Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Απάντηση του υπουργείου Οικονομικών σε δύο αναφορές τού βουλευτή κυρίου Ν. Νικολόπουλου, σχετικά με την προστασία των ασφαλιστικών προνοιακών και φορολογικών δικαιωμάτων των τυφλών


 Απάντηση του υπουργείου Οικονομικών σε δύο αναφορές τού βουλευτή κυρίου Ν. Νικολόπουλου, σχετικά με την προστασία των ασφαλιστικών προνοιακών και φορολογικών δικαιωμάτων των τυφλών
Απάντηση του υπουργού Οικονομικών, κυρίου Ευκλείδη Τσακαλώτου, της 8ης Ιανουαρίου 2016, στις με αριθμό πρωτοκόλλου 120/22-10-2015 και 202/29-10-2015 αναφορές, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή κύριο Ν. Νικολόπουλο, σχετικά με την προστασία των ασφαλιστικών προνοιακών και φορολογικών δικαιωμάτων των τυφλών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο: 210.33.75.066, 210.32.24.997
ΦΑΞ: 210.32.35.135
Αθήνα, 08/01/2016 - 13:31
Αριθ. Πρωτ: 1001848/118, 161, 165 & 167
ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ:
1. Γραφεία κ.κ. Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Γραφ. Υπουργού Σταδίου 29, 10110, Αθήνα Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα
2. Βουλευτές κ.κ. Ν. Νικολόπουλο, Σ. Γιαννάκη. & Θ. Καράογλου. Δια της Βουλής των Ελλήνων
ΘΕΜΑ: Απάντηση στις αριθ. 120/22.10.15, 177,193 &202/29.10.15 αναφορές
Σε απάντηση των αριθμ. 120/22.10.15, 177,193 &202/29.10.15 αναφορές, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. Με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 4336/2015 δεν υπήρξε ουδεμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των τυφλών. Τα πρόσωπα αυτά διατηρούν το ευνοϊκό δικαίωμα να αποχωρούν από την Υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και με 15 έτη υπηρεσίας, λαμβάνοντας σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 έτη υπηρεσίας.
Το Υπουργείο Οικονομικών, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, εξαντλεί κάθε φορά τα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου να διαφυλαχθεί, κατά το δυνατό, το προερχόμενο από συντάξεις εισόδημά τους. Έτσι, τα πρόσωπα αυτά εξαιρέθηκαν από το σύνολο των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις με τους νόμους 3865/2010, 4002/2011, 4024/2011 και 4051/2012.
Για τους ανωτέρω λόγους, με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, όπως τροποποιημένες ισχύουν βάσει των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 4111/2013, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, που είναι ανάπηροι κατά ποσοστό 80% και άνω, εξαιρέθηκαν και πάλι από τις μειώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόμενου ν. 4093/2012 για τους υπόλοιπους συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και από την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας.
Επιπλέον, οι διατάξεις του ν. 2592/1998, κατά το μέρος που αφορούν την εξαίρεση των αναπήρων συνταξιούχων του Δημοσίου από το όριο ηλικίας καταβολής του ΕΚΑΣ, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αύξηση του ορίου αυτού από το 60ο στο 65ο έτος.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εξαίρεση καταλαμβάνει όλους τους αναπήρους συνταξιούχους του Δημοσίου που φέρουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως του χρόνου και του τρόπου που κατέστησαν ανάπηροι (εν συντάξει ή εν ενεργεία, εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανεξαρτήτως αυτής κλπ).
Τέλος, με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις της περ. γ. της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, προβλέπεται ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας είτε εξ ιδίου δικαιώματος είτε κατά μεταβίβαση, εξαιρούνται από την κατάργηση της καταβολής του κατωτάτου ορίου σύνταξης σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Η Πολιτεία, θα συνεχίσει να υπερασπίζει και ει δυνατόν να βελτιώνει τις ευνοϊκές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που ισχύουν για όσους έχουν βαριές αναπηρίες καθώς και να στηρίζει το εισόδημα των ανάπηρων συνταξιούχων, σε συνδυασμό όμως πάντα και με τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας.
Όσον αφορά το μισθολογικό καθεστώς των εργαζόμενων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από 1.11.2011 διέπεται από τις διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) με τις οποίες θεσμοθετήθηκε το ενιαίο βαθμολόγιο - μισθολόγιο των υπαλλήλων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ειδικότερα αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του ανωτέρω νόμου, χωρίς να προβλέπεται διαφορετική μεταχείριση για άτομα με αναπηρία. Τυχόν χορήγηση προνοιακών επιδομάτων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τέλος, τα μισθολογικά αιτήματα ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων, εξετάζονται κάθε φορά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες.
Β. Όσον αφορά στα θέματα της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, που τίθενται, αυτά θα εξεταστούν στα πλαίσια των φορολογικών μεταρρυθμίσεων που επίκεινται και πάντοτε λαμβανομένων υτιόφη των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο αυτό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου
ΧΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ. Αν. Υπουργών
3. Γραφείο κ. κ. Γεν. Γραμματέων Δημ. Εσόδων και Δημ/κής Πολιτικής
4. Γεν. Δ/νσεις Δημ/κής Πολιτικής και Φορολογικής Διοίκησης
5. Δ/νσεις Εισ. Πολιτικής & Εφ. Άμεσης Φορολογίας
6. Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/