Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ εγκύκλιος 2


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 2
ΘΕΜΑ :      « Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ.
2  ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός
Ασφάλισης
Ο.Α.Ε.Ε.         Ελευθέρων
Επαγγελματιών
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
:ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες:  Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο
:210-5274386
fax
:210-5220504
e-mail
:   d_paroxwn_syntaxewn@oaee.gr
Αθήνα,   26/01/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/1/132614     
ΠΡΟΣ:  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΙΝΑΚΑ  Α ́
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 2
ΘΕΜΑ :      « Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ.
2  ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94
/Α ́) περί σταδιακής  αύξησης  ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος   για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του
ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος  »
Σχετ :   1.  Η αρ. Φ.11321/οικ.47523/1570/2
6
-10-2015  Υπ. Απόφαση
2.   Το αρ. Φ10035/οικ.54871/1270/23-12-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Κοιν. Ασφαλίσεων
3.    Το αρ.
ΔΙΠΣΥΝ/Φ13 / 34/1981588/20-12-2015
έγγραφό μας
Όπως έχουμε ήδη κάνει γνωστό με το αρ. 
ΔΙΠΣΥΝ/Φ13 /34/1981588/20-12-2015
έγγραφο,  στο ΦΕΚ
94/Α ́/14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της Συμφωνίας χρηματοδότησης».
Με την υποπαρ. Ε3 παρ. Ε αρθρ. 2 του νόμου:
Α)
  Θεσπίζονται
μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
 των ασφαλισμένων
όλων   των   ασφαλιστικών   φορέων   αρμοδιότητας   Υπουργείου   Εργασίας,   Κοιν.   Ασφάλισης   &   Κοιν.
Αλληλεγγύης (παρ. 1, 2
, 4
 υποπαρ. Ε3).
Β)
  Θεσπίζεται 
ηλικιακό όριο
  για   τη   συνταξιοδότηση   λόγω   γήρατος   γονέων,   συζύγων,   αδελφών
αναπήρων (παρ. 2β υποπαρ. Ε3).
Γ)
  Επιβάλλεται 
επιπλέον ποσοστό μείωσης
  στις   περιπτώσεις   μειωμένης   σύνταξης   λόγω   γήρατος
(παρ. 3 υποπαρ. Ε3), όπου αυτές προβλέπονται για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.
Στη συνέχεια και κατά εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου (παρ. 6 υποπαρ. Ε3), δημοσιεύτηκε η αρ.
Φ11321/οικ.47523/1570/26-10-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2311/Β ́/26-10-2015) στο αρθρ. 1 της
οποίας  αποτυπώνεται σε Πίνακες  η σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας, εκφρασμένη σε έτη και μήνες και
ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής του νόμου.
Με το άρθρ. 4 της  υπ. απόφασης ορίζεται ότι
δεν θίγονται
 και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε τα
θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι και την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή
μέχρι
και   την   18/8/2015. 
  Διευκρινίζεται   ότι   θεμελιωμένο   συνταξιοδοτικό   δικαίωμα   υφίσταται   όταν
ο ασφαλισμένος συμπληρώνει:
i)
 τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης  και  
ii)
 το όριο ηλικίας – όπου αυτό
προβλέπεται – που απαιτούνται για την συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα
μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος.
Α. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος Παλαιών και Νέων ασφαλισμένων
Αναλυτικά, με τις γνωστοποιούμενες διατάξεις, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για τον
Οργανισμό μας διαμορφώνονται ως εξής:
1.
Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις (35ετία και
πλέον)
α)
 Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει και την ηλικία των 60 ετών και
τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αρθρ. 10 ν. 3863/2010 χρονικές προϋποθέσεις των ετών 2010
(35 έτη) ή 2011 (36 έτη) ή 2012 (37 έτη) έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν
να ασκήσουν οποτεδήποτε και
δεν επηρεάζονται από την αύξηση του ορίου ηλικίας.
Υπενθυμίζουμε   ότι   η   ηλικία   των   60   ετών   νοείται   συμπληρωμένη   ως   και   την   18/8/2015   για   τους
ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί ως και την 19/8/1955 (σχετική η αρ. 26/2013  Εγκύκλιος).
β)
  Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει μεν τις παραπάνω χρονικές
προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο
 έτος, διατηρούν τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις αλλά
έχουν 
σταδιακή   αύξηση   του   ορίου   ηλικίας
  με   καταληκτικό   όριο   αυτό   των   62   ετών   και   θα
συνταξιοδοτηθούν 
με   τη   συμπλήρωση   της   ηλικίας   που   προβλέπεται     κατά   το   έτος   συμπλήρωσης
του 60ου
,
σύμφωνα με τον Πίνακα «1» της υπ. απόφασης,
3
Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων – συζύγων – αδελφών αναπήρων
Για   την   κατηγορία   αυτή   των   ασφαλισμένων,   για
  τους   οποίους   βάσει   του   προγενέστερου   του
ν.   4336/2015   νομοθετικού   πλαισίου,   δεν   προβλεπόταν   όριο   ηλικίας   για   θεμελίωση   συνταξιοδοτικού
δικαιώματος,
 πλέον
καθιερώνεται ηλικιακό όριο
 που αρχίζει από το 55ο
 με σταδιακή αύξησή του ως
τη συμπλήρωση του 62ου,
σύμφωνα με τον Πίνακα «1» της υπ. απ., απόσπασμα του οποίου  ακολουθεί,
για   όσους   ασφαλισμένους   δεν   έχουν   θεμελιώσει   συνταξιοδοτικό   δικαίωμα,   δηλαδή   δεν   έχουν
συμπληρώσει 25ετή συντάξιμο χρόνο ως και την 18/8/2015.   Στην χρονική προϋπόθεση (25ετία) δεν επέρχεται μεταβολή.
2
ος
  πίνακας:     σταδιακή   αύξηση   ορίου   ηλικίας   συνταξιοδότησης   γονέων   –   συζύγων –αδελφών αναπήρων (
απόσπασμα του Πίνακα «1» της υπ. απόφασης
)
ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
25ετίας
2015
από
19/8/2015
και μετά
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
55 ετών
&
11 μηνών
56 ετών
&
9 μηνών
57 ετών
&
8 μηνών
58     ετών
&
6 μηνών
59 ετών
&
5 μηνών
60 ετών
&
3 μηνών
61   ετών
&
2 μηνών
62
ετών
Παράδειγμα

Ασφαλισμένος   που   συμπληρώνει   25ετή   συντάξιμο   χρόνο   τον   10/2015,   θα   θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος ως γονέας ανάπηρου παιδιού   με τη συμπλήρωση της
ηλικίας  55 ετών και 11 μηνών. Αν κατά την  ηλικία αυτή, ό άλλος γονέας  έχει χρόνο ασφάλισης
μικρότερο   της   8ετίας,     η   σύνταξη   θα   απονεμηθεί   –   εφόσον   συντρέχουν   και   οι   λοιπές
προϋποθέσεις - από τον επόμενο μήνα συμπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης των οκτώ ετών,
χωρίς μεταβολή στην ηλικιακή προϋπόθεση ή χρονική προϋπόθεση ( 55 ετών και 11 μηνών και
25ετία).

Ασφαλισμένος   που   συμπληρώνει   25ετή   συντάξιμο   χρόνο   το   έτος   2022,   θα   θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό  δικαίωμα  λόγω γήρατος ως σύζυγος αναπήρου με  τη  συμπλήρωση  του  62ου,
ακόμη κι   αν αυτή επέλθει μετά το έτος 2022,   χωρίς μεταβολή στην χρονική προϋπόθεση,
εφόσον   βέβαια     κατά   την   υποβολή   του   συνταξιοδοτικού   αιτήματος   συντρέχουν   οι   λοιπές
προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία προϋποθέσεις.
4.
Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος βάσει διατάξεων ν. 612/1977 για Παλαιούς και Νέους
ασφαλισμένους
Από την καθιέρωση ηλικιακού κριτηρίου
εξαιρούνται
οι ασφαλισμένοι οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις
Ν. 612/1977, όπως επεκτάθηκαν και ισχύουν σήμερα (αρθρ. 3 της υπ. απόφασης).
Έτσι ασφαλισμένοι πάσχοντες από τις παθήσεις που αναφέρονται ρητά στις διατάξεις ν. 612/1977 και
στις επεκτάσεις αυτού, εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας   με 15ετή συντάξιμο χρόνο.
5.
Συνταξιοδότηση   Νέων   ασφαλισμένων   (υπαγωγή   στην   ασφάλιση   από   1/1/1993)
– μητέρων ή χήρων πατέρων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών
Με   το   αρθρ.   3   της   υπ.   απόφασης 
εξαιρούνται
  επίσης   από   τις   ρυθμίσεις   της   υποπαρ.   Ε3   του
ν. 4336/2015 και δεν εμπίπτουν στη σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας οι Νέοι ασφαλισμένοι/ες   - και
μόνον αυτοί -  οι οποίοι ζητούν σύνταξη ως μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική
εργασία παιδιών.
Επομένως,   διατηρούνται   οι   προβλεπόμενες   από   τις   διατάξεις       αρθρ.   24   παρ.   6   ν.   2084/1992
προϋποθέσεις:
α)
 Συμπληρωμένο το 55ο
 και  20ετής συντάξιμος χρόνος
β)
 Συμπληρωμένο  το 50ο
  και  20ετής συντάξιμος χρόνος για λήψη μειωμένου ποσού σύνταξης

Εξαίρεση:
 Με το αρθρ. 3 της υπ. απ., εξαιρούνται από το επιπλέον ποσοστό μείωσης (10%) οι Νέοι
ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική
εργασία  παιδιών.
Γ) Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4336/2015 στους φορείς επικουρικής ασφάλισης
Οι γνωστοποιούμενες διατάξεις της υποπαρ. Ε3 του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 ισχύουν για κάθε κατηγορία
ασφαλισμένων των  Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επομένως έχουν εφαρμογή και για τον  Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ ο οποίος ως γνωστόν
από 1/9/2015 εντάσσεται  στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ. ΤΜ/ΤΟΣ    
      Π. ΚΑΡΥΔΑΣ   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 2
ΘΕΜΑ :      « Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ.
2  ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94