαμβανομένων υτιόφη των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο αυτό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου
ΧΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ. Αν. Υπουργών
3. Γραφείο κ. κ. Γεν. Γραμματέων Δημ. Εσόδων και Δημ/κής Πολιτικής
4. Γεν. Δ/νσεις Δημ/κής Πολιτικής και Φορολογικής Διοίκησης
5. Δ/νσεις Εισ. Πολιτικής & Εφ. Άμεσης Φορολογίας
6. Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Τυφλοί στις τράπεζες


Πληροφορούμαστε ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν προβλήματα με τις τράπεζες που τους ζητούν μάρτυρες. Κατά τη γνώμη μας το καλύτερο είναι να γενικευθεί η ρύθμιση της Εθνικής Τράπεζας σε όλες τις τράπεζες. Δηλαδή να πληρώνονται οι τυφλοί όχι με την υπογραφή εξωτερικών μαρτύρων, πράγμα που αντιβαίνει και παραβιάζει το απόρρητο των καταθέσεων, αλλά όταν παρίσταται ανάγκη, την πράξη του τα΄μία να προσυπογράφει ένας υπάλληλος μέσα από την τράπεζα, κυρίως ο προϊστάμενος που δεσμεύεται από το τραπεζικό απόρρητο,  και έτσι να λήγει το ζήτημα. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τις κάρτες. Η ίδια λύση με την εθνική πρέπει να δοθεί και σε όλες τις άλλες τράπεζες με τη γενίκευση της ρύθμισης της Εθνικής Τραπεζας και σ' αυτές. Ο ισχυρισμός ότι είμαστε ικανοί για δικαιοπραξία και ότι πρέπει να ενεργούμε μόνοι μας στις τράπεζες και στους συμβολαιογράφους δεν είναι ορθός και μπορεί να μας εκθέσει σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Και βέβαια, συνάδελφοι, είμαστε ικανοί προς δικαιοπραξία, αλλά δεν έχουμε όμως την ικανοτητα να διαβάαζουμε έγγραφα βλεπόντων και εκεί έχουμε πρόβλημα. Άλλο το ένα ζήτημα και άλλο το άλλο. Ας μην τα συγχέομε. Ας μην αφήσουμε να εκτίθενται σε κινδύνους οι συνάδελφοι, που θέλοντας να δείξουν πως είναι ικανοί άνθρωποι, δηλωνουν πως είναι ικανοί προς δικαιοπραξία. μην τους φορτώσουμε τις συνέπειες δόλιων ή αμελών πράξεων ή παραλείψεων τραπεζικών και άλλων υπαλλήλων. Οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την ικανότητά μας προς δικαιοπραξία είναι πολύ ορθές.
Περισσότερα για την εγκύκλιο της Εθνικής, που και πολλοί υπαλληλοί της την αγνωουν, και άλλες παρατηρήσεις μπορείτε να βρείτε με την αναζήτηση των λέξεων Μπασιάς Εθνική Τράπεζα.
 

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Παράδοξα με την απαλλαγή των αναπήρων από τα τέλη κυκλοφορίας


Παράδοξες αποφάσεις με τα τέλη κυκλοφορίας
 Με λύπη μου διαπίστωσα πρόσφατα ότι συνάδελφος παρά το γεγονός ότι είχε απόφαση του ΚΕΠΑ
ότι είναι τυφλός 100% δεν απαλλάχθηκε από τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί όπως του είπαν από τη ΔΟΥ η απόφαση
του ΚΕΠΑ δεν αναφέρει ότι απαλλάσεται από τα τέλη αυτά. Και διερωτώμαι, αφού ο νόμος
απαλλάσσει τους τυφλούς 100% και αφού η απόφαση του δίνει την αναπηρία αυτή, γιατί δεν
απαλλάχθηκε με μόνη την αναπηρία που του δίνει η απόφαση, αλλά επρεπε στην απόφαση να αναφέρεται ρητά η απαλλαγή
αυτή. Αν αύριο πρέπει να κάνουμε άλλες χρήσεις, πρέπει με το σκεπτικό αυτό να αναφέρονται ρητά
στις αποφάσεις του ΚΕΠΑ και οι άλλες αυτές χρήσεις; Τότε οι τυφλοί και άλλλοι ανάπηροι έπρεπε να
βρίσκονται διαρκώς στις επιτροπές και να ζητούν να αναγράφονται οι χρήσεις των αποφάσεων,
πράγμα που θα οδηγούσε σε μια ατέρμωνη ταλαιπωρία καιγραφειοκρατία. Γι' αυτό πρέπει να
τροποποιηθεί αμέσως η απόφαση αυτή που άλλωστε δεν συνάδει με το νόμο 1798, όπως ισχύει
σήμερα και να αρκεί η αναφορά από το ΚΕΠΑ μονης της αναπηρίας και όχι και η χρήση.
Είναι αρκετή η αναφορά, <για κάθε νόμιμη χρήση> και ουδέν άλλο.

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

4 ιΑΝΟΥΑΡΊΟΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ braille


4 Ιανουαρίου Παγκόσμια ημέρα BRAILLE
 1809: ΤΗΝ ΗΜΈΡΑ ΑΥΤΉ γεννιέται ο Γάλλος εκπαιδευτικός για τυφλούς Λουί Μπράιγ, που έδωσε το όνομα του στο σύστημα ανάγνωσης Μπράιγ
Ο Λουί Μπράιγ γεννήθηκε το 1809 στο χωριό Κουβραί της Γαλλίας, περίπου 40 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι. Ο πατέρας του, ο Σιμόν?Ρενέ Μπράιγ, ήταν κατασκευαστής ιπποσκευών. Πιθανώς, ο μικρός Λουί έπαιζε συχνά στο εργαστήριο του πατέρα του. Κάποια φορά όμως, σε αυτό το εργαστήριο συνέβη ένα τρομερό ατύχημα. Ενώ κρατούσε στο χέρι του ένα αιχμηρό εργαλείο, πιθανόν ένα σουβλί, ο Λουί άθελά του το έμπηξε στο μάτι του. Η βλάβη που προκλήθηκε ήταν ανεπανόρθωτη. Ακόμα χειρότερα, η μόλυνση εξαπλώθηκε σύντομα και στο άλλο μάτι του. Στην τρυφερή ηλικία των τριών χρόνων, ο Λουί τυφλώθηκε ολοκληρωτικά.
Στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση όσο το δυνατόν καλύτερα, οι γονείς του Λουί και ο ιερέας της ενορίας, ονόματι Ζακ Παλουί, διευθέτησαν να πάει ο Λουί στο τοπικό σχολείο. Εκείνος αφομοίωνε πολλά από αυτά που άκουγε. Μάλιστα μερικές χρονιές ήταν ο καλύτερος μαθητής στην τάξη του! Υπήρχαν όμως όρια στα πράγματα που μπορούσε να μάθει ένα τυφλό άτομο όταν διδασκόταν με μεθόδους σχεδιασμένες για άτομα που βλέπουν. Έτσι, το 1819, ο Λουί γράφτηκε στο Βασιλικό Ινστιτούτο για Τυφλά Παιδιά.
Ο ιδρυτής του ινστιτούτου, ο Βαλεντέν Αουγί, ήταν από τους πρώτους που επινόησε ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθούσε τους τυφλούς να διαβάζουν. Ήθελε να καταπολεμήσει την αντίληψη που επικρατούσε, ότι η τύφλωση στερούσε από ένα άτομο τα οφέλη της επίσημης εκπαίδευσης. Τα πρώτα πειράματα του Αουγί περιλάμβαναν μεγάλα ανάγλυφα γράμματα αποτυπωμένα σε χοντρό χαρτί. Αν και στοιχειώδεις, αυτές οι αρχικές προσπάθειες επρόκειτο να αποδώσουν καρπούς αργότερα.
Ο Μπράιγ έμαθε να διαβάζει τα μεγάλα ανάγλυφα γράμματα στα βιβλία της μικρής βιβλιοθήκης του Αουγί. Διέκρινε, όμως, ότι αυτός ο τρόπος μάθησης ήταν αργός και μη πρακτικός. Άλλωστε, τα γράμματα ήταν σχεδιασμένα για να τα βλέπει κάποιος με τα μάτια, όχι να τα αγγίζει με τα δάχτυλα. Ευτυχώς, επρόκειτο να εμφανιστεί στο προσκήνιο κάποιος άλλος που αντιλαμβανόταν αυτούς τους περιορισμούς.
Μια Ιδέα από μια Απρόσμενη Πηγή
Το 1821, όταν ο Λουί Μπράιγ ήταν μόλις 12 χρονών, επισκέφτηκε το ινστιτούτο ο Σαρλ Μπαρμπιέ, ένας συνταξιούχος Γάλλος αξιωματικός του πυροβολικού. Εκεί παρουσίασε ένα μέσο επικοινωνίας που ονομαζόταν νυχτερινή γραφή και αργότερα ονομάστηκε ηχογραφία (sonography). Η νυχτερινή γραφή αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιείται στο πεδίο της μάχης. Ήταν μια μέθοδος επικοινωνίας μέσω της αφής που χρησιμοποιούσε ανάγλυφες τελείες τοποθετημένες σε ορθογώνιο σχήμα με έξι τελείες στο ύψος και δύο στο πλάτος. Το ινστιτούτο είδε με καλό μάτι την ιδέα ενός κώδικα που απεικόνιζε τους φθόγγους των λέξεων. Ο Μπράιγ προσηλώθηκε με ενθουσιασμό σε αυτή τη νέα μέθοδο και μάλιστα τη βελτίωσε. Αλλά για να κάνει αυτό το σύστημα αληθινά πρακτικό έπρεπε να επιμείνει. Στο ημερολόγιό του έγραψε: «Αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μάτια μου για να μάθω σχετικά με τους ανθρώπους και τα γεγονότα, τις ιδέες και τα δόγματα, τότε πρέπει να βρω έναν άλλον τρόπο».
Έτσι, τα επόμενα δύο χρόνια ο Μπράιγ εργάστηκε αποφασιστικά για να απλοποιήσει τον κώδικα. Τελικά, επινόησε μια εκλεπτυσμένη και καλαίσθητη μέθοδο βασισμένη σε ένα πλαίσιο με τρεις μόνο τελείες στο ύψος και δύο στο πλάτος. Το 1824, όταν ήταν 15 χρονών, ο Λουί Μπράιγ ολοκλήρωσε τη μέθοδο των πλαισίων με τις έξι τελείες. Λίγο αργότερα, ο Μπράιγ άρχισε να διδάσκει στο ινστιτούτο και το 1829 δημοσίευσε την απαράμιλλη μέθοδο επικοινωνίας του, γνωστή σήμερα με το όνομά του. Αν εξαιρέσουμε μερικές μικρές τροποποιήσεις, η μέθοδός του παραμένει ουσιαστικά ίδια μέχρι σήμερα.
Η Μπράιγ Γίνεται Διαθέσιμη σε Όλο τον Κόσμο
Στα τέλη της δεκαετίας του 1820 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο που εξηγούσε τη μέθοδο του Μπράιγ με τις ανάγλυφες τελείες, αλλά αυτή η μέθοδος άργησε να γίνει ευρέως αποδεκτή. Ακόμα και στο ινστιτούτο, η νέα μέθοδος υιοθετήθηκε επίσημα το 1854, δύο χρόνια μετά το θάνατο του Μπράιγ. Ωστόσο, αυτή η κατά πολύ ανώτερη μέθοδος έγινε τελικάΓΡΑΦΉ  δημοφιλής.
Σήμερα ο απλός, καλοσχεδιασμένος κώδικας Μπράιγ κάνει το γραπτό λόγο διαθέσιμο σε εκατομμύρια άτομα που έχουν προβλήματα όρασης, χάρη στις αφοσιωμένες προσπάθειες που έκανε ένα αγόρι πριν από 200 περίπου χρόνια.
ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΠΡΑΪΓ
Η ΓΡΑΦΉ Μπράιγ διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά, με το ένα ή και με τα δύο χέρια. Υπάρχουν 63 πιθανοί συνδυασμοί τελειών σε κάθε πλαίσιο. Γι΄ αυτό, όλα τα γράμματα και τα σημεία στίξης στα περισσότερα αλφάβητα μπορούν να οριστούν με έναν συγκεκριμένο συνδυασμό τελειών. Σε αρκετές γλώσσες εφαρμόζεται μια συμπτυγμένη μορφή της ΓΡΑΦΉς Μπράιγ, στην οποία μερικά πλαίσια συμβολίζουν συνδυασμούς γραμμάτων ή ολόκληρες λέξεις που εμφανίζονται συχνά. Μερικοί άνθρωποι έχουν αποκτήσει τόσο μεγάλη επιδεξιότητα στη Μπράιγ ώστε μπορούν να διαβάσουν μέχρι και 200 λέξεις το λεπτό!
Πηγή: http://www.cretablog.gr/

Ελεύθερη είσοδος αναπήρων και συνοδών αυτών στα μουσεία


Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο
Ελεύθερη είσοδος αναπήρων και συνοδών αυτών
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου
2916
31 Δεκεμβρίου 2015
35117
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32−
Φ56/370862/218709/12209/7831
Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο
.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/22−4−2005).
2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών... Ανάπτυξης και Τουρισμού», άρθρο 1 (ΦΕΚ 114/Α/22−9−2015).
3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23−9−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/
272598/33659/30330/23405/6−10−2015 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/
6−10−2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28−6−2002)
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28−8−2014)
«Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 39
του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31−10−2014).
7. Τις διατάξεις του Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/15−10−1977)
«Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων».
8. Το Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών».
9. Την αριθμ. Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β/6−10−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13−7−2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
11. Τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου, ομόφωνη ως προς τον καθορισμό νέων
τιμών εισιτηρίων και κατά πλειοψηφία ως προς τον
καθορισμό μειωμένης τιμής κατά 50% την περίοδο Νοεμβρίου−Μαρτίου εκάστου έτους, όπως διατυπώθηκε
στην αρ. 27/13−10−2015 Πράξη του.
12. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 29/27−10−2015 Πράξη του.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντίτιμο επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους,
μνημεία και μουσεία
Για την είσοδο στα μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και
μουσεία της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Ν. 3028/
2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28−6−2002),
που ανήκουν στο Δημόσιο, καθορίζεται εισιτήριο σύμφωνα με τους πίνακες των παραρτημάτων Ι, II και III
της παρούσας.
Άρθρο 2
Μειωμένες τιμές
1. Καθορίζεται ως μειωμένο εισιτήριο, το εισιτήριο του
οποίου η τιμή ανέρχεται στο 50% περίπου της εκάστοτε
καθορισμένης τιμής.
2. Η ως άνω περιγραφόμενη μειωμένη τιμή των μεμονωμένων εισιτηρίων του άρθρου 1 της παρούσας ισχύει
για όλους τους επισκέπτες κατά το διάστημα από 1η
Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μειωμένη τιμή στα
μεμονωμένα καθώς και στα ενιαία εισιτήρια του άρθρου
1 της παρούσας δικαιούνται οι κάτωθι:
α) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και
Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών των εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη της
φοιτητικής τους ταυτότητας,
β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 65 ετών,
με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή
του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας
και της χώρας προέλευσης.
γ) οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις
των σχολείων της Α ́ βάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 3
Ελεύθερη είσοδος
1. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η
Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.
Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου
η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι επετειακές και
βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες − η 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (το τελευταίο σαββατοκύριακο
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) −, και η 6η Μαρτίου (Ημέρα
Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).
2. Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι κάτωθι:
α) οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της
αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους
για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
β) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων
Σχολών των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της
φοιτητικής−σπουδαστικής τους ταυτότητας.
γ) οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους
ταυτότητας.
δ) οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς
Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη αυτής.
ε) οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής
τους ταυτότητας.
στ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α ́ βάθμιας, Β ́
βάθμιας, Γ ́ βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών
Σχολών.
ζ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων
και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.
η) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της
Διεύθυνσης Ασφάλειας.
θ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημο−
σίου, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
ι) οι κάτοχοι Δελτίου ελεύθερης εισόδου.
ια) τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του
Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου
φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία
και το ποσοστό αυτής.
ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών, όταν τα παιδιά
τους είναι έως 23 ετών και έως 25 έάν εκπληρώνουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη
θεωρημένου πάσου πολυτέκνων ή βεβαίωσης από το
Σύλλογο Πολυτέκνων ή πιστοποιητικού οικογενειακής
κατάστασης από το Δήμο. Επίσης οι γονείς τρίτεκνων
οικογενειών, όταν τα παιδιά τους είναι έως 18 ετών και
έως 24 εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν
έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.
ιγ) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με
την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
από το Δήμο. Στην περίπτωση των διαζευγμένων, μόνον
ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων.
ιδ) οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας και
ιε) οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης.
3. Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης ει−
σόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, οι
κάτωθι:
α) τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
γ) οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α ́ βάθμιας, Β ́ βάθμιας, Γ ́ βάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία ημεδαποί και
αλλοδαποί). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των
ωρομίσθιων καθηγητών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης
εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το
εκπαιδευτικό λειτούργημα.
δ) οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών καθώς και των Σχολών
Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών,
των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής
ή ισότιμων Σχολών των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των τμημάτων και των σχολών αυτών.
ε) οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων
Σχολών των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών
τίτλων των σπουδών αυτών.
στ) οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα.
ζ) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
η) οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη σχετική διάταξη καταργείται.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Απριλίου
2016. 
 

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Αποφάσεις για απαλλαγη αναπήρων από τέλη κυκλοφορίας


30-12-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1275/28-12-15 : Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 17 του ν. 4346/15 (ΦΕΚ-152 Α) "Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" και παροχή οδηγιών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Β. Ζαρκαδούλα Τηλέφωνο : 210- 3644781,3642570, 3604308 FAX : 210-3642251 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 17 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄152) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών.
Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Άρθρο 12 1. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4346/2015, επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανα στήλη, σε κάθε παίγνιο της ΟΠΑΠ ΑΕ. Το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από την ΟΠΑΠ ΑΕ. Με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, να καθορίσει τη διαδικασία και το χρόνο απόδοσης του ειδικού τέλους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου προστίθεται, στο παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ.24.9/20.10.1958,όπως ισχύει)», η φράση «Ειδικό τέλος παιγνίων ανά στήλη» και συνεπώς η διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους καθώς και η επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής αυτής καθώς και εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄).
3.Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η ισχύς των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από την 1.1.2016.
Άρθρο 17
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4346/2015, αναπροσαρμόζονται τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2016 και επομένων, για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα οχήματα καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες.
1. Αναφορικά με την επιβολή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων υπενθυμίζουμε τα εξής: Με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) καταργήθηκε το ειδικό σήμα των τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων, και οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι των οχημάτων, καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας βάσει του ειδοποιητηρίου τελών κυκλοφορίας το οποίο εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών(www.gsis.gr). Τα τέλη κυκλοφορίας είναι «ετήσια» και «αδιαίρετα» (αρ. 36 ν. 2093/1992, ΦΕΚ181 Α΄), οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους και καταβάλλονται από 1/11 έως 31/12 του προηγούμενου έτους που αφορούν. (περ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012) Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων οχημάτων είναι υπόχρεοι στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση αυτών. Τα οφειλόμενα ποσά τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος κάθε φορά έτους , καθώς και τα αντίστοιχα πρόστιμα βεβαιώνονται εφάπαξ. Για την βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων, ισχύει η Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1055/21-3- 2013 (881 Β΄).
Επίσης, χορηγούνται απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας σε αναπήρους πολίτες του αρ. 1 του ν. 490/1976 (ΦΕΚ.331΄Α΄) και του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (166 Α΄) όπως ισχύει, σύμφωνα με όσα αναλυτικά παρατίθενται στην ΠΟΛ 1197/1-9-2015.

pol-1197-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
    Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    ΤΜΗΜΑ Β
    ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
    Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
    Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες Β. Ζαρκαδούλα
    Τηλέφωνο : 210- 3644781
    FAX : 210-3642251
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΟΛ. 1197
ΠΡΟΣ:
    1. Όλες τις Δ.Ο.Υ.
    2. Όλα τα Τελωνεία
ΘΕΜΑ : «Χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους».
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα ενδιαφερομένων που απευθύνονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των αναπήρων του αρ. 1 του ν. 490/1976 (ΦΕΚ.331'Α')και του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (166 Α') όπως ισχύει, συνοψίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ν. 490/76 (331 Α') και του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν, χορηγείται απαλλαγή, μεταξύ άλλων, και από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες αναπήρων πολιτών οι οποίες ορίζονται περιοριστικά στις ως άνω διατάξεις μετά από γνωμάτευση αρμοδίων οργάνων.
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4110/2013 (17 Α') όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4141/2013 (81 Α') , από 1-1-2013, αρμόδια όργανα για τη γνωμάτευση των παθήσεων και τον καθορισμό των ποσοστών αναπηρίας σε κάθε περίπτωση είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή η Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) καθώς και οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 01-092011.
Επίσης, για την χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής, θα πρέπει το όχημα να είναι εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία του αναπήρου (ΠΟΛ. 1172/2010).
Περαιτέρω, η πάθηση από την οποία πάσχει ο ανάπηρος πρέπει να εμπίπτει στις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύει (πίνακας απαλλαγών ΠΟΛ. 1214/2011 ):
Α.Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650κ.εκ.:
1. Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών
2. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%
3. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δυο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δυο άνω άκρων , με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο το 67 % από το οποίο το 40% τουλάχιστο από το ένα κάτω άκρο
4. Ολική και από τους δυο οφθαλμούς τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 100%
5. Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%
6. Αυτισμός, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας
7. Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία)
8. Δρεπανοκυτταρική αναιμία ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
9. Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού
Β. Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και 2650κ.εκ. και 3650κ.εκ.:
Πλήρης παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω κατ'εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2650 κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας 100% μέχρι 3650κ.εκ.
Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων, η γνωμάτευση της πάθησης συνοδεύεται υποχρεωτικά και από συμπληρωματική ιατρική βεβαίωση ( δύναται να αναγράφεται και στο κύριο σώμα της γνωμάτευσης) αναφορικά με την υπαγωγή ή μη των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με βάση τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Δ18Α 5038263ΕΞ2013/23-10-2013 (ΦΕΚ 2710Β 724-102013) για την αντιστοίχιση της πάθησης του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).
Εξάλλου, με την αριθμ. Μ. 2311/323/1977 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δόθηκε εξουσιοδότηση στους κατά τόπους αρμόδιους Οικον. Εφόρους, μετά τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, να εγκρίνουν την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών ΙΧ που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους.
Σημειώνουμε οτι, η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας χορηγείται μόνο με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Φορολογικής αρχής. και αφορά στα επόμενα έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα οχήματα τα οποία δικαιούνται απαλλαγής και για το πρώτο έτος ταξινόμησης.
Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις ταξινόμησης αναπηρικού οχήματος, απαιτείται και έκδοση Απόφασης Προϊσταμένου της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής για την χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας.
Τέλος, σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο , λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα (έως 31-12) τα τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο όχημα για το επόμενο έτος από εκείνο του θανάτου του κληρονομουμένου. (άρθρο 20 ν.2948/2001)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
    ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ​ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
    ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Δείτε επίσης
ΔΕΑΦ Α 1148240 ΕΞ 12-11-2015 : Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία
Χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους
Σοβαρές ενστάσεις από τα άτομα με αναπηρία στις νέες διατάξεις που ζητήθηκαν από τους δανειστές
Ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας